Повідомлення

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Освітньо-наукова програма «Соціологія»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр соціології

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає. Загальні вимоги для НаУКМА.
Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми відбувається на підставі результатів вступних випробувань.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)
Немає.

Вимоги і положення до кваліфікації:

 • володіння фундаментальними фаховими та гуманітарними і соціально-економічними знаннями;
 • знання основних класичних та сучасних соціологічні теорії;
 • володіння знаннями з методології, методів й методики збору й аналізу кількісної та якісної соціальної інформації;
 • уявлення про соціальні процеси та структури на мікро-, мезо- та макрорівні;
 • уявлення про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей соціологічного знання;
 • вміння здійснювати критичний аналіз теоретичної та прикладної літератури в галузі соціології;
 • навички з постановки проблеми, мети й задач соціологічного дослідження;
 • вміння обґрунтовувати вибір методів і методик для розв’язання дослідницької проблеми, реалізації мети та вирішення задач дослідження;
 • вміння здійснювати кількісний та якісний аналіз соціальної інформації.
 • володіння навичками з планування соціологічного дослідження та складання соціологічної звітності;
 • вміння зібрати й проаналізувати кількісну та якісну соціальну інформацію;
 • вміння підготувати аналітичні, дослідницькі й навчально-наукові роботи в галузі соціології;
 • вміння використовувати інформаційні технології та програмне забезпечення в галузі соціології.

Профіль програми
Дворічна магістерська програма із соціології зосереджена на проблемах теорії, методології і методах соціологічних досліджень, націлена на формування поглибленого розуміння соціальних процесів у сучасному суспільстві, передумов для досліджень соціальної структури і суспільних трансформацій.

Соціолог-магістр зможе працювати в будь-якому науково-дослідному центрі суспільствознавчого профілю, маркетингових відділах компаній, викладати у вищій школі, працювати референтом, науковим консультантом у державних і громадських установах, науковим редактором або керівником відповідного підрозділу видавництва, засобів масової інформації, організовувати соціологічні дослідження у співдружності із зарубіжними вченими.

НаУКМА – єдиний університет в Україні, де у співпраці з кафедрою соціології діє науково-дослідна соціологічна установа – Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Студенти мають можливість використовувати для своїх наукових досліджень унікальні масиви соціологічних даних, репрезентативних для дорослого населення України, зібраних КМІС у 1991–2013 роках разом із провідними університетами й дослідницькими організаціями США, Німеччини, Великої Британії, Канади, Фінляндії та Польщі, з дослідницькими підрозділами Організації Об’єднаних Націй, Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров’я, інших міжнародних організацій. Щороку КМІС призначає стипендію ім. Майкла Сваффорда двом найкращим студентам МП «Соціологія».

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • соціологічний аналіз актуальних суспільно-політичних, економічних і культурних подій, процесів та явищ сучасності;
 • знання класичних та сучасних соціологічних й соціальних теорій;
 • володіння методологією, методами та методиками збору й аналізу кількісної та якісної соціальної інформації;
 • вміння здійснювати соціологічний аналіз соціальних структур і процесів;
 • знання і дотримання відповідних етичних норм, що регулюють соціологічну професійну та публічну діяльність, проведення досліджень;
 • знання про теоретико-методологічні підходи, проблематику та ключові результати досліджень основних галузей соціологічного знання.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесах пізнання соціальної реальності;
 • здатність застосовувати фундаментальні знання до розв’язання кількісних та якісних задач з аналізу соціальних структур і процесів;
 • вміння аналізувати окремі соціальні явища;
 • здатність кваліфіковано підготувати проведення соціологічного дослідження: сформулювати дослідницьку проблему, мету й задачі, відповідно обґрунтувати вибір методів і методик, побудувати вибірку;
 • вміння здійснювати кількісний та якісний аналіз соціальної інформації.
 • вміння здійснювати критичний аналіз теоретичної, методологічної та практичної фахової літератури;
 • вміння проводити порівняльні дослідження та робити висновки стосовно природи і причин подібностей і відмінностей різних соціумів;
 • вміння збирати дані та обробляти й узагальнювати їх для створення знання про соціальні явища, структури та процеси;
 • вміння кваліфіковано інтерпретувати результати соціологічного дослідження.

3. Практичні навички з предметної області

 • знання основних методів і підходів у дослідженнях соціальної реальності;
 • здатність кваліфіковано спланувати соціологічне дослідження та скласти соціологічну звітність;
 • вміння кількісно та якісно проаналізувати зібрану соціологічну інформацію, адекватно й фахово її інтерпретувати;
 • вміння використовувати інформаційні технології та програмне забезпечення в галузі соціології;
 • здатність інтерпретувати соціальні процеси та розробляти прогнози;
 • здатність працювати з джерелами інформації та самостійно створювати інформацію для спеціального (наукового) і широкого (суспільного) використання;
 • здатність писати фахові аналітичні, дослідницькі, публіцистичні й навчально-наукові роботи.

4. Загальні уміння та навички

 • здатність критично оцінювати та прогнозувати соціальні, політичні, економічні, культурні, правові та інші події і явища на підставі відповідного обсягу знань;
 • здатність відображати дійсність способом тлумачення, коментування, інтерпретації фактів;
 • здатність критично мислити;
 • уміння говорити й писати державною та однією з іноземних мов;
 • здатність до аналізу  та інтерпретації текстів;
 • уміння працювати в Інтернет та інших системах, в режимах off-line та  on-line;
 • здатність логічно, послідовно й аргументовано викладати свої думки;
 • вміння представити результати своїх досліджень у публічному виступі та/або презентації;
 • здатність засвоювати нові знання, прогресивні технології та різноманітні інновації;
 • володіння сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, особистих, державних та виробничих інтересів;
 • здатність створювати соціально-економічні взаємини між членами трудового колективу на правовій основі і демократичних принципах;
 • уміння використовувати норми чинного законодавства України та міжнародного права для захисту своїх прав;
 • здатність дотримуватися професійної етики та етики проведення прикладних соціальних досліджень.

Доступ до подальшого навчання
Магістр соціології може продовжити навчання в університеті на третьому (освітньо-науковому) рівніі вищої освіти (рівень – аспірант (спеціальності 22.00.01–22 .00.04), докторант PhD програми «Суспільні трансформації), а також, за іншими спеціальностями гуманітарного та соціально-економічного напрямку.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішно захищена магістерська робота

Форма навчання
Денна

Керівник програми
Кандидат соціологічних наук, доцент Осипчук Анна Дмитрівна, випускниця НаУКМА