Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Актуальні питання сучасної лінгвістики
Курс формує знання про актуальні питання сучасної лінгвістики, знайомить студентів з основними напрямами лінгвістичних досліджень останніх десятиліть ХХ - початку ХХІ століття, окремими школами та течіями у світовій лінгвістиці. У ньому розглядається низка загальнотеоретичних та прикладних аспектів сучасних мовознавчих досліджень, знання яких необхідне для системного уявлення про стан, методики, прийоми, підходи до вивчення мови. Дисципліна знайомить студентів з основними напрямами лінгвістичних досліджень останніх десятиліть ХХ - на початку ХХІ століття, а також з окремими школами та течіями у світовій лінгвістиці. Формуються навички самостійної роботи з науковою літературою та знання про специфіку методів сучасних лінгвістичних досліджень, оволодіння прийомами інтерпретації різних наукових концепцій та оволодіння сучасними методами лінгвістичного аналізу.


Аспірантський дослідницький семінар


Болгарська мова
У ході викладання основного курсу болгарської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Болгарiї та болгарської мови, особливостями культури народу. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників болгарської мови, уривками творів класиків та сучасних представників болгарської літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов болгарської i української. Студенти ознайомляться із загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Вступ до мовознавства
Курс є пропедевтичним до вивчення мовознавчих дисциплін і фундаментом до підсумкового курсу загального мовознавства. У ньому розглядається місце мовознавства серед інших наук і низка загальнотеоретичних питань, знання яких необхідне майбутнім філологам для системного уявлення про мову як багатогранне суспільне явище. Основні з них такі: мова і свідомість, мова й суспільство, закономірність розвитку мов, мова як знакова система, структура мовної системи, генеалогічна та типологічна класифікація мов, мова й письмо. Студенти ознайомляться з сучасними тенденціями в лінгвістичній науці. Курс формує уявлення про сучасні методи дослідження мови. При вивченні цієї дисципліни розширюється світогляд майбутніх філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання не тільки з української мови, а й з наукових питань. Студенти вчаться характеризувати основні поняття сучасної лінгвістики, розуміти закономірності, що пов'язані з історичним розвитком мови, опановують практичні навички лінгвістичного аналізу. Мета курсу - ознайомити студентів із системою понять та термінів, якими послуговуються мовознавчі дисципліни, сформувати систему знань про мову та мовознавство як науку, природу і сутність мови, її походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах, походження й розвиток письма, генеалогічну, типологічну й соціолінгвістичну класифікації мов, структурні рівні та одиниці мови.


Вступ до слов’янської філології
Курс "Вступ до слов'янської філології" покликаний розкрити сутність, розвиток і сучасний стан досліджень зі слов'янської філології; сформувати базові знання про історію виникнення праслов'янської мови та її подальшого діалектного членування аж до появи національних мов; ознайомити з теоріями походження й розселення давніх слов'ян, виникненням їхніх писемностей. У ході курсу студенти навчаться критично аналізувати зазначені теорії й дискутувати про їхню вірогідність із застосуванням лінгвістичних термінів і фактів; звернуть увагу на спільні й відмінні риси слов'янських мов, дізнаються про закономірності функціонування й наслідки окремих мовних явищ (як-от, закону відкритого складу, палаталізації тощо). Значна частина курсу присвячена вивченню особливостей сучасних слов'янських мов (їхньої фонетики, морфології, синтаксису, частково лексики й словотвору). Студенти напрацюють навички зіставлення споріднених мов, проводити паралелі, простежувати причинно-наслідкові зв'язки, розвинуть мовне чуття й розширять лінгвістичний світогляд.


Етно- і глотогенез українців
У пропонованому курсі розглянуті одні з найскладніших і найактуальніших проблем у вітчизняній науці - походження українського етносу і мови. Після зняття заідеологізованих радянських догм загальноприйнятого погляду на цю проблему так і не вироблено. На підставі свідчень історії, археології, мовознавства та інших гуманітарних наук у курсі висвітлено походження і розвиток українців й української мови від найдавніших часів до їх остаточного формування. Провідне місце у вивченні цього процесу займає порівняльно-історичне мовознавство, яке свідчить про еволюційний розвиток української мови зі східнослов'янського діалектного масиву, що сформувався на основі відповідних діалектів праслов'янської мови.


Загальне мовознавство
Курс загального мовознавства включає три основні розділи: історію мовознавства, теорію мовознавства й методи лінгвістичного аналізу. З позицій сучасного стану науки про мову він покликаний узагальнити, розширити й поглибити знання студентів з проблем суті, розвитку, функціонування, взаємозв'язків і структурної організації мови, курс знайомить з різними лінгвістичними напрямами й школами, озброює методологією й методикою дослідження мови, сприяє формуванню навичок самостійної роботи з фаховою літературою та підготовці майбутніх спеціалістів до творчої практичної діяльності в галузі освіти, культури й науки. Тут висвітлюється розвиток лінгвістичної думки від початків до ХХІ ст., становлення мовознавства як науки, специфіки різноманітних лінгвістичних напрямів і шкіл, що домінували у минулі епохи, і тих, що визначають сучасний стан мовознавчої науки; розкриваються основні аспекти теорії мови: знакова природа, структура мови, взаємозв'язок мови і мислення, співвідношення мови і мовлення, фонологічну, граматичну, лексико-семантичну її системи та проміжні рівні. Значна увага приділяється місцю мовознавства у сучасній парадигмі наукових знань та міждисциплінарному характеру лінгвістичної науки. На підґрунті синтезу робіт із методологійної проблематики курс вводить слухачів у методику і технологію лінгвістичних досліджень.


Зіставне мовознавство
У запропонованому курсі здійснюється аналіз основних понять зіставного мовознавства з урахуванням сучасних досягнень лінгвістики, розкривається методологія, методика і принципи зіставних досліджень як різноструктурних, так і споріднених, мов, за допомогою чого з'ясовуються спільні і відмінні риси мов світу на структурному рівні. Курс спрямований на засвоєння теоретичних засад компаративістики і практичних потреб перекладу, викладання іноземних мов, а також української як іноземної, сприяє глибшому пізнанню універсальних і специфічних рис кожної конкретної мови, формує уявлення про загальні закономірності концептуалізації, категоризації і вербалізації фактів навколишнього світу. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку.


Історія української літературної мови
Історія української літературної мови - базова дисципліна для професійної підготовки філолога-україніста, філолога-славіста, фахівця гуманітарного профілю. Курс містить поглиблені відомості з історії української літературної мови для магістрів, які попередньо вивчали історичну граматику української мови, старослов'янську мову та інші забезпечуючі предмети. У ньому простежено процес формування системи літературної мови, її розвиток у зв'язку з розвитком української культури, процес вироблення стилістичних і фонетико-граматичних норм та закріплення їх у правописі.


Історія української мови
Базова дисципліна для професійної підготовки філолога-україніста, філолога-славіста, фахівця гуманітарного профілю. Курс містить основні відомості з історії української мови (історичної граматики та історії літературної мови), простежує процес формування фонетичної, граматичної і стилістичної будови, висвітлює проблеми походження, закріплення у правописі фонетичних і граматичних норм, особливості наукового дослідження.


Когнітивна лінгвістика


Комп`ютерна лінгвістика
Курс має на меті ознайомити студентів із сучасним станом та досягненнями в галузі комп'ютерної лінгвістики, навчити розмежовувати типи інформації, знати принципи і вимоги до моделювання мовних одиниць, аналізувати особливості репрезентації мовних одиниць у лінгвістичних базах даних, володіти навиками роботи з різноманітними програмними продуктами (електронними словниками, перекладачами, базами даних). Основний акцент під час вивчення дисципліни зосереджено на ознайомленні студентів з сучасними інформаційно-лінгвістичними технологіями для пізнання об'єктів, процесів та явищ сучасного інформаційного простору, зміною проблемних областей та динамікою розвитку прикладної лінгвістики ХХ - початку ХХІ ст.; умінні вирішувати професійні завдання засобами сучасних інформаційно - лінгвістичних технологій.


Комунікативна лінгвістика
Курс формує систему знань про найактуальніші проблеми комунікативної лінгвістики, її категорії, методологію, про основні конститутивні, жанрово-стилістичні, семантико-прагматичні та формально-структурні категорії дискурсу. Студентам пропонуються різні підходи стосовно комунікативного аналізу основної одиниці мовленнєвого спілкування - дискурсу - та його складових. Формуються навички комунікативного аналізу дискурсу, самостійної роботи з науковою літературою, знання про специфіку підходів щодо типів, форм та моделей комунікації, інтерпретації комунікативних ситуацій, дослідження їх структури; вивчаються комунікативно-риторичні якості мовлення, загальні закони спілкування, організація засобів мовного коду.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Латинська мова
Читання, переклад і редагування текстів, уміння перекладати тексти гуманітарного, правничого та природничого змісту, послуговуватися здобутими знаннями у власних дослідженнях, розуміти наукову термінологію латинського походження.


Латинська мова
Курс "латинська мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу латинських текстів, формування уявлень і знань про структуру латинської мови та її лексичний склад, місце латинської мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції латинської мови, для того щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Лексика англійської мови
Курс спрямований на вивчення лексики англійської мови, включно із значущими елементами лексичної системи, зокрема, словосполучень дієслів з адвербіальними частками. Студенти опановують практичні навички аудіювання відеотекстів, що є зразками сучасної англійської мови, вивчають їх лексичну специфіку. При вивченні цього курсу розширюється світогляд майбутніх філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання не тільки з англійської мови, а й з наукових питань. Зокрема, вони ознайомляться з основами лексикології англійської мови, етимологічним складом й стилістичними особливостями англійської мови, багатством та різноманітністю її виражальних засобів, словотворенням, синонімією, антонімією, паронімією, фразеологією тощо. Робота над цими темами дозволить студентові поглибити свої знання й вільно спілкуватися англійською мовою у різних сферах суспільного життя.


Лінгвістика дискурсу та PR-маніпуляційний вплив. Спецсемінар
Курс подає відомості про систему знань з лінгвістики дискурсу, класифікує головні напрямки сучасних дискурсивних досліджень. Студенти вчаться імплементувати дискурсивні методики до аналізу сучасних україно- та англомовних текстів у сфері публічного мовлення. Студенти отримують навички застосування методик мовленнєвого впливу, в тому числі при створенні суспільно-, політично- та економічно-орієнтованих дискурсів різних типів. Здатність узагальнювати результати наукових досліджень, оформлювати науково-дослідні роботи розвивається в процесі підготовки та написання доповідей, рецензій, есе. Презентації результатів наукових розвідок розвивають здатність до узагальнення, удосконалюють навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження.


Лінгвістична географія


Лінгвістичний аналіз тексту
Курс подає відомості про текст як унікальну і складну словесну цілісність, у якій зосереджені процес і результати пізнання дійсності. Впровадження отриманих знань в практиці лінгвістичних досліджень спрямоване на всебічну підготовку кваліфікованих науковців. Набуті навички застосовуються при здійсненні лінгвістичного аналізу текстів, самостійної роботи з науковою літературою, застосуванні різних підходів щодо текстового аналізу, оволодінні навичками інтерпретації текстів, дослідженні їх структури, категорій, взаємодії, класифікації різних видів текстової інформації. Презентація доповідей розвиває комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, аргументовані відповіді на запитання. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку. Мета курсу - ознайомити студентів з основами лінгвістичного аналізу текстів різних стилів, а також з відмінностями у підходах щодо текстового аналізу у світовій лінгвістиці, сформувати навички лінгвістичного аналізу тексту, інтерпретації текстів, дослідження їх структури, категорій, взаємодії, класифікації різних видів текстової інформації. Слухачам пропонуються різні підходи до дослідження тексту як унікальної і складної словесної цілісності, у якій зосереджені процес і результати пізнання дійсності.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Методологія наукових досліджень
Курс "Методологія наукових досліджень" розглядає найважливіші напрями сучасного мовознавства з погляду їх світоглядного та методологічного статусу. Аналіз методологічних засад і проблем наукових досліджень проводиться на основі поєднання системного, компаративістського та герменевтичного підходів до мови з урахуванням концепцій засновників теоретичного мовознавства, теорій сучасної лінгвістики, філософії мови, загальнонаукових і галузевих методів та прийомів.


Мова і мовознавство
Мета опанування дисципліни - ознайомлення студентів з основами лінгвістичного аналізу, в тому числі, аналізу текстів різних стилів. Впродовж опанування дисципліни студенти ознайомляться з відмінностями у підходах щодо текстового аналізу у світовій лінгвістиці. Студентам пропонуються різні підходи до дослідження тексту як унікальної і складної словесної цілісності, у якій зосереджені процес і результати пізнання дійсності. Завдання дисципліни: формування навичок лінгвістичного аналізу, самостійної роботи з науковою літературою, одержання знань про специфіку підходів щодо текстового аналізу, оволодіння навичками лінгвістичної інтерпретації текстів, дослідження їх структури, категорій, взаємодії, класифікації різних видів текстової інформації.


Мовна інтерференція
Дисципліна "Мовна інтерференція" передбачає вивчення типів мовного контактування та явищ інтерференції. Особлива увага приділяється різновидам лексичної й семантичної міжмовної взаємодії, процесам адаптації. Студенти опанують теоретичні знання й здобудуть практичні вміння вивчення контактів близькоспоріднених, а також неспоріднених мов, дослідження особливостей явищ багатомовності, зрозуміють специфіку процесів інтерференції на різних мовних рівнях, а також навчаться аналізувати окремі випадки їх реалізації на конкретних прикладах.


Мовні контакти
Дисципліна "Мовні контакти" передбачає вивчення типів мовного контактування та явищ інтерференції. Особлива увага приділяється різновидам лексичної й семантичної міжмовної взаємодії, процесам адаптації. Студенти опанують теоретичні знання й здобудуть практичні вміння вивчення контактів близькоспоріднених, а також неспоріднених мов, дослідження особливостей явищ багатомовності, зрозуміють специфіку процесів інтерференції на різних мовних рівнях, а також навчаться аналізувати окремі випадки їх реалізації на конкретних прикладах.


Науково-дослідний семінар
Мета опанування дисципліни полягає в формування системи лінгвістичних знань і навичок самостійної наукової роботи з актуальних проблем українського, слов'янського та загального мовознавства. Головним завдання дисципліни є теоретичне обґрунтування та всебічне вивчення засад практичного виконання науково-дослідної роботи з актуальної проблеми; зібрання та систематизування мовних фактичних матеріалів з теми дослідження; опрацювання фахової літератури з обраної теми; здійснення лінгвістичного аналізу мовного матеріалу відповідно до поставлених завдань; формування та вміння аргументовано захищати основні положення виконаногодослідження; вироблення навичків критичного опонування в процесі обговорення наукових доповідей; виконання самостійного завершеного дослідження мовознавчої проблеми. Науково-дослідний семінар органічно пов'язаний із системою теоретичних та історичних дисциплін мовознавчого циклу, яких у навчальному плані понад 30. Він продовжує розвивати навички самостійної науково-дослідної роботи, закладені в процесі виконання курсових і дипломних робіт. Курс готує студентів до можливої подальшої наукової роботи в галузі мовознавства, навчання в аспірантурі тощо.


Основи комунікативної лінгвістики
Курс подає відомості про основи теорії мовної комунікації, природу комунікативних процесів, мовні паравербальні, ілокутивні, інтераційні, міжкультурні, соціокультурні складові спілкування. Набуті навички застосовуються при здійсненні аналізу ситуацій спілкування, дослідженні природи комунікативних явищ, самостійній роботі з науковою літературою; слухачі вчаться застосувати різні підходи до прагматичного, генологічного та дискурс-аналізу, оволодівають навичками інтерпретації мовленнєвої поведінки. Курс сприятиме формуванню комунікативної вправності, вчитиме визначати причини девіацій. Презентація доповідей розвиває комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, вчить давати аргументовані відповіді на запитання. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку.


Основи етнолінгвістики
Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни "Основи етнолінгвістики" в освітній програми передбачає комплексне вивчення названого предмету, який викладається магістрам, полягає у вивченні мови, культури, історії, антропології, національні традиції, фольклору, культури, ментальності. Для всебічного вивчення названого навчального курсу необхідно самостійна робота студентів-магістрів, знання методології, постійна систематична робота з різноманітною літературою, джерелами інформації для вивчення запропонованого предмету: навчальними посібниками та підручниками, архівними документами, енциклопедіями, довідниками, статистичними збірками, науковими монографіями та статтями, джерелами картографічної інформації, періодичними виданнями, науково-популярною літературою, Інтернет ресурсів. У результаті вивчення зазначеної дисципліни студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання із застосуванням порівняльно-зіставного (cоmporatio) методу, також визначати особливості національних культур у контексті мовних чинників у їх формуванні та розвитку, а також рівень здобутого знання має бути достатньою для вирішення студентами завдань професійної діяльності за освітньою програмою.


Основи зіставного мовознавства
Курс покликаний ознайомити студентів-філологів із основними поняттями та принципами зіставного мовознавства, розкрити історію становлення галузі й навчити критично аналізувати й застосовувати різні підходити у зіставних дослідженнях. Участь в обговореннях покращить комунікативні навички студентів, а також їхню здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Підготовка групового проєкту розвине вміння працювати в команді, а його презентація - чітко й точно висловлювати власну думку, аргументувати й підкріплювати фактами, вести дискусію. Написання відгуку на групові презентації допоможе слухачам курсу бути критичними й самокритичними, вміти оцінювати презентований матеріал, аналізувати й робити висновки.


Основи когнітивної лінгвістики
Дисципліна "Основи когнітивної лінгвістики" знайомить із однією з найактуальніших галузей сучасного мовознавства. У курсі розглядаються питання мовної категоризації, семантики прототипу, механізми метафоризації, концепція семантичних примітивів, когнітивне моделювання, а також особливості вивчення концептів, концептуальних кодів тощо. Детально аналізуються теоретичні підвалини когнітивної етнолінгвістики. Студенти засвоять основні поняття й методи когнітивного аналізу мовних явищ, ознайомляться із сучасними напрямками когнітивного мовознавства, а також навчаться застосовувати набуті знання на практиці.


Основи комп`ютерної лінгвістики
Курс має на меті ознайомити студентів із сучасним станом та досягненнями в галузі комп'ютерної лінгвістики, навчити розмежовувати типи інформації, знати принципи і вимоги до моделювання мовних одиниць, аналізувати особливості репрезентації мовних одиниць у лінгвістичних базах даних, володіти навиками роботи з різноманітними програмними продуктами (електронними словниками, перекладачами, базами даних).


Основи психолінгвістики
Курс формує знання про історію виникнення та розвитку психолінгвістики як науки, основні напрямки та школи у психолінгвістиці, методи психолінгвістичних досліджень, психолінгвістичні моделі породження та сприйняття мовлення. У ньому розглядається низка загальнотеоретичних та прикладних аспектів сучасних психолінгвістичних досліджень, знання яких необхідне для системного уявлення про методики вивчення мови як психосоціального явища. Увага приділяєтьсяся загальнотеоретичним проблемам етнопсихолінгвістики, способам опису етнопсихолінгвістичних розбіжностей на вербальному та невербальному рівнях, виявам норми і патології в мовленні. При вивченні цієї дисципліни розширюється світогляд магістрів-філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання та формуються навички прикладних та міждисиплінарних досліджень. Студенти вчаться застосовувати основні психолінгвістичні методики, визначати національні та універсальні риси в мовленні, характеризувати особливості комунікативного впливу на структуру свідомості. Мета курсу - ознайомити студентів із системою понять та термінів, якими послуговується психолінгвістика, сформувати систему знань про взаємозв'язки мови і мислення, процеси утворення, сприйняття та формування мовлення у їх взаємодії з системою мови, про моделі мовленнєвої діяльності та психофізіологічної мовленнєвої організації людини, про перевірку цих моделей шляхом психологічних експериментів.


Переклад наукових текстів: спецсемінар
Курс призначений для формування й удосконалення практичних навичок, необхідних для студента, який прагне перекладати наукові тексти. Студенти набувають компетенцій із відтворення лексичних, граматичних та стилістичних складнощів англійської мови українською, оволодівають основами фахового редагування перекладів наукових текстів, навчаються застосовувати різні перекладацькі моделі адекватної передачі особливостей оригіналу, випрацьовують навички усного послідовного та письмового наукового перекладу з англійської мови на українську.


Полоністика: інтердисциплінарний аспект
Курс є логічним продовженням курсів "Польська мова" та "Польська мова-2". Він передусім дозволяє удосконалити знання з польської мови й досягти рівня В2-С1, адже спрямований на опанування знань про специфічні риси польської мови, які виявляються на всіх мовних рівнях. Лекції будуть присвячені лексико-семантичним, фразеологічним, морфологічним, синтаксичним явищам польської мови, які розглядатимуться в етнолінгвістичному та практичному аспекті. На семінарських заняттях особлива увага приділятиметься оволодінню уміннями коректної мовленнєвої поведінки, відповідно до вимог культури мови у різноманітних комунікативних ситуаціях. Успішне навчання на курсі водночас є заключним етапом сертифікатної програми "Полоністичні студії".


Польська мова
Вивчення курсу "Польська мова" дозволить студентам опанувати теоретичні знання й набути практичних умінь із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксису польської мови на рівні А1-А2, а також ознайомитися з найважливішими позамовними фактами, пов'язаними з культурою, історією Польщі. Студенти зможуть спілкуватися польською мовою в різних комунікативних ситуаціях, а також здобудуть уміння працювати з польськомовною літературою зі спеціальності й презентувати фрагменти власного дослідження.


Польська мова - 2
Курс "Польська мова - 2" спрямований на вдосконалення набутих протягом попередніх семестрів навчання (курс "Польська мова") умінь, поглиблення й розширення знань із граматики, лексики, словотвору й синтаксису, опанування найскладніших елементів орфоепічного оформлення усних висловлювань, грамотного творення письмових текстів, а також розвиток комунікативної компетентності мовців. Курс передбачає оволодіння студентами польською мовою на рівні А2-В1.


Польська мова (для істориків)
Курс передбачає засвоєння знань із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксису польської мови на рівні А1-А2; оволодіння мовленнєвими уміннями та перекладацькими навичками; ознайомлення з основними відомостями про позамовні факти, пов?язані з культурою, історією Польщі; здобуття досвіду користування польськомовною літературою зі спеціальності, а також формування здатності писати й виголошувати польською мовою тексти різних стилів у відмінних комунікативних ситуаціях (як побутове спілкування, так і офіційно-ділове мовлення та наукова діяльність).


Порівняльно-історична граматика слов`янських мов
Вивчення курсу "Порівняльно-історична граматика слов'янських мов" дає змогу студентам заглибитися в історію становлення різних структурних рівнів сучасних слов'янських мов загалом й української передовсім, визначити місце української мови серед інших слов'янських мов; сформувати систему знань про спільне та відмінне у фонетиці і граматичній будові слов'янських мов, про внутрішні закони, які визначали їхній розвиток із праслов'янської мови-основи, а також про особливості еволюції сучасних слов'янських мов: а) східнослов'янських (української, білоруської, російської); б) західнослов'янських (польської, чеської, словацької, верхньо- і нижньолужицької); в) південнослов'янських (болгарської, македонської, сербської, хорватської, словенської).


Проміжні рівні мовної системи
Пропонований курс покликаний сприяти формуванню у студентів цілісного уявлення про мовну систему та взаємодію одиниць її рівнів. Базові рівні мовної системи та взаємовідношення їхніх одиниць стають зрозумілими тільки після пізнання рівнів проміжних, якими є словотвірний, морфонологічний, фразеологічний, де значною мірою реалізується творчий потенціал мови часто у вигляді одиниць перехідного статусу існування. Пізнання явищ перехідності розкриває сутність мовної системи як складного самонароджувального організму, який формує різноманітність слів і їхніх форм, що не підводяться під жоден із її структурних рівнів.


Професійний переклад з англійської мови
Курс призначений для формування й удосконалення практичних навичок, необхідних для студента, який прагне стати перекладачем. Студенти набувають компетенцій із відтворення лексичних, граматичних та стилістичних складнощів англійської мови українською, оволодівають основами фахового редагування перекладів, навчаються застосовувати різні перекладацькі моделі адекватної передачі особливостей оригіналу, випрацьовують навички усного послідовного та письмового наукового та художнього перекладів з англійської мови на українську.


Психолінгвістика
Курс формує знання про історію виникнення та розвитку психолінгвістики як науки, основні напрямки та школи у психолінгвістиці, методи психолінгвістичних досліджень, психолінгвістичні моделі породження та сприйняття мовлення. У ньому розглядається низка загальнотеоретичних та прикладних аспектів сучасних психолінгвістичних досліджень, знання яких необхідне для системного уявлення про методики вивчення мови як психосоціального явища. Увага приділяєтьсяся загальнотеоретичним проблемам етнопсихолінгвістики, способам опису етнопсихолінгвістичних розбіжностей на вербальному та невербальному рівнях, виявам норми і патології в мовленні. При вивченні цієї дисципліни розширюється світогляд магістрів-філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання та формуються навички прикладних та міждисиплінарних досліджень. Студенти вчаться застосовувати основні психолінгвістичні методики, визначати національні та універсальні риси в мовленні, характеризувати особливості комунікативного впливу на структуру свідомості.


Редагування наукових текстів


Редагування художніх текстів
Курс розкриває мету, сферу використання і особливості застосування мовних засобів художнього стилю мовлення. Студенти дізнаються про побудову, головні ознаки й стильові параметри гарного художнього тексту. Вивчаючи теорію, здобудуть практичні вміння аналізу й поліпшення чужих і власних висловлень. Значна увага в курсі приділена методам і прийомам редагування відповідно до жанрової специфіки.


Розробка дисертаційного проекту


Слов`янська мова (болгарська)
Основним завданням курсу "Сучасна слов'янська мова (болгарська)" - ознайомити студентів з основними елементами фонетичного, лексичного та граматичного рівнів болгарської мови, засвоєння цих знань для уміння володіти ними на практиці. Мета навчальної дисципліни "Сучасна слов'янська мова (болгарська)" полягає в опануванні знаннями з практичного курсу слов'янської мови (болгарської), поширенні кола власних лінгвістичних інтересів та ознайомленні з розробками болгарських авторів у галузях компаративістики, соціолінгвістики, психолінгвістики, мовної політики України та Болгарії тощо. Завдання. Курс передбачає розвиток у студентів навичок практичного володіння іноземною мовою південнослов'янської групи в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі академічної тематики; формування глобальних навичок, гнучких навичок, а також цифрової грамотності; формування у студентів здатності сприймати, розуміти та продукувати усний та письмовий дискурс; розвивати навички роботи на основі інтерактивної онлайн платформи DistEdu, стимулювати студентів працювати самостійно та у команді. Згідно з вимогами освітньої програми та із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти, опанувавши програму курсу студент має володіти болгарською мовою як іноземною на рівні А1+. В результаті засвоєння дисципліни "Болгарська мова" на рівні що вимагається, студент повинен: знати базові мовленнєві поняття, закономірності функціонування одиниць мови і законів оперування ними для побудови різноманітних висловлювань на рівні передачі інтелектуальної інформації; уміти розуміти інформаційні повідомлення, інструкції тощо академічного змісту, ставити пошукові завдання, інтерпретувати, аналізувати, узагальнювати презентувати результати, отримані в ході компаративного вивчення мовних фактів, що належать системі болгарської мови. володіти елементами вербальної та невербальної поведінки в умовах міжкультурного спілкування; володіти цифровими навичками, планувати та організовувати пошук інформації з джерел різних видів.


Старослов`янська мова
Вивчення курс "Старослов'янська мова" передбачає ознайомлення студентів з основними відомостями про старослов'янську як про першу літературну мову давніх слов'ян, її фонетичну і граматичну будову, походження, джерела вивчення, місце серед інших слов'янських мов, історію виникнення і розвитку найдавніших слов'янських азбук, а також огляд основних старослов'янських пам'яток і глаголичних і кириличних.


Теорія та практика аргументації: спецсемінар
Курс формує знання про аргументацію як наукову дисципліну та комунікативну діяльність особистості в єдності вербального, невербального та екстралінгвістичного аспектів. Розглядається низка загальнотеоретичних та прикладних аспектів аргументивного дискурсу як комплексного явища. Формуються й удосконалюються практичні навички, необхідні для студента, який прагне оволодіти прийомами аргументації. Студенти набувають компетенцій, необхідних для розпізнавання вивертів, софізмів та відступів від аргументів, оволодівають основами фахового аналізу виступів, промов, діалогів з позицій теорії аргументації, випрацьовують навички експертної оцінки аргументативного дискурсу.


Турецька мова
Мета і завдання вивчення дисципліни "Турецька мова" ("T?rk Dili" або "T?rk?e"), який викладається бакалаврам, полягає у вивченні мови, історії, антропології, національні традиції, літератури, культури, ментальності. Для всебічного вивчення названої дисципліни необхідно самостійна робота студентів, знання методології, постійна систематична робота з різноманітною літературою, джерелами інформації для вивчення запропонованого предмету: навчальними посібниками та підручниками, архівними документами, енциклопедіями, довідниками, статистичними збірками, науковими монографіями та статтями, джерелами картографічної інформації, періодичними виданнями, науково-популярною літературою, Інтернет ресурсів. Вивчення дисципліни передбачає комплексне вивчення дисципліни "Турецька мова": основ теоретичної граматики, історії мови, лексикографії та історії літератури та культури (спорадично). У результаті вивчення зазначеного предмету студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання (правильно читати, писати, вимовляти, перекладати тощо) із застосуванням порівняльно-зіставного (cоmporatio) методу, також визначати особливості турецької, зокрема османсько-турецької ("Osmanl? T?tk?esi") мови.


Цифрові технології у лінгвістичних дослідженнях
Курс формує знання про вітчизняні та світові інформаційні технології у лінгвістичній діяльності. Студенти набувають оволодівають цифровим методом обробки інформації, випрацьовують навички роботи із сучасними мультимедійними словниками та віртуальними лабораторіями як формами комунікації.


Чеська мова
Програма курсу з чеської мови розрахована на студентів, які раніше не вивчали чеську мову або мають початковий рівень знань. У зв"язку з цим чимала увага приділяється вводно-фонетичній частині. Вже з перших кроків широко застосовується порівняльно- історичний метод, елементи історичної граматики чеської мови, відбувається постійний компаративний аналіз мовних процесів слов"янських мов. Програмою передбачено комплексне вивчення граматичного та лексичного матеріалу. Для їх засвоєння під час практичних занять студенти мають змогу працювати з оригінальними аудіоматеріалами, текстами підручників чеської мови, уривками творів видатних чеських письменників, а також з чеською періодикою. В ході викладання курсу передбачено широке ознайомлення студентів з національними традиціями, звичаями, історією та культурою чеського народу, реаліями сучасного політичного та економічного життя Чехії. Важливою складовою курсу є позааудиторне читання, яке передбачає самостійне опрацювання різних текстів та статей.


© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна