Повідомлення

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Освітня програма «Cоціологія»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр соціології

Освітній ступінь

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

Вимоги і положення до кваліфікації:

· вміння використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності.

· знання історії розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми.

· вміння застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі.

· вміння пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач.

· вміння вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань.

· вміння ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач.

· вміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації.

· вміння обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури.

· вміння розробляти програму соціологічного дослідження.

· володіння навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів.

· вміння презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців.

· знання та дотримання етичних норм професійної діяльності соціолога.

 

Профіль програми

Соціологічна дисципліна вивчає соціальну поведінку та соціальне мислення індивідів, намагаючись пояснити функціонування соціальних груп, інституцій та динаміку соціальних процесів. Соціологія є емпіричною наукою, яка виховує багато різнобічних знань і практичних навичок, оскільки має різні спеціалізовані галузі. Відповідно наповнений навчальний план нашої бакалаврської програми розраховано на чотири роки.

БП Соціологія має широкий спектр навчальних дисциплін та надає підготовку як для подальшої наукової кар’єри (через магістеріум до аспірантури та докторантури), так і аналітичної роботи в галузях поза межами суто наукової сфери, що вимагають вміння роботи з даними та/чи досвіду побудови програми для збору соціальної інформації (бізнес, маркетинг, реклама, PR, охорона здоров’я, розробка соціальних політик тощо). Нормативний блок соціологічних дисциплін викладає основи спеціалізації і включає ґрунтовну методологічну підготовку та розуміння принципів побудови теоретичної аргументації. Блок вибіркових курсів обслуговує інтереси та освітні потреби наших вступників в межах різнобічних навчальних треків (дослідження соціальної нерівності, соціологія здоров’я, економічна соціологія, аналіз соціальних мереж, публічна соціологія, соціальна психологія, гендерні студії, соціологія міста та дослідження бідності, організаційні студії, соціологія молоді, військова соціологія, соціологія освіти, когнітивні та психологічні дослідження соціальних явищ, соціологія культури і багато іншого).

Упродовж навчання студенти-соціологи можуть скористатися можливостями академічної мобільності на зарубіжних освітніх програмах (віртуально чи аудиторно), щоб збагатити свої знання та навички в університетах Німеччини, Чехії, Фінляндії, Франції, Канади, Туреччини, країн Прибалтики тощо.

Кафедра має пріоритетом прищеплення студентам принципів академічної культури та поваги до наукової етики і культивує високу якість наукових досліджень. Як частину підготовки до наукової кар’єри кафедра заохочує участь студентів-соціологів в національних олімпіадах, конкурсах студентських робіт та конференціях. Крім написання курсових робіт та дипломних проектів студенти можуть також спробувати опублікувати результати своїх власних досліджень у кафедральному журналі «Наукові записки НаУКМА: Соціологія».

 

Доступ до подальшого навчання Бакалавр соціології може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю «Соціологія».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Форма навчання Денна

Керівник програми кандидат філософських наук, ст. викладач Прохорова Анна Андріївна