privat

Факультет правничих наук

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Актуальні питання сучасної лінгвістики
Курс спрямований на ознайомлення студентів з основними напрямами лінгвістичних досліджень останніх десятиліть ХХ - на початку ХХІ століття, а також з окремими школами та течіями у світовій лінгвістиці. Передбачається формування навичок самостійної роботи з науковою літературою, одержання знань про специфіку методів сучасних лінгвістичних досліджень, оволодіння навичками інтерпретації різних наукових концепцій та оволодіння сучасними методами лінгвістичного аналізу. Оволодіння навичками інтерпретації різних наукових концепцій та оволодіння сучасними методами лінгвістичного аналізу має спиратися здебільшого на самостійну роботу студентів.


Аспірантський дослідницький семінар


Болгарська мова
У ході викладання основного курсу болгарської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Болгарiї та болгарської мови, особливостями культури народу. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників болгарської мови, уривками творів класиків та сучасних представників болгарської літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов болгарської i української. Студенти ознайомляться із загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Болгарська мова
У ході викладання основного курсу болгарської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Болгарiї та болгарської мови, особливостями культури народу. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників болгарської мови, уривками творів класиків та сучасних представників болгарської літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов болгарської i української. Студенти ознайомляться із загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Вступ до мовознавства
Пропедевтичний курс до вивчення мовознавчих дисциплін і фундамент до підсумкового курсу загального мовознавства. У ньому розлядаєтсья місце мовознавства серед інших наук і низка загальнотеоретичних питань, знання яких необхідне майбутнім філологам для системного уявлення про мову як багатогранне суспільне явище. Основні з них такі: мова і свідомість, мова й суспільство, закономірність розвитку мов, мова як знакова система, структура мовної системи, генеалогія та типологічна класифікація мов.


Вступ до слов’янської філології
Курс має на меті дати студентам відомості про слов'янські мови в сучасному світі, їхню класифікацію з елементарними історичними довідками про слов'янські народи й держави, походження слов'ян, матеріальну і духовну культуру, виникнення слов'янської писемності, розвиток слов'янської філології та сучасні славістичні проблеми. За результатами курсу студенти навчаються розрізняти, визначати й характеризувати тексти, написані будь-якою слов'янською мовою.


Давньогрецька мова
Курс "Давньогрецька мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу давньогрецьких текстів, формування уявлень і знань про структуру давньогрецької мови та її лексичний склад, місце давньогрецької мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, відтворювати в перекладі граматичні конструкції давньогрецької мови, для того, щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів давньогрецьких авторів класичної доби.


Давньогрецька мова
Курс "Давньогрецька мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу давньогрецьких текстів, формування уявлень і знань про структуру давньогрецької мови та її лексичний склад, місце давньогрецької мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, відтворювати в перекладі граматичні конструкції давньогрецької мови, для того, щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів давньогрецьких авторів класичної доби.


Етимологія власних і загальних назв
Етимологія - розділ мовознавства, в якому вивчаються походження й минулі етапи розвитку семантики і структури слів та морфем. Курс "Етимологія власних і загальних назв", покликаний підготувати студентів до наукового пояснення походження насамперед тих слів української мови, які втратили прозорий зв'язок між звучанням і мотивувальним значенням.


Етно- і глотогенез українців
У пропонованому курсі розглянуті одні з найскладніших і найактуальніших проблем у вітчизняній науці - походження українського етносу і мови. Після зняття заідеологізованих радянських догм загальноприйнятого погляду на цю проблему так і не вироблено. На підставі свідчень історії, археології, мовознавства та інших гуманітарних наук у курсі висвітлено походження і розвиток українців й української мови від найдавніших часів до їх остаточного формування. Провідне місце у вивченні цього процесу займає порівняльно-історичне мовознавство, яке свідчить про еволюційний розвиток української мови зі східнослов'янського діалектного масиву, що сформувався на основі відповідних діалектів праслов'янської мови.


Загальна фонетика і фонологія
В курсі розглядаються основні питання загальної фонетики та фонології: вчення про фонему, становлення концепції фонеми, акустичні та артикуляційні основи вимови та сприйняття звуків, класифікація та опис голосних та приголосних, склад, наголос, інтонація. Вивчається загальна теорія письма, транскрипція, транслітерація.


Загальне мовознавство
Курс загального мовознавства включає три основні розділи: історію мовознавства, теорію мовознавства й методи лінгвістичного аналізу. З позицій сучасного стану науки про мову він покликаний узагальнити, розширити й поглибити знання студентів з проблем суті, розвитку, функціонування, взаємозв'язків і структурної організації мови, знайомить з різними лінгвістичними напрямами й школами, озброює методологією й методикою дослідження мови, сприяє формуванню навичок самостійної роботи з фаховою літературою та підготовці майбутніх спеціалістів до творчої практичної діяльності в галузі освіти, культури й науки.


Зіставне мовознавство
У запропонованому курсі здійснюється аналіз основних понять зіставного мовознавства на рівні сучасних досягнень лінгвістики, розкривається методика і принципи зіставних досліджень, з'ясовуються спільні і відмінні риси мов світу на структурному рівні.Студенти ознайомлюються з історією розвитку зіставного мовознавства, розглядають сучасні лінгвістичні напрямами й школи у його рамках, відстежують тенденції в розвитку галузі. Курс пов'язаний із системою теоретичних і практичних лінгвістичних дисциплін, які входять до навчального плану спеціальності: фонетикою, морфологією, лексикологією, синтаксисом, історією мови, етнолінгвістикою тощо. Багатоплановість об'єкта дослідження, тобто мови, зумовлює зв'язок курсу як із суспільними науками, так і з точними та природничими: математикою, інформатикою, біологією, медициною, географією та ін. Особливо цінними є висновки мовознавства для історії наук і людського суспільства, зокрема для з'ясування етногенезу народів, формування їхньої культури.


Зіставний аналіз текстів оригіналу і перекладу. Семінар-практикум


Історія українського мовознавства


Історія української літературної мови
Об'єктом висвітлення в курсі є історія української літературної форми існування української мови з найдавнішої доби до сучасності: проблеми типології церковнослов'янської та староукраїнської мов, їх жанрово-стилістичний розвиток, вироблення мовних норм на національній основі та ін. Розгляд здійснюється на підставі лінгвістичного аналізу найдавніших пам'яток від середини ХІ і до кінця ХVIII ст..( від Остромирового Євангелія до Григорія Сковороди). Об'єктом розгляду є мовна творчість українських письменників ХІХ - ХХ ст., відображення в ній закономірних тенденцій та особистого внеску авторів у літературно-мовний розвиток. Звернено увагу на теоретичні системи: мовне нормування, міжмовну взаємодію, взаємозв'язок мови і культури та ін. Окремо виділено ряд проблем, перспективних з погляду подальшого наукового аналізу.


Історія української мови
Базова дисципліна для професійної підготовки філолога-україніста, філолога-славіста, фахівця гуманітарного профілю. Курс містить основні відомості з історії української мови (історичної граматики та історії літературної мови), простежує процес формування фонетичної, граматичної і стилістичної будови, висвітлює проблеми походження, закріплення у правописі фонетичних і граматичних норм, особливості наукового дослідження.


Кваліфікаційна робота


Комунікативна лінгвістика
Мета опанування дисципліни - сформувати систему знань про найактуальніші проблеми комунікативної лінгвістики, її категорії, методологію, про основні конститутивні, жанрово-стилістичні, семантико-прагматичні та формально-структурні категорії дискурсу. Студентам пропонуються різні підходи стосовно комунікативного аналізу основної одиниці мовленнєвого спілкування - дискурсу - та його складових. Завдання дисципліни: формування навичок комунікативного аналізу дискурсу, самостійної роботи з науковою літературою, одержання знань про специфіку підходів щодо типів, форм та моделей комунікації, оволодіння навичками інтерпретації комунікативних ситуацій, дослідження їх структури; вивчення комунікативно-риторичних якостей мовлення, загальних законів спілкування, організації засобів мовного коду. Наприкінці курсу студенти вміють застосовувати основні методики комунікативного аналізу, характеризувати основні типи та форми комунікації, робити цілісне дослідження комунікативної ситуації.


Курсова робота з мовознавства


Курсова робота з мовознавства


Курсова робота з перекладознавства
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Латинська мова
Читання, переклад і редагування текстів, уміння перекладати тексти гуманітарного, правничого та природничого змісту, послуговуватися здобутими знаннями у власних дослідженнях, розуміти наукову термінологію латинського походження.


Латинська мова
Курс "латинська мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу латинських текстів, формування уявлень і знань про структуру латинської мови та її лексичний склад, місце латинської мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції латинської мови, для того щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Латинська мова
Курс "латинська мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу латинських текстів, формування уявлень і знань про структуру латинської мови та її лексичний склад, місце латинської мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції латинської мови, для того щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Лексика англійської мови
Курс лексики англійської мови - це важлива ланка сертифікатної програми "Професійний переклад", яка спрямована на підготовку кваліфікованих перекладачів з англійської мови на українську та з української на англійську. Курс ознайомлює студентів з методами сучасної лінгвістики, що встановлюють системний характер лексики як структури. До цих методів належать теорія опозицій, компонентний і дистрибутивний аналіз. Практична мета курсу - дати студентам знання, що допоможуть їм зрозуміти і перекласти неологізми, які постають в англійській мові, але ще не зафіксовані в англо-українському чи англо-російському словниках або часом навіть в англійських тлумачних словниках, хоч вони вже увійшли в активний мовний вжиток.


Лінгвістика дискурсу та PR-маніпуляційний вплив. Спецсемінар


Лінгвістична географія
Курс спрямований на ознайомлення студентів із типологією мов світу, формування системи знань про чинники, історію й сучасний стан їхньої територіальної диференціації та дистрибуції, одержання знань про зони вібрацій (змішаності та перехідності) на зіткненні мовних і діалектних ареалів, оволодіння навичками застосування сучасних наукових підходів і методів лінгвогеографічних досліджень, формування навичок самостійної інтерпретації карт загальномовних і регіональних лінгвістичних атласів.


Лінгвістичний аналіз тексту
Курс має на меті дати основи мовознавчого аналізу текстів різних стилів, в основному, художнього. Від правильно вжитого слова як з погляду його значення, так і з боку форми, від його однозначності чи, навпаки, багатозначності, належної граматичної форми, місця в реченні, нарешті, від його звучання - тобто від усіх тих компонентів, які є предметом вивчення фонетики, лексикології, фразеології, морфології та синтаксису - залежить якість тексту - йог7о чіткість, зрозумілість, естетична вартість. Крім аудиторних занять, у рамках самостійної роботи передбачається написання реферату на погоджену з викладачем тему та наприкінці триместру виконання контрольної роботи.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Методологія наукових досліджень
Курс "Методологія наукових досліджень" розглядає найважливіші напрями сучасного мовознавства з погляду їх світоглядного та методологічного статусу. Аналіз методологічних засад і проблем наукових досліджень проводиться на основі поєднання системного, компаративістського та герменевтичного підходів до мови з урахуванням концепцій засновників теоретичного мовознавства, теорій сучасної лінгвістики, філософії мови, загальнонаукових і галузевих методів та прийомів.


Мова і мовознавство
Мета опанування дисципліни - ознайомлення студентів з основами лінгвістичного аналізу, в тому числі, аналізу текстів різних стилів. Впродовж опанування дисципліни студенти ознайомляться з відмінностями у підходах щодо текстового аналізу у світовій лінгвістиці. Студентам пропонуються різні підходи до дослідження тексту як унікальної і складної словесної цілісності, у якій зосереджені процес і результати пізнання дійсності. Завдання дисципліни: формування навичок лінгвістичного аналізу, самостійної роботи з науковою літературою, одержання знань про специфіку підходів щодо текстового аналізу, оволодіння навичками лінгвістичної інтерпретації текстів, дослідження їх структури, категорій, взаємодії, класифікації різних видів текстової інформації.


Мова і мовознавство


Мовні контакти
Дисципліна "Мовні контакти" передбачає вивчення типів мовного контактування та явищ інтерференції. Особлива увага приділяється різновидам лексичної й семантичної міжмовної взаємодії, процесам адаптації. Студенти опанують теоретичні знання й здобудуть практичні вміння вивчення контактів близькоспоріднених, а також неспоріднених мов, дослідження особливостей явищ багатомовності, зрозуміють специфіку процесів інтерференції на різних мовних рівнях, а також навчаться аналізувати окремі випадки їх реалізації на конкретних прикладах.


Мовні контакти. Адаптація запозичень


Науково-дослідний семінар
Мета опанування дисципліни полягає в формування системи лінгвістичних знань і навичок самостійної наукової роботи з актуальних проблем українського, слов'янського та загального мовознавства. Головним завдання дисципліни є теоретичне обґрунтування та всебічне вивчення засад практичного виконання науково-дослідної роботи з актуальної проблеми; зібрання та систематизування мовних фактичних матеріалів з теми дослідження; опрацювання фахової літератури з обраної теми; здійснення лінгвістичного аналізу мовного матеріалу відповідно до поставлених завдань; формування та вміння аргументовано захищати основні положення виконаногодослідження; вироблення навичків критичного опонування в процесі обговорення наукових доповідей; виконання самостійного завершеного дослідження мовознавчої проблеми. Науково-дослідний семінар органічно пов'язаний із системою теоретичних та історичних дисциплін мовознавчого циклу, яких у навчальному плані понад 30. Він продовжує розвивати навички самостійної науково-дослідної роботи, закладені в процесі виконання курсових і дипломних робіт. Курс готує студентів до можливої подальшої наукової роботи в галузі мовознавства, навчання в аспірантурі тощо.


Одна з слов`янських мов( пол.,чеськ,хорв,болг)
У запропонованому курсі вивчаються елементи краєзнавства, основні риси слов'янських мов і періоди іхнього розвитку, особливості фонетики, орфоепії та орфографії. Значна увага приділяється засвоєнню лексики слов'янських мов, знанню лексичних тем, використанню творчих завдань, вивченню морфології та синтаксису слов'янських мов. У ході викладання основного курсу мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією країн та мови, особливостями культури народу. Для цього буде використано широкий спектр технічних засобів, відеофільми, аудіо матеріали. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників мови, уривками творів класиків та сучасних представників літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов. Студенти ознайомляться і з загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, чеської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Одна з слов`янських мов( пол.,чеськ,хорв,болг)
У ході викладання основного курсу мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією країн та мови, особливостями культури народу. Для цього буде використано широкий спектр технічних засобів, відеофільми, аудіо матеріали. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників мови, уривками творів класиків та сучасних представників літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов. Студенти ознайомляться і з загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, чеської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Основи комунікативної лінгвістики
За допомогою курсу формується система знань про найактуальніші проблеми комунікативної лінгвістики, її категорії, методологію, про основні конститутивні, жанрово-стилістичні, семантико-прагматичні та формально-структурні категорії дискурсу; закладаються теоретичні та практичні основи комунікативного аналізу основної одиниці мовленнєвого спілкування - дискурсу та його складових; вивчаються комунікативно-риторичні якості мовлення, загальні закони спілкування, організація засобів мовного коду.


Основи етнолінгвістики
У результаті вивчення зазначеного предмету студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання, визначати особливості національних культур у контексті мовних чинників у їх формуванні.


Основи зіставного мовознавства
У запропонованому курсі здійснюється аналіз основних понять зіставного мовознавства на рівні сучасних досягнень лінгвістики, розкривається методика і принципи зіставних досліджень, з'ясовуються спільні і відмінні риси мов світу на структурному рівні.


Основи комп`ютерної лінгвістики
Курс має на меті ознайомити студентів із сучасним станом та досягненнями в галузі комп'ютерної лінгвістики, навчити розмежовувати типи інформації, знати принципи і вимоги до моделювання мовних одиниць, аналізувати особливості репрезентації мовних одиниць у лінгвістичних базах даних, володіти навиками роботи з різноманітними програмними продуктами (електронними словниками, перекладачами, базами даних).


Основи психолінгвістики
Навчальний курс формує систему знань про взаємозв'язки мови і мислення, процеси утворення, сприйняття та формування мовлення у їх взаємодії з системою мови, про моделі мовленнєвої діяльності та психофізіологічної мовленнєвої організації людини, про перевірку цих моделей шляхом психологічних експериментів. Завдання дисципліни: вивчення загальних теоретичних моделей породження і сприйняття мовлення, імовірнісної структури мовленнєвих процесів, факторів розпізнавання мовлення, особливостей дитячого мовлення, проблем психолінгвістики тексту, загальнотеоретичних проблем етнопсихолінвістики, феномена мовної особистості. Міждисциплінарні зв'язки. Психолінгвістика органічно пов'язана з іншими розділами мовознавства, як традиційними, так і новітніми. Як філологічна наука психолінгвістика взаємодіє з такими дисциплінами навчального плану як загальне мовознавство, зіставне мовознавство, комунікативна лінгвістика. Як гуманітарна наука психолінгвістика знаходиться в тісному зв'язку з такими дисциплінами навчального плану як теорія літератури, філософія, логіка, загальна теорія комунікації, психологія, загальна теорія культури, етнологія, риторика, герменевтика.


Полоністика: інтердисциплінарний аспект
Курс спрямований на опанування знань про специфічні риси польської мови, які виявляються на всіх мовних рівнях. Лексико-семантичні, фразеологічні, морфологічні, синтаксичні явища розглядаються в етнолінгвістичному аспекті. Студенти познайомляться з важливими історичними й культурними фактами, які вплинули на світогляд поляків. Особлива увага приділятиметься оволодінню уміннями коректної мовленнєвої поведінки, відповідно до вимог культури мови (розглядатимуться історичні аспекти й сучасні тенденції розвитку) та відмінних типів комунікативних ситуацій. Студенти також навчаться працювати з польськими науковими текстами й творити власні, що дозволить їм брати участь у польських наукових конференціях, дискусіях, друкуватися в польських наукових виданнях.


Польська мова
Курс "Польська мова" передбачає засвоєння теоретичних знань із навчальної дисципліни; формування вмінь у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі) і п'ятому, спеціалізованому, виді мовленнєвої діяльності - перекладі. Студенти 1) засвоять теоретичні знання з фонетики, орфографії, орфоепії, лексикології, морфології та синтаксису польської мови; 2) сформують необхідні мовні й мовленнєві уміння; 3) набудуть перекладацьких умінь та навичок; 4) дізнаються про найважливіші позамовні факти, пов'язані з культурою, історією Польщі; 5) навчаться користуватися польськомовною літературою зі спеціальності; 6) здобудуть навички написання автобіографії й документів, які презентують власну наукову діяльність, а також опанують засади ділового листування. У навчанні використовуються аудіо- та відеоматеріали, ігри, інтернет-ресурси. Під час викладання широко застосовується порівняльно-історичний метод, що зумовлено спорідненістю польської й української мов. Курс "Польська мова" надає широкі можливості застосування набутих знань та умінь, а також їх удосконалення. Оволодівши ними, студенти зможуть спілкуватися на побутовому, науковому рівні з носіями польської мови, опрацьовувати польськомовну фахову наукову літературу, брати участь у наукових дискусіях та конференціях, потрапляючи у широкий світовий науково-освітній контекст, представляючи власні здобутки та знайомлячись із напрацюваннями іноземних фахівців.


Польська мова
Курс "Польська мова" передбачає засвоєння теоретичних знань із навчальної дисципліни; формування вмінь у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі) і п'ятому, спеціалізованому, виді мовленнєвої діяльності - перекладі. Студенти 1) засвоять теоретичні знання з фонетики, орфографії, орфоепії, лексикології, морфології та синтаксису польської мови; 2) сформують необхідні мовні й мовленнєві уміння; 3) набудуть перекладацьких умінь та навичок; 4) дізнаються про найважливіші позамовні факти, пов'язані з культурою, історією Польщі; 5) навчаться користуватися польськомовною літературою зі спеціальності; 6) здобудуть навички написання автобіографії й документів, які презентують власну наукову діяльність, а також опанують засади ділового листування. У навчанні використовуються аудіо- та відеоматеріали, ігри, інтернет-ресурси. Під час викладання широко застосовується порівняльно-історичний метод, що зумовлено спорідненістю польської й української мов. Курс "Польська мова" надає широкі можливості застосування набутих знань та умінь, а також їх удосконалення. Оволодівши ними, студенти зможуть спілкуватися на побутовому, науковому рівні з носіями польської мови, опрацьовувати польськомовну фахову наукову літературу, брати участь у наукових дискусіях та конференціях, потрапляючи у широкий світовий науково-освітній контекст, представляючи власні здобутки та знайомлячись із напрацюваннями іноземних фахівців.


Польська мова - 2
Метою курсу є засвоєння студентами фонетики, граматики та лексики польської мови на рівні А2-В1; відпрацювання навичок читання й слухання неадаптованих текстів; опанування додаткової професійної термінології та наукової лексики; вдосконалення вмінь писання, читання й говоріння польською; поглиблення знань про найважливіші факти історії, видатних постатей, головні географічні об'єкти, культуру, народні звичаї й традиції Польщі. Обов'язковою передумовою для вивчення дисципліни є знання польської мови на рівні А1, підтверджене відповідним сертифікатом, або попереднє проходження курсу "Польська мова - 1" в НаУКМА. Курс "Польська мова - 2" спрямований на вдосконалення набутих протягом попередніх семестрів навчання (курс "Польська мова - 1") умінь, поглиблення й розширення знань із граматики, лексики, словотвору й синтаксису, опанування найскладніших елементів орфоепічного оформлення усних висловлювань, грамотного оформлення письмових текстів, а також розвиток комунікативної компетентності мовців. Курс передбачає оволодіння студентами польською мовою на рівні А2-В1.


Польська мова (для істориків)
Дисципліна "Польська мова (для істориків)" передбачає засвоєння знань із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксису польської мови на рівні А1-А2; оволодіння мовленнєвими уміннями та перекладацькими навичками; ознайомлення з основними відомостями про позамовні факти, пов?язані з культурою, історією Польщі; здобуття досвіду користування польськомовною літературою зі спеціальності, а також формування здатності писати й виголошувати польською мовою тексти різних стилів у відмінних комунікативних ситуаціях (як побутове спілкування, так і офіційно-ділове мовлення та наукова діяльність).


Порівняльна граматика слов`янських мов
Вивчення історії української мови в усій глибині цієї проблеми передбачає визначення її (мови) місця серед інших слов'янських мов, докладнішої характеристики різнорівневих зв'язків української мови зі слов'янськими лінгвосистемами. З огляду на це для студентів, які опановують дисципліни мовознавчого та загальнославістичного профілю, важливо сформувати систему знань про спільне та відмінне у фонетиці і граматичній будові слов'янських мов, про внутрішні закони, які визначили їхній розвиток із праслов'янської мови-основи, а також про особливості сучасних слов'янських мов. Курс "Порівняльна граматика слов'янських мов" має на меті допомогти студентам оволодіти системою спеціальних знань про закономірності фонетичного, морфологічного і синтаксичного розвитку слов'янських мов, розкрити особливості історичної еволюції характерних ознак звукової будови та граматичної структури сучасних слов'янських мов, сформувати практичні навички порівняльно-історичного аналізу різночасових мовних фактів і явищ.


Практика викладання фахових дисциплін


Практика викладання фахових дициплін (Аспірантура


Проміжні рівні мовної системи
Пропонований курс покликаний сприяти формуванню у студентів цілісного уявлення про мовну систему та взаємодію одиниць її рівнів. Пізнання явищ перехідності розкриває сутність мовної системи як складного самонароджувального організму, який формує різноманітність слів і їхніх форм, що не підводяться під жоден із її структурних рівнів. Вивчення проміжних рівнів мовної системи спирається на здобутки морфонології, морфеміки, дериватології та фразеології, але водночас залучає знання з фонетики і фонології, морфології, синтаксису, лексикології. Дослідження фразеологічного проміжного рівня вимагає знання культури, історії, традицій, вірувань, соціальних та економічних умов життя народів-носіїв відповідних мов. Дисципліна "Проміжні рівні мовної системи" виявляє тісні зв'язки з такими курсами, як "Загальне мовознавство" і "Зіставне мовознавство".


Професійний переклад з англійської мови
Курс професійного перекладу має на меті розробити й удосконалити практичні навички, необхідні майбутньому перекладачеві. Особливий наголос робиться на відтворенні лексикологічних і граматичних складнощів англійської мови українською й української англійською. Закладаються основи фахового редагування перекладів. Розглядаються різні перекладацькі моделі адекватної передачі особливостей оригіналу. Особлива увага приділяється перекладові з української мови на англійську.


Редагування наукових текстів


Редагування художніх текстів


Розробка дисертаційного проекту


Слов`янська мова (болгарська)
У ході викладання основного курсу болгарської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Болгарiї та болгарської мови, особливостями культури народу. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників болгарської мови, уривками творів класиків та сучасних представників болгарської літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов болгарської i української. Студенти ознайомляться із загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Слов`янська ономастика


Старослов`янська мова
Базова дисципліна для професійної підготовки філолога, гуманітарія-славіста. Курс містить основні відомості про старослов'янську мову, її фонетичну і граматичну будову, походження, джерела вивчення, місце серед інших слов'янських.


Турецька мова
Мета і завдання вивчення дисципліни "Турецька мова" ("T?rk Dili" або "T?rk?e"), який викладається бакалаврам, полягає у вивченні мови, історії, антропології, національні традиції, літератури, культури, ментальності. Для всебічного вивчення названої дисципліни необхідно самостійна робота студентів, знання методології, постійна систематична робота з різноманітною літературою, джерелами інформації для вивчення запропонованого предмету: навчальними посібниками та підручниками, архівними документами, енциклопедіями, довідниками, статистичними збірками, науковими монографіями та статтями, джерелами картографічної інформації, періодичними виданнями, науково-популярною літературою, Інтернет ресурсів. Вивчення дисципліни передбачає комплексне вивчення дисципліни "Турецька мова": основ теоретичної граматики, історії мови, лексикографії та історії літератури та культури (спорадично). У результаті вивчення зазначеного предмету студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання (правильно читати, писати, вимовляти, перекладати тощо) із застосуванням порівняльно-зіставного (cоmporatio) методу, також визначати особливості турецької, зокрема османсько-турецької ("Osmanl? T?tk?esi") мови.


Турецька мова
Мета і завдання вивчення дисципліни "Турецька мова" ("T?rk Dili" або "T?rk?e"), який викладається бакалаврам, полягає у вивченні мови, історії, антропології, національні традиції, літератури, культури, ментальності. Для всебічного вивчення названої дисципліни необхідно самостійна робота студентів, знання методології, постійна систематична робота з різноманітною літературою, джерелами інформації для вивчення запропонованого предмету: навчальними посібниками та підручниками, архівними документами, енциклопедіями, довідниками, статистичними збірками, науковими монографіями та статтями, джерелами картографічної інформації, періодичними виданнями, науково-популярною літературою, Інтернет ресурсів. Вивчення дисципліни передбачає комплексне вивчення дисципліни "Турецька мова": основ теоретичної граматики, історії мови, лексикографії та історії літератури та культури (спорадично). У результаті вивчення зазначеного предмету студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання (правильно читати, писати, вимовляти, перекладати тощо) із застосуванням порівняльно-зіставного (cоmporatio) методу, також визначати особливості турецької, зокрема османсько-турецької ("Osmanl? T?tk?esi") мови.


Хорватська мова
Мета опанування дисципліни полягає в розкрити фонетичні та морфологічні особливості, показати багатство лексичного складу та системи словотвору хорватської мови. Підготувати студентів до свідомого засвоєння і вивчення хорватських текстів, застосування різних методів при вивченні споріднених мов, оскільки курс хорватської мови перспективно спрямований на вивчення слов'янських мов. Завдання дисципліни є ознайомлення студентів із особливостями фонетичної, граматичної і синтаксичної будови у порівнянні з українською мовою, показати багатство лексичного складу та словотвору підготувати студентів-філологів а також студентів неспеціальних факультетів до роботи з хорватськими текстами, до їх адекватного перекладу українською мовою. Предметом дисципліни є фонетика, основи правопису, практична морфологія (відмінювання іменників, прикметників, числівників, займенників та дієслів і дієслівних форм). Лексичний мінімум (десять лексичних тем). Курс хорватської мови є однією з навчальних дисциплін серед історико-лінгвістичних дисциплін, вивчення якого покликане сформувати уявлення студентів про мовну спорідненість слов'янських народів, еволюцію мовних процесів. Як засіб комунікації хорватська мова знаходиться у тісному зв'язку із суспільними науками -- філософією, правознавством, політологією, історією, соціологією. У навчальних планах напряму підготовки "Загальне мовознавство", "Перекладознавство", "Зіставне мовознавство", хорватська мова є складовою дисциплін циклу філологічно-наукової і загальнонаукової підготовки.


Хорватська мова
Мета опанування дисципліни полягає в розкрити фонетичні та морфологічні особливості, показати багатство лексичного складу та системи словотвору хорватської мови. Підготувати студентів до свідомого засвоєння і вивчення хорватських текстів, застосування різних методів при вивченні споріднених мов, оскільки курс хорватської мови перспективно спрямований на вивчення слов'янських мов. Завдання дисципліни є ознайомлення студентів із особливостями фонетичної, граматичної і синтаксичної будови у порівнянні з українською мовою, показати багатство лексичного складу та словотвору підготувати студентів-філологів а також студентів неспеціальних факультетів до роботи з хорватськими текстами, до їх адекватного перекладу українською мовою. Предметом дисципліни є фонетика, основи правопису, практична морфологія (відмінювання іменників, прикметників, числівників, займенників та дієслів і дієслівних форм). Лексичний мінімум (десять лексичних тем). Курс хорватської мови є однією з навчальних дисциплін серед історико-лінгвістичних дисциплін, вивчення якого покликане сформувати уявлення студентів про мовну спорідненість слов'янських народів, еволюцію мовних процесів. Як засіб комунікації хорватська мова знаходиться у тісному зв'язку із суспільними науками -- філософією, правознавством, політологією, історією, соціологією. У навчальних планах напряму підготовки "Загальне мовознавство", "Перекладознавство", "Зіставне мовознавство", хорватська мова є складовою дисциплін циклу філологічно-наукової і загальнонаукової підготовки.


Чеська мова
Програма курсу з чеської мови розрахована на студентів, які раніше не вивчали чеську мову або мають початковий рівень знань. У зв"язку з цим чимала увага приділяється вводно-фонетичній частині. Вже з перших кроків широко застосовується порівняльно- історичний метод, елементи історичної граматики чеської мови, відбувається постійний компаративний аналіз мовних процесів слов"янських мов. Програмою передбачено комплексне вивчення граматичного та лексичного матеріалу. Для їх засвоєння під час практичних занять студенти мають змогу працювати з оригінальними аудіоматеріалами, текстами підручників чеської мови, уривками творів видатних чеських письменників, а також з чеською періодикою. В ході викладання курсу передбачено широке ознайомлення студентів з національними традиціями, звичаями, історією та культурою чеського народу, реаліями сучасного політичного та економічного життя Чехії. Важливою складовою курсу є позааудиторне читання, яке передбачає самостійне опрацювання різних текстів та статей.


Чеська мова
Програма курсу з чеської мови розрахована на студентів, які раніше не вивчали чеську мову або мають початковий рівень знань. У зв"язку з цим чимала увага приділяється вводно-фонетичній частині. Вже з перших кроків широко застосовується порівняльно- історичний метод, елементи історичної граматики чеської мови, відбувається постійний компаративний аналіз мовних процесів слов"янських мов. Програмою передбачено комплексне вивчення граматичного та лексичного матеріалу. Для їх засвоєння під час практичних занять студенти мають змогу працювати з оригінальними аудіоматеріалами, текстами підручників чеської мови, уривками творів видатних чеських письменників, а також з чеською періодикою. В ході викладання курсу передбачено широке ознайомлення студентів з національними традиціями, звичаями, історією та культурою чеського народу, реаліями сучасного політичного та економічного життя Чехії. Важливою складовою курсу є позааудиторне читання, яке передбачає самостійне опрацювання різних текстів та статей.


Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Туранли Ф. Г. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах : (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) : монографія / Фергад Туранли; [наук. ред. Калакура Я. С. ; літ. ред. Лучик А. А.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2016. – 605 с.
 • Тома Н. М. Абстрактна лексика в мовосвіті Петра Могили : монографія / Наталія Тома ; [відп. ред. А. А. Лучик] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Тернопіль : Астон, 2014. – 215 с. : портр. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України : 3 700 географічних назв / В. В. Лучик ; [відп. ред. В. Г. Скляренко]. – [Київ] : Академія, [2014]. – 542 с. – (Nota Bene). –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Лучик А. А. Польсько-український словник еквівалентів слова / Алла Лучик, Ольга Антонова ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ін-т славістики Польс. акад. наук. - К. : [НаУКМА], 2013. - 243 с. - (Словники України). - Включ. бібліогр.
 • Лучик А.А., Антонова О.О., Дубровська І. Українсько-польський словник еквівалентів слова. – К., 2011. – 312 с.
 • Лучик В.В. (ред.) Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака) / [відп. ред. В. Лучик] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : [НаУКМА], 2010. – 246 с.
 • Туранли Ф. Тюркські джерела до історії України / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - Київ : [Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України], 2010. - 365 с. - Включ. покажч.
 • Лучик А.А.Прислівникові еквіваленти слова в українській мові. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2009. – 166 p. – (Jezykoznawstwo Slowianskie).

Підручники, навчальні посібники

 • Лучик В. В.Вступ до слов'янської філології : підручник / В. В. Лучик. - 2-ге вид., виправл., доповн. - Київ : ВЦ "Академія", 2013. - 343 с. : портр. - (Альма-матер). - Включ. бібліогр.
 • Куранова С. І.Основи психолінгвістики / Світлана Іванівна Куранова. – Навчальний посібник. – К.: ВЦ “Академія”, 2012. — 208 с. — (Серія “Альма-матер”)
 • Лучик В.В.Вступ до слов'янської філології : підруч. / В.В. Лучик. – К. : ВЦ "Академія", 2008. – 323 с. – ( Альма-матер).

Публікації /статті

2019

Cтатті

 • Зернецький П. В. Лінгвістичні ціннісні параметри дискурсів публічних особистостей епохи глобалізації в соціальних мережах: міжнародні порівняння / Зернецький П. В., Куранова С. І. // Еволюція цінностей в епоху глобалізації : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької ; Національна академія наук України, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. – С. 169–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19108
 • Лучик А. А. Питання зіставної стилістики в працях І. К. Білодіда / А. А. Лучик // Плугатар мовознавчої ниви : збірник наукових праць / [редкол.: В. М. Бріцин та ін.] ; НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 103–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17767
 • Лучик А. А. Семантичний словник як джерельна база для когнітивних пошуків / Алла Лучик, Ірина Остапова // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць / [за ред. О. П. Левченко]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – [С. 119–124]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17768
 • Nepop-Ajdaczić L. Goździk / Lidia Nepop-Ajdaczić // Słownik stereotypów i symboli ludowych / koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński ; zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2019. – T. 2 : Rośliny, [Cz.] 3 : Kwiaty. – S. 99–108.
 • Nepop-Ajdaczić L. Konwalia / Lidia Nepop-Ajdaczić // Słownik stereotypów i symboli ludowych / koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński ; zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2019. – T. 2 : Rośliny, [Cz.] 3 : Kwiaty. – S. 116–122.
 • Nepop-Ajdaczić L. Niezapominajka / Lidia Nepop-Ajdaczić // Słownik stereotypów i symboli ludowych / koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński ; zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2019. – T. 2 : Rośliny, [Cz.] 3 : Kwiaty. – S. 180–186.
 • Turanly F. Development of Turkic Studies in Ukraine / Ferhad Turanly // Journal of International Eastern European Studies. – 2019. – Vol. 1. – P. 198–214. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16180
 • Turanly F. The military cooperation between the Crimean Khanate and the Zaporozhian Host in the second quarter of the XVIIth century / Ferhad Turanly // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. – № 11. – P. 39–55. – https://doi.org/10.24919/2519-058x.11.170699. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16168
 • Туранли Ф. Рукописні документи про чорноморський вектор дипломатичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького / Ф. Туранли // Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Історія. – 2019. – Вип. 1 (140). – С. 61–68. – https://doi.org/10.17721/1728-2640.2019.140.12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16155
 • Turanli F. The Chyhyryn Military Campaign of the Turkish Army in Right-Bank Ukraine: causes and historical consequences / Ferhat Turanli // Tarih Dergisi. – 2019. – Issue 70. – P. 37–50. – https://doi.org/10.26650/TurkJHist.2019.18007. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16866

 

Матеріали конференцій

 • Близнюк К. Р. Асоціативні експерименти: валідність і лінгвістична інформація / Катерина Близнюк // Мовний простір слов’янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2019. – С. 37–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16345
 • Туранли Ф. Історія династії Гіраїв у кримськотатарських і турецьких писемних джерелах та в історіографії / Ф. Туранли (Туранли Фергад Ґардашкан Оглу) // До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919–2006) : тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 16 травня 2019 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – С. 20–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15731
 • Turanly F. Karlovice Treaty of 1699: reasons for that and its consequences / Ferhad Turanly // 2019 CIEES Skopje / North Macedonia : (proceedings of the 3rd Congress of International Eastern European Studies (CIEES–2019) / ed.: Serkan Yazici [et al.]. – Sakarya, 2019. – P. 395–420. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16867

 

Інше

 • Близнюк К. Р. Лексико-семантичне поле «патріотизм» в українській, англійській і польській мовах : кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису подається на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Близнюк Катерина Ростиславівна ; наук. кер.: Лучик Алла Анатоліївна ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця : [б. в.], 2019. – 263 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18911
 • Алла Анатоліївна Лучик : бібліографічний покажчик до 60-річчя з дня народження / [уклад. К. Р. Близнюк ; передм. В. В. Лучик] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»], 2019. – 38 с. : фотогр.
 • Марія Михайлівна Пещак : бібліографічний покажчик до 90-річчя з дня народження / [уклад.: А. А. Лучик, Н. М. Тома] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»], 2019. – 35 c. : фотогр.

 

2018

Cтатті

 • Blyzniuk K. R. American patriotism: the specifics of verbalization in the form of the lexical-semantic field / Blyzniuk K. R. // European Journal of Literature and Linguistics. – Vienna, 2018. – Issue 3. – P. 3–6. https://doi.org/10.29013/EJLL-18-3-3-6
 • Куранова С. І. Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості / Світлана Куранова // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 33–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14999
 • Куранова С. І. Загальні характеристики та структурно-прагматичні аспекти створення дискурс-портрета (на матеріалі публіцистики О. Забужко) / Куранова С. І. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 26. – С. 82–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15462
 • Непоп-Айдачич Л. В. Стереотипні риси братків у польській мові та культурі, реконструйовані на базі їх номінацій / Л. В. Непоп-Айдачич // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць / гол. ред. О. Л. Паламарчук. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 33. – С. 69–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15813
 • Тома Н. М. Стилістичні особливості функціонування синонімів у творах Петра Могили / Тома Н. М. // Мова і культура : науковий журнал / гол. ред. Д. С. Бураго. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21, Т. 4 (193). – С. 165–173. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15463

 

Матеріали конференцій

 • Близнюк К. Р. Польський гонор у лексико-семантичному полі “patriotyzm” / Катерина Близнюк // Мовний простір слов’янського світу : тези доповідей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : [б. в.], 2018. – С. 48–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13802
 • Turanly F. Reflection of the History of the Crimean Ulus in the Crimean-Tatar and Turkish Written Sources and Historiography / Ferhad Turanly // Concepts, Sources and Methodology in Eastern European Studies : Congress of International Eastern European Studies (CIEES) / ed. Yücel Öztürk, Nuri Kavak. – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 137–148. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14985

 

2017

Cтатті

 • Антонова О. О. Oсобливості структури трикомпонентних прийменникових еквівалентів слова польської мови у зіставленні з українською / Антонова О. О. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 16–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11605
 • Близнюк К. Р. Лексико-семантичне мікрополе «відданість» у сучасній українській мові / Близнюк К. Р. // Філологічні студії : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 8. – С. 42–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14906
 • Близнюк К. Р. Аналіз опозицій як метод дослідження лексичної семантики / Катерина Близнюк // Граматичні студії : збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – Вип. 3. – С. 70–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13233
 • Близнюк К. Р. Етнокультурна специфіка лексико-семантичних мікрополів «szacunek» і «respect» у сучасних польській та англійській мовах / К. Р. Близнюк // Наукові праці : науковий журнал. Серія: Філологія. Мовознавство. – Миколаїв, 2017. – Т. 294, вип. 282. – С. 13–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13226
 • Близнюк К. Р. Лексико-семантичне поле як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі семантичного мікрополя «courage» в англійській мові) / К. Р. Близнюк // Мова і культура : науковий журнал. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20, Т. 3 (188). – С. 52–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13232
 • Близнюк К. Р. Особливості вербалізації лінгвоконцепту «сміливість» в українській і польській мовах / Катерина Близнюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – Вип. 153. – С. 504–509. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13234
 • Близнюк К. Р. Cистемно-структурна організація семантичного мікрополя «poświęcenie» у польській мові / Близнюк К. Р. // Магістеріум. Мовознавчі студії. – 2017. – Вип. 66. – С. 21–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11601
 • Близнюк К. Р. Структурно-семантична організація лексико-семантичного мікрополя «повага» у сучасній українській мові / Катерина Близнюк // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 132–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12634
 • Калакура Я. С. Кам’янець-Подільська воєнна кампанія султана Мехмеда IV та гетьмана Петра Дорошенка: історіографія та джерела / Калакура Я., Туранли Ф. Ґ. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / [гол. ред. В. С. Степанков]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 6. – С. 161–182. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13242
 • Куранова С. І. Жанрові параметри створення дискурс-портрета публічної мовної особистості / Куранова С. І. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 47–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11590
 • Куранова С. И. Новейшая история развития жанров дискурса / Куранова С. И. // Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов : сборник научных трудов / [под науч. ред. И. Ф. Ухвановой и др.]. – Минск : РИВШ, 2017. – Вып. 7 : Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискурс. – С. 57–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12671
 • Куранова С. І. Перспективи дослідження публічної мовної особистості в аспекті жанрової та регістрової теорій / Світлана Куранова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – 2017. – № 5. – С. 42–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12568
 • Куранова С. І. Проблеми дослідження мовної особистості у психолінгвістиці / Куранова С. І. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Маріуполь, 2017. – Вип. 16. – С. 90–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13235
 • Лучик А. А. Синтагматична параметризація еквівалентів слов у парадигмі корпусної лінгвістики / Лучик Алла, Остапова Ірина // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – С. 33–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13349
 • Лучик А. А. Явища аглютинації у системі службових слів / Алла Лучик // Граматичні студії : збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – Вип. 3. – С. 43–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13236
 • Лучик В. В. Слов’янська ономастика: стан і перспективи розвитку / Василь Лучик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 210–212. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13237
 • Лущенко Т. Л. Поняття інтертекстуальності в сучасному мовознавстві / Лущенко Т. Л. // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей. – Київ, 2017. – Вип. 113. – С. 141–146. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13518
 • Передрієнко В. А. Українська і церковнослов’янська мови першої половини XVIII ст. у драматичних творах Митрофана Довгалевського / Передрієнко В. А. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 69–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11524
 • Тома Н. М. Особливості суспільної лексики в мові творів Петра Могили / Тома Н. М. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 77–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11504
 • Тома Н. М. Структурно-семантичний аспект дослідження лексико-семантичної групи «Фізичний стан людини» в творах Петра Могили / Н. М. Тома // Science Rise : Scientific Journal. – 2017. – № 2 (31). – С. 64–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13238
 • Туранли Ф. Ґ. Внесок азербайджанських інтелектуалів у розвиток культури та науки України. Мугаммед Садик Агабекзаде (1865–1944) / Ф. Ґ. Туранли // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. зб. / упоряд.: О. Р. Купчик, Л. В. Шпаковськи. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 116–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13161
 • Туранли Ф. Ґ. Дипломатична діяльність українських гетьманів: чорноморський вектор [електронний ресурс] / Фергад Туранли // Європейські історичні студії : науковий журнал : електронне видання. – Електронні дані. – Київ, 2017. – № 7. – С. 125–149. – Micтить бiблioгpафічні посилання. – Метод доступу: Інтернет. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12694
 • Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. Становлення літописних традицій і розвиток класичної турецької мови / Туранли Ф. Ґ. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 82–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11500
 • Туранли Ф. Ґ. Турецькі рукописні документи як джерела інформації з історії України другої половини XVI ст. / Туранли Ф. Ґ. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Історія. – 2017. – Вип. 2 (133). – С. 73–83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12651
 • Туранли Ф. Ґ. Українські козаки: походи на південні береги Чорного моря / Туранли Ф. Ґ. // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : Гілея, 2017. – Вип. 118. – С. 7–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13239
 • Туранли Ф. Ґ. Формування українокозацько-кримськотатарського союзу та морські походи запорозьких козаків / Туранли Ф. Ґ. // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. – Одеса : Екологія, 2017. – Вип. 36. – С. 200–224. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13249
 • Turanly F. Development of the Ukrainian Cossacks and Activities of Dmytro Vyshnevetsky According to the Data from Turkish Written Sources and Historiography / Ferhad Turanly // Akademik İncelemeler Dergisi = Journal of Academic Inquiries. – 2017. – Vol. 12, Issue 1. – P. 59–81. http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.306472
 • Turanly F. Evolution of the Turkish Language in the Ottoman Chronicle Tradition / Ferhad Turanly // VAKANÜVİS – Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi = International Journal of Historical Researche. – 2017. – Vol. 2, no. 1. – P. 245–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13240
 • Turanly F. Problems of Studying the Crimean-Tatar Manuscripts of the Cossack Period on the Ukrainian-Turkish Relations / Ferhad Turanly // VAKANÜVİS – Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi = International Journal of Historical Researche. – 2017. – Vol. 2, no. 1. – P. 218–244. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13241

 

Матеріали конференцій

 • Близнюк К. Р. Особливості вербалізації почуття прагнення у лексико-семантичних полях «патріотизм», «patriotyzm» і «patriotism» в українській, польській та англійській мовах / Катерина Близнюк // Мовний простір слов’янського світу : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – 2017. – С. 12–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11787
 • Blyzniuk K. R. Verbal representation of the concept of enthusiasm in the lexical-semantic fields of patriotism / K. R. Blyzniuk // Filologia, Socjologia i Kulturoznawstwo. European Scientific Conference. Theory. Practice : Zbiór Artykułów Naukowych, Konferencji Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.07.2017–31.07.2017). – Warszawa : Diamond trading tour, 2017. – S. 20–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13225
 • Turanli Ferhat. Zaporog Kazaklarının Güney Karadeniz Sahillerine Düzenledikleri Seferler / Ferhat Turanli // Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III = International Symposium on Gazi Suleyman Pasa & History of Kocaeli-III / editorler: Dr. Haluk Selvi. – Kocaeli : Kocaeli Buyuksehir Belediyesi, 2017. – P. 703–722. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12689

2016

Статті

 • Антонова О. О. Структурно-семантичний аспект дослідження прийменникових еквівалентів слова польської мови соціативної семантики / Антонова О. О. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 10–14. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9314
 • Антонова О. А. Структурные и семантические особенности предложных эквивалентов слова польского языка / Антонова О. А. // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2016. – № 3–4. – P. 45–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11492
 • Голінатий О. П. Назви поселень старообрядців на території Кіровоградщини / Голінатий О. П. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 18–21. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9316
 • Куранова С. І. Публічна мовна особистість у соціальних мережах : жанрово-функціональний аспект / Куранова С. І. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 35–44. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9320
 • Лучик А. А. Динаміка мовної норми і проблеми кодифікації / Лучик А. А. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 51–55. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9322
 • Лучик А. А. До питання про українську російську в сучасній парадигмі наукових досліджень / А. А. Лучик // Мовознавство. – 2016. – № 5. – С. 38–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11422
 • Лучик А. А. Стан і перспективи зіставної стилістики в Україні / Лучик А. А. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 10. – С. 123–128. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11490
 • Лучик В. В. Роль макро- і мікротопонімів у розв’язанні проблеми прабатьківщини слов’ян / В. В. Лучик // Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej: geographical names in physical space / red. A. Gałkowski, R. Gliwa. – Łódź : Wyd-wo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 35–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12267
 • Лучик В. В. Етнокультурні конотації в топонімії України / Лучик В. В. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 55–60. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9323
 • Лучик В. В. Майстер наукового і педагогічного слова : (до 80-річчя від дня народження В. А. Передрієнка) / Лучик В. В. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 107–108. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9334
 • Передрієнко В. А. Пам'ятки другої половини XVII–XVIII ст. як джерело для дослідження української мовної особистості / Передрієнко В. А. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 69–73. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9326
 • Тома Н. М. Лексична ідентифікація семантичної групи "Риси характеру людини" в мові творів Петра Могили / Тома Н. М. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 82–88. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9329
 • Тома Н. М. Абстрактна лексика на позначення почуттів та емоцій людини в мові творів Петра Могили / Тома Н. М. // Studia Linguistica : збірник наукових праць. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 373–380. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11535
 • Туранли Ф. Ґ. Відомості з історії України періоду Прутської війни в османсько-турецьких архівних документах / Ф. Ґ. Туранли // Східний Cвіт. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2016. – Вип. 1. – С. 36‒46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11491

 

Матеріали конференцій

 • Turanlı F. Zaporog Kazaklarının Güney Karadeniz Sahillerine Düzenledikleri Seferler / Turanlı Ferhat // Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi, Sempozyum –ІІІ : International Symposium on Gazi Süleyman Paşa & History of Kocaeli – III, Özet Kitapçığı (Abstrakts), 25–27 Mart 2016. – Türkiye-Kocaeli, 2016. – P. 57–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12266

2015

У виданнях НаУКМА

 • Голінатий О. П. Ойконіми Кіровоградщини іншомовного походження / Голінатий О. П. // Мови й культури: між Сходом і Заходом : (пам'яті Омеляна Пріцака) : [збірник наукових статей / редкол. : Залізняк Л. Л., Квіт С. М., Кочубей Ю. М., Лучик В. В., Передрієнко В. А., Сидорчук Т. М., Туранли Ф. Ґ. О., Ярошенко Т. О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 160-166.
 • Лучик В. В.  Україна в контексті давніх мов і культур: лінгвістичний погляд / Лучик В. В. // Мови й культури: між Сходом і Заходом : (пам'яті Омеляна Пріцака) : [збірник наукових статей / редкол. : Залізняк Л. Л., Квіт С. М., Кочубей Ю. М., Лучик В. В., Передрієнко В. А., Сидорчук Т. М., Туранли Ф. Ґ. О., Ярошенко Т. О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 179-186.
 • Лучик А. А. Граматика мовних процесів: від традицій до новаторства / Лучик А. А. // Мови й культури: між Сходом і Заходом : (пам'яті Омеляна Пріцака) : [збірник наукових статей / редкол. : Залізняк Л. Л., Квіт С. М., Кочубей Ю. М., Лучик В. В., Передрієнко В. А., Сидорчук Т. М., Туранли Ф. Ґ. О., Ярошенко Т. О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 173-178.
 • Тома Н. М. Абстрактна лексика польського походження в мові творів Петра Могили / Тома Н. М. // Мови й культури: між Сходом і Заходом : (пам'яті Омеляна Пріцака) : [збірник наукових статей / редкол. : Залізняк Л. Л., Квіт С. М., Кочубей Ю. М., Лучик В. В., Передрієнко В. А., Сидорчук Т. М., Туранли Ф. Ґ. О., Ярошенко Т. О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 235-242.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Лучик В. В.  Історичний словотвір топонімів України: київськоруський (давньоукраїнський) період / В. В. Лучик // Мовознавство. - 2015. - № 3. - С. 45-55.
 • Лучик В. В.  З досвіду укладання «Етимологічного словника топонімів України» / В. В. Лучик // Записки з ономастики = Opera in onomastica : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2015. - Вип. 18. - С. 465-473.
 • В інших виданнях України
 • Лучик В. В.  Походження деяких власних назв, пов’язаних з Ватрославом Ягичем / Лучик В. В. // Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства : зб. наук. пр. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. - С. 125-129.

В іноземних виданнях

 • Лучик В. В.  Тюркізми козацької доби в топонімії України / Василь Лучик // Uluslararasi Türkiye-Ukrayna Iliskileri Sempozyumu Kazak Dönemi (1500-1800) Bildiriler. - 2015. - С. 53-64.
 • Куранова С. І.  Семантико-рольові особливості текстів українських мас-медіа / Світлана Куранова // Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa. - 2015. - T. 2. - С. 199-207.
 • Лучик А. А.  Про деякі проблеми перекладної лексикографії слов'янських мов / Алла Лучик // Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa. - 2015. - T. 2. - С. 77-84.
 • Лучик А. А. The Slavic Translation Lexicography Theory and Practice: on the Material of the Stable Word Units / Алла Лучик // Cognitive studies. - 2015. - Vol. 15.
 • Toma N. The works of Petro Mohyla as a source of research into the Old Ukrainian language in the first half of the XVII-th century / Toma N. // Modern Science – Moderní věda. - 2015. - № 3. – P. 179–185.
 • Туранли Ф. Турецький вектор у дипломатичній діяльності українських гетьманів / Ферхад Туранли // Uluslararasi Türkiye-Ukrayna Iliskileri Sempozyumu Kazak Dönemi (1500-1800) Bildiriler. - 2015. - С. 611-626.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Антонова О. О. Засоби референції мети лексикалізованими одиницями польської мови // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57. — С. 3-7.
 • Голінатий О. П.Походження назви міста Бобринець // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57. — С. 11-13.
 • Дзєржавін К.До питання про польську говірку в Перемишлі та перемишльському регіоні // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 – С. 19-23.
 • Куранова С. І. Лінгвопрагматичний вимір дискурсу інтерв’ю / Куранова С. І. // Магістеріум. Мовознавчі студії. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. – Вип. 57. – С. 37 – 43.
 • Лучик А. А.Зауваги щодо створення граматики мовних процесів // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 – С. 48-51.
 • Лучик В. В. Етюди з «Короткого етимологічного словника топонімів України». 9 // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 — С. 52-75.
 • Передрієнко В. А.Бароко в контексті стильового розвитку староукраїнської літературної мови другої половини ХVІ-ХVІІІ ст. // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 – С. 79-84.
 • Тома Н. М.Стилістичні особливості функціонування антонімів у творах Петра Могили / Н. М. Тома // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 – С. 98–104.
 • У фахових українських виданнях (перелік ВАКу):
 • Антонова О.О.Теорія і практика моделювання прийменникових еквівалентів слова польської мови: методологічний аспект.// Гуманітарна освіта у вищих технічних навчальних закладах. – Зб. наук. праць. – Вип. 29. – К., 2014. – С. 61 – 68.
 • Куранова С. І.Динамічний опис семантико-рольової структури змісту дискурсу / Куранова С. І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 11. – С. 98 – 105.
 • Куранова С. І.Прагмалінгвістичні особливості мовної особистості у діалогічному дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) / Куранова С. І. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2013. – Серія «Філологічні науки». – Книга 3. – С. 117 – 120.
 • Лучик А.А.Зауваги щодо подальшого розвитку граматичного вчення// Лінгвістичні студії: на пошану корифею: Збірник наукових праць і вітань з нагоди 90-ліття С. І. Дорошенка. – Харків, 2014. – С. 40-43.
 •  Лучик А.А.Функційні властивості прислівникових еквівалентів слова як одиниць граматики мовних процесів // Прикладна лінгвістка та лінгвістичні технології: Megaling-2014: Зб. наук. праць. – К.: УМІФ, 2014. – С. 172-179.
 •  Лучик В. В. [Рец. на:] Скляренко О., Скляренко О. Типологічна ономастика: У 5 кн. Кн. 2: Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі // Мовознавство. —2014. — № 3. — С. 89-92 (0,4 друк. арк.).
 •  Тома Н.Твори Петра Могили як джерело дослідження староукраїнської мови першої половини XVII століття / Наталія Тома // Українське мовознавство: міжвідомчий науковий збірник. Вип. 44(1). – К., 2014. – С. 318 – 324.
 • Туранли Ф. Ґ.Стосунки Української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османотурецькими літописами / Ф. Ґ. Туранли // ― Східний Світ (The word of the orient). Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ. – Київ, 2014. ―Вип. 2. – С. 82- 90.
 • Туранли Ф.Ґ.До питання про тюрксько-османські писемні джерела та визначення їхнього авторства / Ф. Ґ. Туранли // XVIII Сходознавчі читання А. Кримського / Тези доповіді. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ. ― Київ, 2014. ― С. 39 - 41.

В інших виданнях України:

 • Лучик В. В.Топоніміка // Історія України: Енциклопедія. — К.: Наук. думка, 2013. — Т. 10. — С. 124-125.
 • Лучик В. В.Ягич Ватрослав // Історія України: Енциклопедія. — К.: Наук. думка, 2013. — Т. 10. — С. 723-724. Інше:
 • Афонін Ю.В. Łacińska twórczość metropolity Piotra Mohyły w latach 1633-1647 / Studia Catholica Podoliae, Annus VII (2014). — Numerus 7. Кам’янець-Подільский ; Городок: Видавництво CLARA STUDIO, 2014. — С. 405-413.
 • Куранова С.Лингвопрагматический аспект дискурса «врач – пациент» // LA TABLE RONDE. Сборник материалов / Лингвистика дискурса и перспективы её развития в парадигме современной славистики / Минск: РИВШ, 2014. – Вып. 2.
 • Куранова С. Динамическое описание дискурса «врач – пациент»: реконструкции коммуникативных стратегий // LA TABLE RONDE. Сборник материалов / Лингвистика дискурса и перспективы её развития в парадигме современной славистики / Минск: РИВШ, 2014. – Вып. 2.
 • Туранлы Ферхад.Проблема междукультурного диалога в многонациональном обществе и поиски способов её решения / Birlik. ATXEM İctimai Birliyi Dərgisi. ― № 13. ― Bakı, 2013, Dekabr. ― S.12-13. • Turanly, Ferhad. Situation with studying the history of the Ukrainian Cossack State using the Turk-Ottoman sources (Osamanlı Türk kaynaklarına göre Ukrayna Kozak dönemi tarih çalışmaları) / F. Turanly // Karadeniz İncelemeler Dergisi (Journal of Black Sea Studies). ― Sayı (Number) 15. ― Trabzon ‘Serander’ / Türkiye, 2013. ― S. 205- 232.

Інше

 • Василь Вікторович Лучик : біо-бібліографічний покажчик до 60-річчя з дня народження / [уклад. Ф. Г. Туранли ; рец. І. Р. Буніятова, С. І. Куранова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Талком, 2014. – 32, [3] с. : іл., портр.
 • Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – вип. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Селігей П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові / П. О. Селігей ; [відп. ред. В. В. Лучик] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Академперіодика, 2014. – 320, [3] с. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Куранова С. І. Семантико-рольовий аналіз мовної особистості у публічному інтерв’ю : (контрастивне співставлення на матеріалі англійської та української мов) / Куранова С. І. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 43-46.
 • Лучик В. В. Народна і наукова етимологія топонімів України / Лучик В. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 50-58.
 • Лучик А. А. Лексикографічний опис сталих словосполучень: проблеми і перспективи / Лучик А. А. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 47-50.
 • Передрієнко В. А. Українська і церковнослов’янська лексика в «Розмові» – рукописному розмовнику другої половини XVI ст. / Передрієнко В. А. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 64-68.
 • Тома Н. М. Абстрактна лексика на позначення розумової діяльності в мовотворчості Петра Могили / Тома Н. М. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 86-89.
 • Туранли Ф. Ґ. Проблеми інтерпретації арабографічних тюркських текстів : методологічний погляд / Туранли Ф. Ґ. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 95-101.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Куранова С. І. Етнолінгвістичні проекції виявів мовної особистості в публічному дискурсі (на матеріалі української та англійської мов) / Куранова С. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : [збірник наукових праць] / [редкол. В. П. Андрущенко (гол.) та ін] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ, 2013. - Вип. 10. - С. 172-178.

В інших виданнях України

 • Куранова С. І. Прагмалінгвістичні особливості мовної особистості у діалогічному дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) / Куранова С. І. // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія : Філологічні науки. - Ніжин : [НДУ], 2013. - Кн. 3. - С. 117-120.
 • Лучик В. В. "Етимологічний словник суфіксів української мови" – новий етап у слов'янській компаративістиці / В. В. Лучик // Мовознавство. - 2013. - № 2-3. - С. 39-50.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" / В. В. Лучик // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / [головний редактор М. Є. Скиба] ; Міністерство освіти і науки, Хмельницький національний університет. - Хмельницький : Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, 2013. - Вип. 6, Ч. 2. - С. 183-196.
 • Лучик В. В. "Етимологічний словник суфіксів української мови" - новий етап у слов'янській компаративістиці / В. В. Лучик // Сучасна славістика : ключові проблеми та тенденції розвитку : тези міжнародної наукової конференції (23-24 травня 2013 р.) / НАН України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2013. - С. 11-12.
 • Лучик В. В. "Етимологічний словник суфіксів української мови" - новий етап у слов'янській компаративістиці / В. В. Лучик // Слов'янські обрії : доповіді XV Міжнародного з'їзду славістів (м. Мінськ, 2013 р.) / НАН України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2013. - Вип. 6, Ч. 1. Мовознавство. - С. 28-40.
 • Лучик А. А. Скоробогатова О. О. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени). - Х. : НТМТ, 2012. - 480 с. : [рецензія] / А. Лучик // Мовознавство. - 2013. - № 5. - С. 110-111.
 • Лучик А. А. Українська лінгвістика ХХI ст. у координаті зіставного методу дослідження / Лучик А. А. // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія : Філологічні науки. - Ніжин : [НДУ], 2013. - Кн. 3. - С. 7-12.

Інше

 • Житник В. К. Пам'ять дерев : вибране / Володимир Житник ; [упоряд. Василь Лучик]. - К. : НаУКМА, 2013. - 175 c. : портр. - Присвячено 75-літтю з дня народження В. Житника.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Куранова С. І. Зіставний аспект міжпропозитивних відношень в американському та українському публічних дискурсах / Куранова С. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 153-156.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Куранова С. І. Дискурсивно-праґматичні особливості інтерв’ю публічної мовної особистості (на матеріалі англійської та української мов) / Світлана Куранова // Мандрівець. - 2012. - № 6. - С. 50-54.
 • Куранова С. І. Семантико-рольовий аналіз дискурсів інтерв'ю у зіставному аспекті (на прикладі англійської та української мов) / Світлана Куранова // Мандрівець. - 2012. - № 5. - С. 76-79.
 • Лучик В. В. Системне дослідження сучасної української псевдонімії : [рецензія] / Василь Лучик // Українська мова. - 2012. - № 2. - С. 129-135. - Рец. на кн. : Н.М. Павликівська. Питання української псевдонімії XX століття. - Вінниця: Глобус-прес, 2009. - 386 с.

В інших виданнях України

 • Лучик А. А. Вербальна модель зовнішнього портрета слов’янина (на матеріалі "Етимологічного словника української мови") / А. А. Лучик // Акцентологія. Етимологія. Семантика : до 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка / НАН України, Ін-т мов-ва ім. О. О. Потебні ; [редкол. : Г. П. Півторак (гол.) ... та ін.]. - К. : Наук., думка, 2012. - С. 407-417.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 4 / В. В. Лучик // Студії з ономастики та етимології 2011-2012 / НАН України, Ін-т укр. мови ; [відп. ред. О. П. Карпенко]. - К. : [Кий], 2012. - С. 159-169.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 6 / В. В. Лучик // Акцентологія. Етимологія. Семантика : до 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка / НАН України, Ін-т мов-ва ім. О. О. Потебні ; [редкол. : Г. П. Півторак (гол.) ... та ін.]. - К. : Наук., думка, 2012. - С. 276-292.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 5 / В. В. Лучик // И слово ваше отзовётся : [к 80-летию со дня рождения Е. С. Отина : сб. ст.] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ; [редкол. : Борисова Л. П. (отв. ред.) и др.]. - К. : Изд. Дом Д. Бураго, 2012. - С. 336-353.
 • Лучик В. В. Проблеми етимологізування суфіксів української мови / В. В. Лучик // Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство : (збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження) / [голов. ред. О. Б. Ткаченко]. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. - С. 39-42.
 • Туранли Ф. Ґ. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. / Ф. Ґ. Туранли // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю. М. Кочубея : зб. наук. ст. / [упоряд. О. Д. Василюк, Н. М. Зуб] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К. : [Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського], 2012. - С. 370-380.
 • Науковий семінар "Джерелознавство в методології китаєзнавчих досліджень" в НаУКМА : [розширені анотації доповідей] / Володимир Резаненко ... [та ін.]. // Українська орієнталістика : [зб. наук. пр. / гол. ред. І. В. Срібняк] ; Ін-т суспільства Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка, Науково-дослід. центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т східних мов Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. - К., 2012. - № 6 : матеріали Міжнар. наук. конф. "Кримські татари: етногенез, історія державних інституцій, міграційні процеси, культурна спадщина", (Київ, 20 жовт. 2012 р.). - С. 237-243. - Автори доповідей: В. Резаненко, В. Бешляга, О. Чеберяко, І. Срібняк, Т. Демчук, Ф. Туранли,Я. Шекера, І. Холод.

2011

У виданнях НаУКМА

 • Буніятова І.Р. Шляхи розвитку мовних систем: еволюція і катастрофа // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 3-8.
 • Куранова С.І. Образ ідеального читача та категорії аналізу змісту тексту (на матеріалі сучасних українських ЗМК) // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 41-45.
 • Лучик А.А. Про плинність лінгвістичної традиції // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 45-49.
 • Лучик В.В. Відновлення історичних топонімів як чинник українського державотворення // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 49-53.
 • Передрієнко В.А. Взаємодія книжного і народного мовлення у Староукраїнському діловому стилі другої половини XVII – XVIII ст. // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 64-69.
 • Туранли Ф.Г.О. Особливості написання давньотюркських текстів // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 91-95.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Буніятова І. Р. Еволюція динамічних систем (на матеріалі деяких індоєвропейських мов) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2011. - № 954 : Сер. "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов", вип. 66. - С. 159-165.
 • Buniyatova I. Radical Regrammaticalisation in Early New English: Reconsidering Lightfoot’s Theory // 7th International Conference on Middle English, Lviv, Ukraine, 3-5 August 2011 : Book of Abstracts / ICOME7. - Lviv, Ukraine : [Department of English Philology Ivan Franko National University in Lviv], 2011. - P. 15-16.
 • Лучик В.В.Про особливості номінації в топонімії України // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. - 2011. - Вип. 29-31. - С. 21-24.
 • Лучик В.В. Актуальні напрями української ономастики // Записки з ономастики = Opera in onomastica : зб. наук. пр. / МОН України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [відп. ред. О. Ю. Карпенко]. - О. : Астропринт, 2011. - Вип. 14. - С. 126-130.
 • Лучик В. В.Горпинич В.О. Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконі Бердянщини : монографія // Ономастика і апелятиви. - Д. : Нова ідеологія, 2010. - Вип. 35. - 320 с. : [рецензія] / В. Лучик // Мовознавство. - 2011. - № 3. - С. 84-87.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 3. // Мовознавство. - 2011. - № 5. - С. 15-29.

В інших виданнях України

 • Лучик А.А. Еквіваленти слова у першому томі Словника української мови у 20 томах // Життя – у слові : зб. наук. пр. на пошану акад. В. М. Русанівського (1931-2007) / [відп. ред. В. Г. Скляренко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2011. - С. 199-210.
 • Лучик В.В. Про природу власних назв з дієслівними основами // Життя – у слові : зб. наук. пр. на пошану акад. В. М. Русанівського (1931-2007) / [відп. ред. В. Г. Скляренко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2011. - С. 77-84.
 • Лучик В.В.Роль діалектної лексики в етимологізуванні загальних і власних назв // Всеукраїнські наукові читання "Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження", присвячені пам'яті діалектолога Валентини Прокопенко, 22 черв. 2011 р. : [прогр., матеріали та тези доп. / відп. за вип. Н. В. Гуйванюк] ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ... [та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. - С. 141.
 • Туранли Ф.Ґ.О. Становище козаків за даними літопису Наїми // XV Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., (20-21 жовт. 2011 р.) / [ред.-упоряд. О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К. : Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, 2011. - С. 240-242.

В іноземних виданнях

 • Лучик А.А. Некоторые аспекты изучения словообразования существительных русского языка в польской аудитории // Русский язык в польской аудитории / под ред. Анны Зых. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2011. - Т. 3. - S. 131-137.

Інше

 • Лучик А.А., Антонова О.О., Дубровська І. Українсько-польський словник еквівалентів слова. – К. : Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", 2011. - 311 с

2010

 • Буніятова І.Р. Зміни у граматиці ранньоновоанглійської мови у світлі теорії катастроф // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження професора О. М. Мороховського «Слово і текст у просторі культури» (Київ, КНЛУ, 26-27 листопада 2010 р.). – К. : КНЛУ, 2010. – С. 7-8.
 • Буніятова І.Р. Языковые изменения: эволюция и/или радикальная реинтерпретация // Тезисы докладов Международной научной конференции «Язык – когниция – коммуникация» ; (Мінськ, 3 6 ноября 2010). – Минск, 2010. – С. 21 22.
 • Лучик А.А. Про деякі аспекти зіставного українсько-польського словотвору // Сучасні дослідження з іноземної мови. Зб. наук. Праць. – Вип. 8. –Ужгород: ТОВ «Папірус -Ф», 2010. – С. 321-326.
 • Лучик А.А. Засоби референціювання інтенсифікації в мовних картинах українців, росіян, поляків // Матеріали міжнародної наукової конференції (Люблін, 5-7 листопада 2010 р.) «Мовна картина світу слов’ян ікультура». – Люблін-Рівне, 2010. – С. 64-66.
 • Лучик А.А., Соловйова В. Репрезентація концепту жінка в українській і турецькій мовах // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака). – Київ: ВПЦ НаУКМА, 2010. – С. 121-130.
 • Лучик В.В. Етюди з «Короткого етимологічного словника топонімів України». 2 // Мовознавство. – 2010. – № 2 3. – С. 124-135.
 • Лучик В.В. Залежність власних назв від розвитку суспільства (на матеріалі української мови) // Nazwy wlasne a spoleczenstwo. Том 2. Toponimia. Chrematonimia. Urbanonimia. Onomastyka literacka. Varia. - Lask: Leksem, 2010. - S. 131-139.
 • Лучик В.В. Сакральні мотиви в топонімії Центральної України // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 509 511 : Слов’янська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – С. 279-284.
 • Лучик В.В. Східні впливи на формування топонімії Центральної України / В. В. Лучик // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака). – К., 2010. – С. 130 134.
 • Лучик В.В. Проблеми порівняльно-історичного вивчення карпатської оронімії // Оронімія Українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження : Матеріали науково-практичної конференції ; (Чернівці, 18-19 березня 2010 р.). – Чернівці, 2010. – C. 22 24.
 • Туранли Ф. Кримська війна у 1854–1856 роках: передісторія, дипломатія, документи / Ф. Туранли // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака). – К., 2010. – С. 202 210.
 • Turanlı Ferhat. Divan Edebiyatında Nesr ve Ukrayna Hakkında Bilgiler / Birlik. ATXEM İctimai Birliyi Dərgisi : зб. статей. – № 1 (06). – Bakı, 2010. – S. 16-17.

2009

 • Антонова О.О. Еквіваленти слова, співвідносні з прийменниками семантики відповідності у польській і українській мовах // Маґістеріум. Мовознавчі студії / відп. ред. В. В. Лучик. – Вип. 37. – К., 2009. – С. 13 17.
 • Антонова О.О. Семантичні властивості прийменникових еквівалентів зі структурною “прийменник + іменник” у польській та українській мовах / О.О. Антонова // Проблеми зіставної семантики : Зб. наук. статей. – Вип. 9. – К. : ВЦ КНЛУ, 2009. – С. 362-367.
 • Житник В. Наука великого майстра : листування / В. Житник // Творчість Григорія Кочура у контексті української культури ХХІ віку : до сторіччя від дня народження Майстра. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 133-138.
 • Житник В.К. Що серце пам'ята // Наш Лукаш. У 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. Леонід Череватенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 301-308.
 • Лучик А.А. Компонентний аналіз у зіставних дослідженнях лексичних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. / [відп. Ред.. М. П. Фабіан] ; МОН України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [Папірус-Ф], 2009. – Вип. 7. – С. 258-262.
 • Лучик А.А. Національно-специфічне у зменшувально-пестливих та збільшувально-згрубілих похідних української і польської мов // Слов'янський вісник. Серія "Філологічні науки" : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов'янознавства, Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : РШСКСУ, 2009. – Вип. 8. – С. 106-110
 • Лучик В.В. До питання про етно- і глотогенез українців : лінгвістичний погляд // Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 28-30 трав. 2008 р. / [упоряд. О. І. Галенко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Вид-во Аратта, 2009. – С. 152-159.
 • Лучик В.В. До питання про укладання "Короткого етимологічного словника топонімів України" // Studia Slovakistica / МОН України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 115-122.
 • Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 1. // Мовознавство. – 2009. – № 3-4. – С. 16-24.
 • Лучик В.В. Горпинич В.О., Прийменко С.Ю. Катойконімія французької мови : ономастика і апелятиви . – Д. : ДНУ, 2008. – Вип. 32. – 214 с. : [рец.] // Мовознавство. – 2009. – № 5. – С. 93-96.
 • Лучик В.В. Принципи й критерії номінації та відновлення історичних назв у топонімії України // Укр. мова. – 2009. – № 4. – С. 28-33.
 • Лучик В.В. Про нові напрями української ономастики // Філологічні дослідження : зб. наук. пр. з нагоди 80-річчя члена-кореспондента НАН України, д-ра філолог. наук, проф. Юрія Олександровича Карпенка / МОН України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Univeritas nationalis Odessae. – [Одеса] : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2009. – С. 144-146.
 • Лучик В.В. Про особливості типологічного дослідження ойконімів // Студії з ономастики та етимології 2009 / НАН України, Ін-т укр. мови. – К. : Довіра, 2009. – С. 95-99.
 • Лучик В.В. Про стан білоруської ономастики (на матеріалі енциклопедії "Слов'янська ономастика") // Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы славіі : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, (Мінск, 24-25 лістапада 2009 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : "Права і эканоміка", 2009. – С. 22-26.
 • Туранли Ф. Методологічні проблеми дослідження османської історії // Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 28-30 трав. 2008 р. / [упоряд. О. І. Галенко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Вид-во Аратта, 2009. – С. 269-281.
 • Лучик В.В. Problems of Creation of Etymological Dictionary of Suffixes of Ukrainian Language // Organization and Development of Digital Lexical Recources : MONDILEX Second Open Workshop Kyiv, Ukraine, 2-4 February, 2009 : Proceedings / Volodymyr Shyrokov, Ludmila Dimitrova (Eds.) ; National Academy of Sciences of Ukraine, Ukrainian Lingua-Information Fund. – Kyiv, 2009. – P. 118-120.

2008

 • Лучик В.В. Карпенко Ю. О. Літературна ономастика : зб. статей. – Одеса : Астропринт, 2008. – 328 с. : [рецензія] / В. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 134-136.
 • Лучик А.А. Типологія відсубстантивного словотворення іменників на позначення істот в українській і польських мовах / А. А. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 34-40.
 • Лучик А.А. Типологія відсубстантивного словотворення іменників на позначення істот в українській і польських мовах / А.А. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 34-40.
 • Лучик В.В. До питання про автентичність так званої "В(е)лесової книги" / Василь Лучик // Новітні міфи та фальшивки про походження українців : [зб. ст.] / [ред. Юлія Олійник]. – К. : Темпора, 2008. – С. 113-119.
 • Лучик В.В. До проблеми україно-трипільських етномовних і культурних зв'язків / Василь Лучик // Українська мова. – 2008. – № 2. – С. 31-38.
 • Лучик В.В. Карпенко Ю. О. Літературна ономастика : зб. статей. – Одеса : Астропринт, 2008. – 328 с. : [рецензія] / В. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 134-136.
 • Лучик В.В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов'ян з лінгвістичного погляду / В.В. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 2–3. – С. 62-76.
 • (ТАКИЙ САМИЙ ЯК ПОПЕРЕДНІЙ) Лучик В.В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов'ян з лінгвістичного погляду / В.В. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 2–3. – С. 62-76.
 • Лучик В.В. Слов’янська філологія як науково-дидактична дисципліна: проблеми і перспектики вивчення / Василь Лучик // Studia Slovakistica / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоганик] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 225–230.
 • Туранли Ф.Г. Монгольська культура та історія в дослідженнях Василя Бартольда / Ф. Туранли // Україна-Монголія : 800 років у контексті історії : зб. наук. праць / [НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2008. – С. 52–55.
 • Туранли Ф.Г. Роксолана в Стамбулі / Ферхад Туранли // Роксолана у світі : історико-краєзнавчий зб. / [авт.-упоряд. : Б. Гаврилів, І. Миронюк]. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2008. – С. 32-34.
 • Туранли Ф.Г. Слово про вчителя. З нагоди 80-річчя академіка Володимира Грабовецького / Ферхад Туранли // На вівтар історії України : ювіл. зб. на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В. В. Грабовецького / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т історії і політології ; [гол. ред. В. Головчак]. – Івано-Франківськ : [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника], 2008. – С. 66-68.

2007

 • Лучик А.А. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства. – К. : ВЦ "Академія", 2006. – 424 с. : [рецензія] / Алла Лучик // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 90–92.
 • Лучик В.В. Походження праслав'янської назви *tyky, –ъve / В. Лучик // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 3–9.

Наукова робота кафедри

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють проблематику українського, слов’янського, індоєвропейського та східного мовознавства, а також проблеми професійного перекладу.

Професори кафедри керують написанням дисертаційних досліджень зі спеціальностей 10.02.01 – українська мова, 10.03.03 – слов'янські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

 

Міжнародне наукове співробітництво кафедри:

1. Як член комісії з дискурс-аналізу Міжнародного комітету славістів доц. С. І. Куранова бере участь у роботі двох стратегічних груп:

а) Теорія і методологія дискурс-лінгвістики;

б) Сучасні дискурси.

2. На запрошення Шльонського університету (Катовіце, Польща) проф. А. А. Лучик керує написанням докторської дисертації С. Козловського.

3. На запрошення завідувача відділу славістики Польської АН проф. В. Косеської-Тошевої проф. А. А. Лучик увійшла до складу колективу виконавців лексикографічного проекту в межах міжнародного наукового гранту.

4. Доц. Л. В. Непоп-Айдачич є членом Міжнародної Комісії з етнолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів ЮНЕСКО, є членом авторського колективу Словника народних стереотипів і символів (Słownik stereotypów i symboli ludowych), який готується під керівництвом проф. Є. Бартмінського (Університет Марії Склодовської-Кюрі в м. Люблін (Польща))

 

У рамках щорічних Днів науки НаУКМА кафедра регулярно організовує секційні засідання із запрошенням мовознавців з інших університетів та інститутів НАН України.

 

Наприкінці травня кафедра проводить щорічну Всеукраїнську конференцію студентів, аспірантів і молодих учених «Мовний простір слов’янського світу», приурочену до Дня слов’янської писемності й культури.

 

Протягом 2019 року викладачі кафедри виступали з доповідями на таких наукових заходах

1. Антонова О. О. Омонімія прийменникових і прислівникових еквівалентів слова (на матеріалі польської мови) / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

2. Близнюк К. Р. Асоціативні експерименти: валідність і лінгвістична інформація / V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Мовний простір слов’янського світу», НаУКМА, Україна, Київ, 24 травня 2019 р.

3. Близнюк К. Р. Особливості вербалізації почуття гордості у лексико-семантичних полях «патріотизм» в українській, «patriotyzm» у польській та «patriotism» в англійській мові / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

4. Куранова С. І. Лінгвістичні ціннісні параметри дискурсів публічних особистостей епохи глобалізації в соціальних мережах: міжнародно-порівняльний аспект / Міжнародна наукова конференція «Еволюція цінностей в умовах глобалізації», 16 квітня 2019 р., Державна Установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ, Україна.

5. Куранова С. І. Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

6. Лучик А. А. Виступ на пленарному засіданні / ІV Міжнародна наукова конференція «Людина. Комп’ютер. Комунікація», 25-27 вересня 2019 р., Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.

7. Лучик А. А. Компенентний аналіз як провідний прийом при укладанні «Семантичного словника української мови» / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

8. Лучик В. В.Найближчий топонім ний простір професора Алли Лучик / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

9. Непоп-Айдачич Л. В. Дослідження флорономінацій методами когнітивної етнолінгвістики (на прикладі польського мовного образу конвалії) / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р

1. Nepop-Ajdaczić L. Symbolika goździka, konwalii i niezapominajki w polskim języku i kulturze na tle porównawczym / Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbolika roślin w polskiej tradycji ludowej (na tla porównawczym)”, 21-22 listopada 2019 r., Lublin (Polska), Instytut Filologii Polskiej UMCS

2. Тома Н. М. Казання Петра Могили «Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка» у полемічному дискурсі кінця XVI – початку XVII ст. / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

3. Тома Н. М. Особливості вербалізації концепту «любов» у творах Петра Могили / XXVIIІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 24-27 червня 2019 р., Київ, Україна,

4. Тома Н.М. Специфіка лексико-семантичних відношень української термінології соціальної роботи / IV Міжнародна наукова конференція «Мова: класичне-модерне-постмодерне, 10 жовтня 2019 р., Київ, Україна, НаУКМА.

5. Туранли Ф. Історія династії Гіраїв у кримськотатарських і турецьких писемних джерелах та в історіографії / Міжнародна наукова конференція до 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919 – 2006), 16 травня 2019 р., м. Київ.

6. Туранли Ф. Турецькі рукописні документи: термінолексика, методи інтерпретації / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

7. Туранли Ф.-Г. Дипломатична дільність гетьмана Петра Дорошенка: турецька ретроспекція / Міжнародна наукова конференція "Турецько-українські союзи в історії"/ Інститут ім. Юнуса Емре при Посольстві Республіки Туреччина в Україні, 27 листопада 2019 р., Київ, Україна.

8. Turanly Ferhad, KARLOVICE TREATY OF 1699: REASONS FOR THAT AND ITS CONSEQUENCES / Concepts, Sources and Methodology in Eastern European Studies // Congress of International Eastern European Studies (CIEES). International Balkan University, Skopje / Nort Macedonia. 10–12 October 2019.

 

 

Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

Методист –
Косовець Світлана Миколаївна

корпус 3, кімната 201
(044) 425 40 49 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Антонова Ольга Олександрівна

старший викладач, болгарська та польська мови

 

Близнюк Катерина Ростиславівна

кандидат філологічних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА

 

Вербич Святослав Олексійович

доктор філологічних наук,

(старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України)

 

Зарінова Марія Валентинівна

кандидат філологічних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА

 

Кадуріна Лариса Борисівна

старший викладач

 

Куранова Світлана Іванівна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

 

Лущенко Тетяна Леонідівна

старший викладач (Київський національний лінгвістичний університет)

 

Непоп-Айдачич Лідія Василівна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Лучик Алла Анатоліївна

доктор філологічних наук, професор

 

Тома Наталія Михайлівна

кандидат філологічних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА

 

Туранли Фергад Ґардашкан Оглу

доктор історичних наук, доцент 

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна