• Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Катерини Песоцької (разова спеціалізована вчена рада 081-28-12-2023-30)
Детальніше...
Захист дисертації Катерини Ященко (разова спеціалізована вчена рада 081-25-04-2024-37)
Детальніше...
Захист дисертації Артема Нікітіна (разова спеціалізована вчена рада 081-28-03-2024-36)
Детальніше...

doc hub

Силабуси курсів

Всі силабуси курсів розміщені на платформі е-навчання НаУКМА DistEdu
Повний перелік курсів доступний з описі ОНП.

 

Цикл загальної підготовки

 

Дисципліни науково-теоретичної підготовки

Логіка, методологія та етика наукового дослідження

Викладач: Т.В.Лютий, доктор філософських наук, доцент

Анотація курсу: Вивчення цієї дисципліни передбачає розгляд засадничих світоглядних проблем сучасної науки, ознайомлення з ключовими методологічними проблемами науки, виокремлення глобальних тенденцій у трансформації наукової картини світу та визначення провідних функцій науки в житті суспільства. Аспіранти зможуть виокремити ціннісні й етичні засади наукової діяльності та принципи формування професійної етики вченого.Шляхом порівняльного аналізу критеріїв науковості аспіранти зможуть досягти розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, набудуть здатності кваліфікувати напрями власних дослідницьких проєктів у контексті розвитку науки та цивілізації. Під історичним кутом зору аналізуватимуться системи цінностей, на які орієнтуються вчені, визначатиметься роль ідеології та міфів в історії науки. Окрема увага приділятиметься навичкам ведення міждисциплінарного діалогу на засадах науковості та толерантності, умінню формулювати переконливі аргументи на підтвердження наукових гіпотез.

Силабус курсу

 

Дисципліни науково-практичної підготовки

Цифрова наука та інформаційна грамотність

Викладачі: Ярошенко Т.О., канд.істор.наук, доцент; Чуканова С.О., канд.пед.наук

Анотація курсу: Курс призначений для ознайомлення аспірантів НаУКМА з основними складовими наукової комунікації, новітніми трендами та технологіями в цій галузі, способами ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, отримання відповідних цифрових дослідницьких навичок. За результатами навчання аспіранти матимуть змогу розуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація; яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів дослідження; вмітимуть застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження.  

Силабус курсу

 

Викладання в системі вищої освіти

Викладачі: І.М.Бушай, доктор психологічних наук, професор

Криворучка Людмила Дмитрівна, кандидат філософських наук
Анотація курсу:  Основне завдання курсу – сформувати розуміння системи вищої освіти і принципів законодавчого регулювання сучасної освітньої практики, тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти, вимог Болонського процесу. Аспіранти ознайомляться з освітніми стандартами (за фахом) і нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів, рекомендаціями щодо моделювання процесу викладання і навчання у відповідності до очікуваних навчальних результатів.

Силабус курсу

 

ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

ВИКЛАДАЧ:  І.М.Бушай, доктор психологічних наук, професор

Анотація курсу:Курс спрямований на формування навичок студентоцентрованого викладання й здатності моделювати навчальні події та форми аудиторної роботи у відповідності до визначених навчальних результатів. Аспіранти розвинуть навички викладання психологічних дисциплін (в рамках навчального плану підготовки студентів бакалаврської та магістерської програм НаУКМА за спеціальністю «Психологія», вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час проведення занять, апробують поєднання аудиторного і дистанційного навчання, уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності і високої академічної культури.

Силабус курсу

 

Дисципліни мовної підготовки

Культура наукової мови

2 кредити ECTS

Викладач: Ясакова Н.Ю., доктор філологічних наук, доцент

Анотація: Курс подає відомості про особливості мовної організації наукових текстів різних жанрів і формує потрібну сучасному науковцеві комунікативну компетенцію. Уміння висловлюватись точно, лаконічно, відповідно до мовних норм і норм академічної доброчесності формується у процесі мовного аналізу наукових текстів різної тематики та жанрової належності, завдяки редагуванню текстів з власної або спорідненої галузей у групах, а також під час написання та редагування власної наукової статті. Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції формує навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження

Силабус курсу

 

Advanced English for Academic Communication-1

8 кредитів ECTS

Викладач: Василенко І.В,, кандидат філологічних наук, доцент

Анотація: Курс покликаний сформувати навички, які дозволять аспірантам вільно комунікувати з міжнародною науковою спільнотою, представляючи свої дослідження в письмовому та усному вигляді. Одним із завдань курсу є поглиблення навичок критичного аналізу англомовної наукової літератури і оволодіння необхідною граматикою та спеціалізованою лексикою для ефективної і структурованої підготовки огляду літератури (literature review). Аспіранти зможуть практично оволодіти мовними навичками для підготовки ефективної письмової заявки для участі у міжнародних наукових конференціях (conference proposal, conference abstract) і постерної презентації, покращити свої навички мовлення і письма для підготовки різних видів наукових презентацій (в тому числі короткої презентації – flash presentation), коментуванню даних, відповіді на питання, участі у груповому обговоренні (panel discussion), окрема увага приділятиметься також поведінковим стратегіям під час усних виступів (oral presentation skills). Індивідуальні завдання, підготовані аспірантами, будуть представлені під час підсумкової звітної конференції A LINEA.

Силабус курсу

 
 
Advanced English for Academic Communication -2

4 кредити ECTS

Викладач: Мазін Д.М., кандидат філологічних наук, доцент. 

Анотація: Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження.За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.

Силабус курсу

 

 

Цикл професійної підготовки

 

Розробка дисертаційного проєкту

ВИКЛАДАЧ: В. М. Чернобровкін, доктор психологічних наук, професор

Анотація курсу: Курс знайомить аспірантів із чинними вимогами до дисертаційних досліджень у галузі психологічної науки, надає методологічну, методичну і практичнупідготовкудоздійсненнядисертаційногодослідженнязпсихологіїтавикладуйого результатів у тексті дисертації, визначення мети і завдань дослідження, йоготеоретико- методологічних засад і джерельної бази, основних етапів роботи надтемою. Курс передбачає проведення занять в інтерактивному форматі. Очікуваний результат курсу – підготовка аспірантами індивідуальних дисертаційних проектів за затвердженими темами. 

Силабус курсу

 

 

Методологічні та теоретичні основи психології

ВИКЛАДАЧ: В. М. Поліщук, доктор психологічних наук, професор

Анотація курсу: Лекційний матеріал курсу відтворює основні теоретичні та методологічні проблеми, які стоять перед психологічною наукою та розв’язання яких визначає основні вектори її подальшого розвитку. Практичні заняття спрямовано на обговорення та аналіз основних теоретичних проблем і методологічних підходів у психології. 

 

 

Аспірантський дослідницький семінар

ВИКЛАДАЧ: В. О. Васютинський, доктор психологічних наук, професор

Анотація курсу: Вивчення дисципліни спрямовано на орієнтування індивідуальної та колективної науково- дослідної активності аспірантів відповідно до: а) сучасного контексту наукової методології психологічних досліджень; б) напрямів науково-психологічної діяльності кафедри психології та педагогіки; в) тематики дисертаційних досліджень аспірантів; г) формальних вимог до оформлення та структури текстів дисертацій. Підхід викладача до роботи зі студентами полягає в організації активної дослідницької взаємодії та обговорення базових проблем і поточних питань виконуваних досліджень. 

Силабус курсу

 

Психологічні методи біографічного аналізу

ВИКЛАДАЧ: Л. В. Копець, кандидат психологічних наук, доцент

Анотація курсу: 

Курс спрямований на оволодіння методологією, понятійним апаратом, методами та техніками біографічного аналізу, методологією та практикою біографічних тренінгів, з використанням біографічного аналізу в психологічній практиці (у кадровій роботі, освітній діяльності, в клінічній практиці, в медицині, в трудовій діяльності та підприємництві, в воєнній психології, в кримінології та юридичній психології).  

Аспіранти набудуть навичок створення анамнезу, аналізу життєвих історій, аналізу продуктивної діяльності, біографічного аналізу та прийомів визначення структури особистості на його основі, планування і ведення біографічного тренінгу та консультування. 

Важливим аспектом курсу є формування навичок коректного використання даних біографічного дослідження та дотримання професійних норм в спілкуванні з учасниками біографічних досліджень.

Силабус курсу

 

Методологічний семінар

ВИКЛАДАЧ: В. А. Чернобровкіна, доктор психологічних наук, доцент

Анотація курсу: Ця дисципліна спрямована на активне і творчо-процесуальне формування в аспірантів навичок оформлення методологічної рамки власних дисертаційних досліджень. З цією метою під час викладання дисципліни створюється режим творчої взаємодії аспірантів між собою, з викладачем, з джерельною базою власного дослідження, а також з матеріалами провідних досліджень в обраній проблемній галузі.

З огляду на це дисципліна являє собою курс, зміст якого значною мірою оформлюється під час його проведення. До початку ведення курс майже не має фіксованого тематичного контенту, валідного для всіх груп аспірантів безвідносно до тематики їхніх дисертаційних досліджень.
Зміст дисципліни формується у процесі її викладання / реалізації з урахуванням тематичних напрямів досліджень аспірантів та орієнтований на їхні дослідницькі запити.

 

Психологія і технологія посередництва в конфлікті

ВИКЛАДАЧ: А. М. Гірник, кандидат психологічних наук, професор

Анотація курсу: У курсі розглядаються вимоги до успішної організації медіації, зокрема практичних навичок здійснення посередницької діяльності,  набуття вмінь фасилітувати  дискусії, збори, наради. Під час курсу у аспірантів формуються уміння і навички, необхідні для самостійного планування, підготовки і проведення посередництва в конфлікті.

Силабус курсу

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна