Повідомлення

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Освітня програма «Політологія»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр політології.

Освітній ступінь

Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

Вимоги і положення до кваліфікації:

 • володіння фундаментальними фаховими та гуманітарними і соціально-економічними знаннями;
 • знання про здобутки класичної та новітньої політичної науки;
 • уявлення про історію національного політичного мислення та її вплив на сучасні політичні процеси в Україні;
 • володіння понятійним апаратом сучасної політичної теорії, термінами, що використовуються в політичній практиці;
 • знання закономірностей і тенденцій політичного життя суспільства;
 • знання про устрій типових політичних систем світу, про політичну систему України;
 • знання про головні складові політичного процесу;
 • знання про типи й способи ухвалення політичних рішень;
 • уміння розв’язувати конфлікти, вести переговори;
 • володіння сучасними методами пізнання явищ політики;
 • володіння навичками політичного аналізу, прогнозу, надання практичних рекомендацій;
 • уміння викладати політичні знання для учнів середньої школи та професійних училищ;
 • уміння надати експертну оцінку сучасним політичним подіям і процесам;
 • уміння написати аналітичний документ з аналізу політичних подій та процесів;
 • уміння надати професійний коментар у мас-медіа щодо політичних подій та процесів.

Профіль програми

Програма підготовки бакалавра з політології спрямована на здобуття студентами фундаментальних знань з теорії політики, засвоєння історичного надбання світової та вітчизняної політичної думки, отримання базових знань про внутрішні та міжнародні політичні процеси, розвиток умінь аналізувати структуру політичної системи і функції акторів політики, отримання базових знань про структуру і функції державного управління, вміння аналізувати політичні та управлінські процеси.

Ключові результати навчання

 • Знання з предметної області

Знання основних праць класиків політичної думки людства від Платона і Аристотеля до Карла Маркса, Макса Вебера, Карла Поппера та сучасних мислителів – Юргена Габермаса, Мішеля Фуко, Семюеля Гантінгтона, Іммануїла Валлерстайна та інших. Знання класичних і сучасних теорій політики. Знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності політичної та державної влади. Знання теорій походження та моделей держави – ліберальної, марксистської, держави всезагального добробуту. Знання структури і функцій системи державного управління.

Основні підходи до порівняльної політології, знання про політичні системи країн світу. Уявлення про міжнародну політику, теорії міжнародної політики, основні інститути і процеси у міжнародній політиці.

Теоретичні уявлення та підходи до розуміння державної/публічної політики. Особливості підготовки, ухвалення й упровадження політичних рішень в монополістській, плюралістській, елітистській та корпоративістській політичних системах. Державне управління та вироблення державної політики як політичні процеси. Інституційна структура процесу вироблення і здійснення державної політики.

Знання про політичну культуру, її типи і прояви в політичній діяльності. Шляхи і способи розвитку політичної культури. Громадянське суспільство та його роль в управлінні суспільним життям. Демократична, політична і громадянська освіта.

 • Когнітивні уміння та навички з предметної області

Здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесах пізнання політичної та суспільної реальності.

Здатність застосовувати фундаментальні знання до розв’язання кількісних та якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу.

Уміння проводити порівняльні дослідження та робити висновки стосовно природи і причин подібностей і відмінностей у структурі й функціонуванні політичних систем у різних країнах.

Уміння збирати дані та обробляти й узагальнювати їх для створення знання про політичні інститути і процеси.

 • Практичні навички з предметної області

Практичне застосування основних методів і підходів у дослідженнях політичного пізнання, суспільної реальності.
Уміння адекватного вибору і методологічно правильного застосування кількісних і якісних методів досліджень. Здатність до загального і часткового (специфічного) аналізу державної політики та поточних політичних подій. Уміння інтерпретувати політичні процеси та розробляти прогнози подальшого перебігу подій. Здатність працювати з джерелами інформації та самостійно створювати інформацію для спеціального (наукового) і широкого (суспільного) використання.

 • Загальні уміння та навички

Здатність засвоювати і реалізувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації з уважним ставленням до різних культур, релігій, прав народів і людини, ідеї збереження миру. Вміння критично оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні, правові та інші події і явища на підставі відповідного обсягу знань. Знання державної та однієї з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування. Здатність засвоювати нові знання, прогресивні технології та різноманітні інновації. Системне розуміння впливу зовнішнього середовища на діяльність організацій, підприємств тощо. Здатність розумітися на зовнішній та внутрішній політиці держави, знати її історію і специфіку розвитку та вміти захищати її інтереси. Знання та вміння використовувати норми законодавства і захищати свої права. Знати і дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі в міжособистих стосунках та в суспільстві. Здатність створювати соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі і демократичних принципах. Володіння сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, особистих, державних та виробничих інтересів. Вміння самостійно розробляти програму певного політологічного дослідження.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр політології може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти  за спеціальностями «Політологія», «Філософія», «Журналістика», «Історія та археологія», «Соціологія», «Менеджмент».

Положення про екзамени, оцінювання
та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється у відповідності до Положення НаУКМА«Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена кваліфікаційна робота.

Форма навчання


Денна.

Завідувач кафедри

кандидат філософських наук, доцент Кисельов Сергій Олегович