privat

Факультет правничих наук

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Актуальні питання сучасної лінгвістики
Курс формує знання про актуальні питання сучасної лінгвістики, знайомить студентів з основними напрямами лінгвістичних досліджень останніх десятиліть ХХ - початку ХХІ століття, окремими школами та течіями у світовій лінгвістиці. У ньому розглядається низка загальнотеоретичних та прикладних аспектів сучасних мовознавчих досліджень, знання яких необхідне для системного уявлення про стан, методики, прийоми, підходи до вивчення мови.


Аспірантський дослідницький семінар


Болгарська мова
"Болгарська мова" рекомендована для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр". Вивчення курсу дозволить студентам опанувати теоретичні знання й набути практичних умінь із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксису болгарської мови на рівні А1-А2 згідно європейського стилю мовної освіти, а також сприятиме формуванню складових комунікативної компетенції, яка об'єднує такі складові, соціолінгвістичну, соціокультурну, стратегічну, соціальну та дискурсивну. Опанування практичними умінями із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксису болгарської мови має підвищити мобільність студентів в умовах спільного європейського простору.


Вступ до мовознавства
Курс є пропедевтичним до вивчення мовознавчих дисциплін і фундаментом до підсумкового курсу загального мовознавства. У ньому розглядається місце мовознавства серед інших наук і низка загальнотеоретичних питань, знання яких необхідне майбутнім філологам для системного уявлення про мову як багатогранне суспільне явище. Основні з них такі: мова і свідомість, мова й суспільство, закономірність розвитку мов, мова як знакова система, структура мовної системи, генеалогічна та типологічна класифікація мов, мова й письмо. Студенти ознайомляться з сучасними тенденціями в лінгвістичній науці. Курс формує уявлення про сучасні методи дослідження мови. При вивченні цієї дисципліни розширюється світогляд майбутніх філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання не тільки з української мови, а й з наукових питань. Студенти вчаться характеризувати основні поняття сучасної лінгвістики, розуміти закономірності, що пов'язані з історичним розвитком мови, опановують практичні навички лінгвістичного аналізу.


Вступ до слов’янської філології
Курс "Вступ до слов'янської філології" покликаний розкрити сутність, розвиток і сучасний стан досліджень зі слов'янської філології; сформувати базові знання про історію виникнення праслов'янської мови та її подальшого діалектного членування аж до появи національних мов; ознайомити з теоріями походження й розселення давніх слов'ян, виникненням їхніх писемностей. У ході курсу студенти навчаться критично аналізувати зазначені теорії й дискутувати про їхню вірогідність із застосуванням лінгвістичних термінів і фактів; звернуть увагу на спільні й відмінні риси слов'янських мов, дізнаються про закономірності функціонування й наслідки окремих мовних явищ (як-от, закону відкритого складу, занепаду редукованих тощо). Значна частина курсу присвячена вивченню особливостей сучасних слов'янських мов (їхньої фонетики, морфології, синтаксису, частково лексики й словотвору). Студенти напрацюють навички зіставлення споріднених мов, проводити паралелі, простежувати причинно-наслідкові зв'язки, розвинуть мовне чуття й розширять лінгвістичний світогляд.


Давньогрецька мова
Курс передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, говоріння та перекладу давньогрецьких текстів з елементами граматичного аналізу; формування уявлень і знань про структуру давньогрецької мови та її лексичний склад, місце давньогрецької мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції давньогрецької мови та вивчення окремих оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Друга іноземна мова - 1 (іспанська)
Курс спрямований на вивчення іспанської мови до рівня А1. Протягом курсу студенти опановують іспанський алфавіт, правила орфоепії, орфографії та пунктуації; засвоюють базовий словник для обслуговування себе у типових комунікативних ситуаціях; вивчають лінгвістичну термінологію для можливості подальшої самостійної роботи зі словниками, довідниками, граматиками іспанської мови тощо; здобувають практичні навички написання текстів різних жанрів і стилів, ведення діалогів, розкриття усних тем іспанською мовою.


Друга іноземна мова - 2 (іспанська)
Курс спрямований на вивчення іспанської мови до рівня А2. Протягом курсу студенти поглиблюють знання іспанської граматики, синтаксису та стилістики; засвоюють спеціалізований словник для обслуговування себе у більш складних комунікативних ситуаціях; продовжують вивчати лінгвістичну термінологію для можливості подальшої самостійної роботи зі словниками, довідниками, граматиками іспанської мови тощо; здобувають практичні навички написання текстів різних жанрів і стилів, ведення діалогів, розкриття усних тем іспанською мовою.


Етно- і глотогенез українців
У пропонованому курсі розглянуті одні з найскладніших і найактуальніших проблем у вітчизняній науці - походження українського етносу і мови. Після зняття заідеологізованих радянських догм загальноприйнятого погляду на цю проблему так і не вироблено. На підставі свідчень історії, археології, мовознавства та інших гуманітарних наук у курсі висвітлено походження і розвиток українців й української мови від найдавніших часів до їх остаточного формування. Провідне місце у вивченні цього процесу займає порівняльно-історичне мовознавство, яке свідчить про еволюційний розвиток української мови зі східнослов'янського діалектного масиву, що сформувався на основі відповідних діалектів праслов'янської мови.


Загальне мовознавство
Курс загального мовознавства включає три основні розділи: історію мовознавства, теорію мовознавства й методи лінгвістичного аналізу. З позицій сучасного стану науки про мову він покликаний узагальнити, розширити й поглибити знання студентів з проблем суті, розвитку, функціонування, взаємозв'язків і структурної організації мови, курс знайомить з різними лінгвістичними напрямами й школами, озброює методологією й методикою дослідження мови, сприяє формуванню навичок самостійної роботи з фаховою літературою та підготовці майбутніх спеціалістів до творчої практичної діяльності в галузі освіти, культури й науки. Тут висвітлюється розвиток лінгвістичної думки від початків до ХХІ ст., становлення мовознавства як науки, специфіки різноманітних лінгвістичних напрямів і шкіл, що домінували у минулі епохи, і тих, що визначають сучасний стан мовознавчої науки; розкриваються основні аспекти теорії мови: знакова природа, структура мови, взаємозв'язок мови і мислення, співвідношення мови і мовлення, фонологічну, граматичну, лексико-семантичну її системи та проміжні рівні. Значна увага приділяється місцю мовознавства у сучасній парадигмі наукових знань та міждисциплінарному характеру лінгвістичної науки. На підґрунті синтезу робіт із методологійної проблематики курс вводить слухачів у методику і технологію лінгвістичних досліджень.


Зіставне мовознавство
У запропонованому курсі здійснюється аналіз основних понять зіставного мовознавства з урахуванням сучасних досягнень лінгвістики, розкривається методологія, методика і принципи зіставних досліджень як різноструктурних, так і споріднених, мов, за допомогою чого з'ясовуються спільні і відмінні риси мов світу на структурному рівні. Курс спрямований на засвоєння теоретичних засад компаративістики і практичних потреб перекладу, викладання іноземних мов, а також української як іноземної, сприяє глибшому пізнанню універсальних і специфічних рис кожної конкретної мови, формує уявлення про загальні закономірності концептуалізації, категоризації і вербалізації фактів навколишнього світу. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку.


Історія української мови
Базова дисципліна для професійної підготовки філолога-україніста, філолога-славіста, фахівця гуманітарного профілю. Курс містить основні відомості з історії української мови (історичної граматики та історії літературної мови), простежує процес формування фонетичної, граматичної і стилістичної будови, висвітлює проблеми походження, закріплення у правописі фонетичних і граматичних норм, особливості наукового дослідження.


Когнітивна лінгвістика


Комп`ютерна лінгвістика
Курс має на меті ознайомити студентів із сучасним станом та досягненнями в галузі комп'ютерної лінгвістики, навчити розмежовувати типи інформації, знати принципи і вимоги до моделювання мовних одиниць, аналізувати особливості репрезентації мовних одиниць у лінгвістичних базах даних, володіти навичками роботи з різноманітними програмними продуктами (електронними словниками, перекладачами, базами даних).


Комунікативна лінгвістика
Курс подає відомості про основи теорії мовної комунікації, природу комунікативних процесів, мовні паравербальні, ілокутивні, інтераційні, міжкультурні, соціокультурні складові спілкування. Набуті навички застосовуються при здійсненні аналізу ситуацій спілкування, дослідженні природи комунікативних явищ, самостійній роботі з науковою літературою; слухачі вчаться застосувати різні підходи до прагматичного, генологічного та дискурс-аналізу, оволодівають навичками інтерпретації мовленнєвої поведінки. Курс сприятиме формуванню комунікативної вправності, вчитиме визначати причини девіацій. Презентація доповідей розвиває комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, вчить давати аргументовані відповіді на запитання. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота з перекладознавства
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Латинська мова
Курс передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу латинських текстів, формування уявлень і знань про структуру латинської мови та її лексичний склад, місце латинської мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції латинської мови, для того щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Латинська мова
Курс передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу латинських текстів, формування уявлень і знань про структуру латинської мови та її лексичний склад, місце латинської мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції латинської мови, для того щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Лексика англійської мови
Курс спрямований на вивчення лексики англійської мови, включно із значущими елементами лексичної системи, зокрема, словосполучень дієслів з адвербіальними частками. Студенти опановують практичні навички аудіювання відеотекстів, що є зразками сучасної англійської мови, вивчають їх лексичну специфіку. При вивченні цього курсу розширюється світогляд майбутніх філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання не тільки з англійської мови, а й з наукових питань. Зокрема, вони ознайомляться з основами лексикології англійської мови, етимологічним складом й стилістичними особливостями англійської мови, багатством та різноманітністю її виражальних засобів, словотворенням, синонімією, антонімією, паронімією, фразеологією тощо. Робота над цими темами дозволить студентові поглибити свої знання й вільно спілкуватися англійською мовою у різних сферах суспільного життя.


Лінгвістика дискурсу та PR-маніпуляційний вплив. Спецсемінар
Курс подає відомості про систему знань з лінгвістики дискурсу, класифікує головні напрямки сучасних дискурсивних досліджень. Студенти вчаться імплементувати дискурсивні методики до аналізу сучасних україно- та англомовних текстів у сфері публічного мовлення. Студенти отримують навички застосування методик мовленнєвого впливу, в тому числі при створенні суспільно-, політично- та економічно-орієнтованих дискурсів різних типів. Здатність узагальнювати результати наукових досліджень, оформлювати науково-дослідні роботи розвивається в процесі підготовки та написання доповідей, рецензій, есе. Презентації результатів наукових розвідок розвивають здатність до узагальнення, удосконалюють навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження.


Лінгвістична географія
Курс подає відомості про територіальну диференціацію та дистрибуцію мов світу, особливості виокремлення мовних ареалів та класифікації мов за генеалогічним і типологічним підходом, причини розвитку й занепаду мов, чинники, що впливають на їхній статус. У ході курсу студенти навчаться користуватися лінгвістичними картами й атласами, аналізувати статистичні дані про мови світу, вести дискусію про проблемні лінгвістичні питання. Участь у дискусіях сприятиме напрацюванню вміння висловлюватися точно, лаконічно, аргументовано, згідно з мовними нормами, бути критичним, застосовувати знання у практичних ситуаціях. Індивідуальні презентації розвиватимуть комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, аргументованих відповідей на запитання. Підготовка до семінарських занять і презентацій покращить здатність пошуку, опрацювання й аналізу інформації з різних джерел. Створення "мапи думок" удосконалить вміння впорядковувати отримані знання, виокремлювати ключові факти й поняття.


Лінгвістичний аналіз тексту
Курс подає відомості про текст як унікальну і складну словесну цілісність, у якій зосереджені процес і результати пізнання дійсності. Впровадження отриманих знань в практиці лінгвістичних досліджень спрямоване на всебічну підготовку кваліфікованих науковців. Набуті навички застосовуються при здійсненні лінгвістичного аналізу текстів, самостійної роботи з науковою літературою, застосуванні різних підходів щодо текстового аналізу, оволодінні навичками інтерпретації текстів, дослідженні їх структури, категорій, взаємодії, класифікації різних видів текстової інформації. Презентація доповідей розвиває комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, вміння давати аргументовані відповіді на запитання. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку.


Магістерська робота
Магістерська робота є формою підготовки до підсумкової атестації студента за освітньо-науковою програмою "Теорія, історія української мови та компаративістика". Її захистом завершується курс навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Виконання магістерської роботи передбачає поглиблення та систематизацію отриманих під час навчання теоретичних знань студентів, виявлення здатності працювати з науковими джерелами, фактичним матеріалом, здатності обирати й аналізувати наукову або практичну проблему, застосовувати знання для вирішення конкретних наукових завдань, напрацювання і розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методиками наукових досліджень та експериментів, визначення рівня підготовленості випускника до самостійної практичної роботи та творчого розв'язання завдань. Студенти вчаться обирати та застосовувати найбільш відповідну до проблематики дослідження методику.


Методологія наукових досліджень
Курс "Методологія наукових досліджень" розглядає найважливіші напрями сучасного мовознавства з погляду їх світоглядного та методологійного статусу. Аналіз методологійних засад і проблем наукових досліджень проводиться на основі поєднання системного, компаративістського та герменевтичного підходів до мови з урахуванням концепцій засновників теоретичного мовознавства, теорій сучасної лінгвістики, філософії мови, загальнонаукових і галузевих методів та прийомів.


Мова і мовознавство


Мовна інтерференція
Дисципліна "Мовна інтерференція" передбачає вивчення типів мовного контактування та явищ інтерференції. Особлива увага приділяється різновидам лексичної й семантичної міжмовної взаємодії, процесам адаптації. Студенти опанують теоретичні знання й здобудуть практичні вміння вивчення контактів близькоспоріднених, а також неспоріднених мов, дослідження особливостей явищ багатомовності, зрозуміють специфіку процесів інтерференції на різних мовних рівнях, а також навчаться аналізувати окремі випадки їх реалізації на конкретних прикладах.


Науково-дослідний семінар
Курс покликаний навчити студентів орієнтуватися у сучасних лінгвістичних теоріях і свідомо обирати наукову парадигму, що відповідає інтересам у написанні магістерської роботи. Підсумком курсу повинно стати уміння писати, структурувати та оформляти власні наукові дослідження, а також творче усвідомлення сутності і перспектив подальшого розвитку дослідницьких напрямів, які характеризують сучасну лінгвістичну науку.


Основи комунікативної лінгвістики
Курс подає відомості про основи теорії мовної комунікації, природу комунікативних процесів, мовні паравербальні, ілокутивні, інтераційні, міжкультурні, соціокультурні складові спілкування. Набуті навички застосовуються при здійсненні аналізу ситуацій спілкування, дослідженні природи комунікативних явищ, самостійній роботі з науковою літературою; слухачі вчаться застосувати різні підходи до прагматичного, генологічного та дискурс-аналізу, оволодівають навичками інтерпретації мовленнєвої поведінки. Курс сприятиме формуванню комунікативної вправності, вчитиме визначати причини девіацій. Презентація доповідей розвиває комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, вчить давати аргументовані відповіді на запитання. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку.


Основи етнолінгвістики
Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни "Основи етнолінгвістики" в освітній програми передбачає комплексне вивчення названого предмету, який викладається магістрам, полягає у вивченні мови, культури, історії, антропології, національні традиції, фольклору, культури, ментальності. Для всебічного вивчення названого навчального курсу необхідно самостійна робота студентів-магістрів, знання методології, постійна систематична робота з різноманітною літературою, джерелами інформації для вивчення запропонованого предмету: навчальними посібниками та підручниками, архівними документами, енциклопедіями, довідниками, статистичними збірками, науковими монографіями та статтями, джерелами картографічної інформації, періодичними виданнями, науково-популярною літературою, Інтернет ресурсів. У результаті вивчення зазначеної дисципліни студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання із застосуванням порівняльно-зіставного (cоmparatio) методу, також визначати особливості національних культур у контексті мовних чинників у їх формуванні та розвитку, а також рівень здобутого знання має бути достатньою для вирішення студентами завдань професійної діяльності за освітньою програмою.


Основи зіставного мовознавства
Курс покликаний ознайомити студентів-філологів із основними поняттями та принципами зіставного мовознавства, розкрити історію становлення галузі й навчити критично аналізувати й застосовувати різні підходити у зіставних дослідженнях. Мета опанування дисципліни - висвітлити основні методику й принципи зіставних досліджень, розкрити спільні і відмінні риси мов світу, ознайомити з різними лінгвістичними напрямами і школами у межах зіставного мовознавства та суміжних галузей. Завдання дисципліни - розширення загальнолінгвістичної підготовки студента-філолога, покращення навичок роботи з фаховою літературою, проведення досліджень та їхнього рецензування.


Основи когнітивної лінгвістики
Дисципліна "Основи когнітивної лінгвістики" знайомить із однією з найактуальніших галузей сучасного мовознавства. У курсі розглядаються питання мовної категоризації, семантики прототипу, механізми метафоризації, концепція семантичних примітивів, когнітивне моделювання, а також особливості вивчення концептів, концептуальних кодів тощо. Детально аналізуються теоретичні підвалини когнітивної етнолінгвістики. Студенти засвоять основні поняття й методи когнітивного аналізу мовних явищ, ознайомляться із сучасними напрямками когнітивного мовознавства, а також навчаться застосовувати набуті знання на практиці.


Основи психолінгвістики
Курс формує знання про історію виникнення та розвитку психолінгвістики як науки, основні напрямки та школи у психолінгвістиці, методи психолінгвістичних досліджень, психолінгвістичні моделі породження та сприйняття мовлення. У ньому розглядається низка загальнотеоретичних та прикладних аспектів сучасних психолінгвістичних досліджень, знання яких необхідне для системного уявлення про методики вивчення мови як психосоціального явища. Увага приділяєтьсяся загальнотеоретичним проблемам етнопсихолінгвістики, способам опису етнопсихолінгвістичних розбіжностей на вербальному та невербальному рівнях, виявам норми і патології в мовленні. При вивченні цієї дисципліни розширюється світогляд магістрів-філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання та формуються навички прикладних та міждисиплінарних досліджень. Студенти вчаться застосовувати основні психолінгвістичні методики, визначати національні та універсальні риси в мовленні, характеризувати особливості комунікативного впливу на структуру свідомості.


Переклад наукових текстів: спецсемінар
Навчальний курс призначений для розвитку в студентів навичок усного послідовного і письмового наукового перекладу на матеріалі сучасних усних і письмових текстів. У якості усних текстів-оригіналів англійською мовою пропонується курс лекцій з когнітивної лінгвістики провідного американського вченого Дж. Лакоффа. Письмові тексти представлені необхідною кількістю наукових статей початку ХХІ ст., переважно з лінгвістики дискурсу, провідних вчених США та Західної Європи, в тому числі опублікованих відомим видавництвом SAGE. Студенти створюють англо-українські словнички відповідних термінів, що вживаються в розділах Introductions, Methodology, Results, Conclusions тощо наукових статей. Окрім усного та письмового англо-українського перекладу, після засвоєння відповідної науково-орієнтованої лексики, студенти перекладають з української на англійську складові частини своїх наукових робіт для подальшого виступу на конференції молодих учених навесні та подальшої публікації на електронному ресурсі eKMAIR.


Полоністика: інтердисциплінарний аспект
Курс спрямований на опанування знань про специфічні риси польської мови, які виявляються на всіх мовних рівнях. Лексико-семантичні, фразеологічні, морфологічні, синтаксичні явища будуть розглянуті в етнолінгвістичному та практичному аспекті. Студенти познайомляться із важливими історичними й культурними фактами, які вплинули на світогляд поляків, опанують елементи лінгвокраїнознавста та перекладознавства, пізнають окремі явища польських діалектів і соціолектів. Особлива увага приділятиметься оволодінню уміннями коректної мовленнєвої поведінки, відповідно до вимог культури мови (розглядатимуться історичні аспекти й сучасні тенденції розвитку) та відмінних типів комунікативних ситуацій. Студенти навчаться працювати з польськими науковими текстами й творити власні, що дозволить їм брати участь у польських міжнародних конференціях, дискусіях, друкуватися в польських фахових виданнях. Успішне завершення курсу дозволить студентам піднятися на вищий рівень освіти та стати конкурентоспроможними фахівцями.


Польська мова
Курс спрямований на вивчення початкового рівня польської мови з нуля до рівнів А1/А2. У ході курсу студенти опановують польський алфавіт, правила орфоепії, орфографії та пунктуації; засвоюють базовий словник для обслуговування себе у типових навчальних, робочих та побутових обставинах; вивчають лінгвістичну термінологію для можливості подальшої самостійної роботи зі словниками, довідниками, граматиками польської мови тощо; здобувають практичні навички написання текстів різних жанрів і стилів, ведення презентацій, обговорень і дискусій польською мовою.


Польська мова - 2
Курс "Польська мова - 2" спрямований на вдосконалення набутих протягом попередніх семестрів навчання (курс "Польська мова") умінь, поглиблення й розширення знань із граматики, лексики, словотвору й синтаксису, опанування найскладніших елементів орфоепічного оформлення усних висловлювань, грамотного творення письмових текстів, а також розвиток комунікативної компетентності мовців. Курс передбачає оволодіння студентами польською мовою на рівні А2-В1.


Польська мова (для істориків)
Курс передбачає засвоєння знань із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксису польської мови на рівні А1-А2; оволодіння мовленнєвими уміннями та перекладацькими навичками; ознайомлення з основними відомостями про позамовні факти, пов?язані з культурою, історією Польщі; здобуття досвіду користування польськомовною літературою зі спеціальності, а також формування здатності писати й формулювати усно польською мовою тексти різних стилів у відмінних комунікативних ситуаціях (як побутове спілкування, так і офіційно-ділове мовлення та наукова діяльність).


Порівняльно-історична граматика слов`янських мов
Системне вивчення історії української мови передбачає визначення її (мови) місця серед інших слов'янських мов, докладнішу характеристику різнорівневих зв'язків української мови зі слов'янськими лінгвосистемами. З огляду на це для студентів, які опановують дисципліни мовознавчого та загальнославістичного профілю, важливо сформувати знання про спільне та відмінне у фонетиці і граматичній будові слов'янських мов, про внутрішні закони, які визначили їхній розвиток із праслов'янської мови-основи, а також про фонетико-граматичні особливості сучасних слов'янських мов


Проміжні рівні мовної системи
Пропонований курс покликаний сприяти формуванню у студентів цілісного уявлення про мовну систему та взаємодію одиниць її рівнів. Базові рівні мовної системи та взаємовідношення їхніх одиниць стають зрозумілими тільки після пізнання рівнів проміжних, якими є словотвірний, морфонологічний, фразеологічний, де значною мірою реалізується творчий потенціал мови часто у вигляді одиниць перехідного статусу існування. Пізнання явищ перехідності розкриває сутність мовної системи як складного самонароджувального організму, який формує різноманітність слів і їхніх форм, що не підводяться під жоден із її структурних рівнів.


Професійний переклад з англійської мови
Курс призначений для формування й удосконалення практичних навичок, необхідних для студента, який прагне стати перекладачем. Студенти набувають компетенцій із відтворення лексичних, граматичних та стилістичних складнощів англійської мови українською, оволодівають основами фахового редагування перекладів, навчаються застосовувати різні перекладацькі моделі адекватної передачі особливостей оригіналу, випрацьовують навички усного послідовного та письмового наукового та художнього перекладів з англійської мови на українську


Психолінгвістика
Курс формує знання про історію виникнення та розвитку психолінгвістики як науки, основні напрямки та школи у психолінгвістиці, методи психолінгвістичних досліджень, психолінгвістичні моделі породження та сприйняття мовлення. У ньому розглядається низка загальнотеоретичних та прикладних аспектів сучасних психолінгвістичних досліджень, знання яких необхідне для системного уявлення про методики вивчення мови як психосоціального явища. Увага приділяєтьсяся загальнотеоретичним проблемам етнопсихолінгвістики, способам опису етнопсихолінгвістичних розбіжностей на вербальному та невербальному рівнях, виявам норми і патології в мовленні. При вивченні цієї дисципліни розширюється світогляд магістрів-філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання та формуються навички прикладних та міждисиплінарних досліджень. Студенти вчаться застосовувати основні психолінгвістичні методики, визначати національні та універсальні риси в мовленні, характеризувати особливості комунікативного впливу на структуру свідомості.


Редагування наукових текстів
Уміння описати та проговорити наукові ідеї і результати дослідження є фундаментальною навичкою для науковців усіх рівнів, зокрема і студентів. На цьому курсі буде змога вдосконалити цю навичку, навчитися редагувати власні та чужі наукові тексти, добирати влучні заголовки, розумітися на видавничих політиках наукових журналів


Редагування художніх текстів
Курс подає відомості про шлях художнього твору від рукопису до книжки та роль редактора в цьому процесі. Під час курсу студенти дізнаються про історію редакторства як фаху; розглянуть поняття редактури, коректури, цензури, технічної правки; опанують багатство та різноманіття виражальних засобів української мови; навчаться застосовувати посібники, словники, інтернет-ресурси для виявлення та виправлення помилок. Курс спрямований на розвиток вміння помічати мовні хиби в художніх текстах різного жанру, пропонувати шляхи мовного вдосконалення, визначати місце книжки в літературному процесі. Курс перебуває на межі мовознавства та літературознавства: формує у студентів навички літературно-критичної роботи з художнім текстом як цілісністю, особливості його рецепції читачем та водночас актуалізує лінгвістичні знання норм і правил української літературної мови.


Редакторський практикум
Курс "Редакторський практикум" має на меті підготовку майбутніх фахівців у роботі з різноманітними типами, жанрами, стилями текстів. Курс орієнтований на критичне читання та осмислення редакторських можливостей роботи з текстом. Для досягнення цієї мети студенти вивчають такі аспекти редакторської роботи, як аналіз тематичної та композиційної будови тексту, перевірка фактологічної інформації, встановлення логічних зв'язків, мовна правка, а також редакційно-технічна обробка тексту.


Розробка дисертаційного проекту


Слов`янська мова (болгарська)
Вивчення курсу "Cлов'янська (болгарська) мова" дозволить студентам опанувати теоретичні знання й набути практичних умінь із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксис болгарської мови на рівні А1-А2, а також ознайомитися з найважливішими позамовними фактами, пов?язаними з культурою, історією Польщі. Студенти зможуть спілкуватися болгарською мовою в різних комунікативних ситуаціях, а також здобудуть уміння працювати з болгаромовною літературою зі спеціальності й презентувати фрагменти власного дослідження.


Старослов`янська мова
Курс містить основні відомості про старослов'янську мову, її фонетичну і граматичну будову, походження, джерела вивчення, місце серед інших слов'янських, історію виникнення і розвитку найдавніших слов'янських азбук, а також огляд старослов'янських пам'яток


Теорія та практика аргументації: спецсемінар


Турецька мова
Вивчення дисципліни "Турецька мова" ("T?rk Dili" або "T?rk?e"), який викладається бакалаврам, полягає у ґрунтовному вивченні цієї мови, зокрема основи теоретичної граматики. Для всебічного вивчення названої дисципліни необхідно самостійна робота студентів, знання методології, систематична робота з різноманітною літературою, джерелами інформації для вивчення запропонованого предмету, зосібна навчальними посібниками та підручниками, словниками, науковими монографіями та статтями, а також джерелами картографічної та історичної інформації; періодичними виданнями, науково-популярною літературою, Інтернет ресурсів.


Цифрові технології у лінгвістичних дослідженнях: практикум
Курс формує знання про вітчизняні та світові інформаційні технології у лінгвістичній діяльності. Студенти набувають оволодівають цифровим методом обробки інформації, випрацьовують навички роботи із сучасними мультимедійними словниками та віртуальними лабораторіями як формами комунікації.


Чеська мова
Програма курсу з чеської мови розрахована на студентів, які раніше не вивчали чеську мову або мають початковий рівень знаньдо рівнів B2/А1. У зв'язку з цим чимала увага приділяється вводно-фонетичній частині. У ході курсу студенти опановують чеську абетку, правила фонетики, орфоепії, орфографії та пунктуації; засвоюють базовий словник для обслуговування себе у типових навчальних, робочих та побутових обставинах; вивчають лінгвістичну термінологію для можливості подальшої самостійної роботи зі словниками, довідниками, граматиками чеської мови тощо. Вже з перших кроків широко застосовується порівняльно-історичний метод, елементи історичної граматики чеської мови, відбувається постійний компаративний аналіз мовних процесів слов'янських мов. Програмою передбачено комплексне вивчення граматичного та лексичного матеріалу. Для їх засвоєння під час практичних занять студенти мають змогу працювати з оригінальними аудіоматеріалами, текстами підручників чеської мови, уривками творів видатних чеських письменників, а також з чеською періодикою. В ході викладання курсу передбачено широке ознайомлення студентів з національними традиціями, звичаями, історією та культурою чеського народу, реаліями сучасного політичного та економічного життя Чехії. Важливою складовою курсу є позааудиторне читання, яке передбачає самостійне опрацювання різних текстів та статей.


Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Perswazja językowa w różnych dyskursach = Речевое воздействие в разных дискурсах/ [Марина Гаврилова, Marta Noińska, Izabela Bawej, Григорий Тульчинский, Елена Монахова, Ольга Павленкова, Сергей Громыко, Tatiana Kananowicz, Елена Широкова, Dejan Ajdačić, Lidia Nepop-Ajdačić et al.] ; pod red. Żanny Sładkiewicz, Aleksandry Klimkiewicz, Karoliny Wielądek. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 414 s. – (Perswazja językowa w różnych dyskursach ; t. 5).
 • Туранли Ф. Г. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах : (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) : монографія / Фергад Туранли; [наук. ред. Калакура Я. С. ; літ. ред. Лучик А. А.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2016. – 605 с.
 • Тома Н. М. Абстрактна лексика в мовосвіті Петра Могили : монографія / Наталія Тома ; [відп. ред. А. А. Лучик] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Тернопіль : Астон, 2014. – 215 с. : портр. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України : 3 700 географічних назв / В. В. Лучик ; [відп. ред. В. Г. Скляренко]. – [Київ] : Академія, [2014]. – 542 с. – (Nota Bene). –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Лучик А. А. Польсько-український словник еквівалентів слова / Алла Лучик, Ольга Антонова ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ін-т славістики Польс. акад. наук. - К. : [НаУКМА], 2013. - 243 с. - (Словники України). - Включ. бібліогр.
 • Лучик А.А., Антонова О.О., Дубровська І. Українсько-польський словник еквівалентів слова. – К., 2011. – 312 с.
 • Лучик В.В. (ред.) Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака) / [відп. ред. В. Лучик] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : [НаУКМА], 2010. – 246 с.
 • Туранли Ф. Тюркські джерела до історії України / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - Київ : [Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України], 2010. - 365 с. - Включ. покажч.
 • Лучик А.А. Прислівникові еквіваленти слова в українській мові. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2009. – 166 p. – (Jezykoznawstwo Slowianskie).

 

Підручники, навчальні посібники

 • Лучик В. В. Вступ до слов'янської філології : підручник / В. В. Лучик. - 2-ге вид., виправл., доповн. - Київ : ВЦ "Академія", 2013. - 343 с. : портр. - (Альма-матер). - Включ. бібліогр.
 • Куранова С. І. Основи психолінгвістики / Світлана Іванівна Куранова. – Навчальний посібник. – К.: ВЦ “Академія”, 2012. — 208 с. — (Серія “Альма-матер”)
 • Лучик В.В. Вступ до слов'янської філології : підруч. / В.В. Лучик. – К. : ВЦ "Академія", 2008. – 323 с. – ( Альма-матер).

 

Публікації /статті

2022

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Близнюк К. Р. Взаємодія мовного ландшафту й мовних особистостей героїв у романі О. Ільченка «Місто з химерами» / Катерина Близнюк // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2022. – С. 13–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24617
 • Куранова С. І. Сигматична координата моделювання дискурс-портрета мовної особистості / Світлана Куранова // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2022. – С. 44–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24611
 • Лучик А. А. Слов’янські мови крізь мову українську (на матеріалі українського національного лінгвістичного корпусу) / Алла Лучик // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 48–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24610
 • Stylometric study of the fiction using Sketch Engine / Oksana S. Taran, Oleksandra S. Palchevska, Alla A. Luchyk, Viktoriia V. Shabunina, Oksana V. Labenko // Proceedings of Digital Humanities Workshop (DHW 2021), December 23, 2021, Kyiv, Ukraine. – New York : Association for Computing Machinery, 2022. – P. 63–69. – https://doi.org/10.1145/3526242.3526249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23140
 • Тома Н. М. Мовні засоби впливу на слухача у проповіді «Крестъ Христа Спасителя и кождого человька» П. Могили / Наталія Тома // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 86–90.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24602
 • Туранли Ф. Діяльність азербайджанських іммігрантів в Україні: освіта, наука та розвиток діаспори / Фергад Туранли // World Azerbaijanis: history and modernity : 4th international scientific conference, 29–30 December 2021, Baku, Azerbaijan : abstracts / Baku State Univeristy. – Baku, 2022. – P. 6–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24266

 

2021

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Антонова О. О. Структурна і семантична специфіка польських прийменникових еквівалентів слова / Ольга Антонова // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 11–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20651
 • Близнюк К. Р. Одиниці негативної семантики у структурі лексико-семантичних полів «патріотизм», «patriotyzm» і «patriotism» / Катерина Близнюк // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 15–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20650
 • Близнюк К. Р. Лакунарність лексико-семантичної групи «donation»: англійсько-українські паралелі / Близнюк К. Р. // Проблеми лінгвістичної семантики : VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 19 листопада 2021 року / [редкол.: Деменчук О. В. (голов. ред.) та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет, Філологічний факультет, Кафедра романо-германської філології. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2021. – С. 45–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22949
 • Зарінова М. В. Ортографічні консонантні варіанти іншомовних слів з ф/т / Марія Зарінова // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 42–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20645
 • Куранова С. І. Мовна особистість: психолінгвістичний аспект / Світлана Куранова // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 54–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20642
 • Corpus-driven approaсh to Ukrainian е-anecdotes study / Alla Luchyk, Oksana Taran, Oleksandra Palchevska, Natalia Sharmanova, Ganna Demydenko // Computational Linguistics and Intelligent Systems : proceedings of the 5th International Conference, COLINS-2021, Kharkiv, Ukraine, April, 2021, 22–23 / Natalia Sharonova, Vasyl Lytvyn, Olga Cherednichenko, Yevhen Kupriianov, Olga Kanishcheva, Thierry Hamon, Natalia Grabar, Victoria Vysotska, Agnieszka Kowalska-Styczen, Izabela Jonek-Kowalska (eds.). – Aachen, Germany, 2021. – Vol. 1 : Main conference. – P. 424–434. – (CEUR workshop proceedings ; vol. 2870). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21309
 • Лучик А. А. Особливості структурування словникової статті у віртуальній лінгвістичній лабораторії «Економічна термінологія» / Лучик А. А., Куранова С. І. // Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці», 8–10 квітня 2021 року, м. Київ / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», ННЦ «Інноваційна лабораторія «Іннолаб» НаУКМА, Асоціація випускників НаУКМА, Центр енергоменеджменту НаУКМА, Центр електронної освіти НаУКМА [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 232–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21728
 • Лучик А. А. Тривимірний простір компаративістики у працях Василя Лучика / Алла Лучик // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 58–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20623
 • Nepop-Ajdaczyć L. Frazeologia polska dla studentów ukraińskich: aspekt porównawczy i etnolingwistyczny / Lidia Nepop-Ajdaczyć // VII Światowy Kongres Polonistów : [Polonistyka światowa – archiwa i współczesność, Wrocław, 20–23 października 2021 r.] : streszczenia wystąpień. – [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2021]. – S. 124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24454
 • Непоп-Айдачич Л. В. Засоби символізації та стереотипізації у творенні мовних образів квітів у польській мові й культурі / Лідія Непоп-Айдачич // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 73–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20618
 • Тома Н. М. Казання Петра Могили «Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка»: психолінгвістичний аспект / Наталія Тома // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 98–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20609
 • Туранли Ф. Міграційні процеси на Кавказі: причини, перебіг подій і наслідки / Фергад Туранли // საერთაშორისოსამეცნიეროსიმპოზიუმითემაზე “მშვიდობიანიკავკასია” = InternationalScientificSymposium “PeacefulCaucasus” = “Kafkasya’daBarış Arayışları” adlı uluslararası bilimselsempozyumu / [ed.: İbrahimTellioğlu, RoinKavrelishvili] ; Gori State Teaching University. – Gori : Gori State Teaching University, 2021. – P. 56–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21205
 • Туранли Ф. «Вже в його назві почуєш гомін віків» / Фергад Туранли // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Треті Грабовецькі історичні читання», (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2020 р.) / [редкол.: Райківський І. Я. (голов. ред.) та ін.] ; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» [та ін.]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. – С. 53–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24262
 • Туранли Ф. Теоретична модель дослідження староукраїнських і старотурецьких рукописних документів / Туранли Фергад Гардашкан Оглу // До 150-річчя від дня народження академіка А. Ю. Кримського : матеріали Міжнародної наукової конференції, Київ, 19–20 жовтня 2021 року / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – С. 78–81. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23728

 

Інше

 • Ajdačić D. Środki językowe służące integracji grup awangardowych (na przykładzie manifestów słowiańskich) / Dejan Ajdačić, Lidia Nepop-Ajdačić // Perswazja językowa w różnych dyskursach = Речевое воздействие в разных дискурсах / pod red. Żanny Sładkiewicz, Aleksandry Klimkiewicz, Karoliny Wielądek. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – S. 102–113. – (Perswazja językowa w różnych dyskursach ; t. 5).

 

2020

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Антонова О. О. Структурно-семантична і функціональна специфіка прийменникових еквівалентів слова семантики порівняння (на матеріалі польської мови) / Антонова Ольга Олександрівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 5–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17632
 • Близнюк К. Р. Мовні засоби моделювання (пост)радянського простору в романі А. Стасюка «Схід» / Близнюк Катерина Ростиславівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17630
 • Зарінова М. В. Номінативні варіанти в лексико-семантичній системі української мови кінця XIX – початку XX століть / Зарінова Марія Валентинівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 41–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17622
 • Куранова С. І. Семантичні особливості дискурс-портрета мовної особистості / Куранова Світлана Іванівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 73–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17613
 • Лучик А. А. Етимологічний словник суфіксів української мови як багатоаспектне джерело лінгвістичних досліджень / Лучик Алла Анатоліївна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 76–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17612
 • Toma N. M. Sermon of Petro Mohyla “The Cross of Christ the Savior and Everyone” as a communicative phenomenon in preaching discourse of the XVIIth century / Nataliya Toma // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 117–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17597
 • Туранли Ф. Методи інтерпретації старотурецьких текстів і схематичне відображення теоретичної моделі дослідження / Фергад Туранли // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 120–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17596
 • Туранли Ф. Постпандемічний період розвитку міжнародних відносин України: східний вектор / Туранли Фергад Ґардашкан Оглу // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / [наук. ред. Волошин Ю. О.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. – Київ : Національний авіаційний університет, 2020. – Т. 1. – С. 41–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17869

 

2019

Cтатті

 • Зернецький П. В. Лінгвістичні ціннісні параметри дискурсів публічних особистостей епохи глобалізації в соціальних мережах: міжнародні порівняння / Зернецький П. В., Куранова С. І. // Еволюція цінностей в епоху глобалізації : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької ; Національна академія наук України, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. – С. 169–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19108
 • Лучик А. А. Питання зіставної стилістики в працях І. К. Білодіда / А. А. Лучик // Плугатар мовознавчої ниви : збірник наукових праць / [редкол.: В. М. Бріцин та ін.] ; НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 103–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17767
 • Лучик А. А. Семантичний словник як джерельна база для когнітивних пошуків / Алла Лучик, Ірина Остапова // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць / [за ред. О. П. Левченко]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – [С. 119–124]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17768
 • Nepop-Ajdaczić L. Goździk / Lidia Nepop-Ajdaczić // Słownik stereotypów i symboli ludowych / koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński ; zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2019. – T. 2 : Rośliny, [Cz.] 3 : Kwiaty. – S. 99–108.
 • Nepop-Ajdaczić L. Konwalia / Lidia Nepop-Ajdaczić // Słownik stereotypów i symboli ludowych / koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński ; zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2019. – T. 2 : Rośliny, [Cz.] 3 : Kwiaty. – S. 116–122.
 • Nepop-Ajdaczić L. Niezapominajka / Lidia Nepop-Ajdaczić // Słownik stereotypów i symboli ludowych / koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński ; zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2019. – T. 2 : Rośliny, [Cz.] 3 : Kwiaty. – S. 180–186.
 • Turanly F. Development of Turkic Studies in Ukraine / Ferhad Turanly // Journal of International Eastern European Studies. – 2019. – Vol. 1. – P. 198–214. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16180
 • Turanly F. The military cooperation between the Crimean Khanate and the Zaporozhian Host in the second quarter of the XVIIth century / Ferhad Turanly // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. – № 11. – P. 39–55. – https://doi.org/10.24919/2519-058x.11.170699. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16168
 • Туранли Ф. Рукописні документи про чорноморський вектор дипломатичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького / Ф. Туранли // Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Історія. – 2019. – Вип. 1 (140). – С. 61–68. – https://doi.org/10.17721/1728-2640.2019.140.12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16155
 • Turanli F. The Chyhyryn Military Campaign of the Turkish Army in Right-Bank Ukraine: causes and historical consequences / Ferhat Turanli // Tarih Dergisi. – 2019. – Issue 70. – P. 37–50. – https://doi.org/10.26650/TurkJHist.2019.18007. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16866

 

Матеріали конференцій

 • Близнюк К. Р. Асоціативні експерименти: валідність і лінгвістична інформація / Катерина Близнюк // Мовний простір слов’янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2019. – С. 37–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16345
 • Туранли Ф. Історія династії Гіраїв у кримськотатарських і турецьких писемних джерелах та в історіографії / Ф. Туранли (Туранли Фергад Ґардашкан Оглу) // До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919–2006) : тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 16 травня 2019 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – С. 20–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15731
 • Turanly F. Karlovice Treaty of 1699: reasons for that and its consequences / Ferhad Turanly // 2019 CIEES Skopje / North Macedonia : (proceedings of the 3rd Congress of International Eastern European Studies (CIEES–2019) / ed.: Serkan Yazici [et al.]. – Sakarya, 2019. – P. 395–420. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16867

 

Інше

 • Близнюк К. Р. Лексико-семантичне поле «патріотизм» в українській, англійській і польській мовах : кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису подається на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Близнюк Катерина Ростиславівна ; наук. кер.: Лучик Алла Анатоліївна ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця : [б. в.], 2019. – 263 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18911
 • Алла Анатоліївна Лучик : бібліографічний покажчик до 60-річчя з дня народження / [уклад. К. Р. Близнюк ; передм. В. В. Лучик] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»], 2019. – 38 с. : фотогр.
 • Марія Михайлівна Пещак : бібліографічний покажчик до 90-річчя з дня народження / [уклад.: А. А. Лучик, Н. М. Тома] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»], 2019. – 35 c. : фотогр.

 

2018

Cтатті

 • Blyzniuk K. R. American patriotism: the specifics of verbalization in the form of the lexical-semantic field / Blyzniuk K. R. // European Journal of Literature and Linguistics. – Vienna, 2018. – Issue 3. – P. 3–6. https://doi.org/10.29013/EJLL-18-3-3-6
 • Куранова С. І. Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості / Світлана Куранова // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 33–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14999
 • Куранова С. І. Загальні характеристики та структурно-прагматичні аспекти створення дискурс-портрета (на матеріалі публіцистики О. Забужко) / Куранова С. І. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 26. – С. 82–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15462
 • Непоп-Айдачич Л. В. Стереотипні риси братків у польській мові та культурі, реконструйовані на базі їх номінацій / Л. В. Непоп-Айдачич // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць / гол. ред. О. Л. Паламарчук. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 33. – С. 69–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15813
 • Тома Н. М. Стилістичні особливості функціонування синонімів у творах Петра Могили / Тома Н. М. // Мова і культура : науковий журнал / гол. ред. Д. С. Бураго. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21, Т. 4 (193). – С. 165–173. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15463

 

Матеріали конференцій

 • Близнюк К. Р. Польський гонор у лексико-семантичному полі “patriotyzm” / Катерина Близнюк // Мовний простір слов’янського світу : тези доповідей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : [б. в.], 2018. – С. 48–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13802
 • Turanly F. Reflection of the History of the Crimean Ulus in the Crimean-Tatar and Turkish Written Sources and Historiography / Ferhad Turanly // Concepts, Sources and Methodology in Eastern European Studies : Congress of International Eastern European Studies (CIEES) / ed. Yücel Öztürk, Nuri Kavak. – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 137–148. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14985

 

2017

Cтатті

 • Антонова О. О. Oсобливості структури трикомпонентних прийменникових еквівалентів слова польської мови у зіставленні з українською / Антонова О. О. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 16–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11605
 • Близнюк К. Р. Лексико-семантичне мікрополе «відданість» у сучасній українській мові / Близнюк К. Р. // Філологічні студії : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 8. – С. 42–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14906
 • Близнюк К. Р. Аналіз опозицій як метод дослідження лексичної семантики / Катерина Близнюк // Граматичні студії : збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – Вип. 3. – С. 70–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13233
 • Близнюк К. Р. Етнокультурна специфіка лексико-семантичних мікрополів «szacunek» і «respect» у сучасних польській та англійській мовах / К. Р. Близнюк // Наукові праці : науковий журнал. Серія: Філологія. Мовознавство. – Миколаїв, 2017. – Т. 294, вип. 282. – С. 13–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13226
 • Близнюк К. Р. Лексико-семантичне поле як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі семантичного мікрополя «courage» в англійській мові) / К. Р. Близнюк // Мова і культура : науковий журнал. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20, Т. 3 (188). – С. 52–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13232
 • Близнюк К. Р. Особливості вербалізації лінгвоконцепту «сміливість» в українській і польській мовах / Катерина Близнюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – Вип. 153. – С. 504–509. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13234
 • Близнюк К. Р. Cистемно-структурна організація семантичного мікрополя «poświęcenie» у польській мові / Близнюк К. Р. // Магістеріум. Мовознавчі студії. – 2017. – Вип. 66. – С. 21–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11601
 • Близнюк К. Р. Структурно-семантична організація лексико-семантичного мікрополя «повага» у сучасній українській мові / Катерина Близнюк // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 132–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12634
 • Калакура Я. С. Кам’янець-Подільська воєнна кампанія султана Мехмеда IV та гетьмана Петра Дорошенка: історіографія та джерела / Калакура Я., Туранли Ф. Ґ. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / [гол. ред. В. С. Степанков]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 6. – С. 161–182. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13242
 • Куранова С. І. Жанрові параметри створення дискурс-портрета публічної мовної особистості / Куранова С. І. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 47–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11590
 • Куранова С. И. Новейшая история развития жанров дискурса / Куранова С. И. // Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов : сборник научных трудов / [под науч. ред. И. Ф. Ухвановой и др.]. – Минск : РИВШ, 2017. – Вып. 7 : Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискурс. – С. 57–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12671
 • Куранова С. І. Перспективи дослідження публічної мовної особистості в аспекті жанрової та регістрової теорій / Світлана Куранова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – 2017. – № 5. – С. 42–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12568
 • Куранова С. І. Проблеми дослідження мовної особистості у психолінгвістиці / Куранова С. І. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Маріуполь, 2017. – Вип. 16. – С. 90–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13235
 • Лучик А. А. Синтагматична параметризація еквівалентів слов у парадигмі корпусної лінгвістики / Лучик Алла, Остапова Ірина // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – С. 33–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13349
 • Лучик А. А. Явища аглютинації у системі службових слів / Алла Лучик // Граматичні студії : збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – Вип. 3. – С. 43–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13236
 • Лучик В. В. Слов’янська ономастика: стан і перспективи розвитку / Василь Лучик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 210–212. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13237
 • Лущенко Т. Л. Поняття інтертекстуальності в сучасному мовознавстві / Лущенко Т. Л. // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей. – Київ, 2017. – Вип. 113. – С. 141–146. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13518
 • Передрієнко В. А. Українська і церковнослов’янська мови першої половини XVIII ст. у драматичних творах Митрофана Довгалевського / Передрієнко В. А. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 69–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11524
 • Тома Н. М. Особливості суспільної лексики в мові творів Петра Могили / Тома Н. М. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 77–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11504
 • Тома Н. М. Структурно-семантичний аспект дослідження лексико-семантичної групи «Фізичний стан людини» в творах Петра Могили / Н. М. Тома // Science Rise : Scientific Journal. – 2017. – № 2 (31). – С. 64–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13238
 • Туранли Ф. Ґ. Внесок азербайджанських інтелектуалів у розвиток культури та науки України. Мугаммед Садик Агабекзаде (1865–1944) / Ф. Ґ. Туранли // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. зб. / упоряд.: О. Р. Купчик, Л. В. Шпаковськи. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 116–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13161
 • Туранли Ф. Ґ. Дипломатична діяльність українських гетьманів: чорноморський вектор [електронний ресурс] / Фергад Туранли // Європейські історичні студії : науковий журнал : електронне видання. – Електронні дані. – Київ, 2017. – № 7. – С. 125–149. – Micтить бiблioгpафічні посилання. – Метод доступу: Інтернет. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12694
 • Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. Становлення літописних традицій і розвиток класичної турецької мови / Туранли Ф. Ґ. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 82–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11500
 • Туранли Ф. Ґ. Турецькі рукописні документи як джерела інформації з історії України другої половини XVI ст. / Туранли Ф. Ґ. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Історія. – 2017. – Вип. 2 (133). – С. 73–83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12651
 • Туранли Ф. Ґ. Українські козаки: походи на південні береги Чорного моря / Туранли Ф. Ґ. // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : Гілея, 2017. – Вип. 118. – С. 7–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13239
 • Туранли Ф. Ґ. Формування українокозацько-кримськотатарського союзу та морські походи запорозьких козаків / Туранли Ф. Ґ. // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. – Одеса : Екологія, 2017. – Вип. 36. – С. 200–224. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13249
 • Turanly F. Development of the Ukrainian Cossacks and Activities of Dmytro Vyshnevetsky According to the Data from Turkish Written Sources and Historiography / Ferhad Turanly // Akademik İncelemeler Dergisi = Journal of Academic Inquiries. – 2017. – Vol. 12, Issue 1. – P. 59–81. http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.306472
 • Turanly F. Evolution of the Turkish Language in the Ottoman Chronicle Tradition / Ferhad Turanly // VAKANÜVİS – Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi = International Journal of Historical Researche. – 2017. – Vol. 2, no. 1. – P. 245–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13240
 • Turanly F. Problems of Studying the Crimean-Tatar Manuscripts of the Cossack Period on the Ukrainian-Turkish Relations / Ferhad Turanly // VAKANÜVİS – Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi = International Journal of Historical Researche. – 2017. – Vol. 2, no. 1. – P. 218–244. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13241

 

Матеріали конференцій

 • Близнюк К. Р. Особливості вербалізації почуття прагнення у лексико-семантичних полях «патріотизм», «patriotyzm» і «patriotism» в українській, польській та англійській мовах / Катерина Близнюк // Мовний простір слов’янського світу : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – 2017. – С. 12–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11787
 • Blyzniuk K. R. Verbal representation of the concept of enthusiasm in the lexical-semantic fields of patriotism / K. R. Blyzniuk // Filologia, Socjologia i Kulturoznawstwo. European Scientific Conference. Theory. Practice : Zbiór Artykułów Naukowych, Konferencji Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.07.2017–31.07.2017). – Warszawa : Diamond trading tour, 2017. – S. 20–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13225
 • Turanli Ferhat. Zaporog Kazaklarının Güney Karadeniz Sahillerine Düzenledikleri Seferler / Ferhat Turanli // Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III = International Symposium on Gazi Suleyman Pasa & History of Kocaeli-III / editorler: Dr. Haluk Selvi. – Kocaeli : Kocaeli Buyuksehir Belediyesi, 2017. – P. 703–722. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12689

2016

Статті

 • Антонова О. О. Структурно-семантичний аспект дослідження прийменникових еквівалентів слова польської мови соціативної семантики / Антонова О. О. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 10–14. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9314
 • Антонова О. А. Структурные и семантические особенности предложных эквивалентов слова польского языка / Антонова О. А. // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2016. – № 3–4. – P. 45–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11492
 • Голінатий О. П. Назви поселень старообрядців на території Кіровоградщини / Голінатий О. П. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 18–21. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9316
 • Куранова С. І. Публічна мовна особистість у соціальних мережах : жанрово-функціональний аспект / Куранова С. І. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 35–44. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9320
 • Лучик А. А. Динаміка мовної норми і проблеми кодифікації / Лучик А. А. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 51–55. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9322
 • Лучик А. А. До питання про українську російську в сучасній парадигмі наукових досліджень / А. А. Лучик // Мовознавство. – 2016. – № 5. – С. 38–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11422
 • Лучик А. А. Стан і перспективи зіставної стилістики в Україні / Лучик А. А. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 10. – С. 123–128. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11490
 • Лучик В. В. Роль макро- і мікротопонімів у розв’язанні проблеми прабатьківщини слов’ян / В. В. Лучик // Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej: geographical names in physical space / red. A. Gałkowski, R. Gliwa. – Łódź : Wyd-wo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 35–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12267
 • Лучик В. В. Етнокультурні конотації в топонімії України / Лучик В. В. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 55–60. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9323
 • Лучик В. В. Майстер наукового і педагогічного слова : (до 80-річчя від дня народження В. А. Передрієнка) / Лучик В. В. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 107–108. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9334
 • Передрієнко В. А. Пам'ятки другої половини XVII–XVIII ст. як джерело для дослідження української мовної особистості / Передрієнко В. А. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 69–73. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9326
 • Тома Н. М. Лексична ідентифікація семантичної групи "Риси характеру людини" в мові творів Петра Могили / Тома Н. М. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 82–88. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9329
 • Тома Н. М. Абстрактна лексика на позначення почуттів та емоцій людини в мові творів Петра Могили / Тома Н. М. // Studia Linguistica : збірник наукових праць. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 373–380. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11535
 • Туранли Ф. Ґ. Відомості з історії України періоду Прутської війни в османсько-турецьких архівних документах / Ф. Ґ. Туранли // Східний Cвіт. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2016. – Вип. 1. – С. 36‒46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11491

 

Матеріали конференцій

 • Turanlı F. Zaporog Kazaklarının Güney Karadeniz Sahillerine Düzenledikleri Seferler / Turanlı Ferhat // Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi, Sempozyum –ІІІ : International Symposium on Gazi Süleyman Paşa & History of Kocaeli – III, Özet Kitapçığı (Abstrakts), 25–27 Mart 2016. – Türkiye-Kocaeli, 2016. – P. 57–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12266

2015

У виданнях НаУКМА

 • Голінатий О. П. Ойконіми Кіровоградщини іншомовного походження / Голінатий О. П. // Мови й культури: між Сходом і Заходом : (пам'яті Омеляна Пріцака) : [збірник наукових статей / редкол. : Залізняк Л. Л., Квіт С. М., Кочубей Ю. М., Лучик В. В., Передрієнко В. А., Сидорчук Т. М., Туранли Ф. Ґ. О., Ярошенко Т. О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 160-166.
 • Лучик В. В.  Україна в контексті давніх мов і культур: лінгвістичний погляд / Лучик В. В. // Мови й культури: між Сходом і Заходом : (пам'яті Омеляна Пріцака) : [збірник наукових статей / редкол. : Залізняк Л. Л., Квіт С. М., Кочубей Ю. М., Лучик В. В., Передрієнко В. А., Сидорчук Т. М., Туранли Ф. Ґ. О., Ярошенко Т. О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 179-186.
 • Лучик А. А. Граматика мовних процесів: від традицій до новаторства / Лучик А. А. // Мови й культури: між Сходом і Заходом : (пам'яті Омеляна Пріцака) : [збірник наукових статей / редкол. : Залізняк Л. Л., Квіт С. М., Кочубей Ю. М., Лучик В. В., Передрієнко В. А., Сидорчук Т. М., Туранли Ф. Ґ. О., Ярошенко Т. О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 173-178.
 • Тома Н. М. Абстрактна лексика польського походження в мові творів Петра Могили / Тома Н. М. // Мови й культури: між Сходом і Заходом : (пам'яті Омеляна Пріцака) : [збірник наукових статей / редкол. : Залізняк Л. Л., Квіт С. М., Кочубей Ю. М., Лучик В. В., Передрієнко В. А., Сидорчук Т. М., Туранли Ф. Ґ. О., Ярошенко Т. О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 235-242.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Лучик В. В.  Історичний словотвір топонімів України: київськоруський (давньоукраїнський) період / В. В. Лучик // Мовознавство. - 2015. - № 3. - С. 45-55.
 • Лучик В. В.  З досвіду укладання «Етимологічного словника топонімів України» / В. В. Лучик // Записки з ономастики = Opera in onomastica : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2015. - Вип. 18. - С. 465-473.
 • В інших виданнях України
 • Лучик В. В.  Походження деяких власних назв, пов’язаних з Ватрославом Ягичем / Лучик В. В. // Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства : зб. наук. пр. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. - С. 125-129.

В іноземних виданнях

 • Лучик В. В.  Тюркізми козацької доби в топонімії України / Василь Лучик // Uluslararasi Türkiye-Ukrayna Iliskileri Sempozyumu Kazak Dönemi (1500-1800) Bildiriler. - 2015. - С. 53-64.
 • Куранова С. І.  Семантико-рольові особливості текстів українських мас-медіа / Світлана Куранова // Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa. - 2015. - T. 2. - С. 199-207.
 • Лучик А. А.  Про деякі проблеми перекладної лексикографії слов'янських мов / Алла Лучик // Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa. - 2015. - T. 2. - С. 77-84.
 • Лучик А. А. The Slavic Translation Lexicography Theory and Practice: on the Material of the Stable Word Units / Алла Лучик // Cognitive studies. - 2015. - Vol. 15.
 • Toma N. The works of Petro Mohyla as a source of research into the Old Ukrainian language in the first half of the XVII-th century / Toma N. // Modern Science – Moderní věda. - 2015. - № 3. – P. 179–185.
 • Туранли Ф. Турецький вектор у дипломатичній діяльності українських гетьманів / Ферхад Туранли // Uluslararasi Türkiye-Ukrayna Iliskileri Sempozyumu Kazak Dönemi (1500-1800) Bildiriler. - 2015. - С. 611-626.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Антонова О. О. Засоби референції мети лексикалізованими одиницями польської мови // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57. — С. 3-7.
 • Голінатий О. П.Походження назви міста Бобринець // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57. — С. 11-13.
 • Дзєржавін К.До питання про польську говірку в Перемишлі та перемишльському регіоні // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 – С. 19-23.
 • Куранова С. І. Лінгвопрагматичний вимір дискурсу інтерв’ю / Куранова С. І. // Магістеріум. Мовознавчі студії. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. – Вип. 57. – С. 37 – 43.
 • Лучик А. А.Зауваги щодо створення граматики мовних процесів // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 – С. 48-51.
 • Лучик В. В. Етюди з «Короткого етимологічного словника топонімів України». 9 // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 — С. 52-75.
 • Передрієнко В. А.Бароко в контексті стильового розвитку староукраїнської літературної мови другої половини ХVІ-ХVІІІ ст. // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 – С. 79-84.
 • Тома Н. М.Стилістичні особливості функціонування антонімів у творах Петра Могили / Н. М. Тома // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 – С. 98–104.
 • У фахових українських виданнях (перелік ВАКу):
 • Антонова О.О.Теорія і практика моделювання прийменникових еквівалентів слова польської мови: методологічний аспект.// Гуманітарна освіта у вищих технічних навчальних закладах. – Зб. наук. праць. – Вип. 29. – К., 2014. – С. 61 – 68.
 • Куранова С. І.Динамічний опис семантико-рольової структури змісту дискурсу / Куранова С. І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 11. – С. 98 – 105.
 • Куранова С. І.Прагмалінгвістичні особливості мовної особистості у діалогічному дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) / Куранова С. І. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2013. – Серія «Філологічні науки». – Книга 3. – С. 117 – 120.
 • Лучик А.А.Зауваги щодо подальшого розвитку граматичного вчення// Лінгвістичні студії: на пошану корифею: Збірник наукових праць і вітань з нагоди 90-ліття С. І. Дорошенка. – Харків, 2014. – С. 40-43.
 •  Лучик А.А.Функційні властивості прислівникових еквівалентів слова як одиниць граматики мовних процесів // Прикладна лінгвістка та лінгвістичні технології: Megaling-2014: Зб. наук. праць. – К.: УМІФ, 2014. – С. 172-179.
 •  Лучик В. В. [Рец. на:] Скляренко О., Скляренко О. Типологічна ономастика: У 5 кн. Кн. 2: Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі // Мовознавство. —2014. — № 3. — С. 89-92 (0,4 друк. арк.).
 •  Тома Н.Твори Петра Могили як джерело дослідження староукраїнської мови першої половини XVII століття / Наталія Тома // Українське мовознавство: міжвідомчий науковий збірник. Вип. 44(1). – К., 2014. – С. 318 – 324.
 • Туранли Ф. Ґ.Стосунки Української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османотурецькими літописами / Ф. Ґ. Туранли // ― Східний Світ (The word of the orient). Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ. – Київ, 2014. ―Вип. 2. – С. 82- 90.
 • Туранли Ф.Ґ.До питання про тюрксько-османські писемні джерела та визначення їхнього авторства / Ф. Ґ. Туранли // XVIII Сходознавчі читання А. Кримського / Тези доповіді. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ. ― Київ, 2014. ― С. 39 - 41.

В інших виданнях України:

 • Лучик В. В.Топоніміка // Історія України: Енциклопедія. — К.: Наук. думка, 2013. — Т. 10. — С. 124-125.
 • Лучик В. В.Ягич Ватрослав // Історія України: Енциклопедія. — К.: Наук. думка, 2013. — Т. 10. — С. 723-724. Інше:
 • Афонін Ю.В. Łacińska twórczość metropolity Piotra Mohyły w latach 1633-1647 / Studia Catholica Podoliae, Annus VII (2014). — Numerus 7. Кам’янець-Подільский ; Городок: Видавництво CLARA STUDIO, 2014. — С. 405-413.
 • Куранова С.Лингвопрагматический аспект дискурса «врач – пациент» // LA TABLE RONDE. Сборник материалов / Лингвистика дискурса и перспективы её развития в парадигме современной славистики / Минск: РИВШ, 2014. – Вып. 2.
 • Куранова С. Динамическое описание дискурса «врач – пациент»: реконструкции коммуникативных стратегий // LA TABLE RONDE. Сборник материалов / Лингвистика дискурса и перспективы её развития в парадигме современной славистики / Минск: РИВШ, 2014. – Вып. 2.
 • Туранлы Ферхад.Проблема междукультурного диалога в многонациональном обществе и поиски способов её решения / Birlik. ATXEM İctimai Birliyi Dərgisi. ― № 13. ― Bakı, 2013, Dekabr. ― S.12-13. • Turanly, Ferhad. Situation with studying the history of the Ukrainian Cossack State using the Turk-Ottoman sources (Osamanlı Türk kaynaklarına göre Ukrayna Kozak dönemi tarih çalışmaları) / F. Turanly // Karadeniz İncelemeler Dergisi (Journal of Black Sea Studies). ― Sayı (Number) 15. ― Trabzon ‘Serander’ / Türkiye, 2013. ― S. 205- 232.

Інше

 • Василь Вікторович Лучик : біо-бібліографічний покажчик до 60-річчя з дня народження / [уклад. Ф. Г. Туранли ; рец. І. Р. Буніятова, С. І. Куранова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Талком, 2014. – 32, [3] с. : іл., портр.
 • Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – вип. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Селігей П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові / П. О. Селігей ; [відп. ред. В. В. Лучик] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Академперіодика, 2014. – 320, [3] с. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Куранова С. І. Семантико-рольовий аналіз мовної особистості у публічному інтерв’ю : (контрастивне співставлення на матеріалі англійської та української мов) / Куранова С. І. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 43-46.
 • Лучик В. В. Народна і наукова етимологія топонімів України / Лучик В. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 50-58.
 • Лучик А. А. Лексикографічний опис сталих словосполучень: проблеми і перспективи / Лучик А. А. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 47-50.
 • Передрієнко В. А. Українська і церковнослов’янська лексика в «Розмові» – рукописному розмовнику другої половини XVI ст. / Передрієнко В. А. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 64-68.
 • Тома Н. М. Абстрактна лексика на позначення розумової діяльності в мовотворчості Петра Могили / Тома Н. М. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 86-89.
 • Туранли Ф. Ґ. Проблеми інтерпретації арабографічних тюркських текстів : методологічний погляд / Туранли Ф. Ґ. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 95-101.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Куранова С. І. Етнолінгвістичні проекції виявів мовної особистості в публічному дискурсі (на матеріалі української та англійської мов) / Куранова С. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : [збірник наукових праць] / [редкол. В. П. Андрущенко (гол.) та ін] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ, 2013. - Вип. 10. - С. 172-178.

В інших виданнях України

 • Куранова С. І. Прагмалінгвістичні особливості мовної особистості у діалогічному дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) / Куранова С. І. // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія : Філологічні науки. - Ніжин : [НДУ], 2013. - Кн. 3. - С. 117-120.
 • Лучик В. В. "Етимологічний словник суфіксів української мови" – новий етап у слов'янській компаративістиці / В. В. Лучик // Мовознавство. - 2013. - № 2-3. - С. 39-50.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" / В. В. Лучик // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / [головний редактор М. Є. Скиба] ; Міністерство освіти і науки, Хмельницький національний університет. - Хмельницький : Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, 2013. - Вип. 6, Ч. 2. - С. 183-196.
 • Лучик В. В. "Етимологічний словник суфіксів української мови" - новий етап у слов'янській компаративістиці / В. В. Лучик // Сучасна славістика : ключові проблеми та тенденції розвитку : тези міжнародної наукової конференції (23-24 травня 2013 р.) / НАН України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2013. - С. 11-12.
 • Лучик В. В. "Етимологічний словник суфіксів української мови" - новий етап у слов'янській компаративістиці / В. В. Лучик // Слов'янські обрії : доповіді XV Міжнародного з'їзду славістів (м. Мінськ, 2013 р.) / НАН України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2013. - Вип. 6, Ч. 1. Мовознавство. - С. 28-40.
 • Лучик А. А. Скоробогатова О. О. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени). - Х. : НТМТ, 2012. - 480 с. : [рецензія] / А. Лучик // Мовознавство. - 2013. - № 5. - С. 110-111.
 • Лучик А. А. Українська лінгвістика ХХI ст. у координаті зіставного методу дослідження / Лучик А. А. // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія : Філологічні науки. - Ніжин : [НДУ], 2013. - Кн. 3. - С. 7-12.

Інше

 • Житник В. К. Пам'ять дерев : вибране / Володимир Житник ; [упоряд. Василь Лучик]. - К. : НаУКМА, 2013. - 175 c. : портр. - Присвячено 75-літтю з дня народження В. Житника.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Куранова С. І. Зіставний аспект міжпропозитивних відношень в американському та українському публічних дискурсах / Куранова С. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 153-156.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Куранова С. І. Дискурсивно-праґматичні особливості інтерв’ю публічної мовної особистості (на матеріалі англійської та української мов) / Світлана Куранова // Мандрівець. - 2012. - № 6. - С. 50-54.
 • Куранова С. І. Семантико-рольовий аналіз дискурсів інтерв'ю у зіставному аспекті (на прикладі англійської та української мов) / Світлана Куранова // Мандрівець. - 2012. - № 5. - С. 76-79.
 • Лучик В. В. Системне дослідження сучасної української псевдонімії : [рецензія] / Василь Лучик // Українська мова. - 2012. - № 2. - С. 129-135. - Рец. на кн. : Н.М. Павликівська. Питання української псевдонімії XX століття. - Вінниця: Глобус-прес, 2009. - 386 с.

В інших виданнях України

 • Лучик А. А. Вербальна модель зовнішнього портрета слов’янина (на матеріалі "Етимологічного словника української мови") / А. А. Лучик // Акцентологія. Етимологія. Семантика : до 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка / НАН України, Ін-т мов-ва ім. О. О. Потебні ; [редкол. : Г. П. Півторак (гол.) ... та ін.]. - К. : Наук., думка, 2012. - С. 407-417.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 4 / В. В. Лучик // Студії з ономастики та етимології 2011-2012 / НАН України, Ін-т укр. мови ; [відп. ред. О. П. Карпенко]. - К. : [Кий], 2012. - С. 159-169.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 6 / В. В. Лучик // Акцентологія. Етимологія. Семантика : до 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка / НАН України, Ін-т мов-ва ім. О. О. Потебні ; [редкол. : Г. П. Півторак (гол.) ... та ін.]. - К. : Наук., думка, 2012. - С. 276-292.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 5 / В. В. Лучик // И слово ваше отзовётся : [к 80-летию со дня рождения Е. С. Отина : сб. ст.] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ; [редкол. : Борисова Л. П. (отв. ред.) и др.]. - К. : Изд. Дом Д. Бураго, 2012. - С. 336-353.
 • Лучик В. В. Проблеми етимологізування суфіксів української мови / В. В. Лучик // Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство : (збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження) / [голов. ред. О. Б. Ткаченко]. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. - С. 39-42.
 • Туранли Ф. Ґ. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. / Ф. Ґ. Туранли // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю. М. Кочубея : зб. наук. ст. / [упоряд. О. Д. Василюк, Н. М. Зуб] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К. : [Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського], 2012. - С. 370-380.
 • Науковий семінар "Джерелознавство в методології китаєзнавчих досліджень" в НаУКМА : [розширені анотації доповідей] / Володимир Резаненко ... [та ін.]. // Українська орієнталістика : [зб. наук. пр. / гол. ред. І. В. Срібняк] ; Ін-т суспільства Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка, Науково-дослід. центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т східних мов Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. - К., 2012. - № 6 : матеріали Міжнар. наук. конф. "Кримські татари: етногенез, історія державних інституцій, міграційні процеси, культурна спадщина", (Київ, 20 жовт. 2012 р.). - С. 237-243. - Автори доповідей: В. Резаненко, В. Бешляга, О. Чеберяко, І. Срібняк, Т. Демчук, Ф. Туранли,Я. Шекера, І. Холод.

2011

У виданнях НаУКМА

 • Буніятова І.Р. Шляхи розвитку мовних систем: еволюція і катастрофа // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 3-8.
 • Куранова С.І. Образ ідеального читача та категорії аналізу змісту тексту (на матеріалі сучасних українських ЗМК) // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 41-45.
 • Лучик А.А. Про плинність лінгвістичної традиції // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 45-49.
 • Лучик В.В. Відновлення історичних топонімів як чинник українського державотворення // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 49-53.
 • Передрієнко В.А. Взаємодія книжного і народного мовлення у Староукраїнському діловому стилі другої половини XVII – XVIII ст. // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 64-69.
 • Туранли Ф.Г.О. Особливості написання давньотюркських текстів // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 91-95.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Буніятова І. Р. Еволюція динамічних систем (на матеріалі деяких індоєвропейських мов) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2011. - № 954 : Сер. "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов", вип. 66. - С. 159-165.
 • Buniyatova I. Radical Regrammaticalisation in Early New English: Reconsidering Lightfoot’s Theory // 7th International Conference on Middle English, Lviv, Ukraine, 3-5 August 2011 : Book of Abstracts / ICOME7. - Lviv, Ukraine : [Department of English Philology Ivan Franko National University in Lviv], 2011. - P. 15-16.
 • Лучик В.В.Про особливості номінації в топонімії України // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. - 2011. - Вип. 29-31. - С. 21-24.
 • Лучик В.В. Актуальні напрями української ономастики // Записки з ономастики = Opera in onomastica : зб. наук. пр. / МОН України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [відп. ред. О. Ю. Карпенко]. - О. : Астропринт, 2011. - Вип. 14. - С. 126-130.
 • Лучик В. В.Горпинич В.О. Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконі Бердянщини : монографія // Ономастика і апелятиви. - Д. : Нова ідеологія, 2010. - Вип. 35. - 320 с. : [рецензія] / В. Лучик // Мовознавство. - 2011. - № 3. - С. 84-87.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 3. // Мовознавство. - 2011. - № 5. - С. 15-29.

В інших виданнях України

 • Лучик А.А. Еквіваленти слова у першому томі Словника української мови у 20 томах // Життя – у слові : зб. наук. пр. на пошану акад. В. М. Русанівського (1931-2007) / [відп. ред. В. Г. Скляренко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2011. - С. 199-210.
 • Лучик В.В. Про природу власних назв з дієслівними основами // Життя – у слові : зб. наук. пр. на пошану акад. В. М. Русанівського (1931-2007) / [відп. ред. В. Г. Скляренко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2011. - С. 77-84.
 • Лучик В.В.Роль діалектної лексики в етимологізуванні загальних і власних назв // Всеукраїнські наукові читання "Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження", присвячені пам'яті діалектолога Валентини Прокопенко, 22 черв. 2011 р. : [прогр., матеріали та тези доп. / відп. за вип. Н. В. Гуйванюк] ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ... [та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. - С. 141.
 • Туранли Ф.Ґ.О. Становище козаків за даними літопису Наїми // XV Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., (20-21 жовт. 2011 р.) / [ред.-упоряд. О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К. : Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, 2011. - С. 240-242.

В іноземних виданнях

 • Лучик А.А. Некоторые аспекты изучения словообразования существительных русского языка в польской аудитории // Русский язык в польской аудитории / под ред. Анны Зых. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2011. - Т. 3. - S. 131-137.

Інше

 • Лучик А.А., Антонова О.О., Дубровська І. Українсько-польський словник еквівалентів слова. – К. : Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", 2011. - 311 с

2010

 • Буніятова І.Р. Зміни у граматиці ранньоновоанглійської мови у світлі теорії катастроф // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження професора О. М. Мороховського «Слово і текст у просторі культури» (Київ, КНЛУ, 26-27 листопада 2010 р.). – К. : КНЛУ, 2010. – С. 7-8.
 • Буніятова І.Р. Языковые изменения: эволюция и/или радикальная реинтерпретация // Тезисы докладов Международной научной конференции «Язык – когниция – коммуникация» ; (Мінськ, 3 6 ноября 2010). – Минск, 2010. – С. 21 22.
 • Лучик А.А. Про деякі аспекти зіставного українсько-польського словотвору // Сучасні дослідження з іноземної мови. Зб. наук. Праць. – Вип. 8. –Ужгород: ТОВ «Папірус -Ф», 2010. – С. 321-326.
 • Лучик А.А. Засоби референціювання інтенсифікації в мовних картинах українців, росіян, поляків // Матеріали міжнародної наукової конференції (Люблін, 5-7 листопада 2010 р.) «Мовна картина світу слов’ян ікультура». – Люблін-Рівне, 2010. – С. 64-66.
 • Лучик А.А., Соловйова В. Репрезентація концепту жінка в українській і турецькій мовах // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака). – Київ: ВПЦ НаУКМА, 2010. – С. 121-130.
 • Лучик В.В. Етюди з «Короткого етимологічного словника топонімів України». 2 // Мовознавство. – 2010. – № 2 3. – С. 124-135.
 • Лучик В.В. Залежність власних назв від розвитку суспільства (на матеріалі української мови) // Nazwy wlasne a spoleczenstwo. Том 2. Toponimia. Chrematonimia. Urbanonimia. Onomastyka literacka. Varia. - Lask: Leksem, 2010. - S. 131-139.
 • Лучик В.В. Сакральні мотиви в топонімії Центральної України // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 509 511 : Слов’янська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – С. 279-284.
 • Лучик В.В. Східні впливи на формування топонімії Центральної України / В. В. Лучик // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака). – К., 2010. – С. 130 134.
 • Лучик В.В. Проблеми порівняльно-історичного вивчення карпатської оронімії // Оронімія Українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження : Матеріали науково-практичної конференції ; (Чернівці, 18-19 березня 2010 р.). – Чернівці, 2010. – C. 22 24.
 • Туранли Ф. Кримська війна у 1854–1856 роках: передісторія, дипломатія, документи / Ф. Туранли // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака). – К., 2010. – С. 202 210.
 • Turanlı Ferhat. Divan Edebiyatında Nesr ve Ukrayna Hakkında Bilgiler / Birlik. ATXEM İctimai Birliyi Dərgisi : зб. статей. – № 1 (06). – Bakı, 2010. – S. 16-17.

2009

 • Антонова О.О. Еквіваленти слова, співвідносні з прийменниками семантики відповідності у польській і українській мовах // Маґістеріум. Мовознавчі студії / відп. ред. В. В. Лучик. – Вип. 37. – К., 2009. – С. 13 17.
 • Антонова О.О. Семантичні властивості прийменникових еквівалентів зі структурною “прийменник + іменник” у польській та українській мовах / О.О. Антонова // Проблеми зіставної семантики : Зб. наук. статей. – Вип. 9. – К. : ВЦ КНЛУ, 2009. – С. 362-367.
 • Житник В. Наука великого майстра : листування / В. Житник // Творчість Григорія Кочура у контексті української культури ХХІ віку : до сторіччя від дня народження Майстра. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 133-138.
 • Житник В.К. Що серце пам'ята // Наш Лукаш. У 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. Леонід Череватенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 301-308.
 • Лучик А.А. Компонентний аналіз у зіставних дослідженнях лексичних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. / [відп. Ред.. М. П. Фабіан] ; МОН України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [Папірус-Ф], 2009. – Вип. 7. – С. 258-262.
 • Лучик А.А. Національно-специфічне у зменшувально-пестливих та збільшувально-згрубілих похідних української і польської мов // Слов'янський вісник. Серія "Філологічні науки" : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов'янознавства, Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : РШСКСУ, 2009. – Вип. 8. – С. 106-110
 • Лучик В.В. До питання про етно- і глотогенез українців : лінгвістичний погляд // Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 28-30 трав. 2008 р. / [упоряд. О. І. Галенко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Вид-во Аратта, 2009. – С. 152-159.
 • Лучик В.В. До питання про укладання "Короткого етимологічного словника топонімів України" // Studia Slovakistica / МОН України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 115-122.
 • Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 1. // Мовознавство. – 2009. – № 3-4. – С. 16-24.
 • Лучик В.В. Горпинич В.О., Прийменко С.Ю. Катойконімія французької мови : ономастика і апелятиви . – Д. : ДНУ, 2008. – Вип. 32. – 214 с. : [рец.] // Мовознавство. – 2009. – № 5. – С. 93-96.
 • Лучик В.В. Принципи й критерії номінації та відновлення історичних назв у топонімії України // Укр. мова. – 2009. – № 4. – С. 28-33.
 • Лучик В.В. Про нові напрями української ономастики // Філологічні дослідження : зб. наук. пр. з нагоди 80-річчя члена-кореспондента НАН України, д-ра філолог. наук, проф. Юрія Олександровича Карпенка / МОН України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Univeritas nationalis Odessae. – [Одеса] : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2009. – С. 144-146.
 • Лучик В.В. Про особливості типологічного дослідження ойконімів // Студії з ономастики та етимології 2009 / НАН України, Ін-т укр. мови. – К. : Довіра, 2009. – С. 95-99.
 • Лучик В.В. Про стан білоруської ономастики (на матеріалі енциклопедії "Слов'янська ономастика") // Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы славіі : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, (Мінск, 24-25 лістапада 2009 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : "Права і эканоміка", 2009. – С. 22-26.
 • Туранли Ф. Методологічні проблеми дослідження османської історії // Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 28-30 трав. 2008 р. / [упоряд. О. І. Галенко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Вид-во Аратта, 2009. – С. 269-281.
 • Лучик В.В. Problems of Creation of Etymological Dictionary of Suffixes of Ukrainian Language // Organization and Development of Digital Lexical Recources : MONDILEX Second Open Workshop Kyiv, Ukraine, 2-4 February, 2009 : Proceedings / Volodymyr Shyrokov, Ludmila Dimitrova (Eds.) ; National Academy of Sciences of Ukraine, Ukrainian Lingua-Information Fund. – Kyiv, 2009. – P. 118-120.

2008

 • Лучик В.В. Карпенко Ю. О. Літературна ономастика : зб. статей. – Одеса : Астропринт, 2008. – 328 с. : [рецензія] / В. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 134-136.
 • Лучик А.А. Типологія відсубстантивного словотворення іменників на позначення істот в українській і польських мовах / А. А. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 34-40.
 • Лучик А.А. Типологія відсубстантивного словотворення іменників на позначення істот в українській і польських мовах / А.А. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 34-40.
 • Лучик В.В. До питання про автентичність так званої "В(е)лесової книги" / Василь Лучик // Новітні міфи та фальшивки про походження українців : [зб. ст.] / [ред. Юлія Олійник]. – К. : Темпора, 2008. – С. 113-119.
 • Лучик В.В. До проблеми україно-трипільських етномовних і культурних зв'язків / Василь Лучик // Українська мова. – 2008. – № 2. – С. 31-38.
 • Лучик В.В. Карпенко Ю. О. Літературна ономастика : зб. статей. – Одеса : Астропринт, 2008. – 328 с. : [рецензія] / В. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 134-136.
 • Лучик В.В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов'ян з лінгвістичного погляду / В.В. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 2–3. – С. 62-76.
 • (ТАКИЙ САМИЙ ЯК ПОПЕРЕДНІЙ) Лучик В.В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов'ян з лінгвістичного погляду / В.В. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 2–3. – С. 62-76.
 • Лучик В.В. Слов’янська філологія як науково-дидактична дисципліна: проблеми і перспектики вивчення / Василь Лучик // Studia Slovakistica / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоганик] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 225–230.
 • Туранли Ф.Г. Монгольська культура та історія в дослідженнях Василя Бартольда / Ф. Туранли // Україна-Монголія : 800 років у контексті історії : зб. наук. праць / [НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2008. – С. 52–55.
 • Туранли Ф.Г. Роксолана в Стамбулі / Ферхад Туранли // Роксолана у світі : історико-краєзнавчий зб. / [авт.-упоряд. : Б. Гаврилів, І. Миронюк]. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2008. – С. 32-34.
 • Туранли Ф.Г. Слово про вчителя. З нагоди 80-річчя академіка Володимира Грабовецького / Ферхад Туранли // На вівтар історії України : ювіл. зб. на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В. В. Грабовецького / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т історії і політології ; [гол. ред. В. Головчак]. – Івано-Франківськ : [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника], 2008. – С. 66-68.

2007

 • Лучик А.А. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства. – К. : ВЦ "Академія", 2006. – 424 с. : [рецензія] / Алла Лучик // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 90–92.
 • Лучик В.В. Походження праслав'янської назви *tyky, –ъve / В. Лучик // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 3–9.

Наукова робота кафедри

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють проблематику українського, слов’янського, індоєвропейського та східного мовознавства, а також проблеми професійного перекладу.

Професори кафедри керують написанням дисертаційних досліджень зі спеціальностей 10.02.01 – українська мова, 10.03.03 – слов'янські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

 

Міжнародне наукове співробітництво кафедри:

1. Як член комісії з дискурс-аналізу Міжнародного комітету славістів доц. С. І. Куранова бере участь у роботі двох стратегічних груп:

а) Теорія і методологія дискурс-лінгвістики;

б) Сучасні дискурси.

2. На запрошення Шльонського університету (Катовіце, Польща) проф. А. А. Лучик керує написанням докторської дисертації С. Козловського.

3. На запрошення завідувача відділу славістики Польської АН проф. В. Косеської-Тошевої проф. А. А. Лучик увійшла до складу колективу виконавців лексикографічного проекту в межах міжнародного наукового гранту.

4. Доц. Л. В. Непоп-Айдачич є членом Міжнародної Комісії з етнолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів ЮНЕСКО, є членом авторського колективу Словника народних стереотипів і символів (Słownik stereotypów i symboli ludowych), який готується під керівництвом проф. Є. Бартмінського (Університет Марії Склодовської-Кюрі в м. Люблін (Польща))

 

У рамках щорічних Днів науки НаУКМА кафедра регулярно організовує секційні засідання із запрошенням мовознавців з інших університетів та інститутів НАН України.

 

Наприкінці травня кафедра проводить щорічну Всеукраїнську конференцію студентів, аспірантів і молодих учених «Мовний простір слов’янського світу», приурочену до Дня слов’янської писемності й культури.

 

Протягом 2019 року викладачі кафедри виступали з доповідями на таких наукових заходах

1. Антонова О. О. Омонімія прийменникових і прислівникових еквівалентів слова (на матеріалі польської мови) / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

2. Близнюк К. Р. Асоціативні експерименти: валідність і лінгвістична інформація / V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Мовний простір слов’янського світу», НаУКМА, Україна, Київ, 24 травня 2019 р.

3. Близнюк К. Р. Особливості вербалізації почуття гордості у лексико-семантичних полях «патріотизм» в українській, «patriotyzm» у польській та «patriotism» в англійській мові / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

4. Куранова С. І. Лінгвістичні ціннісні параметри дискурсів публічних особистостей епохи глобалізації в соціальних мережах: міжнародно-порівняльний аспект / Міжнародна наукова конференція «Еволюція цінностей в умовах глобалізації», 16 квітня 2019 р., Державна Установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ, Україна.

5. Куранова С. І. Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

6. Лучик А. А. Виступ на пленарному засіданні / ІV Міжнародна наукова конференція «Людина. Комп’ютер. Комунікація», 25-27 вересня 2019 р., Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.

7. Лучик А. А. Компенентний аналіз як провідний прийом при укладанні «Семантичного словника української мови» / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

8. Лучик В. В.Найближчий топонім ний простір професора Алли Лучик / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

9. Непоп-Айдачич Л. В. Дослідження флорономінацій методами когнітивної етнолінгвістики (на прикладі польського мовного образу конвалії) / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р

1. Nepop-Ajdaczić L. Symbolika goździka, konwalii i niezapominajki w polskim języku i kulturze na tle porównawczym / Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbolika roślin w polskiej tradycji ludowej (na tla porównawczym)”, 21-22 listopada 2019 r., Lublin (Polska), Instytut Filologii Polskiej UMCS

2. Тома Н. М. Казання Петра Могили «Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка» у полемічному дискурсі кінця XVI – початку XVII ст. / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

3. Тома Н. М. Особливості вербалізації концепту «любов» у творах Петра Могили / XXVIIІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 24-27 червня 2019 р., Київ, Україна,

4. Тома Н.М. Специфіка лексико-семантичних відношень української термінології соціальної роботи / IV Міжнародна наукова конференція «Мова: класичне-модерне-постмодерне, 10 жовтня 2019 р., Київ, Україна, НаУКМА.

5. Туранли Ф. Історія династії Гіраїв у кримськотатарських і турецьких писемних джерелах та в історіографії / Міжнародна наукова конференція до 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919 – 2006), 16 травня 2019 р., м. Київ.

6. Туранли Ф. Турецькі рукописні документи: термінолексика, методи інтерпретації / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

7. Туранли Ф.-Г. Дипломатична дільність гетьмана Петра Дорошенка: турецька ретроспекція / Міжнародна наукова конференція "Турецько-українські союзи в історії"/ Інститут ім. Юнуса Емре при Посольстві Республіки Туреччина в Україні, 27 листопада 2019 р., Київ, Україна.

8. Turanly Ferhad, KARLOVICE TREATY OF 1699: REASONS FOR THAT AND ITS CONSEQUENCES / Concepts, Sources and Methodology in Eastern European Studies // Congress of International Eastern European Studies (CIEES). International Balkan University, Skopje / Nort Macedonia. 10–12 October 2019.

 

 

Викладачі

Загальна інформація

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

Методист –
Косовець Світлана Миколаївна

корпус 3, кімната 201
(044) 425 40 49 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Антонова Ольга Олександрівна

старший викладач, болгарська та польська мови

 

Близнюк Катерина Ростиславівна

кандидат філологічних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА

 

Вербич Святослав Олексійович

доктор філологічних наук,

(старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України)

 

Зарінова Марія Валентинівна

кандидат філологічних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА

 

Кадуріна Лариса Борисівна

старший викладач

 

Куранова Світлана Іванівна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

 

Лущенко Тетяна Леонідівна

старший викладач (Київський національний лінгвістичний університет)

 

Непоп-Айдачич Лідія Василівна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Лучик Алла Анатоліївна

доктор філологічних наук, професор

 

Тома Наталія Михайлівна

кандидат філологічних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА

 

Туранли Фергад Ґардашкан Оглу

доктор історичних наук, професор

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна