privat

Факультет правничих наук

Контакти

Про кафедру

Професорсько-викладацький склад

Публікації

Навчання

Анотації курсів

Контакти

Кафедра археології:
корп. 3, кімн. 210
вул. Г. Сковороди, 2
тел.: (044) 463-59-27

 

Поштова адреса:
Кафедра історії
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Г. Сковороди, 2
04655 Київ
Україна

campus_archaeology

Анотації курсів

Про кафедру

Професорсько-викладацький склад

Публікації

Навчання

Анотації курсів

Контакти

Антична цивілізація Північного Надчорномор`я
Курс передбачає знайомство з історичними та етнічними процесами, які мали місце на території Півдня сучасної України за доби раннього заліза, відколи регіон Північного Причорномор'я став складовою частиною античної середземноморської цивілізації. Саме через наявність довготривалих контактів з культурою Стародавньої Греції та Римської імперії аж до пізьоантичного часу античні держави Північного Надчорномор'я органічно сприйняли й безпосередній вплив візантійської культури. Ключовими проблемами давньої історії України є вплив культурного спадку античної культури та сприйняття християнства за часів Київської Русі, яке і відбулося завдяки цим стійким контактам.Потребою сучасної історичної науки є вивчення низки проблем, пов'язаних із розвитком античних держав у трьох найбільших мікрорегіонах - Тіри - Ольвії на Північному Заході, Херсонеса Таврійського у Західній Тавриці і Боспорської держави на Північному Сході, а також їх контактах із оточуючими варварськими кочовими та осілими спільнотами протягом тисячолітнього періоду існування - гетами, скіфами, таврами, меотами, готами, сарматами, гунами. Нагальною необхідністю є створення сучасних концепцій греко-варварських контактів, що визначають специфіку культурного розвитку всього регіону, понять "варваризації", "сарматизації", "еллінізації".


Археологічне пам`яткознавство та охорона археологічної спадщини (сучасні комплексні інформаційні підходи)
розглядаються основні сучасні підходи до пам'яткознавчої та пам'яткоохоронної діяльності. Курс включає кілька основних блоків питань: 1) Характеристику комплексності об'єктів археологічної та палеоприродної спадщини; 2) Наукові основи пам'яткознавчої та пам'яткоохоронної діяльності; 3) Практичні інструменти пам'яткоохоронної діяльності; 4) Правова основа охорони археологічної та палеоекологічної спадщини в Україні; 5) Структура пам'яткоохоронних інституцій; 6) Управління археологічною та палеоекологічною спадщиною як окремий вид діяльності. Розгляд зазначених питань здійснюється на матеріалах конкретних прикладів з українського та закордонного досвіду. Особлива увага спрямована на практичне застосування отриманих знань в подальшій професійній діяльності майбутніх археологів.


Археологія ранніх слов`ян
розглядаються основні етапи формування та історичного розвитку давніх слов'ян. Курс включає три основні блоки питань: 1) походження та історичний розвиток давніх слов'ян; 2) культура, господарство та побут східних слов'ян від рубежу ери до кінця І тис. н. е. за археологічними джерелами; 3) культурна, економічна та військово-політична взаємодія слов'ян з іншими етнічними групами. Розвиток східних слов'ян розглядаються на широкому культурному й історичному тлі. На прикладі археологічних культур та історичних суспільств, пов'язаних з етногенезом слов'ян розглядаються такі аспекти як система палеоекології, явища культурної трансформації та наступності, міграцій, культурної взаємодії.


Аспірантський дослідницький семінар


Епоха бронзи України
Доба бронзи є однією з найзначніших епох у розвитку людства. Виділена спочатку за певними матеріальними ознаками, вона з часом набула соціологічного змісту. За доби бронзи яскраво проявилася нерівномірність у розвитку окремих регіонів Старого Світу. На Близькому Сході з'явилися перші держави, сформувалися підвалини Європейської цивілізації. Порівняно з попередніми епохами прискорюється економічний та суспільний розвиток людства. Виникнення стосунків між цивілізаційними центрами та периферією призводить до ускладнення соціального розвитку. Кліматичні зміни стали підґрунтям виникнення рухливих форм скотарства, що призвело до виникнення неурбаністичного шляху розвитку скотарських народів. Доба бронзи характеризується появою професійних воїнів. Для неї вже характерні не окремі сутички, а цілі періоди військової діяльності, політичної нестабільності. Надлишковий ріст населення, екологічні катастрофи спричиняли міграції, які йшли за торгівельними шляхами, за природними зонами тощо. За доби бронзи формується у кожного етносу своя власна релігійна система, яка відбиває нові риси у суспільних відносинах. Тенденції суспільного розвитку доби бронзи стали підґрунтям для формування соціальних систем раннього залізного віку.Територія України завдяки своєму географічному положенню дуже швидко потрапляє до орбіти впливів Давнього Сходу. Південь України розвивався випереджаючими порівняно з північчю темпами. У різний час населення території України за доби бронзи відносилося до різноманітних груп індоєвропейців, а процеси, які фіксуються тут, були лише часткою тих процесів, які охоплювали як Європу, так й Азію. З часом населення доби бронзи, що мешкало на теренах України, саме поширювало свої впливи на північ, північний захід та схід. Саме на території України формується балто-слов'яно-германська мовна спільність.


Етнокультурні процеси за доби палеометалу
Курс передбачає знайомство з етнокультурними процесами, які мали місце за часів енеоліту та доби бронзи а також зі здобутками первісного мистецтва на теренах України - підґрунтям сучасної української культури. Питання вивчення праісторії та культури численних племен та народів, що в різні часи населяли терени України завжди будуть викликати підвищений інтерес як фахівців, так і широкого кола громадськості, зацікавленого витоками українського народу. Представлений курс лекцій спрямований на оцінку здобутків у цьому напрямкові, аналіз методичних підходів до вивчення етнічних процесів у давнину та виявлення їхніх загальних тенденцій. Курс складається з двох блоків лекцій та семінарів. Перший з них присвячено давньому мистецтву племен і народів, що населяли терени України за первісної доби. Це мистецтво, попри усю свою самобутність і наявність видатних шедеврів світового рангу, все ще не знайшло адекватного концептуального висвітлення. Наразі дослідники обмежують себе поданням окремих сюжетів та тем і практично не виходять до синхронних та діахронних узагальнень епохального рівня. Саме цим обумовлюється актуальність обраної теми. Висвітлено етапи мистецького поступу давнього населення України, позначено традиційні сюжети та образи давнього мистецтва, продемонстровано факти опановування новими матеріалами для втілення художніх задумів, долання стереотипів мислення на зламі історичних діб. Мистецькі аспекти ґенези українського народу зазвичай лишаються поза увагою фахівців. Але віхи творення українських образів і міфів можуть бути найглибше простежені в часі саме завдяки художнім цінностям в їх предметному, матеріалізованому вияві. Спецкурс передбачає критичне осмислення усього здійсненого на ниві вивчення давнього мистецтва України з виходом на перспективи поступу в осягненні його традицій та інтерпретації здобутків. Другий блок лекцій зосереджує увагу на етнічних процесах, що мали місце у ІV-ІІ тис. до н. е. на просторах нашої держави та її найближчих сусідів. Лишається відкритим питання пошуку найглибших витоків слов'янства загалом і українського етносу зокрема. Південними сусідами праслов'ян впродовж зазначеного часу скотарські племена арійського походження - індоіранці. Терени України поєднували індо-іранців і з іншими етносами індоєвропейського походження - греками, прафрако-іллірійцями, прагерманцями та неіндоєвропейського - прафінно-уграми. Індоіранці контролювали Надчорномор'я впродовж 4 000 років, лишившись навіки у назвах річок, іменах богів, демонів та героїв. Вивчення етнічних та культурно-мистецьких процесів глибокої давнини поглибить знання студентів щодо базових складових української культури.


Золотоординський, литовський та польський часи на землях України за даними археології
Навчальна програма передбачає грунтовний аналіз проблем, що стосуються історії та археології України у період зародження та становлення української нації (середина-друга половина ХІІІ - ХVІІІ ст.). Завважимо, що розвиток українських земель упродовж золотоординського, литовського та польського часів мав певні особливості, що пов'язано із специфікою внутрішньо- та зовнішньополітичної ситуації, рівнем розвитку виробничих сил, станом економіки окремих регіонів тощо.


Історична антропологія України
Курс передбачає знайомство з основами антропологічних знань та епохальною динамікою антропологічного складу людності українських земель від найдавніших часів до сьогодення. Розглядаються дані антропології, які дозволяють визначити ступінь морфологічної спорідненості людських колективів, з'ясувати шляхи давніх міграцій, висвітлити роль окремих компонентів у формуванні давніх та сучасних етнічних груп, визначити роль природних факторів у морфогенетичних і соціальних процесах, ступінь та наслідки процесів адаптації людини і колективу до природного середовища. Висвітлюються ключові проблеми історичної антропології, знайомство з якими необхідне майбутнім фахівцям-археологам. Особлива увага приділяється методам досліджень, що застосовуються під час вивчення кісткових решток людей з давніх поховань та можливостям палеоантропологічних, палеодемографічних та палеогенетичних реконструкцій. У курсі подаються сучасні уявлення про час і місце виникнення людини, мінливість морфо-фізиологічних ознак та чинники расогенетичних процесів. Аналіз динаміки антропологічного складу населення України від доби палеоліту до сучасності дає змогу висвітлити важливі питання етногенезу українського народу.


Кам`яна доба: культура, суспільство, економіка
Курс передбачає знайомство з етнічними процесами, які мали місце на території України з найдавніших часів і врешті-решт призвели до формування українського етносу. Передумови для постання останнього формувалися протягом багатьох історичних епох під впливом складних етнокультурних процесів, що розвивалися на її території в далекому минулому. Серед ключових проблем давньої історії України є походження індоєвропейської сім'ї народів, питання народження слов'янства та етногененезу і націогенезу українців. Актуальність цього курсу зумовлена, перш за все, тим, що на думку більшості фахівців, формування згаданих етнічних спільнот, значною мірою, відбувалося на українських етнічних землях і є невід'ємною частиною стародавньої історії України. Нагальною потребою сьогодення є розробка аргументованої наукової концепції походження українців - україногенези. Адже побудова Української держави можлива лише на засадах європейського національного державотворення. Нерозробленість проблеми походження українців породжує велику кількість історичних міфів, які дезорієнтують громадськість, заважають процесу відтворення правдивої історії українського народу як європейської нації. Планується дати критичний аналіз науковим концепціям походження українців та розглянути на тлі європейської історії головні етапи етногенезу українського народу від витоків етносу до постання української нації.


Київська Русь та її сусіди
Студенти вивчають розвиток матеріальної культури населення України упродовж X-ХІІІ ст., еволюцію фортифікаційних споруд, процеси зародження, розвитку та занепаду міст та поселень Русі. Зауважимо, що вивчення і розуміння генезису української нації та її державності неможливе без глибокого розуміння процесів і подій саме давньоруської доби, адже саме у цей час сформовано основні інституції сучасного українського суспільства, економіку, культуру, мову, право тощо. Не зважаючи на те, що археологічні дослідження пам'яток давньоруського часу розпочалися у середині-другій половині XIX ст., саме у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. вдалося розширити джерельну базу (за рахунок проведення масштабних новобудовних досліджень, використання новітніх методів досліджень), що дозволяє суттєво уточнити наявні дані про розвиток Русі, українських та суміжних земель упродовж Х-ХІІІ ст., зробити важливі висновки про етнічний склад населення, технологічні відкриття, традиції і новаторські надбання у домобудівництві, фортифікації, архітектурі, техніці і технології виробництві предметів побуту тощо. У межах курсу студенти ознайомляться з сучасними методами аналізу артефактів, навчатися визначати та правильно датувати гончарний посуд золотоординського часу від кераміки литовського та польського часів, різні категорії знахідок тощо.


Ключові проблеми стародавньої історії України
Курс передбачає знайомство з етнічними процесами, які мали місце на території України з найдавніших часів і врешті-решт призвели до формування українського етносу. Передумови для постання останнього формувалися протягом багатьох історичних епох під впливом складних етнокультурних процесів, що розвивалися на її території в далекому минулому. Серед ключових проблем давньої історії України є походження індоєвропейської сім'ї народів, питання народження слов'янства та етногененезу і націогенезу українців. Актуальність цього курсу зумовлена, перш за все, тим, що на думку більшості фахівців, формування згаданих етнічних спільнот, значною мірою, відбувалося на українських етнічних землях і є невід'ємною частиною стародавньої історії України. Нагальною потребою сьогодення є розробка аргументованої наукової концепції походження українців - україногенези. Адже побудова Української держави можлива лише на засадах європейського національного державотворення. Нерозробленість проблеми походження українців породжує велику кількість історичних міфів, які дезорієнтують громадськість, заважають процесу відтворення правдивої історії українського народу як європейської нації. Планується дати критичний аналіз науковим концепціям походження українців та розглянути на тлі європейської історії головні етапи етногенезу українського народу від витоків етносу до постання української нації.


Кочовики середньовічної Європи
Вибірковий курс для студентів-археологів є однією з базових дисциплін для опанування знаннями з середньовічної археології та історії України й навичками з всебічної фахової підготовки археолога. Розглядається низка важливих питань, пов'язаних з формуванням номадизму як соціально-економічного явища, а також археологія та історія тюркомовних народів Середньовіччя: гунів, авар, булгар, хозар, мадяр, печенігів, торків, половців, татар. Висвітлюється важлива роль номадів у формуванні Київської держави та інституцій її влади. Курс є однією з базових дисциплін для опанування знаннями з середньовічної археології та історії України й навичками з всебічної фахової підготовки археолога.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"
Ознайомлення з методикою викладання фахових дисциплін у ВЗН. Застосовування педагогічних технологій та проведення занять з фахових навчальних дисциплін


Магістерська робота
Маґістерська кваліфікаційна робота - самостійне наукове дослідження окресленої археологічної проблеми. Публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи відбувається на засіданні Екзаменаційної комісії у формі презентації як із використанням різних форм візуалізації доповіді так і без застосування технічних засобів. Необхідними умовами допуску до атестації є виконання індивідуального навчального плану, наявність вчасно виконаної і належним чином оформленої роботи, перевіреної на плагіат та рекомендованої до захисту науковим керівником, а також наявність внутрішньої або зовнішньої фахової рецензії. Після захисту кваліфікаційну роботу розміщують в інституційному репозитарії НаУКМА для вільного доступу. Дипломна маґістерська робота виконується на матеріалах з археологічних пам'яток, які зберігаються у наукових фондах Інституту археології НАН України, а також які опубліковані у фахових виданнях. Теми дипломних маґістерських робіт відображають актуальну проблематику археології та давньої історії України. Випускна атестація завершується отриманням здобувачем освіти документа встановленого зразка про присудження ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр археології за спеціалізацією 032 "Історія та археологія". Кращі кваліфікаційні роботи рекомендуються членами ЕК до друку у фахових періодичних виданнях.


Методика антропологічних досліджень
: У вибірковому курсі "Методики антропологічних досліджень в археології" розглядаються методи досліджень, що застосовуються під час вивчення кісткових решток людей з давніх поховань та можливостям їх застосування у історичних реконструкціях. Курс починається з аналізу історичного розвитку та розробки методів археологічної антропології. Археолог, який в подальшому буде працювати з поховальними пам'ятками освоює методики відкриття та польового дослідження поховання та останків, в залежності від типу поховання. В початкових лекціях вивчаються методи та способи попередньої камеральної обробки антропологічного матеріалу, підготовки його до фахового дослідження. Подальші теми присвячені вивченню скелету людини, посмертних змін на кістках, що дозволить правильно оцінювати контекст поховання й розуміти різницю між обрядовими та випадковими змінами тіла та решток людини. Для ознайомлення та вивчення будуть представлені методи реконструкції біологічного профілю людини - визначення статі, віку, морфології і епігенетики черепа та посткраніального скелета, сучасними методами одонтології. Студенти ознайомляться з методами палеопатологічного аналізу. Студенти ознайомляться з методами паеогенетичного та ізотопного аналізів кісток. На завершення у курсі будуть представлені методи статистичної обробки результатів досліджень, можливості демографічних, етнічних, біоархеологічних реконструкцій на індивідуальному та популяційному рівнях, а також комплексного аналізу та інтеграції та наукової інтерпретації всіх отриманих даних .


Методологія наукових досліджень у галузі археології
Курс розрахований на студентів магістерської програми "Археологія" першого року навчання. Спрямований на ознайомлення з теоретичними засадами археологічного дослідження, а також методами і техніками необхідними для аналізу матеріальної культури. Розуміння витоків та різноманіття археологічної думки сприяє розвитку науки та стимулює студентів до інновативного і міждисциплінарного підходу до власних досліджень. Важливою частиною курсу є надання необхідних інструментів для роботи із археологічними джерелами. Він включає в себе опис як польових, так і лабораторних методів дослідження, таких як: геоінформаційні системи, статистика конструювання висновків. Таким чином, студенти отримають знання про найбільш передові методи роботи із матеріальною культурою.


Музейна справа
Результати підводних археологічних досліджень та розвиток їх методики виступають головним джерелом при побудові курсу. Планується ознайомити слухачів з історією та методологією дослідження підводних археологічних пам`яток, їх особливостей у порівнянні з наземними археологічними об`єктами, сучасними тенденціями у справі їх пошуку, дослідження, консервації та реставрації. Продемонструвати шляхи і можливості взаємодії наземних та підводних археологічних досліджень, перспективи взаємодії з іншими науковими дисциплінами. Висвітлити актуальність та перспективність підводних археологічних досліджень у справі побудови історичних реконструкцій.


Найдавніші землероби України
Курс присвячений висвітленню проблем появи, становлення та розвитку давньоземлеробських культур на території України за даними археологічних досліджень. Мета курсу - ознайомлення з історіографією, археологічними даними та методикою дослідження цих культур, розвиток навичок самостійної наукової роботи.


Населення Лісостепової Скіфії та прилеглих територій
Навчальна програма вибіркового курсу "Населення Лісостепової Скіфії та прилеглих територій" передбачає розгляд низки питань пов'язаних зі становлення та розвитком цього політичного та культурного об'єднання, його взаємодією із сусідніми суспільствами лісової смуги, синхронними культурами територій Центрально-Східної Європи, кочовиками степів та грецьким населенням Причорноморського узбережжя.


Науково-дослідний семінар: етика і методика наукової праці
розглядається низка важливих питань, пов'язаних із організацією, логікою та методологією наукових досліджень в археології. У процесі вивчення основних етапів археологічного дослідження обговорюватимуться проблемні ситуації, із якими може стикнутись фахівець. Особлива увага приділяється питанням професійної етики вченого-археолога. В курсі аналізується роль особистості дослідника та її вплив на процес наукового пізнання. Розглядаються різні форми колективної взаємодії наукової спільноти. Специфіка пропонованого курсу полягає у тому, що основною формою навчальної роботи студентів є практичні семінарські заняття. Тож, окрім розгляду теоретичних наукознавчих питань, у слухачів курсу є можливість набуття практичних навичок роботи із джерелами та літературою, у написанні основних видів наукової публікації, а також презентації результатів дослідження.


Науково-дослідний семінар: історіографія археологічних досліджень
: У нормативному курсі "Науково-дослідний семінар: історіографія археологічних досліджень" для студентів магістерської програми другого року навчання за спеціалізацією "Археологія" розглядається низка важливих проблемних питань, пов'язаних із історією археологічної думки. Інтерес до загадкових археологічних об'єктів та знахідок існував ще у стародавні часи. У різні історичні періоди розглядались вони як культові та магічні речі, як предмети розкоші та окраса приватних колекцій. Проте минуло не одне сторіччя, щоб змінилося ставлення до археологічних решток як до об'єктів наукового дослідження. В курсі простежуються передумови становлення археології як науки, аналізується доробок "перших" археологів. Протягом ХІХ ст. розвиток наукових знань з археології відбувався у різних країнах Європи. Так поступово формувались національні наукові центри із власною дослідницькою традицією. Розвиток певних напрямів у вивченні давніх культур і навіть поява наукової парадигми, певною мірою, залежали від існуючої традиції. Саме тому в курсі пропонується огляд основних теоретичних концепцій та теорій з урахуванням традицій скандинавської, французької, німецької та ін. національних шкіл. При цьому розвиток вітчизняної теоретичної археології висвітлюється у щільному зв'язку із здобутками західної науки. З одного боку, такий історіографічний аналіз дозволить слухачам простежити головні етапи становлення та розвитку археології як науки, а також систематизувати попередньо набуті знання. З іншого боку, детальний огляд формування методологічного каркасу археологічних досліджень має допомогти слухачам у виборі методів власного дослідження та написанні історико-методологічної та теоретичної частин кваліфікаційної магістерської роботи.


Озброєння доби міді-бронзи й раннього заліза за даними археології
У вибірковому курсі "Озброєння доби міді-бронзи й раннього заліза за даними археології" розглядаються витоки військової справи, зброї, тактики та стратегії доісторичних суспільств в історичній перспективі. Аналіз матеріалів починається з типології різноманітних видів озброєння, хронологічних аспектів їх розвитку на фоні культурно-історичних процесів. Освітлюються питання виробництва предметів озброєння, включаючи технологію їх виготовлення, характер сировинних баз, фізичні властивості матеріалу. Досліджуються автохтонні та інноваційні впливи на появу та еволюцію нових винаходів. Пропонується характеристика бойових властивостей різнотипних і різночасових видів зброї. Динаміка культурно-історичного процесу, задокументована у предметах озброєння. Відтворенню цього процесу, і присвячено курс "Озброєння доби міді-бронзи й раннього заліза за даними археології". Студенти ознайомляться з сучасними методами аналізу артефактів, навчяться відрізняти предмети озброєння різних культур доби енеоліту та бронзи України. Дізнаються слухачі курсу і про новітні методики реконструкцій військової справи первісної доби та окремих історичних подій, базовані на археологічних матеріалах.


Основи зооархеології
У вибірковому курсі "Основи зооархеології" розглядається низка важливих проблемних питань, пов'язаних із практикою зооархеологічних досліджень. Під час розкопок археологічних пам'яток дуже часто трапляються знахідки кісток тварин. Робота із цим специфічним видом археологічних джерел вимагає суттєвої підготовки дослідника, тобто не лише глибоких знань з археології, а й із зоології, особливо остеології та етології, палеонтології та, зокрема, палеоекології. На стику цих наук і виникла зооархеологія, основними завданнями якої є вивчення фауністичних колекцій, реконструкція палеоекологічних умов, в яких мешкали як окремі види тварин, так і стародавнє населення певної території, а також відтворення різних аспектів господарства та способу життя первісних мешканців за фауністичними рештками. У пропонованому курсі подається інформація про основні підходи та методи роботи із фауністичними колекціями, а також теоретичні засади, на яких базується інтерпретація отриманих зооархеологічних даних. Під час курсу слухачі матимуть змогу попрацювати із фауністичним матеріалом, і тим самим набути важливі практичні навички. Слухачі вивчатимуть кістки краніального та посткраніального скелету тварин, дізнаються про основні принципи камеральної обробки фауністичних матеріалів, опису, кодування та техніки вимірювання кісток тварин.


Практика профільна
Профільна практика є невід'ємною складовою навчання археології, яка спрямована на закріплення здобутих на заняттях теоретичних знань та формування вмінь та навичок польових археологічних досліджень. Археологічна практика студентів магістерських програм має на меті підготовку до проведення самостійних археологічних досліджень, які багато дослідників починають ще студентами. На відміну від практики студентів-бакалаврів, більше уваги приділяється формуванню знань про нормативні документи, які регулюють проведення польових археологічних досліджень, дозвільну документацію необхідну для проведення робіт фаховими археологами. Важливим є формування вмінь та навичок організації роботи експедиції, ведення польової документації, дотримання та розробки методик досліджень для конкретних умов пам'ятки. Усе це вимагає ознайомлення зі світовим дослідом проведення польових археологічних робіт та локальними особливостями цих підходів, які сформовані у вітчизняній археології. Зазвичай студенти проходять практику на базі археологічних експедицій НаУКМА або Інституту археології НАН України у літній період. Студенти-практиканти працюють у складі експедиції, поруч із досвідченими фахівцями та мають можливість перейняти у них практичні знання під час спільної роботи або у спілкуванні у вільний від роботи час.


Просторові дослідження та палеоекологічні реконструкції
У вибірковому курсі "Просторові дослідження та палеоекологічні реконструкції" розглядається низка важливих проблемних питань, пов'язаних із практикою просторових досліджень та палеоекологічних реконструкцій в археології. Сучасний етап розвитку суспільства і науки, характеризується зустрічними процесами екологізації гуманітарної сфери та посиленням гуманітарного спрямування природокористування. Сучасний фахівець історико-археологічного профілю повинен компетентно орієнтуватися у палеоекологічній проблематиці, адже саме ця галузь найбільш стрімко та наполегливо розвивається у світовій науці. Знайомство з складними механізмами палеоекологічних досліджень у рамках курсу відбувається на прикладі реальних комплексних міждисциплінарних дослідженнь і наукових проектів, що дозволить майбутнім спеціалістам теоретично і практично опанувати основні інструменти та навички таких досліджень. Курс наочно та переконливо демонструє необхідність глибокої реорганізації теоретичних і польових знань та навичок з точки зору ефективного дослідження палеоекологічних об'єктів. Саме ці об'єкти є носіями найсуттєвішої інформації про історію взаємин людських колективів з довкіллям впродовж всіх основних етапів існування людства. Курс унаочнює необхідність комплексної охорони неподільної історичної, культурної та природної національної спадщини як складової всесвітнього надбання.


Ранній залізний вік України та суміжних територій
Курс "Ранній залізний вік України та суміжних територій" є необхідною складовою частиною вивчення давньої історії України. Розрахований на студентів магістерської програми "Археологія" першого року навчання. Викладається загальна характеристика історичного розвитку України та Центральної Європи за доби раннього заліза. Розглядаються істотні зрушення, що відбулися в господарчій та політичній сферах давнього населення. Висвітлюються наслідки опануванням давніми суспільствами - металургійного заліза, що викликало появу досконалої зброї та міцних знарядь праці. Прогрес у військовій галузі зробив кочовиків домінуючою силою на історичній арені Східної Європи. Студенти підходять до розуміння процесів, що вплинули на розвій землеробських суспільств Лісостепу, в наслідок постійного натиску неспинних хвиль степовиків - кіммерійців, скіфів та сарматів. В цей час на теренах України виникають перші ранньокласові утворення. Відлунням яких є агломерації поселень з гігантськими городищами на чолі.


Розробка дисертаційного проекту
Надаються рекомендації щодо написання та оформлення дипломної роботи.


Середньовічні кочовики Європи


Скіфія за матеріалами розкопок елітних курганів
Спадок залишений скіфами є однією з найяскравіших складових культурного минулого України. Крім потужного внеску до генетичного банку української нації, скіфи виступили носіями нових культурних стандартів та еталонів, як степового світу так і грецької цивілізації. Утворивши нову військово-політичну ситуацію на півдні нашої країни, скіфи через субкультуру своєї верхівки прилучили певну частину населення Давньої України до надбань цивілізації Старого Світу. А їх кургани зберегли для прийдешніх поколінь кращі взірці прикладного мистецтва античного світу, які не вціліли на батьківщині "грецького дива". Тому актуальність цього курсу зумовлена широким історико-культурним контекстом, що випливає з великого комплексу джерел артефактів, яким є елітні кургани Скіфії.


Теорія і практика археологічних досліджень
Курс "Теорія і практика археологічних досліджень" спрямований на формування у студентів-магістрів цілісного уявлення про теоретичну археологію як окрему галузь наукового знання. У пропонованому курсі подається огляд ключових проблемних питань теоретичної археології, що пов'язані із сутністю археологічної теорії та науковою дослідницькою процедурою, археологічною систематикою та методологією.


Технологія первісного виробництва: знаряддя праці кам`яної доби
В основі курсу лежить доведений факт того, що процес трудової діяльності людини кам'яної доби відбився у виготовлених її руками знаряддях праці. Рівень досконалості цих знарядь, їх техніко-типологічні особливості, є опосередкованим показником ступеню суспільного розвитку тієї чи іншої первісної спільноти. Кожному періоду кам'яної доби - палеоліту, мезоліту, неоліту - були притаманні свої технологічні винаходи, свої стратегії й традиції у виробництві знарядь.


Професорсько-викладацький склад

Викладачі

Klochko Viktor

Віктор Іванович Клочко – Завідувач кафедри археології

доктор історичних наук, prof. doktor hab.nauk humanistycznych 
Тематика наукових досліджень: археологія Європи доби бронзи, історія зброї, історія металургії


boltrik

Юрій Вікторович Болтрик
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: археологія раннього залізного віку Східної Європи, історія Скіфії, вивчення скіфських курганів на території України


buyiskih

Алла Валеріївна Буйських
доктор історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: антична археологія, питання грецької колонізації Північного Надчорномор'я, дослідження Ольвії та Херсонесу Таврійського.


Михайло Юрійович Відейко
доктор історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: вивчення ранньоземлеробських суспільств Європи, Кукутень-Трипілля.


zaliznyak

Леонід Львович Залізняк
керівник МП «Історія. Археологія та давня історія України» доктор історичних наук, професор (Інститут археології НАН України) Тематика наукових досліджень: археологія кам'яної доби; стародавня історія України; україногенез.


Олександра Діонізіївна Козак
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: історична та фізична антропологія, методологія антропологічних досліджень, палеодемографія та палеопатологія.


yuriy kuharchuk 2020 Юрій Васильович Кухарчук
кандидат історичних наук, старший викладач, cтарший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: археологія палеоліту, технології кам'яної доби.

otroschenko

Віталій Васильович Отрощенко
доктор історичних наук, професор (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: археологія доби енеоліту-бронзи; походження індо-іранців, тюрські кочовики Надчорномор'я, давнє мистецтво України.


potehina

Інна Дмитрівна Потєхіна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: історична та фізична антропологія давнього населення території України; вивчення антропологічних аспектів історії, питань походження, антропологічного складу та генетичних зв'язків носіїв давніх культур Східної Європи; дослідження палеодієти та резервуарного ефекту за даними стабільних ізотопів; вивчення поліморфізму мітохондріальної ДНК у первісних популяціях; палеодемографія та палеопатологія.


 

fedorchenko Олена Сергіївна Федорченко
кандидат історичних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: археологія кам'яної доби, історія археології, теорія і методи археологічних досліджень, зооархеологія.

Співробітники

borisovata

Тетяна Анатоліївна Борисова
Методист, спеціаліст 1- ї категорії кафедри археології
Офіс: корпус 3, кім. 210
Приймальні години: понеділок - п'ятниця 10.00 - 17.00
Тел.: (044) 463-59-27 Факс НаУКМА: 463-67-83
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ще...

 

Публікації

Про кафедру

Професорсько-викладацький склад

Публікації

Навчання

Анотації курсів

Контакти

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Біляєва С. О. Аккерманська фортеця : дослідження 1999–2010 років / С. О. Біляєва, Ю. В. Болтрик, О. Є. Фіалко ; [наук. ред. О. П. Моця] ; Інститут археології НАН України. – Київ : ІА НАН України, 2022. – 275, [1] с. : іл.
 • Гошко Т. Ю. Металеві казани з Великого Степу за доби пізньої бронзи : монографія / Т. Ю. Гошко, С. О. Агапов, В. В. Отрощенко ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : ІА НАН України, 2018. – 327 с.

 

Підручники, навчальні посібники

 • Залізняк Л. Л. Стародавня історія України / Леонід Залізняк ; [рец.: В. І. Клочко, В. В. Отрощенко ; ред. О. Петренко]. – Вид. 2-ге, доповн. – [Київ] : Темпора, 2019. – 639 с.
 • Методичні рекомендації з польової антропології / Олександра Козак, Інна Потєхіна, Тетяна Слободян, Віра Гупало ; Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України. – Львів : НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, 2019. – 103 с.

 

Публікації /статті

2022

Cтатті

 • Біляєва С. О. Результати археологічних досліджень центральної частини стародавнього Очакова / Біляєва Світлана Олександрівна, Болтрик Юрій Вікторович, Фіалко Олена Євгенівна // Між Дніпром і Босфором: міжцивілізаційні контакти в зоні Чорного моря в середньовічні часи : нариси / [наук. ред. О. П. Моця] ; Інститут археології НАН України, Міжнародний союз Академій наук. – Київ : ІА НАН України, 2022. – Нарис 4. – С. 54–63. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25200
 • Болтрик Ю. В. Зухвале пограбування елітного скіфського кургану Юрицина Могила / Ю. Болтрик, О. Смирнов // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – С. 153–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24726
 • Болтрик Ю. В. Знахідка ольвійської монети на півночі Арабатської стрілки / Ю. Болтрик, О. Войцехівський // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – С. 299–300. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24728
 • Поховання лідера катакомбного населення Арабатської стрілки / Ю. Болтрик, О. Фіалко, О. Пробийголова, Л. Кармазіна, С. Теліженко // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – С. 300–303. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24729
 • Пам’ятки м. Городища на річці Вільшанка (матеріали до археологічної карти) / А. В. Борисов, В. А. Гнера, В. М. Мисак, О. В. Марченко // Археологія і давня історія України. – 2022. – Вип. 3 (44). – C. 252–262. – https://doi.org/10.37445/adiu.2022.03.14. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25172
 • Томашевський А. П. Середньовічна кераміка України та її дослідження М. П. Кучерою / А. П. Томашевський, А. В. Борисов // Археологія і давня історія України. – 2022. – Вип. 3 (44). – C. 39–59. – https://doi.org/10.37445/adiu.2022.03.02. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25173
 • Забутий осередок Дніпровської лінії укріплень / І. А. Готун, О. М. Казимір, О. В. Манігда, А. В. Борисов // Археологія і давня історія України. – 2022. – Вип. 3 (44). – C. 196–215. – https://doi.org/10.37445/adiu.2022.03.11. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24961
 • Томашевський А. П. Життєпис М. П. Кучери в контексті розвитку вітчизняної археологічної науки / А. П. Томашевський, С. В. Павленко, А. В. Борисов // Археологія і давня історія України. – 2022. – Вип. 3 (44). – C. 6–32. – https://doi.org/10.37445/adiu.2022.03.01. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24959
 • Гнера В. А. Дослідження поселення Хомутець / В. Гнера, А. Борисов // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – С. 38. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24989
 • Топографічні та стратиграфічні дослідження на городищах Бушеве і Піщана у Пороссі / В. Івакін, О. Манігда, А. Борисов, М. Беленко, Є. Пічкур // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – C. 126–130. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24991
 • Борисов А. В. Відображення ступеня археологічної дослідженості територій засобами просторової статистики / Артем Борисов, Володимир Мисак // Простір в історичних дослідженнях. – 2022. – Вип. 3. – C. 4–11. – https://doi.org/10.5281/zenodo.7323469. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24732
 • Чекановський А. Знахідки глиняних люльок для куріння тютюну з поселення в ур. Дондор (Буджак, Одеська обл.) / Андрій Чекановський, Володимир Гнера, Артем Борисов // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Науково-дослідний центр «Часи козацькі» Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України. – Київ, 2022. – Вип. 31. – С. 44–55. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25726
 • Buiskikh A. Etruscan bucchero pottery in the Northern Black Sea littoral / Alla V. Buiskikh, Alessandro Naso // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. – 2022. – Vol. 28, Issue 1. – P. 1–22. – https://doi.org/10.1163/15700577-20221399.
 • Fornasier J. Urban planning with divine protection? On the location of (sub-) urban sanctuaries in Olbia Pontica in the Archaic-Classical period / J. Fornasier, A. V. Buiskykh, O. H. Kuzmishchev // Археологія. – 2022. – № 2. – C. 67–95. – https://doi.org/10.15407/arheologia2022.02.067. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24825
 • Буйських А. В. Роботи на розкопі «Орієнт» некрополя Ольвії / А. Буйських, А. Івченко // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – C. 158–163.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24815
 • Дослідження ольвійського передмістя / А. Буйських, Й. Форнасьє, О. Кузьміщев, О. Сінельніков // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – С. 164–167. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24817
 • Community negotiation and pasture partitioning at the Trypillia settlement of Maidanetske / Cheryl A. Makarewicz, Robert Hofmann, Mykhailo Y. Videiko, Johannes Müller // Antiquity. – 2022. – Vol. 96, Issue 388. – P. 831–847. – https://doi.org/10.15184/aqy.2022.32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24687
 • Inverse filtering of magnetic prospection data – a gateway to the social structure of Cucuteni-Tripolye settlements? / Natalie Pickartz, Wolfgang Rabbel, Knut Rassmann, Robert Hofmann, René Ohlrau, Martin Thorwart, Dennis Wilken, Tina Wunderlich, Mykhailo Videiko, Johannes Müller // Remote Sensing. – 2022. – Vol. 14 (3). – Article 484. – 17 р. – https://doi.org/10.3390/rs14030484. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24693
 • Re-identification of plant impressions on prehistoric pottery from Ukraine / Eiko Endo, Hiroo Nasu, Dmytro Haskevych, Yakiv Gershkovych, Mykhailo Videiko, Olexandr Yanevich // Journal of Archaeological Science: Reports. – 2022. – Vol. 42. – Article 103364.– P. 1–26. – https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103364.
 • Огнев’юк В. О. Історичний досвід української цивілізації / Віктор Огнев’юк, Михайло Відейко // СвітОгляд. – 2022. – № 4. – С. 2–19.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24911
 • Goshko T. Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine / Tetiana Goshko, Mykhailo Videiko // Revista Arheologica. – 2022. – Vol. 18 (1). – P. 60–72.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25007
 • Залізняк Л. Л. Про кавказьку міграцію та українську неолітизацію / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2022. – № 4. – C. 120–128. – https://doi.org/10.15407/arheologia2022.04.120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24692
 • Дослідження палеолітичних пам’яток Житомирщини / Л. Залізняк, С. Переверзєв, А. Сорокун, І. Хоптинець, В. Денисюк, М. Курзенков // Археологічні дослідження в Україні 2021 : щорічник / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – C. 17–22.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25155
 • Archaeozoological analysis of animal remains from the Mesolithic site of Kukrek Culture Igren’8 (Ukraine) / Alina Stupak, Leonid Gorobets, Viktoria Smagol, Leonid Zalizniak // Interdisciplinaria Archaeologica. – 2022. – Vol. 13, Issue 1. – P. 7–17. – https://doi.org/10.24916/iansa.2022.1.1. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23181
 • Kośko A. The Crimea-Jutland route and fluted mace distribution (2500–800 BC). 21st-century attempts to update the conception and suggestions for future research / Aleksander Kośko, Viktor I. Klochko, Przemysław Makarowicz // From farmers to heroes? Archaeological studies in honor of Sławomir Kadrow / editors: Maciej Dębiec, Jacek Górski, Johannes Müller, Marek Nowak, Andrzej Pelisiak, Thomas Saile, Piotr Włodarczak. – Bonn : Verlag dr. Rudolf Habelt GMBH, 2022. – P. 505–521. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25781
 • Baltic migrants in the Middle Dnipro region: a comparative study of the late Viking Age archaeological complex of Ostriv, Ukraine / Roman Shiroukhov, Vyacheslav Baranov, Vsevolod Ivakin, Oleksandra Kozak, Artem Borysov, Claus Von Carnap-Bornheim, Lorenz Kienle, Ben Krause-Kyora, John Meadows, Khurram Saleem, Ulrich Schuermann, Justina Kozakaitė & Žydrūnė Miliauskienė // Medieval Archaeology. – 2022. – Vol. 66, Issue 2. – P. 221–265. – https://doi.org/10.1080/00766097.2022.2118419. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24955
 • Козак О. Д. Історія «створення» останків князя Юрія Довгорукого, засновника Москви, або хто ж був похованийу саркофагах біля церкви Спаса на Берестові / Олександра Козак // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – Київ, 2022. – № 17. – С. 86–118. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25012
 • Отрощенко В. В. Археологічні артефакти: інший погляд на Небесного Оленя / Віталій Отрощенко // Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем. – 2022. – № 20. – С. 87–100. – https://doi.org/10.31392/iscs.2022.20.87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24694
 • Отрощенко В. В. Українські археологи-нонконформісти тоталітарної доби / В. В. Отрощенко // Археологія. – 2022. – № 3. – С. 131–146. – https://doi.org/10.15407/arheologia2022.03.131. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24695
 • Population genomics of Stone Age Eurasia / Morten E. Allentoft, Martin Sikora ... Inna Potekhina [et al.] // BioRxiv. – 2022. – P. 1–52. – https://doi.org/10.1101/2022.05.04.490594. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25157
 • Radiocarbon dating and stable isotope analysis of human remains from the Usatove culture site of Mayaky in Ukraine / Alexey G. Nikitin, Svetlana Ivanova, Chelsea E. Budd, Brendan J. Culleton, Inna Potekhina, Malcolm C. Lillie, David Reich // SSRN. – 2022. – 22 p. – http://doi.org/10.2139/ssrn.4236123. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25162
 • Скиба А. В. Про Дунай, князя Кия та початки слов’янської державності / Скиба Андрій Володимирович // Між Дніпром і Босфором: міжцивілізаційні контакти в зоні Чорного моря в середньовічні часи : нариси / [наук. ред. О. П. Моця] ; Інститут археології НАН України, Міжнародний союз Академій наук. – Київ : ІА НАН України, 2022. – Нарис 6. – С. 76–79.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25202

 

Матеріали конференцій

 • Білинський О. О. Дослідження археологічної експедиції Києво-Могилянської академії в 2021 році / Олег Білинський, Олексій Потоцький, Юлія Ходукіна // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2022 : тези конференції, 27 січня 2022 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Д. Клочко, Ю. Ходукіна] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра археології. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 3–9. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24999
 • Boltryk Yu. Spatial placement of archaeological monuments as a reflection of the dynamics of the historical development of the Black Sea steppe during the early Iron Age / Boltryk Yu., Karjaka O. // Eurasian steppe civilization: human and the historical and cultural environment : proceedings of the 5th International Congress of Archaeology of the Eurasian Steppes (Turkіstan, 11–14 October, 2022) : in 5 volumes. – Almaty, Turkistan : Margulan Institute of Archaeology, 2022. – Vol. 2. – P. 63–76.
 • Borysow A. Domniemane cmentarzysko Lachów w Mykolajiwce nad Rosią, obw. Czerkaski, Ukraina. Nowy etap badań / Artem Borysow, Michał Dzik, Marta Kurek // Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie : Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne / Instytut Kultury Europejskiej [et al.]. – [S. l.], 2022. – S. 12.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25201
 • Буйських А. В. Спільний україно-німецький проєкт «Ukrainian-Archaeological Heritage, Threatened by War: Saving and Protection» / Алла Буйських, Всеволод Івакін // Науково-практичний семінар «Охорона та збереження археологічної спадщини України», 23 листопада 2022 р., Київ, Україна : тези доповідей / [відп. ред. Шидловський П. С. та ін. ; редкол.: Буйських А. В. та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : Центр консервації предметів археології, 2022. – C. 11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24814
 • Буйських А. В. Попередні результати моніторингу археологічних пам’яток у Києва та Київській області / Алла Буйських, Іван Зоценко, Павло Шидловський // Науково-практичний семінар «Охорона та збереження археологічної спадщини України», 23 листопада 2022 р., Київ, Україна : тези доповідей / [відп. ред. Шидловський П. С. та ін. ; редкол.: Буйських А. В. та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : Центр консервації предметів археології, 2022. – C. 12. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24993
 • Bujskikh A. Aphrodite in Olbia: sacred gifts in cult practice / Alla Bujskikh // Comparing Greek colonies: mobility and settlement consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8th–6th century BC) : proceedings of the international conference (Rome, 7.–9.11.2018) / edited by C. Colombi, V. Parisi, O. Dally, M. A. Guggisberg and G. Piras. – Berlin ; Boston : De Gruyter, 2022. – P. 494–507. – https://doi.org/10.1515/9783110752151-031.
 • Videiko M. The dynamics of the development of the system of “centers of power” in the Precucuteni-Cucuteni-Trypillia cultural complex / Mykhailo Videiko // Conferinţa ştiinţifică “A muzeului naţional de istorie a Moldovei” (ediţia a XXXII-a) 27–28 octombrie 2022 / red.: C. Cemârtan, M. Balan ; Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. – Chişinău, 2022. – Р. 40–41.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25005
 • Залізняк Л. Л. Батьківщина степового енеоліту: Надчорномор’я чи Заволжя? / Леонід Залізняк // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2022 : тези конференції, 27 січня 2022 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Д. Клочко, Ю. Ходукіна] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра археології. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 25–32.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24994
 • Палеоліт лісостепового межиріччя Дніпра та південного Бугу / Залізняк Л. Л., Вєтров Д. О., Нездолій О. І., Хоптинець І. М, Переверзєв С. В., Сорокун А. А. // XXXVII lubelska konferencja “Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”, 7–8 listopada 2022 roku : streszczenia wystąpień / red.: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Marta Stasiak-Cyran. – Lublin : Instytut archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum narodowe w Lublinie, 2022. – S. 8–9. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25727
 • Клочко В. І. Поховання Гасансу І в Аксафінському районі Азербайджану та питання міграцій індоєвропейців на Кавказ / Віктор Клочко // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2022 : тези конференції, 27 січня 2022 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Д. Клочко, Ю. Ходукіна] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра археології. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 39–44.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24990

 

Інше

 • Wazny T. Dendrochronological dating of the Aqkerman Fortress: preliminary results / T. Wazny, Yu. Boltryk, S. Sagaidak // Аккерманська фортеця : дослідження 1999–2010 років / С. О. Біляєва, Ю. В. Болтрик, О. Є. Фіалко ; [наук. ред. О. П. Моця] ; Інститут археології НАН України. – Київ : ІА НАН України, 2022. – Додаток 4. – C. 184–188. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25325
 • Біляєва С. О. Результати археологічних досліджень центральної частини стародавнього Очакова / Біляєва Світлана Олександрівна, Болтрик Юрій Вікторович, Фіалко Олена Євгенівна // Між Дніпром і Босфором: міжцивілізаційні контакти в зоні Чорного моря в середньовічні часи : нариси / [наук. ред. О. П. Моця] ; Інститут археології НАН України, Міжнародний союз Академій наук. – Київ : ІА НАН України, 2022. – Нарис 4. – С. 54–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24725
 • Буйських А. В. Борисфен / Алла Буйських // Археологія України за роки Незалежності / відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко ; Ін-т археології НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». – Київ : Інститут археології НАН України, 2022. – C. 217–222.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24998
 • Буйських А. В. Ольвія Понтійська / Алла Буйських // Археологія України за роки Незалежності / відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко ; Ін-т археології НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». – Київ : Інститут археології НАН України, 2022. – C. 223–228. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24996
 • Залізняк Л. Л. Гортаючи перші сторінки історії: давні збирачі та мисливці / Леонід Залізняк // Археологія України за роки Незалежності / відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко ; Ін-т археології НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». – Київ : Інститут археології НАН України, 2022. – С. 9–26. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25009
 • Залізняк Л. Л. Найдавніші мешканці Центральної України / Леонід Залізняк // Археологія України за роки Незалежності / відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко ; Ін-т археології НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». – Київ : Інститут археології НАН України, 2022. – C. 46–57. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25011
 • Бровендер Ю. М. Картамиський гірничометалургійний комплекс доби бронзи / Юрій Бровендер, Віталій Отрощенко // Археологія України за роки Незалежності / відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко ; Ін-т археології НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». – Київ : Інститут археології НАН України, 2022. – C. 131–136. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25013
 • Сохацький М. Таємниці печери Вертеба / Михайло Сохацький, Інна Потєхіна // Археологія України за роки Незалежності / відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко ; Ін-т археології НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». – Київ : Інститут археології НАН України, 2022. – C. 111–119.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25165

 

2021

Cтатті

 • Гречко Д. С. Человек и ландшафт в скифское время в Днепровском лесостепном Левобережье / Гречко Д. С., Билинский О. О., Кушнир А. С. // Stratum Plus. – 2021. – № 3. – С. 321–342. – https://doi.org/10.55086/sp213321342.
 • Болтрик Ю. В. Сліди стародавніх шляхів степової Таврії / Ю. В. Болтрик, О. В. Каряка // Археологія і давня історія України. – 2021. – Вип. 3 (40). – С. 199–214. – https://doi.org/10.37445/adiu.2021.03.13 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22848 
 • Комар А. В. «Свои поганые» Киевской земли: этапы заселения и ландшафтно-географическая ниша кочевников в земледельческом обществе / Комар А. В., Борисов А. В. // Stratum plus. – 2021. – № 5. – С. 15–39. – https://doi.org/10.55086/sp2151539 
 • Городища Пороської оборонної лінії Бушеве та Піщана. Топографічні та стратиграфічні дослідження / О. В. Манігда, А. В. Борисов, М. М. Беленко, Є. В. Пічкур // Археологія і давня історія України. – 2021. – Вип. 1 (38). – С. 113–124. – https://doi.org/10.37445/adiu.2021.01.10 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22856 
 • Борисова Т. О. Археологічні памятки Казанківського району Миколаївської області (за матеріалами А. О. Сікорського) / Тетяна Борисова, Артем Борисов // Емінак. – 2021. – № 1 (33). – С. 82–92. – https://doi.org/10.33782/eminak2021.1(33).493.
 • Борисов А. В. Моделювання шляхів сполучення у давньоруському Пороссі / Артем Борисов // Простір в історичних дослідженнях. – 2021. – Вип. 2. – С. 35–40. 
 • Буйських А. В. Архітектурна теракота з Ольвії за розкопками 1920-х рр. / А. В. Буйських, Н. М. Гаркуша, М. І. Чепкасова // Археологія. – 2021. – № 1. – С. 96–107. – https://doi.org/10.15407/archaeologyua2021.01.096 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20120 
 • Буйских А. В. Градостроительный план Ольвии Понтийской / А. В. Буйских // Вестник древней истории. – 2021. – Т. 81, № 3. – C. 673–698. – https://doi.org/10.31857/S032103910011954-2
 • Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт Житомирського Полісся / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2021. – № 3. – С. 5–27. – https://doi.org/10.15407/arheologia2021.03.005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21244 
 • Залізняк Л. Л. Батьківщина індоєвропейських скотарів євразійського степу за даними археології / Залізняк Л. Л. // Кам’яна доба України. – 2021. – Вип. 21. – С. 225–248. 
 • Klochko V. I. Metal axes of the Kolontaiv-Corbaska type of Ukrainian Catacomb culture circle and its connections to Helladic area / Viktor Klochko // International Journal of Archaeology. – 2021. – Vol. 9, No. 2. – P. 50–54. – https://doi.org/10.11648/j.ija.20210902.13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22857 
 • Рудич Т. О. Населення Київського Подолу давньоруської доби / Т. О. Рудич, О. Д. Козак // Археологія. – 2021. – № 2. – С. 63–79. –https://doi.org/10.15407/arheologia2021.02.063. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20448 
 • Козак О. Д. «Вершник без голови»: скіфське поховання в кургані біля Кусторівки / О. Д. Козак, В. M. Окатенко, Т. B. Бітковська // Археологія і давня історія України. – 2021. – Вип. 3 (40). – С. 264–281. – https://doi.org/10.37445/adiu.2021.03.17.
 • Не хлебом единым: мясо и рыба в рационе жителей Киевского Подола при Ярославе Мудром / Хамайко Н. В., Кублий М. В., Горобец Л. В., Яниш Е. Ю. // Stratum Plus. – 2021. – № 5. – P. 239–258.https://doi.org/10.55086/sp215239258
 • Кублий М. В. Исследование состояния животноводства периода Киевской Руси по материалам раскопок памятника Игрень–8 / Кублий М. В. // Stratum Plus. – 2021. – № 5. – P. 231–238. – https://doi.org/10.55086/sp215231238
 • Отрощенко В. В. Міркування щодо концепцій культурогенезу / В. В. Отрощенко // Археологія і давня історія України. – 2021. – Вип. 2 (39). – С. 52–58. – https://doi.org/10.37445/adiu.2021.02.01. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22851 
 • Рижов С. М. Результати археологiчних дослiджень бiля с. Мошурiв на Черкащинi / С. М. Рижов, В. О. Шумова // Археологія. – 2021. – № 2. – С. 80–91. – https://doi.org/10.15407/arheologia2021.02.080. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20449 

 

Матеріали конференцій

 • Білинський О. О. Система заселення скіфського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя як відображення культурно-історичних процесів (на прикладі басейнів Сейму та Псла) / Олег Білинський // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2021 : тези онлайн-конференції, 27 січня 2021 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Ю. Ходукіна] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра археології. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 56–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20923 
 • Болтрик Ю. В. Досвід реставрації золотих платівок із Литої Могили / Юрій Болтрик, Марія Джулай // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (до 95-річчя заснування Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»), 23–24 вересня 2021 р., Київ, Україна / [редкол.: Рудник О. В. та ін.]. – Київ : Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», 2021. – С. 51–55. 
 • Залізняк Л. Л. Балтійське мезолітичне підґрунтя найдавніших індоєвропейців Європи / Леонід Залізняк // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2021 : тези онлайн-конференції, 27 січня 2021 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Ю. Ходукіна] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра археології. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 3–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20932 
 • Клочко В. І. Про маршрути перших рейдів східних кочовиків «протоскіфів» територією України наприкінці IX ст. до н. е. / Віктор Клочко // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2021 : тези онлайн-конференції, 27 січня 2021 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Ю. Ходукіна] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра археології. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 23–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20928

 

 

2019

Cтатті

 • Білинський О. О. Проблема поховального обряду населення скіфського часу Посейм’я / Олег Білинський // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 4 (33). – С. 255–262. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17426
 • Болтрик Ю. В. Елементи інтер’єру з поховальних споруд Скіфії / Юрій В. Болтрик, Олена Є. Фіалко // Vir Bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] ; Adam Mickiewicz University in Poznań. – Poznań : [Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], 2019. – S. 557–584. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17756
 • Буйських А. В. Самоський килік із колекції Миколаївського краєзнавчого музею «Старофлотські казарми» / А. В. Буйських, М. І. Чепкасова // Археологія. – 2019. – № 1. – С. 73–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15385
 • Відейко М. Ю. Гончарні горни трипільської культури: нові горизонти досліджень / Михайло Ю. Відейко // Vir Bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] ; Adam Mickiewicz University in Poznań. – Poznań : [Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], 2019. – S. 847–859.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17902
 • Залізняк Л. Л. «Град русичів ім’ям Пересічень» у м. Дніпро та археологічні реалії / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2019. – № 1. – С. 95–104.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15386
 • Залізняк Л. Л. Історія української індоєвропеїстики / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2019. – № 2. – С. 5–18.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16197
 • Залізняк Л. Л. Михайло Юліанович Брайчевський як моральний авторитет української історичної науки та археології / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2019. – № 3. – С. 126–131. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16903
 • Залізняк Л. Л. Українська археологія: стан і перспективи (суб’єктивне враження про об’єктивний стан) / Л. Л. Залізняк // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 4 (33). – С. 388–395.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17430
 • Дослідження середньовічного кургану поблизу с. Тепениця (до питання про кургани з кам’яними конструкціями у Середньому Подніпров’ї) / Петраускас А. В., Бібіков Д. В., Івакін В. Г., Павленко С. В. // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 1 (30). – С. 75–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17651
 • Клочко В. І. Металеві сокири раннього етапу ямної культури України / В. І. Клочко // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 2 (31). – С. 67–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17427
 • Клочко В. І. Початок металургії доби пізньої бронзи у Східній Європі / В. І. Клочко // Vir Bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] ; Adam Mickiewicz University in Poznań. – Poznań : [Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], 2019. – S. 677–693. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17428
 • Отрощенко В. В. Знаки на кераміці доби пізньої бронзи / Віталій Отрощенко // Археологічна керамологія. – 2019. – № 1 (1). – С. 53–77.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17645
 • Отрощенко В. В. Професор Олександр Кошко в контексті археології України: погляд із Києва / Віталій В. Отрощенко // Vir Bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] ; Adam Mickiewicz University in Poznań. – Poznań : [Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], 2019. – S. 771–774.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17757
 • Отрощенко В. В. До проблеми розпізнавання поховань чорногорівської групи / В. В. Отрощенко // Археологія і давня історія України. – 2019. – Вип. 2 (31). – С. 149–156.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17657
 • Отрощенко В. В. Антропозооморфні шаманські пряжки перехідного періоду від середньої до пізньої бронзи / В. В. Отрощенко // Археологія. – 2019. – № 4. – С. 12–21.–https://doi.org/10.15407/archaeologyua2019.04.012. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16982
 • Кремацiйне поховання на укрiпленому поселеннi трипiльської культури Мирогоща 15 / А. Б. Бардецький, Д. Ю. Вертелецький, І. Д. Потєхіна, Т. І. Слободян // Археологія. – 2019. – № 3. – С. 5–18. – https://doi.org/10.15407/archaeologyua2019.03.005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17641
 • Потєхіна І. Д. Перші результати вивчення МтДНК і повного геному трипільців / І. Потєхіна // Археологічні дослідження в Україні 2017 р. : [щорічник] / голов. ред. Болтрик Ю. В. ; Інститут археології НАН України. – Київ : [Стародавній Світ], 2019. – С. 383–384. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17663
 • Потєхіна І. Д. Антропологічні матеріали з розкопок у Старому місті, Вінниця / І. Потєхіна, Ю. Долженко // АрхеологічнідослідженнявУкраїні 2017 р. : [щорічник] / голов. ред. Болтрик Ю. В. ; Інститут археології НАН України. – Київ : [Стародавній Світ], 2019. – С. 384–387.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15693
 • Скиба А. В. Пастирське городище: керамічний комплекс із засипки внутрішнього рову (за результатами досліджень у 2017 р.) / А. В. Скиба, В. І. Баранов // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 1 (30). – С. 67–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17640

 

Матеріали конференцій

 • Білинський О. О. До питання про виділення локальних варіантів скіфського часу на півночі Дніпровського лісостепового Лівобережжя / Олег Білинський // Фактор простору в історичних дослідженнях : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 23 травня 2019 р.) / упоряд. С. М. Вовкодав ; Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». – Переяслав-Хмельницький : Аванпост-Прим, 2019. – С. 13–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17424
 • Залізняк Л. Л. Д. Я. Телегін – один з першовідкривачів найдавніших індоєвропейських спільнот Східної Європи / Л. Л. Залізняк // Від палеоліту до козацької України: анотації Міжнародної конференції до 100-літнього ювілею Дмитра Яковича Телегіна (м. Київ, 21–23 листопада 2019 р.) / наук. ред.: Л. Л. Залізняк, І. Д. Потєхіна ; Інститут археології НАН України. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2019. – С. 58–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17472
 • Залізняк Л. Л. Д. Я. Телегін і доба культуротворення в мезолітознавстві України / Л. Л. Залізняк // Від палеоліту до козацької України: анотації Міжнародної конференції до 100-літнього ювілею Дмитра Яковича Телегіна (м. Київ, 21–23 листопада 2019 р.) / наук. ред.: Л. Л. Залізняк, І. Д. Потєхіна ; Інститут археології НАН України. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2019. – С. 57–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17471
 • Залізняк Л. Л. Пізньомезолітична стоянка Ласпі-7 на Південному березі Криму (Україна) / Л. Залізняк, О. Ясневич // Від палеоліту до козацької України: анотації Міжнародної конференції до 100-літнього ювілею Дмитра Яковича Телегіна (м. Київ, 21–23 листопада 2019 р.) / наук. ред.: Л. Л. Залізняк, І. Д. Потєхіна ; Інститут археології НАН України. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2019. – С. 60–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17473
 • Shiroukhov R. The Balts and Kievan Rus’. New Baltic Cemetery of the 11th Century in Ukraine / Shiroukhov Roman, Baranov Vyacheslav, Ivakin Vsevolod // 25th EAA Annual Meeting (Bern, 2019) : programme book / European Association of Archaeologists. – Biel : Gassmann Print, 2019. – P. 15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17644
 • Івакін В. Г. Археологічні дослідження західно-балтського могильника Острів-1 у Пороссі / Всеволод Івакін, В’ячесав Баранов // Per aspera ad astra: до 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука : тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.) / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 54–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17653
 • Івакін В. Г. Археологічні дослідження на території Національного заповідника «Софія Київська» (2018–2019 рр.) / Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України [та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. – С. 245–247.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19596
 • Івакін В. Г. Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р. / Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України [та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. – С. 247–248. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19597
 • Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р. / Івакін В. Г., Баранов В. І., Джік Михал, Сорокун А. А. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України [та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. – С. 249–251. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19598
 • Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі / Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України [та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. – С. 252–253. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19599
 • Івакін В. Г. Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект / Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України [та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. – С. 253–255. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19600
 • Клочко В. І. Трипільська кам’яна сокира-молот з Дунаєвецького району Хмельниччини / Клочко В. І. // Археологія Поділля : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 16 жовтня 2019 р.) / за ред. Р. О. Литвиненка ; Донецький національний університет імені Василя Стуса, Національна академія наук України, Інститут археології, НДЦ «Рятівна археологічна служба». – Вінниця : Твори, 2019. – С. 41–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18856
 • Клочко В. І. Ніж з селища Мурафа та питання типології великих листоподібних ножів культури Ноуа / Клочко В. І., Потупчик М. В. // Археологія Поділля : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 16 жовтня 2019 р.) / за ред. Р. О. Литвиненка ; Донецький національний університет імені Василя Стуса, Національна академія наук України, Інститут археології, НДЦ «Рятівна археологічна служба». – Вінниця : Твори, 2019. – С. 78–81.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18857
 • Отрощенко В. В. Поховання з кутовими ямками в контексті Гордіївського могильника / Отрощенко В. В. // Археологія Поділля : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 16 жовтня 2019 р.) / за ред. Р. О. Литвиненка ; Донецький національний університет імені Василя Стуса, Національна академія наук України, Інститут археології, НДЦ «Рятівна археологічна служба». – Вінниця : Твори, 2019. – С. 70–77.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18858
 • Raw material analyses of the Modern Age ceramic from Kyiv pottery production sites / Chmil L., Khamaiko N., Buhay O., Bilyk V., Shulzhenko A., Sushko A. // The 4th International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON “Ceramics and glass as a source for research on the past” (Wrocław, 26–28 September, 2019) / Centre for Late Antique and Early Medieval Studies, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences. – Wrocław : [s. n.], 2019. – P. 42–43. – https://doi.org/10.13140/rg.2.2.34845.26086. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17639

 

Інше

 • Буйських А. В. О. А. Ручинская. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н. э. – IV в. н. э.). Харьков : Майдан, 2017. 286 с. : [рецензія] / Буйських А. В. // Археологія. – 2019. – № 3. – С. 132–137.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16907
 • Івакін В. Г. Конференція «Слов’яно-руська археологія: новітні дослідження 2017 р.» – відродження давньої традиції проведення наукових обговорень новітніх археологічних досліджень зі слов’яно-руської проблематики / Івакін В., Зоценко І. // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 1 (30). – С. 290–292. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17652
 • Отрощенко В. В. Міллер Михайло Олександрович / В. В. Отрощенко // Енциклопедія Сучасної України / співголови редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів. – Київ : [Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України], 2019. – Т. 21. – С. 37–38.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18859
 • Отрощенко В. В. Мовчан Іван Іванович / В. В. Отрощенко // Енциклопедія Сучасної України / співголови редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів. – Київ : [Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України], 2019. – Т. 21. – С. 268.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18860
 • Отрощенко В. В. Perpetuum mobile української археології (до 70-річчя від дня народження Ю. В. Болтрика) / В. В. Отрощенко // Археологія і давня історія України. – 2019. – Вип. 4. – С. 6–24.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17868
 • Березанська С. С. До ювiлею Iрини Миколаївни Шарафутдiнової / Березанська С. С., Отрощенко В. В. // Археологія. – 2019. – № 4. – С. 133–134. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18509
 • Гаскевич Д. Л. Міжнародна наукова конференція «Від палеоліту до козацької України» до 100-річчя Дмитра Яковича Телегіна / Д. Л. Гаскевич, І. Д. Потєхіна // Археологія. – 2019. – № 4. – С. 128–130.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17008
 • Пустовалов С. Ж. До 100-річчя Дмитра Яковича Телегіна / С. Ж. Пустовалов, І. Д. Потєхіна // Археологія. – 2019. – № 4. – С. 130–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16981

 

2018

 

Cтатті

 • Болтрик Ю. В. Терени центру Скіфії (від Солохи до Чортомлика) / Ю. В. Болтрик, В. М. Окатенко, Г. М. Тощев // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2018. – Вип. 1 (26). – С. 147–174.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15288
 • Дослідження городища на горі Лисуха / Ю. В. Болтрик, О. С. Пробийголова, Л. В. Кармазіна [та ін.] // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 283–287.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15780
 • Сапожников І. В. Ягорлинські кургани на Лівобережжі Дністра (історія вивчення, картографія та топографія) / І. В. Сапожников, Ю. В. Болтрик // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2018. – Вип. 1 (26). – С. 45–65.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15289
 • Борисова Т. А. Археологічні пам’ятки біля с. Сергіївки на Миколаївщині (за матеріалами А. О. Сікорського) / Борисова Т. А., Борисов А. В. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 59–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13530
 • Секерська Н. М. Про час заснування Ніконія (за матеріалами східногрецької кераміки) / Н. М. Секерська, А. В. Буйських // Археологія. – 2018. – № 1. – С. 37–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12811
 • Відейко М. Ю. Золото трипільців: пошуки ведуть в Анатолію? / М. Ю. Відейко, Т. Ю. Гошко // Археологія. – 2018. – № 4. – С. 79–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15323
 • Залізняк Л. Л. Неолітизація України. Від «східного імпульсу» до «балканізації» / Залізняк Л. Л. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 4–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13537
 • Залізняк Л. Л. Мезолітичні мисливці та рибалки Надпоріжжя за матеріалами поселення Огрінь 8 / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2018. – № 3. – С. 3–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14725
 • Залізняк Л. Л. Надчорноморські індоєвропейці в Трої / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2018. – № 4. – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15055
 • Залізняк Л. Л. Дослідження похованого яру на мустьєрській стоянці Андріївка 4 на Кіровоградщині / Л. Л. Залізняк, Т. О. Шевченко // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 112–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15781
 • Палеолітичні стоянки Овруцького кряжу / Л. Л. Залізняк, А. П. Томашевський, С. В. Перевєрзєв [та ін.] // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 20–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15782
 • Залізняк Л. Л. Дослідження Граветської стоянки Троянове 4В під Новомиргородом / Л. Залізняк, Д. Вєтров, І. Хоптинець // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 105–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15783
 • Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Коробчине-курган / Л. Л. Залізняк, О. І. Нездолій // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 108–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15784
 • Залізняк Л. Л. Походження українців очима науковців, імперських політиків та їхніх адептів в Україні / Л. Залізняк // Українознавство. – 2018. – № 1 (66). – С. 8–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15316
 • Капустін К. М. Давньоруський і золотоординський горизонти середньовічного Вишгорода (за матеріалами розкопок 1947 р.) / К. М. Капустін // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2018. – Вип. 3 (28). – С. 147–158. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15319
 • Klochko V. I. Yamnaya Culture Hoard of Metal Objects, Ivanivka, Lower Murafa: Autogenesis of “Dniester Copper/Bronze Metallurgy” / Viktor I. Klochko // Baltic-Pontic Studies. – Poznan : [s. n.], 2018. – Vol. 22. – P. 226–245. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15349
 • Mitochondrial genomes reveal an east to west cline of steppe ancestry in Corded Ware populations [electronic resource] / Juras A., Chyleński M., Ehler E., Malmström H., Żurkiewicz D., Włodarczak P., Wilk S., Peška J., Fojtík P., Králík M., Libera J., Bagińska J., Tunia K., Klochko V. I., Dabert M., Jakobsson M., Kośko A. // Scientific Reports. – 2018. – Vol. 8, Issue 1. – Article number 11603. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15843
 • Клочко В. І. Наконечники списів бородінського типу / Клочко В. І. // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи : збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 64–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15343
 • Отрощенко В. В. Курган № 3 біля с. Степове – еталонний комплекс заключної фази доби пізньої бронзи / Отрощенко В. В., Шарафутдінова І. М. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 50–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13531
 • Отрощенко В. В. Проблеми датування та інтерпретації Кипчацького комплексу Чингульської Могили / В. В. Отрощенко // Археологія. – 2018. – № 1. – С. 119–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13635
 • Отрощенко В. В. Синташтинская культура и концепция харизматических кланов О. Прицака / В. В. Отрощенко // Степная Евразия в эпоху бронзы: культуры, идеи, технологии : сборник научных трудов к 80-летию Геннадия Борисовича Здановича. – Челябинск : Изд-во Челябинского гос. ун-та, 2018. – С. 82–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15340
 • Отрощенко В. В. Троя в дискурсі української археології / В. В. Отрощенко // Археологія. – 2018. – № 4. – С. 5–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15322
 • Потєхіна І. Д. Походження трипільців із печери Вертеба у світлі краніології і археогенетики / Потєхіна І. Д. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 25–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13535
 • Потєхіна І. Д. Антропологічні матеріали з пізньомезолітичного та енеолітичного могильників у Степовому Побужжі / І. Д. Потєхіна // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 344–345. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15341
 • Ancient genomes suggest the eastern Pontic-Caspian steppe as the source of western Iron Age nomads / Maja Krzewińska, Gülşah Merve Kılınç, ... Inna Potekhina [et al.] // Science Advances. – 2018. – Vol. 4. – [12 p.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15344
 • The Genomic History Of Southeastern Europe / I. Matheison, S. Alpaslan-Roodenberg, ... I. Potekhina [et al.] // Nature : international journal of science. – 2018. – Vol. 555. – P. 197–203. https://doi.org/10.1038/nature25778
 • Потєхіна І. Д. Перший досліджений череп з поселення культури лінійно-стрічкової кераміки на теренах України / І. Д. Потєхіна // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 345–347. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15342
 • Потєхіна І. Д. Антропологічні матеріали з розкопок у Старому місті, Вінниця / І. Потєхіна, Ю. Долженко // Археологічні дослідження в Україні 2017. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 384–387. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15693
 • Сушко А. О. Керамічні іграшки з фондів Музею історії міста Києва / Сушко А. О. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 87–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13526
 • Fedorchenko O. Taphonomic “chronicles”: the case-study of Zaskalnaya VI site (layer III) / Olena Fedorchenko // Revista Arheologică. – 2018. – Vol. 14, Issue 2. – P. 159–169. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15900

 

Матеріали конференцій

 • Капустін К. М. До питання розвитку поселенської агломерації Городська ( за матеріалами розвідок 2017 р.) / К. Капустін // І Всеукраїнський археологічний з’їзд: програма роботи та анотації доповідей (Ніжин, 23–25 листопада 2018 р.) / гол. ред. Чабай В. П. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 158–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15320
 • Кухарчук Ю. В. Внесок Миколи Макаренка в археологічну науку / Юрій Кухарчук // Православ’я в Україні : збірник за матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції «Українська Церква в історії українського державотворення», 20 листопада 2018 р. : до 100-ліття Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за автокефалію. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 366–381. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15691
 • Отрощенко В. В. О погребенном в Чингульской могиле: Юрий Кончакович или Тигак Котянович? / В. В. Отрощенко // Средневековая история Дешт-и-Кыпчака : Международная научная конференция, 13–14 сентября 2017 года. – Астана-Павлодар : Эко, 2018. – С. 48–52.
 • Потєхіна І. Д. Археогенетичні дослідження матеріалів епох неоліту – раннього енеоліту в Україні: результати і перспективи / І. Д. Потєхіна // І Всеукраїнський археологічний з’їзд : програма роботи та анотації доповідей (Ніжин, 23–25 листопада 2018 р.) / гол. ред. В. П. Чабай. – Київ : ІА НАНУ, 2018. – С. 74–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15339
 • Нові знахідки стріл скіфського часу на Пастирському городищі / Олександр Могилов, В’ячеслав Баранов, Андрій Скиба, Ярослав Володарець-Урбанович // Археологія & Фортифікація України : збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 110-річчю від дня народження Сергія Миколайовича Бібікова та 100-річчю від дня народження Олександра Панкратовича Черниша / відп. ред. О. О. Заремба. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2018. – С. 69–75.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15345

 

Інше

 • Залізняк Л. Л. Біля витоків етнічного поділу людства / [Леонід Залізняк] // Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення : колективна монографія. – Київ : НДІУ, 2018. – Розділ 1.1. – С. 7–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15291
 • Залізняк Л. Л. Походження індоєвропейців / [Леонід Залізняк] // Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення : колективна монографія. – Київ : НДІУ, 2018. – Розділ 1.2. – С. 25–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15317
 • Залізняк Л. Л. Походження українського народу / [Леонід Залізняк] // Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення : колективна монографія. – Київ : НДІУ, 2018. – Розділ 2.1. – С. 73–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15318
 • Кухарчук Ю. В. Волинські землі за часів палеоліту / Юрій Кухарчук // Історія Волині. – 2018. – Т. 1. – С. 55–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15536
 • Федорченко Е. С. Тафономическая характеристика фаунистических остатков из слоя ІІІ / [Федорченко Е. С.] // Поздние неандертальцы Крыма. Заскальная VI (Колосовская) Слои III и IIIа / под ред. В. Н. Степанчука, С. В. Васильева. – Киев : Слово, 2018. – Глава 4. – С. 48–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15785

 

 

2017

Авторські та колективні монографії

Cтатті

 • Болтрик Ю. В. Огуз – курган на ключовому роздоріжжі Скіфії (пошук Херсонеського сліду) / Ю. В. Болтрик // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 66–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12905
 • Верхньопалеолітична стоянка Желонь на Овруцькому кряжі / Залізняк Л. Л., Томашевський А. П., Переверзєв С. В. [та ін.] // Магістеріум. Археологічні студії. – 2017. – Вип. 67. – С. 11–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11843
 • Залізняк Л. Л. Балтійська етнокультурна провінція та проблема походження індоєвропейських і фінно-угорських народів / Леонід Залізняк // Українознавство : науковий часопис. – 2017. – № 1–2 (62–63). – С. 40–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12919
 • Залізняк Л. Л. Етно-генетичні витоки найдавніших індоєвропейців Європи / Залізняк Л. Л. // Україна й українство в етнокультурних процесах : збірник наукових праць / уклад. В. Д. Баран, Л. Л. Залізняк, С. С. Наливайко. – Київ : НДІУ, 2017. – С. 87–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12920
 • Залізняк Л. Л. «Неолітична революція» в археології України початку ХХІ ст. / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2017. – № 4. – С. 5–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12509
 • Залізняк Л. Л. Овруцька околична шляхта та проблема початку україногенези / Залізняк Л. Л. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2017. – Вип. 67. – С. 115–124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11827
 • Залізняк Л. Л. Овруцький варіант епігравету Східної Європи / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2017. – № 1. – С. 3–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12893
 • Залізняк Л. Л. Україна та Росія: війна цивілізацій / Леонід Залізняк // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. – 2017. – № 3–4 (281–282). – С. 4–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12954
 • Zalizniak L. Neolithization of Right – Bank Ukraine / Leonid Zalizniak // Археологія річок та озер і первісні спільноти Європи : Міжнародна наукова конференція НЕЕНАВА, 15–18 вересня 2017 року / ред. Я. Морозова, П. Шидловський. – Київ-Канів, 2017. – С. 32–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12936
 • Клочко В. І. Івонівський скарб і проблема «дністровської» міді / Клочко В. І. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 25–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11841
 • Клочко В. І. Початок еволюції втульчастих сокир-кельтів бронзової доби на території України / В. І. Клочко // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 24–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12894
 • Отрощенко В. В. Образний ряд карпато-мікенського орнаментального стилю / Отрощенко В. В. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2017. – Вип. 67. – С. 43–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11839
 • Отрощенко В. В. Остання стаття Олексія Івановича Тереножкіна / В. В. Отрощенко // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 509–514. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12914
 • Скиба А. В. До питання про функціональне використання Т-подібних бляшок в поясних наборах «геральдичного» стилю / Скиба А. В. // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2017. – Вип. 1 (22) : Археологія : дослідження, експерименти, реконструкції. – С. 347–356. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12917
 • Скиба А. В. Поясні гарнітури кочовиків з колекції Національного музею історії України / А. В. Скиба, В. М. Хардаєв // Європейська археологія І тисячоліття н.е. : збірник наукових статей на честь Ліани Василівни Вакуленко / відп. ред. А. В. Скиба, С. А. Горбаненко. – Київ, 2017. – С. 221–237.

Матеріали конференцій

 • Отрощенко В. В. В. І. Бідзіля – дослідник давніх курганів / Отрощенко В. В. // Музейні читання : матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво - погляд крізь віки», 21–22 листопада 2016 р. / редкол. Клочко Л. С., Полідович Ю. Б.. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 7–13.

Інше

 • Конча С. В. Індоєвропейці : пізнання доісторії / Сергій Конча; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Олег Філюк : Центр учбової літератури, 2017. – 414 с

2016

Статті

 • Болтрик Ю. В. Місце Бердянського кургану в системі поховальних пам’яток Скіфії / Болтрик Ю. В. // Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 2 (19). – С. 27–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11286
 • Болтрик Ю. В. Раннесарматские погребения у пгт. Акимовка Запорожской области / Болтрик Ю. В., Кропотов В. В. // Российская археология. – 2016. – № 3. – С. 156–162.
 • Неолітизація Київського Подніпров’я у світлі нових досліджень / Л. Л. Залізняк, А. А. Сорокун, С. В. Переверзєв, І. М. Хоптинець // Археологія : науковий журнал. – 2016. – № 1. – С. 3–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11279
 • Залізняк Л. Л. Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2016. – № 3. – С. 3–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11280
 • Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт та мезоліт Київського Полісся / Залізняк Л. Л. // Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 3 (20). – С. 9–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11287
 • Залізняк Л. Л. Чи повинні українці вибачатися за Другу Світову і перед ким? / Леонід Залізняк // Українознавство. – 2016. – № 1 (58). – С. 270–277. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11289
 • Залізняк Л. Л. Результати роботи Овруцької етно-археологічної експедиції Інститутів українознавства МОНУ та археології НАНУ у 2016 році / Леонід Залізняк, Юрій Фігурний // Українознавство. – 2016. – № 2 (59). – С. 136–146. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11290
 • Залізняк Л. Л. Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини (за результатами роботи Овруцької експедиції 2016 р.) / Леонід Залізняк // Українознавство. – 2016. – № 3 (60). – С. 60–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11291
 • Залізняк Л. Л. Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014–2016 рр. / Леонід Залізняк // Українознавство. – 2016. – № 3 (60). – С. 26–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11292
 • Клочко В. І. Про втульчасті сокири-кельти чорноліської культури / В. І. Клочко // Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 2 (19). – С. 100–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11284
 • Отрощенко В. В. Геррос Мозолевського / В. В. Отрощенко // Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 2 (19). – С. 152–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11285
 • Отрощенко В. В. Пригоди одного клейнода / В. В. Отрощенко // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць]. – 2016. – № 9. – С. 73–78.  

Матеріали конференцій

 • Болтрик Ю. В. Три раннесарматских комплекса Левобережного Поднепровья / Ю. В. Болтрик, В. В. Кропотов // Урал–Алтай : через века в будущее : материалы VII Всероссийской тюркологической конференции (с международным участием), посвященной 95-летию видного ученого-тюрколога Э. Р. Тенишева (Уфа, 31 мая – 3 июня 2016 г.). – Уфа, 2016. – С. 207–209. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11293
 • Болтрик Ю. В. Курган Огуз – маркер перехрестя головних шляхів Скіфії : [теза доповіді] / Юрій Болтрик // «Освоєння простору : житло, поселення, регіон» : тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції (27–28 жовтня 2016 р., м. Львів–Винники). – [Б. м. : б. в.], 2016. – С. 4. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11296
 • Залізняк Л. Л. Україна та Росія: війна цивілізацій / Леонід Залізняк // Російська окупація і деокупація України : історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : Леся, 2016. – С. 12–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11295
 • Залізняк Л. Л. «Неандертальський» яр мустьєрської стоянки Андріївка 4 поблизу Новомиргорода = “Neanderthalian” ravine of the Mousterian Andriivka 4 site near by Novomyrhorod town : [теза доповіді] / Леонід Залізняк // Міжнародна наукова конференція «Людина та ландшафт: географічний підхід в первісній археології» (3–5 лютого 2016, Київ, Україна) : тези доповідей. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 37–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11297

2013

У виданнях НаУКМА

 • Залізняк Л. Л. Козацька Україна - прямий нащадок Княжого Києва / Залізняк Л. Л. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 64-68.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Троянове 4В під Новомиргородом у 2012 році / Залізняк Л. Л., Хоптинець І. М., Вєтров Д. О. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 4-9.
 • Капустін К. М. Керамічні вироби Городська другої половини ХІІІ–ХІV ст. / Капустін К. М. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 47-53.
 • Кухарчук Ю. В. До питання про критерії класифікації зубчастих і виїмчастих знарядь : (у контексті дослідження палеолітичної стоянки Андріївка 4) / Кухарчук Ю. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 9-12.
 • Отрощенко В. В. Герой чи заробітчанин? / Отрощенко В. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 18-22.

В інших виданнях України

 • Залізняк Л. Л. То звідки ж пішла людина / Леонід Залізняк // Український Тиждень. - 2013. - № 44. - С. 42-44.

Інше

 • Манько В. О. Фінальний палеоліт-неоліт Криму : культурно-історичний процес / Манько В. О. ; [рец. Гладких М. І., Залізняк Л. Л., Чабай В. П.] ; Крим. філ. ін-ту археол. НАН України, спілка археологів України. - К. : [б. в.], 2013. - 248 с. : іл. - (Наукові праці членів Всеукраїнської громадської організацї "Спілка археологів України" ; вип. 1).

Про нас

Викладачі

 

Віктор Іванович КлочкоЗавідувач кафедри археології
доктор історичних наук, prof. doktor hab.nauk humanistycznych
Тематика наукових досліджень: археологія Європи доби бронзи, історія зброї, історія металургії


boltrik

Юрій Вікторович Болтрик
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: археологія раннього залізного віку Східної Європи, історія Скіфії, вивчення скіфських курганів на території України


buyiskih

Алла Валеріївна Буйських
доктор історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: антична археологія, питання грецької колонізації Північного Надчорномор'я, дослідження Ольвії та Херсонесу Таврійського.


Михайло Юрійович Відейко
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: вивчення ранньоземлеробських суспільств Європи, Кукутень-Трипілля.


zaliznyak

Леонід Львович Залізняк
керівник МП «Історія. Археологія та давня історія України» доктор історичних наук, професор (Інститут археології НАН України) Тематика наукових досліджень: археологія кам'яної доби; стародавня історія України; україногенез.


Олександра Діонізіївна Козак
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: історична та фізична антропологія, методологія антропологічних досліджень, палеодемографія та палеопатологія.


kuharchuk Юрій Васильович Кухарчук
кандидат історичних наук, старший викладач, cтарший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: археологія палеоліту, технології кам'яної доби.

otroschenko

Віталій Васильович Отрощенко
доктор історичних наук, професор (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: археологія доби енеоліту-бронзи; походження індо-іранців, тюрські кочовики Надчорномор'я, давнє мистецтво України.


potehina

Інна Дмитрівна Потєхіна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)
Тематика наукових досліджень: історична та фізична антропологія давнього населення території України; вивчення антропологічних аспектів історії, питань походження, антропологічного складу та генетичних зв'язків носіїв давніх культур Східної Європи; дослідження палеодієти та резервуарного ефекту за даними стабільних ізотопів; вивчення поліморфізму мітохондріальної ДНК у первісних популяціях; палеодемографія та палеопатологія.


Аліна Олександрівна Сушко
кандидат історичних наук, старший викладач
Тематика наукових досліджень: вивчення історії та археології стародавнього Києва


fedorchenko Олена Сергіївна Федорченко
кандидат історичних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: археологія кам'яної доби, історія археології, теорія і методи археологічних досліджень, зооархеологія.

Співробітники

borisovata

Тетяна Анатоліївна Борисова
Методист, спеціаліст 1- ї категорії кафедри археології
Офіс: корпус 3, кім. 210
Приймальні години: понеділок - п'ятниця 10.00 - 17.00
Тел.: (044) 463-59-27 Факс НаУКМА: 463-67-83
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Більше матеріалів...

 1. Навчання
© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна