Навчання

Про кафедру

Професорсько-викладацький склад

Публікації

Навчання

Анотації курсів

Контакти

Аспірантура

При кафедрі діє денна аспірантура зі спеціальностей:

 • 07.00.04 – Археологія;
 • 07.00.09 – Антропологія.

 

Перелік захищених дисертацій випускниками нашої кафедри:

 • Вертієнко Ганна Володимирівна «Концепт смерті в іракомовних номадів», 2010 р.
 • Дяченко Олександр Вікторович «Трипільське населення Буго-Дністровського межиріччя: просторово-часовий аналіз», 2010 р.
 • Капустін Кирило Миколайович «Київська земля в середині XIII – XV ст. (за археологічними даними», 2013 р.
 • Каравайко Дмитро Володимирович «Юхнівська культура», 2007 р.
 • Кравченко Евеліна Антонівна «Кизил-кобинська культура у Західному Криму», 2008 р.
 • Маярчак Сергій Петрович «Лівобережжя Середнього Подніпров’я у ІХ – ХІІІ ст. (за даними історико-археологічних досліджень)», 2012 р.
 • Нечитайло Павло Олександрович «Печерна християнська архітектура в басейні Верхнього та Середнього Дністра XI – XVIII ст.», 2008 р.
 • Оногда Олена Вікторівна «Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини ХІІI –XV ст.», 2012 р.
 • Пуголовок Юрій Олександрович «Будівництво населення роменської культури Дніпровського Лівобережжя», 2013 р.
 • Разумов Сергій Миколайович «Крем’яні вироби населення Надчорномор’я доби ранньої та середньої бронзи (за матеріалами поховань)», 2010 р.
 • Рейда Роман Миколайович «”Готські” війни та античні держави Північного Надчорноморя», 2009 р.
 • Сушко Аліна Олександрівна «Керамічні вироби спеціального призначення за археологічними матеріалами Києва Х – ХІІІ ст.», 2012 р.
 • Федорченко Олена Сергіївна «Пізній палеоліт Північного Надчорномор’я та Надазов’я. Історія дослідження», 2010 р.
 • Шевченко Тетяна Миколаївна «Особливості релігійного світогляду населення античного Херсонеса», 2008 р

 

 

Магістеріум

Програма підготовки маґістра за спеціальністю 032 «Історія та археологія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра передбачає 2-річний термін вивчення нормативних та вибіркових дисциплін (цикл професійно-орієнтованих дисциплін за переліком профорієнтованої програми та університету, цикл дисциплін вільного вибору студента, цикл психолого-педагогічних дисциплін), проходження археологічної практики та державної атестації.

 

Навчаючись на маґістерській програмі за спеціальністю 032 «Історія та археологія», студент отримує поглиблені фахові знання й навички дослідницької роботи в обраній галузі, проходить підготовку до наукової або викладацької діяльності.

 

Спеціальність викладається на основі авторських навчальних програм проблемного характеру, у тому числі науково-дослідних семінарів, що провадять відомі фахівці, професори й доктори наук, наукова діяльність більшості із яких пов’язана із Інститутом археології НАН України. Навчання на спеціальності «Археологія» передбачає профільну практику в археологічних експедиціях.

 

Завершення освітньої підготовки відбувається із захистом маґістерської роботи. Обов’язковою умовою захисту є наявність письмового відгуку керівника та зовнішня рецензія на роботу, написана кандидатом або доктором історичних наук. Студентам маґістерських програм надається можливість опанувати психолого-педагогічний блок навчальних дисциплін, що дає право на викладацьку роботу.

 

Базова підготовка за умови її успішного засвоєння та захисту роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня маґістра археології є достатньою для вступу в аспірантуру з метою здобуття наукового ступеня «кандидат історичних наук» за спеціальностями «Археологія», «Антропологія». Аспірантура за цими спеціальностями відкрита на базі програми. Випускники маґістерської програми НаУКМА мають можливість за умов рекомендації кафедри продовжити навчання в аспірантурі НаУКМА чи інших університетів  та інститутів Національної академії наук України з метою доопрацювання магістерської роботи до рівня кандидатської дисертації та здачі кандидатських іспитів. Вони можуть також продовжити своє навчання на різноманітних зарубіжних програмах післядипломної освіти.

 

Порядок опанування навчальних дисциплін на маґістерській програмі відбувається згідно з індивідуальним навчальним планом студента. Щорічно кожним студентом складається план опанування дисциплін, в межах якого є нормативні дисципліни, вибіркові професійно орієнтовані дисципліни, а також дисципліни з інших напрямків підготовки НаУКМА.

 

Мовами навчання є українська й англійська. Студент маґістерської програми може поглиблювати фахові навички з англійської мови, або обрати для вивчення ще одну іноземну мову – польську, німецьку, французьку, іспанську, італійську, турецьку, чеську та інші.

 

Навчальний рік складається з двох семестрів — осіннього та весняного. В межах кожного семестру є тиждень самостійної роботи, що призначений передусім для написання письмових робіт.

 

Система оцінювання знань

Усі навчальні дисципліни та види занять, з яких передбачено підсумкову форму контролю, оцінюються згідно з накопичувальною кредитно-рейтинговою системою оцінювання. Максимальна рейтингова оцінка становить 100 балів. Отримана в результаті опанування дисципліни оцінка є сумою балів двох блоків: перший враховує роботу студента в семестрі, його письмові роботи; другий відводиться на підсумковий іспит чи залік наприкінці курсу. Навчальний рейтинг переводиться в оцінку за такою шкалою: 0-59 балів – «незадовільно»; 60-70 балів – «задовільно»; 71-90 балів – «добре»; 91-100 балів – «відмінно».

 

НаУКМА застосовує різноманітні форми підтримки студентів, а також заохочення їх до успішної наукової та дослідницької діяльності, високих показників у навчанні, активної участі громадському житті. Засобами відзнаки відмінного навчання й участі в науковій роботі є персональні та іменні стипендії, ґранти, закордонне стажування.

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна