• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • Наукові школи
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Вікторії Васильченко (разова спеціалізована вчена рада 091-28-12-2023-31)
Детальніше...
Захист дисертації Анни Пономаренко (разова спеціалізована вчена рада 091-21-12-2023-22)
Детальніше...
Захист дисертації Маргарити Пахаренко (разова спеціалізована вчена рада 091-21-12-2023-21)
Детальніше...

doc hub

Аспірантура/PhD-програми

 

Експериментальне (перше в Україні) впровадження структурованих освітніх PHD-програм НаУКМА розпочав ще у 2008 р.

 
У 2022 р. підготовка докторів філософії в аспірантурі НаУКМА здійснюється за 16 освітньо-науковими програмами.
 

Освітньо-наукові програми та навчальні плани

 

Перелік освітньо-наукових програм та спеціальностей здобувачів PhD в аспірантурі НаУКМА

 
Освітньо-наукова програма Назва освітньо-наукової програми англійською Код спеціальності
Історія та археологія History and Archeology 032 Історія та археологія
Філософія Philosophy 033 Філософія
Культурологія Cultural Studies 034 Культурологія
Теорія, історія літератури та компаративістика Theory, History of Literature and Comparative Studies 035 Філологія
Теорія, історія української мови та компаративістика Theory, history of Ukrainian Language and Comparative Studies 035 Філологія
Економіка Economics 051 Економіка
Політологія Political Science 052 Політологія
Психологія Psychology 053 Психологія
Соціологія Sociology 054 Соціологія
Медіа та комунікації Media and Communication Studies 061 Журналістика
Фінанси, банківська справа та страхування Finance, Banking and Insurance 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент Management 073 Менеджмент
Право Law 081 Право
Біологія Biology 091 Біологія
Хімія Chemistry 102 Хімія
Прикладна математика Applied Mathematics 113 Прикладна математика
Інженерія програмного забезпечення Software Engineering  121 Інженерія програмного забезпечення 
Комп’ютерні науки Computer Science  122 Комп’ютерні науки 
Дослідження політики і врядування Governance and Policy Studies  281 Публічне управління та адміністрування 
Міжнародне право International Law 293 Міжнародне право
Комп'ютерні науки та інформаційні технології Information technology 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

  

Архів ОНП 2016—2018 р. знаходиться в розділі «Докторська школа» Інституційного репозитарію НаУКМА eKMAIR.

 

Усі освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії в НаУКМА є відкритими  для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції відправляти на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    з назвою в темі листа — ПРОПОЗИЦІЇ_ДО_ОП НАЗВА

 

Дякуємо за Ваші пропозиції!

Силабуси курсів

 

Силабуси та матеріали до всіх курсів освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії в НаУКМА викладені на платформі е-навчання НаУКМА DistEdu. Авторизований доступ для викладачів та аспірантів до всіх силабусів та матеріалів курсів. Пошук за назвою курсу, чи прізвищем викладача, чи у загальному переліку за розділом "Докторська школа імені родини Юхименків". Запит доступу до курсів експертів НАЗЯВО прохання надсилати на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Інформація про дисципліни циклу загальної підготовки

 

 

Дисципліни науково-теоретичної підготовки

 

Логіка, методологія та етика наукового дослідження

4 кредити ECTS

Викладач: Т.В.Лютий, доктор філософських наук, доцент

Анотація курсу: Вивчення цієї дисципліни передбачає розгляд засадничих світоглядних проблем сучасної науки, ознайомлення з ключовими методологічними проблемами науки, виокремлення глобальних тенденцій у трансформації наукової картини світу та визначення провідних функцій науки в житті суспільства. Аспіранти зможуть виокремити ціннісні й етичні засади наукової діяльності та принципи формування професійної етики вченого.Шляхом порівняльного аналізу критеріїв науковості аспіранти зможуть досягти розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, набудуть здатності кваліфікувати напрями власних дослідницьких проєктів у контексті розвитку науки та цивілізації. Під історичним кутом зору аналізуватимуться системи цінностей, на які орієнтуються вчені, визначатиметься роль ідеології та міфів в історії науки. Окрема увага приділятиметься навичкам ведення міждисциплінарного діалогу на засадах науковості та толерантності, умінню формулювати переконливі аргументи на підтвердження наукових гіпотез.

Силабус курсу

 

Дисципліни науково-практичної підготовки

 

Цифрова наука та інформаційна грамотність

3 кредити ECTS

Викладачі: Ярошенко Т.О., канд.істор.наук, доцент; Чуканова С.О., канд.пед.наук

Анотація курсу: Курс призначений для ознайомлення аспірантів НаУКМА з основними складовими наукової комунікації, новітніми трендами та технологіями в цій галузі, способами ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, отримання відповідних цифрових дослідницьких навичок. За результатами навчання аспіранти матимуть змогу розуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація; яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів дослідження; вмітимуть застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження.

Силабус курсу

 

Викладання в системі вищої освіти

2 кредити ECTS

Викладачі: І.М.Бушай, доктор психологічних наук, професор

Криворучка Людмила Дмитрівна, кандидат філософських наук

Анотація курсу: Основне завдання курсу – сформувати розуміння системи вищої освіти і принципів законодавчого регулювання сучасної освітньої практики, тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти, вимог Болонського процесу. Аспіранти ознайомляться з освітніми стандартами (за фахом) і нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів, рекомендаціями щодо моделювання процесу викладання і навчання у відповідності до очікуваних навчальних результатів.

Силабус курсу

 

Дисципліни мовної підготовки

 

Культура наукової мови

2 кредити ECTS

Викладач: Ясакова Н.Ю., доктор філологічних наук, доцент

 

Анотація: Курс подає відомості про особливості мовної організації наукових текстів різних жанрів і формує потрібну сучасному науковцеві комунікативну компетенцію. Уміння висловлюватись точно, лаконічно, відповідно до мовних норм і норм академічної доброчесності формується у процесі мовного аналізу наукових текстів різної тематики та жанрової належності, завдяки редагуванню текстів з власної або спорідненої галузей у групах, а також під час написання та редагування власної наукової статті. Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції формує навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження

Силабус курсу

 

Advanced English for Academic Communication -1

8 кредитів ECTS

Викладач: Василенко І.В,, кандидат філологічних наук, доцент

Анотація: Курс покликаний сформувати навички, які дозволять аспірантам вільно комунікувати з міжнародною науковою спільнотою, представляючи свої дослідження в письмовому та усному вигляді. Одним із завдань курсу є поглиблення навичок критичного аналізу англомовної наукової літератури і оволодіння необхідною граматикою та спеціалізованою лексикою для ефективної і структурованої підготовки огляду літератури (literature review). Аспіранти зможуть практично оволодіти мовними навичками для підготовки ефективної письмової заявки для участі у міжнародних наукових конференціях (conference proposal, conference abstract) і постерної презентації, покращити свої навички мовлення і письма для підготовки різних видів наукових презентацій (в тому числі короткої презентації – flash presentation), коментуванню даних, відповіді на питання, участі у груповому обговоренні (panel discussion), окрема увага приділятиметься також поведінковим стратегіям під час усних виступів (oral presentation skills).Індивідуальні завдання, підготовані аспірантами, будуть представлені під час підсумкової звітної конференції A LINEA.

Силабус курсу

 

Advanced English for Academic Communication -2

4 кредити ECTS

Викладач: Мазін Д.М., кандидат філологічних наук, доцент.

Анотація: Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження.За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.

Силабус курсу

 

Інформація про дисципліни циклу професійної підготовки та вибіркові дисципліни - у розділах відповідних освітньо-наукових програм

 

2023-2024 навчальний рік

 

A LINEA

«A LINEA» з латини: «з нового рядка, спочатку» – це позначає прагнення нових знань.

 

Основна мета конференції – представити проблематику індивідуального  дисертаційного проекту, показати внутрішню логіку дослідження, сформулювати вже віднайдені вами результати. У межах конференції ми заохочуємо вас до рефлексії над проблемоюінноваційності і наукової новизни на матеріалах власних досліджень.

 

Мова конференції – англійська.

Формат – слем-презентація (5 хвилин) під час он-лайн сесії.

 

Рекомендований план презентації:

 1. General description of the topic and research area
 2. A clear formulation of the research question(s).
 3. A very short background/literature review of key works that frames your research.
 4. An identification of the significant problems in the field of the research.
 5. Research objectives/goals.
 6. A sketch of an applied research methodology (methods of data collection and analysis).
 7. The results to date.

 

 

Мобільність

НаУКМА створює численні можливості для отримання  міжнародного досвіду впродовж перебування в аспірантурі: це наукові стажування, спільні PhD програми, кредитна мобільність до партнерських університетів ЄС за програмою Erasmus+ KA1 International Credit Mobility та мобільність за двосторонніми угодами, мобільність в межах проектів Erasmus+ KA2 Capacity Building in Higher Education, DAAD, DIKU (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education) та інших, самоініційована мобільність, наприклад участь у програмі Fulbright та ін. 

 

Актуальна інформація про програми, стипендії, конференції, інші освітні та наукові можливості - за посиланням.
 

Конкурси

 • yuhim

  Конкурс фонду родини Юхименків

  для розвитку Докторської Школи імені родини Юхименків в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

 • lozinsky fund

  Конкурс Фонду Лозинських

  Щороку 5 аспірантів НаУКМА за результатами конкурсу отримуватимуть стипендії - дослідницькі гранти

 

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна