privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Digital transformation : towards new frontiers and business opportunities / [Özlem Olgu Akdeniz, Elsadig Musa Ahmed, Bruno Daniotti, Alberto Pavan, Cecilia Bolognesi, Claudio Mirarchi, Martina Signorini, Iryna Kovshova et al.] ; edited by Antonella Petrillo, Fabio De Felice, Monica Violeta Achim and Nawazish Mirza. – London : IntechOpen, 2022. – xiii, 280 p. – http://doi.org/10.5772/intechopen.97989.
 • Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [Курило Л.І., Боднар О.В., Гуторов А.О. та ін. ; під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – 282 с. – Автори: Курило Л. І., Боднар О. В., Храпкіна В. В., Пріб К. В., Волошин А. В., Романченко Н. В., Чала Н. Д., Воропай О. К., Пічик К. В. та ін. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26733
 • Маркетинг і логістика у становленні цифрової економіки України : монографія / [Бочко О. Ю., Васильців Н. М.; Ганущак Т. В. … Храпкіна В. В. та ін.] ; за наук. ред. Є. В. Крикавського, О. В. Дейнеги ; Національний університет «Львівська політехніка», Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне ; Львів : О. Зень, 2022. – 309 с.
 • Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія / [Адамчук-Чала Надія Іванівна, Алєксов Олександр Петрович, Андросов Єгор Вадимович … Китаєв Андрій Сергійович … Чала Ніна Дмитрівна та ін.] ; за заг. ред. Т. О. Чайки ; Полтавське відділення академії наук технологічної кібернетики України. – Полтава : Астрая, 2022. – 452 с.
 • Сучасні тенденції розвитку автотранспортної галузі України : [монографія] / Вольська О. М., Храпкіна В. В., Грицук І. В., Матейчик В. П., Симоненко Р. В., Володарець М. В. ; Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету». – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 142 с.
 • Модернізація матеріально-технічної бази аграрних підприємств : [монографія] / Захарчук О. В., Войтюк В. Д., Могилова М. М. [та ін. ; за ред. О. В. Захарчука, В. Д. Войтюка]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2019. – 304 с.

 • Детермінанти сталого розвитку економіки : міжнародна колективна монографія / під заг. ред. Храпкіної В. В., Устименка В. А. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», НАН України, Iнститут економіко-правових досліджень, Комратський державний університет. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 261 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17816

 • Mastering anti-corruption : the practitioners’ view / [Wolfgang Amann, Manuela Brusoni, Elio Borgonovi, … Nina Chala et al.] ; ed. by Agata Stachowicz-Stanusch, Wolfgang Amann. – Charlotte : Information Age Publishing, c2019. – vi, 202 p. https://www.infoagepub.com/products/Mastering-Anti-Corruption

 • Ковшова І. О. Маркетинговий менеджмент : теорія, методологія, практика : монографія / Ковшова І. О. – Київ : Вишемирський В. С., 2018. – 515 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15760
 • Лобас М. Г. Ефективність використання виробничих ресурсів у садівництві : монографія / М. Г. Лобас, В. В. Россоха, Т. О. Кутковецька. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2017. – 198 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12392
 • Україна 2030 : доктрина збалансованого розвитку / [Жилінська О., Мельничук О., Антонюк Л., Гуменна О., ... Чала Н. та ін.]. – Львів : Кальварія, [2017]. – 163, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13431
 • Россоха В. В. Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. М. Шарапа. – Київ : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2016. – 228 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11567
 • Лобас М. Г. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери : монографія / М. Г. Лобас, В. В. Россоха, Д. О. Соколов. – Київ : Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2016. – 414 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11568
 • Россоха В. В. Управління вартістю молокопереробних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. П. Осетрова. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2014. – 259 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Чала Н. Д. Державне управління економічним розвитком України в глобальному просторі : монографія / Чала Н. Д. – К. : [Аграр Медіа Груп], 2012. - 283 с. : схеми. - Включ. бібліогр.
 • Лазоренко Л.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Податковий менеджмент". Для спец. 8. 050104 "Фінанси". - К.: Академія муніципального управління, 2005. - 34 с.
 • Проблеми та перспективи ринково-орієнтованого управління підприємствами : теорія, методологія, практика : колективна монографія / [А. С. Азєєв, ... Гуменна О. В., Іванова З. О., Пічик К. В., Романченко Н. В. та ін. ; наук. ред. Ю. М. Сафонов ; упоряд. О. В. Гуменна] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". - Київ : [б. в.] ; Кривий Ріг : СТПРЕС, 2015. - 534 с. : табл., схеми. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 • Поведінкова економіка: від теорії до практики : міждисциплінарний навчальний посібник / [Шульга О., Паневник Т., Болгарова Н. … Храпкіна В. та ін.]; за наук. ред.: Татомир І. Л., Квасній Л. Г. ; Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ ВНЗ «МАУП». – Трускавець : Посвіт, 2022. – 406 с.
 • Воропай О. К. Наукова робота: легко, із задоволенням : [навчальний посібник] / О. К. Воропай, К. В. Пічик, Н. Д. Чала ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – 84, [3] c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13818
 • Економіка підприємства : навчальний посібник / уклад.: Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. В. Пічик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2018. – 302, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15771
 • Довідник майбутнього управлінця : навчальний посібник / Храпкіна В. В., Матукова Г. І., Орлов В. В. [та ін.] ; за заг. ред. Храпкіної В. В. – Київ : Вінницька обласна типографія, 2018. – 266 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15772
 • Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / за ред. В. В. Россохи ; [автори : В. В. Россоха, О. В. Гуменна, К. В. Пічик, Н. В. Романченко]. – Київ : Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2014. – 242 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Маркетинг: Навч підручник для студ. Вищ.навч. закл./ За редакцією д.е.н., проф М.М. Єрмошенка та ін.. – К.:Національна академія управління, 2011. – 632 с.
 • Козак Ю.Г., Ганущак-Єфіменко Л.М. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч посібник / За редакцією д.е.н., проф Козака Ю.Г. та ін. – Київ: Освіта України, 2011. - 256с. (гриф МОНМС).
 • Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Економіка та управління інноваційною діяльністю підприємств: Навч посібник / За редакцією д.е.н., проф М.М. Єрмошенка. — К.:Національна академія управління, 2011. —526 c.
 • Чала Н.Д., Лазоренко Л.В. Бюджетна система: навч. посіб./ Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223с. – Ф.
 • Пан Л.В. Теорія поведінки споживачів: практикум з курсу "Теорія поведінки споживачів" для магістрів напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво/ Укл.: Л.Пан.– К.: НаУКМА, 2009.– 79 с. – П
 • Маркетинг: підруч. / [автор. кол. : В. Руделіус, В. В. Котусенко, Л.В. Пан … та ін. ; ред.-упоряд. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова]. – 4-те укр. вид. – К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. – 646 с. : іл., схеми, фотогр.
 • Лазоренко Л.В. Менеджмент : практикум : в 2 ч. / Л.В. Лазоренко; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т економічних наук. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008.
 • Пан Л.В. Методичне забезпечення семінарських та практичних занять з курсу "Маркетинг" : у 2 ч. / Л. В. Пан. – К. : Видавничий дім "KM Academia", 2008.
 • Романченко Н.В. Міжнародний менеджмент : навчально-методичне забезпечення курсу : для підготовки магістрів за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво" : в 2 ч. / Н.В. Романченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. маркетингу та управління бізнесом. – К. : [б. в.], 2008.
 • Єрофеєва Т.А. Економічне оцінювання : робочий тематичний план / Т.А. Єрофеєва.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Єрофеєва Т.А. Основи економічної теорії : робочий тематичний план / Т.А. Єрофеєва.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Лазоренко Л.В.Менеджмент : робочий тематичний план / Л.В. Лазоренко.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пан Л.В.Маркетинг : робочий тематичний план / Л.В. Пан.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 7 с.
 • Пан Л.В.Теорія поведінки споживачів : робочий тематичний план / Л.В. Пан.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 13 с.
 • Пічик К.В.Маркетингові дослідження : робочий тематичний план / К.В. Пічик.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пічик К.В. Маркетінгова товарна політика : робочий тематичний план / К.В. Пічик.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пічик К.В. Основи наукових досліджень : метод. матеріали до навч.-наук. семінару : для студ. екон. спец. / К.В. Пічик.– К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007.– 78 с.
 • Чала Н.Д. Логістика : робочий тематичний план / Н.Д. Чала. К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Митне регулювання” для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укл.: К.В. Пічик. – К.: Акад. муніципального упр., 2006. – 30с.
 • Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліни “Митний тариф” для студентів спеціальності «Фінанси» / Укл.: К.В. Пічик. – К.: Акад. муніципального упр., 2006. – 30с.
 • Пан Л.В. Управління проектами: Навч.-метод. забезпечення курсу: Для студ. напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Каф. економ. теорії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 137с.
 • Пан Л.В. Укл.: Методичні матеріали до навчально-наукового семінару "Основи наукових досліджень": Для студ. екон. спец. / НаУКМА. Каф. екон. теорії. - К.: ВД "КМ Академія", 2003. - 68с.
 • Пан Л.В. Укл.: Методичне забезпечення семінарських, практичних та самостійних занять з курсу "Стратегічне управління": Для студ. напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво / НаУКМА. Каф. екон. теорії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 55 с.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Інноваційний розвиток підприємств : навчальний посібник / Ганущак-Єфіменко Л. М., Гуменна О. В. ; [ред. Олена Пазюк]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - 279 с. : іл., табл., схеми. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Публікації /статті

2022

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Біловодська О. А. Торгові марки як об’єкти інтелектуальної власності: ТОП-5 брендів у світі / О. А. Біловодська // Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності» (24–25 березня 2022 року) / голов. ред. Петренко В. О. ; Український державний університет науки і технологій [та ін.]. – Дніпро : Юрсервіс, 2022. – С. 186–191.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25217
 • Біловодська О. А. Ринок консалтингових послуг в Україні та світі / Біловодська О. А. // Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів : міжнародна науково-практична конференція, 11–13 травня 2022 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія) / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 2022. – С. 14–16. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25100
 • Біловодська О. А. Топ-10 веб-сайтів у сфері діджитал маркетингу у світі / Біловодська О. А. // Маркетинг і цифрові технології : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 вересня 2022 / Національний університет «Одеська політехніка». – Одеса : ТЕС, 2022. – С. 29–32. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25099
 • Біловодська О. А. Основні проблеми розвитку соціально-етичного маркетингу в Україні / Біловодська О. А. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022 (м. Харків, 19–21 жовтня 2022 р.) / за ред. Сокола Є. І. ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – C. 508. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24984
 • Біловодська О. А. Методи генерування ідей інновацій за формами організації діяльності / Біловодська О. А. // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21 жовтня 2022 р.) / ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 196–199. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25219
 • Біловодська О. А. Топ-5 сайтів у сфері електронної комерції та шопінгу в Україні / Біловодська О. А. // Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 28 жовтня 2022 р. / відп. за вип. Є. В. Крикавський ; Кафедра маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 25–28. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25320
 • Боднар О. В. Узгодження взаємовідносин учасників ланцюгів постачання продовольства в умовах кризи COVID 19 / Ольга Василівна Боднар // Збірник матеріалів круглого столу «Фінансовий простір в умовах цифрових імперативів», м. Київ, 11 лютого 2022 року / упоряд. О. В. Безпаленко ; ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». – Київ, 2022. – C. 4–7.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25079
 • Боднар О. В. Цінові ризики на світовому ринку продовольства в умовах збройного конфлікту в Україні / Боднар О. В. // Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 вересня 2022 р., Одеса / Одеський національний економічний університет [та ін.]. – Одеса, 2022. – C. 41–42. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24982
 • Бурбело Н. О. Основні вимоги до управління організацією в кризовий і посткризовий період / Бурбело Н. О. // Нові інформаційні технології управління бізнесом : збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол.: Мазур В. Б. та ін.] ; Всеукраїнська громадська організація «Спілка автоматизаторів бізнесу». – Київ, 2022. – С. 23–27. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24981
 • Волошин А. В. Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства / Волошин А. В. ; наук. кер.: Бураковський І. В. // Шістдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, 27–28 вересня 2022 р., Львів, Україна – Переворськ, Польща / [редкол.: О. Патряк та ін.] ; ГО «Наукова спільнота», WSSG w Przeworsku. – Львів : Шпак В. Б., 2022. – C. 13–15. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25250
 • Гуменна О. В. Цифровізація пошуку роботи (першого робочого місця) через розробку рекрутингового мобільного додатку / Гуменна О. В., Гуменна А. А. // Маркетинг і цифрові технології : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 вересня 2022 / Національний університет «Одеська політехніка» [та ін.]. – Одеса : ТЕС, 2022. – C. 56–60. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25218
 • Ковшова І. О. Розвиток підприємництва в умовах цифрової трансформації / Ковшова І. О. // Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 лютого 2022 року / [редкол.: Гудзь О. Є. та ін.] ; Державний університет телекомунікацій, Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. – Київ, 2022. – С. 139–142. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25220
 • Ковшова І. О. Особливості імплементації інноваційних технологічних рішень в умовах сучасних викликів / Ірина Ковшова, Дмитро Шедько // Державна служба України: сучасні виклики та перспективи повоєнної трансформації : збірник тез учасників щорічного Міжнародного круглого столу, 17 червня 2022 р. / за ред. Л. Г. Комахи ; Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 149–151. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25221
 • Могилова М. М. Щодо пріоритетності методів оцінки агробізнесу і сільськогосподарського майна в угодах M&A / Могилова М. М. // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Капіталізація аграрних підприємств та їх інвестиційне забезпечення» з нагоди 85-ї річниці від дня народження Г. М. Підлісецького, 8 вересня 2022 р., м. Київ / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – Київ, 2022. – С. 17–23. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25222
 • Пріб К. А. Розвиток виробництва енергії з відновлювальних джерел в агарному секторі економіки України / Катерина Пріб // Органічне виробництво і продовольча безпека : збірник праць учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Поліського національного університету, 21–22 квітня 2022 р. / Поліський національний університет [та ін.]. – Житомир, 2022. – C. 273–281.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25080
 • Черемісіна С. Г. Ціновий моніторинг на ринку зерна та продуктів його переробки / Світлана Черемісіна, Володимир Россоха // Збірник праць учасників X Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека», присвяченої 100-річчю Поліського національного університету, 21–22 квітня 2022 р. – Житомир : Поліський національний університет, 2022. – С. 231–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23045
 • Черемісіна С. Г. Прогресивні напрями інноваційного розвитку молочної галузі України / Черемісіна С. Г., Россоха В. В. // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 квітня 2022 р. / Мукачівський державний університет [та ін.]. – Мукачево : МДУ, 2022. – С. 209–212. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23046
 • Черемісіна С. Г. Розвиток технологічного забезпечення виробництва зернових культур в Україні / Черемісіна Світлана, Россоха Володимир // Глобальні та національні тенденції у галузі наук про життя : збірник наукових праць / ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» [та ін.] ; редкол.: В. С. Лукач (голова) [та ін.]. – Ніжин : НДУ Гоголя, 2022. – С. 166–169. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23047
 • Россоха В. В. Пріоритетні напрями управління інноваційно-технологічним розвитком аграрної економіки / Володимир Россоха, Світлана Черемісіна // Збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції «100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи» / [редкол.: Олег Скидан (голова) та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Поліський національний університет. – Житомир : Поліський національний університет, 2022. – С. 78–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23883
 • Черемісіна С. Г. Моніторинг науково-організаційного супроводу інноваційно-технологічного розвитку аграрного виробництва / Світлана Черемісіна, Володимир Россоха // Збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції «100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи» / [редкол.: Олег Скидан (голова) та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Поліський національний університет. – Житомир : Поліський національний університет, 2022. – С. 103–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23884
 • Prospects for technological development of grain production in Ukraine / Cheremisina S., Rossokha V., Salo I., Mohilova M., Romanchenko N. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 27–29 October 2021. – 2022. – Vol. 1010, issue 1. – Article 012020. – https://doi.org/10.1088/1755-1315/1010/1/012020. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23099.
