• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Наукові школи
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Катерини Песоцької (разова спеціалізована вчена рада 081-28-12-2023-30)
Детальніше...
Захист дисертації Катерини Ященко (разова спеціалізована вчена рада 081-25-04-2024-37)
Детальніше...
Захист дисертації Артема Нікітіна (разова спеціалізована вчена рада 081-28-03-2024-36)
Детальніше...

doc hub

Силабуси курсів

Цикл загальної підготовки

 

Дисципліни науково-теоретичної підготовки

Логіка, методологія та етика наукового дослідження

4 кредити ECTS

Викладач: Т.В.Лютий, доктор філософських наук, доцент

Анотація курсу: Вивчення цієї дисципліни передбачає розгляд засадничих світоглядних проблем сучасної науки, ознайомлення з ключовими методологічними проблемами науки, виокремлення глобальних тенденцій у трансформації наукової картини світу та визначення провідних функцій науки в житті суспільства. Аспіранти зможуть виокремити ціннісні й етичні засади наукової діяльності та принципи формування професійної етики вченого.Шляхом порівняльного аналізу критеріїв науковості аспіранти зможуть досягти розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, набудуть здатності кваліфікувати напрями власних дослідницьких проєктів у контексті розвитку науки та цивілізації. Під історичним кутом зору аналізуватимуться системи цінностей, на які орієнтуються вчені, визначатиметься роль ідеології та міфів в історії науки. Окрема увага приділятиметься навичкам ведення міждисциплінарного діалогу на засадах науковості та толерантності, умінню формулювати переконливі аргументи на підтвердження наукових гіпотез.

 

Дисципліни науково-практичної підготовки

Цифрова наука та інформаційна грамотність

3 кредити ECTS

Викладачі: Ярошенко Т.О., канд.істор.наук, доцент; Чуканова С.О., канд.пед.наук

Анотація курсу: Курс призначений для ознайомлення аспірантів НаУКМА з основними складовими наукової комунікації, новітніми трендами та технологіями в цій галузі, способами ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, отримання відповідних цифрових дослідницьких навичок. За результатами навчання аспіранти матимуть змогу розуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація; яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів дослідження; вмітимуть застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження.

 

Викладання в системі вищої освіти

2 кредити ECTS

Викладачі: І.М.Бушай, доктор психологічних наук, професор, Криворучка Людмила Дмитрівна, кандидат філософських наук

Анотація курсу:  Основне завдання курсу – сформувати розуміння системи вищої освіти і принципів законодавчого регулювання сучасної освітньої практики, тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти, вимог Болонського процесу. Аспіранти ознайомляться з освітніми стандартами (за фахом) і нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів, рекомендаціями щодо моделювання процесу викладання і навчання у відповідності до очікуваних навчальних результатів. 

 

Практика викладання фахових дисциплін 

3 кредити ECTS

Викладач: Лучик А.А.,   доктор філол. наук, професор

Анотація:  Курс спрямований на формування навичок та методів викладання у вищій школі. Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням сприятиме формуванню у аспірантів власної викладацької стратегії та поглибленню знань щодо організації навчання за фахом.

 

Дисципліни мовної підготовки

Культура наукової мови

2 кредити ECTS

Викладач: Ясакова Н.Ю., доктор філологічних наук, доцент

Анотація: Курс подає відомості про особливості мовної організації наукових текстів різних жанрів і формує потрібну сучасному науковцеві комунікативну компетенцію. Уміння висловлюватись точно, лаконічно, відповідно до мовних норм і норм академічної доброчесності формується у процесі мовного аналізу наукових текстів різної тематики та жанрової належності, завдяки редагуванню текстів з власної або спорідненої галузей у групах, а також під час написання та редагування власної наукової статті. Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції формує навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження

 

Advanced English for Academic Communication -1

8 кредитів ECTS

Викладач: Василенко І.В,, кандидат філологічних наук, доцент

Анотація: Курс покликаний сформувати навички, які дозволять аспірантам вільно комунікувати з міжнародною науковою спільнотою, представляючи свої дослідження в письмовому та усному вигляді.Одним із завдань курсу є поглиблення навичок критичного аналізу англомовної наукової літератури і оволодіння необхідною граматикою та спеціалізованою лексикою для ефективної і структурованої підготовки огляду літератури (literature review).

Аспіранти зможуть практично оволодіти мовними навичками для підготовки ефективної письмової заявки для участі у міжнародних наукових конференціях (conference proposal, conference abstract) і постерної презентації, покращити свої навички мовлення і письма для підготовки різних видів наукових презентацій (в тому числі короткої презентації – flash presentation), коментуванню даних, відповіді на питання, участі у груповому обговоренні (panel discussion), окрема увага приділятиметься також поведінковим стратегіям під час усних виступів (oral presentation skills).Індивідуальні завдання, підготовані аспірантами, будуть представлені під час підсумкової звітної конференції A LINEA.

 

Advanced English for Academic Communication -2

4 кредити ECTS

Викладач: Мазін Д.М., кандидат філологічних наук, доцент.

Анотація: Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження.За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.

  

Цикл професійної підготовки

МОВА І МОВОЗНАВСТВО 

ВИКЛАДАЧ: Лучик Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор.
АНОТАЦІЯ: Курс подає відомості про системну організацію мови, її природу, властивості, функції та розвиток. Аспіранти засвоюють основні теорії щодо цих питань в історичному та сучасному мовознавстві. Впровадження отриманих знань в практиці лінгвістичних досліджень спрямоване на всебічну підготовку кваліфікованих науковців. Набуті навички застосовуються при здійсненні фонетичного, лексичного, морфемного, словотвірного, морфологічного і синтаксичного аналізу. Презентація доповідей розвиває комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, аргументовані відповіді на запитання. Виконання проектного дослідження впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку. 

 

АСПІРАНТСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ СЕМІНАР

ВИКЛАДАЧ: Лучик Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор.
АНОТАЦІЯ: Курс подає відомості про термінологію з різних галузей мовознавства, формує систему знань про методи й прийоми лінгвістичних досліджень, класифікує головні напрями сучасних лінгвістичних досліджень. Аспіранти набувають умінь збирати фактичний матеріал та систематизувати його відповідно до мети і поставлених завдань, опрацьовувати фахову літературу, оперувати фаховою термінологією, застосовувати різні методи й прийоми дослідження. Здатність узагальнювати результати наукових досліджень, оформлювати науково-дослідні роботи розвивається в процесі підготовки та написання доповідей, рецензій, есе. Презентації  результатів наукових розвідок розвивають здатність до узагальнення, удосконалюють навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження.

 


РОЗРОБКА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
ВИКЛАДАЧ: Лучик Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор.

АНОТАЦІЯ: Курс подає відомості про організацію наукового пошуку, формує необхідну сучасному науковцеві дослідницьку компетенцію. Уміння писати наукові тексти, чітко та послідовно висвітлювати власну позицію, формувати гіпотезу та пропонувати шляхи її розв’язання, дотримуватися норм академічної доброчесності формується у процесі створення рецензій, статей, підрозділів та розділів власної дисертації.  Презентація та захист виконаних частин дисертаційного проекту доповідей розвиває комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, аргументовані відповіді на запитання. Робота над проектним дослідженням впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до ефективної роботи над дисертацією.

 

Вибіркові навчальні дисципліни:

 • Соціолінгвістика: теорія і методологія досліджень
 • Менеджмент наукових проектів
 • Стратегії викладання для активного навчання впродовж життя
 • Управління даними досліджень
 • Права інтелектуальної власності
 • Управління кар'єрою та планування розвитку навичок
 • Дистанційне і змішане навчання
 • Лідерство і особистий розвиток
 • Корективний курс англійської мови
 • Редагування наукових текстів англійською мовою
 • Англійська мова для підготовки проектних пропозицій
 • Підготовка до міжнародних тестів з англійської мови

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна