Повідомлення

Спеціальність 052 Політологія, 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма «Політика управління містом»

Міждисциплінарна освітньо-професійна магістерська програма «Політика управління містом» розроблена командою НаУКМА на запит Київської міської ради спеціально для потреб громади української столиці.      

Програму сфокусовано на підготовці висококваліфікованих фахівців-практиків у сфері розвитку та управління містом шляхом надання їм знань і вмінь для вирішення найскладніших сучасних викликів міського розвитку вже під час війни та повоєнної відбудови України, формування міст майбутнього та здатності бачити місто як простір для комфортного життя громади, ефективної самореалізації містян, привабливості інвестицій і бізнесу, втілення передових інновацій та лідерських практик.

Термін навчання: 1 рік 4 місяці.

Кваліфікація: магістр політології, магістр менеджменту

 Викладання здійснюється на основі проблемно-орієнтованого міжгалузевого та кросдисциплінарного навчання, через дослідження, інтерактивність та практику, з використанням цифрових ресурсів, на основі сучасного дослідницького інструментарію і самонавчання. Українською та англійською мовами. Форми навчання - лекції, тренінги, практикуми, «басейн» групових та індивідуальних проєктів, практичні заняття на базі підприємства, де вони працюють. Атмосфера навчання базується на системі ефективної мотивації творчої співпраці здобувачів, викладачів, запрошених практиків і партнерів.

 Нормативні дисципліни

Урбаністика. Політика брендингу територій

Соціологія міста для управлінських рішень

Верховенство права і публічне адміністрування

Розумне місто. Кібергігієна в публічній політиці

Стратегічні комунікації і GR в управлінні містом

Фаховий семінар «Політика управління містом»(англійською) Сonversation «City management policy»

Політика врядування та управління змінами

Управління людським капіталом міста. Менеджмент персоналу

Організація науково-практичних досліджень

Економіка міста. Планування стійкого розвитку міст

Стратегічний менеджмент. Соціальна відповідальність бізнесу

Виробнича практика

Атестація: підготовка і публічний захист кваліфікаційної роботи (спеціального проєкту з розвитку міста)

Вибіркові дисципліни

Управління персональним іміджом та репутацією

Практикум з командотворення та фасилітації

Практикум з тайм-менеджменту

Невербальний контент для соціальних мереж

Політична аналітика і політичний дизайн міста

Демографія і соціальна політика міста

Освіта в стратегіях розвитку міста

Менеджмент в сфері охорони здоровʼя

Управління проєктами

Аудит території для відновлення

Політична реклама і smm

Відносини України і Росії: чинники війни.

Виборчі технології та комунікації

Міграційні процеси і ринок праці України

Геополітика і геоекономіка

Публічна політика і дипломатія

Дипломатичний протокол та етикет

Стартапи та інноваційне підприємництво в місті

Фінансові технології в управлінні містом

Оподаткування на службі місту

Технології блокчейн в управлінні містом

Інклюзія та безбарʼєність в управлінні міста

Міста майбутнього

Громадянська освіта. Active citizen

Культурна спадщина міст.

Пастки української мови в публічних виступах

Антропологія міста

Маркетинг територій

Волонтерство, що єднає громаду

Поведінкова економіка в політичних рішеннях

 Ключові результати навчання:

-        вміння застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з політології та менеджменту, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузей знань і є основою для оригінального міждисциплінарного мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузях та на межі галузей знань і спеціальностей;

-        здатність розробляти і реалізовувати стратегії розвитку міста, створювати та управляти  брендом міста та/або території і людським капіталом на засадах ефективного використання інструментів політології та менеджменту, а також міждисциплінарних напрямів з урахуванням методологічних, економічних, соціальних, правових та етичних аспектів;

-        навички вільного спілкування усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, проєктів та інновацій в сфері управління містом в умовах невизначеності із застосуванням міждисциплінарних інструментів у сферах політології та менеджменту;

-        організація та здійснення ефективної комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних і соціальних груп/прошарків на засадах персональної професійної і соціальної відповідальності, безбар’єрності та інклюзії, а також просувати імідж/бренд міста на міжнародній арені;

-        вміння приймати ефективні рішення з питань політики врядування та управління змінами, у тому числі в умовах невизначеності; прогнозувати розвиток політичних процесів; визначати фактори, що впливають на них і на досягнення поставлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки політичних рішень;

-        здатність планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт відповідно до встановлених вимог;

-        здійснення управління у сфері політичного дизайну та логістичного менеджменту міста та у ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх реалізації, забезпечувати якість, оцінювати ефективність і результативність діяльності;

-        практичні навички розробки та управління проєктами у сфері урбаністики та архітектури міста, управління містом, генерувати підприємницькі, креативні ідеї;

-        навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в умовах невизначеності, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;

-        вміння застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач цифровізації управління містом та кібербезпеки міста;

-        лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач в контексті ефективного менеджменту сферами розвитку міста.

 

Форма навчання – денна (модульна), з широким використанням елементів дистанційного навчання, включаючи віртуальні класи.

 Структура програми та система оцінювання

Програма відповідає чинним в Україні освітнім стандартам зі спеціальності 052 Політологія та 073 Менеджмент.

Тривалість навчання розраховано на 1 рік 4 місяці, обсяг становить 90 кредитів ЄКТС:
40 кредитів – обов’язкові дисципліни;

27 кредитів – вибіркові дисципліни;

6 кредитів –  виробнича практика;

17 кредитів – підготовка і публічний захист кваліфікаційної роботи (спеціального проєкту з розвитку міста).

Поточне оцінювання здійснюється за системою оцінювання знань здобувачів НаУКМА та передбачає усні та письмові поточні контролі,  експрес-контролі та тестові контролі знань, тематичні дискусії з презентацією думки кожного здобувача, аналітичні записки і тези як результат виконання спільних завдань з роботодавцем здобувача, захист проєктних заявок і проектів тощо.

Підсумкове оцінювання здійснюється у форматах семестрових екзаменів та заліків (диференційований залік), захист практичної підготовки і кваліфікаційної роботи магістра. Класичне складання екзаменів не є обовʼязковим, якщо результат накопичення балів здобувачем протягом вивчення дисципліни є достатнім (рейтинг поточної успішності за дисципліною складає 60 балів і вище). Залік є також результатом роботи здобувача в семестрі шляхом накопичування балів за різні види поточного контролю. За умов достатньої академічної успішності за дисципліною в семестрі (≥ 60 б.), здобувач отримує залік автоматично, відповідно до свого рейтингу.

Доступ до подальшого навчання: Випускники освітньо-професійної програми «Політика управління містом» можуть продовжити навчання на програмах в системі освіти дорослих на третьому (освітньо-науковому рівні).

 Гарант програми:

            Гавриленко Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом НаУКМА; Ця електронна адреса захищена від спам ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .