• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Аліни Ступак (разова спеціалізована вчена рада 032-28-12-2023-25)
Детальніше...
Захист дисертації Ольги Петренко-Цеунової (разова спеціалізована вчена рада 035-28-12-2023-27)
Детальніше...
Захист дисертації Віти Ольшевської (разова спеціалізована вчена рада 113-21-12-2023-23)
Детальніше...

doc hub

Силабуси курсів

Всі силабуси курсів розміщені на платформі е-навчання НаУКМА DistEdu
Повний перелік курсів доступний з описі ОНП.

 

Цикл загальної підготовки

 

Дисципліни науково-теоретичної підготовки

Логіка, методологія та етика наукового дослідження

Викладач: Т.В.Лютий, доктор філософських наук, доцент

Анотація курсу: Вивчення цієї дисципліни передбачає розгляд засадничих світоглядних проблем сучасної науки, ознайомлення з ключовими методологічними проблемами науки, виокремлення глобальних тенденцій у трансформації наукової картини світу та визначення провідних функцій науки в житті суспільства. Аспіранти зможуть виокремити ціннісні й етичні засади наукової діяльності та принципи формування професійної етики вченого.Шляхом порівняльного аналізу критеріїв науковості аспіранти зможуть досягти розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, набудуть здатності кваліфікувати напрями власних дослідницьких проєктів у контексті розвитку науки та цивілізації. Під історичним кутом зору аналізуватимуться системи цінностей, на які орієнтуються вчені, визначатиметься роль ідеології та міфів в історії науки. Окрема увага приділятиметься навичкам ведення міждисциплінарного діалогу на засадах науковості та толерантності, умінню формулювати переконливі аргументи на підтвердження наукових гіпотез.

Силабус курсу

 

Дисципліни науково-практичної підготовки

Цифрова наука та інформаційна грамотність

Викладачі: Ярошенко Т.О., канд.істор.наук, доцент; Чуканова С.О., канд.пед.наук

Анотація курсу: Курс призначений для ознайомлення аспірантів НаУКМА з основними складовими наукової комунікації, новітніми трендами та технологіями в цій галузі, способами ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, отримання відповідних цифрових дослідницьких навичок. За результатами навчання аспіранти матимуть змогу розуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація; яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів дослідження; вмітимуть застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження.  

Силабус курсу

 

Викладання в системі вищої освіти

Викладачі: І.М.Бушай, доктор психологічних наук, професор

Криворучка Людмила Дмитрівна, кандидат філософських наук
Анотація курсу:  Основне завдання курсу – сформувати розуміння системи вищої освіти і принципів законодавчого регулювання сучасної освітньої практики, тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти, вимог Болонського процесу. Аспіранти ознайомляться з освітніми стандартами (за фахом) і нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів, рекомендаціями щодо моделювання процесу викладання і навчання у відповідності до очікуваних навчальних результатів.

Силабус курсу

 

Практика викладання фахових дисциплін

Викладач: Демчук Р. В., доктор культурології, доцент

Анотація курсу: Курс спрямований на формування навичок студентоцентрованого викладання й здатності моделювати навчальні події та форми аудиторної роботи у відповідності до визначених навчальних результатів.

Аспіранти розвинуть своє вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час практичного проведення занять, апробують поєднання аудиторного і дистанційного навчання, розвинуть уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності і високої академічної культури.
Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням дасть можливість сформувати власну викладацьку стратегію і поглибити знання щодо організації навчання за фахом.

Колегіальне оцінювання і самооцінювання результатів навчання сприятиме розумінню напрямків подальшого розвитку власних викладацьких компетентностей.

Силабус курсу

 

 

Дисципліни мовної підготовки

Культура наукової мови

2 кредити ECTS

Викладач: Ясакова Н.Ю., доктор філологічних наук, доцент

Анотація: Курс подає відомості про особливості мовної організації наукових текстів різних жанрів і формує потрібну сучасному науковцеві комунікативну компетенцію. Уміння висловлюватись точно, лаконічно, відповідно до мовних норм і норм академічної доброчесності формується у процесі мовного аналізу наукових текстів різної тематики та жанрової належності, завдяки редагуванню текстів з власної або спорідненої галузей у групах, а також під час написання та редагування власної наукової статті. Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції формує навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження

Силабус курсу

 

Advanced English for Academic Communication-1

8 кредитів ECTS

Викладач: Василенко І.В,, кандидат філологічних наук, доцент

Анотація: Курс покликаний сформувати навички, які дозволять аспірантам вільно комунікувати з міжнародною науковою спільнотою, представляючи свої дослідження в письмовому та усному вигляді. Одним із завдань курсу є поглиблення навичок критичного аналізу англомовної наукової літератури і оволодіння необхідною граматикою та спеціалізованою лексикою для ефективної і структурованої підготовки огляду літератури (literature review). Аспіранти зможуть практично оволодіти мовними навичками для підготовки ефективної письмової заявки для участі у міжнародних наукових конференціях (conference proposal, conference abstract) і постерної презентації, покращити свої навички мовлення і письма для підготовки різних видів наукових презентацій (в тому числі короткої презентації – flash presentation), коментуванню даних, відповіді на питання, участі у груповому обговоренні (panel discussion), окрема увага приділятиметься також поведінковим стратегіям під час усних виступів (oral presentation skills). Індивідуальні завдання, підготовані аспірантами, будуть представлені під час підсумкової звітної конференції A LINEA.

Силабус курсу

 
 
Advanced English for Academic Communication -2

4 кредити ECTS

Викладач: Мазін Д.М., кандидат філологічних наук, доцент. 

Анотація: Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження.За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.

Силабус курсу

 

 

Цикл професійної підготовки

 

Нормативні дисципліни

Розробка дисертаційного проєкту

Викладач: Собуцький М. А., доктор філологічних наук, професор

Анотація: Практичний курс, покликаний ознайомити аспірантів з основними вимогами до проведення і написання дисертаційного дослідження; основними характеристиками дисертаційного проекту та його структурних частин. Аспіранти навчаться представляти й захищати дисертаційні проекти; укладати анотовані бібліографії.

Основна мета курсу – ознайомлення аспірантів із нормативними документами і чинними вимогами до дисертаційних робіт в Україні, типовою структурою дисертацій, процедурами проходження захисту дисертаційної роботи.

Силабус курсу

 

Аспірантський дослідницький семінар

Викладач: Довга Л. М., доктор філософських наук, професор

Анотація: Впродовж роботи на семінарі аспіранти отримуватимуть навики постановки, формулювання та розробки наукових проблем, ознайомляться зі специфікою написання наукових текстів різних жанрів (реферування наукової літератури, виступ на науковій конференції, есе, наукова стаття, розділ колективної наукової монографії, індивідуальна наукова монографія, науковий проект рецензія на наукову статтю/монографію, огляд наукової публікації тощо), вправлятимуться у веденні наукових дискусії, аналізуванні різного типу наукових текстів (поданого у письмовій формі виголошеного як наукова доповідь), їх рецензуванні та редагуванні. Також аспіранти ознайомляться із вимогами, що ставляться редакторами до наукових матеріалів, які публікуються у часописах, які входять до наукових баз SCOPUS та WOS. Аспіранти навчатимуться писати наукові статті, готувати виступи і виступати на наукових конференціях, вести наукові дискусії, готувати до подання науково-дослідницькі чи науково-просвітницькі проекти тощо.

Силабус курсу

 

Елітарна культура

Викладач: Жукова Н. А., доктор культурології, доцент

Анотація: В усі часи розвитку людства існували особистості, які відчували потребу створювати нові культурні цінності, засвоївши попередній досвід, задля продовження накопичених продуктивних традицій. Мова йде про активну меншість суспільства (аристократія, еліта, провідна верства), яка завжди була і залишається свідомим рушієм соціокультурного розвитку і творцем нового історичного досвіду. Фактором успіху в побудові нових моделей соціокультурного устрою є відповідність вимогам часу та врахування культурних традицій як національних, так і загальнолюдських. У цих процесах важливим є визначення суб’єктивного фактору, тобто адекватна оцінка результатів діяльності конкретно-історичних «носіїв» культури. В курсі акцентується увага на культуротворчому аспекті «елітарного мистецтва», адже в естетичному дискурсі саме мистецтво було визнано як найефективніший засіб формування найкращих рис та якостей людини. Не зважаючи на те, що мистецтво протягом ХХ – початку ХХІ ст. кардинально змінилось, тим не менш ставлення до мистецтва, як до практики, що має потужний культуротворчий потенціал, залишається дієвим. «Розпорошеність» сучасного мистецтва, превалювання в ньому функціональності, примату технічних засобів за рахунок індивідуального авторства митця, посилює актуальність звернення до «елітарного» як компонента культуротворення, як до стратегічної парадигми, що пов’язана із створенням культурних текстів, на ґрунті енциклопедичної компетенції.

Силабус курсу

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна