Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Актуальні питання сучасної лінгвістики
Основною метою дисципліни"Актуальні питання сучасної лінгвістики"є ознайомлення студентів з основними напрямами лінгвістичних досліджень останніх десятиліть ХХ - початку ХХІ століття, а також з окремими школами та течіями у світовій лінгвістиці. До завдань курсу належить формування навичок самостійної роботи з науковою літературою та одержання знань про специфіку методів сучасних лінгвістичних досліджень. Оволодіння навичками інтерпретації різних наукових концепцій та оволодіння сучасними методами лінгвістичного аналізу має спиратися здебільшого на самостійну роботу студентів.


Аспірантський дослідницький семінар


Болгарська мова
У ході викладання основного курсу болгарської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Болгарiї та болгарської мови, особливостями культури народу. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників болгарської мови, уривками творів класиків та сучасних представників болгарської літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов болгарської i української. Студенти ознайомляться із загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Болгарська мова
У ході викладання основного курсу болгарської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Болгарiї та болгарської мови, особливостями культури народу. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників болгарської мови, уривками творів класиків та сучасних представників болгарської літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов болгарської i української. Студенти ознайомляться із загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Вступ до мовознавства
Вступ до мовознавства - пропедевтичний курс до вивчення мовознавчих дисциплін і фундамент до підсумкового курсу загального мовознавства. У ньому розлядаєтсья місце мовознавства серед інших наук і низка загальнотеоретичних питань, знання яких необхідне майбутнім філологам для системного уявлення про мову як багатогранне суспільне явище. Основні з них такі: мова і свідомість, мова й суспільство, закономірність розвитку мов, мова як знакова система, структура мовної системи, генеалогія та типологічна класифікація мов.


Вступ до слов’янської філології
Курс має на меті дати студентам відомості про слов'янські мови в сучасному світі, їх класифікацію з елементарними історичними довідками про слов'янські народи і держави, про походження слов'ян, про матеріальну і духовну культуру їх, про виникнення слов'янської писемності, розвиток слов'янської філології та сучасні славістичні проблеми. Практичні заняття дозволяють студентам навчитися розрізняти й визначати тексти, написані будь-якою слов'янською мовою.


Давньогрецька мова
Курс "Давньогрецька мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу давньогрецьких текстів, формування уявлень і знань про структуру давньогрецької мови та її лексичний склад, місце давньогрецької мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, відтворювати в перекладі граматичні конструкції давньогрецької мови, для того, щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів давньогрецьких авторів класичної доби.


Давньогрецька мова
Курс "Давньогрецька мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу давньогрецьких текстів, формування уявлень і знань про структуру давньогрецької мови та її лексичний склад, місце давньогрецької мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, відтворювати в перекладі граматичні конструкції давньогрецької мови, для того, щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів давньогрецьких авторів класичної доби.


Етимологія власних і загальних назв
Етимологія - розділ мовознавства, в якому вивчаються походження й минулі етапи розвитку семантики і структури слів та морфем. Курс "Етимологія власних і загальних назв", покликаний підготувати студентів до наукового пояснення походження насамперед тих слів української мови, які втратили прозорий зв'язок між звучанням і мотивувальним значенням.


Етно- і глотогенез українців
Питання етно- і глотогенезу українців належить до найскладніших і найактуальніших у сучасній вітчизняній науці. Після зняття заідеологізованих радянських догм загальноприйнятого погляду на цю проблему так і не вироблено. На підставі свідчень історії, археології, мовознавства та інших гуманітарних наук у курсі висвітлено походження і розвиток українців й української мови від найдавніших часів до їх остаточного формування. Провідне місце у вивченні цього процесу займає порівняльно-історичне мовознавство, яке свідчить про еволюційний розвиток української мови зі східнослов'янського діалектного масиву, що сформувався на основі відповідних діалектів праслов'янської мови.


Загальна фонетика і фонологія
В курсі розглядаються основні питання загальної фонетики та фонології: вчення про фонему, становлення концепції фонеми, акустичні та артикуляційні основи вимови та сприйняття звуків, класифікація та опис голосних та приголосних, склад, наголос, інтонація. Вивчається загальна теорія письма, транскрипція, транслітерація.


Загальне мовознавство
Курс загального мовознавства включає три основні розділи: історію мовознавства, теорію мовознавства й методи лінгвістичного аналізу. З позицій сучасного стану науки про мову він покликаний узагальнити, розширити й поглибити знання студентів з проблем суті, розвитку, функціонування, взаємозв'язків і структурної організації мови, знайомить з різними лінгвістичними напрямами й школами, озброює методологією й методикою дослідження мови, сприяє формуванню навичок самостійної роботи з фаховою літературою та підготовці майбутніх спеціалістів до творчої практичної діяльності в галузі освіти, культури й науки.


Зіставне мовознавство
У запропонованому курсі здійснюється аналіз основних понять зіставного мовознавства на рівні сучасних досягнень лінгвістики, розкривається методика і принципи зіставних досліджень, з'ясовуються спільні і відмінні риси мов світу на структурному рівні.


Зіставний аналіз текстів оригіналу і перекладу. Семінар-практикум


Історія українського мовознавства


Історія української літературної мови
Об'єктом висвітлення в курсі є історія української літературної форми існування української мови з найдавнішої доби до сучасності: проблеми типології церковнослов'янської та староукраїнської мов, їх жанрово-стилістичний розвиток, вироблення мовних норм на національній основі та ін. Розгляд здійснюється на підставі лінгвістичного аналізу найдавніших пам'яток від середини ХІ і до кінця ХVIII ст..( від Остромирового Євангелія до Григорія Сковороди). Об'єктом розгляду є мовна творчість українських письменників ХІХ - ХХ ст., відображення в ній закономірних тенденцій та особистого внеску авторів у літературно-мовний розвиток. Звернено увагу на теоретичні системи: мовне нормування, міжмовну взаємодію, взаємозв'язок мови і культури та ін. Окремо виділено ряд проблем, перспективних з погляду подальшого наукового аналізу.


Історія української мови
Історія української мови - базова дисципліна для професійної підготовки філолога-україніста, філолога-славіста, фахівця гуманітарного профілю. Курс містить основні відомості з історії української мови (історичної граматики та історії літературної мови), простежує процес формування фонетичної, граматичної і стилістичної будови, висвітлює проблеми походження, закріплення у правописі фонетичних і граматичних норм, особливості наукового дослідження.


Кваліфікаційна робота


Кваліфікаційна робота


Комунікативна лінгвістика
За допомогою курсу формується система знань про найактуальніші проблеми комунікативної лінгвістики, її категорії, методологію, про основні конститутивні, жанрово-стилістичні, семантико-прагматичні та формально-структурні категорії дискурсу; закладаються теоретичні та практичні основи комунікативного аналізу основної одиниці мовленнєвого спілкування - дискурсу та його складових; вивчаються комунікативно-риторичні якості мовлення, загальні закони спілкування, організація засобів мовного коду.


Курсова робота з мовознавства


Курсова робота з мовознавства


Курсова робота з перекладознавства
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Латинська мова
Читання, переклад і редагування текстів, уміння перекладати тексти гуманітарного, правничого та природничого змісту, послуговуватися здобутими знаннями у власних дослідженнях, розуміти наукову термінологію латинського походження.


Латинська мова
Курс "латинська мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу латинських текстів, формування уявлень і знань про структуру латинської мови та її лексичний склад, місце латинської мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції латинської мови, для того щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Латинська мова
Курс "латинська мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу латинських текстів, формування уявлень і знань про структуру латинської мови та її лексичний склад, місце латинської мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції латинської мови, для того щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Лексика англійської мови
Курс лексики англійської мови - це важлива ланка сертифікатної програми "Професійний переклад", яка спрямована на підготовку кваліфікованих перекладачів з англійської мови на українську та з української на англійську. Курс ознайомлює студентів з методами сучасної лінгвістики, що встановлюють системний характер лексики як структури. До цих методів належать теорія опозицій, компонентний і дистрибутивний аналіз. Практична мета курсу - дати студентам знання, що допоможуть їм зрозуміти і перекласти неологізми, які постають в англійській мові, але ще не зафіксовані в англо-українському чи англо-російському словниках або часом навіть в англійських тлумачних словниках, хоч вони вже увійшли в активний мовний вжиток.


Лінгвістична географія


Лінгвістичний аналіз тексту
Курс має на меті дати основи мовознавчого аналізу текстів різних стилів, в основному, художнього. Від правильно вжитого слова як з погляду його значення, так і з боку форми, від його однозначності чи, навпаки, багатозначності, належної граматичної форми, місця в реченні, нарешті, від його звучання - тобто від усіх тих компонентів, які є предметом вивчення фонетики, лексикології, фразеології, морфології та синтаксису - залежить якість тексту - йог7о чіткість, зрозумілість, естетична вартість. Крім аудиторних занять, у рамках самостійної роботи передбачається написання реферату на погоджену з викладачем тему та наприкінці триместру виконання контрольної роботи.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Методологія наукових досліджень
Курс "Методологія наукових досліджень" розглядає найважливіші напрями сучасного мовознавства з погляду їх світоглядного та методологічного статусу. Аналіз методологічних засад і проблем наукових досліджень проводиться на основі поєднання системного, компаративістського та герменевтичного підходів до мови з урахуванням концепцій засновників теоретичного мовознавства, теорій сучасної лінгвістики, філософії мови, загальнонаукових і галузевих методів та прийомів.


Мова і мовознавство
Мова - характерний для людського суспільства специфічний вид знакової діяльності, який полягає у застосуванні історично усталених у певній етнічній спільноті артикуляційно-звукових актів для позначення явищ об'єктивної дійсності, ії ідеальних відображень у свідомості з метою обміну між членами спільноти осмислюваною інформацією та фіксації інформації шляхом механічного звукозапису або переведення звукових мовних актів у письмові знаки. Мовна діяльність є основним засобом організації та координації всіх інших видів суспільної діяльності, в т. ч. в галузі виробництва, обслуговування, побуту, культури, освіти, наки. Мова є формою існування людської свідомості, наістотнішою з ознак, якими людське суспільство відрізняється від тваринного стада. Мовознавство - наука про мову, ії сутність, будову, функціонування та розвиток. Завдання науки - пізнання мови як реального об'єкта в усій ії складності та багатоаспектності. Мовознавство належить до суспільних наук, оскільки його об'єкт (мова) є суспільни явищем. Предмет мовознавства - історично змінна категорія, зумовлена його розвитком, появою нових методів мовознавчих досліджень. Сучасне мовознавство становить внутрішньо диференційовану систему окремих ширших галузей і вужчих відгалужень (розділи, дисципліни). Один з поділів мовознавства - на конкретне (спеціальне) та загальне. Загальне мовознавство досліджує теоретичні проблеми мови взагалі, ії риси, особливості, закономірності (універсалії мови). Загальне мовознавство виросло з конкретного і спирається на нього, оскільки загальні закони будови й розвитку мов можна встановити лише на підставі вивчення різних конкретних мов.


Мова і мовознавство


Мовні контакти. Адаптація запозичень


Науково-дослідний семінар
Мета опанування дисципліни полягає в формування системи лінгвістичних знань і навичок самостійної наукової роботи з актуальних проблем українського, слов'янського та загального мовознавства. Головним завдання дисципліни є теоретичне обґрунтування та всебічне вивчення засад практичного виконання науково-дослідної роботи з актуальної проблеми; зібрання та систематизування мовних фактичних матеріалів з теми дослідження; опрацювання фахової літератури з обраної теми; здійснення лінгвістичного аналізу мовного матеріалу відповідно до поставлених завдань; формування та вміння аргументовано захищати основні положення виконаногодослідження; вироблення навичків критичного опонування в процесі обговорення наукових доповідей; виконання самостійного завершеного дослідження мовознавчої проблеми. Науково-дослідний семінар органічно пов'язаний із системою теоретичних та історичних дисциплін мовознавчого циклу, яких у навчальному плані понад 30. Він продовжує розвивати навички самостійної науково-дослідної роботи, закладені в процесі виконання курсових і дипломних робіт. Курс готує студентів до можливої подальшої наукової роботи в галузі мовознавства, навчання в аспірантурі тощо.


Одна з слов`янських мов( пол.,чеськ,хорв,болг)
У ході викладання основного курсу мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією країн та мови, особливостями культури народу. Для цього буде використано широкий спектр технічних засобів, відеофільми, аудіо матеріали. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників мови, уривками творів класиків та сучасних представників літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов. Студенти ознайомляться і з загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, чеської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Одна з слов`янських мов( пол.,чеськ,хорв,болг)
У запропонованому курсі вивчаються елементи краєзнавства, основні риси слов'янських мов і періоди іхнього розвитку, особливості фонетики, орфоепії та орфографії. Значна увага приділяється засвоєнню лексики слов'янських мов, знанню лексичних тем, використанню творчих завдань, вивченню морфології та синтаксису слов'янських мов. У ході викладання основного курсу мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією країн та мови, особливостями культури народу. Для цього буде використано широкий спектр технічних засобів, відеофільми, аудіо матеріали. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників мови, уривками творів класиків та сучасних представників літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов. Студенти ознайомляться і з загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, чеської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Основи комунікативної лінгвістики
За допомогою курсу формується система знань про найактуальніші проблеми комунікативної лінгвістики, її категорії, методологію, про основні конститутивні, жанрово-стилістичні, семантико-прагматичні та формально-структурні категорії дискурсу; закладаються теоретичні та практичні основи комунікативного аналізу основної одиниці мовленнєвого спілкування - дискурсу та його складових; вивчаються комунікативно-риторичні якості мовлення, загальні закони спілкування, організація засобів мовного коду.


Основи етнолінгвістики
У результаті вивчення зазначеного предмету студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання, визначати особливості національних культур у контексті мовних чинників у їх формуванні.


Основи зіставного мовознавства
У запропонованому курсі здійснюється аналіз основних понять зіставного мовознавства на рівні сучасних досягнень лінгвістики, розкривається методика і принципи зіставних досліджень, з'ясовуються спільні і відмінні риси мов світу на структурному рівні.


Основи комп`ютерної лінгвістики
Курс має на меті ознайомити студентів із сучасним станом та досягненнями в галузі комп'ютерної лінгвістики, навчити розмежовувати типи інформації, знати принципи і вимоги до моделювання мовних одиниць, аналізувати особливості репрезентації мовних одиниць у лінгвістичних базах даних, володіти навиками роботи з різноманітними програмними продуктами (електронними словниками, перекладачами, базами даних).


Основи психолінгвістики
В курсі розглядаються найактуальніші проблеми психолінгвістики, розкривається її предмет, завдання, категорії, методологія. Досліджуються процеси породження і сприйняття мовлення, процеси комунікативної взаємодії, організація засобів мовного коду, взаємозв'язок мови з психічними, психологічними, етнокультурними, соціальними, когнітивними, аргументаційними, мотиваційними процесами та явищами.


Польська мова
У ході викладання основного курсу польської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Польщі та польської мови, особливостями культури польського народу. Для цього буде використано широкий спектр технічних засобів, відеофільми, аудіо матеріали. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників польської мови, уривками творів класиків та сучасних представників польської літератури та польською періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю польської і української мов. Студенти ознайомляться і з загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Польська мова
У ході викладання основного курсу польської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Польщі та польської мови, особливостями культури польського народу. Для цього буде використано широкий спектр технічних засобів, відеофільми, аудіо матеріали. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників польської мови, уривками творів класиків та сучасних представників польської літератури та польською періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю польської і української мов. Студенти ознайомляться і з загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Польська мова (для істориків)
У ході викладання основного курсу польської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Польщі та польської мови, особливостями культури польського народу. Для цього буде використано широкий спектр технічних засобів, відеофільми, аудіо матеріали. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників польської мови, уривками творів класиків та сучасних представників польської літератури та польською періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю польської і української мов. Студенти ознайомляться і з загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Порівняльна граматика слов`янських мов
Поглиблення демократичних процесів у Європі та посилення інтеграції слов'янських народів зумовили необхідність вивчення їхнього етно- та глотогенезу, історичного розвитку й сучасного стану мов. Курс "Порівняльна граматика слов'янських мов" покликаний сприяти розв'язанню цієї проблеми. Він побудований у традиціях європейського мовознавства і включає, крім власне граматики (морфології та синтаксу), історичну фонетику слов'янських мов. Витоки, розвиток і сучасний стан фонетичної та морфологічної систем східно-, західно- і південнослов'янських мов становлять основу їх порівняльно-історичного вивчення.


Практика викладання фахових дисциплін


Проміжні рівні мовної системи
Пропонований курс покликаний сприяти формуванню у студентів цілісного уявлення про мовну систему та взаємодію одиниць її рівнів. Пізнання явищ перехідності розкриває сутність мовної системи як складного самонароджувального організму, який формує різноманітність слів і їхніх форм, що не підводяться під жоден із її структурних рівнів.


Професійний переклад з англійської мови
Курс професійного перекладу має на меті розробити й удосконалити практичні навички, необхідні майбутньому перекладачеві. Особливий наголос робиться на відтворенні лексикологічних і граматичних складнощів англійської мови українською й української англійською. Закладаються основи фахового редагування перекладів. Розглядаються різні перекладацькі моделі адекватної передачі особливостей оригіналу. Особлива увага приділяється перекладові з української мови на англійську.


Розробка дисертаційного проекту


Слов`янська мова (болгарська)
У ході викладання основного курсу болгарської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Болгарiї та болгарської мови, особливостями культури народу. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників болгарської мови, уривками творів класиків та сучасних представників болгарської літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов болгарської i української. Студенти ознайомляться із загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Слов`янська ономастика


Старослов`янська мова
Старослов'янська мова - базова дисципліна для професійної підготовки філолога, гуманітарія-славіста. Курс містить основні відомості про старослов'янську мову, її фонетичну і граматичну будову, походження, джерела вивчення, місце серед інших слов'янських.


Турецька мова
Вивчення курсу передбачає комплексне вивчення дисципліни "Турецька мова": основ теоретичної граматики, історії мови, лексикографії та історії літератури та культури (спорадично), вступ до турецької мови, фонетика турецької мови, морфологія (іменники, прикметники, прислівники, займенники і т.д.) у турецькій мові, синтаксис та основи літературного аналізу тексту. У результаті вивчення зазначеного предмету студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання (правильно читати, писати, вимовляти, перекладати тощо) із застосуванням порівняльно-зіставного (cоmporatio) методу, також визначати особливості турецької.


Турецька мова
Вивчення курсу передбачає комплексне вивчення дисципліни "Турецька мова": основ теоретичної граматики, історії мови, лексикографії та історії літератури та культури (спорадично). У результаті вивчення зазначеного предмету студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання (правильно читати, писати, вимовляти, перекладати тощо) із застосуванням порівняльно-зіставного (cоmporatio) методу, також визначати особливості турецької.


Хорватська мова
Мета опанування дисципліни полягає в розкрити фонетичні та морфологічні особливості, показати багатство лексичного складу та системи словотвору хорватської мови. Підготувати студентів до свідомого засвоєння і вивчення хорватських текстів, застосування різних методів при вивченні споріднених мов, оскільки курс хорватської мови перспективно спрямований на вивчення слов'янських мов. Завдання дисципліни є ознайомлення студентів із особливостями фонетичної, граматичної і синтаксичної будови у порівнянні з українською мовою, показати багатство лексичного складу та словотвору підготувати студентів-філологів а також студентів неспеціальних факультетів до роботи з хорватськими текстами, до їх адекватного перекладу українською мовою. Предметом дисципліни є фонетика, основи правопису, практична морфологія (відмінювання іменників, прикметників, числівників, займенників та дієслів і дієслівних форм). Лексичний мінімум (десять лексичних тем). Курс хорватської мови є однією з навчальних дисциплін серед історико-лінгвістичних дисциплін, вивчення якого покликане сформувати уявлення студентів про мовну спорідненість слов'янських народів, еволюцію мовних процесів. Як засіб комунікації хорватська мова знаходиться у тісному зв'язку із суспільними науками -- філософією, правознавством, політологією, історією, соціологією. У навчальних планах напряму підготовки "Загальне мовознавство", "Перекладознавство", "Зіставне мовознавство", хорватська мова є складовою дисциплін циклу філологічно-наукової і загальнонаукової підготовки.


Хорватська мова
Мета опанування дисципліни полягає в розкрити фонетичні та морфологічні особливості, показати багатство лексичного складу та системи словотвору хорватської мови. Підготувати студентів до свідомого засвоєння і вивчення хорватських текстів, застосування різних методів при вивченні споріднених мов, оскільки курс хорватської мови перспективно спрямований на вивчення слов'янських мов. Завдання дисципліни є ознайомлення студентів із особливостями фонетичної, граматичної і синтаксичної будови у порівнянні з українською мовою, показати багатство лексичного складу та словотвору підготувати студентів-філологів а також студентів неспеціальних факультетів до роботи з хорватськими текстами, до їх адекватного перекладу українською мовою. Предметом дисципліни є фонетика, основи правопису, практична морфологія (відмінювання іменників, прикметників, числівників, займенників та дієслів і дієслівних форм). Лексичний мінімум (десять лексичних тем). Курс хорватської мови є однією з навчальних дисциплін серед історико-лінгвістичних дисциплін, вивчення якого покликане сформувати уявлення студентів про мовну спорідненість слов'янських народів, еволюцію мовних процесів. Як засіб комунікації хорватська мова знаходиться у тісному зв'язку із суспільними науками -- філософією, правознавством, політологією, історією, соціологією. У навчальних планах напряму підготовки "Загальне мовознавство", "Перекладознавство", "Зіставне мовознавство", хорватська мова є складовою дисциплін циклу філологічно-наукової і загальнонаукової підготовки.


Чеська мова
Програма курсу з чеської мови розрахована на студентів, які раніше не вивчали чеську мову або мають початковий рівень знань. У зв"язку з цим чимала увага приділяється вводно-фонетичній частині. Вже з перших кроків широко застосовується порівняльно- історичний метод, елементи історичної граматики чеської мови, відбувається постійний компаративний аналіз мовних процесів слов"янських мов. Програмою передбачено комплексне вивчення граматичного та лексичного матеріалу. Для їх засвоєння під час практичних занять студенти мають змогу працювати з оригінальними аудіоматеріалами, текстами підручників чеської мови, уривками творів видатних чеських письменників, а також з чеською періодикою. В ході викладання курсу передбачено широке ознайомлення студентів з національними традиціями, звичаями, історією та культурою чеського народу, реаліями сучасного політичного та економічного життя Чехії. Важливою складовою курсу є позааудиторне читання, яке передбачає самостійне опрацювання різних текстів та статей.


Чеська мова
Основні тенденції еволюції світового й українського художнього перекладу. Загальнотеоретичні перекладацькі проблеми. Конкретні різновиди перекладу залежно від жанру першотвору. Лінгвістичні та літературознавчі аспекти відтворення оригіналу. Проблема перекладності й адекватності перекладу. Часткове і загальне в перекладі. Єдність форми та змісту. Актуальні й дискусійні питання теорії та практики перекладу.


© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна