• Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Катерини Песоцької (разова спеціалізована вчена рада 081-28-12-2023-30)
Детальніше...
Захист дисертації Катерини Ященко (разова спеціалізована вчена рада 081-25-04-2024-37)
Детальніше...
Захист дисертації Артема Нікітіна (разова спеціалізована вчена рада 081-28-03-2024-36)
Детальніше...

doc hub

Силабуси курсів

 

Всі силабуси курсів розміщені на платформі е-навчання НаУКМА DistEdu
Повний перелік курсів доступний з описі ОНП.

 

Цикл загальної підготовки

 

Дисципліни науково-теоретичної підготовки

Логіка, методологія та етика наукового дослідження

Викладач: Т.В.Лютий, доктор філософських наук, доцент

Анотація курсу: Вивчення цієї дисципліни передбачає розгляд засадничих світоглядних проблем сучасної науки, ознайомлення з ключовими методологічними проблемами науки, виокремлення глобальних тенденцій у трансформації наукової картини світу та визначення провідних функцій науки в житті суспільства. Аспіранти зможуть виокремити ціннісні й етичні засади наукової діяльності та принципи формування професійної етики вченого.Шляхом порівняльного аналізу критеріїв науковості аспіранти зможуть досягти розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, набудуть здатності кваліфікувати напрями власних дослідницьких проєктів у контексті розвитку науки та цивілізації. Під історичним кутом зору аналізуватимуться системи цінностей, на які орієнтуються вчені, визначатиметься роль ідеології та міфів в історії науки. Окрема увага приділятиметься навичкам ведення міждисциплінарного діалогу на засадах науковості та толерантності, умінню формулювати переконливі аргументи на підтвердження наукових гіпотез.

Силабус курсу

 

Дисципліни науково-практичної підготовки

Цифрова наука та інформаційна грамотність

Викладачі: Ярошенко Т.О., канд.істор.наук, доцент; Чуканова С.О., канд.пед.наук

Анотація курсу: Курс призначений для ознайомлення аспірантів НаУКМА з основними складовими наукової комунікації, новітніми трендами та технологіями в цій галузі, способами ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, отримання відповідних цифрових дослідницьких навичок. За результатами навчання аспіранти матимуть змогу розуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація; яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів дослідження; вмітимуть застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження.  

Силабус курсу

 

Викладання в системі вищої освіти

Викладачі: І.М.Бушай, доктор психологічних наук, професор

Криворучка Людмила Дмитрівна, кандидат філософських наук
Анотація курсу:  Основне завдання курсу – сформувати розуміння системи вищої освіти і принципів законодавчого регулювання сучасної освітньої практики, тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти, вимог Болонського процесу. Аспіранти ознайомляться з освітніми стандартами (за фахом) і нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів, рекомендаціями щодо моделювання процесу викладання і навчання у відповідності до очікуваних навчальних результатів.

Силабус курсу

 

ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

ВИКЛАДАЧ: к.е.н., професор Галицька Е.В.

Анотація курсу: Метою курсу є розкриття педагогічних здібностей аспірантів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» на основі отриманої фахової підготовки та формування у аспірантів практичних навичок щодо раціональних способів та прийомів навчального процесу з фінансових дисциплін.

Силабус курсу

 

Дисципліни мовної підготовки

Культура наукової мови

2 кредити ECTS

Викладач: Ясакова Н.Ю., доктор філологічних наук, доцент

Анотація: Курс подає відомості про особливості мовної організації наукових текстів різних жанрів і формує потрібну сучасному науковцеві комунікативну компетенцію. Уміння висловлюватись точно, лаконічно, відповідно до мовних норм і норм академічної доброчесності формується у процесі мовного аналізу наукових текстів різної тематики та жанрової належності, завдяки редагуванню текстів з власної або спорідненої галузей у групах, а також під час написання та редагування власної наукової статті. Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції формує навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження

Силабус курсу

 

Advanced English for Academic Communication-1

8 кредитів ECTS

Викладач: Василенко І.В,, кандидат філологічних наук, доцент

Анотація: Курс покликаний сформувати навички, які дозволять аспірантам вільно комунікувати з міжнародною науковою спільнотою, представляючи свої дослідження в письмовому та усному вигляді. Одним із завдань курсу є поглиблення навичок критичного аналізу англомовної наукової літератури і оволодіння необхідною граматикою та спеціалізованою лексикою для ефективної і структурованої підготовки огляду літератури (literature review). Аспіранти зможуть практично оволодіти мовними навичками для підготовки ефективної письмової заявки для участі у міжнародних наукових конференціях (conference proposal, conference abstract) і постерної презентації, покращити свої навички мовлення і письма для підготовки різних видів наукових презентацій (в тому числі короткої презентації – flash presentation), коментуванню даних, відповіді на питання, участі у груповому обговоренні (panel discussion), окрема увага приділятиметься також поведінковим стратегіям під час усних виступів (oral presentation skills). Індивідуальні завдання, підготовані аспірантами, будуть представлені під час підсумкової звітної конференції A LINEA.

Силабус курсу

 
Advanced English for Academic Communication -2

4 кредити ECTS

Викладач: Мазін Д.М., кандидат філологічних наук, доцент. 

Анотація: Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження.За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.

Силабус курсу

 

Цикл професійної підготовки

Аспірантський дослідницький семінар

Викладач: Оксамитна С. М., доктор соціологічних наук, професор

Анотація:

Основна мета семінару – створення навчально-наукової дослідницької групи, робота в якій допоможе аспірантам здійснювати дисертаційні дослідження на належному рівні та у відповідності до визначених планів і термінів виконання. Семінар проводиться на 2 році навчання, орієнтований на індивідуальні наукові інтереси кожного аспіранта (студентоцентрований підхід) і передбачає проведення занять в інтерактивному форматі.

Аспірантський семінар надає можливість аспірантам здійснювати презентації та апробацію перших результатів власних наукових досліджень, брати участь в наукових дискусіях, переймати позитивний досвід у проведеyні дисертаційних досліджень іншими аспірантами, отримувати рецензування та консультації досвідчених вчених щодо методів і результатів власної дисертаційної роботи.

Силабус курс

 

Методологія соціологічних досліджень

Викладач: Паніотто В. І., доктор філософських наук, професор

Анотація:

Курс сприяє поглибленню та систематизації знань з методології та методів соціології й соціальних наук та соціологічних досліджень. Уміння сформулювати дослідницькі питання та проблему, побутувати теоретико-методологічну рамку дослідження та розробити дослідницький дизайн для емпіричного дослідження, що передбачав би обґрунтоване та вміле поєднання сучасних кількісних, якісних та мікшованих (комбінованих) методів є одним з основних результатів, на який спрямовано зміст та завдання дисципліни.

Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції поглиблює навички спілкування та аргументованої наукової дискусії з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження, обстоювання положень своєї роботи.

Силабус курсу

 

Розробка дисертаційного проєкту

Викладач: Винницький М. І., PhD

Анотація:

Впродовж семінарських занять, аспіранти обговорять основні елементи докторського проекту і отримають коментарі щодо відповідності написаних ними попередніх проектів досліджень стандартам якості Докторської школи НаУКМА. Курс націлений на те, щоб допомогти аспірантам стисло сформулювати тему власного дослідження (в т.ч. дослідницькі запитання – «research questions»), обгрунтувати обрані методи та методологію, структурувати критичний огляд літератури і виклад потенційної наукової новизни їх дослідження, конкретизувати план подальшої дослідницької роботи.

Силабус курсу

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна