Повідомлення

Освітня програма «Політологія»

Мета освітньої програми

Освітня програма «Політологія» є нормативним документом Національного університету «Києво-Могилянська академія», у якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки бакалавра за спеціальністю 052  Політологія у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

 

Характеристика програми

Освітня програма використовується при:

-       розробці та коригуванні навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

-       розробці засобів визначення рівня освіти підготовки фахівця;

-       визначенні змісту навчання як бази для опанування нових спеціальностей, кваліфікацій;

-       визначенні програмних компетенцій, навичок та результатів навчання;

-       визначенні здатності до працевлаштування;

-       визначенні методики викладання.

 

Обсяг програми – 240 кредитів ЄКТС.

Нормативний термін навчання – 3 роки 10 місяців.

 

Освітня програма передбачає:

 1. нормативні навчальні дисципліни, а також навчальну та науково-дослідницьку практики;
 2. вибіркові навчальні дисципліни, які включають:

-                    дисципліни професійної  та практичної підготовки;

-                    дисципліни вільного вибору студента;

3. атестацію.

Вибіркова частина програми підготовки бакалавра складається з дисциплін професійної та практичної підготовки та дисциплін вільного вибору студента, які визначаються у варіативній компоненті освітньо-професійної підготовки.

Розподіл бюджету навчального часу, змісту освітньої програми та максимальний навчальний час за циклами підготовки є наступним:

Нормативні навчальні дисципліни – 150 кредитів ЄКТС, 4500 год.

Практики – 6 кредитів ЄКТС, 180 год.

Дисципліни професійної  та практичної підготовки – 40 кредитів ЄКТС, 1200 год.

Дисципліни вільного вибору студента – 30 кредитів ЄКТС, 900 год.

Атестація – 14 кредитів ЄКТС, 420 год.

 

Здатність до працевлаштування та подальшого навчання

Здатність до працевлаштування та подальшого навчання визначається спеціалізаціями програми. За Державним класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) та Державного класифікатора професій (КП), галузі працевлаштування: професійна, наукова та технічна діяльність, зокрема діяльність головних управлінь, консульту­вання з питань керування, адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші до­поміжні комерційні послуги, державне управління й оборона, міжнародна діяльність, діяльність громадських організацій, діяльність організацій промисловців і підприємців, діяльність професійних спілок, діяльність політичних організацій, діяльність екстериторіальних організацій і органів, журналістська діяльність.

 

Можливим є продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти з підготовки здобувачів академічного ступеня магістра політології, згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» (редакція від 13.03.2016 р.), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

Методика викладання

У навчальному процесі використовуються поєднані між собою підходи, методи та технології навчання, а саме: лекційні заняття, семінарські заняття, рольові ігри, проблемно-орієнтоване навчання, комбіновані методи навчання.

Для перевірки знань пропонується написання творчих та контрольних робіт, виступи із презентаціями, проводяться усні або письмові іспити, використовуються дистанційні форми перевірки знань.

 

Програмні компетентності

Завдяки опануванню сукупністю дисциплін, які пропонуються слухачам в рамках освітньої програми «Політологія» обсягом 240 кредитів ЄКТС, студенти зможуть набути компетентностей, необхідних для провадження професійної практичної діяльності.

Загальні компетентності:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Вміння виявляти, ставити і розв’язувати дослідницькі питання.
 3. Здатність застосовувати набуті знання та навички у практичних ситуаціях.
 4. Здатність діяти відповідально із дотриманням етичних засад у професійної діяльності.
 5. Здатність до навчання та опанування нових сучасних знань.
 6. Здатність до роботи із джерелами, до пошукової роботи, обробки та аналізу інформації.
 7. Формування навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 8. Презентаційні навички, здатність доказово та аргументовано викладати результати власного дослідження.
 9. Комунікаційні навички, здатність спілкуватися із представниками професійної спільноти.

 

Професійні компетентності:

 1. Опанування фундаментальних фахових знань у сфері політології та інших соціальних та поведінкових наук.
 2. Володіння основними поняттями політичної науки.
 3. Обізнаність зі здобутками класичної та новітньої політичної думки.
 4. Обізнаність зі здобутками української політичної науки.
 5. Уміння аналізувати, інтерпретувати та оцінювати політичні явища та політичні процеси в Україні та світі, використовуючи теоретичні підходи та методи політичної науки.
 6. Обізнаність з політичними вченнями, теоріями та методологічними підходами, які застосовуються у політології.
 7. Вміння орієнтуватися у питаннях внутрішньої та зовнішньої політики держав та у питаннях міжнародних відносин.
 8. Обізнаність з типами та способами ухвалення політичних рішень.
 9. Вміння розв’язувати конфлікти, вести переговори.

10.Здатність до політичного аналізу, прогнозу, надання практичних рекомендацій.

11.Вміння надати експертну оцінку сучасним політичним подіям та процесам.

12.Вміння написати аналітичний документ з аналізу політичних подій та процесів.

13.Вміння надати професійний коментар в мас-медіа стосовно політичних подій та процесів.

 

Програмні результати навчання

Бакалавр зі спеціальності 052 «Політологія» є підготовленим для роботи в  підрозділах органів місцевого самоврядування, в засобах масової інформації, в громадських (у тому числі міжнародних) та політичних організаціях, експертних інституціях. Результати навчання на освітній програмі  «Політологія» подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей, наведено у таблиці.

 

 

 

Таблиця здатності випускника вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, що їх відображає:

 

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності

Зміст уміння

Оцінювати і прогнозувати політичні і соціальні події і явища

Аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні і соціальні події, явища з використанням наявних засобів інформації

Тлумачити суспільно-політичні процеси і явища

Орієнтуватися в суспільно-політичній ситуації

Вибирати стратегії діяльності з урахуванням суспільно-політичних, громадських, партійних інтересів

Давати правильну оцінку окремих фактів, їх сукупності в конкретних політичних умовах, розв‘язувати політичні проблеми

Розробляти аналітичні документи  та рекомендації для суб’єктів політичних процесів: політиків, політичних партій, неурядових громадських організацій

Практичне застосування наявних концепцій, вміння виводити можливі наслідки з наявних політичних засад

Написати аналітичну записку з аналізу політичних подій та процесів, що відбуваються

Вміти практично застосувати свої знання про політику та логічно викласти свої міркування

Зробити професійний коментар політичної події, політичної програми або політичного актора

Вміти швидко оцінити політичну ситуацію та запропонувати свій аналіз цієї ситуації

 

Після виконання студентами навчального плану в повному обсязі Екзаменаційна комісія НаУКМА здійснює атестацію випускників. Голова Екзаменаційної комісії призначається зі складу провідних спеціалістів, який(яка) не працює в НаУКМА, та затверджується Міністерством освіти та науки України.

Перед Екзаменаційною комісією випускник захищає кваліфікаційну роботу. До захисту кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які успішно виконали навчальну програму. Кваліфікаційна робота має бути свідченням належної теоретичної та практичної підготовки фахівця, його здатності до дослідницького пошуку, володіння стандартами оформлення наукових робіт. За результатами атестації студентові присвоюється кваліфікація бакалавра політології та видається диплом встановленого зразка.