• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Катерини Песоцької (разова спеціалізована вчена рада 081-28-12-2023-30)
Детальніше...
Захист дисертації Катерини Ященко (разова спеціалізована вчена рада 081-25-04-2024-37)
Детальніше...
Захист дисертації Артема Нікітіна (разова спеціалізована вчена рада 081-28-03-2024-36)
Детальніше...

doc hub

Силабуси курсів

Всі силабуси курсів розміщені на платформі е-навчання DistEdu

 

Цикл загальної підготовки

Дисципліни науково-теоретичної підготовки

Логіка, методологія та етика наукового дослідження

4 кредити ECTS

Викладач: Т.В.Лютий, доктор філософських наук, доцент

 

Анотація курсу: Вивчення цієї дисципліни передбачає розгляд засадничих світоглядних проблем сучасної науки, ознайомлення з ключовими методологічними проблемами науки, виокремлення глобальних тенденцій у трансформації наукової картини світу та визначення провідних функцій науки в житті суспільства. Аспіранти зможуть виокремити ціннісні й етичні засади наукової діяльності та принципи формування професійної етики вченого.Шляхом порівняльного аналізу критеріїв науковості аспіранти зможуть досягти розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, набудуть здатності кваліфікувати напрями власних дослідницьких проєктів у контексті розвитку науки та цивілізації. Під історичним кутом зору аналізуватимуться системи цінностей, на які орієнтуються вчені, визначатиметься роль ідеології та міфів в історії науки. Окрема увага приділятиметься навичкам ведення міждисциплінарного діалогу на засадах науковості та толерантності, умінню формулювати переконливі аргументи на підтвердження наукових гіпотез.

Силабус курсу

 

Дисципліни науково-практичної підготовки

Цифрова наука та інформаційна грамотність

3 кредити ECTS

Викладачі: Ярошенко Т.О., канд.істор.наук, доцент; Чуканова С.О., канд.пед.наук

 

Анотація курсу: Курс призначений для ознайомлення аспірантів НаУКМА з основними складовими наукової комунікації, новітніми трендами та технологіями в цій галузі, способами ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, отримання відповідних цифрових дослідницьких навичок. За результатами навчання аспіранти матимуть змогу розуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація; яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів дослідження; вмітимуть застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження.  

Силабус курсу

 

Викладання в системі вищої освіти

2 кредити ECTS

Викладачі: І.М.Бушай, доктор психологічних наук, професор

Криворучка Людмила Дмитрівна, кандидат філософських наук
 
Анотація курсу:  Основне завдання курсу – сформувати розуміння системи вищої освіти і принципів законодавчого регулювання сучасної освітньої практики, тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти, вимог Болонського процесу. Аспіранти ознайомляться з освітніми стандартами (за фахом) і нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів, рекомендаціями щодо моделювання процесу викладання і навчання у відповідності до очікуваних навчальних результатів.
 
 
Практика викладання фахових дисциплін: курс для здобувачів PhD за спеціальністю "Міжнародне право"
3 кредити ECTS
Викладач: Головок-Гавришева О.І., кандидат юридичних наук, професор 
Анотація курсу: Метою курсу є ознайомлення аспірантів із методикою і методологією викладання правових дисциплін, включаючи особливості викладання міжнародного і європейського права. 
 
 

Дисципліни мовної підготовки

Культура наукової мови

2 кредити ECTS

Викладач: Ясакова Н.Ю., доктор філологічних наук, доцент

Анотація: Курс подає відомості про особливості мовної організації наукових текстів різних жанрів і формує потрібну сучасному науковцеві комунікативну компетенцію. Уміння висловлюватись точно, лаконічно, відповідно до мовних норм і норм академічної доброчесності формується у процесі мовного аналізу наукових текстів різної тематики та жанрової належності, завдяки редагуванню текстів з власної або спорідненої галузей у групах, а також під час написання та редагування власної наукової статті. Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції формує навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження

Силабус курсу

 

Advanced English for Academic Communication -1

8 кредитів ECTS

Викладач: Василенко І.В,, кандидат філологічних наук, доцент

Анотація: Курс покликаний сформувати навички, які дозволять аспірантам вільно комунікувати з міжнародною науковою спільнотою, представляючи свої дослідження в письмовому та усному вигляді.

Одним із завдань курсу є поглиблення навичок критичного аналізу англомовної наукової літератури і оволодіння необхідною граматикою та спеціалізованою лексикою для ефективної і структурованої підготовки огляду літератури (literature review).
Аспіранти зможуть практично оволодіти мовними навичками для підготовки ефективної письмової заявки для участі у міжнародних наукових конференціях (conference proposal, conference abstract) і постерної презентації, покращити свої навички мовлення і письма для підготовки різних видів наукових презентацій (в тому числі короткої презентації – flash presentation), коментуванню даних, відповіді на питання, участі у груповому обговоренні (panel discussion), окрема увага приділятиметься також поведінковим стратегіям під час усних виступів (oral presentation skills).Індивідуальні завдання, підготовані аспірантами, будуть представлені під час підсумкової звітної конференції A LINEA.
 
 

Advanced English for Academic Communication -2

4 кредити ECTS

Викладач: Мазін Д.М., кандидат філологічних наук, доцент.

Анотація: Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження.За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.

Силабус курсу

 

Цикл професійної підготовки

Розробка дисертаційного проекту

3 кредити ECTS

Викладач:  Венгер В.М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права НаУКМА

Анотація:  Курс  передбачає надання аспірантам правових та організаційних основ роботи над дисертаційним дослідженням. Надається  методична і практична підготовка до здійснення аспірантом дисертаційного дослідження та викладу його результатів, визначення мети і завдань дослідження, його теоретико-методологічних засад і джерельної бази, основних етапів роботи над темою. Аспіранти розглядатимуть суть і методи проведення дослідження, яке б не тільки задовольняло формальні вимоги до такого типу робіт, але й мало практичну значущість для науки і практики правозастосування. Аспіранти в межах даного курсу вчитимуться здійснювати постановку проблематики дисертації та пошук оптимальних шляхів для її розробки, наукового опрацювання та викладення в дисертаційному дослідженні.

Силабус курсу

 

«Практичні аспекти міжнародного правового наукового дослідження»

3 кредити ECTS

Викладач: Петров Р.А., доктор юридичних наук, професор 

Анотація курсу: The aim of the course is to transfer a complex set of research, oral and writing skills to doctoral students to enable them independently design, conduct, present and write up research projects and papers in their chosen area of research focusing on international and European legal studies in English.
The course will lead students through all steps of research and writing in line with best practices, formal requirements and international standards of research in broad area of legal studies. All the assignments are based on the topics that students choose for their actual master dissertations, thus allowing to start design and structuring their research projects under guidance of the lecturer and feedback of their peers. Focus of the course is to give chance for doctoral students to present their individual research projects for public discussion and debate in English.

Силабус курсу

 

Аспірантський дослідницький семінар

4 кредити ECTS
Викладач: Роман Арестович Петров, проф., д.ю.н., завідувач кафедри міжнародного та європейського права НаУКМА, головний редактор журналу "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки"

Силабус курсу

 

З переліком та змістом вибіркових дисциплін можна ознайомитися в плані програми.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна