• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Наукові школи
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

Захист дисертації Дениса Іщенка (разова спеціалізована вчена рада 081-10-07-2023-10)
Детальніше...
Захист дисертації Оксани Крупини (разова спеціалізована вчена рада 033-22-06-2023-8)
Детальніше...

doc hub

Силабуси курсів

Всі силабуси курсів розміщені на платформі е-навчання НаУКМА DistEdu
Повний перелік курсів доступний з описі ОНП.

 

Цикл загальної підготовки

 

Дисципліни науково-теоретичної підготовки

Логіка, методологія та етика наукового дослідження

Викладач: Т.В.Лютий, доктор філософських наук, доцент

Анотація курсу: Вивчення цієї дисципліни передбачає розгляд засадничих світоглядних проблем сучасної науки, ознайомлення з ключовими методологічними проблемами науки, виокремлення глобальних тенденцій у трансформації наукової картини світу та визначення провідних функцій науки в житті суспільства. Аспіранти зможуть виокремити ціннісні й етичні засади наукової діяльності та принципи формування професійної етики вченого.Шляхом порівняльного аналізу критеріїв науковості аспіранти зможуть досягти розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, набудуть здатності кваліфікувати напрями власних дослідницьких проєктів у контексті розвитку науки та цивілізації. Під історичним кутом зору аналізуватимуться системи цінностей, на які орієнтуються вчені, визначатиметься роль ідеології та міфів в історії науки. Окрема увага приділятиметься навичкам ведення міждисциплінарного діалогу на засадах науковості та толерантності, умінню формулювати переконливі аргументи на підтвердження наукових гіпотез.

Силабус курсу

 

Дисципліни науково-практичної підготовки

Цифрова наука та інформаційна грамотність

Викладачі: Ярошенко Т.О., канд.істор.наук, доцент; Чуканова С.О., канд.пед.наук

Анотація курсу: Курс призначений для ознайомлення аспірантів НаУКМА з основними складовими наукової комунікації, новітніми трендами та технологіями в цій галузі, способами ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, отримання відповідних цифрових дослідницьких навичок. За результатами навчання аспіранти матимуть змогу розуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація; яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів дослідження; вмітимуть застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження.  

Силабус курсу

 

Викладання в системі вищої освіти

Викладачі: І.М.Бушай, доктор психологічних наук, професор

Криворучка Людмила Дмитрівна, кандидат філософських наук
Анотація курсу:  Основне завдання курсу – сформувати розуміння системи вищої освіти і принципів законодавчого регулювання сучасної освітньої практики, тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти, вимог Болонського процесу. Аспіранти ознайомляться з освітніми стандартами (за фахом) і нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів, рекомендаціями щодо моделювання процесу викладання і навчання у відповідності до очікуваних навчальних результатів.

Силабус курсу

 

Практика викладання фахових дисциплін

ВИКЛАДАЧ: В. І. Менжулін, доктор філософських наук, професор

Анотація курсу: Курс спрямований на формування навичок студентоцентрованого викладання й здатності моделювати навчальні події та форми аудиторної роботи у відповідності до визначених навчальних результатів. 

Аспіранти розвинуть навички викладання філософських дисциплін (в рамках навчального плану підготовки студентів бакалаврської та магістерської програм НаУКМА за спеціальністю 033 Філософія), вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час проведення занять, апробують поєднання аудиторного і дистанційного навчання, уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності і високої академічної культури.Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням дасть можливість сформувати власну викладацьку стратегію і поглибити знання щодо організації навчання за фахом. Колегіальне оцінювання і само-оцінювання результатів навчання сприятиме розумінню напрямків подальшого розвитку власних викладацьких компетентностей.

Силабус курсу

 

Дисципліни мовної підготовки

Культура наукової мови

2 кредити ECTS

Викладач: Ясакова Н.Ю., доктор філологічних наук, доцент

Анотація: Курс подає відомості про особливості мовної організації наукових текстів різних жанрів і формує потрібну сучасному науковцеві комунікативну компетенцію. Уміння висловлюватись точно, лаконічно, відповідно до мовних норм і норм академічної доброчесності формується у процесі мовного аналізу наукових текстів різної тематики та жанрової належності, завдяки редагуванню текстів з власної або спорідненої галузей у групах, а також під час написання та редагування власної наукової статті. Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції формує навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження

Силабус курсу

 

Advanced English for Academic Communication-1

8 кредитів ECTS

Викладач: Василенко І.В,, кандидат філологічних наук, доцент

Анотація: Курс покликаний сформувати навички, які дозволять аспірантам вільно комунікувати з міжнародною науковою спільнотою, представляючи свої дослідження в письмовому та усному вигляді. Одним із завдань курсу є поглиблення навичок критичного аналізу англомовної наукової літератури і оволодіння необхідною граматикою та спеціалізованою лексикою для ефективної і структурованої підготовки огляду літератури (literature review). Аспіранти зможуть практично оволодіти мовними навичками для підготовки ефективної письмової заявки для участі у міжнародних наукових конференціях (conference proposal, conference abstract) і постерної презентації, покращити свої навички мовлення і письма для підготовки різних видів наукових презентацій (в тому числі короткої презентації – flash presentation), коментуванню даних, відповіді на питання, участі у груповому обговоренні (panel discussion), окрема увага приділятиметься також поведінковим стратегіям під час усних виступів (oral presentation skills). Індивідуальні завдання, підготовані аспірантами, будуть представлені під час підсумкової звітної конференції A LINEA.

Силабус курсу

 
 
Advanced English for Academic Communication -2

4 кредити ECTS

Викладач: Мазін Д.М., кандидат філологічних наук, доцент. 

Анотація: Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження.За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.

Силабус курсу

 

 

Цикл професійної підготовки

 

Розробка дисертаційного проекту

3 кредити ECTS

Викладач: Ткачук М.Л., доктор філософських наук, професор 

Анотація: Курс передбачає ознайомлення аспірантів із чинними нормативними документами та вимогами, що регламентують підготовку і захист дисертаційних робіт у галузі гуманітарних наук в Україні, дотримання етичних норм і правил академічної доброчесності здобувачами наукових ступенів на всіх етапах виконання досліджень. Заняття спрямовані на методологічну, методичну і практичну підготовку аспірантів до здійснення дисертаційного дослідження та викладу його результатів, зокрема до визначення стану наукової розробки теми, загального задуму дослідження, його мети і завдань, теоретико-методологічних засад, джерельної бази, структури та основних етапів. Основним очікуваним результатом курсу є підготовка аспірантами індивідуальних дисертаційних проєктів за затвердженими темами. Курс читається в інтерактивному форматі і зорієнтований на реалізацію індивідуальних дослідницьких зацікавлень та досліджень за тематикою дисертаційних робіт кожного аспіранта (студентоцентрований підхід). Аспіранти здійснюють систематичну підготовку складових дисертаційного проєкту у формі індивідуальних письмових завдань, рецензують виконані завдання колег і беруть участь у їхньому колективному обговоренні (peer assessment).

Іспит проходить у формі публічного захисту аспірантами підготовлених протягом курсу дисертаційних проєктів за затвердженими темами.

Силабус курсу

 

Аспірантський дослідницький семінар

4 кредити ECTS

Викладач: Бондаревська І.А., доктор філософських наук, професор

Анотація: Семінар передбачає створення навчально-наукової дослідницької групи, робота в якій допоможе аспірантам здійснювати дисертаційні дослідження на належному рівні та у відповідності до визначених планів і термінів виконання. Семінар проводиться на 1–2 році навчання, орієнтований на індивідуальні наукові інтереси кожного аспіранта (студентоцентрований підхід) і передбачає проведення занять в інтерактивному форматі. Від учасників семінару вимагається систематично представляти проміжні результати своїх досліджень. Участь у семінарі передбачає практичне опанування аспірантами навичок наукового дослідження та презентації його результатів, ведення наукової дискусії, здійснення фахової комунікації, засвоєння етичних норм та дотримання академічних стандартів професійної філософської діяльності.

 Силабус курсу

 

Філософія в сучасному світі: напрями, тенденції, перспективи 

4 кредити ECTS

Викладач: Менжулін В.І., доктор філософських наук, професор

 Анотація: Курс проводиться в інтерактивній формі (студентоцентрований підхід) – як дослідницький семінар, який передбачає визначення актуальних проблем, провідних концептів, дискурсів, напрямів сучасної світової філософії, виокремлення основних тенденцій та перспектив у її розвитку, вдосконалення навичок використання її термінологічно-поняттєвого апарату та дослідницьких стратегій. У рамках курсу враховується розмаїття сучасної світової філософії і досліджується досвід як англомовної, так і континентальної, філософських традицій, зокрема таких їхніх напрямів, як аналітична філософія, постпозитивізм, неопрагматизм, геременевтично-феноменологічна філософія, постструктуралізм тощо.
Відповідно до дослідницьких інтересів слухачів, увагу може бути зосереджено на таких провідних галузях сучасної філософії, як метафілософія, філософія свідомості й онтологія (метафізика), епістемологія, логіка і філософія мови, соціальна і політична філософія, філософія природи та людини, науки і техніки, етика, естетика та філософія мистецтва, філософія релігії і теологія, історіографія філософії тощо.

 
 

Вибіркові навчальні дисципліни

 • Прикладна етика у практиці сучасних наукових досліджень
 • Трансформація в історії науки
 • Менеджмент наукових проєктів
 • Стратегії викладання для активного навчання впродовж життя
 • Управління даними досліджень
 • Права інтелектуальної власності
 • Управління кар'єрою та планування розвитку навичок
 • Дистанційне і змішане навчання
 • Лідерство і особистий розвиток
 • Корективний курс англійської мови
 • Редагування наукових текстів англійською мовою
 • Англійська мова для підготовки проєктних пропозицій
 • Підготовка до міжнародних тестів з англійської мови
 • 2 дисципліни з переліку дисциплін МП "Філософія"

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна