privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Ковшова І. О. Маркетинговий менеджмент : теорія, методологія, практика : монографія / Ковшова І. О. – Київ : Вишемирський В. С., 2018. – 515 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15760
 • Лобас М. Г. Ефективність використання виробничих ресурсів у садівництві : монографія / М. Г. Лобас, В. В. Россоха, Т. О. Кутковецька. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2017. – 198 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12392
 • Україна 2030 : доктрина збалансованого розвитку / [Жилінська О., Мельничук О., Антонюк Л., Гуменна О., ... Чала Н. та ін.]. – Львів : Кальварія, [2017]. – 163, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13431
 • Россоха В. В. Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. М. Шарапа. – Київ : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2016. – 228 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11567
 • Лобас М. Г. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери : монографія / М. Г. Лобас, В. В. Россоха, Д. О. Соколов. – Київ : Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2016. – 414 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11568
 • Россоха В. В. Управління вартістю молокопереробних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. П. Осетрова. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2014. – 259 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Чала Н. Д. Державне управління економічним розвитком України в глобальному просторі : монографія / Чала Н. Д. – К. : [Аграр Медіа Груп], 2012. - 283 с. : схеми. - Включ. бібліогр.
 • Лазоренко Л.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Податковий менеджмент". Для спец. 8. 050104 "Фінанси". - К.: Академія муніципального управління, 2005. - 34 с.
 • Проблеми та перспективи ринково-орієнтованого управління підприємствами : теорія, методологія, практика : колективна монографія / [А. С. Азєєв, ... Гуменна О. В., Іванова З. О., Пічик К. В., Романченко Н. В. та ін. ; наук. ред. Ю. М. Сафонов ; упоряд. О. В. Гуменна] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". - Київ : [б. в.] ; Кривий Ріг : СТПРЕС, 2015. - 534 с. : табл., схеми. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 • Воропай О. К. Наукова робота: легко, із задоволенням : [навчальний посібник] / О. К. Воропай, К. В. Пічик, Н. Д. Чала ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – 84, [3] c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13818
 • Економіка підприємства : навчальний посібник / уклад.: Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. В. Пічик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2018. – 302, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15771
 • Довідник майбутнього управлінця : навчальний посібник / Храпкіна В. В., Матукова Г. І., Орлов В. В. [та ін.] ; за заг. ред. Храпкіної В. В. – Київ : Вінницька обласна типографія, 2018. – 266 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15772
 • Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / за ред. В. В. Россохи ; [автори : В. В. Россоха, О. В. Гуменна, К. В. Пічик, Н. В. Романченко]. – Київ : Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2014. – 242 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Маркетинг: Навч підручник для студ. Вищ.навч. закл./ За редакцією д.е.н., проф М.М. Єрмошенка та ін.. – К.:Національна академія управління, 2011. – 632 с.
 • Козак Ю.Г., Ганущак-Єфіменко Л.М. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч посібник / За редакцією д.е.н., проф Козака Ю.Г. та ін. – Київ: Освіта України, 2011. - 256с. (гриф МОНМС).
 • Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Економіка та управління інноваційною діяльністю підприємств: Навч посібник / За редакцією д.е.н., проф М.М. Єрмошенка. — К.:Національна академія управління, 2011. —526 c.
 • Чала Н.Д., Лазоренко Л.В. Бюджетна система: навч. посіб./ Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223с. – Ф.
 • Пан Л.В. Теорія поведінки споживачів: практикум з курсу "Теорія поведінки споживачів" для магістрів напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво/ Укл.: Л.Пан.– К.: НаУКМА, 2009.– 79 с. – П
 • Маркетинг: підруч. / [автор. кол. : В. Руделіус, В. В. Котусенко, Л.В. Пан … та ін. ; ред.-упоряд. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова]. – 4-те укр. вид. – К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. – 646 с. : іл., схеми, фотогр.
 • Лазоренко Л.В. Менеджмент : практикум : в 2 ч. / Л.В. Лазоренко; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т економічних наук. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008.
 • Пан Л.В. Методичне забезпечення семінарських та практичних занять з курсу "Маркетинг" : у 2 ч. / Л. В. Пан. – К. : Видавничий дім "KM Academia", 2008.
 • Романченко Н.В. Міжнародний менеджмент : навчально-методичне забезпечення курсу : для підготовки магістрів за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво" : в 2 ч. / Н.В. Романченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. маркетингу та управління бізнесом. – К. : [б. в.], 2008.
 • Єрофеєва Т.А. Економічне оцінювання : робочий тематичний план / Т.А. Єрофеєва.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Єрофеєва Т.А. Основи економічної теорії : робочий тематичний план / Т.А. Єрофеєва.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Лазоренко Л.В.Менеджмент : робочий тематичний план / Л.В. Лазоренко.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пан Л.В.Маркетинг : робочий тематичний план / Л.В. Пан.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 7 с.
 • Пан Л.В.Теорія поведінки споживачів : робочий тематичний план / Л.В. Пан.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 13 с.
 • Пічик К.В.Маркетингові дослідження : робочий тематичний план / К.В. Пічик.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пічик К.В. Маркетінгова товарна політика : робочий тематичний план / К.В. Пічик.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пічик К.В. Основи наукових досліджень : метод. матеріали до навч.-наук. семінару : для студ. екон. спец. / К.В. Пічик.– К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007.– 78 с.
 • Чала Н.Д. Логістика : робочий тематичний план / Н.Д. Чала. К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Митне регулювання” для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укл.: К.В. Пічик. – К.: Акад. муніципального упр., 2006. – 30с.
 • Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліни “Митний тариф” для студентів спеціальності «Фінанси» / Укл.: К.В. Пічик. – К.: Акад. муніципального упр., 2006. – 30с.
 • Пан Л.В. Управління проектами: Навч.-метод. забезпечення курсу: Для студ. напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Каф. економ. теорії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 137с.
 • Пан Л.В. Укл.: Методичні матеріали до навчально-наукового семінару "Основи наукових досліджень": Для студ. екон. спец. / НаУКМА. Каф. екон. теорії. - К.: ВД "КМ Академія", 2003. - 68с.
 • Пан Л.В. Укл.: Методичне забезпечення семінарських, практичних та самостійних занять з курсу "Стратегічне управління": Для студ. напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво / НаУКМА. Каф. екон. теорії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 55 с.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Інноваційний розвиток підприємств : навчальний посібник / Ганущак-Єфіменко Л. М., Гуменна О. В. ; [ред. Олена Пазюк]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - 279 с. : іл., табл., схеми. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Публікації /статті

2018

Cтатті

 • Voropai O. K. Customer Centric Marketing Strategy for Universities / O. Voropai // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 28–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14862
 • Гавриленко Т. В. Перспективи розвитку легкої промисловості України в умовах нестабільного зовнішнього середовища / Т. В. Гавриленко, І. В. Бродюк // Економічні горизонти : науковий журнал. – Полтава : Астра, 2018. – № 1 (4). – С. 28–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15580
 • Харламова Г. О. Креативність врятує: уроки для України / Г. Харламова, О. Гуменна // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2018. – № 1 (196). – С. 76–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15581
 • Гуменна О. В. Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу / Гуменна О. В., Гончарова К. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 38–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14860
 • Ігнатьєва І. А. Операційна ефективність в стратегічному управлінні промисловими підприємствами / І. А. Ігнатьєва, Т. В. Гавриленко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – Херсон, 2018. – № 29 (18), т. 1. – С. 56–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15757
 • Ignatieva I. Operational efficiency in the implementation of enterprise strategy / I. A. Ignatieva, T. V. Gavrilenko // Modern Science – Moderní věda. – Praha, 2018. – № 6. – Р. 15–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15579
 • Ковшова І. О. Теоретичні основи оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства / І. О. Ковшова, А. В. Кравченко // Бізнес-навігатор. – 2018. – № 3–2 (46). – С. 7–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15583
 • Ковшова І. О. Система оцінювання персоналу підприємства / І. О. Ковшова, А. О. Долінська // Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – № 3 (65). – С. 80–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15584
 • Кожемякіна Т. В. Ключові гравці та процеси глобального світу: сучасні трансформації / Кожемякіна Т. В., Романченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 56–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14857
 • Кurуlo L. The transaction costs classification in the rural economy sector / Кurуlo L., Slyozko T. // International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. – 2018. – № 9. – Р. 8–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15591
 • Пан Л. В. Особливості створення бізнесу у віртуальному просторі / Пан Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 95–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14850
 • Россоха В. В. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи / Россоха Володимир, Плотнікова Марія // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал. – 2018. – Вип. 4. – С. 41–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15290
 • Россоха В. В. Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2018. – № 7. – С. 27–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14817
 • Россоха В. В. Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2018. – № 8. – С. 43–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14816
 • Храпкіна В. В. Форсайт розвитку фінансового забезпечення закладів культури на рівні сільських об’єднаних територіальних громад / Храпкіна В. В., Майстренко Ю. В. // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. – Київ : КНУКіМ, 2018. – Вип. 1. – С. 98–109. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15594
 • Чала Н. Д. Стратегічний маркетинг та особливості його використання в діяльності великих компаній / Чала Н. Д., Архипенко І. В. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 1 (119). – С. 65–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15597
 • Чала Н. Д. Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні? / Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 115–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14847
 • Kharlamova G. Ukraine 2030. A Doctrine for Sustainable Development: the consolidation of acts – the consolidation of ideas [electronic resourse] / Ganna Kharlamova, Nina Chala, Oleksandra Gumenna // The market for ideas. – Electronic data. – 2018. – No. 12, Jul–Aug. – Mode of access: Internet. – Title from the screen (viewed 15.05.2019). http://www.themarketforideas.com/ukraine-2030-a-doctrine-for-sustainable-development-the-consolidation-of-acts-the-consolidation-of-ideas-a383/

 

Матеріали конференцій

 • Ігнатьєва І. А. Тенденції оцінювання ефективності організаційних структур на засадах теорії змін / І. А. Ігнатьєва, А. Ю. Сербінівська, А. І. Ігнатьєв // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 19 квітня 2018 р.). – Полтава : Астра, 2018. – С. 10–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15578
 • Ковшова І. О. Клієнтоорієнтоване спрямування маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Сучасні напрямки розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : Міжнародна науково-практична конференція, 6 квітня 2018 року. – Запоріжжя, 2018. – С. 54–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15588
 • Ковшова І. О. Організаційна функція розвитку маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Фінанси, підприємництво та облік: національні особливості та світові тенденції : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7 квітня 2018 року. – Київ, 2018. – С. 30–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15587
 • Ковшова І. О. Демократичний напрям організаційного розвитку маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7 квітня 2018 року. – Одеса, 2018. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15590
 • Ковшова І. О. Концептуальні основи розвитку маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Фінансове забезпечення розвитку економіки на національному та міжнародному рівнях : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5 травня 2018 року. – Одеса, 2018. – С. 36–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15589
 • Могилова М. М. Об’єднання територіальних громад у сільській місцевості в контексті децентралізації влади в Україні / М. М. Могилова // Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С. М. Приліпка [та ін.]. – Умань : Сочінський М. М., 2018. – С. 280–282. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15592
 • Могилова М. М. Модернізація сільської економіки на основі інноваційно-диверсифікаційного відтворення її ресурсного потенціалу / М. М. Могилова // Eastern European studies: economics, education, and law : Proceedings of the International Scientific Conference, June 7–8, 2018. – Burgas, 2018. – Vol. 2. – P. 53–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15593
 • Россоха В. В. Методика викладання маркетингу на засадах компетентнісного підходу / Володимир Россоха // Сучасна соціально-економічна система: парадигма, завдання і тенденції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України, 27 квітня 2018 року, м. Ніжин / наук. ред. В. С. Лукач. – Ніжин, 2018. – С. 173–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14814
 • Россоха В. В. Потенціал енергозабезпечення аграрного сектору / Володимир Россоха // Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / голов. ред. С. А. Нестеренко. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – С. 332–333. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14815
 • Россоха В. В. Управління сільським розвитком в умовах розширення повноважень і відповідальності регіонів / В. В. Россоха // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : збірник тез ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 14 грудня 2018 року. – Рівне : НУВГП, 2018. – С. 165–167. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15003
 • Храпкіна В. В. Антикризове фінансове управління підприємством в умовах трансформаційних перетворень / Храпкіна В. В. // Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики) : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XII Всеукраїнському фестивалю науки та 95-річчю Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, 17–18 травня 2018 року). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 137–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15716
 • Храпкіна В. В. Управление финансовой безопасностью предприятия в условиях трансформационных преобразований / Храпкина В. В. // Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень : збірник тез доповідей наукових читань, присвячених пам’яті В. П. Череваня, (25 квітня 2018 року). – Київ, 2018. – С. 186–189. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15596
 • Храпкіна В. В. Проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства / В. В. Храпкіна // Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Суми, 12–14 вересня 2018 року). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 58–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15791
 • Чала Н. Д. Індустрія 4.0: нова економічна політика України / Чала Н. Д. // Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи : збірник тез ХVІІІ Міжнародного наукового конгресу, 26 квітня 2018 року. – Харків : Магістр, 2018. – С. 405–407. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15598
 • Чала Н. Д. Особливості моделювання у публічному управлінні / Чала Н. Д. // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, (07–08 вересня 2018 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 478–483. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15599
 • Чала Н. Д. Вплив індустрії 4.0 на вимоги до фахових компетенцій державних службовців / Н. Д. Чала // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні (Київ, 25 травня 2018 р.) : у 5-ти т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 4. – С. 17–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13182
 • Поплавська О. М. Розвиток людського капіталу та соціальні виклики в умовах Індустрії 4.0 / Поплавська О. М., Чала Н. Д. // Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 29 листопада 2018 року / за ред. І. В. Гущука [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2018. – С. 202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14812
 • Чала Н. Д. Нерівність доходів, бідність та суспільний добробут України / Чала Н., Гуменна О., Харламова Г. // Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 29 листопада 2018 року / за ред. І. В. Гущука [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2018. – С. 208–209. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14811

 

Інше

 • Ignatieva I. A. Impact of communicative competence on transformation of business entities’ potential / I. A Ignatieva, A. V. Khomenko // Theory and practice of social, economic and technological changes : monograph / [chief ed. Roman Rossi]. – Prague, 2018. – P. 266–276. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15677
 • Храпкіна В. В. Формування стратегії розвитку сучасного підприємства / [Храпкіна В. В., Матукова Г. І., Матукова-Ярига Д. Г.] // Концепти інноваційного розвитку підприємництва : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. Храпкіної В. В. ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2018. – Підрозділ. 2.2. – С. 72–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15595
 • Chala N. The Formation of Socially Responsible Business in Ukraine / [Nina Chala, Oksana Poplavskaya] // Management Education for Corporate Social Performance / ed. Agata Stachowicz-Stanusch, Wolfgang Amann. – 2018. – Part 3, Chapter 14. – Р. 283–294. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13636
 • Чала Н. Д. Впровадження концепту «розумне врядування» у практику державного управління в Україні / Н. Д. Чала // Україна 2030. Консолідація мислення – консолідація дій: аналітична платформа стратегічних комунікацій. – Київ : [СПД В. Павленко], 2018. – Розділ 2.3. – С. 34–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13644
 • Україна 2030 : Біла книга економічної політики України до 2030 року : національний і регіональний виміри / [Антонюк Л., Гуменна О., Поручник А. ... Чала Н.]. – Київ : Павленко, 2018. – 151 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15254

2017

Cтатті

 • Гуменна О. В. Методологія визначення ставлення споживачів до фірм-продавців на ринку / Гуменна О. В., Пан Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 28–33. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119786
 • Ignatieva I. Innovative approaches to light industry enterprises positioning in Ukraine / Iryna Ignatieva // Modern Science – Moderní věda. – Praha, 2017. – № 3. – P. 27–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13175
 • Ковшова І. О. Наукові підходи до визначення маркетингового менеджменту / Ковшова І. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 69–74. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119797
 • Ковшова І. О. Організація дистанційного менеджменту на підприємстві / Ковшова І. О., Ілько Л. М. // Економіка, менеджмент, бізнес. – 2017. – № 2 (20). – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13455
 • Ковшова І. О. Організація маркетингового менеджменту на підприємстві / Ковшова І. О. // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 11. – С. 244–249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13453
 • Ковшова І. О. Особливості маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Економіка і Фінанси : науковий журнал. – 2017. – № 6. – С. 39–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13454
 • Ковшова І. О. Форми реалізації сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві / Ковшова І. О. // Інноваційна економіка. – 2017. – № 3–4 (68). – С. 174–180. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13452
 • The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance / Volodymyr Kurylo, Lyudmyla Kurylo, Yaroslav Zhovnirchyk, Yevgen Kartashov // Investment Management and Financial Innovations. – 2017. – Vol. 14, issue 1. – P. 212–217. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11942
 • Россоха В. В. Інтегральна оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства / В. В. Россоха, І. В. Науменко // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 60–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11944
 • Россоха В. В. Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин / В. В. Россоха, Л. М. Пронько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2017. – № 9. – С. 124–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12145
 • Россоха В. В. Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств у трансакційному вимірі / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2017. – № 4. – С. 67–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11557
 • Храпкіна В. В. Стратегії розвитку підприємств машинобудування – світовий досвід та українські реалії / В. В. Храпкіна, Т. В. Кожемякіна // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка / гол. ред. К. В. Калабанов. – Маріуполь, 2017. – Вип. 13. – С. 14–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13456
 • Чала Н. Д. Особливості оцінки конкурентоспроможності інтраокулярних лінз при виході на ринок медичних послуг / Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 130–135. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119830
 • Chala N. The 4th Industrial Revolution and Innovative Labor: Trends, Challenges, Forecasts / Chala Nina, Poplavska Oksana // Czlowiek–Spoleczenstwo–Gospodarka / red. M. A. Paszkowicz [et al.]. – Zielona Gora, 2017. – T. 4 : Intelektualizacja i humanizacja pracy. – P. 141–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13184
 • Chala N. The Interrelation Between Government and Business in Fighting Poverty in Ukraine / Nina Chala, Oksana Poplavskaya // Humanizacja Pracy. – 2017. – № 1 (287). – P. 25–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11941

 

Матеріали конференцій

 • Гуменна О. В. Управління процесом запуску інноваційних проектів в секторі FMCG / Гуменна О. В., Веремійчик А. А. // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 26 жовтня 2017 року. – Полтава : [Пусан А. Ф.], 2017. – Ч. 1. – С. 173–175.
 • Kharlamova G. Creative Economy and Competitiveness: Case of Ukraine / Ganna Kharlamova, Oleksandra Gumenna // Emerging Issues in the Global Economy: International Economics Conference in Sibiu (IECS) / ed. Silvia Cristina Mărginean, Claudia Ogrean, Ramona Orăștean. – 2017. – P. 199–210. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-71876-7_18
 • Ігнатьєва І. А. Інноваційні підходи до факторної оцінки системи управління змінами на підприємствах легкої промисловості України / Ігнатьєва І. А., Ігнатьєв О. І. // Наукові розробки, передові технології, інновації : збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції, 6–8 травня 2017 року. – Прага ; Брно ; Київ : НДІСР, 2017. – С. 118–126. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13448
 • Ігнатьєва І. А. Проектний підхід як методологічна основа трансформації бізнес-освіти / Ігнатьєва І. А. // Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : збірник доповідей Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Київ, 6 квітня 2017 р.) / [наук. ред. Я. М. Мартинишин]. – Київ : КНУЕіМ, 2017. – С. 76–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13176
 • Кожемякіна Т. Місце України в глобальному економічному просторі: сучасні тенденції і перспективи змін / Тетяна Кожемякіна // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : Міжнародна науково-практична конференція, 19–20 квітня 2017 року / [гол. ред. М. М. Поплавський]. – Київ : КНУКіМ, 2017. – Ч. 2. – С. 39–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13228
 • Курило Л. І. Проблеми формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері України / Курило Л. І. // Формування й відтворення аграрного капіталу та розвиток ринків матеріально-технічних ресурсів : збірник наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції, 12 вересня 2017 р. : (до 80-річчя з дня народження Підлісецького Г. М.) / Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» [та ін.]. – Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. – С. 22–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13365
 • Россоха В. В. Маркетинговый инструментарий оценивания земель сельскохозяйственного назначения / В. В. Россоха // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : сборник научных трудов / под ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. – С. 21–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13192
 • Россоха В. В. Роль самоорганізації населення в розвитку регіональної інфраструктури / В. В. Россоха // Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку : науково-практична конференція, 7 червня 2017 року : збірник тез доповідей. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. – С. 90–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13457
 • Чала Н. Д. Використання Big Data у роботі місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування / Н. Д. Чала, О. В. Гавриленко // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 27 жовтня 2017 року. – Одеса, 2017. – С. 45–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13178
 • Чала Н. Д. Використання гравітаційної моделі для обґрунтування стратегії економічного розвитку регіону / Чала Н. Д., Гавриленко О. В. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 березня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 154–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13461
 • Чала Н. Д. Креативні регіони: виклики та можливості / Чала Ніна // Культурні і креативні індустрії: історія, теорія і сучасні практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24 квітня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 153–156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13459
 • Чала Н. Д. Медична бідність: нові виклики для України / Чала Н. Д. // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5–6 квітня 2017 р.) / [заг. ред. Семигіної Т. В.]. – Київ, 2017. – С. 83–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13460

 

Інше

 • Велч Дж. Переможець : усе, що ви хотіли знати про роботу керівника, але боялися запитати / Джек Велч і Сьюзі Велч ; пер. з англ. Тетяна Заволоко ; [наук. ред. Наталія Романченко]. – Київ : Наш формат, 2017. – 262, [1] с.
 • Еяль Н. На гачку : як створити продукт, що чіпляє / Нір Еяль і Раян Гувер ; пер. з англ. Галина Гриценко ; [наук. ред. К. Пічик]. – Київ : Наш Формат, 2017. – 191, [1] с. : іл.
 • Левітт С. Фрікономіка : зворотний бік усього на світі / Стівен Левітт і Стівен Дабнер ; пер. з англ. Володимир Горбатько ; [наук. ред. Олександра Гуменна]. – Київ : Наш формат, 2018. – 247, [1] с.
 • Ферґюсон Ніл. Еволюція грошей : фінансова історія світу / Ніл Ферґюсон ; пер. з англ. Катерина Диса ; [наук. ред. О. Гуменна]. – Київ : Наш формат, 2017. – 380, [1] с. : іл., фотоіл.
 • Lentner C. Comparative characteristics of fiscal policy in Hungary and Ukraine / Csaba Lentner, Iryna Ignatieva // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : колективна монографія / за ред. І. А. Маркіної. – Полтава ; Київ ; Прага, 2017. – С. 39–62.

2016

Статті

 • Гуменна О. В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комунікацій / Гуменна О. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 48–53. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/95
 • Курило Л. І. Інноваційність економіки з огляду рівня розвитку науки / Курило Л. І., Удовиченко С. М., Сльозко Т. М. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 13. – С. 129–133. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11558
 • Кузьминчук Н. В. Формування матриці стратегії управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування: практичний аспект / Кузьминчук Н. В., Олексюк Т. В. // Економіка і управління. – 2016. – № 1. – С. 56–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11559
 • Ковшова І. О. Оптимізація бізнес-процесів як засіб підвищення ефективності діяльності промислових підприємств / Ковшова І. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 1 (15). – С. 53–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11560
 • Ковшова І. О. Застосування мультиатрибутивної моделі у маркетинговому менеджменті промислових підприємств / Ковшова І. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 2 (16). – С. 84–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11561
 • Курило Л. І. Трансакційні витрати в інституціональному середовищі аграрного сектору економіки / Курило Л. І., Сльозко Т. М. // Економічні студії. – 2016. – № 2 (10). – С. 71–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11562
 • Россоха В. В. Експортний потенціал аграрних підприємств / Россоха Володимир, Шарапа Ольга // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2016. – № 4. – С. 44–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11563
 • Россоха В. В. Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. – № 8. – С. 71–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11564
 • Россоха В. В. Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. – № 10. – С. 73–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11565
 • Россоха В. В. Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки / В. В. Россоха, Л. М. Пронько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2016. – № 10. – С. 37–48.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11566

 

Матеріали конференцій

 • Гуменна О. В. Маркетингове забезпечення соціальних інновацій / Гуменна О. В. // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність : погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21–22 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 187–190. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11570
 • Россоха В. В. Роль Інтернет-маркетингу в аграрному бізнесі / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 15–16 вересня 2016 р.). – Одеса : Атлант, 2016. – С. 181–182.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11569

 

Інше

 • Ха-Юн Чанґ. Економіка : інструкція з використання / Ха-Юн Чанґ ; пер. з англ. Андрій Лапін ; [Гуменна Олександра Віталіївна (наук. ред)]. – Київ : Наш Формат, 2016. – 400 с.
 • Бок Ласло. Робота рулить! : уроки Google : правила гри у команді мрії / Ласло Бок ; пер. з англ. Анастасія Дудченко ; [Романченко Наталія Володимирівна (наук. ред)]. – Київ : Наш Формат, 2016. – 422, [1] с.
 • Саттон Роберт. Мудакам тут не місце : як вижити в офісних джунглях / Роберт Саттон ; пер. з англ. Любов Пилаєва ; [Романченко Наталія Володимирівна (наук. ред.)]. – Київ : Наш формат, 2016. – 173, [1] с.
 • Стоун Бред. Продається все : Джефф Безос та ера Amazon / Бред Стоун ; пер. з англ. Наталія Валевська ; [Романченко Наталія Володимирівна (наук. ред)]. – Київ : Наш Формат, 2016. – 399 c.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Ганущак-Єфіменко Л. Основні мотиви формування інтелектуальних активів підприємства : [препринт] / Людмила Ганущак-Єфіменко // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 80-84 : мал.
 • Іванова З. Стратегічне управління розвитком туристичних підприємств : [препринт] / Зоя Іванова // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 86-87.
 • Романченко Н. Порівняльна характеристика бізнес-профілю поколінь HR : [препринт] / Наталія Романченко, Катерина Пічик // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 201-205 : табл.
 • Россоха В. Підготовка маркетологів за технологіями бізнес-освіти : [препринт] / Володимир Россоха // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 20-23.
 • Россоха В. В. Розвиток промислового маркетингу в контексті сучасних ринкових трансформацій / Россоха В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 74-80.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Механізм управління інноваційним розвитком на основі інтеграційної взаємодії / Л. М. Ганущак-Єфіменко, Г. Ю. Кирилова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 5. - С. 74-78.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Стратегічні імперативи ефективного управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 8. - С. 46-49.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Концептуальний підхід до управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів в національному господарстві / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 5. - С. 112-116.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Побудова кластерної моделі управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 10. - С. 106-117.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Концепція організації управління інноваційними галузевими кластерами / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 12. - С. 112-118.
 • Россоха В. В. Соціально-економічні аспекти використання господарського комплексу Державної кримінально-виконавчої служби / В. В. Россоха // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 8. - С. 69-75.
 • Россоха В. В. Управління сільським розвитком в умовах розширення повноважень і відповідальності регіонів / Россоха Володимир Васильович, Газуда Леся Михайлівна // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. - Мукачево : [б. в.], 2015. - Вип. 2, ч. 2. - С. 189-196.
 • Большаков С. І. Принципи об’єктивності оцінки вартості збитків, завданих власнику колісного транспортного засобу / Большаков С. І., Россоха В. В., Волчек Р. М. // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. - 2015. - № 6. - С. 67-76.

В інших виданнях України

 • Пічик К. Глава 4. Маркетинг інновацій / [К. Пічик] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - С. 67-91.

В іноземних виданнях

 • Sharapa O. An analysis of integration in the agriculture in Ukraine / Olga Sharapa, Volodumur Rossokha // Quantitative Methods in Accounting and Finance : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics / ed. by Edward Nowak, Rusłan Motoryn, Marcin Wierzbiński. - Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2015. - № 375. - P. 143-151.

Інше

 • Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - 294 с. : табл. -  Micтить бiблioгpaфiю. -  Авт. зазначено на звороті тит. л.

2014

У виданнях НаУКМА

 • nuschak-Efymenko L. Logit-model of management innovation processes / L. Gаnuschak-Efymenko, О. Gumenna // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 19-21.
 • Ivanova Z. Theoretical aspect functioning of the financial-investment mechanism of tourism and recreation industry / Z. Ivanova // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 32-34.
 • Pichyk K. Mechanism of marketing innovation for a competitive market success / K. Pichyk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 63-66.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Методичні засади стратегічного управління портфелем бізнесу інтегрованих бізнес-структур / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 6. – С. 197-204.
 • Гуменна О. Формування споживчої цінності знань в інноваційній екосистемі / Гуменна О. В., Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 2. – С. 8-13.
 • Іванова З. О. Концепція удосконалення інструментарію управління розвитком туристичної привабливості вітчизняних територій / Іванова З. О. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 8. – С. 183-186.

В інших виданнях України

 • Россоха В. В. Нетворкінґ як інструмент технології розширення бізнесу / Россоха В. В., Маклюк Х. А. // Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку : збірник доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 17 квітня 2014 р. / Мін-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т праці і зайнятості населення Мін-ва соц. політики України та НАН України, Голов. упр. статистики у Кіровоград. обл. [та ін.]. – Кіровоград : КОД, 2014. – С. 25-26.
 • Россоха В. В. Роль технології бенчмаркінґу в маркетинговій діяльності / Володимир Россоха, Кристина Попкова // Розвиток національної економіки: методологія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2014 року / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Економ. ф-т [та ін.]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2014. – С. 53-55.
 • Россоха В. В. Принципи застосування тайм-менеджменту в управлінській діяльності / Россоха В. В., Севрук Я. І. // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2014 р., м. Черкаси / Мін-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Черкас. держ. технолог. ун-т [та ін.]. – Черкаси : [ЧДТУ], 2014. – С. 170-172.
 • Россоха В. В. Особливості інноваційно-технологічного розвитку сільського господарства в умовах кліматичних змін / Россоха В. В. // Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13-14 травня 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Полтава : [ПолтНТУ], 2014. – Ч. 1. – С. 227-230 : табл.
 • Россоха В. В. Маркетингові технології у політичній сфері / Россоха Володимир Васильович, Толмачов Ілля Володимирович // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево : [б. в.], 2014. – Вип. 1. – С. 114-118.

В іноземних виданнях

 • Россоха В. В. Развитие кооперативных форм хозяйствования в АПК / В. В. Россоха // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты : материалы XIII международ. науч.-практич. конф., (Барнаул, 23-24 сент. 2014 г.). – Барнаул : [Алтайский дом печати], 2014. – С. 190-193 : табл.

2013

В інших виданнях України

 • Іванова З. О. Особливості розвитку вітчизняного туристичного потенціалу в умовах євроінтеграційного вектору України / Іванова З. О. // Інституціональні засади розвитку інтеграційних процесів економіки : збірник наукових статей / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій, Каф. міжнар. економіки ; [за заг. ред. С. О. Гуткевич]. - К. : [б. в.], 2013. - Вип. 3. - С. 51-57.
 • Романченко Н. В. Проектування інтеграційних утворень міжнародних компаній / Романченко Н. В., Пічик К. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы одиннадцатой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 4-5 апр. 2013 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" [та ін.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - С. 185-187.
 • Романченко Н. В. Маркетингова оцінка франчайзингу як форми підприємництва / Романченко Н. В., Пічик К. В. // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой всеукр. науч. web-конф. молодых ученых, 7 марта 2013 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" [та ін.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - С. 115-116.
 • Россоха В. В. Технологічні трансформації в агропромисловому виробництві України : тенденції та результати / Россоха В. В., Соколов Д. О. // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища : монографія / за заг. ред. В. Я. Швеця ; Мін-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - Д. : [б. в.], 2013. - С. 429-474 : табл.

Інше

 • Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європейс. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013. - 279 с. : іл. - Включ. бібліогр. посилання. - Авт. зазначені на звороті тит. л.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Гуменна О. В. Розробка стратегії регіонального інноваційного розвитку в Україні : реформування освітньої сфери Одеського регіону / Гуменна О. В., Коротка М. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 39-43.
 • Романченко Н. В. Системний підхід до оцінки корупції в міжнародному бізнесі як фактора економічної небезпеки / Романченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 106-111.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Лобас М. Г. Тенденції в диференціації сучасної економічної науки / М. Г. Лобас, В. В. Россоха// АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 1-3. - С. 25-30.
 • Россоха В. В. Промисловий і споживчий маркетинг : особливості та інструменти / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 7-9. - С. 85-89.
 • Россоха В. В. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 10-12. - С. 108-112.
 • Россоха В. В. Інформаційне забезпечення маркетингового управління / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 4-6. - С. 53-56.

В інших виданнях України

 • Гуменна О. В. Інноваційна стратегія в системі маркетингу інновацій / Гуменна О. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Десятой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 3-4 апр. 2012 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. - С. 212-213.
 • Погасій В. І. Маркетингова стратегія продажу житлової нерухомості: основні етапи / Погасій В. І. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Десятой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 3-4 апр. 2012 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. - С. 233-235.

2011

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Чала Н.Д. Міжмуніципальне співробітництво як механізм розвитку внутрішнього потенціалу економічного зростання країни // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». - 2011. - Вип. 2. – С. 137-143.
 2. Гуменна О.В. Формування інноваційної культури споживання як фактор забезпечення економічного розвитку країни // Экономика Крыма. - 2011. - № 3. - С. 13-17.

В інших виданнях України

 1. Бугаєнко Н.В. Регіональний маркетинг в сфері освітніх послуг // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 46-48.
 2. Гуменна О.В. Технологічний аудит як елемент технологічної стратегії фірми // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування : Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, (8 квіт. 2011 р.) : [у 2-х ч.] / [за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової] ; Акад. муніцип. упр. - К. : Вид.-полігр. центр АМУ, 2011. - Ч. 1. - С. 195-197.
 3. Гуменна О.В. Значення маркетингового аналізу в управлінні інноваційними проектами // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 49-51.
 4. Пічик К.В. Методичні аспекти маркетингу територій // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 55-57.
 5. Пан Л.В. Тренды регионального покупательского и потребительского поведения в условиях кризиса // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web-конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь, ДИАЙПИ, 2011. - С. 53-55.
 6. Пан Л.В. Преимущества и проблемы оценки эффективности управления знаниями (УЗ) в организациях // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 67-69.
 7. Романченко Н.В. Розвиток партнерської мережі при розширенні бізнесу // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 248.

В іноземних виданнях

 1. Романченко Н.В. Формирование информационной модели В2В- бизнеса в Украине // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 80-82.
 2. Пичик Е.В. Информация - товар первой необходимости // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 73-74.

2010

 • Гуменна О.В. Роль інноваційних процесів в механізмі саморозвитку економіки / О.В.Гуменна // Экономика Крыма. – 2010. – №1 (30). – С.69-73 (0,31 др.арк.) – Ф.
 • Пан Л.В. Визначення трендів поведінки споживачів на українському ринку / Л.В. Пан // Економіка Криму, 2010. – № 1(30). – С. 117-120 (0,2 др. арк.). – Ф
 • Пан Л.В. Формування ефективної системи взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності в системі роздрібної торгівлі / Л.В. Пан // Вісник Національного транспортного університету. –Ч.1 –К.: НТУ, 2009. – Випуск 19. – С.325-330 (0,3 др. арк.). – Ф
 • Пічик К.В. Специфіка проведення маркетингових досліджень на промисловому ринку / К.В. Пічик // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 69. К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 87 – 93 (0,35 др. арк.). -Ф
 • Лазоренко Л.В. Інформаційна підтримка процесу управління маркетингом / Л.В. Лазоренко // Особенности развития регионов в новых экономических условиях. Материалы первой Всеукраинской научной web-конференции молодых ученых. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – С. 49 – 50 (0,05 др. арк.). -Ф.
 • Лазоренко Л.В. Стратегічний розвиток компаній в нових економічних умовах / Л.В. Лазоренко // Современные достижения в науке и образовании. Сборник трудов IV Международной научной конференции. – Будва, Черногория, 2010. – С. 305-308 (0,12 др. арк.). -Ф
 • Лазаренко Л.В. Особливості мотивації персоналу в умовах ризику / Л.В. Лазоренко // Малий та середній агро бізнес у системі фінансів підприємств. Матеріали науково-практичної конференції (у заочній формі). – К: ІАЕ, 2010. – С. 36 – 38 (0,06 др. арк.). -Ф
 • Лазоренко Л.В. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на сталий розвиток підприємства / Л.В. Лазоренко// Державне регулювання соціального підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Х: ХРІДУ, 2010. – С. 28 – 31 (0,07 др. арк.). -Ф
 • Пан Л.В. Роль коммуникаций "из уст в уста" (word-of-mouth) в маркетинге / Л.В. Пан //Управління розвитком підприємництва в сучасних умовах: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь, ДІАЙПІ, 2010. – С.120-122 (0,06 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Способи покращення захисту інформації на ринку інформаційних продуктів та послуг в Україні / Л.В. Пан // Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы восьмой всеукраинской конференции учёных, аспирантов, студентов –Сімферополь, ТНУ им. Вернадского, 2010. – С. 219-221 (0,1 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Приоритеты развития B2B-маркетинга в условиях новой экономической ситуации / Л.В. Пан // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях / Материалы Первой Всеукраинской научной web-конференции молодых учёных. – Симферополь: ДИАЙПИ, 4 марта 2010. – С. 55-57 (0,1 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Особливості споживчої мотивації на роздрібному ринку / Л.В. Пан // LXVI Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ. – К.: НТУ, 2010. – С. 242 (0,05 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В., Гуменна О.В. Роль інформації в інноваційному розвитку емерджентної економіки / Л.В. Пан // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: збірник наукових праць. –Черкаси – Одеса, 2010. – С.66-67 (0,06 др. арк.) – Ф
 • Пічик К.В. Методика визначення конкурентоспроможності магазину / К.В. Пічик // Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України – Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, 2010. – С. 112-117 (0,25 др. арк.). -Ф.
 • Романченко Н.В., Куцаченко Д. Потенційні можливості зростання та інноваційного розвитку підприємства в період кризових явищ / Н.В. Романченко, Д. Куцаченко // Збірник тез наукових доповідей пятої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». – Одеса: Одеський національнийй університет ім. І.І. Мечникова, 2010. – с.167-169 (0,06 др. арк.). - П
 • Романченко Н.В. Особливості формування брендів промисловими підприємствами України / Н.В. Романченко // Материалы первой всеукраинской научной web-конференции молодых ученых, 4 марта 2010. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – с.63-65 (0,06 др. арк.). - Ф
 • Чала Н.Д. Генеза державної економічної політики України / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип.1/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 129-138 (0,35 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Вплив соціального капіталу на економічний розвиток країни / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 2/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 163-169 (0,25 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Методологічні підходи до оцінки державної політики економічного розвитку / Н.Д. Чала // Теорія та практика державного управління Зб. наук. Праць. – Вип. 1 (28). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – с. 289 - 295 (0,32 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Система державного управління економічним розвитком в Україні / Н.Д. Чала // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. Праць. – Вип. 2 (29). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010 (0,15 др. арк.). -Ф.
 • Чала Н.Д. Концептуальна основа моделі-підходу державного управління регіональним розвитком «4 І» / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 3/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 523 -529 (0,25 др. арк.). -Ф
 • Lazorenko L. Сorporate culture as a way of preventing and combating corruption in an enterprise/ L. Lazorenko // Organization Immunity to Corruption Building Theoretical and Research Foundations. – Katowice, 2009, Poland – P. 279 – 287 - Ф
 • Пан Л.В. Значение внедрения стандартов социальной ответственности для украинского бизнеса / Л.В. Пан // Нравственность и экономика: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участиием. Сборник научных трудов. – Курган: Курганский филиал, ИЭ УрО РАН, 9 апреля 2010 г. – Т. 1. – С. 108-109 (0,05 др. арк.) – Ф
 • Pan L., Derevianko L. The art of uniting business and science in marketing / L. Pan, L. Derevianko // EBRF Conference "Recearch Forum to Understand Business in Knowledge Society", September 15 – 17, Nokia, Finland , University of Tampere, 2010. – P.172 – 173 (0,05 др. арк.) – П
 • Pan L. Organizational Immunity end Corruption: Building Theoretical and Research Foundations edited by Agata Stachowicz-Stanusch / L.Pan // The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences, 2009. – 482 р. (21 chapter of L. Pan – Modern Tendencies of Companies' Image Forming)- 297-310 p. (0,35 др. арк.) – Ф
 • Романченко Н.В. Культурная матрица как фактор успешности бизнеса международной компании / Н.В. Романченко // Нравственность и экономика: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участиием. Сборник научных трудов. – Курган: Курганский филиал, ИЭ УрО РАН, 9 апреля 2010 г. – Т. 1. – С. 122-123 (0,35 др. арк.). - П
 • Чалая Н.Д. Государственная инвестиционная политика стимулирования экономического развития / Н.Д. Чала // Экономика, государство и общество в 21-ом веке. VIII Румянцевские чтения на базе Курского филиала Российского государственного торгово-экономического университета, 29 апреля 2010 г. – Материалы научных чтений. – Курск: Изд-во «Деловая полиграфия», 2010. – с.227-237. (0,35 др. арк.). -Ф

2009

 • Гуменна О.В. Управління інноваційно-інвестиційними проектами в кризових умовах // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук. -практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 118-120.
 • Гуменна О.В. Формування інфраструктури ринку інноваційної продукції // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 33-36.
 • Єрофеєва Т.А. Система управління вартістю компанії в інституційній економіці : методологічні аспекти // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 42-47.
 • Лазоренко Л.В. Інтерактивні методи викладання бізнес-дисциплін // "Теория и практика экономики и предпринимательства" : VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 4-6 мая 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского … [и др.]. -[Симферополь], [2009]. – С. 27.
 • Лазоренко Л.В. Мотивація праці в умовах ризику // Экономика Крыма. – 2009. – № 26. – С. 15-18.
 • Лазоренко Л.В. Особливості комерційної діяльності в сучасних умовах // Теория и практика предпринимательской деятельности : материалы третьей междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, 15-18 апр. 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Белорус. гос. эконом. ун-т, Ягеллон. ун-т. – [Симферополь : Азимут], [2009]. – С. 35-37.
 • Лазоренко Л.В. Роль керівника в досягненні успіху організації // Економіка і управління. – 2009. – № 1. – С. 67-71.
 • Лазоренко Л.В., Гуткевич С.О. Система управління персоналом у підприємствах України в сучасних умовах // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 6-7.
 • Лазоренко Л.В. Система управління персоналом у підприємствах України в сучасних умовах / Лазоренко Л. В., Гуткевич С.О. // Міжнародний науково-практичний бізнес-форум «Бізнес і наука : вектори співпраці», смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна, 18-22 трав. 2009 р. / МОН України… [та ін.]. – Симферополь, 2009. – С. 6-7.
 • ЛазоренкоЛ.В. Стратегія розвитку персоналу організації в умовах глобалізації економіки // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2009 р., Тернопіль / [відп. за вип. Луців О. Р.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Галиц. ін-т ім. В. Чорновола, Терноп. міськрада. – Тернопіль : ["Підручники & посібники"], 2009. – С. 59-61.
 • Пан Л.В. Единство теории и практики в маркетинге // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 38-40.
 • Погасій В.І. Ефективні засоби розповсюдження рекламної інформації в контексті девелопменту коттеджного містечка // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 40-42.
 • Погасій В.І. Маркетингові комунікації як запорука успішної діяльності торгово-розважальних центрів // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 75-78.
 • Романченко Н.В. Антикризові заходи в маркетинговій політиці компанії // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 груд. 2009 р. / [відп. за вип. Горовий Д. А.] ; МОН України, Північно-схід. наук. центр Трансп. акад. України, Харків. нац. автомобільно-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2009. – Т. 2. – С. 17-18.
 • Романченко Н.В. Культурні виміри України та успішність міжнародного бізнесу // Экономика Крыма. – 2009. – № 27. – С. 104-107
 • Романченко Н.В. Культурні детермінанти міжнародного франчайзингу // Маркетинг у третьому тисячолітті : зб. тез наук. доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, Донецьк, 15-16 трав. 2009 р. / [відп. за вип. О.М. Азарян] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ... [та ін.]. – Донецьк :[Цифрова типографія], 2009. – Т. III, ч. II. – С. 46-47.
 • Романченко Н.В. Мотивація працівника в процесі управління виконанням робіт // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы седьмой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь, 15-18 апр. 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : [Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского], 2009. – С. 11-13.
 • Романченко Н.В. Напрями оптимізації маркетингової політики в умовах кризи // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2009 р., Тернопіль / [відп. за вип. Луців О. Р.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Галиц. ін-т ім. В. Чорновола, Терноп. міськрада. – Тернопіль : ["Підручники & посібники"], 2009. – С. 69-70.
 • Романченко Н.В. Особенности вовлечения персонала в процесс внедрения изменений // Теория и практика экономики и предпринимательства : VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 4-6 мая 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского ... [и др.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 29-30.
 • Романченко Н.В. Ценностные ориентации персонала компании : использование при внедрении изменений // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 7-9.
 • Рябікова Г.В. Криза як фактор трансформації інформаційної інфраструктури підприємства // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук. -практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 15-16.
 • Чала Н.Д. Від нового знання до нової доданої вартості // Бізнес і наука : вектори співпраці : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна, 18-22 трав. 2009 р. / МОН України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського … [та ін.]. – Симферополь, 2009. – С. 59-61.
 • Чала Н.Д. Підходи до класифікації теорій економічного розвитку // Збалансований (сталий) місцевий розвиток : теоретичні та практичні аспекти : зб. наук. пр. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2009 р. / [гол. ред. кол. Мальчин Ю.М.] ; Акад. муніцип. упр., Прогр. розвитку ООН, Всеукр. еколог. ліга. – К. : [Акад. муніцип. упр.], 2009. – С. 38-45.
 • Чала Н.Д. Системний підхід до управління розвитком держави // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Управління" : зб. наук. пр.. – К. : [Акад. муніцип. упр.], 2009. – Вип. 1 : Державне управління та місцеве самоврядування / [ред. кол. : В. Д. Бакуменко (голова) ... та ін.]. – С. 89-98.

2008

 • Гуменна О.В. Роль регіональної інноваційної діяльності у розвитку українського бізнесу / Гуменна О. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврмческого национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 64-65.
 • Єрофеєва Т.А. Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку / Єрофеєва Т. А. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 67.
 • Єрофеєва Т.А. Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону / Єрофеєва Т. А. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики», м. Харків, 22-23 трав. 2008 р. / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : [ХНЕУ], 2008. — С. 104-107.
 • Єрофеєва Т.А. Роль ключових чинників вартості в управлінні бізнесом / Єрофеєва Т. А.,Гуменна О.В. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 203-207.
 • Лазоренко Л.В. Економічний механізм регулювання ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств малого бізнесу / Л. В. Лазоренко // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – C. 382-383.
 • Лазоренко Л.В. Особенности управления персоналом в коммерческих организациях Украины / Лазоренко Л. В. // Търговията в съвременното общество : теория и практика : сб. с доклади : от юбилейна международна научна конференция по случай 55 години катедра «Икономика и управление на търговията» и 60 години специалност «Икономика на търговията», г. Варна, 10-11 октомври 2008 г. / [редкол. : Николинка Сълова (председател)… и др.]. – Варна : Изд-во Икономически университет «Наука и икономика», 2008. – С. 546-551.
 • Лазоренко Л.В. Роль цільового управління в підвищенні ефективності господарської діяльності підприємств / Лазоренко Лариса Віталіївна // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків,19 груд. 2008 р. / МОН України, Північно-схід. наук. центр Транспортной акад. України, Харків. нац. автомобільно-дорож. ун-т. – Харків : [ХНАДУ], 2008. – С. 111-112.
 • Пан Л.В. Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку / Єрофеєва Т.А., Пан Л. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 67.
 • Пан Л.В. Влияние поведения потребителей на управление трендом / Пан Л. В. // Конкурентоспособность и инновации : проблемы науки и практики. – 2008. – С. 184-187. – (Бизнесинформ ; № 11).
 • Пан Л.В. Вплив культури на рівень економічної свободи і міжнародну комерційну діяльність / Л. В. Пан, Н.В. Романченко // Наукові записки. Т. 81 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. І. Г.Лук'яненко, Г. С. Григор'єв]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 61-66.
 • Пан Л.В. Інтегральні маркетингові комунікації (ІМС) як новий інструмент управління бізнесом / Пан Лілія Володимирівна // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 132-133.
 • Пан Л.В. Комплекс маркетингу та його роль в умовах комунікаційної ери маркетингу / Л. В. Пан // Экономика Крыма. – 2008. – № 25. – С. 33-36.
 • Пан Л.В. Лояльність споживачів як стратегічний показник успішності компанії / Пан Л. В. // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / за ред. : Мальчина Ю. М., Ніколенка Ю. В. ; МОН України, Акад. муніципального управління. – К., 2008. –Вип. 28. – С. 193-200.
 • Пан Л.В. Маркетинг нових ідей як сучасна модель розвитку взаємовідносин зі споживачем / Пан Л. В. // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 148. – С. 84-87.
 • Пан Л.В. Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону / Пан Л. В., Єрофеєва Т. А. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики», м. Харків, 22-23 трав. 2008 р. / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : [ХНЕУ], 2008. — С. 104-107.
 • Пан Л.В. Особливості функціонування підприємств в умовах посилення конкуренції / Пан Л. В. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 152-153.
 • Пан Л.В. Особенности развития малого предпринимательства в Украине / Пан Л. В. // Таврійський економічний журнал. – 2008. – № 1 (1). – С. 38-42.
 • Пан Л.В. Проблеми забезпечення адекватної реакції організації на зміни в середовищі функціонування / Пан Л. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 229-231.
 • Пан Л.В. Стратегічний моніторинг як підсистема стратегічного управління підприємством / Пан Л. В., Романченко Н. В. // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2008. – № 5. – С. 357-358.
 • Пічик К. В. Розробка упакування товару як елемент мерчендайзингу / Пічик К. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 34.
 • Пічик К.В. Вендінговий бізнес в Україні / Пічик К. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 173-174.
 • Пічик К.В. Семплінг — новітній інструмент маркетингових комунікацій / Пічик К. В. // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 134.
 • Романченко Н.В. Вплив факторів культурного середовища на міжнародний бізнес компанії / Романченко Н.В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 377-379.
 • Романченко Н.В. Матрична організація служби маркетингу з товарною (брендовою) орієнтацією / Романченко Н.В. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів.
 • Романченко Н.В. Формування програм лояльності / Романченко Н.В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. – Симферополь, 2008. – С. 45-46.
 • Чала Н.Д. Виміри сучасної економічної політики України / Н. Чала // Політичний менеджмент. Спецвип. : Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : [за матеріалами наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми політичного менеджменту», м. Київ, 15-16 жовт. 2008 р.] / Укр. акад. політичних наук… [та ін.]. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 215-223.
 • Чала Н.Д. Інноваційна система України : проблеми розбудови / Чала Н. Д. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 81-83.
 • Чала Н.Д. Логістичні рішення як інструмент підвищення ефективності діяльності місцевих органів влади / Н. Д. Чала // Теорія та практика державного управління : [зб. наук. праць] / Нац. акад. держ. управління при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління.— Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – Вип. 1 (20). – С. 171-178.
 • Чала Н. Д. Маркетинг регіонів як інструмент залучення інвестиційних ресурсів / Чала Ніна Дмитрівна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-24 жовтня 2008 р. У 3 ч. Ч. 3 : Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні / НАН України, РВПС України, 2008. – С. 276-279.
 • Чала Н.Д. Механизмы выравнивания асимметрии регионального развития в условиях глобализации / Чалая Н.Д. // Публичное управление. – 2008. – С. 15-23. – Журн. вид. армян. мовою Акад. гос. упр. Респ. Армения (гол. ред. Оганес Арутюнян).
 • Чала Н.Д. Соціально-відповідальне підприємництво як основа місцевого самоврядування / Чала Н. Д. // Європейські орієнтири муніципального управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (14 берез. 2008 р.). [В 2 ч.]. Ч. 1 / Акад. муніципального управління ; [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Акад. муніципального управління], 2008. – С. 307-310.
 • Пан Л.В. Consumer Behaviour as Strategic Factor of Brand Management / Liliya Pan // Търговията в съвременното общество : теория и практика : сб. с доклади : от юбилейна международна научна конференция по случай 55 години катедра «Икономика и управление на търговията» и 60 години специалност «Икономика на търговията», г. Варна, 10-11 октомври 2008 г. / [редкол. : Николинка Сълова (председател)… и др.]. – Варна : Изд-во Икономически университет «Наука и икономика», 2008. – С. 401-407.
 • Пан Л.В. Entrepreneurship (Small Business Management) in Competitive Economy of Ukraine / L. V. Pan // Monthly House Jornal / National Foundation of Indian Engineers. – 2008. – Vol. XXI, no. 11 (February). – P. 2-6.
 • Пан Л.В. Problems and Obstacles Young Entrepreneurs Face When Emerging Business Society of Ukraine / Pan L. V. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів. – С. 242-243.
 • Романченко Н.В. Du diligence як метод прийняття управлінських рішень / Романченко Н. В. // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 23-24.
 • Єрофеєва Т.А. Value — Based Management of Company / Yerofeeva T. A. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів. – С. 252-253.

2007

 • Єрофеєва Т.А. Підходи до оцінки вартості бізнесу : проблеми їх використання / Т.А. Єрофеєва // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 25–30.
 • Пан Л.В. Маркетинг нових ідей як сучасна модель розвитку взаємовідносин зі споживачем / Л.В. Пан // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 57–60.
 • Пічик К.В. Методика визначення цільового ринку компанії / К.В. Пічик // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 66–69.
 • Романченко Н.В. Методи обґрунтування рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності / Н.В. Романченко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 74–80.

2006

 • Єрофеєва Т.А. Оцінка вартості бізнесу: проблеми та обмеження традиційних підходів // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 123-126.
 • Лазоренко Л.В. Психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 10-12.
 • Лазоренко Л.В. Роль бюджетного планування у формуванні доходів державного та місцевих бюджетів // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. / Акад. муніципального упр. – К., 2006. – Вип. 22. – С. 82-87.
 • Лазоренко Л.В. Роль влади в сучасних умовах діяльності // Экономика Крыма. – 2006. – № 18. – С. 24-28.
 • Лазоренко Л.В. Формування кар’єри в сучасних умовах // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 143-144.
 • Пан Л.В. Массовая индивидуализация как ответ на поведение потребителей // Стратегія маркетингу. – 2006.– № 2. – С. 49-54.
 • Пан Л.В. Прикладні аспекти управління брендами в Україні / Л.В. Пан, І.П. Небиш // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 80-83;
 • Пан Л.В., Шаповалова І.В. Соціально-відповідальний бізнес як передумова досягнення конкурентноздатності фірми // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дн., 2006. – Вип. 218., т. 4. – С. 1122-1132.
 • Пан Л.В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу: теоретичні та практичні аспекти // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы Междунар. науч.-практ конф. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийський нац. ун-т им. В. Вернадського. – Симферополь, 2006. – С. 87-90.
 • Пан Л.В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу: теоретичні та практичні аспекти // Экономика Крыма. – 2006. – № 17. – С. 73-74.
 • Пічик К.В. Завоювання уваги споживача – головна мета мерчендайзингу // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький, та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 84-86.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 29-31.
 • Пічик К.В. Маркетинг на міжнародному фінансовому ринку // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. = Problems of Foreign Economic Relations DEvelopment and Attraction of Foreign Investments: regional aspect: collection of scientific works / Донецкий нац. ун-т. – Д., 2006. – С. 753-757.
 • Романченко Н.В. Адаптация персонала как одна из основных функций руководителя среднего звена // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 162-165.
 • Романченко Н.В. Адаптація функцій маркетингового управління міжнародним бізнесом до культурних особливостей національних ринків // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 87-89.
 • Романченко Н.В. Адаптація як технологія управління трудовою поведінкою працівників в структурних підрозділах // Экономика Крыма. – 2006. – № 18. – С. 9-12.
 • Романченко Н.В. Значение культурного анализа в международном предпринимательстве // Стратегія маркетингу. – 2006. – № 2. – С. 91-96.

2005

 • Пан Л.В. Транзитна реклама як ефективний інструмент формування обізнаності споживачів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 44: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2005. - С. 93-96.
 • Пан Л.В. Вплив концепції поведінки споживачів на розвиток підприємництва в Україні // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 1. - Ялта, 2005. - С. 20-21.
 • Пан Л.В. Вплив концепції поведінки споживачів на розвиток підприємництва в Україні // Экономика Крыма. - 2005. - № 15. - С. 6-10.
 • Лазоренко Л.В. Роль акцизів у формуванні доходної частини бюджету // Формування ринкових відносин в Україні . - 2004 . - № 5. - С.34-37.
 • Лазоренко Л.В. Роль інформації у процесі підготовки раціональних управлінських рішень // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти: Зб наук. доп. Х міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ , 27 - 28 січня 2005 р. У 2- х ч. - Ч. 1 / Європейський ун- т. - К., 2005. - С. 200-202.
 • Лазоренко Л.В. Сучасні аспекти мотивації персоналу. // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф, 6 - 7 жовт. 2005 р. / Ред.. Н.В. Валінкевич та ін.; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України, Ін-т підприємництва та сучасних технол. - Житомир, 2005. - С. 96 - 98.
 • Лазоренко Л.В. Психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 2. - Ялта, 2005. - С. 23-24.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 2. - Ялта, 2005. - С. 56- 57.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Экономика Крыма. - 2005. - № 15. - С. 16-11.
 • Пічик К.В. Механізм здійснення займів на ринках єврооблігацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - Вип. 50: У 2- х ч. - Ч. ІІ / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин - К., 2005. - С. 67- 71.
 • Пічик К.В. Специфіка здійснення маркетингових досліджень на промисловому та споживчому ринках. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - Вип. 50: У 2- х ч. - Ч. ІІ / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин. - К., 2005. - С.53-58.
 • Романченко Н.В. Критерії оптимізації експорту підприємства. // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. - Вип. 201: В 4 т. - Том 1. - Дн, 2005. - С. 189-194.
 • Романченко Н.В. Оцінка конкурентоспроможності експортної продукції виробничого призначення з урахуванням капіталовкладень споживача // Збірник наукових праць Інституту регіональних досліджень НАН України / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Л., 2005 - С. 171-180.
 • Романченко Н.В. Прийняття рішень у сфері міжнародного маркетингу з урахуванням особливостей формування грошових потоків. // Збірник наукових праць Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету. - Кривий Ріг:, 2005. - № 2. - С.211-223.

2004

 • Пан Л.В., Сисенко Н.В., Абрамович О.К. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Пан Л.В. Реклама на транспорті як ефективний інструмент маркетингових комунікацій // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. пр. / Укр. держ. акд. залізничного транспору. - 2004. - № 7: Спец. вип. - С. 55- 56.
 • Пан Л.В., Сисенко Н. Управління знаннями як конкурентна перевага// Києво- Могилянська Бізнес Студія. - 2004. - № 9. - С. 56- 64.
 • Абрамович О.К., Пан Л.В., Сисенко Н.В. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Греченкова О.В., Головень В.П. Оцінки економічного зростання в перехідних економіках // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 14: Економічні студії / Редкол.: В.С. Брюховецькийта ін; НаУКМА.- К., 2004 - С. 43-45.
 • Головень В.П. Диверсифікація зовнішньої торгівлі в Україні // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 14: Економічні студії / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін.- К., 2004 - С. 64-70.
 • Лазоренко Л.В. Роль акцизів у формуванні доходної частини бюджету // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. - Вип. 5 (36) / Ред.: І.К. Бондар та ін.; М- во економіки та з питань європейської інтеграції України. Наук.-дослідний економ. ін- т . - К., 2004. - С.34- 36.
 • Лазоренко Л.В. Спрощена система оподаткування підприємств малого бізнесу // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / Ред. М.Я. Дем'яненко; Нац. наук. центр "Ін- т агаррної економіки". - К., 2004. - С. 49- 54.
 • Лазоренко Л.В. Україна і Європейський Банк Реконструкції і Розвитку: через співпрацю до ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин. - К., 2004. - Вип.. 46, Ч. ІІ. - С. 68- 71.
 • Пічик К.В. Аналіз кредитних ризиків банків і шляхи їх мінімізації // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / Ред. М.Я. Дем'яненко; Нац. наук. центр "Ін- т агаррної економіки". - К., 2004. - С. 217-225.
 • Романченко Н.В., Хорольський В.П., Діянова І.П. Методи основи управління нематеріальними активами на підприємствах гірничо-металургійного комплексу // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т. - Дн., 2004. - Вип. 198, Т. IV. - С. 998-1008.
 • Сисенко Н.В., Абрамович О.К., Пан Л.В. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Сисенко Н.В., Пан Л.В. Управління знаннями як конкурентна перевага // Києво- Могилянська Бізнес Студія. - 2004. - № 9. - С. 56- 64.

2003

 • Пан Л.В. Збалансована система показників (Balanced Scorecard - BSc) як інструмент ефективного управління стратегією організації // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 56-63.
 • Пан Л.В. Зміна традиційної парадигми менеджменту: причини та сутність // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2 Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 338-342.
 • Пан Л.В. Знання як стратегічний актив організації // Сучасні проблеми економіки підприємства: Матеріали наук.-практ. конф., 5 листоп., 2003 р.: В 2 т. - Т.2. - Дн.,2003. - С. 45- 46.
 • Пан Л.В. Необхідність урахування факторів зовнішнього середовища в управління людськими ресурсами організації // Вчені записки: Наук. зб./ Київ. нац. економ. ун- т. - 2003. - Вип. 5. - С. 74- 79.
 • Пан Л.В. Обґрунтування необхідності стратегічного планування на вітчизняних підприємствах // П-во, госп-во і право. - 2003. - № 10. - С. 8-11.
 • Пан Л.В. Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу в системі управління // Бізнес-освіта як бізнес: Якість послуг і соціальна відповідальність: Матеріали п'ятої щоріч. міжнар. конф. "Розбудова менеджмент-освіти в Україні", м. Харків, 13-15 листоп. 2003р. - К., 2003. - С. 23-35.
 • Єрофеєва Т.А. Грошово-кредитна політика в умовах стабілізації економічного розвитку України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2: Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 334-337.
 • Єрофеєва Т.А. Грошово-кредитне регулювання в період стабілізації національної економіки // Управління економікою в ринкових умовах в контексті стратегічних напрямів розвитку України до 2011 року: Тези наук.-практ. конф. м.Київ. - К., 2003. - С. 14-18.
 • Єрофеєва Т.А. Довгостокова грошово- кредитна полтика в Україні // Вчені записки / Харків. ін- т управління - 2003. - № 10. - С. 90- 94.
 • Єрофеєва Т.А. Монетарні передумови економічного зростання в Україні / Від лідера - особистості до держави - лідера: Зб доп. та тез до ІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 серп. 2003 р. - К., 2003. - С. 140- 143.
 • Лазаренко Л.В. Вплив екологічних факторів на економічний розвиток країни // Наукові праці МАУП / Ред..: М.Ф. Головатий та ін.; Міжрегіональна акад. управління персоналом. - 2003. - Вип. 7: Роль молоді у формуванні екологічного менеджменту. - С. 34- 35.
 • Лазаренко Л.В. Роль оптимізації співвідношення між основними функціями податків у підвищені ефективності податкової політики держави // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. професорсько- викладацького складу і аспірантів / М- во освіти України. Акад. муніципального управління. - 2003. - Вип. 13. - С. 59- 63.
 • Лазоренко Л.В. Основні тенденції розвитку агробізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. - Вип. 3 (22) / Ред. І.К. Бондар та ін.; М- во економіки та з питань європейської інтеграції України. Наук.-дослідний економ. ін- т . - К., 2003. - С. 90- 95.
 • Лазоренко Л.В. Особливості метології розробки та прийняття господарських рішень в умовах корпоративного управління // Актуальні проблеми корпоративного управління в Україні: Зб наук. пр. / МАУП. Прикарпат. філія МАУП, Міжнар. фінансова корпорація. - К.: Наук. світ, 2003. - С. 117- 120.
 • Романченко Н.В. Економічна оцінка ефективності зустрічних операцій в практиці зовнішньоекономічної діяльності фірм // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т. - Дн., 2003. - Вип. 185, Т. 1. - С. 778- 783.

Анотації курсів

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Digital - маркетинг
Із курсу ви дізнаєтеся, як написати та втілити стратегію онлайн-комунікацій, реалізувати масштабні інформаційні кампанії. Визначення ефективного використання соціальних медіа, менеджменту веб-сайтів і як зробити контент привабливим і корисним для вашого читача. Як оцінювати ефективність рекламних кампаній і чого чекати від агентств.


Project-менеджмент
Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки його ефективності, вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, інвестиційного аналізу, організації поведінки, системного аналізу.


PR-технології в організаціях
Дисципліна "PR-технології в організаціях" є вибірковою у навчальному плані підготовки бакалаврів напряму 0501 "Економіка та підприємництво". Курс орієнтований на розуміння ролі PR у маркетингу, оволодіння практичними навичками у сфері масових комунікацій, інструментарієм, який формує зовнішній облік компанії; методами оцінки ефективності PR-компанії. Головною метою курсу PR-технології в організаціях - вивчення сучасного інструментарію налагодження комунікацій із зовнішнім та внутрішнім середовищем організації.


Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу
Курс " Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу " передбачає опанування студентами необхідних теоретичних основ маркетингу та менеджменту, сприяє формуванню маркетингового мислення та придбанню практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення маркетингових проблем фірми та адаптацію її діяльності завдяки маркетинговим інструментам до змін у зовнішньому середовищі. Курс присвячено з'ясуванню суті маркетингу та розгляду його основних груп функцій - маркетинговим дослідженням, розробці основних політик - товарної, цінової, політики розподілу та комунікації, функціям організації, планування та контролю маркетингової діяльності.


Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу
Мета і завдання навчальної дисципліни "Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу": озброєння студентів сумою знань з сучасної теорії менеджменту, особлива увага приділяється: визначенню суті основних категорій менеджменту, системі управління, еволюції теорії управління, процесу менеджменту в організаціях, основним категоріям менеджменту - принципам, функціям, методам управлінської роботи; навчити загальним принципам маркетингових досліджень ринку та правилам використання інструментарію, а також формування у студентів навичок та вмінь управлінської та маркетингової діяльності.


Антикризове управління
Антикризове управління - це особлива система управління підприємством, яка спрямована на запобігання або усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту. Завдання курсу: розглянути причини криз на рівні держави і підприємства; навчити проводити діагностику і долати причини неплатоспроможності і неспроможності підприємств; формувати в учнів знання, необхідні для розроблення антикризової стратегії і плану фінансового оздоровлення підприємства.


Антикризове управління
Антикризове управління - це особлива система управління підприємством, яка спрямована на запобігання або усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту. Завдання курсу: розглянути причини криз на рівні держави і підприємства; навчити проводити діагностику і долати причини неплатоспроможності і неспроможності підприємств; формувати в учнів знання, необхідні для розроблення антикризової стратегії і плану фінансового оздоровлення підприємства.


Аспірантський дослідницький семінар


Бенчмаркинг
Мета дисципліни - надати студентам теоретичні знання та практичні навички зі проведення дослідження та впровадження кращого з досвіду конкурентів і підприємств інших сфер діяльності. Бенчмаркинг сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності фірми, збільшення прибутку, якості пропонованих товарів і послуг. Основні завдання дисципліни: досягти високого рівня теоретичної підготовки студентів, сформувати їх ринкове мислення в аспектах ефективного управління, розглянути методи проведення досліджень, оцінити середовище, розробляти та впроваджувати бенчмаркинг.


Бізнес планування у сфері енергозбереження
Метою дисципліни є надання студентам базових теоретичних знань і навичок щодо методів економічного аналізу інженерних рішень, ведення економічних розрахунків та підготовки техніко-економічних обґрунтувань і роботи з науково-технічною та економічною літературою. Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання: знання: - термінології та методів ведення економічних розрахунків; - структури та вимог до розроблення бізнес-планів інвестиційних проектів у сфері енергозбереження; уміння: - використовувати знання економічної теорії, ринкової економіки та макроекономіки під час під час вирішення різних прикладних завдань; - аналізувати стан довкілля та економіки підприємства, а також обирати оптимальні рішення проблем виробництва та використання енергоресурсів; досвід: - ведення економічних розрахунків; - ведення аналізу перспективності використання різних варіантів реалізації проектів у сфері енергозбереження, - ведення аналізу перспективності використання різних типів обладнання та технологій.


Бізнес-планування
Метою вивчення дисципліни є формування системи знань про методику і технологію розробки бізнес-плану, про зміст його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану підприємницького проекту. Впродовж вивчення дисципліни слухачі докладно вивчають логіку розробки і структуру бізнес-плану, як створюється цінність для клієнта у вигляді продукту, різні види планів: маркетинг-план, виробничий план, організаційний план, оцінка ризиків, фінансовий план, а також розробляють власний бізнес-план і роблять його презентацію наприкінці курсу.


Бренд-менеджмент
Мета дисципліни - надати студентам теоретичні знання та практичні навички зі створення та управління брендами, реалізації брендових стратегій з метою досягнення максимального ефекту для підприємства. Основні завдання дисципліни: досягти високого рівня теоретичної підготовки студентів, сформувати їх ринкове мислення в аспектах ефективного управління брендами; навчити студентів самостійно створювати бренди, ефективно управляти активами бренду, розробляти та підтримувати трендові стратегії підприємства. Предметом дисципліни є методи, процеси та дії підприємства зі створення брендів і управління їхніми активами.


Бренд-менеджмент
Мета дисципліни - надати студентам теоретичні знання та практичні навички зі створення та управління брендами, реалізації брендових стратегій з метою досягнення максимального ефекту для підприємства. Основні завдання дисципліни: досягти високого рівня теоретичної підготовки студентів, сформувати їх ринкове мислення в аспектах ефективного управління брендами; навчити студентів самостійно створювати бренди, ефективно управляти активами бренду, розробляти та підтримувати трендові стратегії підприємства. Предметом дисципліни є методи, процеси та дії підприємства зі створення брендів і управління їхніми активами.


Бренд-менеджмент


Глобал-менеджмент
Мета науки: формування розуміння умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення власної та колективної інтелектуальної місії для прийняття адаптивних, раціональних креативних управлінських рішень. Завдання науки: сформувати комплекс знань щодо: природи і закономірностей становлення глобальної економіки; засобів і потенціалу антициклічного регулювання глобальних економічних процесів; механізмів функціонування глобальних ринків; сучасних стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій; процесів і моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах; природного, технологічного та людського ресурсів глобальної економіки; цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в умовах глобалізації.


ДЕК


Державний екзамен з фахових дисциплін


Дірект маркетинг


Економіка підприємства
Дисципліна сприяє формуванню у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань з теорії та практики господарювання, прогнозування і планування економічних показників діяльності підприємства. Предметом курсу "Економіка підприємств" є вивчення основ господарської, економічної та фінансової діяльності підприємств, оптимізації організаційних рішень, направлених на підвищення ефективності діяльності підприємства


Економіка підприємства
Дисципліна сприяє формуванню у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань з теорії та практики господарювання, прогнозування і планування економічних показників діяльності підприємства. Предметом курсу "Економіка підприємств" є вивчення основ господарської, економічної та фінансової діяльності підприємств, оптимізації організаційних рішень, направлених на підвищення ефективності діяльності підприємства.


Економіка праці
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалаврів розглядає теоретико-методологічні та соціально-економічні питання трудових відносин у суспільстві. Курс передбачає опанування основних положень економіки праці майбутніми спеціалістами в галузі економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту і бізнесу; формує у студентів стійкі знання основ економіки праці та уявлення про процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері нашої країни; допомагає набути практичних вмінь і навичок щодо управління працею на макро- і макрорівнях.


Економіка праці
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалаврів розглядає теоретико-методологічні та соціально-економічні питання трудових відносин у суспільстві. Курс передбачає опанування основних положень економіки праці майбутніми спеціалістами в галузі економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту і бізнесу; формує у студентів стійкі знання основ економіки праці та уявлення про процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері нашої країни; допомагає набути практичних вмінь і навичок щодо управління працею на макро- і макрорівнях.


Економіка праці
Дисципліна спрямована на формування необхідних знань щодо теоретичних засад і нормативно-правових основ забезпечення ефективної соціально-трудової сфери, розвитку економіки праці та людського розвитку. Курс передбачає опанування основних положень соціально-трудових відносин і економіки праці майбутніми спеціалістами в галузі економіки, маркетингу і менеджменту; формує у студентів стійкі знання щодо ринку праці, організації, регулювання, оплати та продуктивності праці, формує уявлення про процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері України і світу; допомагає набути практичних вмінь і навичок щодо управління працею на макро- та мікрорівнях. Попередні курси: економічна теорія; макроекономіка; мікроекономіка.


Економічний аналіз
Сучасні методики економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів. Системне оцінювання діяльності організації, виявлення внутрішніх резервів національного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.


Економічний аналіз в маркетингу
Метою викладання дисципліни є допомога студентам в опануванні і здобутті грунтовних знань з методики аналітичних досліджень у вирішенні управлінських проблем, формуванні практичних навичок щодо оцінювання досягнутого рівня діяльності підприємств, доцільності використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності виробництва і раціонального управління фінансово-господарською та маркетинговою діяльністю підприємства. Одним з основних завдань курсу є спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями з економічного аналізу, що є передумовою високого рівня кваліфікації в умовах ринку праці. Попередні курси: Економічна теорія, Макро- та мікроекономіка, Статистика


Економічний аналіз в маркетингу
Метою викладання дисципліни є допомога студентам в опануванні і здобутті ґрунтовних знань з методики аналітичних досліджень у вирішенні управлінських проблем, формуванні практичних навичок щодо оцінювання досягнутого рівня діяльності підприємств, доцільності використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності виробництва і раціонального управління фінансово-господарською та маркетинговою діяльністю підприємства. Одним з основних завдань курсу є спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями з економічного аналізу, що є передумовою високого рівня кваліфікації в умовах ринку праці. Попередні курси: Економічна теорія, Макро- та мікроекономіка, Статистика


Енергетичний аудит
Метою вивчення курсу "Енергетичний аудит" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та проведення енергетичного аудиту. Під час вивчення курсу студенти отримають також практичні навички щодо збирання та аналізу економічної та технічної інформації щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Буде також проаналізовано типові помилки під час проведення енергетичного аудиту, що їх зазвичай припускаються енергоаудитори в Україні та за кордоном. Зокрема щодо думки ніби-от енергоаудит - це тільки розроблення енергоощадних заходів Під час вивчення курсу студенти отримають знання щодо організації та проведення енергетичного аудиту : - підприємств; - галузей економіки; - території (міста, регіону та економіки України в цілому). З урахуванням проблем тарифної політики буде представлено підходи до проведення аудиту енергетичного складника тарифів підприємств енергетики та житлово-комунального господарства.


Злиття та поглинання корпорацій


Інвестиційний менеджмент
Дисципліна до опанування знаннями і навичками в сферах управління реалізацією фінансових інвестицій та реальних інвестиційних проектів. Розглядає поняття , категорії, системи та алгоритми інвестиційного менеджменту; досліджує методичний інструментарій інвестиційного менеджменту; вивчає методи та інструментів інвестиційного проектування; визначає зарубіжні концепції та сучасні вітчизняні підходи відносно управління фінансовими та реальними інвестиціями; забезпечує формування знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфелю та програм реальних інвестицій підприємства.


Інвестиційний менеджмент
формування системи знань з теорії та практики управління інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики забезпечення інвестиційними ресурсами суб'єктів господарювання, формування логіки прийняття управлінських рішень реального і фінансового інвестування, ознайомлення з сучасними інвестиційними інструментами, які використовуються у вітчизняній практиці.


Інноваційний маркетинг
Нормативна дисципліна, яка містить певне коло знань у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів, надання знань з питань планування та організації створення нових товарів та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування.


Інноваційний маркетинг


Інноваційний маркетинг
Нормативна дисципліна, яка містить певне коло знань у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів/послуг. Набуття студентами знань з питань планування та організації створення нових товарів та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, а також його просування на ринок.


Інноваційний маркетинг
Нормативна дисципліна, яка містить певне коло знань у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів, надання знань з питань планування та організації створення нових товарів та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування.


Інноваційний менеджмент
Нормативна дисципліна, яка містить певне коло знань щодоформування інноваційних проектів, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів. формування знань та навичок з питань планування та організації створення нових продуктів та послуг та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування, розробка стратегії маркетингу інноваційного продукту/послуги. Багато кейсів та креативних завдань.


Інноваційний розвиток підприємств
Метою вивчення курсу є формування у студентів системи знань щодо інноваційного розвитку підприємства, визначення стратегії і тактики інноваційного забезпечення суб'єктів господарювання, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати теоретичні знання щодо методологічних основ інноваційного розвитку, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики, принципів управління ризиками при управлінні інноваціями, прибутком, інвестиціями і активами, оволодіння методикою визначення інноваційного потенціалу підприємства, використання сучасних методів оцінки впливу чинників невизначеності та ризику при обґрунтуванні інноваційних проектів та практичні навички щодо збору і систематизації маркетингової інформації для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару; оцінювання стану, динаміки, ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтування пріоритетних напрямів його нарощування; застосування методів стратегічного управління інноваціями, методів маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах.


Інноваційний розвиток підприємства
Метою вивчення курсу є формування у студентів системи знань щодо інноваційного розвитку підприємства, визначення стратегії і тактики інноваційного забезпечення суб'єктів господарювання, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати теоретичні знання щодо методологічних основ інноваційного розвитку, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики, принципів управління ризиками при управлінні інноваціями, прибутком, інвестиціями і активами, оволодіння методикою визначення інноваційного потенціалу підприємства, використання сучасних методів оцінки впливу чинників невизначеності та ризику при обґрунтуванні інноваційних проектів та практичні навички щодо збору і систематизації маркетингової інформації для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару; оцінювання стану, динаміки, ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтування пріоритетних напрямів його нарощування; застосування методів стратегічного управління інноваціями, методів маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах.


Інноваційні технології в маркетингу
Вибіркова дисципліна містить певне коло знань у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів, надання знань з питань планування та організації створення нових товарів та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування.


Інтелектуальна власність
Метою вивчення курсу є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. Об'єктом вивчення дисципліни є сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні вміти визначити: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності; - вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; - процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.


Інтелектуальна власність
Метою вивчення курсу є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. Об'єктом вивчення дисципліни є сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні вміти визначити: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності; - вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; - процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.


Інтелектуальна власність
Метою вивчення курсу є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. Об'єктом вивчення дисципліни є сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні вміти визначити: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності; - вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; - процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.


Інтелектуальна власність
Метою вивчення курсу є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. Об'єктом вивчення дисципліни є сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні вміти визначити: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності; - вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; - процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.


Інформаційні системи та технології в маркетингу
"Інформаційні системи та технології в маркетингу" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та функціонування інформаційних систем маркетингу (ІСМ), сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв'язання основних маркетингових задач, а також набуття практичних навичок використання інформаційних систем та технологій у процесі управління маркетингом.


Інформаційні технології підтримки управлінських рішень на підприємстві
Головна мета курсу - засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та функціонування інформаційних систем, сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв'язання основних управлінських задач. Використовуючи програмне забезпечення формуються практичні навички створення та використання баз даних, управління інформаційними системами в процесі обгрунтування та прийняття управлінських рішень.


Історія розвитку управлінської науки
Дисципліна дозволяє сформувати систему теоретичних знань з менеджменту в цілому та отримати практичні навички для інтерпретації сучасних подій на основі минулого досвіду. Основна увага приділяється вивченню особливостей управлінських революцій та дослідженню основних наукових положень провідних науковців різних шкіл. Дисципліна охоплює повний цикл - від виникнення поняття "менеджмент" до аналізу сучасних прогресивних методів в управлінні. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває роль та значення управлінської науки, основні етапи формування управлінської діяльності, аналіз наукових шкіл з менеджменту, оцінку сучасного розвитку управлінської наукової думки. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Кваліфікаційна робота


Кваліфікаційний екзамен: Маркетингова товарна політика
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Кваліфікаційний екзамен: Маркетингове ціноутворення


Кваліфікаційний екзамен: Маркетингові комунікації


Конкурентноспроможність підприємств
Основна мета курсу полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок щодо оцінки конкурентоспроможності підприємства, окрема увага приділяється методикам оцінки позиції підприємства на світовому ринку, а також розвиток навичок із створення і розвитку конкурентних переваг на підприємстві. В курсі передбачається розглянути теоретичні аспекти та розробити практичні ситуації з питань, пов'язаних із зовнішнім оточенням підприємства, формування та реалізації стратегії підприємства на основі наявних конкурентних переваг; здійснення аналізу діяльності підприємства.


Конкурентоспроможність підприємств
Метою вивчення дисципліни є отримання системи теоретичних знань про закономірності й особливості сучасної конкуренції, а також про систему, процес і функції управління конкурентоспроможністю підприємства. В результаті вивчення дисципліни студент отримує компетенції щодо визначення, розроблення стратегій, підтримування та нарощування конкурентних переваг організації.


Конкурентоспроможність підприємств
Метою вивчення дисципліни є отримання системи теоретичних знань про закономірності й особливості сучасної конкуренції, а також про систему, процес і функції управління конкурентоспроможністю підприємства. В результаті вивчення дисципліни студент отримує компетенції щодо визначення, розроблення стратегій, підтримування та нарощування конкурентних переваг організації.


Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу
Метою вивчення дисципліни є формування у фахівців базових знань з теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності бізнесу і набуття ними відповідних професійних компетенцій, які забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Впродовж вивчення дисципліни слухачі знайомляться з загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства, з основами реалізації інструментарію формування та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в організації.


Корпоративне управління
Мета викладання курсу "Корпоративне управління" полягає в опануванні принципів корпоративного управління; опануванні навичками формування організаційної культури корпоративного типу; формуванні умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями різного типу; формуванні навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ; опануванні навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контролінгу; формуванні навичок трансформації систем управління АТ.


Корпоративне управління
Мета викладання курсу "Корпоративне управління" полягає в опануванні принципів корпоративного управління; опануванні навичками формування організаційної культури корпоративного типу; формуванні умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями різного типу; формуванні навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ; опануванні навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контролінгу; формуванні навичок трансформації систем управління АТ.


Корпоративний (фірмовий) стиль


Креативний менеджмент
Курс "Креативний менеджмент" передбачає формування у студентів інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до інноваційних задач, набуття знань та навичок в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації. В межах вивчення даного курсу студенти отримають знання з управління креативними процесами на підприємствах. Викладання курсу враховує існуючий закордонний і вітчизняний досвід в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця. Курс для студентів 3 і 4 р.н. базується на таких дисциплінах як: психологія, філософія, соціологія, менеджмент, маркетинг.


Креативність та критичне мислення


Культура ведення бізнесу


Культура ведення бізнесу


Культура ведення бізнесу
Містить певне коло знань у галузі ділового етикету та протоколу, а саме: етичні засади бізнесу та підприємництва, порядок підготовки та проведення ділових переговорів, організацію зустрічей делегацій, ділову атрибутику, техніку ділового спілкування, організацію ділових прийомів, а також національні особливості ділового спілкування в різних країнах світу.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).Висвітлення основних проблемних питань теоретичного характеру та практичної спрямованості діяльності підприємств та організацій.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки). Опрацювання основних питань теоретичного характеру. Проведення аналізу діяльності підприємств та розробка пропозицій практичної спрямованості.


Курсова робота
Курсова робота на 2 р.н. являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, призначений засвідчити якість набутих студентами знань та вміння використовувати їх при опрацюванні теоретичних і конкретних-практичних питань. Виконання курсової роботи переслідує одразу декілька цілей: 1. Закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисциплін. 2. Прищепити студентам навички самостійної роботи зі спеціальною літературою, довідниками, джерелами первинної статистичної інформації тощо. 3. Виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, самостійно формулювати висновки, розроблювати пропозиції, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з проблем, що досліджуються. Написання курсової роботи на 3 р.н. має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань курсу. Це вимагає від них само-стійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури: монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо. Студенти виконують курсову роботу на основі ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень, що містяться у відповідних літературних джерелах, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях. При виконанні курсової роботи слід використовувати також інструктивні, нормативні, звітні матеріали підприємств або організацій.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота
Опрацювання основних питань теоретичного характеру. Проведення аналізу діяльності підприємств та розробка пропозицій практичної спрямованості.


Курсова робота
Опрацювання основних питань теоретичного характеру. Проведення аналізу діяльності підприємств та розробка пропозицій практичної спрямованості. Практичні розрахунки за фактичними даними організації маркетингових та економічних показників для обґрунтування прогнозів і планів.


Лідерство


Лідерство в організації
Розглянуто теоретичні аспекти лідерства, наведено відомі методики і тести, що дозволяють перейти до більш глибокому розумінню проблем лідерства і можливостей їх вирішення, навчитися застосовувати техніки пізнання суті явищ, пов'язаних з лідерством. Дисципліна допоможе студенту отримати навички та оволодіти методами самопізнання і розуміння інших людей, а також навчитися використовувати методи організації колективної розумової діяльності при рішенні проблем організації.


Логістика
Логістика як інструмент ринкової економіки. Різноманітність форм логістичних утворень. Технологічні процеси й управління матеріальними потоками в логістиці. Логістичні системи. Заготівельна логістика. Розподільна логістика. Внутрішньовиробнича логістика. Логістика посередництва. Логістика складування. Транспортна логістика. організація та види логістичних послуг. Економічна ефективність та використання логістики за кордоном.


Логістика
Дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з економіки та підприємництва. Дисципліна спрямована на вивчення студентами теорії та практики з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками з використанням логістичного підходу у сферах виробництва та обігу. Предмет спрямовано на оволодіння студентом методами оптимізації наскрізних потоків в основних функціональних та інтегрованих областях логістичної системи; навичками створення ефективних логістичних ланцюгів для руху матеріальних потоків; прийомами визначення логістичних витрат та шляхів їх скорочення; основами комплексної оцінки ефективності функціонування логістичної системи.


Логістика
Логістика як інструмент ринкової економіки. Різноманітність форм логістичних утворень. Технологічні процеси й управління матеріальними потоками в логістиці. Логістичні системи. Заготівельна логістика. Розподільна логістика. Внутрішньовиробнича логістика. Логістика посередництва. Логістика складування. Транспортна логістика. організація та види логістичних послуг. Економічна ефективність та використання логістики за кордоном.


Логістичний менеджмент
Дисципліна Логістичний менеджмент спрямована на вивчення базових принципів управління (планування, організація, контроль) ресурсами організації та прийняття логістичних рішень. Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань логістичного менеджменту, активним інтегруючим потенціалом, здатним зв'язати воєдино і покращити взаємодію між базовими функціональними сферами організації: постачанням, виробництвом, маркетингом, дистрибуцією, організацією продажу, та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання логістичного менеджменту для підвищення ринкової конкурентоспроможності організації. Предметом вивчення дисципліни є система та процес логістичного менеджменту, логістичне адміністрування, прогнозування, планування, контроль та аудит. У відповідності до цього фахівець у логістиці повинен знати: місце логістичного менеджменту в системі менеджменту організації; вміти: визначати цілі логістичного менеджменту та шляхи їх досягнення; мати уявлення: про опис основних підходів та принципи формування логістичної стратегії.


Логістичний менеджмент
Дисципліна Логістичний менеджмент спрямована на вивчення базових принципів управління (планування, організація, контроль) ресурсами організації та прийняття логістичних рішень. Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань логістичного менеджменту, активним інтегруючим потенціалом, здатним зв'язати воєдино і покращити взаємодію між базовими функціональними сферами організації: постачанням, виробництвом, маркетингом, дистрибуцією, організацією продажу, та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання логістичного менеджменту для підвищення ринкової конкурентоспроможності організації. Предметом вивчення дисципліни є система та процес логістичного менеджменту, логістичне адміністрування, прогнозування, планування, контроль та аудит. У відповідності до цього фахівець у логістиці повинен знати: місце логістичного менеджменту в системі менеджменту організації; вміти: визначати цілі логістичного менеджменту та шляхи їх досягнення; мати уявлення: про опис основних підходів та принципи формування логістичної стратегії.


Магістерська робота


Магістерська робота
Магістерська робота повинна: по-перше, засвідчити певний рівень підготовки студента за дисциплінами, передбаченими освітньо-професійною програмою магістра з маркетингу; по-друге, продемонструвати його розуміння та уміння використовувати міждисциплінарні зв'язки при теоретичному обґрунтуванні досліджуваної проблеми; по-третє, показати рівень оволодіння ним законодавчою та нормативно-методичною базою; по-четверте, виявити уміння та навички щодо використання набутих теоретичних знань для аналізу законодавчої та нормативно-методичної бази, ситуацій, що виникають в реальній господарській практиці, у сфері економіки та маркетингу, а також уміння проілюструвати результати такого аналізу прикладами з того об'єкта дослідження, де студент проходив практик та іншими відомими практичними ситуаціями; по-п'яте, проводити практичні розрахунки за фактичними даними організації маркетингових та економічних показників для обґрунтування прогнозів і планів; по-шосте, засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, оцінки практичних ситуацій та висновків з власного дослідження, використовувати для цього комп'ютерну техніку.


Магістерська робота
Магістерська робота повинна: по-перше, засвідчити певний рівень підготовки студента за дисциплінами, передбаченими освітньо-професійною програмою магістра з маркетингу; по-друге, продемонструвати його розуміння та уміння використовувати міждисциплінарні зв'язки при теоретичному обґрунтуванні досліджуваної проблеми; по-третє, показати рівень оволодіння ним законодавчою та нормативно-методичною базою; по-четверте, виявити уміння та навички щодо використання набутих теоретичних знань для аналізу законодавчої та нормативно-методичної бази, ситуацій, що виникають в реальній господарській практиці, у сфері економіки та маркетингу, а також уміння проілюструвати результати такого аналізу прикладами з того об'єкта дослідження, де студент проходив практик та іншими відомими практичними ситуаціями; по-п'яте, проводити практичні розрахунки за фактичними даними організації маркетингових та економічних показників для обґрунтування прогнозів і планів; по-шосте, засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, оцінки практичних ситуацій та висновків з власного дослідження, використовувати для цього комп'ютерну техніку.


Маркетинг
Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи маркетингу та маркетингових стратегій. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Метою викладання навчальної дисципліни "Маркетинг" є формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингу; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з одночасним задоволенням потреб споживачів. Курс орієнтований на набуття студентами практичних навиків для розробки маркетингового плану компанії: критична оцінка наукових і практичних здобутків у сфері маркетингу; розробка маркетингових програм залежно від цілей діяльності компанії; аналіз чинників мікро-, мезо- та макро- середовищ компанії; розробка маркетингових заходів з урахуванням взаємозв'язку між елементами комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, збут); прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. Попередні курси: "Економічна теорія", "Основи менеджменту", "Мікроекономіка", "Макроекономіка".


Маркетинг
Філософія даного курсу полягає в тому, що компанії, які використовують маркетингову концепцію, орієнтовані на довгостроковий успіх. Забезпечення успішного і довгострокового функціонування компанії можливе завдяки стратегічному мисленню топ-менеджмента і інтегрованості маркетингу в загальну систему управління організацією. Маркетинг передбачає оволодіння знаннями в області маркетингових досліджень, сегментації і позиціонування, цінової політики, просування і стимулювання збуту, продажів. Курс орієнтований на оволодіння студентами навиків як стратегічного, так і оперативного характеру для здійснення успішної маркетингової діяльності.


Маркетинг
Філософія даного курсу полягає в тому, що компанії, які використовують маркетингову концепцію, орієнтовані на довгостроковий успіх. Забезпечення успішного і довгострокового функціонування компанії можливе завдяки стратегічному мисленню топ-менеджмента і інтегрованості маркетингу в загальну систему управління організацією. Маркетинг передбачає оволодіння знаннями в області маркетингових досліджень, сегментації і позиціонування, цінової політики, просування і стимулювання збуту, продажів. Курс орієнтований на оволодіння студентами навиків як стратегічного, так і оперативного характеру для здійснення успішної маркетингової діяльності.


Маркетинг
Філософія даного курсу полягає в тому, що компанії, які використовують маркетингову концепцію, орієнтовані на довгостроковий успіх. Забезпечення успішного і довгострокового функціонування компанії можливе завдяки стратегічному мисленню топ-менеджмента і інтегрованості маркетингу в загальну систему управління організацією. Маркетинг передбачає оволодіння знаннями в області маркетингових досліджень, сегментації і позиціонування, цінової політики, просування і стимулювання збуту, продажів. Курс орієнтований на оволодіння студентами навиків як стратегічного, так і оперативного характеру для здійснення успішної маркетингової діяльності.


Маркетинг II


Маркетинг в індустрії моди


Маркетинг взаємодії


Маркетинг впливу (Customer experience)
Це унікальна програма за результатами опанування якої студенти мають можливість отримати надсучасний досвід та підтверджуючий сертифікат! для студентів 3 і 4 р.н. Дисципліна яка розкриває можливості використання всіх форм каналів комунікації для просування продукції або бренду. Розкриваються поняття, види та техніки, що дозволяють інформувати цільову аудиторію як в цифровому просторі, так і в оффлайн середовищі. Розглядаються механіки використання найсучасніших інструментів маркетингу для досягнення максимального ефекту інформування цільової аудиторії. Наведено механізм оцінки ефективності використання інструментів. До викладання дисципліни залучені лектори-практики з Міжнародної Асоціації Маркетингових Ініціатив, які діляться власним досвідом та надають реальні сучасні кейси до виконання!


Маркетинг І
Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи маркетингу та маркетингових стратегій. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Метою викладання навчальної дисципліни "Маркетинг" є формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингу; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з одночасним задоволенням потреб споживачів. Курс орієнтований на набуття студентами практичних навиків для розробки маркетингового плану компанії: критична оцінка наукових і практичних здобутків у сфері маркетингу; розробка маркетингових програм залежно від цілей діяльності компанії; аналіз чинників мікро-, мезо- та макро- середовищ компанії; розробка маркетингових заходів з урахуванням взаємозв'язку між елементами комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, збут); прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. Попередні курси: "Економічна теорія", "Основи менеджменту", "Мікроекономіка", "Макроекономіка".


Маркетинг інновацій
Вибіркова дисципліна, яка містить певне коло знань у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів. формування знань та навичок з питань планування та організації створення нових продуктів та послуг та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування. Багато кейсів та креативних завдань.


Маркетинг нерухомості


Маркетинг послуг
Дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з маркетингу, а саме: визначення специфіки послуги як продукту. Характеристика ринку послуг. Методи маркетингового дослідження ринку послуг. Комплекс маркетингу сервісного підприємства. Планування маркетингу у сфері послуг. Особливості маркетингу у різних галузях сфери послуг.


Маркетинг промислового підприємства
Суть промислового маркетингу. Процес постачання на промисловому ринку. особливості маркетингових досліджень у промисловому середовищі. ринкова сегментація та позиціонування на промисловому ринку. Ціноутворення в промисловому маркетингу розповсюдження товарів. Маркетингова комунікаційна політика в промисловому середовищі. Стратегічне планування на промисловому ринку. організація маркетингу на промисловому підприємстві.


Маркетинг територій


Маркетинг туризму


Маркетингова політика комуникацій
Дисципліна передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок в галузі організації та планування маркетингових комунікацій, складання фінансових кошторисів, контролю за використанням коштів, вивчення систем, методів та алгоритмів прийняття рішень щодо маркетингових комунікацій на підприємствах будь-якої форми господарювання. Містить певне коло знань про знань про cутність, зміст та особливості комунікацій в системі маркетингу. Розглядаються законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій. Аналізуються основні підходи до рекламування товару, визначається алгоритм організації рекламної кампанії. Розглядається механізм стимулювання продажу товарів. Визначаються особливості діяльності у сфері "паблік рілейшнз", встановлюється відмінність PR від пропаганди. Розглядається ефективність та особливості реклами на місці продажу, причини популярності BTL-реклами. З'ясовуються переваги й недоліки прямого маркетингу, особливості директ-маркетингу. Розглядаються види та комунікативні особливості персонального продажу, досвід його використання в Україні. З'ясовуються форми організації служб маркетингових комунікацій, визначаються форми й методи контролю ефективності маркетингових комунікацій.


Маркетингова товарна політика
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з маркетингу. Містить коло знань у галузі маркетингу, а саме: визначення місця товару в системі маркетингу, вивчення природи та формування споживчої вартості продукції, поняття асортиментної політики, важливість якості та сертифікації продукції, поняття бренду та корпоративної символіки, здійснення інноваційної політики на фірмі та інше. Попередні курси: маркетинг


Маркетингова товарна політика (оглядовий курс лекцій)


Маркетингова цінова політика
Мета дисципліни - формування у студентів цілісного уявлення відносно питань розробки та реалізації маркетингової цінової політики, висвітлення питань ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які випускають і надають підприємства. Завдання дисципліни розкрити студентам теоретично-методологічну базу маркетингової цінової політики; допомогти студентам у оволодінні практичними вміннями і навичками маркетингового ціноутворення. Предмет дисципліни: висвітлення і аналіз маркетингових процесів ціноутворення.


Маркетингове ціноутворення
Мета дисципліни - допомогти майбутнім фахівцям засвоїти питання, пов'язані з ціноутворенням на нові й традиційні товари, що випускаються підприємствами, які використовують елементи маркетингу або систему маркетингу в цілому. Завдання дисципліни полягає у засвоєнні студентами системних знань про політику формування цін, про концепції ціноутворення, показати взаємозв'язок ціноутворення з елементами комерційної політики фірми, а також розробляти цінову стратегію підприємства із врахуванням фактору ризику.


Маркетингове ціноутворення (оглядовий курс лекцій)


Маркетинговий аудит
Дисципліна покликана надати студентам науково-теоретичні знання та практичні навички з організації і проведення маркетингового аудиту, навчити методологічним та організаційним прийомам його використання за сучасних умов маркетингової діяльності підприємства. Попередні курси: Маркетинг, Стратегічне управління, Маркетингова товарна, цінова, комунікаційна політики, Інфраструктура товарного ринку


Маркетинговий менеджмент
Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи маркетингового менеджменту як інноваційного підходу управління компанією. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Метою викладання дисципліни "Маркетинговий менеджмент" є формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингового менеджменту; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для розробки системи бізнес-процесів маркетингового менеджменту для компанії у програмі АRIS. Попередні курси: "Маркетинг", "Менеджмент", "Економічна теорія".


Маркетинговий менеджмент


Маркетинговий менеджмент
Дисципліна дозволяє опанувати сучасним досвідом управління міжнародними (транснаціональними) корпораціями. Глобалізація економіки, розширення сфери діяльності міжнародних корпорацій в Україні та зростання масштабів зовнішньоекономічній діяльності українських підприємств вимагає формування у вітчизняних фахівців навичок розв'язання проблем міжнародного менеджменту. Дисципліна спрямована на формування у студентів компетентності щодо: сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту; сучасних технологій управління міжнародними корпораціями; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах. Попередні курси: менеджмент, управління персоналом, фінанси підприємства, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент


Маркетингові дослідження
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра-маркетолога. Містить певне коло знань у галузі маркетингу, а саме: процес постановки цілей маркетингового дослідження, збору, аналізу об'єктивної ринкової інформації за допомогою статистичних методів та розробка рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень відносно будь-яких елементів продуктово-ринкової стратегії фірми.


Маркетингові дослідження
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра-маркетолога. Містить певне коло знань у галузі маркетингу, а саме: процес постановки цілей маркетингового дослідження, збору, аналізу об'єктивної ринкової інформації за допомогою статистичних методів та розробка рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень відносно будь-яких елементів продуктово-ринкової стратегії фірми.


Маркетингові комунікації
Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи маркетингових комунікацій на різних типах ринку. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Метою викладання навчальної дисципліни "Маркетингові комунікації" є формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингових комунікацій; формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій з використанням заходів персонального продажу, стимулювання збуту, зв'язків з громадськістю, реклами та інтернет-маркетингу; набуття вмінь і навичок для розробки маркетингової комунікаційної стратегії компанії з одночасним задоволенням потреб споживачів. Попередні курси: "Маркетинг", "Економічна теорія".


Маркетингові комунікації (оглядовий курс лекцій)


Математичне моделювання в маркетингу
Дисципліна розрахована на формування та розв'язок основних маркетингових задач за допомогою сучасних технологічних засобів обробки інформації та відповідних прикладних програм. Виконання кейсів та ситуаційних завдань відбувається за допомогою програмного забезпечення CRM OneBox Marketing Analytic 6. Багатофункціональна система OneBox, дозволяє оптимізувати управління бізнесом і вести повний контроль діяльності співробітників. Новий додаток поєднує дві системи - CRM і ERP. CRM-система, що є частиною дозволяє провести аналіз клієнтської бази, а також краще зрозуміти її інтереси і переваги. Інструментарій OneBox допомагає в стратегічному плануванні роботи компанії і розстановці її пріоритетів. Також курс формуватиме поглиблення практичних навичок у створенні та роботі з інформаційною базою при виконанні конкретних функцій і процедур управління маркетингом: аналізу продажів, формування економетричних моделей та прогнозування, сегментації споживачів, стратегічного портфельного аналізу при розробці нових продуктів та інше.


Менеджмент
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з економіки та підприємництва. Розглядає науково-прикладні підходи до організації процесів управління організацією, а саме функції управління, планування та організація діяльності, мотивація, управлінський контроль, стилі і методи керівництва, концепції прийняття управлінських рішень, а також психологічні аспекти управлінської діяльності. Попередні курси: мікроекономіка, економіка підприємства


Менеджмент
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з економіки та підприємництва. Розглядає науково-прикладні підходи до організації процесів управління організацією, а саме функції управління, планування та організація діяльності, мотивація, управлінський контроль, стилі і методи керівництва, концепції прийняття управлінських рішень, а також психологічні аспекти управлінської діяльності. Попередні курси: мікроекономіка, економіка підприємства


Менеджмент
Функції управління, методи відбору й оцінки кадрів, стилі і методи керівництва, концепції прийняття управлінських рішень. Моделі взаємодії зовнішнього середовища з організацією, методи стратегічного управління і планування. Мотивація та контроль у менеджменті, психологічні аспекти управлінської діяльності.


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Менеджмент наукових проектів


Менеджмент персоналу


Менеджмент персоналу
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів розглядає сучасні концепції управління персоналом в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища.


Менеджмент та лідерство


Методика викладання маркетингу у вищій школі
У сучасних умовах реформування системи освіти України набула актуальності проблема профпідготовки фахівців. Її розв'язання полягає у відродженні українським суспільством національної ідеї, відкритості зарубіжному досвіду, утіленні перспективних технологій розвитку, навчання, викладання у ВНЗ. У цьому процесі особливої актуальності та визначального значення набувають методика, методи, технології та техніки викладання дисциплін у ВШ.


Методика викладання у вищій школі
У сучасних умовах реформування системи освіти України набула актуальності проблема профпідготовки фахівців. Її розв'язання полягає у відродженні українським суспільством національної ідеї, відкритості зарубіжному досвіду, утіленні перспективних технологій розвитку, навчання, викладання у ВНЗ. У цьому процесі особливої актуальності та визначального значення набувають методика, методи, технології та техніки викладання дисциплін у ВШ.


Методологія наукових досліджень
Науково-дослідна робота - це головний шлях набуття, примноження й оновлення знань, який передбачає уміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір та обробку інформації, а також створювати умови для генерування нових ідей та їх практичної реалізації. Досвід наукової роботи набувається протягом усього життя. Ознайомлення з цим курсом дасть цілісне уявлення про науку як систему знань і знаряддя пізнання, сформує погляди на методологію наукового пізнання, сутність загальнонаукових та спеціальних методів і принципів проведення дослідження та оформлення їх результатів. Студентам ці знання допоможуть під час освоєння нових дисциплін, самопідготовки, написання магістерської роботи. Знання будуть корисними під час ведення диспутів, виступу на науково-практичних конференціях, обстоювання різних поглядів, вибору найбільш аргументованих позицій.


Методологія наукових досліджень в маркетингу
З метою забезпечення ефективного розвитку економіки України та її регіонів пропонується інвестиційно-інноваційна стратегія, економічне зростання, що ґрунтується на формуванні інтелектуального потенціалу і широкому використанню в економічній діяльності досягнень науки і техніки. Для розвитку науково-технічної сфери створені основні правові, організаційні і фінансові засади, які визначені в законах України. Науково-технічні досягнення в значній мірі визначатимуться сукупністю наукових досліджень, до яких повинна залучатись талановита молодь - випускники вищих навчальних закладів. Перші навички з науково-дослідної діяльності студенти можуть отримати беручи участь у наукових дослідженнях, що проводяться в межах вищих навчальних закладів. Все це спонукає до необхідності вивчення такої дисципліни як "Методологія наукових досліджень в маркетингу". Вміння самостійно ставити і вирішувати нові завдання та творчо використовувати досягнення науки і техніки у практичній діяльності важливо усім майбутнім спеціалістам. Тому сучасному студенту необхідні основні знання з проведення наукових досліджень.


Мистецтво переговорів
Зміст курсу "Мистецтво переговорів" та використання знань, що він дає, є важливим інструментом в практиці комерційної діяльності, управління конфліктами, кризисного менеджменту, маркетингової діяльності підприємства. Загальні підходи до організації та управління переговорними процесами можуть бути використані у інших галузях діяльності ніж бізнес, включаючи політичну, соціальну та зовнішні справи. Опанування мистецтвом переговорів передбачає постійне вдосконалення вміння досягати бажаного або максимально можливого результату у реальних умовах.


Міжнародний бізнес
Запорукою успішного виходу підприємства на зовнішній ринок є володіння теорією і практикою підготовки та реалізації міжнародних комерційних угод з урахуванням особливостей конкретних ринків і змін ринкової кон'юнктури. Передбачається дослідження впливу умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності фірм на організацію та управління міжнародними компаніями. Вивчення дисципліни спрямовано на застосування економічного аналізу функціонування суб'єктів господарювання, опанування видів і форм сучасної міжнародної підприємницької діяльності, набуття досвіду щодо вибору способів, вивчення практик удосконалення розвитку міжнародних компаній, опанування інформаційних та когнітивних технологій для вирішення управлінських завдань. В результаті студенти зможуть забезпечити вихід українських підприємств на зарубіжні ринки та роботу міжнародних компаній на українському ринку.


Міжнародний літній курс німецької мови


Міжнародний маркетинг
Дисципліна спрямована на розвиток у фахівців навичок реалізації функцій та завдань маркетингу в крос-культурному середовищі. Дисципліна вивчає особливості формування комплексної системи дослідження міжнародного середовища, процедуру вибору компанією зарубіжних ринків та їх сегментації; методи виходу компанії на зовнішні ринки; принципи організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах маркетингу. Попередні курси: маркетинг, товарна маркетингова політика, ділова етика, маркетингові дослідження


Міжнародний маркетинг


Міжнародний менеджмент
Курс буде цікавий як для студентів-економістів, так і студентів інших спеціальностей, які мають інтерес до особливостей менеджменту і маркетингу міжнародних компаній та суб'єктів малого і середнього бізнесу. Курс є актуальним з огляду на прагнення України зміцнити свій експортний потенціал. Головними напрямами вивчення цього курсу є: Форми виходу компанії на міжнародні ринки; Дослідження міжнародного середовища та здійснення вибору зарубіжного ринку для експорту; Способи укладання міжнародного контракту. Оферти та запити; Оформлення зовнішньоторговельного договору; Зміст термінів Інкотермс-2010; Культурні відмінності країн та їх відбиття на комунікаціях Міжнародна торгівля правами інтелектуальної власності (ліцензійна та франчайзингова діяльність; Методологія складання експорт-плану. Попередні курси (бажано): менеджмент, маркетинг.


Міжнародний менеджмент
Дисципліна спрямована на розвиток у фахівців навичок реалізації функцій та завдань маркетингу в крос-культурному середовищі. Дисципліна вивчає особливості формування комплексної системи дослідження міжнародного середовища, процедуру вибору компанією зарубіжних ринків та їх сегментації; методи виходу компанії на зовнішні ринки; принципи організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах маркетингу. Попередні курси: маркетинг, товарна маркетингова політика, ділова етика, маркетингові дослідження


Національна економіка


Операційний менеджмент
Метою викладання навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" є формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління операційною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації. Передумовою для опанування дисципліни є наявність знань з економіки підприємства, маркетингу, менеджменту.


Організація закупівель


Основи енергетичної безпеки
Високий рівень енергоємності економіки України спонукає до впровадження енергозберігаючих рішень у державному, публічному та приватному секторах, що передбачає задіяння у цьому процесі великої кількості управлінців та інженерно-технічного персоналу. Дисципліна "Основи енергетичної безпеки" спрямована на вивчення основ аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів енергетичної безпеки, що впливають на стан енергоємності держави/підприємства, індикаторів енергетичної стійкості, а також розуміння їх взаємозв'язків з показниками енергетичного балансу. Дисципліна "Основи енергетичної безпеки" - є обов'язковою для вивчення студентами, які навчаються на магістерській програмі з управління енергоефективністю, а також рекомендованою для студентів, які здобувають фахову економічну/управлінську освіту та цікавляться природою енергетичних ризиків та шляхів їх реалізації. Під час вивчення дисципліни "Основи енергетичної безпеки" передбачається розглянути теоретичні аспекти формування макроекономічних енергетичних ризиків, що виникають для країн, їх впливу на формування внутрішньої та зовнішньої політики держав/компаній, розв'язати практичні ситуації з питань енергетичної безпеки, що пов'язані із зовнішнім оточенням підприємства, формування та реалізації стратегії підприємства з урахуванням впливу енергетичних ризиків; здійснення аналізу діяльності підприємства у сфері енергетичної безпеки.


Основи енергоефективності
Метою підготовки є вивчення методів і засобів підвищення ефективності використання енергоресурсів у промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві та у побуті. Вивчення дисципліни має забезпечити студенту знання в області: - методів дослідження ефективності використання енергоресурсів на підприємствах та у побуті; - енергетичних характеристик обладнання і технологічних процесів; - методів розрахунку втрат енергоресурсів; - методів розрахунку економії енергоресурсів при впровадженні енергозберігаючих заходів, а також методів економічного обґрунтування енергоощадних заходів. Під час вивчення дисципліни студенти мають набути навички та вміння: · роботи з науково-технічною літературою і пошуку заходів заощадження енергоресурсів; · ведення розрахунків втрат та витрат енергоресурсів, енергоємності продукції, робіт і послуг, а також заощадження енергоресурсів при впровадженні нововведень; · грамотного, на відповідному рівні, подання пропозицій щодо розробки і впровадження заходів з енергозбереження на промислових підприємствах., в енергетиці, житлово-комунальному господарстві та в побуті.


Основи енергоменеджменту
Головною метою курсу "Основи енергоменеджменту" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та функціонування систем енергоменеджменту на підприємстві та в органах державного управління, а також набуття практичних навичок створення та ведення баз даних щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Попередні курси: "Інформатика", "Вища математика", "Економетрія", "Екологія", "Маркетинг".


Основи маркетингу (для студентів неекономічних спеціальностей)
Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи маркетингу та маркетингових стратегій. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Метою викладання навчальної дисципліни "Маркетинг" є формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингу; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з одночасним задоволенням потреб споживачів. Курс орієнтований на набуття студентами практичних навиків для розробки маркетингового плану компанії: критична оцінка наукових і практичних здобутків у сфері маркетингу; розробка маркетингових програм залежно від цілей діяльності компанії; аналіз чинників мікро-, мезо- та макро- середовищ компанії; розробка маркетингових заходів з урахуванням взаємозв'язку між елементами комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, збут); прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. Вивчення дисципліни не потребує базової економічної підготовки, в той же час, дозволить краще опановувати курси маркетингового спрямування!


Основи менеджменту


Основи менеджменту
Функції управління, методи прийняття управлінських рішень, стилі керівництва, методи управління в конфліктних ситуаціях та умовах ризику, оцінка ефективності управлінських рішень.


Основи менеджменту і адміністрування
Дисципліна до опанування знаннями і навичками в сферах організації та управління діяльністю суб'єктів господарювання. Розглядає наукові підходи до організації процесу управління та побудови системи управління підприємством; наукові підходи до проектування організації, управління організаційними змінами, людськими ресурсами, мотивацією персоналу; вивчає етапи та методи здійснення управлінського контролю над бізнес-процесами, системами та підсистемами управління, досліджує процес ділової кар'єри та поняття лідерства.


Основи підприємництва
При вивченні дисципліни розглядаються зміст, принципи та види підприємницької діяльності, певна увага приділяється висвітленню засобів створення власної справи, маркетинговій орієнтації підприємницької діяльності, бізнес-плануванню й використанню принципів менеджменту. В результаті вивчення дисципліни у студентів формуються базові компетенції з питань теорії і практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин.


Основи підприємництва та бізнес-планування
У результаті вивчення дисципліни " Основи підприємництва та бізнес-планування" студент має отримати глибокі знання з теорії та практики корпоративного та банківського проектного управління в умовах ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття управлінських рішень щодо фінансового забезпечення проектів суб'єктами господарювання. також, вивчається методика створення та організації власного бізнесу; формування у студентів теоретичної бази та практичних навичок, необхідних для подальшого оволодіння практикою складання бізнес-плану. Вивчення особливостей та шляхів удосконалення підприємництва в Україні.


Основи підприємництва та бізнес-планування
У результаті вивчення дисципліни " Основи підприємництва та бізнес-планування" студент має отримати глибокі знання з теорії та практики корпоративного та банківського проектного управління в умовах ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття управлінських рішень щодо фінансового забезпечення проектів суб'єктами господарювання. також, вивчається методика створення та організації власного бізнесу; формування у студентів теоретичної бази та практичних навичок, необхідних для подальшого оволодіння практикою складання бізнес-плану. Вивчення особливостей та шляхів шляхів удосконалення підриємництва в Україні.


Основи підприємницької діяльності та бізнес-планування


Основи та методи наукових досліджень
Перші навички з науково-дослідної діяльності студенти можуть отримати беручи участь у наукових дослідженнях, що проводяться в межах вищих навчальних закладів. Все це спонукає до необхідності вивчення такої дисципліни як "Методологія наукових досліджень в маркетингу". Метою курсу є формування у студентів спеціальних компетенцій в сфері проведення наукових досліджень. Дисципліна надає студентам розуміння специфіки наукової діяльності й особливостей її дослідження; покликана сформувати у студентів вміння самостійно ставити і вирішувати нові завдання та творчо використовувати досягнення науки і техніки у практичній діяльності; сформувати навики застосування методів та прийомів дослідження.


Основи цифрових медіа


Оцінка бізнесу
Мета даного курсу - формування у майбутніх менеджерів (спеціалістів з управління розвитком бізнесу) необхідних знань з теорії, методології, а також різних методів оцінки бізнесу (ЦМК) та окремих видів майна і майнових прав (як основи оцінки бізнесу за майновим підходом). Оцінка бізнесу є обов'язковим елементом при операціях купівлі-продажу компаній чи їх часток, при реструктуризації підприємств, у випадку залучення інвестицій, при кредитуванні, а також при прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення зростання вартості бізнесу. Широкий спектр застосування оцінки бізнесу та майна передбачає використання відповідного методичного інструментарію, який студенти опановують під час практичних занять. В тому числі, даний курс передбачає освоєння методики оцінки об'єктів енергетичної сфери. Попередні курси: економіка підприємства; стратегічний менеджмент; стратегічне управління підприємством; бухгалтерський облік і звітність.


Оцінка бізнесу
Мета даного курсу - формування у майбутніх менеджерів (спеціалістів з управління розвитком бізнесу) необхідних знань з теорії, методології, а також різних методів оцінки бізнесу (ЦМК) та окремих видів майна і майнових прав (як основи оцінки бізнесу за майновим підходом). Оцінка бізнесу є обов'язковим елементом при операціях купівлі-продажу компаній чи їх часток, при реструктуризації підприємств, у випадку залучення інвестицій, при кредитуванні, а також при прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення зростання вартості бізнесу. Широкий спектр застосування оцінки бізнесу та майна передбачає використання відповідного методичного інструментарію, який студенти опановують під час практичних занять. Результатом освоєння студентами методології оцінки є підготовка звіту з оцінки бізнесу (ЦМК) із застосуванням різних методів визначення його вартості. Попередні курси: економіка підприємства; стратегічний менеджмент; стратегічне управління підприємством, бухгалтерський облік і звітність.


Оцінка бізнесу
Мета даного курсу - формування у майбутніх маркетологів необхідних знань з теорії, методології, а також різних методів оцінки бізнесу (ЦМК) та окремих видів майна і майнових прав, в тому числі бренду, торгівельної марки (товарного знаку) та гудвілу компанії.. Оцінка бізнесу та майна є обов'язковим елементом при операціях купівлі-продажу компаній чи їх часток, при реструктуризації підприємств, у випадку залучення інвестицій, при кредитуванні, а також при прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення зростання вартості бізнесу. Широкий спектр застосування оцінки бізнесу та майна передбачає використання відповідного методичного інструментарію, який студенти опановують під час практичних занять з даного курсу. Попередні курси: економіка підприємства; стратегічний менеджмент; стратегічне управління підприємством.


Підприємницьке право


Поведінка споживача
Головною метою курсу є надання знань про напрями розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використання цих механізмів для досягнення мети організації. Розуміння сучасних теорій споживчої поведінки, споживчі потреби та мотивацію, фактори внутрішнього та зовнішнього впливу на прийняття споживачем рішення про купівлю, алгоритм прийняття споживачем рішення про купівлю, поведінкову реакцію на покупку, моделі поведінки споживача на споживчому та промисловому ринках, їхню специфіку.


Поведінкова та експериментальна економіка


Практика науково-дослідна


Практика науково-дослідна


Практика науково-дослідна
Закріплення теоретичні знання на місцях практики; виконання завдання згідно програми практики, застосовувати методи економічної діяльності на підприємствах, в організаціях та установах; збирання, систематизація необхідних матеріалів формувати комплекс практичних навичок та вмінь з управління маркетинговою діяльністю підприємств і організацій; підготовка до державної атестації.


Практика педагогічна
Ознайомлення зі спеціальною літературою, в тому числі з педагогіко-методичною. Асистування викладачам та керівникам у підготовці та проведені семінарських занять, засідань наукових гуртків, керівництві та написанні курсових робіт, перевірці та оцінці письмових контрольних а курсових робіт. Підготовка текстів лекцій, планів-конспектів семінарських занять з різних навчальних дисциплін. Читання пробної лекції (1 год.). Проведення за участю керівників практики 2-х семінарських занять, які мають бути відрецензовані керівниками і на які запрошуються викладачі кафедри.


Практика педагогічна


Практика переддипломна
Курс спрямований на розвиток знань та вмінь проведення управлінського дослідження в охороні здоров’я і побудований у форматі семінару-тренінгу. В ході курсу студенти будуватимуть дизайни та проводитимуть власні дослідження, робитимуть пошук літератури щодо певних наукових проблем, оцінюватимуть реальні дослідження, опубліковані дані досліджень тощо.


Практика переддипломна


Практика переддипломна
Мета переддипломної практики – підготувати й проаналізувати матеріали для написання кваліфікаційної роботи відповідно до обраних напрямків.


Практичний енергоменеджмент


Практичний енергоменеджмент: технічне регулювання
Метою курсу "Практичний енергоменеджмент: технічне регулювання" є засвоєння студентами практичних навичок щодо організації та функціонування систем енергоменеджменту на підприємстві та в органах державного управління, зокрема - набуття практичних навичок створення та ведення баз даних щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Це дозволить визначати "вузькі місця", які потребують першочергового обстеження та розроблення енергоощадних заходів. Особлива увага буде приділятися розробленню організаційних, тобто практично безвитратних заходів, що є "know how" для ринку послуг у сфері енергоаудиту та енергоменеджменту. Буде розглянуто питання щодо розроблення проектів типових енергоощадних заходів для промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства та побутових приміщень і споруд. Компетенції, отримані студентами в процесі вивчення цієї дисципліни, застосовуються ними при написанні магістерської роботи та дозволяють вирішувати широкий спектр задач, що пов'язані з заходів у сфері енерго- та ресурсозбереження, а також х аналізом та розробленням техніко-економічних обґрунтувань.


Практичний енергоменеджмент: управління проектами
Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами з урахуванням специфіки енергоефективності. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки, вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Курс є міждисциплінарним, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, інвестиційного аналізу, енергоефективності.


Промисловий маркетинг
Нормативна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців з маркетингу. Метою дисципліни є усвідомлення сучасної методології та інструментарію промислового маркетингу. Предметом дисципліни є взаємовідносини, які складаються між суб'єктами промислового ринку в процесі маркетингової діяльності. Студент може ефективно використовувати знання і навички, набуті під час вивчення курсу, у практиці маркетингового управління національними компаніями.


Психологія управління
Курс висвітлює закономірності психологічних стосунків і поведінки людей в організації, особливості ефективної комунікації та управлінського впливу. Мета курсу - навчити студентів здійснювати психологічний аналіз особистості керівника підлеглого та міжособистісних взаємин у групах; визначати засоби оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі; вести ефективну управлінську комунікацію. Результати навчання: Знати: зміст та психологічні особливості управління; структуру управлінського циклу та основні складові психологічної готовності керівника до управління; основні чинники створення сприятливого клімату в колективі; психологічні закономірності ефективної комунікації. Уміти: використовувати психологічні закономірності управління для аналізу конкретних управлінських ситуацій; використовувати різні методи діагностичної роботи для вивчення психологічних проблем управління, застосовувати різні види управлінського спілкування.


Психологія управління
Курс висвітлює закономірності психологічних стосунків і поведінки людей в організації, особливості ефективної комунікації та управлінського впливу. Мета курсу - навчити студентів здійснювати психологічний аналіз особистості керівника підлеглого та міжособистісних взаємин у групах; визначати засоби оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі; вести ефективну управлінську комунікацію. Результати навчання: Знати: зміст та психологічні особливості управління; структуру управлінського циклу та основні складові психологічної готовності керівника до управління; основні чинники створення сприятливого клімату в колективі; психологічні закономірності ефективної комунікації. Уміти: використовувати психологічні закономірності управління для аналізу конкретних управлінських ситуацій; використовувати різні методи діагностичної роботи для вивчення психологічних проблем управління, застосовувати різні види управлінського спілкування.


Психологія управління і бізнес комунікації
Курс висвітлює закономірності психологічних стосунків і поведінки людей в організації, особливості ефективної комунікації та управлінського впливу в бізнесовій сфері. Мета курсу - навчити студентів здійснювати психологічний аналіз особистості керівника підлеглого та міжособистісних взаємин у групах; визначати засоби оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі; вести ефективну управлінську комунікацію. Результати навчання: Знати: зміст та психологічні особливості управління та ведення бізнесу; структуру та основні складові психологічної готовності керівника до управління; основні чинники створення сприятливого клімату в колективі; психологічні закономірності ефективної комунікації в бізнесі та її види. Уміти: використовувати психологічні закономірності управління для аналізу конкретних управлінських ситуацій; використовувати різні методи діагностичної роботи для вивчення психологічних проблем управління, застосовувати різні види і форми управлінського спілкування в бізнес-середовищі.


Рекламний менеджмент
Мета дисципліни сформувати знання з рекламного бізнесу, швидко реагувати на зміни ринкової ситуації, уживати відповідних заходів для нейтралізації конкурентів, коригувати свою діяльність згідно зі змінами вимог покупців. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - які завдання організації вирішує рекламний менеджмент; - практичні методи, технології і прийоми реклами; - прийоми роботи із засобами масової комунікації та інформації; - повинен знати і використовувати прийоми впливу на масову та спеціалізовані аудиторії, а також представляти всі нюанси взаємин з конкретним індивідом; - представляти роль і місце рекламного менеджменту в маркетинговій і конкурентних стратегіях фірми; У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: - ставити і вирішувати стратегічні завдання рекламного менеджменту; - структурувати мету і виробляти в рамках базової стратегії функціональні стратегії рекламної компанії, а також вміти користуватися мікростратегіямі на рівні операцій; - володіти арсеналом комунікаційних технологій, у тому числі майстерністю журналістики, редагуванням, ораторським і дизайнерським мистецтвом, методами спілкування; - застосовувати отримані знання та навички в практичній роботі, в тому числі формувати і впливати на громадську думку, враховувати суспільний настрій, структурувати аудиторію, позиціонувати організацію та її продукцію.


Рекламний менеджмент
Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи рекламного менеджменту як комплексного підходу до управління рекламною компанією чи медійною агенцією. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Метою викладання дисципліни "Рекламний менеджмент" є формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології рекламного менеджменту; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності рекламної компанії чи медійної агенції з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для розробки системи бізнес-процесів рекламного менеджменту для компанії. Курс орієнтований на набуття студентами практичних навиків для формування комплексного знання щодо змісту та особливостей розвитку рекламного менеджменту (основні маркетингові методи впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів; особливості формування організаційної структури рекламної агенції чи медійної компанії; основні концептуальні положення та вимоги до розробки бізнес-процесів рекламного менеджменту; переваги та недоліки різних підходів до організації спеціалізованих рекламних агенцій; основні види стратегій розвитку рекламного менеджменту; формування системи показників (КРІ); формування креативного простору для реалізації рекламного менеджменту; формування бренд-буку, гайд-буку та іншої документації; розробка медійного плану). Попередні курси: "Маркетинг", "Менеджмент", "Економічна теорія".


Ризик-менеджмент
Мета дисципліни - пояснити сутність ризику в комерційних заходах організації; методику аналізу можливого впливу факторів ризику та симптомів кризових ситуацій; методику прийняття стратегічних рішення з урахуванням концепції корисності та ризику; методику визначення стратегій розвитку підприємства з урахуванням прийнятного рівня ризику.


Розробка дисертаційного проекту


Ситуаційний менеджмент
Мета дисципліни - засвоєння методологічних основ си- туаційного підходу для формування системи знань і вмінь прийняття управлінських рішень, заснованих на аналізі і прогнозуванні тенденцій розвитку конкретних ситуацій, а також надання пропозицій і ре комендацій щодо можливих варіантів поведінки в них.


Ситуаційний менеджмент
Мета дисципліни - засвоєння методологічних основ си туаційного підходу для формування системи знань і вмінь прийняття управлінських рішень, заснованих на аналізі і прогнозуванні тенденцій розвитку конкретних ситуацій, а також надання пропозицій і рекомендацій щодо можливих варіантів поведінки в них.


Соціальна відповідальність
Метою вивчення дисципліни є формування у фахівців базових знань з теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності бізнесу і набуття ними відповідних професійних компетенцій, які забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Впродовж вивчення дисципліни слухачі знайомляться з загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства, з основами реалізації інструментарію формування та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в організації.


Соціальний маркетинг


Соціальний маркетинг


Соціальний менеджмент


Стратегічне управління підприємством
Опанування дисципліни передбачає розробку і обґрунтування заходів і планів досягнення визначених цілей, в яких врахований технічний, фінансовий і трудовий потенціал підприємства, а також його виробничо - збутові можливості. При розробці стратегічних позицій підприємства використовують якісні та кількісні показники. Якісні показники на практиці називають орієнтирами, а кількісні - завданнями. Стратегічне управління передбачає: визначення ключових позицій на перспективу в залежності від поставлених цілей; виділення ресурсів підприємства під стратегічні цілі; створення центрів керівництва кожною стратегічною ціллю; оцінку і стимулювання виробничих підрозділів та їх керівників за ступенем досягнення стратегічних цілей.


Стратегічне управління та розвиток бізнесу
Опанування дисципліни передбачає розробку і обґрунтування заходів і планів досягнення визначених цілей, в яких врахований технічний, фінансовий і трудовий потенціал підприємства, а також його виробничо - збутові можливості. При розробці стратегічних позицій підприємства використовують якісні та кількісні показники. Якісні показники на практиці називають орієнтирами, а кількісні - завданнями. Стратегічне управління передбачає: визначення ключових позицій на перспективу в залежності від поставлених цілей; виділення ресурсів підприємства під стратегічні цілі; створення центрів керівництва кожною стратегічною ціллю; оцінку і стимулювання виробничих підрозділів та їх керівників за ступенем досягнення стратегічних цілей.


Стратегічний маркетинг
Мета даного курсу - набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо стратегічного аналізу умов конкуренції, оцінки перспектив конкурентного ринку, методології і методики обґрунтування і вибору ефективних глобальних і функціональних стратегій маркетингу, спрямованих на досягнення стратегічних маркетингових цілей підприємств з урахуванням стратегічних маркетингових цілей підприємства з урахуванням ринкових вимог і його можливостей.


Стратегічний маркетинг


Стратегічний маркетинг
Мета даного курсу - набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо стратегічного аналізу умов конкуренції, оцінки перспектив конкурентного ринку, методології і методики обґрунтування і вибору ефективних глобальних і функціональних стратегій маркетингу, спрямованих на досягнення стратегічних маркетингових цілей підприємств з урахуванням стратегічних маркетингових цілей підприємства з урахуванням ринкових вимог і його можливостей.


Стратегічний менеджмент
Опанування дисципліни передбачає формування компетенції сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі стратегічного менеджменту, розуміння концептуальних основ стратегічного менеджменту підприємством. Розглядає практичні підходи щодо методичних засад розроблення стратегій розвитку підприємства, виявлення закономірностей, принципів формування, функціонування та розвитку системи стратегічного менеджменту в діяльності підприємств. Вивчення дисципліни дозволить здійснити практичну підготовку та сформувати ряд професійних компетенцій: аналітичне оцінювання зовнішнього середовища та конкурентоспроможності потенціалу підприємства; визначення стратегічних цілей підприємства; оцінювання стратегічної позиції підприємства; розроблення стратегій та вибір найбільш ефективних напрямів діяльності підприємства; складання програми стратегічних змін; проектування та удосконалення діючої ОСУ - відповідно до обраних стратегій діяльності підприємства..


Сучасні принципи споживчої культури
Economic activity of a company is aimed at generating profit through satisfaction of customers' needs, wants and desires. Therefore, one of the strategic objectives is to clarify these needs, to determine the characteristics of consumer purchasing decision-making process, its rationality and predictability. The company must make efforts to become customer's partner in his endeavor for happiness and pleasure. The course "Modern Principles of Consumer Culture" involves the mastery of knowledge of consumer behavior research, internal and external factors influencing consumer behavior, current trends and cultural features. The course is focused on mastering skills of analysis and interpretation of consumer behaviour through: - Biases and stereotypes, following the findings of Nobel prize winner Daniel Kahneman; - Modern consumer trends, using Trendwatching.com and Die Kulturtrager reports and tools; - Customer experience end emotions, creating a Customer Journey Map. Interactive classes with real-time experiments, hot discussions, and creative projects will make your summer university days both informative and bright. The course is taught in English but you are welcome to use any of the NaUKMA working languages to freely express and support your ideas. Мета діяльності комерційного підприємства - отримання прибутку шляхом задоволення потреб та бажань споживачів. Тож стратегічною метою є визначення цих потреб, з'ясування особливостей процесу споживання, його (ір)раціональності та (не)передбачуваності. Компанія повинна докласти максимум зусиль для перетворення на надійного партнера своїх клієнтів у їхньому прагненні до задоволення та щастя. Курс "Сучасні принципи споживчої культури" передбачає опанування знань про дослідження поведінки споживачів, внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на таку поведінку, сучасних трендів та культурних особливостей. Курс спрямований на оволодіння навичками аналізу та інтерпретації поведінки споживача через призму: - упереджень та стереотипів, беручи до уваги висновки нобелівського лауреата Деніела Канемана; - сучасних споживчих трендів, використовуючи актуальні звіти та аналітичні інструменти Trendwatching.com та Die Kulturtrager; - споживчого досвіду та емоцій, створюючи Карту Споживчої Подорожі. Інтерактивні заняття, наповнені жвавими дискусіями, експериментами та креативними проектами зроблять ваші літні будні в академії інформативними та яскравими. Курс викладається англійською мовою, але ви можете обрати будь-яку з робочих мов НаУКМА для вільного висловлення та захисту своїх ідей.


Теорія прийняття управлінських рішень
Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи теорії прийняття управлінських рішень. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Метою викладання навчальної дисципліни "Теорія прийняття управлінських рішень" є формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології прийняття управлінських рішень і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з одночасним задоволенням динамічних потреб різних груп впливу. Курс орієнтований на набуття студентами практичних навиків для прийняття зваженого управлінського рішення на різних ієрархічних рівнях компанії (критична оцінка наукових і практичних здобутків у сфері теорії прийняття управлінських рішень; формування технологій управлінських рішень відповідно до поставленої задачі з використанням різних методик; формування інформаційної системи для збору, систематизації та аналізу первинних та вторинних даних для об'єктивної оцінки управлінського рішення; розробка управлінських заходів з урахуванням взаємозв'язку елементів системи; прийняття обґрунтованих управлінських рішень). Попередні курси: "Економічна теорія", "Основи менеджменту", "Дослідження операцій".


Торговельний маркетинг
Мета даного курсу - дати поглиблені знання майбутнім маркетологам з теорії і практики, методам і техніці маркетингу в торгівлі (мерчендайзингу). Мерчандайзинг є серцевиною роздрібної торгівлі, оскільки головним його завданням є питання розміщення товарів в торговельному залі та планування заходів по стимулюванню збуту. Акцентування уваги покупця на визначених видах товару або брендах. Спеціальна викладка-представлення товару для активізації "імпульсних покупок". Попередні курси: маркетинг, маркетингова політика комунікацій, маркетингова товарна політика.


Турецька мова та література/Turkish Language and Literature


Управління бізнес-процесами та бізнес-моделями
Основною метою курсу є формування компетентності щодо ефективного управління бізнес процесами підприємств різної форми власності на різних етапах життєвого циклу компанії. Також, дисципліна формує навички та знання щодо сучасних бізнес моделей. Методології управління проектами (scrum, kanban, agile). CRM та інші сучасні інструменти управління бізнес процесами. Бізнес модель CANVAS. Ментальні\національні особливості в бізнес моделях.


Управління брендом роботодавця
Містить певне коло знань у галузі human capital, а саме: архітектура побудови системи Employer Brand Management, принципи створення стратегій розвитку Employer Brand, принципи створення Employee Value Proposition, аналітичні інструментами вимірювання бренда роботодавця, сучасні підходи до розвитку корпоративної культури через цінності компанії, лідерство, мотивація, комунікація, робота над задоволенням та залученням співробітників (кандидатів), сучасні підходи до управління досвідом кандидатів (Candidate Experience) через побудову ефективного шляху кандидатів (Candidate Journey), використання обмеження компаній у якості можливостей у побудові Employer Brand .


Управління змінами
Метою вивчення дисципліни є формування знань, а також оволодіння навичками вирішення проблемних питань у процесах управління змінами. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування бізнесу; розуміння сутності та генезису змін, чинників їх провокування або гальмування, природи виникнення індивідуальних, групових й організаційних бар'єрів реалізації змін; набуття навичок моніторингу і оцінок опору змінам, визначення його причин, форм і варіацій прояву; оволодіння інструментарієм аналізу наявних ресурсів організації для здійснення змін; набуття компетентностей щодо розробки заходів з управління змінами, зниження опору, створення та забезпечення роботи цілісної систем менеджменту в умовах змін; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами, розробки й реалізації ефективних моделей реалізації змін.


Управління персоналом
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалаврів розглядає сучасні концепції управління персоналом в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища.


Управління поведінкою споживача
Головною метою курсу є надання знань про напрями розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використання цих мехванізмів для досягнення мети організації. Розуміння сучасних теорій споживчої поведінки, споживчі потреби та мотивацію, фактори внутрішнього та зовнішнього впливу на прийняття споживачем рішення про купівлю, алгоритм прийняття споживачем рішення про купівлю, поведінкову реакцію на покупку, моделі поведінки споживача на споживчому та промисловому ринках, їхню специфіку.


Управління якістю в організаціях


Управлінське консультування
Актуальність управлінського консультування обумовлена необхідністю забезпечення ефективного управління підприємством в умовах глобальної конкуренції та волатильності світових та національних ринків. Вивчення дисципліни спрямовано на забезпечення розуміння системного управління організаціями, організаційних основ взаємовідносин консультанта і клієнта, а також засвоєння сутності та етапів консультаційного процесу. Передбачається дослідження основ менеджмент-консалтингу, етапів консультаційного процесу, аспектів професійної етики консультанта та специфіки формування консультаційної фірми. В результаті студенти зможуть самостійно здійснювати організаційну діагностику, правильно розподіляти ролі та функції як консультантів, так і керівництва організації на кожному етапі консультаційного процесу.


Усні комунікації


Фінансовий менеджмент
Формування системи знань щодо основних засад теорії фінансового менеджменту; отримання практичних навичок щодо аналізу фінансових результатів, прибутків, інвестицій, грошових потоків підприємств; засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових інструментів та використання фінансового механізму; формування професійних компетентностей з прийняття оптимальних рішень щодо мобілізації фінансових ресурсів підприємств для забезпечення проектної діяльності; використання фундаментальних, теоретичних і практичних знань із внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування; здійснення оцінки фінансових ризиків підприємства для забезпечення нейтралізації та зменшення їх негативного впливу на проектну діяльність підприємств.


Ціноутворення
Розглянуто питання теоріі? політики і стратегіі? ціноутворення, основнии? акцент ставиться на умінні правильно вибрати оптимальнии? метод ціноутворення і здіи?снити ефективну реалізацію ціновоі? політики. Розробка ціновоі? стратегіі? підприємства. Прогнозування ризиків в ціноутворенні. Реалізація і контроль ціновоі? політики. Розглянутио комплекс питань, що дозволяє студентові сформувати необхіднии? рівень теоретичних знань і вирішувати основні задачі, пов'язані з вибором ціновоі? політики і визначенням оптимального рівня цін в конкретних умовах господарювання з урахуванням динаміки кон'юнктури ринку.


Креативний маркетинговий центр

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

За ініціативи студентів та випускників НаУКМА при кафедрі створено Креативний маркетинговий центр (Creative Marketing Centre). Його призначення — організовувати і проводити фундаментально-практичні дослідження та впроваджувати їхні результати у соціально-економічній сфері. Участь студентів у роботі Центру сприяє розвитку в них самостійного мислення, навчає ухвалювати інтуїтивні та раціональні маркетингові рішення, дозволяє відчути безпосередній зв’язок теорії з практикою.


Головні завдання Центру такі:

 • встановлювати зв’язки з бізнес-середовищем;
 • покращувати професійний рівень студентів НаУКМА , надаючи їм практичний досвід у сфері маркетингу;
 • організовувати та проводити майстер-класи, семінари, круглі столи та конференції, готувати публікації;
 • проводити моніторинг важливих подій у соціальній та економічній сферах;
 • розробляти та реалізовувати маркетингові проекти;
 • обмінюватися результатами науково-практичної діяльності Центру з аналогічними міжнародними центрами за кордоном.

Кредо Центру: все складне робити простим, а звичайні факти перетворювати на надзвичайні події.

Викладачі

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

                   Пічик Катерина Валеріївна, к.е.н., доцент       

       Завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Професор, доктор наук

1.  Боднар Ольга Василівна, д.е.н.,проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

2.  Ігнатьєва Ірина Анатоліївна, д.е.н.,проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

 3. Ковшова Ірина Олегівна, д.е.н., проф. 

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

4. Курило Людмила Ізидорівна, д.е.н., проф.     

   Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

 5. Могилова Марина Михайлівна, д.е.н., доцент

 Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

6. Пріб Катерина Анатоліївна, д.е.н., проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

7. Россоха Володимир Васильович, д.е.н., проф. 

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

8. Сидоренко Оксана Василівна, д.е.н., доцент  

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

9. Храпкіна Валентина Валентинівна, д.е.н., проф.       

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

 10. Чала   Ніна Дмитрівна, д.н. держ.управ. 

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Доцент, кандидат наук

11. Бутар Ірина Василівна, к.е.н., 

доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

12. Воропай Ольга Костянтинівна, к.е.н.,     

доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

13. Гавриленко Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент   

   Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

14. Гриджук Ірина Анатоліївна, к.е.н., доцент     

   Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

15. Гуменна Олександра Віталіївна, к.е.н., доцент 

Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесо

 

16. Пан     Лілія Володимирівна, к.е.н., доцент   

    Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

 17.   Романченко Наталія Володимирівна, к.е.н.,доцент   

Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Старший викладач, кандидат наук

18. Іванова Зоя Олегівна, к.е.н.

старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

19.    Сербенівська Аліна Юріївна, к.е.н.,       

   Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Старший викладач

20. Бурбело Наталія Олексіївна

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

21. Волошин Андрій Валерійович

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

22. Китаєв Андрій Сергійович

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

23. Подденежний Олександр Георгійович

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Асистент

24. Синиця Максим Андрійович

асистент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

 

 

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна