Помилка
 • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 55

Кафедра загального та слов'янського мовознавства

us

Загальна інформація

 SVITLANA KURANOVA

Куранова Світлана Іванівна,

завідувач кафедри,

канд. н. із соціальних комунікацій,

доцент

 

 

 

 

 

Методист

Косовець Світлана Миколївна

корпус 3, кімната 201; (044) 425-40-49

 

Кафедра загального і слов’янського мовознавства була створена в січні 2007 р. з метою підготовки всебічно підготовлених лінгвістів сучасного типу. Вона забезпечує навчання студентів з мовознавчого спрямування філологічного напряму освіти двох кваліфікаційних рівнів – бакалавра та магістра. Вагома роль у становленні кафедри належала її фундатору й очільнику в 2007 — 2019 р.р., доктору філологічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Василю Вікторовичу Лучику (1954 — 2019). З вересня 2019 р. кафедру очолює кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Світлана Іванівна Куранова.

 

На рівні бакалаврату кафедра здійснює викладання нормативних дисциплін, пов’язаних із загальним мовознавством, слов’янською філологією та історією української мови, а також вибіркових загальноуніверситетських дисциплін: латина, слов’янські мови (польська, чеська, болгарська), турецька мова. Для бакалаврів з різних факультетів функціонують сертифікатні програми «Полоністичні студії», «Перекладацька та редакторська діяльність».

 

Найкращі випускники бакалаврату НаУКМА та інших університетів України поглиблюють свої знання з мовознавства на магістерській програмі «Філологія. Теорія, історія української мови та компаративістика» (гарант програми — доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Алла Анатоліївна Лучик), яка містить цикл з 14 нормативних дисциплін та понад 20 вибіркових навчальних курсів.

 

Важливим елементом навчального процесу є виконання курсових, бакалаврських і магістерських науково-дослідних робіт, тематику і керівників яких спільно з кафедрою визначають студенти, котрі мають у цьому питанні право вибору. Завдання кафедри – запропонувати обґрунтовані теми наукових проектів з актуальних проблем мовознавства, забезпечити студентів висококваліфікованими керівниками і створити оптимальні умови для результативного творчого процесу.

 

Кафедра здійснює наукове співробітництво з Українським мовно-інформаційним фондом НАН України. У рамках співпраці стартував загальноукраїнський проєкт "Відеословник топонімів України".

У різні роки на постійній основі або за сумісництвом на кафедрі працювали такі відомі вчені, як І. Р. Буніятова, В. М. Гамалія, В. К. Житник, В. Д. Литвинов, Ю. Л. Мосенкіс, які активно розробляли проблеми історичної лексикології і синтаксису германських та індоєвропейських мов (І. Р. Буніятова), історії мовознавчої науки та її лексичних і термінологічних ресурсів (В. М. Гамалія), розвитку слов’янських мов і теорії та практики поетичного перекладу (В. К. Житник), науково-дидактичного вивчення латинської мови і лексикографічного опрацювання її лексики (В. Д. Литвинов), походження мов і цивілізацій, зокрема мови носіїв трипільської культури (Ю. Л. Мосенкіс).

Нині наукову та викладацьку кафедри здійснюють штатні професори А. А. Лучик, Ф. Туранли, доценти С. І. Куранова, Л. В. Непоп-Айдачич, а також провідні фахівці в галузі (доктор філологічних наук С. О. Вербич, старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук, професор кафедри англійської мови НаУКМА П. В. Зернецький), в активі яких, крім численних статей, індивідуальні та колективні монографії, підручники, словники, енциклопедії, близько трьох десятків захищених кандидатів наук тощо. На кафедрі навчаються аспіранти та здобувачі зі спеціальностей «Українська мова», «Загальне мовознавство», «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство».

 

Викладачі слов’янських мов переважно є носіями або провідними фахівцями з дослідження цих мов цих мов і отримували освіту у відповідних країнах. Завдяки активній міжнародній співпраці кафедри студенти і викладачі мають широкі можливості для використання різних форм навчання, стажування тощо в університетах Польщі, Чехії, Німеччини, Великобританії, Туреччини, Латвії та інших країн.

 

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

Нормативні документи

Перелік нормативних документів, які забезпечують організацію освітньої діяльності ОНП "Теорія, історія української мови та компаративістика", забезпечення якості освітньої діяльності та посилання щодо їх розташування на сайті НаУКМА. 

 

 1. Статут НаУКМА
 2. Стратегія розвитку НаУКМА на 2015-2025 р.р.
 3. Положення про практику студентів НаУКМА
 4. Положення про ректорські контрольні роботи у НаУКМА
 5. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у НаУКМА
 6. Положення про самостійну роботу студентів НаУКМА
 7. Зміни до Положення про ректорські контрольні роботи
 8. Положення про слухачів НаУКМА
 9. Положення "Критерії оцінювання знань студентів"
 10. Положення про порядок замовлення, видачу та облік документів про освіту державного зразка
 11. Концепція забезпечення якості освіти в НаУКМА
 12. Положення про рейтингову систему оцінювання знань
 13. Порядок визнання в НаУКМА здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти
 14. Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії в НаУКМА
 15. Порядок запису студентів на вибіркові дисципліни за допомогою системи автоматизованого запису
 16. Концепція внутрішнього забезпечення якості навчання і викладання
 17. Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА
 18. Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти НаУКМА
 19. «Концепція професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників НаУКМА»
 20. Положення про критерії, правила і процедури оцінювання навчально-методичної, наукової та організаційно-адміністративної діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 21. Положення про організацію освітнього процесу в НаУКМА
 22. Положення про сертифікатні програми в НаУКМА
 23. Про затвердження документів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін в НаУКМА
 24. Методичні вимоги до структури та змісту навчальних планів в НАУКМА
 25. Методичні рекомендації з розроблення освітніх/освітньо- наукових програм І-ІІІ рівнів вищої освіти
 26. Положення про гаранта освітньої/освітньо-наукової програми у НаУКМА
 27. Положення про дистанційне навчання у НаУКМА
 28. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
 29. Положення про кваліфікаційну/ магістерську роботу студента НаУКМА
 30. Положення про порядок та процедуру визнання в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" результатів навчання, здобутих через неформальну або інформальну освіту
 31. Положення про укладання та контроль за виконанням договору про надання освітніх послуг
 32. Положення про порядок участі у програмах міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти
 33. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково- педагогічних працівників НаУКМА

 

Проєкти освітніх програм

Навчальний рік 2023-2024

Навчальний рік 2020-2021

Проєкт освітньо-наукової програми «Теорія, історія української мови та компаративістика» спеціальності 035 – Філологія другого (магістерського) рівня вищої освіти

icon Освітньо-наукова програма Теорія, історія української мови та компаративістика

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 17 грудня 2020 року на адресу гаранту освітньої програми. 

 

18 грудня 2020р. на розширеному засіданні кафедри загального і слов'янського мовознавства відбулося  обговорення ОНП "Теорія, історія української мови та компаративістика". Враховано побажання випускників, слухачів програми та стейкхолдерів щодо її змісту (протокол додається).

 

Гарант програми д.філол. наук, проф. А. А. Лучик. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Професійний розвиток викладачів кафедри

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна