Повідомлення

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Освітньо-наукова програма «Соціологія»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр соціології

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає. Загальні вимоги для НаУКМА.
Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми відбувається на підставі результатів вступних випробувань.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

Вимоги і положення до кваліфікації:

 • володіння фундаментальними фаховими та гуманітарними і соціально-економічними знаннями;
 • знання основних класичних та сучасних соціологічні теорії;
 • володіння знаннями з методології, методів й методики збору й аналізу кількісної та якісної соціальної інформації;
 • уявлення про соціальні процеси та структури на мікро-, мезо- та макрорівні;
 • уявлення про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей соціологічного знання;
 • вміння здійснювати критичний аналіз теоретичної та прикладної літератури в галузі соціології;
 • навички з постановки проблеми, мети й задач соціологічного дослідження;
 • вміння обґрунтовувати вибір методів і методик для розв’язання дослідницької проблеми, реалізації мети та вирішення задач дослідження;
 • вміння здійснювати кількісний та якісний аналіз соціальної інформації.
 • володіння навичками з планування соціологічного дослідження та складання соціологічної звітності;
 • вміння зібрати й проаналізувати кількісну та якісну соціальну інформацію;
 • вміння підготувати аналітичні, дослідницькі й навчально-наукові роботи в галузі соціології;
 • вміння використовувати інформаційні технології та програмне забезпечення в галузі соціології.

Профіль програми

Дворічну магістерську програму з соціології зосереджено на сучасній методології емпіричного вивчення соціальної реальності, а її зусилля націлено на формування в учасників програми поглибленого розуміння динаміки соціальних процесів у сучасному суспільстві, передумов для досліджень соціальної структури і суспільних трансформацій.

 

Структура програми передбачає навчання тривалістю в 1 рік і 10 місяців, а також широкі можливості академічної міжнародної мобільності та участі в науковій співпраці. Низка курсів викладається англійською мовою.

 

Програму розроблено з урахуванням потреб конкурентоспроможності, надання випускникам програми поглиблених практичних навичок та вмінь, які передбачає сучасна соціологічна освіта, та забезпечення зв’язку підготовки магістрантів з науковою роботою кафедри соціології НаУКМА. Наукову роботу кафедри зосереджено на динаміці суспільних процесів, прогнозуванні соціальних процесів та аналізі складних систем. Відповідно, програму зорієнтовано на розробку досліджень, які можуть не лише описати і пояснити існуючі соціальні структури, але і обґрунтовано спрогнозувати соціальну динаміку.

 

Програму характеризує методологічна концентрація та поглиблене викладання кількісних, якісних та мішаних методів для потреб наукових досліджень та досліджень прикладного та аналітичного характеру. Кафедра культивує кумулятивну підготовку з методів збору та аналізу соціальних даних від рівня бакалаврату через магістеріум до рівня PhD програми. Блок нормативних дисциплін програми спрямовано на підготовку фахівців, які могли б досліджувати сучасну соціальну реальність у всій її комплексності за допомогою новітніх цифрових методів.

Соціолог-магістр зможе працювати в будь-якому науково-дослідному центрі суспільствознавчого профілю, маркетингових відділах компаній, викладати у вищій школі, працювати референтом, науковим консультантом у державних і громадських установах, науковим редактором або керівником відповідного підрозділу видавництва, засобів масової інформації, організовувати соціологічні дослідження у співдружності із зарубіжними вченими.

НаУКМА
 – єдиний університет в Україні, де у співпраці з кафедрою соціології діє науково-дослідна соціологічна установа – Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Студенти мають можливість використовувати для своїх наукових досліджень унікальні масиви соціологічних даних, репрезентативних для дорослого населення України, зібраних КМІС у 1991–2013 роках разом із провідними університетами й дослідницькими організаціями США, Німеччини, Великої Британії, Канади, Фінляндії та Польщі, з дослідницькими підрозділами Організації Об’єднаних Націй, Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров’я, інших міжнародних організацій. Щороку КМІС призначає стипендію ім. Майкла Сваффорда двом найкращим студентам МП «Соціологія».

Доступ до подальшого навчання
Магістр соціології може продовжити навчання в університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (рівень – аспірант, докторант PhD програми
054 «Соціологія»), а також, за іншими спеціальностями гуманітарного та соціально-економічного напрямку.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішно захищена магістерська робота

Форма навчання
Денна

Керівник програми
Канд. філос. наук, доктор філософії, доцент Мальцева Катерина Сергіївна