• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Антона Кліпкова (разова спеціалізована вчена рада 102-30-11-2023-20)
Детальніше...
Захист дисертації Оксани Лебедівни (разова спеціалізована вчена рада 035-30-11-2023-15)
Детальніше...
Захист дисертації Андрія Ферта (разова спеціалізована вчена рада 032-30-11-2023-17)
Детальніше...

doc hub

Силабуси курсів

 

Всі силабуси курсів розміщені на платформі е-навчання DistEdu

 

Цикл загальної підготовки

Дисципліни науково-теоретичної підготовки

 

Логіка, методологія та етика наукового дослідження

4 кредити ECTS

Викладач: Т.В.Лютий, доктор філософських наук, доцент

Анотація курсу: Вивчення цієї дисципліни передбачає розгляд засадничих світоглядних проблем сучасної науки, ознайомлення з ключовими методологічними проблемами науки, виокремлення глобальних тенденцій у трансформації наукової картини світу та визначення провідних функцій науки в житті суспільства. Аспіранти зможуть виокремити ціннісні й етичні засади наукової діяльності та принципи формування професійної етики вченого.Шляхом порівняльного аналізу критеріїв науковості аспіранти зможуть досягти розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, набудуть здатності кваліфікувати напрями власних дослідницьких проєктів у контексті розвитку науки та цивілізації. Під історичним кутом зору аналізуватимуться системи цінностей, на які орієнтуються вчені, визначатиметься роль ідеології та міфів в історії науки. Окрема увага приділятиметься навичкам ведення міждисциплінарного діалогу на засадах науковості та толерантності, умінню формулювати переконливі аргументи на підтвердження наукових гіпотез.

Силабус курсу

 

Дисципліни науково-практичної підготовки

Цифрова наука та інформаційна грамотність

3 кредити ECTS

Викладачі: Ярошенко Т.О., канд.істор.наук, доцент; Чуканова С.О., канд.пед.наук

Анотація курсу: Курс призначений для ознайомлення аспірантів НаУКМА з основними складовими наукової комунікації, новітніми трендами та технологіями в цій галузі, способами ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, отримання відповідних цифрових дослідницьких навичок. За результатами навчання аспіранти матимуть змогу розуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація; яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів дослідження; вмітимуть застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження.  

Силабус курсу

 

Викладання в системі вищої освіти

2 кредити ECTS

Викладачі: І.М.Бушай, доктор психологічних наук, професор

Криворучка Людмила Дмитрівна, кандидат філософських наук
 
Анотація курсу:  Основне завдання курсу – сформувати розуміння системи вищої освіти і принципів законодавчого регулювання сучасної освітньої практики, тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти, вимог Болонського процесу. Аспіранти ознайомляться з освітніми стандартами (за фахом) і нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів, рекомендаціями щодо моделювання процесу викладання і навчання у відповідності до очікуваних навчальних результатів.
 

Практика викладання фахових дисциплін

3 кредити ECTS

Викладач: Яковенко Н.М., доктор історичних наук, професор

 

Аспіранти розвинуть навички викладання дисциплін за фаховим спрямуванням (в рамках навчального плану підготовки студентів бакалаврату або магістеріуму відповідної спеціальності 032 «Історія та археологія»), вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час проведення практичних занять, апробують уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності і високої академічної культури. Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням дасть можливість сформувати власну викладацьку стратегію і поглибити знання щодо організації навчання за історичним фахом

Силабус курсу

 

Дисципліни мовної підготовки

Культура наукової мови

2 кредити ECTS

Викладач: Ясакова Н.Ю., доктор філологічних наук, доцент

Анотація: Курс подає відомості про особливості мовної організації наукових текстів різних жанрів і формує потрібну сучасному науковцеві комунікативну компетенцію. Уміння висловлюватись точно, лаконічно, відповідно до мовних норм і норм академічної доброчесності формується у процесі мовного аналізу наукових текстів різної тематики та жанрової належності, завдяки редагуванню текстів з власної або спорідненої галузей у групах, а також під час написання та редагування власної наукової статті. Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції формує навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження

Силабус курсу

 

Advanced English for Academic Communication -1

8 кредитів ECTS

Викладач: Василенко І.В,, кандидат філологічних наук, доцент

 

Курс покликаний сформувати навички, які дозволять аспірантам вільно комунікувати з міжнародною науковою спільнотою, представляючи свої дослідження в письмовому та усному вигляді.Одним із завдань курсу є поглиблення навичок критичного аналізу англомовної наукової літератури і оволодіння необхідною граматикою та спеціалізованою лексикою для ефективної і структурованої підготовки огляду літератури (literature review). Аспіранти зможуть практично оволодіти мовними навичками для підготовки ефективної письмової заявки для участі у міжнародних наукових конференціях (conference proposal, conference abstract) і постерної презентації, покращити свої навички мовлення і письма для підготовки різних видів наукових презентацій (в тому числі короткої презентації – flash presentation), коментуванню даних, відповіді на питання, участі у груповому обговоренні (panel discussion), окрема увага приділятиметься також поведінковим стратегіям під час усних виступів (oral presentation skills). Індивідуальні завдання, підготовані аспірантами, будуть представлені під час підсумкової звітної конференції A LINEA.

 

Advanced English for Academic Communication -2

4 кредити ECTS

Викладач: Мазін Д.М., кандидат філологічних наук, доцент.

 

Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження.За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.

Силабус курсу

 

Цикл професійної підготовки

Розробка дисертаційного проекту

3 кредити ECTS

 

Блок "Історія"

Викладач:  Шліхта Н., кандидат історичних наук, доцент

Силабус курсу

 

Блок «Археологія»
Викладач: Клочко В. І., доктор історичних наук, професор
 

Основна мета практичного курсу -ознайомлення аспірантів з основними вимогами до проведення і написання дисертаційного дослідження;характеристиками дисертаційного проекту (дисертаційної пропозиції) та його структурних частин. Аспіранти отримають змогу розробити власні дисертаційні проекти –основу майбутніх дисертацій;обговорити в групі й публічно захищати дисертаційні проекти.

 

Аспірантський дослідницький семінар

4 кредити ECTS

 

Блок "Археологія"

Викладач: Клочко В. І.,доктор історичних наук, доцент

Силабус курсу

 

Блок "Історія"

ВИКЛАДАЧ: Яременко М.В., доктор історичних наук, професор
 
 
Основна мета семінару – створення навчально-наукової дослідницької групи, робота в якій допоможе аспірантам здійснювати дисертаційні дослідження на належному рівні та у відповідності до встановленого плану.Від учасників курсу вимагається систематично представляти проміжні результати своїх досліджень, що є одним із найважливіших засобів формування здатності до систематичної наукової роботи і комунікації. Курс інтерактивний,орієнтований на індивідуальні наукові інтереси кожного аспіранта (студентоцентрований підхід).
 

ЗАСАДИ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

4 кредити ECTS

Викладач: Яковенко Н.І., доктор істор.наук,  професор

Анотація: Курс спрямовано на опанування аналітичними підходами й базовими теоретико-методологічними навичками та дослідницькими техніками опрацювання обраної для вивчення теми, аналізу історіографічних джерел.

Силабус курсу

 
КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ПЕРВІСНОЇ ІСТОРІЇ ЄВРОПИ
 4 кредити ECTS
Викладач: Залізняк Л. Л.,доктор історичних наук, професор
 
Курс передбачає знайомство з етнічними процесами, які мали місце на території Європи й України з найдавніших часів і врешті-рештпризвели до формування українського етносу. Передумови для постання останнього формувалися протягом багатьох історичних епох під впливом складних етнокультурних процесів, що розвивалися на її території в далекому минулому. Серед ключових проблем давньоїісторії України є походження індоєвропейської сім'ї народів, питання народження слов'янства та етногененезу і націогенезу українців. Аспіранти оволодіють спеціальними знаннями з проблем формування сучасної етнічної карти Європи, походження українців, витоків цивілізаційної орієнтації України, ознайомляться з основами індоєвропеїстики, головними палеоетнологічними концепціями відносно народів доісторичної та ранньоісторичної України.
 
 

З переліком та змістом вибіркових дисциплін можна ознайомитися в плані програми.

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна