Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Актуальні питання сучасної лінгвістики
Курс формує знання про актуальні питання сучасної лінгвістики, знайомить студентів з основними напрямами лінгвістичних досліджень останніх десятиліть ХХ - початку ХХІ століття, окремими школами та течіями у світовій лінгвістиці. У ньому розглядається низка загальнотеоретичних та прикладних аспектів сучасних мовознавчих досліджень, знання яких необхідне для системного уявлення про стан, методики, прийоми, підходи до вивчення мови.


Аспірантський дослідницький семінар


Болгарська мова
"Болгарська мова" рекомендована для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр". Вивчення курсу дозволить студентам опанувати теоретичні знання й набути практичних умінь із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксису болгарської мови на рівні А1-А2 згідно європейського стилю мовної освіти, а також сприятиме формуванню складових комунікативної компетенції, яка об'єднує такі складові, соціолінгвістичну, соціокультурну, стратегічну, соціальну та дискурсивну. Опанування практичними умінями із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксису болгарської мови має підвищити мобільність студентів в умовах спільного європейського простору.


Вступ до мовознавства
Курс є пропедевтичним до вивчення мовознавчих дисциплін і фундаментом до підсумкового курсу загального мовознавства. У ньому розглядається місце мовознавства серед інших наук і низка загальнотеоретичних питань, знання яких необхідне майбутнім філологам для системного уявлення про мову як багатогранне суспільне явище. Основні з них такі: мова і свідомість, мова й суспільство, закономірність розвитку мов, мова як знакова система, структура мовної системи, генеалогічна та типологічна класифікація мов, мова й письмо. Студенти ознайомляться з сучасними тенденціями в лінгвістичній науці. Курс формує уявлення про сучасні методи дослідження мови. При вивченні цієї дисципліни розширюється світогляд майбутніх філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання не тільки з української мови, а й з наукових питань. Студенти вчаться характеризувати основні поняття сучасної лінгвістики, розуміти закономірності, що пов'язані з історичним розвитком мови, опановують практичні навички лінгвістичного аналізу.


Вступ до слов’янської філології
Курс "Вступ до слов'янської філології" покликаний розкрити сутність, розвиток і сучасний стан досліджень зі слов'янської філології; сформувати базові знання про історію виникнення праслов'янської мови та її подальшого діалектного членування аж до появи національних мов; ознайомити з теоріями походження й розселення давніх слов'ян, виникненням їхніх писемностей. У ході курсу студенти навчаться критично аналізувати зазначені теорії й дискутувати про їхню вірогідність із застосуванням лінгвістичних термінів і фактів; звернуть увагу на спільні й відмінні риси слов'янських мов, дізнаються про закономірності функціонування й наслідки окремих мовних явищ (як-от, закону відкритого складу, занепаду редукованих тощо). Значна частина курсу присвячена вивченню особливостей сучасних слов'янських мов (їхньої фонетики, морфології, синтаксису, частково лексики й словотвору). Студенти напрацюють навички зіставлення споріднених мов, проводити паралелі, простежувати причинно-наслідкові зв'язки, розвинуть мовне чуття й розширять лінгвістичний світогляд.


Давньогрецька мова
Курс передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, говоріння та перекладу давньогрецьких текстів з елементами граматичного аналізу; формування уявлень і знань про структуру давньогрецької мови та її лексичний склад, місце давньогрецької мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції давньогрецької мови та вивчення окремих оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Друга іноземна мова - 1 (іспанська)
Курс спрямований на вивчення іспанської мови до рівня А1. Протягом курсу студенти опановують іспанський алфавіт, правила орфоепії, орфографії та пунктуації; засвоюють базовий словник для обслуговування себе у типових комунікативних ситуаціях; вивчають лінгвістичну термінологію для можливості подальшої самостійної роботи зі словниками, довідниками, граматиками іспанської мови тощо; здобувають практичні навички написання текстів різних жанрів і стилів, ведення діалогів, розкриття усних тем іспанською мовою.


Друга іноземна мова - 2 (іспанська)
Курс спрямований на вивчення іспанської мови до рівня А2. Протягом курсу студенти поглиблюють знання іспанської граматики, синтаксису та стилістики; засвоюють спеціалізований словник для обслуговування себе у більш складних комунікативних ситуаціях; продовжують вивчати лінгвістичну термінологію для можливості подальшої самостійної роботи зі словниками, довідниками, граматиками іспанської мови тощо; здобувають практичні навички написання текстів різних жанрів і стилів, ведення діалогів, розкриття усних тем іспанською мовою.


Етно- і глотогенез українців
У пропонованому курсі розглянуті одні з найскладніших і найактуальніших проблем у вітчизняній науці - походження українського етносу і мови. Після зняття заідеологізованих радянських догм загальноприйнятого погляду на цю проблему так і не вироблено. На підставі свідчень історії, археології, мовознавства та інших гуманітарних наук у курсі висвітлено походження і розвиток українців й української мови від найдавніших часів до їх остаточного формування. Провідне місце у вивченні цього процесу займає порівняльно-історичне мовознавство, яке свідчить про еволюційний розвиток української мови зі східнослов'янського діалектного масиву, що сформувався на основі відповідних діалектів праслов'янської мови.


Загальне мовознавство
Курс загального мовознавства включає три основні розділи: історію мовознавства, теорію мовознавства й методи лінгвістичного аналізу. З позицій сучасного стану науки про мову він покликаний узагальнити, розширити й поглибити знання студентів з проблем суті, розвитку, функціонування, взаємозв'язків і структурної організації мови, курс знайомить з різними лінгвістичними напрямами й школами, озброює методологією й методикою дослідження мови, сприяє формуванню навичок самостійної роботи з фаховою літературою та підготовці майбутніх спеціалістів до творчої практичної діяльності в галузі освіти, культури й науки. Тут висвітлюється розвиток лінгвістичної думки від початків до ХХІ ст., становлення мовознавства як науки, специфіки різноманітних лінгвістичних напрямів і шкіл, що домінували у минулі епохи, і тих, що визначають сучасний стан мовознавчої науки; розкриваються основні аспекти теорії мови: знакова природа, структура мови, взаємозв'язок мови і мислення, співвідношення мови і мовлення, фонологічну, граматичну, лексико-семантичну її системи та проміжні рівні. Значна увага приділяється місцю мовознавства у сучасній парадигмі наукових знань та міждисциплінарному характеру лінгвістичної науки. На підґрунті синтезу робіт із методологійної проблематики курс вводить слухачів у методику і технологію лінгвістичних досліджень.


Зіставне мовознавство
У запропонованому курсі здійснюється аналіз основних понять зіставного мовознавства з урахуванням сучасних досягнень лінгвістики, розкривається методологія, методика і принципи зіставних досліджень як різноструктурних, так і споріднених, мов, за допомогою чого з'ясовуються спільні і відмінні риси мов світу на структурному рівні. Курс спрямований на засвоєння теоретичних засад компаративістики і практичних потреб перекладу, викладання іноземних мов, а також української як іноземної, сприяє глибшому пізнанню універсальних і специфічних рис кожної конкретної мови, формує уявлення про загальні закономірності концептуалізації, категоризації і вербалізації фактів навколишнього світу. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку.


Історія української мови
Базова дисципліна для професійної підготовки філолога-україніста, філолога-славіста, фахівця гуманітарного профілю. Курс містить основні відомості з історії української мови (історичної граматики та історії літературної мови), простежує процес формування фонетичної, граматичної і стилістичної будови, висвітлює проблеми походження, закріплення у правописі фонетичних і граматичних норм, особливості наукового дослідження.


Когнітивна лінгвістика


Комп`ютерна лінгвістика
Курс має на меті ознайомити студентів із сучасним станом та досягненнями в галузі комп'ютерної лінгвістики, навчити розмежовувати типи інформації, знати принципи і вимоги до моделювання мовних одиниць, аналізувати особливості репрезентації мовних одиниць у лінгвістичних базах даних, володіти навичками роботи з різноманітними програмними продуктами (електронними словниками, перекладачами, базами даних).


Комунікативна лінгвістика
Курс подає відомості про основи теорії мовної комунікації, природу комунікативних процесів, мовні паравербальні, ілокутивні, інтераційні, міжкультурні, соціокультурні складові спілкування. Набуті навички застосовуються при здійсненні аналізу ситуацій спілкування, дослідженні природи комунікативних явищ, самостійній роботі з науковою літературою; слухачі вчаться застосувати різні підходи до прагматичного, генологічного та дискурс-аналізу, оволодівають навичками інтерпретації мовленнєвої поведінки. Курс сприятиме формуванню комунікативної вправності, вчитиме визначати причини девіацій. Презентація доповідей розвиває комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, вчить давати аргументовані відповіді на запитання. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота з перекладознавства
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Латинська мова
Курс передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу латинських текстів, формування уявлень і знань про структуру латинської мови та її лексичний склад, місце латинської мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції латинської мови, для того щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Латинська мова
Курс передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу латинських текстів, формування уявлень і знань про структуру латинської мови та її лексичний склад, місце латинської мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції латинської мови, для того щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Лексика англійської мови
Курс спрямований на вивчення лексики англійської мови, включно із значущими елементами лексичної системи, зокрема, словосполучень дієслів з адвербіальними частками. Студенти опановують практичні навички аудіювання відеотекстів, що є зразками сучасної англійської мови, вивчають їх лексичну специфіку. При вивченні цього курсу розширюється світогляд майбутніх філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання не тільки з англійської мови, а й з наукових питань. Зокрема, вони ознайомляться з основами лексикології англійської мови, етимологічним складом й стилістичними особливостями англійської мови, багатством та різноманітністю її виражальних засобів, словотворенням, синонімією, антонімією, паронімією, фразеологією тощо. Робота над цими темами дозволить студентові поглибити свої знання й вільно спілкуватися англійською мовою у різних сферах суспільного життя.


Лінгвістика дискурсу та PR-маніпуляційний вплив. Спецсемінар
Курс подає відомості про систему знань з лінгвістики дискурсу, класифікує головні напрямки сучасних дискурсивних досліджень. Студенти вчаться імплементувати дискурсивні методики до аналізу сучасних україно- та англомовних текстів у сфері публічного мовлення. Студенти отримують навички застосування методик мовленнєвого впливу, в тому числі при створенні суспільно-, політично- та економічно-орієнтованих дискурсів різних типів. Здатність узагальнювати результати наукових досліджень, оформлювати науково-дослідні роботи розвивається в процесі підготовки та написання доповідей, рецензій, есе. Презентації результатів наукових розвідок розвивають здатність до узагальнення, удосконалюють навички спілкування з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження.


Лінгвістична географія
Курс подає відомості про територіальну диференціацію та дистрибуцію мов світу, особливості виокремлення мовних ареалів та класифікації мов за генеалогічним і типологічним підходом, причини розвитку й занепаду мов, чинники, що впливають на їхній статус. У ході курсу студенти навчаться користуватися лінгвістичними картами й атласами, аналізувати статистичні дані про мови світу, вести дискусію про проблемні лінгвістичні питання. Участь у дискусіях сприятиме напрацюванню вміння висловлюватися точно, лаконічно, аргументовано, згідно з мовними нормами, бути критичним, застосовувати знання у практичних ситуаціях. Індивідуальні презентації розвиватимуть комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, аргументованих відповідей на запитання. Підготовка до семінарських занять і презентацій покращить здатність пошуку, опрацювання й аналізу інформації з різних джерел. Створення "мапи думок" удосконалить вміння впорядковувати отримані знання, виокремлювати ключові факти й поняття.


Лінгвістичний аналіз тексту
Курс подає відомості про текст як унікальну і складну словесну цілісність, у якій зосереджені процес і результати пізнання дійсності. Впровадження отриманих знань в практиці лінгвістичних досліджень спрямоване на всебічну підготовку кваліфікованих науковців. Набуті навички застосовуються при здійсненні лінгвістичного аналізу текстів, самостійної роботи з науковою літературою, застосуванні різних підходів щодо текстового аналізу, оволодінні навичками інтерпретації текстів, дослідженні їх структури, категорій, взаємодії, класифікації різних видів текстової інформації. Презентація доповідей розвиває комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, вміння давати аргументовані відповіді на запитання. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку.


Магістерська робота
Магістерська робота є формою підготовки до підсумкової атестації студента за освітньо-науковою програмою "Теорія, історія української мови та компаративістика". Її захистом завершується курс навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Виконання магістерської роботи передбачає поглиблення та систематизацію отриманих під час навчання теоретичних знань студентів, виявлення здатності працювати з науковими джерелами, фактичним матеріалом, здатності обирати й аналізувати наукову або практичну проблему, застосовувати знання для вирішення конкретних наукових завдань, напрацювання і розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методиками наукових досліджень та експериментів, визначення рівня підготовленості випускника до самостійної практичної роботи та творчого розв'язання завдань. Студенти вчаться обирати та застосовувати найбільш відповідну до проблематики дослідження методику.


Методологія наукових досліджень
Курс "Методологія наукових досліджень" розглядає найважливіші напрями сучасного мовознавства з погляду їх світоглядного та методологійного статусу. Аналіз методологійних засад і проблем наукових досліджень проводиться на основі поєднання системного, компаративістського та герменевтичного підходів до мови з урахуванням концепцій засновників теоретичного мовознавства, теорій сучасної лінгвістики, філософії мови, загальнонаукових і галузевих методів та прийомів.


Мова і мовознавство


Мовна інтерференція
Дисципліна "Мовна інтерференція" передбачає вивчення типів мовного контактування та явищ інтерференції. Особлива увага приділяється різновидам лексичної й семантичної міжмовної взаємодії, процесам адаптації. Студенти опанують теоретичні знання й здобудуть практичні вміння вивчення контактів близькоспоріднених, а також неспоріднених мов, дослідження особливостей явищ багатомовності, зрозуміють специфіку процесів інтерференції на різних мовних рівнях, а також навчаться аналізувати окремі випадки їх реалізації на конкретних прикладах.


Науково-дослідний семінар
Курс покликаний навчити студентів орієнтуватися у сучасних лінгвістичних теоріях і свідомо обирати наукову парадигму, що відповідає інтересам у написанні магістерської роботи. Підсумком курсу повинно стати уміння писати, структурувати та оформляти власні наукові дослідження, а також творче усвідомлення сутності і перспектив подальшого розвитку дослідницьких напрямів, які характеризують сучасну лінгвістичну науку.


Основи комунікативної лінгвістики
Курс подає відомості про основи теорії мовної комунікації, природу комунікативних процесів, мовні паравербальні, ілокутивні, інтераційні, міжкультурні, соціокультурні складові спілкування. Набуті навички застосовуються при здійсненні аналізу ситуацій спілкування, дослідженні природи комунікативних явищ, самостійній роботі з науковою літературою; слухачі вчаться застосувати різні підходи до прагматичного, генологічного та дискурс-аналізу, оволодівають навичками інтерпретації мовленнєвої поведінки. Курс сприятиме формуванню комунікативної вправності, вчитиме визначати причини девіацій. Презентація доповідей розвиває комунікативну компетенцію, зокрема навички спілкування з аудиторією, вчить давати аргументовані відповіді на запитання. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання впорядковує отримані знання, ілюструє здатність до подальшого наукового пошуку.


Основи етнолінгвістики
Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни "Основи етнолінгвістики" в освітній програми передбачає комплексне вивчення названого предмету, який викладається магістрам, полягає у вивченні мови, культури, історії, антропології, національні традиції, фольклору, культури, ментальності. Для всебічного вивчення названого навчального курсу необхідно самостійна робота студентів-магістрів, знання методології, постійна систематична робота з різноманітною літературою, джерелами інформації для вивчення запропонованого предмету: навчальними посібниками та підручниками, архівними документами, енциклопедіями, довідниками, статистичними збірками, науковими монографіями та статтями, джерелами картографічної інформації, періодичними виданнями, науково-популярною літературою, Інтернет ресурсів. У результаті вивчення зазначеної дисципліни студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання із застосуванням порівняльно-зіставного (cоmparatio) методу, також визначати особливості національних культур у контексті мовних чинників у їх формуванні та розвитку, а також рівень здобутого знання має бути достатньою для вирішення студентами завдань професійної діяльності за освітньою програмою.


Основи зіставного мовознавства
Курс покликаний ознайомити студентів-філологів із основними поняттями та принципами зіставного мовознавства, розкрити історію становлення галузі й навчити критично аналізувати й застосовувати різні підходити у зіставних дослідженнях. Мета опанування дисципліни - висвітлити основні методику й принципи зіставних досліджень, розкрити спільні і відмінні риси мов світу, ознайомити з різними лінгвістичними напрямами і школами у межах зіставного мовознавства та суміжних галузей. Завдання дисципліни - розширення загальнолінгвістичної підготовки студента-філолога, покращення навичок роботи з фаховою літературою, проведення досліджень та їхнього рецензування.


Основи когнітивної лінгвістики
Дисципліна "Основи когнітивної лінгвістики" знайомить із однією з найактуальніших галузей сучасного мовознавства. У курсі розглядаються питання мовної категоризації, семантики прототипу, механізми метафоризації, концепція семантичних примітивів, когнітивне моделювання, а також особливості вивчення концептів, концептуальних кодів тощо. Детально аналізуються теоретичні підвалини когнітивної етнолінгвістики. Студенти засвоять основні поняття й методи когнітивного аналізу мовних явищ, ознайомляться із сучасними напрямками когнітивного мовознавства, а також навчаться застосовувати набуті знання на практиці.


Основи психолінгвістики
Курс формує знання про історію виникнення та розвитку психолінгвістики як науки, основні напрямки та школи у психолінгвістиці, методи психолінгвістичних досліджень, психолінгвістичні моделі породження та сприйняття мовлення. У ньому розглядається низка загальнотеоретичних та прикладних аспектів сучасних психолінгвістичних досліджень, знання яких необхідне для системного уявлення про методики вивчення мови як психосоціального явища. Увага приділяєтьсяся загальнотеоретичним проблемам етнопсихолінгвістики, способам опису етнопсихолінгвістичних розбіжностей на вербальному та невербальному рівнях, виявам норми і патології в мовленні. При вивченні цієї дисципліни розширюється світогляд магістрів-філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання та формуються навички прикладних та міждисиплінарних досліджень. Студенти вчаться застосовувати основні психолінгвістичні методики, визначати національні та універсальні риси в мовленні, характеризувати особливості комунікативного впливу на структуру свідомості.


Переклад наукових текстів: спецсемінар
Навчальний курс призначений для розвитку в студентів навичок усного послідовного і письмового наукового перекладу на матеріалі сучасних усних і письмових текстів. У якості усних текстів-оригіналів англійською мовою пропонується курс лекцій з когнітивної лінгвістики провідного американського вченого Дж. Лакоффа. Письмові тексти представлені необхідною кількістю наукових статей початку ХХІ ст., переважно з лінгвістики дискурсу, провідних вчених США та Західної Європи, в тому числі опублікованих відомим видавництвом SAGE. Студенти створюють англо-українські словнички відповідних термінів, що вживаються в розділах Introductions, Methodology, Results, Conclusions тощо наукових статей. Окрім усного та письмового англо-українського перекладу, після засвоєння відповідної науково-орієнтованої лексики, студенти перекладають з української на англійську складові частини своїх наукових робіт для подальшого виступу на конференції молодих учених навесні та подальшої публікації на електронному ресурсі eKMAIR.


Полоністика: інтердисциплінарний аспект
Курс спрямований на опанування знань про специфічні риси польської мови, які виявляються на всіх мовних рівнях. Лексико-семантичні, фразеологічні, морфологічні, синтаксичні явища будуть розглянуті в етнолінгвістичному та практичному аспекті. Студенти познайомляться із важливими історичними й культурними фактами, які вплинули на світогляд поляків, опанують елементи лінгвокраїнознавста та перекладознавства, пізнають окремі явища польських діалектів і соціолектів. Особлива увага приділятиметься оволодінню уміннями коректної мовленнєвої поведінки, відповідно до вимог культури мови (розглядатимуться історичні аспекти й сучасні тенденції розвитку) та відмінних типів комунікативних ситуацій. Студенти навчаться працювати з польськими науковими текстами й творити власні, що дозволить їм брати участь у польських міжнародних конференціях, дискусіях, друкуватися в польських фахових виданнях. Успішне завершення курсу дозволить студентам піднятися на вищий рівень освіти та стати конкурентоспроможними фахівцями.


Польська мова
Курс спрямований на вивчення початкового рівня польської мови з нуля до рівнів А1/А2. У ході курсу студенти опановують польський алфавіт, правила орфоепії, орфографії та пунктуації; засвоюють базовий словник для обслуговування себе у типових навчальних, робочих та побутових обставинах; вивчають лінгвістичну термінологію для можливості подальшої самостійної роботи зі словниками, довідниками, граматиками польської мови тощо; здобувають практичні навички написання текстів різних жанрів і стилів, ведення презентацій, обговорень і дискусій польською мовою.


Польська мова - 2
Курс "Польська мова - 2" спрямований на вдосконалення набутих протягом попередніх семестрів навчання (курс "Польська мова") умінь, поглиблення й розширення знань із граматики, лексики, словотвору й синтаксису, опанування найскладніших елементів орфоепічного оформлення усних висловлювань, грамотного творення письмових текстів, а також розвиток комунікативної компетентності мовців. Курс передбачає оволодіння студентами польською мовою на рівні А2-В1.


Польська мова (для істориків)
Курс передбачає засвоєння знань із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксису польської мови на рівні А1-А2; оволодіння мовленнєвими уміннями та перекладацькими навичками; ознайомлення з основними відомостями про позамовні факти, пов?язані з культурою, історією Польщі; здобуття досвіду користування польськомовною літературою зі спеціальності, а також формування здатності писати й формулювати усно польською мовою тексти різних стилів у відмінних комунікативних ситуаціях (як побутове спілкування, так і офіційно-ділове мовлення та наукова діяльність).


Порівняльно-історична граматика слов`янських мов
Системне вивчення історії української мови передбачає визначення її (мови) місця серед інших слов'янських мов, докладнішу характеристику різнорівневих зв'язків української мови зі слов'янськими лінгвосистемами. З огляду на це для студентів, які опановують дисципліни мовознавчого та загальнославістичного профілю, важливо сформувати знання про спільне та відмінне у фонетиці і граматичній будові слов'янських мов, про внутрішні закони, які визначили їхній розвиток із праслов'янської мови-основи, а також про фонетико-граматичні особливості сучасних слов'янських мов


Проміжні рівні мовної системи
Пропонований курс покликаний сприяти формуванню у студентів цілісного уявлення про мовну систему та взаємодію одиниць її рівнів. Базові рівні мовної системи та взаємовідношення їхніх одиниць стають зрозумілими тільки після пізнання рівнів проміжних, якими є словотвірний, морфонологічний, фразеологічний, де значною мірою реалізується творчий потенціал мови часто у вигляді одиниць перехідного статусу існування. Пізнання явищ перехідності розкриває сутність мовної системи як складного самонароджувального організму, який формує різноманітність слів і їхніх форм, що не підводяться під жоден із її структурних рівнів.


Професійний переклад з англійської мови
Курс призначений для формування й удосконалення практичних навичок, необхідних для студента, який прагне стати перекладачем. Студенти набувають компетенцій із відтворення лексичних, граматичних та стилістичних складнощів англійської мови українською, оволодівають основами фахового редагування перекладів, навчаються застосовувати різні перекладацькі моделі адекватної передачі особливостей оригіналу, випрацьовують навички усного послідовного та письмового наукового та художнього перекладів з англійської мови на українську


Психолінгвістика
Курс формує знання про історію виникнення та розвитку психолінгвістики як науки, основні напрямки та школи у психолінгвістиці, методи психолінгвістичних досліджень, психолінгвістичні моделі породження та сприйняття мовлення. У ньому розглядається низка загальнотеоретичних та прикладних аспектів сучасних психолінгвістичних досліджень, знання яких необхідне для системного уявлення про методики вивчення мови як психосоціального явища. Увага приділяєтьсяся загальнотеоретичним проблемам етнопсихолінгвістики, способам опису етнопсихолінгвістичних розбіжностей на вербальному та невербальному рівнях, виявам норми і патології в мовленні. При вивченні цієї дисципліни розширюється світогляд магістрів-філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання та формуються навички прикладних та міждисиплінарних досліджень. Студенти вчаться застосовувати основні психолінгвістичні методики, визначати національні та універсальні риси в мовленні, характеризувати особливості комунікативного впливу на структуру свідомості.


Редагування наукових текстів
Уміння описати та проговорити наукові ідеї і результати дослідження є фундаментальною навичкою для науковців усіх рівнів, зокрема і студентів. На цьому курсі буде змога вдосконалити цю навичку, навчитися редагувати власні та чужі наукові тексти, добирати влучні заголовки, розумітися на видавничих політиках наукових журналів


Редагування художніх текстів
Курс подає відомості про шлях художнього твору від рукопису до книжки та роль редактора в цьому процесі. Під час курсу студенти дізнаються про історію редакторства як фаху; розглянуть поняття редактури, коректури, цензури, технічної правки; опанують багатство та різноманіття виражальних засобів української мови; навчаться застосовувати посібники, словники, інтернет-ресурси для виявлення та виправлення помилок. Курс спрямований на розвиток вміння помічати мовні хиби в художніх текстах різного жанру, пропонувати шляхи мовного вдосконалення, визначати місце книжки в літературному процесі. Курс перебуває на межі мовознавства та літературознавства: формує у студентів навички літературно-критичної роботи з художнім текстом як цілісністю, особливості його рецепції читачем та водночас актуалізує лінгвістичні знання норм і правил української літературної мови.


Редакторський практикум
Курс "Редакторський практикум" має на меті підготовку майбутніх фахівців у роботі з різноманітними типами, жанрами, стилями текстів. Курс орієнтований на критичне читання та осмислення редакторських можливостей роботи з текстом. Для досягнення цієї мети студенти вивчають такі аспекти редакторської роботи, як аналіз тематичної та композиційної будови тексту, перевірка фактологічної інформації, встановлення логічних зв'язків, мовна правка, а також редакційно-технічна обробка тексту.


Розробка дисертаційного проекту


Слов`янська мова (болгарська)
Вивчення курсу "Cлов'янська (болгарська) мова" дозволить студентам опанувати теоретичні знання й набути практичних умінь із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксис болгарської мови на рівні А1-А2, а також ознайомитися з найважливішими позамовними фактами, пов?язаними з культурою, історією Польщі. Студенти зможуть спілкуватися болгарською мовою в різних комунікативних ситуаціях, а також здобудуть уміння працювати з болгаромовною літературою зі спеціальності й презентувати фрагменти власного дослідження.


Старослов`янська мова
Курс містить основні відомості про старослов'янську мову, її фонетичну і граматичну будову, походження, джерела вивчення, місце серед інших слов'янських, історію виникнення і розвитку найдавніших слов'янських азбук, а також огляд старослов'янських пам'яток


Теорія та практика аргументації: спецсемінар


Турецька мова
Вивчення дисципліни "Турецька мова" ("T?rk Dili" або "T?rk?e"), який викладається бакалаврам, полягає у ґрунтовному вивченні цієї мови, зокрема основи теоретичної граматики. Для всебічного вивчення названої дисципліни необхідно самостійна робота студентів, знання методології, систематична робота з різноманітною літературою, джерелами інформації для вивчення запропонованого предмету, зосібна навчальними посібниками та підручниками, словниками, науковими монографіями та статтями, а також джерелами картографічної та історичної інформації; періодичними виданнями, науково-популярною літературою, Інтернет ресурсів.


Цифрові технології у лінгвістичних дослідженнях: практикум
Курс формує знання про вітчизняні та світові інформаційні технології у лінгвістичній діяльності. Студенти набувають оволодівають цифровим методом обробки інформації, випрацьовують навички роботи із сучасними мультимедійними словниками та віртуальними лабораторіями як формами комунікації.


Чеська мова
Програма курсу з чеської мови розрахована на студентів, які раніше не вивчали чеську мову або мають початковий рівень знаньдо рівнів B2/А1. У зв'язку з цим чимала увага приділяється вводно-фонетичній частині. У ході курсу студенти опановують чеську абетку, правила фонетики, орфоепії, орфографії та пунктуації; засвоюють базовий словник для обслуговування себе у типових навчальних, робочих та побутових обставинах; вивчають лінгвістичну термінологію для можливості подальшої самостійної роботи зі словниками, довідниками, граматиками чеської мови тощо. Вже з перших кроків широко застосовується порівняльно-історичний метод, елементи історичної граматики чеської мови, відбувається постійний компаративний аналіз мовних процесів слов'янських мов. Програмою передбачено комплексне вивчення граматичного та лексичного матеріалу. Для їх засвоєння під час практичних занять студенти мають змогу працювати з оригінальними аудіоматеріалами, текстами підручників чеської мови, уривками творів видатних чеських письменників, а також з чеською періодикою. В ході викладання курсу передбачено широке ознайомлення студентів з національними традиціями, звичаями, історією та культурою чеського народу, реаліями сучасного політичного та економічного життя Чехії. Важливою складовою курсу є позааудиторне читання, яке передбачає самостійне опрацювання різних текстів та статей.


© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна