Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Актуальні питання сучасної лінгвістики
Курс спрямований на ознайомлення студентів з основними напрямами лінгвістичних досліджень останніх десятиліть ХХ - на початку ХХІ століття, а також з окремими школами та течіями у світовій лінгвістиці. Передбачається формування навичок самостійної роботи з науковою літературою, одержання знань про специфіку методів сучасних лінгвістичних досліджень, оволодіння навичками інтерпретації різних наукових концепцій та оволодіння сучасними методами лінгвістичного аналізу. Оволодіння навичками інтерпретації різних наукових концепцій та оволодіння сучасними методами лінгвістичного аналізу має спиратися здебільшого на самостійну роботу студентів.


Аспірантський дослідницький семінар


Болгарська мова
У ході викладання основного курсу болгарської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Болгарiї та болгарської мови, особливостями культури народу. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників болгарської мови, уривками творів класиків та сучасних представників болгарської літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов болгарської i української. Студенти ознайомляться із загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Болгарська мова
У ході викладання основного курсу болгарської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Болгарiї та болгарської мови, особливостями культури народу. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників болгарської мови, уривками творів класиків та сучасних представників болгарської літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов болгарської i української. Студенти ознайомляться із загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Вступ до мовознавства
Пропедевтичний курс до вивчення мовознавчих дисциплін і фундамент до підсумкового курсу загального мовознавства. У ньому розлядаєтсья місце мовознавства серед інших наук і низка загальнотеоретичних питань, знання яких необхідне майбутнім філологам для системного уявлення про мову як багатогранне суспільне явище. Основні з них такі: мова і свідомість, мова й суспільство, закономірність розвитку мов, мова як знакова система, структура мовної системи, генеалогія та типологічна класифікація мов.


Вступ до слов’янської філології
Курс має на меті дати студентам відомості про слов'янські мови в сучасному світі, їхню класифікацію з елементарними історичними довідками про слов'янські народи й держави, походження слов'ян, матеріальну і духовну культуру, виникнення слов'янської писемності, розвиток слов'янської філології та сучасні славістичні проблеми. За результатами курсу студенти навчаються розрізняти, визначати й характеризувати тексти, написані будь-якою слов'янською мовою.


Давньогрецька мова
Курс "Давньогрецька мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу давньогрецьких текстів, формування уявлень і знань про структуру давньогрецької мови та її лексичний склад, місце давньогрецької мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, відтворювати в перекладі граматичні конструкції давньогрецької мови, для того, щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів давньогрецьких авторів класичної доби.


Давньогрецька мова
Курс "Давньогрецька мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу давньогрецьких текстів, формування уявлень і знань про структуру давньогрецької мови та її лексичний склад, місце давньогрецької мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, відтворювати в перекладі граматичні конструкції давньогрецької мови, для того, щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів давньогрецьких авторів класичної доби.


Етимологія власних і загальних назв
Етимологія - розділ мовознавства, в якому вивчаються походження й минулі етапи розвитку семантики і структури слів та морфем. Курс "Етимологія власних і загальних назв", покликаний підготувати студентів до наукового пояснення походження насамперед тих слів української мови, які втратили прозорий зв'язок між звучанням і мотивувальним значенням.


Етно- і глотогенез українців
У пропонованому курсі розглянуті одні з найскладніших і найактуальніших проблем у вітчизняній науці - походження українського етносу і мови. Після зняття заідеологізованих радянських догм загальноприйнятого погляду на цю проблему так і не вироблено. На підставі свідчень історії, археології, мовознавства та інших гуманітарних наук у курсі висвітлено походження і розвиток українців й української мови від найдавніших часів до їх остаточного формування. Провідне місце у вивченні цього процесу займає порівняльно-історичне мовознавство, яке свідчить про еволюційний розвиток української мови зі східнослов'янського діалектного масиву, що сформувався на основі відповідних діалектів праслов'янської мови.


Загальна фонетика і фонологія
В курсі розглядаються основні питання загальної фонетики та фонології: вчення про фонему, становлення концепції фонеми, акустичні та артикуляційні основи вимови та сприйняття звуків, класифікація та опис голосних та приголосних, склад, наголос, інтонація. Вивчається загальна теорія письма, транскрипція, транслітерація.


Загальне мовознавство
Курс загального мовознавства включає три основні розділи: історію мовознавства, теорію мовознавства й методи лінгвістичного аналізу. З позицій сучасного стану науки про мову він покликаний узагальнити, розширити й поглибити знання студентів з проблем суті, розвитку, функціонування, взаємозв'язків і структурної організації мови, знайомить з різними лінгвістичними напрямами й школами, озброює методологією й методикою дослідження мови, сприяє формуванню навичок самостійної роботи з фаховою літературою та підготовці майбутніх спеціалістів до творчої практичної діяльності в галузі освіти, культури й науки.


Зіставне мовознавство
У запропонованому курсі здійснюється аналіз основних понять зіставного мовознавства на рівні сучасних досягнень лінгвістики, розкривається методика і принципи зіставних досліджень, з'ясовуються спільні і відмінні риси мов світу на структурному рівні.Студенти ознайомлюються з історією розвитку зіставного мовознавства, розглядають сучасні лінгвістичні напрямами й школи у його рамках, відстежують тенденції в розвитку галузі. Курс пов'язаний із системою теоретичних і практичних лінгвістичних дисциплін, які входять до навчального плану спеціальності: фонетикою, морфологією, лексикологією, синтаксисом, історією мови, етнолінгвістикою тощо. Багатоплановість об'єкта дослідження, тобто мови, зумовлює зв'язок курсу як із суспільними науками, так і з точними та природничими: математикою, інформатикою, біологією, медициною, географією та ін. Особливо цінними є висновки мовознавства для історії наук і людського суспільства, зокрема для з'ясування етногенезу народів, формування їхньої культури.


Зіставний аналіз текстів оригіналу і перекладу. Семінар-практикум


Історія українського мовознавства


Історія української літературної мови
Об'єктом висвітлення в курсі є історія української літературної форми існування української мови з найдавнішої доби до сучасності: проблеми типології церковнослов'янської та староукраїнської мов, їх жанрово-стилістичний розвиток, вироблення мовних норм на національній основі та ін. Розгляд здійснюється на підставі лінгвістичного аналізу найдавніших пам'яток від середини ХІ і до кінця ХVIII ст..( від Остромирового Євангелія до Григорія Сковороди). Об'єктом розгляду є мовна творчість українських письменників ХІХ - ХХ ст., відображення в ній закономірних тенденцій та особистого внеску авторів у літературно-мовний розвиток. Звернено увагу на теоретичні системи: мовне нормування, міжмовну взаємодію, взаємозв'язок мови і культури та ін. Окремо виділено ряд проблем, перспективних з погляду подальшого наукового аналізу.


Історія української мови
Базова дисципліна для професійної підготовки філолога-україніста, філолога-славіста, фахівця гуманітарного профілю. Курс містить основні відомості з історії української мови (історичної граматики та історії літературної мови), простежує процес формування фонетичної, граматичної і стилістичної будови, висвітлює проблеми походження, закріплення у правописі фонетичних і граматичних норм, особливості наукового дослідження.


Кваліфікаційна робота


Комунікативна лінгвістика
Мета опанування дисципліни - сформувати систему знань про найактуальніші проблеми комунікативної лінгвістики, її категорії, методологію, про основні конститутивні, жанрово-стилістичні, семантико-прагматичні та формально-структурні категорії дискурсу. Студентам пропонуються різні підходи стосовно комунікативного аналізу основної одиниці мовленнєвого спілкування - дискурсу - та його складових. Завдання дисципліни: формування навичок комунікативного аналізу дискурсу, самостійної роботи з науковою літературою, одержання знань про специфіку підходів щодо типів, форм та моделей комунікації, оволодіння навичками інтерпретації комунікативних ситуацій, дослідження їх структури; вивчення комунікативно-риторичних якостей мовлення, загальних законів спілкування, організації засобів мовного коду. Наприкінці курсу студенти вміють застосовувати основні методики комунікативного аналізу, характеризувати основні типи та форми комунікації, робити цілісне дослідження комунікативної ситуації.


Курсова робота з мовознавства


Курсова робота з мовознавства


Курсова робота з перекладознавства
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Латинська мова
Читання, переклад і редагування текстів, уміння перекладати тексти гуманітарного, правничого та природничого змісту, послуговуватися здобутими знаннями у власних дослідженнях, розуміти наукову термінологію латинського походження.


Латинська мова
Курс "латинська мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу латинських текстів, формування уявлень і знань про структуру латинської мови та її лексичний склад, місце латинської мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції латинської мови, для того щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Латинська мова
Курс "латинська мова" передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу латинських текстів, формування уявлень і знань про структуру латинської мови та її лексичний склад, місце латинської мови серед інших європейських мов. Курс має на меті забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати в перекладі граматичні конструкції латинської мови, для того щоб перейти до систематичного вивчення оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів авторів класичної доби.


Лексика англійської мови
Курс лексики англійської мови - це важлива ланка сертифікатної програми "Професійний переклад", яка спрямована на підготовку кваліфікованих перекладачів з англійської мови на українську та з української на англійську. Курс ознайомлює студентів з методами сучасної лінгвістики, що встановлюють системний характер лексики як структури. До цих методів належать теорія опозицій, компонентний і дистрибутивний аналіз. Практична мета курсу - дати студентам знання, що допоможуть їм зрозуміти і перекласти неологізми, які постають в англійській мові, але ще не зафіксовані в англо-українському чи англо-російському словниках або часом навіть в англійських тлумачних словниках, хоч вони вже увійшли в активний мовний вжиток.


Лінгвістика дискурсу та PR-маніпуляційний вплив. Спецсемінар


Лінгвістична географія
Курс спрямований на ознайомлення студентів із типологією мов світу, формування системи знань про чинники, історію й сучасний стан їхньої територіальної диференціації та дистрибуції, одержання знань про зони вібрацій (змішаності та перехідності) на зіткненні мовних і діалектних ареалів, оволодіння навичками застосування сучасних наукових підходів і методів лінгвогеографічних досліджень, формування навичок самостійної інтерпретації карт загальномовних і регіональних лінгвістичних атласів.


Лінгвістичний аналіз тексту
Курс має на меті дати основи мовознавчого аналізу текстів різних стилів, в основному, художнього. Від правильно вжитого слова як з погляду його значення, так і з боку форми, від його однозначності чи, навпаки, багатозначності, належної граматичної форми, місця в реченні, нарешті, від його звучання - тобто від усіх тих компонентів, які є предметом вивчення фонетики, лексикології, фразеології, морфології та синтаксису - залежить якість тексту - йог7о чіткість, зрозумілість, естетична вартість. Крім аудиторних занять, у рамках самостійної роботи передбачається написання реферату на погоджену з викладачем тему та наприкінці триместру виконання контрольної роботи.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Методологія наукових досліджень
Курс "Методологія наукових досліджень" розглядає найважливіші напрями сучасного мовознавства з погляду їх світоглядного та методологічного статусу. Аналіз методологічних засад і проблем наукових досліджень проводиться на основі поєднання системного, компаративістського та герменевтичного підходів до мови з урахуванням концепцій засновників теоретичного мовознавства, теорій сучасної лінгвістики, філософії мови, загальнонаукових і галузевих методів та прийомів.


Мова і мовознавство
Мета опанування дисципліни - ознайомлення студентів з основами лінгвістичного аналізу, в тому числі, аналізу текстів різних стилів. Впродовж опанування дисципліни студенти ознайомляться з відмінностями у підходах щодо текстового аналізу у світовій лінгвістиці. Студентам пропонуються різні підходи до дослідження тексту як унікальної і складної словесної цілісності, у якій зосереджені процес і результати пізнання дійсності. Завдання дисципліни: формування навичок лінгвістичного аналізу, самостійної роботи з науковою літературою, одержання знань про специфіку підходів щодо текстового аналізу, оволодіння навичками лінгвістичної інтерпретації текстів, дослідження їх структури, категорій, взаємодії, класифікації різних видів текстової інформації.


Мова і мовознавство


Мовні контакти
Дисципліна "Мовні контакти" передбачає вивчення типів мовного контактування та явищ інтерференції. Особлива увага приділяється різновидам лексичної й семантичної міжмовної взаємодії, процесам адаптації. Студенти опанують теоретичні знання й здобудуть практичні вміння вивчення контактів близькоспоріднених, а також неспоріднених мов, дослідження особливостей явищ багатомовності, зрозуміють специфіку процесів інтерференції на різних мовних рівнях, а також навчаться аналізувати окремі випадки їх реалізації на конкретних прикладах.


Мовні контакти. Адаптація запозичень


Науково-дослідний семінар
Мета опанування дисципліни полягає в формування системи лінгвістичних знань і навичок самостійної наукової роботи з актуальних проблем українського, слов'янського та загального мовознавства. Головним завдання дисципліни є теоретичне обґрунтування та всебічне вивчення засад практичного виконання науково-дослідної роботи з актуальної проблеми; зібрання та систематизування мовних фактичних матеріалів з теми дослідження; опрацювання фахової літератури з обраної теми; здійснення лінгвістичного аналізу мовного матеріалу відповідно до поставлених завдань; формування та вміння аргументовано захищати основні положення виконаногодослідження; вироблення навичків критичного опонування в процесі обговорення наукових доповідей; виконання самостійного завершеного дослідження мовознавчої проблеми. Науково-дослідний семінар органічно пов'язаний із системою теоретичних та історичних дисциплін мовознавчого циклу, яких у навчальному плані понад 30. Він продовжує розвивати навички самостійної науково-дослідної роботи, закладені в процесі виконання курсових і дипломних робіт. Курс готує студентів до можливої подальшої наукової роботи в галузі мовознавства, навчання в аспірантурі тощо.


Одна з слов`янських мов( пол.,чеськ,хорв,болг)
У запропонованому курсі вивчаються елементи краєзнавства, основні риси слов'янських мов і періоди іхнього розвитку, особливості фонетики, орфоепії та орфографії. Значна увага приділяється засвоєнню лексики слов'янських мов, знанню лексичних тем, використанню творчих завдань, вивченню морфології та синтаксису слов'янських мов. У ході викладання основного курсу мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією країн та мови, особливостями культури народу. Для цього буде використано широкий спектр технічних засобів, відеофільми, аудіо матеріали. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників мови, уривками творів класиків та сучасних представників літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов. Студенти ознайомляться і з загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, чеської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Одна з слов`янських мов( пол.,чеськ,хорв,болг)
У ході викладання основного курсу мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією країн та мови, особливостями культури народу. Для цього буде використано широкий спектр технічних засобів, відеофільми, аудіо матеріали. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників мови, уривками творів класиків та сучасних представників літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов. Студенти ознайомляться і з загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, чеської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Основи комунікативної лінгвістики
За допомогою курсу формується система знань про найактуальніші проблеми комунікативної лінгвістики, її категорії, методологію, про основні конститутивні, жанрово-стилістичні, семантико-прагматичні та формально-структурні категорії дискурсу; закладаються теоретичні та практичні основи комунікативного аналізу основної одиниці мовленнєвого спілкування - дискурсу та його складових; вивчаються комунікативно-риторичні якості мовлення, загальні закони спілкування, організація засобів мовного коду.


Основи етнолінгвістики
У результаті вивчення зазначеного предмету студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання, визначати особливості національних культур у контексті мовних чинників у їх формуванні.


Основи зіставного мовознавства
У запропонованому курсі здійснюється аналіз основних понять зіставного мовознавства на рівні сучасних досягнень лінгвістики, розкривається методика і принципи зіставних досліджень, з'ясовуються спільні і відмінні риси мов світу на структурному рівні.


Основи комп`ютерної лінгвістики
Курс має на меті ознайомити студентів із сучасним станом та досягненнями в галузі комп'ютерної лінгвістики, навчити розмежовувати типи інформації, знати принципи і вимоги до моделювання мовних одиниць, аналізувати особливості репрезентації мовних одиниць у лінгвістичних базах даних, володіти навиками роботи з різноманітними програмними продуктами (електронними словниками, перекладачами, базами даних).


Основи психолінгвістики
Навчальний курс формує систему знань про взаємозв'язки мови і мислення, процеси утворення, сприйняття та формування мовлення у їх взаємодії з системою мови, про моделі мовленнєвої діяльності та психофізіологічної мовленнєвої організації людини, про перевірку цих моделей шляхом психологічних експериментів. Завдання дисципліни: вивчення загальних теоретичних моделей породження і сприйняття мовлення, імовірнісної структури мовленнєвих процесів, факторів розпізнавання мовлення, особливостей дитячого мовлення, проблем психолінгвістики тексту, загальнотеоретичних проблем етнопсихолінвістики, феномена мовної особистості. Міждисциплінарні зв'язки. Психолінгвістика органічно пов'язана з іншими розділами мовознавства, як традиційними, так і новітніми. Як філологічна наука психолінгвістика взаємодіє з такими дисциплінами навчального плану як загальне мовознавство, зіставне мовознавство, комунікативна лінгвістика. Як гуманітарна наука психолінгвістика знаходиться в тісному зв'язку з такими дисциплінами навчального плану як теорія літератури, філософія, логіка, загальна теорія комунікації, психологія, загальна теорія культури, етнологія, риторика, герменевтика.


Полоністика: інтердисциплінарний аспект
Курс спрямований на опанування знань про специфічні риси польської мови, які виявляються на всіх мовних рівнях. Лексико-семантичні, фразеологічні, морфологічні, синтаксичні явища розглядаються в етнолінгвістичному аспекті. Студенти познайомляться з важливими історичними й культурними фактами, які вплинули на світогляд поляків. Особлива увага приділятиметься оволодінню уміннями коректної мовленнєвої поведінки, відповідно до вимог культури мови (розглядатимуться історичні аспекти й сучасні тенденції розвитку) та відмінних типів комунікативних ситуацій. Студенти також навчаться працювати з польськими науковими текстами й творити власні, що дозволить їм брати участь у польських наукових конференціях, дискусіях, друкуватися в польських наукових виданнях.


Польська мова
Курс "Польська мова" передбачає засвоєння теоретичних знань із навчальної дисципліни; формування вмінь у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі) і п'ятому, спеціалізованому, виді мовленнєвої діяльності - перекладі. Студенти 1) засвоять теоретичні знання з фонетики, орфографії, орфоепії, лексикології, морфології та синтаксису польської мови; 2) сформують необхідні мовні й мовленнєві уміння; 3) набудуть перекладацьких умінь та навичок; 4) дізнаються про найважливіші позамовні факти, пов'язані з культурою, історією Польщі; 5) навчаться користуватися польськомовною літературою зі спеціальності; 6) здобудуть навички написання автобіографії й документів, які презентують власну наукову діяльність, а також опанують засади ділового листування. У навчанні використовуються аудіо- та відеоматеріали, ігри, інтернет-ресурси. Під час викладання широко застосовується порівняльно-історичний метод, що зумовлено спорідненістю польської й української мов. Курс "Польська мова" надає широкі можливості застосування набутих знань та умінь, а також їх удосконалення. Оволодівши ними, студенти зможуть спілкуватися на побутовому, науковому рівні з носіями польської мови, опрацьовувати польськомовну фахову наукову літературу, брати участь у наукових дискусіях та конференціях, потрапляючи у широкий світовий науково-освітній контекст, представляючи власні здобутки та знайомлячись із напрацюваннями іноземних фахівців.


Польська мова
Курс "Польська мова" передбачає засвоєння теоретичних знань із навчальної дисципліни; формування вмінь у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі) і п'ятому, спеціалізованому, виді мовленнєвої діяльності - перекладі. Студенти 1) засвоять теоретичні знання з фонетики, орфографії, орфоепії, лексикології, морфології та синтаксису польської мови; 2) сформують необхідні мовні й мовленнєві уміння; 3) набудуть перекладацьких умінь та навичок; 4) дізнаються про найважливіші позамовні факти, пов'язані з культурою, історією Польщі; 5) навчаться користуватися польськомовною літературою зі спеціальності; 6) здобудуть навички написання автобіографії й документів, які презентують власну наукову діяльність, а також опанують засади ділового листування. У навчанні використовуються аудіо- та відеоматеріали, ігри, інтернет-ресурси. Під час викладання широко застосовується порівняльно-історичний метод, що зумовлено спорідненістю польської й української мов. Курс "Польська мова" надає широкі можливості застосування набутих знань та умінь, а також їх удосконалення. Оволодівши ними, студенти зможуть спілкуватися на побутовому, науковому рівні з носіями польської мови, опрацьовувати польськомовну фахову наукову літературу, брати участь у наукових дискусіях та конференціях, потрапляючи у широкий світовий науково-освітній контекст, представляючи власні здобутки та знайомлячись із напрацюваннями іноземних фахівців.


Польська мова - 2
Метою курсу є засвоєння студентами фонетики, граматики та лексики польської мови на рівні А2-В1; відпрацювання навичок читання й слухання неадаптованих текстів; опанування додаткової професійної термінології та наукової лексики; вдосконалення вмінь писання, читання й говоріння польською; поглиблення знань про найважливіші факти історії, видатних постатей, головні географічні об'єкти, культуру, народні звичаї й традиції Польщі. Обов'язковою передумовою для вивчення дисципліни є знання польської мови на рівні А1, підтверджене відповідним сертифікатом, або попереднє проходження курсу "Польська мова - 1" в НаУКМА. Курс "Польська мова - 2" спрямований на вдосконалення набутих протягом попередніх семестрів навчання (курс "Польська мова - 1") умінь, поглиблення й розширення знань із граматики, лексики, словотвору й синтаксису, опанування найскладніших елементів орфоепічного оформлення усних висловлювань, грамотного оформлення письмових текстів, а також розвиток комунікативної компетентності мовців. Курс передбачає оволодіння студентами польською мовою на рівні А2-В1.


Польська мова (для істориків)
Дисципліна "Польська мова (для істориків)" передбачає засвоєння знань із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксису польської мови на рівні А1-А2; оволодіння мовленнєвими уміннями та перекладацькими навичками; ознайомлення з основними відомостями про позамовні факти, пов?язані з культурою, історією Польщі; здобуття досвіду користування польськомовною літературою зі спеціальності, а також формування здатності писати й виголошувати польською мовою тексти різних стилів у відмінних комунікативних ситуаціях (як побутове спілкування, так і офіційно-ділове мовлення та наукова діяльність).


Порівняльна граматика слов`янських мов
Вивчення історії української мови в усій глибині цієї проблеми передбачає визначення її (мови) місця серед інших слов'янських мов, докладнішої характеристики різнорівневих зв'язків української мови зі слов'янськими лінгвосистемами. З огляду на це для студентів, які опановують дисципліни мовознавчого та загальнославістичного профілю, важливо сформувати систему знань про спільне та відмінне у фонетиці і граматичній будові слов'янських мов, про внутрішні закони, які визначили їхній розвиток із праслов'янської мови-основи, а також про особливості сучасних слов'янських мов. Курс "Порівняльна граматика слов'янських мов" має на меті допомогти студентам оволодіти системою спеціальних знань про закономірності фонетичного, морфологічного і синтаксичного розвитку слов'янських мов, розкрити особливості історичної еволюції характерних ознак звукової будови та граматичної структури сучасних слов'янських мов, сформувати практичні навички порівняльно-історичного аналізу різночасових мовних фактів і явищ.


Практика викладання фахових дисциплін


Практика викладання фахових дициплін (Аспірантура


Проміжні рівні мовної системи
Пропонований курс покликаний сприяти формуванню у студентів цілісного уявлення про мовну систему та взаємодію одиниць її рівнів. Пізнання явищ перехідності розкриває сутність мовної системи як складного самонароджувального організму, який формує різноманітність слів і їхніх форм, що не підводяться під жоден із її структурних рівнів. Вивчення проміжних рівнів мовної системи спирається на здобутки морфонології, морфеміки, дериватології та фразеології, але водночас залучає знання з фонетики і фонології, морфології, синтаксису, лексикології. Дослідження фразеологічного проміжного рівня вимагає знання культури, історії, традицій, вірувань, соціальних та економічних умов життя народів-носіїв відповідних мов. Дисципліна "Проміжні рівні мовної системи" виявляє тісні зв'язки з такими курсами, як "Загальне мовознавство" і "Зіставне мовознавство".


Професійний переклад з англійської мови
Курс професійного перекладу має на меті розробити й удосконалити практичні навички, необхідні майбутньому перекладачеві. Особливий наголос робиться на відтворенні лексикологічних і граматичних складнощів англійської мови українською й української англійською. Закладаються основи фахового редагування перекладів. Розглядаються різні перекладацькі моделі адекватної передачі особливостей оригіналу. Особлива увага приділяється перекладові з української мови на англійську.


Редагування наукових текстів


Редагування художніх текстів


Розробка дисертаційного проекту


Слов`янська мова (болгарська)
У ході викладання основного курсу болгарської мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією Болгарiї та болгарської мови, особливостями культури народу. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників болгарської мови, уривками творів класиків та сучасних представників болгарської літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов болгарської i української. Студенти ознайомляться із загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.


Слов`янська ономастика


Старослов`янська мова
Базова дисципліна для професійної підготовки філолога, гуманітарія-славіста. Курс містить основні відомості про старослов'янську мову, її фонетичну і граматичну будову, походження, джерела вивчення, місце серед інших слов'янських.


Турецька мова
Мета і завдання вивчення дисципліни "Турецька мова" ("T?rk Dili" або "T?rk?e"), який викладається бакалаврам, полягає у вивченні мови, історії, антропології, національні традиції, літератури, культури, ментальності. Для всебічного вивчення названої дисципліни необхідно самостійна робота студентів, знання методології, постійна систематична робота з різноманітною літературою, джерелами інформації для вивчення запропонованого предмету: навчальними посібниками та підручниками, архівними документами, енциклопедіями, довідниками, статистичними збірками, науковими монографіями та статтями, джерелами картографічної інформації, періодичними виданнями, науково-популярною літературою, Інтернет ресурсів. Вивчення дисципліни передбачає комплексне вивчення дисципліни "Турецька мова": основ теоретичної граматики, історії мови, лексикографії та історії літератури та культури (спорадично). У результаті вивчення зазначеного предмету студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання (правильно читати, писати, вимовляти, перекладати тощо) із застосуванням порівняльно-зіставного (cоmporatio) методу, також визначати особливості турецької, зокрема османсько-турецької ("Osmanl? T?tk?esi") мови.


Турецька мова
Мета і завдання вивчення дисципліни "Турецька мова" ("T?rk Dili" або "T?rk?e"), який викладається бакалаврам, полягає у вивченні мови, історії, антропології, національні традиції, літератури, культури, ментальності. Для всебічного вивчення названої дисципліни необхідно самостійна робота студентів, знання методології, постійна систематична робота з різноманітною літературою, джерелами інформації для вивчення запропонованого предмету: навчальними посібниками та підручниками, архівними документами, енциклопедіями, довідниками, статистичними збірками, науковими монографіями та статтями, джерелами картографічної інформації, періодичними виданнями, науково-популярною літературою, Інтернет ресурсів. Вивчення дисципліни передбачає комплексне вивчення дисципліни "Турецька мова": основ теоретичної граматики, історії мови, лексикографії та історії літератури та культури (спорадично). У результаті вивчення зазначеного предмету студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання (правильно читати, писати, вимовляти, перекладати тощо) із застосуванням порівняльно-зіставного (cоmporatio) методу, також визначати особливості турецької, зокрема османсько-турецької ("Osmanl? T?tk?esi") мови.


Хорватська мова
Мета опанування дисципліни полягає в розкрити фонетичні та морфологічні особливості, показати багатство лексичного складу та системи словотвору хорватської мови. Підготувати студентів до свідомого засвоєння і вивчення хорватських текстів, застосування різних методів при вивченні споріднених мов, оскільки курс хорватської мови перспективно спрямований на вивчення слов'янських мов. Завдання дисципліни є ознайомлення студентів із особливостями фонетичної, граматичної і синтаксичної будови у порівнянні з українською мовою, показати багатство лексичного складу та словотвору підготувати студентів-філологів а також студентів неспеціальних факультетів до роботи з хорватськими текстами, до їх адекватного перекладу українською мовою. Предметом дисципліни є фонетика, основи правопису, практична морфологія (відмінювання іменників, прикметників, числівників, займенників та дієслів і дієслівних форм). Лексичний мінімум (десять лексичних тем). Курс хорватської мови є однією з навчальних дисциплін серед історико-лінгвістичних дисциплін, вивчення якого покликане сформувати уявлення студентів про мовну спорідненість слов'янських народів, еволюцію мовних процесів. Як засіб комунікації хорватська мова знаходиться у тісному зв'язку із суспільними науками -- філософією, правознавством, політологією, історією, соціологією. У навчальних планах напряму підготовки "Загальне мовознавство", "Перекладознавство", "Зіставне мовознавство", хорватська мова є складовою дисциплін циклу філологічно-наукової і загальнонаукової підготовки.


Хорватська мова
Мета опанування дисципліни полягає в розкрити фонетичні та морфологічні особливості, показати багатство лексичного складу та системи словотвору хорватської мови. Підготувати студентів до свідомого засвоєння і вивчення хорватських текстів, застосування різних методів при вивченні споріднених мов, оскільки курс хорватської мови перспективно спрямований на вивчення слов'янських мов. Завдання дисципліни є ознайомлення студентів із особливостями фонетичної, граматичної і синтаксичної будови у порівнянні з українською мовою, показати багатство лексичного складу та словотвору підготувати студентів-філологів а також студентів неспеціальних факультетів до роботи з хорватськими текстами, до їх адекватного перекладу українською мовою. Предметом дисципліни є фонетика, основи правопису, практична морфологія (відмінювання іменників, прикметників, числівників, займенників та дієслів і дієслівних форм). Лексичний мінімум (десять лексичних тем). Курс хорватської мови є однією з навчальних дисциплін серед історико-лінгвістичних дисциплін, вивчення якого покликане сформувати уявлення студентів про мовну спорідненість слов'янських народів, еволюцію мовних процесів. Як засіб комунікації хорватська мова знаходиться у тісному зв'язку із суспільними науками -- філософією, правознавством, політологією, історією, соціологією. У навчальних планах напряму підготовки "Загальне мовознавство", "Перекладознавство", "Зіставне мовознавство", хорватська мова є складовою дисциплін циклу філологічно-наукової і загальнонаукової підготовки.


Чеська мова
Програма курсу з чеської мови розрахована на студентів, які раніше не вивчали чеську мову або мають початковий рівень знань. У зв"язку з цим чимала увага приділяється вводно-фонетичній частині. Вже з перших кроків широко застосовується порівняльно- історичний метод, елементи історичної граматики чеської мови, відбувається постійний компаративний аналіз мовних процесів слов"янських мов. Програмою передбачено комплексне вивчення граматичного та лексичного матеріалу. Для їх засвоєння під час практичних занять студенти мають змогу працювати з оригінальними аудіоматеріалами, текстами підручників чеської мови, уривками творів видатних чеських письменників, а також з чеською періодикою. В ході викладання курсу передбачено широке ознайомлення студентів з національними традиціями, звичаями, історією та культурою чеського народу, реаліями сучасного політичного та економічного життя Чехії. Важливою складовою курсу є позааудиторне читання, яке передбачає самостійне опрацювання різних текстів та статей.


Чеська мова
Програма курсу з чеської мови розрахована на студентів, які раніше не вивчали чеську мову або мають початковий рівень знань. У зв"язку з цим чимала увага приділяється вводно-фонетичній частині. Вже з перших кроків широко застосовується порівняльно- історичний метод, елементи історичної граматики чеської мови, відбувається постійний компаративний аналіз мовних процесів слов"янських мов. Програмою передбачено комплексне вивчення граматичного та лексичного матеріалу. Для їх засвоєння під час практичних занять студенти мають змогу працювати з оригінальними аудіоматеріалами, текстами підручників чеської мови, уривками творів видатних чеських письменників, а також з чеською періодикою. В ході викладання курсу передбачено широке ознайомлення студентів з національними традиціями, звичаями, історією та культурою чеського народу, реаліями сучасного політичного та економічного життя Чехії. Важливою складовою курсу є позааудиторне читання, яке передбачає самостійне опрацювання різних текстів та статей.


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна