Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Perswazja językowa w różnych dyskursach = Речевое воздействие в разных дискурсах/ [Марина Гаврилова, Marta Noińska, Izabela Bawej, Григорий Тульчинский, Елена Монахова, Ольга Павленкова, Сергей Громыко, Tatiana Kananowicz, Елена Широкова, Dejan Ajdačić, Lidia Nepop-Ajdačić et al.] ; pod red. Żanny Sładkiewicz, Aleksandry Klimkiewicz, Karoliny Wielądek. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 414 s. – (Perswazja językowa w różnych dyskursach ; t. 5).
 • Туранли Ф. Г. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах : (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) : монографія / Фергад Туранли; [наук. ред. Калакура Я. С. ; літ. ред. Лучик А. А.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2016. – 605 с.
 • Тома Н. М. Абстрактна лексика в мовосвіті Петра Могили : монографія / Наталія Тома ; [відп. ред. А. А. Лучик] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Тернопіль : Астон, 2014. – 215 с. : портр. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України : 3 700 географічних назв / В. В. Лучик ; [відп. ред. В. Г. Скляренко]. – [Київ] : Академія, [2014]. – 542 с. – (Nota Bene). –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Лучик А. А. Польсько-український словник еквівалентів слова / Алла Лучик, Ольга Антонова ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ін-т славістики Польс. акад. наук. - К. : [НаУКМА], 2013. - 243 с. - (Словники України). - Включ. бібліогр.
 • Лучик А.А., Антонова О.О., Дубровська І. Українсько-польський словник еквівалентів слова. – К., 2011. – 312 с.
 • Лучик В.В. (ред.) Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака) / [відп. ред. В. Лучик] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : [НаУКМА], 2010. – 246 с.
 • Туранли Ф. Тюркські джерела до історії України / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - Київ : [Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України], 2010. - 365 с. - Включ. покажч.
 • Лучик А.А. Прислівникові еквіваленти слова в українській мові. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2009. – 166 p. – (Jezykoznawstwo Slowianskie).

 

Підручники, навчальні посібники

 • Лучик В. В. Вступ до слов'янської філології : підручник / В. В. Лучик. - 2-ге вид., виправл., доповн. - Київ : ВЦ "Академія", 2013. - 343 с. : портр. - (Альма-матер). - Включ. бібліогр.
 • Куранова С. І. Основи психолінгвістики / Світлана Іванівна Куранова. – Навчальний посібник. – К.: ВЦ “Академія”, 2012. — 208 с. — (Серія “Альма-матер”)
 • Лучик В.В. Вступ до слов'янської філології : підруч. / В.В. Лучик. – К. : ВЦ "Академія", 2008. – 323 с. – ( Альма-матер).

 

Публікації /статті

2022

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Близнюк К. Р. Взаємодія мовного ландшафту й мовних особистостей героїв у романі О. Ільченка «Місто з химерами» / Катерина Близнюк // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2022. – С. 13–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24617
 • Куранова С. І. Сигматична координата моделювання дискурс-портрета мовної особистості / Світлана Куранова // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2022. – С. 44–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24611
 • Лучик А. А. Слов’янські мови крізь мову українську (на матеріалі українського національного лінгвістичного корпусу) / Алла Лучик // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 48–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24610
 • Stylometric study of the fiction using Sketch Engine / Oksana S. Taran, Oleksandra S. Palchevska, Alla A. Luchyk, Viktoriia V. Shabunina, Oksana V. Labenko // Proceedings of Digital Humanities Workshop (DHW 2021), December 23, 2021, Kyiv, Ukraine. – New York : Association for Computing Machinery, 2022. – P. 63–69. – https://doi.org/10.1145/3526242.3526249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23140
 • Тома Н. М. Мовні засоби впливу на слухача у проповіді «Крестъ Христа Спасителя и кождого человька» П. Могили / Наталія Тома // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 86–90.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24602
 • Туранли Ф. Діяльність азербайджанських іммігрантів в Україні: освіта, наука та розвиток діаспори / Фергад Туранли // World Azerbaijanis: history and modernity : 4th international scientific conference, 29–30 December 2021, Baku, Azerbaijan : abstracts / Baku State Univeristy. – Baku, 2022. – P. 6–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24266

 

2021

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Антонова О. О. Структурна і семантична специфіка польських прийменникових еквівалентів слова / Ольга Антонова // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 11–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20651
 • Близнюк К. Р. Одиниці негативної семантики у структурі лексико-семантичних полів «патріотизм», «patriotyzm» і «patriotism» / Катерина Близнюк // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 15–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20650
 • Близнюк К. Р. Лакунарність лексико-семантичної групи «donation»: англійсько-українські паралелі / Близнюк К. Р. // Проблеми лінгвістичної семантики : VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 19 листопада 2021 року / [редкол.: Деменчук О. В. (голов. ред.) та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет, Філологічний факультет, Кафедра романо-германської філології. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2021. – С. 45–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22949
 • Зарінова М. В. Ортографічні консонантні варіанти іншомовних слів з ф/т / Марія Зарінова // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 42–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20645
 • Куранова С. І. Мовна особистість: психолінгвістичний аспект / Світлана Куранова // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 54–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20642
 • Corpus-driven approaсh to Ukrainian е-anecdotes study / Alla Luchyk, Oksana Taran, Oleksandra Palchevska, Natalia Sharmanova, Ganna Demydenko // Computational Linguistics and Intelligent Systems : proceedings of the 5th International Conference, COLINS-2021, Kharkiv, Ukraine, April, 2021, 22–23 / Natalia Sharonova, Vasyl Lytvyn, Olga Cherednichenko, Yevhen Kupriianov, Olga Kanishcheva, Thierry Hamon, Natalia Grabar, Victoria Vysotska, Agnieszka Kowalska-Styczen, Izabela Jonek-Kowalska (eds.). – Aachen, Germany, 2021. – Vol. 1 : Main conference. – P. 424–434. – (CEUR workshop proceedings ; vol. 2870). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21309
 • Лучик А. А. Особливості структурування словникової статті у віртуальній лінгвістичній лабораторії «Економічна термінологія» / Лучик А. А., Куранова С. І. // Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці», 8–10 квітня 2021 року, м. Київ / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», ННЦ «Інноваційна лабораторія «Іннолаб» НаУКМА, Асоціація випускників НаУКМА, Центр енергоменеджменту НаУКМА, Центр електронної освіти НаУКМА [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 232–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21728
 • Лучик А. А. Тривимірний простір компаративістики у працях Василя Лучика / Алла Лучик // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 58–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20623
 • Nepop-Ajdaczyć L. Frazeologia polska dla studentów ukraińskich: aspekt porównawczy i etnolingwistyczny / Lidia Nepop-Ajdaczyć // VII Światowy Kongres Polonistów : [Polonistyka światowa – archiwa i współczesność, Wrocław, 20–23 października 2021 r.] : streszczenia wystąpień. – [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2021]. – S. 124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24454
 • Непоп-Айдачич Л. В. Засоби символізації та стереотипізації у творенні мовних образів квітів у польській мові й культурі / Лідія Непоп-Айдачич // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 73–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20618
 • Тома Н. М. Казання Петра Могили «Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка»: психолінгвістичний аспект / Наталія Тома // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 98–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20609
 • Туранли Ф. Міграційні процеси на Кавказі: причини, перебіг подій і наслідки / Фергад Туранли // საერთაშორისოსამეცნიეროსიმპოზიუმითემაზე “მშვიდობიანიკავკასია” = InternationalScientificSymposium “PeacefulCaucasus” = “Kafkasya’daBarış Arayışları” adlı uluslararası bilimselsempozyumu / [ed.: İbrahimTellioğlu, RoinKavrelishvili] ; Gori State Teaching University. – Gori : Gori State Teaching University, 2021. – P. 56–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21205
 • Туранли Ф. «Вже в його назві почуєш гомін віків» / Фергад Туранли // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Треті Грабовецькі історичні читання», (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2020 р.) / [редкол.: Райківський І. Я. (голов. ред.) та ін.] ; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» [та ін.]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. – С. 53–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24262
 • Туранли Ф. Теоретична модель дослідження староукраїнських і старотурецьких рукописних документів / Туранли Фергад Гардашкан Оглу // До 150-річчя від дня народження академіка А. Ю. Кримського : матеріали Міжнародної наукової конференції, Київ, 19–20 жовтня 2021 року / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – С. 78–81. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23728

 

Інше

 • Ajdačić D. Środki językowe służące integracji grup awangardowych (na przykładzie manifestów słowiańskich) / Dejan Ajdačić, Lidia Nepop-Ajdačić // Perswazja językowa w różnych dyskursach = Речевое воздействие в разных дискурсах / pod red. Żanny Sładkiewicz, Aleksandry Klimkiewicz, Karoliny Wielądek. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – S. 102–113. – (Perswazja językowa w różnych dyskursach ; t. 5).

 

2020

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Антонова О. О. Структурно-семантична і функціональна специфіка прийменникових еквівалентів слова семантики порівняння (на матеріалі польської мови) / Антонова Ольга Олександрівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 5–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17632
 • Близнюк К. Р. Мовні засоби моделювання (пост)радянського простору в романі А. Стасюка «Схід» / Близнюк Катерина Ростиславівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17630
 • Зарінова М. В. Номінативні варіанти в лексико-семантичній системі української мови кінця XIX – початку XX століть / Зарінова Марія Валентинівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 41–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17622
 • Куранова С. І. Семантичні особливості дискурс-портрета мовної особистості / Куранова Світлана Іванівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 73–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17613
 • Лучик А. А. Етимологічний словник суфіксів української мови як багатоаспектне джерело лінгвістичних досліджень / Лучик Алла Анатоліївна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 76–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17612
 • Toma N. M. Sermon of Petro Mohyla “The Cross of Christ the Savior and Everyone” as a communicative phenomenon in preaching discourse of the XVIIth century / Nataliya Toma // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 117–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17597
 • Туранли Ф. Методи інтерпретації старотурецьких текстів і схематичне відображення теоретичної моделі дослідження / Фергад Туранли // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей Міжнародної наукової конференції на пошану пам’яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Тома Н. М., Близнюк К. Р.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 120–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17596
 • Туранли Ф. Постпандемічний період розвитку міжнародних відносин України: східний вектор / Туранли Фергад Ґардашкан Оглу // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / [наук. ред. Волошин Ю. О.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. – Київ : Національний авіаційний університет, 2020. – Т. 1. – С. 41–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17869

 

2019

Cтатті

 • Зернецький П. В. Лінгвістичні ціннісні параметри дискурсів публічних особистостей епохи глобалізації в соціальних мережах: міжнародні порівняння / Зернецький П. В., Куранова С. І. // Еволюція цінностей в епоху глобалізації : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької ; Національна академія наук України, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. – С. 169–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19108
 • Лучик А. А. Питання зіставної стилістики в працях І. К. Білодіда / А. А. Лучик // Плугатар мовознавчої ниви : збірник наукових праць / [редкол.: В. М. Бріцин та ін.] ; НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 103–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17767
 • Лучик А. А. Семантичний словник як джерельна база для когнітивних пошуків / Алла Лучик, Ірина Остапова // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць / [за ред. О. П. Левченко]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – [С. 119–124]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17768
 • Nepop-Ajdaczić L. Goździk / Lidia Nepop-Ajdaczić // Słownik stereotypów i symboli ludowych / koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński ; zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2019. – T. 2 : Rośliny, [Cz.] 3 : Kwiaty. – S. 99–108.
 • Nepop-Ajdaczić L. Konwalia / Lidia Nepop-Ajdaczić // Słownik stereotypów i symboli ludowych / koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński ; zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2019. – T. 2 : Rośliny, [Cz.] 3 : Kwiaty. – S. 116–122.
 • Nepop-Ajdaczić L. Niezapominajka / Lidia Nepop-Ajdaczić // Słownik stereotypów i symboli ludowych / koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński ; zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2019. – T. 2 : Rośliny, [Cz.] 3 : Kwiaty. – S. 180–186.
 • Turanly F. Development of Turkic Studies in Ukraine / Ferhad Turanly // Journal of International Eastern European Studies. – 2019. – Vol. 1. – P. 198–214. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16180
 • Turanly F. The military cooperation between the Crimean Khanate and the Zaporozhian Host in the second quarter of the XVIIth century / Ferhad Turanly // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. – № 11. – P. 39–55. – https://doi.org/10.24919/2519-058x.11.170699. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16168
 • Туранли Ф. Рукописні документи про чорноморський вектор дипломатичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького / Ф. Туранли // Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Історія. – 2019. – Вип. 1 (140). – С. 61–68. – https://doi.org/10.17721/1728-2640.2019.140.12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16155
 • Turanli F. The Chyhyryn Military Campaign of the Turkish Army in Right-Bank Ukraine: causes and historical consequences / Ferhat Turanli // Tarih Dergisi. – 2019. – Issue 70. – P. 37–50. – https://doi.org/10.26650/TurkJHist.2019.18007. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16866

 

Матеріали конференцій

 • Близнюк К. Р. Асоціативні експерименти: валідність і лінгвістична інформація / Катерина Близнюк // Мовний простір слов’янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2019. – С. 37–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16345
 • Туранли Ф. Історія династії Гіраїв у кримськотатарських і турецьких писемних джерелах та в історіографії / Ф. Туранли (Туранли Фергад Ґардашкан Оглу) // До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919–2006) : тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 16 травня 2019 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – С. 20–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15731
 • Turanly F. Karlovice Treaty of 1699: reasons for that and its consequences / Ferhad Turanly // 2019 CIEES Skopje / North Macedonia : (proceedings of the 3rd Congress of International Eastern European Studies (CIEES–2019) / ed.: Serkan Yazici [et al.]. – Sakarya, 2019. – P. 395–420. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16867

 

Інше

 • Близнюк К. Р. Лексико-семантичне поле «патріотизм» в українській, англійській і польській мовах : кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису подається на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Близнюк Катерина Ростиславівна ; наук. кер.: Лучик Алла Анатоліївна ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця : [б. в.], 2019. – 263 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18911
 • Алла Анатоліївна Лучик : бібліографічний покажчик до 60-річчя з дня народження / [уклад. К. Р. Близнюк ; передм. В. В. Лучик] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»], 2019. – 38 с. : фотогр.
 • Марія Михайлівна Пещак : бібліографічний покажчик до 90-річчя з дня народження / [уклад.: А. А. Лучик, Н. М. Тома] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»], 2019. – 35 c. : фотогр.

 

2018

Cтатті

 • Blyzniuk K. R. American patriotism: the specifics of verbalization in the form of the lexical-semantic field / Blyzniuk K. R. // European Journal of Literature and Linguistics. – Vienna, 2018. – Issue 3. – P. 3–6. https://doi.org/10.29013/EJLL-18-3-3-6
 • Куранова С. І. Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості / Світлана Куранова // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 33–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14999
 • Куранова С. І. Загальні характеристики та структурно-прагматичні аспекти створення дискурс-портрета (на матеріалі публіцистики О. Забужко) / Куранова С. І. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 26. – С. 82–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15462
 • Непоп-Айдачич Л. В. Стереотипні риси братків у польській мові та культурі, реконструйовані на базі їх номінацій / Л. В. Непоп-Айдачич // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць / гол. ред. О. Л. Паламарчук. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 33. – С. 69–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15813
 • Тома Н. М. Стилістичні особливості функціонування синонімів у творах Петра Могили / Тома Н. М. // Мова і культура : науковий журнал / гол. ред. Д. С. Бураго. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21, Т. 4 (193). – С. 165–173. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15463

 

Матеріали конференцій

 • Близнюк К. Р. Польський гонор у лексико-семантичному полі “patriotyzm” / Катерина Близнюк // Мовний простір слов’янського світу : тези доповідей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : [б. в.], 2018. – С. 48–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13802
 • Turanly F. Reflection of the History of the Crimean Ulus in the Crimean-Tatar and Turkish Written Sources and Historiography / Ferhad Turanly // Concepts, Sources and Methodology in Eastern European Studies : Congress of International Eastern European Studies (CIEES) / ed. Yücel Öztürk, Nuri Kavak. – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 137–148. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14985

 

2017

Cтатті

 • Антонова О. О. Oсобливості структури трикомпонентних прийменникових еквівалентів слова польської мови у зіставленні з українською / Антонова О. О. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 16–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11605
 • Близнюк К. Р. Лексико-семантичне мікрополе «відданість» у сучасній українській мові / Близнюк К. Р. // Філологічні студії : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 8. – С. 42–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14906
 • Близнюк К. Р. Аналіз опозицій як метод дослідження лексичної семантики / Катерина Близнюк // Граматичні студії : збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – Вип. 3. – С. 70–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13233
 • Близнюк К. Р. Етнокультурна специфіка лексико-семантичних мікрополів «szacunek» і «respect» у сучасних польській та англійській мовах / К. Р. Близнюк // Наукові праці : науковий журнал. Серія: Філологія. Мовознавство. – Миколаїв, 2017. – Т. 294, вип. 282. – С. 13–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13226
 • Близнюк К. Р. Лексико-семантичне поле як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі семантичного мікрополя «courage» в англійській мові) / К. Р. Близнюк // Мова і культура : науковий журнал. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20, Т. 3 (188). – С. 52–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13232
 • Близнюк К. Р. Особливості вербалізації лінгвоконцепту «сміливість» в українській і польській мовах / Катерина Близнюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – Вип. 153. – С. 504–509. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13234
 • Близнюк К. Р. Cистемно-структурна організація семантичного мікрополя «poświęcenie» у польській мові / Близнюк К. Р. // Магістеріум. Мовознавчі студії. – 2017. – Вип. 66. – С. 21–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11601
 • Близнюк К. Р. Структурно-семантична організація лексико-семантичного мікрополя «повага» у сучасній українській мові / Катерина Близнюк // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 132–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12634
 • Калакура Я. С. Кам’янець-Подільська воєнна кампанія султана Мехмеда IV та гетьмана Петра Дорошенка: історіографія та джерела / Калакура Я., Туранли Ф. Ґ. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / [гол. ред. В. С. Степанков]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 6. – С. 161–182. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13242
 • Куранова С. І. Жанрові параметри створення дискурс-портрета публічної мовної особистості / Куранова С. І. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 47–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11590
 • Куранова С. И. Новейшая история развития жанров дискурса / Куранова С. И. // Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов : сборник научных трудов / [под науч. ред. И. Ф. Ухвановой и др.]. – Минск : РИВШ, 2017. – Вып. 7 : Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискурс. – С. 57–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12671
 • Куранова С. І. Перспективи дослідження публічної мовної особистості в аспекті жанрової та регістрової теорій / Світлана Куранова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – 2017. – № 5. – С. 42–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12568
 • Куранова С. І. Проблеми дослідження мовної особистості у психолінгвістиці / Куранова С. І. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Маріуполь, 2017. – Вип. 16. – С. 90–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13235
 • Лучик А. А. Синтагматична параметризація еквівалентів слов у парадигмі корпусної лінгвістики / Лучик Алла, Остапова Ірина // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – С. 33–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13349
 • Лучик А. А. Явища аглютинації у системі службових слів / Алла Лучик // Граматичні студії : збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – Вип. 3. – С. 43–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13236
 • Лучик В. В. Слов’янська ономастика: стан і перспективи розвитку / Василь Лучик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 210–212. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13237
 • Лущенко Т. Л. Поняття інтертекстуальності в сучасному мовознавстві / Лущенко Т. Л. // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей. – Київ, 2017. – Вип. 113. – С. 141–146. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13518
 • Передрієнко В. А. Українська і церковнослов’янська мови першої половини XVIII ст. у драматичних творах Митрофана Довгалевського / Передрієнко В. А. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 69–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11524
 • Тома Н. М. Особливості суспільної лексики в мові творів Петра Могили / Тома Н. М. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 77–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11504
 • Тома Н. М. Структурно-семантичний аспект дослідження лексико-семантичної групи «Фізичний стан людини» в творах Петра Могили / Н. М. Тома // Science Rise : Scientific Journal. – 2017. – № 2 (31). – С. 64–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13238
 • Туранли Ф. Ґ. Внесок азербайджанських інтелектуалів у розвиток культури та науки України. Мугаммед Садик Агабекзаде (1865–1944) / Ф. Ґ. Туранли // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. зб. / упоряд.: О. Р. Купчик, Л. В. Шпаковськи. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 116–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13161
 • Туранли Ф. Ґ. Дипломатична діяльність українських гетьманів: чорноморський вектор [електронний ресурс] / Фергад Туранли // Європейські історичні студії : науковий журнал : електронне видання. – Електронні дані. – Київ, 2017. – № 7. – С. 125–149. – Micтить бiблioгpафічні посилання. – Метод доступу: Інтернет. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12694
 • Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. Становлення літописних традицій і розвиток класичної турецької мови / Туранли Ф. Ґ. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 82–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11500
 • Туранли Ф. Ґ. Турецькі рукописні документи як джерела інформації з історії України другої половини XVI ст. / Туранли Ф. Ґ. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Історія. – 2017. – Вип. 2 (133). – С. 73–83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12651
 • Туранли Ф. Ґ. Українські козаки: походи на південні береги Чорного моря / Туранли Ф. Ґ. // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : Гілея, 2017. – Вип. 118. – С. 7–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13239
 • Туранли Ф. Ґ. Формування українокозацько-кримськотатарського союзу та морські походи запорозьких козаків / Туранли Ф. Ґ. // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. – Одеса : Екологія, 2017. – Вип. 36. – С. 200–224. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13249
 • Turanly F. Development of the Ukrainian Cossacks and Activities of Dmytro Vyshnevetsky According to the Data from Turkish Written Sources and Historiography / Ferhad Turanly // Akademik İncelemeler Dergisi = Journal of Academic Inquiries. – 2017. – Vol. 12, Issue 1. – P. 59–81. http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.306472
 • Turanly F. Evolution of the Turkish Language in the Ottoman Chronicle Tradition / Ferhad Turanly // VAKANÜVİS – Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi = International Journal of Historical Researche. – 2017. – Vol. 2, no. 1. – P. 245–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13240
 • Turanly F. Problems of Studying the Crimean-Tatar Manuscripts of the Cossack Period on the Ukrainian-Turkish Relations / Ferhad Turanly // VAKANÜVİS – Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi = International Journal of Historical Researche. – 2017. – Vol. 2, no. 1. – P. 218–244. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13241

 

Матеріали конференцій

 • Близнюк К. Р. Особливості вербалізації почуття прагнення у лексико-семантичних полях «патріотизм», «patriotyzm» і «patriotism» в українській, польській та англійській мовах / Катерина Близнюк // Мовний простір слов’янського світу : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – 2017. – С. 12–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11787
 • Blyzniuk K. R. Verbal representation of the concept of enthusiasm in the lexical-semantic fields of patriotism / K. R. Blyzniuk // Filologia, Socjologia i Kulturoznawstwo. European Scientific Conference. Theory. Practice : Zbiór Artykułów Naukowych, Konferencji Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.07.2017–31.07.2017). – Warszawa : Diamond trading tour, 2017. – S. 20–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13225
 • Turanli Ferhat. Zaporog Kazaklarının Güney Karadeniz Sahillerine Düzenledikleri Seferler / Ferhat Turanli // Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III = International Symposium on Gazi Suleyman Pasa & History of Kocaeli-III / editorler: Dr. Haluk Selvi. – Kocaeli : Kocaeli Buyuksehir Belediyesi, 2017. – P. 703–722. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12689

2016

Статті

 • Антонова О. О. Структурно-семантичний аспект дослідження прийменникових еквівалентів слова польської мови соціативної семантики / Антонова О. О. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 10–14. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9314
 • Антонова О. А. Структурные и семантические особенности предложных эквивалентов слова польского языка / Антонова О. А. // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2016. – № 3–4. – P. 45–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11492
 • Голінатий О. П. Назви поселень старообрядців на території Кіровоградщини / Голінатий О. П. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 18–21. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9316
 • Куранова С. І. Публічна мовна особистість у соціальних мережах : жанрово-функціональний аспект / Куранова С. І. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 35–44. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9320
 • Лучик А. А. Динаміка мовної норми і проблеми кодифікації / Лучик А. А. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 51–55. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9322
 • Лучик А. А. До питання про українську російську в сучасній парадигмі наукових досліджень / А. А. Лучик // Мовознавство. – 2016. – № 5. – С. 38–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11422
 • Лучик А. А. Стан і перспективи зіставної стилістики в Україні / Лучик А. А. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 10. – С. 123–128. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11490
 • Лучик В. В. Роль макро- і мікротопонімів у розв’язанні проблеми прабатьківщини слов’ян / В. В. Лучик // Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej: geographical names in physical space / red. A. Gałkowski, R. Gliwa. – Łódź : Wyd-wo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 35–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12267
 • Лучик В. В. Етнокультурні конотації в топонімії України / Лучик В. В. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 55–60. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9323
 • Лучик В. В. Майстер наукового і педагогічного слова : (до 80-річчя від дня народження В. А. Передрієнка) / Лучик В. В. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 107–108. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9334
 • Передрієнко В. А. Пам'ятки другої половини XVII–XVIII ст. як джерело для дослідження української мовної особистості / Передрієнко В. А. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 69–73. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9326
 • Тома Н. М. Лексична ідентифікація семантичної групи "Риси характеру людини" в мові творів Петра Могили / Тома Н. М. // Магістеріум. – 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 82–88. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9329
 • Тома Н. М. Абстрактна лексика на позначення почуттів та емоцій людини в мові творів Петра Могили / Тома Н. М. // Studia Linguistica : збірник наукових праць. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 373–380. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11535
 • Туранли Ф. Ґ. Відомості з історії України періоду Прутської війни в османсько-турецьких архівних документах / Ф. Ґ. Туранли // Східний Cвіт. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2016. – Вип. 1. – С. 36‒46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11491

 

Матеріали конференцій

 • Turanlı F. Zaporog Kazaklarının Güney Karadeniz Sahillerine Düzenledikleri Seferler / Turanlı Ferhat // Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi, Sempozyum –ІІІ : International Symposium on Gazi Süleyman Paşa & History of Kocaeli – III, Özet Kitapçığı (Abstrakts), 25–27 Mart 2016. – Türkiye-Kocaeli, 2016. – P. 57–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12266

2015

У виданнях НаУКМА

 • Голінатий О. П. Ойконіми Кіровоградщини іншомовного походження / Голінатий О. П. // Мови й культури: між Сходом і Заходом : (пам'яті Омеляна Пріцака) : [збірник наукових статей / редкол. : Залізняк Л. Л., Квіт С. М., Кочубей Ю. М., Лучик В. В., Передрієнко В. А., Сидорчук Т. М., Туранли Ф. Ґ. О., Ярошенко Т. О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 160-166.
 • Лучик В. В.  Україна в контексті давніх мов і культур: лінгвістичний погляд / Лучик В. В. // Мови й культури: між Сходом і Заходом : (пам'яті Омеляна Пріцака) : [збірник наукових статей / редкол. : Залізняк Л. Л., Квіт С. М., Кочубей Ю. М., Лучик В. В., Передрієнко В. А., Сидорчук Т. М., Туранли Ф. Ґ. О., Ярошенко Т. О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 179-186.
 • Лучик А. А. Граматика мовних процесів: від традицій до новаторства / Лучик А. А. // Мови й культури: між Сходом і Заходом : (пам'яті Омеляна Пріцака) : [збірник наукових статей / редкол. : Залізняк Л. Л., Квіт С. М., Кочубей Ю. М., Лучик В. В., Передрієнко В. А., Сидорчук Т. М., Туранли Ф. Ґ. О., Ярошенко Т. О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 173-178.
 • Тома Н. М. Абстрактна лексика польського походження в мові творів Петра Могили / Тома Н. М. // Мови й культури: між Сходом і Заходом : (пам'яті Омеляна Пріцака) : [збірник наукових статей / редкол. : Залізняк Л. Л., Квіт С. М., Кочубей Ю. М., Лучик В. В., Передрієнко В. А., Сидорчук Т. М., Туранли Ф. Ґ. О., Ярошенко Т. О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - С. 235-242.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Лучик В. В.  Історичний словотвір топонімів України: київськоруський (давньоукраїнський) період / В. В. Лучик // Мовознавство. - 2015. - № 3. - С. 45-55.
 • Лучик В. В.  З досвіду укладання «Етимологічного словника топонімів України» / В. В. Лучик // Записки з ономастики = Opera in onomastica : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2015. - Вип. 18. - С. 465-473.
 • В інших виданнях України
 • Лучик В. В.  Походження деяких власних назв, пов’язаних з Ватрославом Ягичем / Лучик В. В. // Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства : зб. наук. пр. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. - С. 125-129.

В іноземних виданнях

 • Лучик В. В.  Тюркізми козацької доби в топонімії України / Василь Лучик // Uluslararasi Türkiye-Ukrayna Iliskileri Sempozyumu Kazak Dönemi (1500-1800) Bildiriler. - 2015. - С. 53-64.
 • Куранова С. І.  Семантико-рольові особливості текстів українських мас-медіа / Світлана Куранова // Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa. - 2015. - T. 2. - С. 199-207.
 • Лучик А. А.  Про деякі проблеми перекладної лексикографії слов'янських мов / Алла Лучик // Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa. - 2015. - T. 2. - С. 77-84.
 • Лучик А. А. The Slavic Translation Lexicography Theory and Practice: on the Material of the Stable Word Units / Алла Лучик // Cognitive studies. - 2015. - Vol. 15.
 • Toma N. The works of Petro Mohyla as a source of research into the Old Ukrainian language in the first half of the XVII-th century / Toma N. // Modern Science – Moderní věda. - 2015. - № 3. – P. 179–185.
 • Туранли Ф. Турецький вектор у дипломатичній діяльності українських гетьманів / Ферхад Туранли // Uluslararasi Türkiye-Ukrayna Iliskileri Sempozyumu Kazak Dönemi (1500-1800) Bildiriler. - 2015. - С. 611-626.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Антонова О. О. Засоби референції мети лексикалізованими одиницями польської мови // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57. — С. 3-7.
 • Голінатий О. П.Походження назви міста Бобринець // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57. — С. 11-13.
 • Дзєржавін К.До питання про польську говірку в Перемишлі та перемишльському регіоні // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 – С. 19-23.
 • Куранова С. І. Лінгвопрагматичний вимір дискурсу інтерв’ю / Куранова С. І. // Магістеріум. Мовознавчі студії. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. – Вип. 57. – С. 37 – 43.
 • Лучик А. А.Зауваги щодо створення граматики мовних процесів // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 – С. 48-51.
 • Лучик В. В. Етюди з «Короткого етимологічного словника топонімів України». 9 // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 — С. 52-75.
 • Передрієнко В. А.Бароко в контексті стильового розвитку староукраїнської літературної мови другої половини ХVІ-ХVІІІ ст. // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 – С. 79-84.
 • Тома Н. М.Стилістичні особливості функціонування антонімів у творах Петра Могили / Н. М. Тома // Магістеріум. Мовознавчі студії. — К.: ВПЦ НаУКМА, 2014. — Вип. № 57 – С. 98–104.
 • У фахових українських виданнях (перелік ВАКу):
 • Антонова О.О.Теорія і практика моделювання прийменникових еквівалентів слова польської мови: методологічний аспект.// Гуманітарна освіта у вищих технічних навчальних закладах. – Зб. наук. праць. – Вип. 29. – К., 2014. – С. 61 – 68.
 • Куранова С. І.Динамічний опис семантико-рольової структури змісту дискурсу / Куранова С. І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 11. – С. 98 – 105.
 • Куранова С. І.Прагмалінгвістичні особливості мовної особистості у діалогічному дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) / Куранова С. І. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2013. – Серія «Філологічні науки». – Книга 3. – С. 117 – 120.
 • Лучик А.А.Зауваги щодо подальшого розвитку граматичного вчення// Лінгвістичні студії: на пошану корифею: Збірник наукових праць і вітань з нагоди 90-ліття С. І. Дорошенка. – Харків, 2014. – С. 40-43.
 •  Лучик А.А.Функційні властивості прислівникових еквівалентів слова як одиниць граматики мовних процесів // Прикладна лінгвістка та лінгвістичні технології: Megaling-2014: Зб. наук. праць. – К.: УМІФ, 2014. – С. 172-179.
 •  Лучик В. В. [Рец. на:] Скляренко О., Скляренко О. Типологічна ономастика: У 5 кн. Кн. 2: Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі // Мовознавство. —2014. — № 3. — С. 89-92 (0,4 друк. арк.).
 •  Тома Н.Твори Петра Могили як джерело дослідження староукраїнської мови першої половини XVII століття / Наталія Тома // Українське мовознавство: міжвідомчий науковий збірник. Вип. 44(1). – К., 2014. – С. 318 – 324.
 • Туранли Ф. Ґ.Стосунки Української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османотурецькими літописами / Ф. Ґ. Туранли // ― Східний Світ (The word of the orient). Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ. – Київ, 2014. ―Вип. 2. – С. 82- 90.
 • Туранли Ф.Ґ.До питання про тюрксько-османські писемні джерела та визначення їхнього авторства / Ф. Ґ. Туранли // XVIII Сходознавчі читання А. Кримського / Тези доповіді. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ. ― Київ, 2014. ― С. 39 - 41.

В інших виданнях України:

 • Лучик В. В.Топоніміка // Історія України: Енциклопедія. — К.: Наук. думка, 2013. — Т. 10. — С. 124-125.
 • Лучик В. В.Ягич Ватрослав // Історія України: Енциклопедія. — К.: Наук. думка, 2013. — Т. 10. — С. 723-724. Інше:
 • Афонін Ю.В. Łacińska twórczość metropolity Piotra Mohyły w latach 1633-1647 / Studia Catholica Podoliae, Annus VII (2014). — Numerus 7. Кам’янець-Подільский ; Городок: Видавництво CLARA STUDIO, 2014. — С. 405-413.
 • Куранова С.Лингвопрагматический аспект дискурса «врач – пациент» // LA TABLE RONDE. Сборник материалов / Лингвистика дискурса и перспективы её развития в парадигме современной славистики / Минск: РИВШ, 2014. – Вып. 2.
 • Куранова С. Динамическое описание дискурса «врач – пациент»: реконструкции коммуникативных стратегий // LA TABLE RONDE. Сборник материалов / Лингвистика дискурса и перспективы её развития в парадигме современной славистики / Минск: РИВШ, 2014. – Вып. 2.
 • Туранлы Ферхад.Проблема междукультурного диалога в многонациональном обществе и поиски способов её решения / Birlik. ATXEM İctimai Birliyi Dərgisi. ― № 13. ― Bakı, 2013, Dekabr. ― S.12-13. • Turanly, Ferhad. Situation with studying the history of the Ukrainian Cossack State using the Turk-Ottoman sources (Osamanlı Türk kaynaklarına göre Ukrayna Kozak dönemi tarih çalışmaları) / F. Turanly // Karadeniz İncelemeler Dergisi (Journal of Black Sea Studies). ― Sayı (Number) 15. ― Trabzon ‘Serander’ / Türkiye, 2013. ― S. 205- 232.

Інше

 • Василь Вікторович Лучик : біо-бібліографічний покажчик до 60-річчя з дня народження / [уклад. Ф. Г. Туранли ; рец. І. Р. Буніятова, С. І. Куранова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Талком, 2014. – 32, [3] с. : іл., портр.
 • Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – вип. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Селігей П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові / П. О. Селігей ; [відп. ред. В. В. Лучик] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Академперіодика, 2014. – 320, [3] с. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Куранова С. І. Семантико-рольовий аналіз мовної особистості у публічному інтерв’ю : (контрастивне співставлення на матеріалі англійської та української мов) / Куранова С. І. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 43-46.
 • Лучик В. В. Народна і наукова етимологія топонімів України / Лучик В. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 50-58.
 • Лучик А. А. Лексикографічний опис сталих словосполучень: проблеми і перспективи / Лучик А. А. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 47-50.
 • Передрієнко В. А. Українська і церковнослов’янська лексика в «Розмові» – рукописному розмовнику другої половини XVI ст. / Передрієнко В. А. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 64-68.
 • Тома Н. М. Абстрактна лексика на позначення розумової діяльності в мовотворчості Петра Могили / Тома Н. М. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 86-89.
 • Туранли Ф. Ґ. Проблеми інтерпретації арабографічних тюркських текстів : методологічний погляд / Туранли Ф. Ґ. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 95-101.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Куранова С. І. Етнолінгвістичні проекції виявів мовної особистості в публічному дискурсі (на матеріалі української та англійської мов) / Куранова С. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : [збірник наукових праць] / [редкол. В. П. Андрущенко (гол.) та ін] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ, 2013. - Вип. 10. - С. 172-178.

В інших виданнях України

 • Куранова С. І. Прагмалінгвістичні особливості мовної особистості у діалогічному дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) / Куранова С. І. // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія : Філологічні науки. - Ніжин : [НДУ], 2013. - Кн. 3. - С. 117-120.
 • Лучик В. В. "Етимологічний словник суфіксів української мови" – новий етап у слов'янській компаративістиці / В. В. Лучик // Мовознавство. - 2013. - № 2-3. - С. 39-50.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" / В. В. Лучик // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / [головний редактор М. Є. Скиба] ; Міністерство освіти і науки, Хмельницький національний університет. - Хмельницький : Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, 2013. - Вип. 6, Ч. 2. - С. 183-196.
 • Лучик В. В. "Етимологічний словник суфіксів української мови" - новий етап у слов'янській компаративістиці / В. В. Лучик // Сучасна славістика : ключові проблеми та тенденції розвитку : тези міжнародної наукової конференції (23-24 травня 2013 р.) / НАН України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2013. - С. 11-12.
 • Лучик В. В. "Етимологічний словник суфіксів української мови" - новий етап у слов'янській компаративістиці / В. В. Лучик // Слов'янські обрії : доповіді XV Міжнародного з'їзду славістів (м. Мінськ, 2013 р.) / НАН України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2013. - Вип. 6, Ч. 1. Мовознавство. - С. 28-40.
 • Лучик А. А. Скоробогатова О. О. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени). - Х. : НТМТ, 2012. - 480 с. : [рецензія] / А. Лучик // Мовознавство. - 2013. - № 5. - С. 110-111.
 • Лучик А. А. Українська лінгвістика ХХI ст. у координаті зіставного методу дослідження / Лучик А. А. // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія : Філологічні науки. - Ніжин : [НДУ], 2013. - Кн. 3. - С. 7-12.

Інше

 • Житник В. К. Пам'ять дерев : вибране / Володимир Житник ; [упоряд. Василь Лучик]. - К. : НаУКМА, 2013. - 175 c. : портр. - Присвячено 75-літтю з дня народження В. Житника.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Куранова С. І. Зіставний аспект міжпропозитивних відношень в американському та українському публічних дискурсах / Куранова С. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 153-156.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Куранова С. І. Дискурсивно-праґматичні особливості інтерв’ю публічної мовної особистості (на матеріалі англійської та української мов) / Світлана Куранова // Мандрівець. - 2012. - № 6. - С. 50-54.
 • Куранова С. І. Семантико-рольовий аналіз дискурсів інтерв'ю у зіставному аспекті (на прикладі англійської та української мов) / Світлана Куранова // Мандрівець. - 2012. - № 5. - С. 76-79.
 • Лучик В. В. Системне дослідження сучасної української псевдонімії : [рецензія] / Василь Лучик // Українська мова. - 2012. - № 2. - С. 129-135. - Рец. на кн. : Н.М. Павликівська. Питання української псевдонімії XX століття. - Вінниця: Глобус-прес, 2009. - 386 с.

В інших виданнях України

 • Лучик А. А. Вербальна модель зовнішнього портрета слов’янина (на матеріалі "Етимологічного словника української мови") / А. А. Лучик // Акцентологія. Етимологія. Семантика : до 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка / НАН України, Ін-т мов-ва ім. О. О. Потебні ; [редкол. : Г. П. Півторак (гол.) ... та ін.]. - К. : Наук., думка, 2012. - С. 407-417.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 4 / В. В. Лучик // Студії з ономастики та етимології 2011-2012 / НАН України, Ін-т укр. мови ; [відп. ред. О. П. Карпенко]. - К. : [Кий], 2012. - С. 159-169.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 6 / В. В. Лучик // Акцентологія. Етимологія. Семантика : до 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка / НАН України, Ін-т мов-ва ім. О. О. Потебні ; [редкол. : Г. П. Півторак (гол.) ... та ін.]. - К. : Наук., думка, 2012. - С. 276-292.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 5 / В. В. Лучик // И слово ваше отзовётся : [к 80-летию со дня рождения Е. С. Отина : сб. ст.] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ; [редкол. : Борисова Л. П. (отв. ред.) и др.]. - К. : Изд. Дом Д. Бураго, 2012. - С. 336-353.
 • Лучик В. В. Проблеми етимологізування суфіксів української мови / В. В. Лучик // Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство : (збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження) / [голов. ред. О. Б. Ткаченко]. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. - С. 39-42.
 • Туранли Ф. Ґ. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. / Ф. Ґ. Туранли // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю. М. Кочубея : зб. наук. ст. / [упоряд. О. Д. Василюк, Н. М. Зуб] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К. : [Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського], 2012. - С. 370-380.
 • Науковий семінар "Джерелознавство в методології китаєзнавчих досліджень" в НаУКМА : [розширені анотації доповідей] / Володимир Резаненко ... [та ін.]. // Українська орієнталістика : [зб. наук. пр. / гол. ред. І. В. Срібняк] ; Ін-т суспільства Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка, Науково-дослід. центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т східних мов Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. - К., 2012. - № 6 : матеріали Міжнар. наук. конф. "Кримські татари: етногенез, історія державних інституцій, міграційні процеси, культурна спадщина", (Київ, 20 жовт. 2012 р.). - С. 237-243. - Автори доповідей: В. Резаненко, В. Бешляга, О. Чеберяко, І. Срібняк, Т. Демчук, Ф. Туранли,Я. Шекера, І. Холод.

2011

У виданнях НаУКМА

 • Буніятова І.Р. Шляхи розвитку мовних систем: еволюція і катастрофа // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 3-8.
 • Куранова С.І. Образ ідеального читача та категорії аналізу змісту тексту (на матеріалі сучасних українських ЗМК) // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 41-45.
 • Лучик А.А. Про плинність лінгвістичної традиції // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 45-49.
 • Лучик В.В. Відновлення історичних топонімів як чинник українського державотворення // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 49-53.
 • Передрієнко В.А. Взаємодія книжного і народного мовлення у Староукраїнському діловому стилі другої половини XVII – XVIII ст. // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 64-69.
 • Туранли Ф.Г.О. Особливості написання давньотюркських текстів // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 91-95.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Буніятова І. Р. Еволюція динамічних систем (на матеріалі деяких індоєвропейських мов) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2011. - № 954 : Сер. "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов", вип. 66. - С. 159-165.
 • Buniyatova I. Radical Regrammaticalisation in Early New English: Reconsidering Lightfoot’s Theory // 7th International Conference on Middle English, Lviv, Ukraine, 3-5 August 2011 : Book of Abstracts / ICOME7. - Lviv, Ukraine : [Department of English Philology Ivan Franko National University in Lviv], 2011. - P. 15-16.
 • Лучик В.В.Про особливості номінації в топонімії України // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. - 2011. - Вип. 29-31. - С. 21-24.
 • Лучик В.В. Актуальні напрями української ономастики // Записки з ономастики = Opera in onomastica : зб. наук. пр. / МОН України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [відп. ред. О. Ю. Карпенко]. - О. : Астропринт, 2011. - Вип. 14. - С. 126-130.
 • Лучик В. В.Горпинич В.О. Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконі Бердянщини : монографія // Ономастика і апелятиви. - Д. : Нова ідеологія, 2010. - Вип. 35. - 320 с. : [рецензія] / В. Лучик // Мовознавство. - 2011. - № 3. - С. 84-87.
 • Лучик В. В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 3. // Мовознавство. - 2011. - № 5. - С. 15-29.

В інших виданнях України

 • Лучик А.А. Еквіваленти слова у першому томі Словника української мови у 20 томах // Життя – у слові : зб. наук. пр. на пошану акад. В. М. Русанівського (1931-2007) / [відп. ред. В. Г. Скляренко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2011. - С. 199-210.
 • Лучик В.В. Про природу власних назв з дієслівними основами // Життя – у слові : зб. наук. пр. на пошану акад. В. М. Русанівського (1931-2007) / [відп. ред. В. Г. Скляренко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2011. - С. 77-84.
 • Лучик В.В.Роль діалектної лексики в етимологізуванні загальних і власних назв // Всеукраїнські наукові читання "Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження", присвячені пам'яті діалектолога Валентини Прокопенко, 22 черв. 2011 р. : [прогр., матеріали та тези доп. / відп. за вип. Н. В. Гуйванюк] ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ... [та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. - С. 141.
 • Туранли Ф.Ґ.О. Становище козаків за даними літопису Наїми // XV Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., (20-21 жовт. 2011 р.) / [ред.-упоряд. О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К. : Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, 2011. - С. 240-242.

В іноземних виданнях

 • Лучик А.А. Некоторые аспекты изучения словообразования существительных русского языка в польской аудитории // Русский язык в польской аудитории / под ред. Анны Зых. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2011. - Т. 3. - S. 131-137.

Інше

 • Лучик А.А., Антонова О.О., Дубровська І. Українсько-польський словник еквівалентів слова. – К. : Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", 2011. - 311 с

2010

 • Буніятова І.Р. Зміни у граматиці ранньоновоанглійської мови у світлі теорії катастроф // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження професора О. М. Мороховського «Слово і текст у просторі культури» (Київ, КНЛУ, 26-27 листопада 2010 р.). – К. : КНЛУ, 2010. – С. 7-8.
 • Буніятова І.Р. Языковые изменения: эволюция и/или радикальная реинтерпретация // Тезисы докладов Международной научной конференции «Язык – когниция – коммуникация» ; (Мінськ, 3 6 ноября 2010). – Минск, 2010. – С. 21 22.
 • Лучик А.А. Про деякі аспекти зіставного українсько-польського словотвору // Сучасні дослідження з іноземної мови. Зб. наук. Праць. – Вип. 8. –Ужгород: ТОВ «Папірус -Ф», 2010. – С. 321-326.
 • Лучик А.А. Засоби референціювання інтенсифікації в мовних картинах українців, росіян, поляків // Матеріали міжнародної наукової конференції (Люблін, 5-7 листопада 2010 р.) «Мовна картина світу слов’ян ікультура». – Люблін-Рівне, 2010. – С. 64-66.
 • Лучик А.А., Соловйова В. Репрезентація концепту жінка в українській і турецькій мовах // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака). – Київ: ВПЦ НаУКМА, 2010. – С. 121-130.
 • Лучик В.В. Етюди з «Короткого етимологічного словника топонімів України». 2 // Мовознавство. – 2010. – № 2 3. – С. 124-135.
 • Лучик В.В. Залежність власних назв від розвитку суспільства (на матеріалі української мови) // Nazwy wlasne a spoleczenstwo. Том 2. Toponimia. Chrematonimia. Urbanonimia. Onomastyka literacka. Varia. - Lask: Leksem, 2010. - S. 131-139.
 • Лучик В.В. Сакральні мотиви в топонімії Центральної України // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 509 511 : Слов’янська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – С. 279-284.
 • Лучик В.В. Східні впливи на формування топонімії Центральної України / В. В. Лучик // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака). – К., 2010. – С. 130 134.
 • Лучик В.В. Проблеми порівняльно-історичного вивчення карпатської оронімії // Оронімія Українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження : Матеріали науково-практичної конференції ; (Чернівці, 18-19 березня 2010 р.). – Чернівці, 2010. – C. 22 24.
 • Туранли Ф. Кримська війна у 1854–1856 роках: передісторія, дипломатія, документи / Ф. Туранли // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака). – К., 2010. – С. 202 210.
 • Turanlı Ferhat. Divan Edebiyatında Nesr ve Ukrayna Hakkında Bilgiler / Birlik. ATXEM İctimai Birliyi Dərgisi : зб. статей. – № 1 (06). – Bakı, 2010. – S. 16-17.

2009

 • Антонова О.О. Еквіваленти слова, співвідносні з прийменниками семантики відповідності у польській і українській мовах // Маґістеріум. Мовознавчі студії / відп. ред. В. В. Лучик. – Вип. 37. – К., 2009. – С. 13 17.
 • Антонова О.О. Семантичні властивості прийменникових еквівалентів зі структурною “прийменник + іменник” у польській та українській мовах / О.О. Антонова // Проблеми зіставної семантики : Зб. наук. статей. – Вип. 9. – К. : ВЦ КНЛУ, 2009. – С. 362-367.
 • Житник В. Наука великого майстра : листування / В. Житник // Творчість Григорія Кочура у контексті української культури ХХІ віку : до сторіччя від дня народження Майстра. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 133-138.
 • Житник В.К. Що серце пам'ята // Наш Лукаш. У 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. Леонід Череватенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 301-308.
 • Лучик А.А. Компонентний аналіз у зіставних дослідженнях лексичних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. / [відп. Ред.. М. П. Фабіан] ; МОН України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [Папірус-Ф], 2009. – Вип. 7. – С. 258-262.
 • Лучик А.А. Національно-специфічне у зменшувально-пестливих та збільшувально-згрубілих похідних української і польської мов // Слов'янський вісник. Серія "Філологічні науки" : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов'янознавства, Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : РШСКСУ, 2009. – Вип. 8. – С. 106-110
 • Лучик В.В. До питання про етно- і глотогенез українців : лінгвістичний погляд // Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 28-30 трав. 2008 р. / [упоряд. О. І. Галенко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Вид-во Аратта, 2009. – С. 152-159.
 • Лучик В.В. До питання про укладання "Короткого етимологічного словника топонімів України" // Studia Slovakistica / МОН України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 115-122.
 • Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 1. // Мовознавство. – 2009. – № 3-4. – С. 16-24.
 • Лучик В.В. Горпинич В.О., Прийменко С.Ю. Катойконімія французької мови : ономастика і апелятиви . – Д. : ДНУ, 2008. – Вип. 32. – 214 с. : [рец.] // Мовознавство. – 2009. – № 5. – С. 93-96.
 • Лучик В.В. Принципи й критерії номінації та відновлення історичних назв у топонімії України // Укр. мова. – 2009. – № 4. – С. 28-33.
 • Лучик В.В. Про нові напрями української ономастики // Філологічні дослідження : зб. наук. пр. з нагоди 80-річчя члена-кореспондента НАН України, д-ра філолог. наук, проф. Юрія Олександровича Карпенка / МОН України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Univeritas nationalis Odessae. – [Одеса] : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2009. – С. 144-146.
 • Лучик В.В. Про особливості типологічного дослідження ойконімів // Студії з ономастики та етимології 2009 / НАН України, Ін-т укр. мови. – К. : Довіра, 2009. – С. 95-99.
 • Лучик В.В. Про стан білоруської ономастики (на матеріалі енциклопедії "Слов'янська ономастика") // Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы славіі : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, (Мінск, 24-25 лістапада 2009 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : "Права і эканоміка", 2009. – С. 22-26.
 • Туранли Ф. Методологічні проблеми дослідження османської історії // Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 28-30 трав. 2008 р. / [упоряд. О. І. Галенко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Вид-во Аратта, 2009. – С. 269-281.
 • Лучик В.В. Problems of Creation of Etymological Dictionary of Suffixes of Ukrainian Language // Organization and Development of Digital Lexical Recources : MONDILEX Second Open Workshop Kyiv, Ukraine, 2-4 February, 2009 : Proceedings / Volodymyr Shyrokov, Ludmila Dimitrova (Eds.) ; National Academy of Sciences of Ukraine, Ukrainian Lingua-Information Fund. – Kyiv, 2009. – P. 118-120.

2008

 • Лучик В.В. Карпенко Ю. О. Літературна ономастика : зб. статей. – Одеса : Астропринт, 2008. – 328 с. : [рецензія] / В. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 134-136.
 • Лучик А.А. Типологія відсубстантивного словотворення іменників на позначення істот в українській і польських мовах / А. А. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 34-40.
 • Лучик А.А. Типологія відсубстантивного словотворення іменників на позначення істот в українській і польських мовах / А.А. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 34-40.
 • Лучик В.В. До питання про автентичність так званої "В(е)лесової книги" / Василь Лучик // Новітні міфи та фальшивки про походження українців : [зб. ст.] / [ред. Юлія Олійник]. – К. : Темпора, 2008. – С. 113-119.
 • Лучик В.В. До проблеми україно-трипільських етномовних і культурних зв'язків / Василь Лучик // Українська мова. – 2008. – № 2. – С. 31-38.
 • Лучик В.В. Карпенко Ю. О. Літературна ономастика : зб. статей. – Одеса : Астропринт, 2008. – 328 с. : [рецензія] / В. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 134-136.
 • Лучик В.В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов'ян з лінгвістичного погляду / В.В. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 2–3. – С. 62-76.
 • (ТАКИЙ САМИЙ ЯК ПОПЕРЕДНІЙ) Лучик В.В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов'ян з лінгвістичного погляду / В.В. Лучик // Мовознавство. – 2008. – № 2–3. – С. 62-76.
 • Лучик В.В. Слов’янська філологія як науково-дидактична дисципліна: проблеми і перспектики вивчення / Василь Лучик // Studia Slovakistica / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоганик] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 225–230.
 • Туранли Ф.Г. Монгольська культура та історія в дослідженнях Василя Бартольда / Ф. Туранли // Україна-Монголія : 800 років у контексті історії : зб. наук. праць / [НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2008. – С. 52–55.
 • Туранли Ф.Г. Роксолана в Стамбулі / Ферхад Туранли // Роксолана у світі : історико-краєзнавчий зб. / [авт.-упоряд. : Б. Гаврилів, І. Миронюк]. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2008. – С. 32-34.
 • Туранли Ф.Г. Слово про вчителя. З нагоди 80-річчя академіка Володимира Грабовецького / Ферхад Туранли // На вівтар історії України : ювіл. зб. на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В. В. Грабовецького / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т історії і політології ; [гол. ред. В. Головчак]. – Івано-Франківськ : [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника], 2008. – С. 66-68.

2007

 • Лучик А.А. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства. – К. : ВЦ "Академія", 2006. – 424 с. : [рецензія] / Алла Лучик // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 90–92.
 • Лучик В.В. Походження праслав'янської назви *tyky, –ъve / В. Лучик // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 3–9.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна