Повідомлення

Освітня програма «Соціологія»

Профіль освітньої програми

 

1. Повна назва кваліфікації, що присвоюється:

Бакалавр соціології (за напрямом підготовки 05.054 – «Соціологія»)

Bachelor of Sociology

2. Офіційна назва програми - Бакалаврська програма «Соціологія»

3. Тип диплома, обсяг програми:

Одиничний диплом, 240 кредитів ЄКТС, тривалість навчання – 3 роки 10 місяців.

4. Національний університет «Києво-Могилянська академія»

5. Програму акредитовано Міністерством освіти і науки України

6. Дата акредитації: 10.07.2018 р. (Протокол № 131).

7. Рівень: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

А. Мета освітньої програми

У рамках програми студенти знайомляться з сучасними уявленнями про соціальні проблеми й підходами до їх вирішення, опановують методи збору й аналізу соціальної інформації, здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей соціологічного знання, відповідно до вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (серед них – політична соціологія та соціологія еліт, економічна соціологія, гендерні студії, соціологія релігії, соціологія культури, застосування соціологічних методів у маркетингових дослідженнях тощо). Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у галузі соціології.

 

В. Характеристика програми

Предметною областю освітньої програми є соціологія (соціальні науки). Основним спрямуванням – дати загальну вищу освіту в галузі соціології.

Орієнтація програми: академічна та професійна.

Особливості програми: структура програми, яка передбачає велику вибіркову компоненту та широкий вибір професійно-орієнтованих курсів, викладання низки курсів англійською мовою, широкі можливості академічної міжнародної мобільності.

Програма підготовки складається з нормативної та вибіркової частин, державної атестації.

 • Нормативні навчальні дисципліни та практика:

-          цикл професійної  підготовки (разом з написанням курсової роботи на 3 р.н.);

-          цикл практичної підготовки.

 • Вибіркові навчальні дисципліни:

-          цикл професійної та практичної підготовки;

-          цикл дисциплін вільного вибору.

 • Державна атестація (державна атестація передбачає захист кваліфікаційної роботи перед Екзаменаційною комісією та комплексний державний екзамен).

Вимогою для випуску є завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів (7200 годин), успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

 

С. Здатність до працевлаштування та подальшого навчання

Випускники програми підготовлені до виконання роботи, спрямованої на аналітичне опрацювання соціальної інформації та, відповідно, можуть кваліфіковано асистувати на всіх етапах проведення соціальних досліджень, що їх здійснюють аналітичні центри, соціологічні інститути; компанії, які спеціалізуються на маркетингових дослідженнях, та інші організації державної та недержавної форми власності, що здійснюють соціальні дослідження.

Бакалавр за напрямом «Соціологія» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень – магістр) за спеціальністю «Соціологія».

 

D. Методика викладання

Методика викладання базуєтьcя на принципах студентоцентрованого навчання, також передбачає самонавчання студентів, дослідницьку та наукову практику, застосування елементів проблемноорієнтованого підходу.

Форма навчання – денна

Застосовується наступні методи оцінювання: усні та письмові екзамени, презентації, есе, наукові статті, тези, дослідницькі проекти, курсові й кваліфікаційні роботи та їх захисти.

(Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».)

 

E. Програмні компетентності

1. Загальні:

Здатність до аналізу та синтезу

Вільне володіння українською та англійською мовами

Навички роботи з інформацією (вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел)

Здатність генерувати нові ідеї, бути творчими та винахідливими

Уміння застосовувати знання на практиці

Здатність працювати в команді

Уміння спілкуватись з іншими, розвиток комунікативних навичок

Дослідницькі уміння

Уміння ставити та вирішувати завдання

Планування та розподіл часу

Здатність до самонавчання

2. Спеціальні:

Застосування базових соціологічних знань на практиці

Уміння збирати та аналізувати соціальну інформацію та дані

Розуміння впливів культурного контексту та відмінностей, вміння їх враховувати

Дотримання етики дослідника

 

F. Програмні результати навчання

1. Знання з предметної області

 • історія соціології та сучасні соціологічні теорії;
 • методологія, методи й методики збору й аналізу кількісної та якісної соціальної інформації;
 • соціологічний аналіз соціальних структур і процесів на мікро-, мезо- та макрорівні;
 • теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей соціологічного знання (відповідно до вибору студентом вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки).

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • вміння здійснювати критичний аналіз теоретичної та прикладної літератури в галузі соціології;
 • навички з постановки проблеми, мети й задач соціологічного дослідження;
 • вміння обґрунтовувати вибір методів і методик для розв’язання дослідницької проблеми, реалізації мети та вирішення задач дослідження;
 • вміння здійснювати кількісний та якісний аналіз соціальної інформації.

3. Практичні навички з предметної області

 • вміння спланувати соціологічне дослідження та скласти соціологічну звітність;
 • вміння зібрати й проаналізувати кількісну та якісну соціальну інформацію;
 • вміння підготувати аналітичні, дослідницькі й навчально-наукові роботи в галузі соціології;
 • вміння використовувати інформаційні технології та програмне забезпечення в галузі соціології.

4. Загальні уміння та навички

 • вміння працювати з інформацією: як числами, так і текстами; розв’язувати якісні та кількісні задачі;
 • вміння працювати з ПК, володіння навичками комп'ютерної обробки інформації, пошуку інформації в мережі Інтернет, зокрема в електронних базах даних;
 • навички критичного мислення, розрізнення оціночних та емпіричних тез;
 • навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки;
 • навички самонавчання та самоорганізації;
 • навички усної та письмової комунікації українською та англійською мовами (за вибором студента, також іншими однією-двома іноземними мовами);
 • навички спілкування з людьми, вміння працювати в групах.

 

 

Завідувач кафедри соціології

проф. д.філос.н. Паніотто Володимир Ілліч