 • Modeling the management and efficiency of the speculative capital market / George Abuselidze, Olena Kireitseva, Oksana Sydorenko, Viktor Gryschko, Mariia Hunchenko // Computational Science and Its Applications – ICCSA 2022 Workshop, Malaga, Spain, July 4–7, 2022 : proceedings / Osvaldo Gervasi, Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Ana Maria A. C. Rocha, Chiara Garau (eds.). – Cham : Springer, 2022. – Part 2. – P. 32–44. – https://doi.org/10.1007/978-3-031-10450-3_3.
 • Problems of financing research and construction works on Ukrainian enterprises / Galina T. Palchevich, Oksana V. Sydorenko, Valentyna M. Panasiuk, Mykola A. Horlachuk, Anna M. Ivanova, Borys O. Yazlyuk // International Conference on Sustainable Innovation in Mechanical Engineering, 28–29 May 2021, Kanpur, India / editors: Anuj Dixit, S. Om Prakash, Parul Sahu, and Aditya Veer Gautam. – Kanpur, 2022. –Article 030018. – (AIP conference proceedings ; vol. 2413). – https://doi.org/10.1063/5.0092685.

 

Інше

 • Волошин А. В. Комплексні методи оцінки конкурентоспроможності підприємств у постпандемічний період / Волошин А. В. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 3.2. – C. 131–145. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26770
 • Воропай О. К. Комунікативна активність університетів у соціальних мережах в умовах пандемії та в постпандемічний період / Воропай О. К., Пічик К. В., Чала Н. Д. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 4.5. – C. 259–270. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26754
 • Гуменна О. В. Чому може навчити Сковорода сучасні бізнес-еліти України / Олександра Гуменна // Сковорода і Ми : [збірка статей / упоряд. Олесь Доній]. – Київ : Саміт-книга, 2022. – C. 22–26.
 • Гуменна О. В. Креативні хаби в університетах в контексті розбудови інноваційної екосистеми сталого розвитку / Гуменна Олександра, Василець Марія, Прохода Юлія // Державна політика сталого розвитку України: базові засади : (матеріали підготовки до парламентських слухань 2021) / [уклад. Харламова Г., Чала Н.] ; Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. – Київ : [б. в.], 2022. – С. 33–36.
 • Kovshova I. O. Digital transformation: the age of innovations in business and society / Iryna Kovshova // Digital transformation : towards new frontiers and business opportunities / edited by Antonella Petrillo, Fabio De Felice, Monica Violeta Achim and Nawazish Mirza. – London : IntechOpen, 2022. – P. 143–160. – https://doi.org/10.5772/intechopen.102797. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25270
 • Курило Л. І. Management approaches transformation in the context of the COVID-19 pandemic / Курило Л. І., Боднар О. В., Гуторов А. О. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 1.1. – C. 5–15. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26745
 • Пріб К. А. Вплив кризи, спричиненої пандемією COVID-19, на фінансову безпеку сільськогосподарських товаровиробників / Пріб К. А. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 2.5. – C. 95–104. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26778
 • Романченко Н. В. Вплив пандемії COVID-19 на ринок праці та адаптаційні заходи компаній / Романченко Н. В. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 3.4. – C. 152–162. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26762
 • Храпкіна В. В. Трансформація підходів у маркетингу в постпандемічний період / Храпкіна В. В., Трушкіна Н. В. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 1.3. – C. 25–37.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26797
 • Храпкіна В. Застосування штучного інтелекту у цифровому маркетингу / Валентина Храпкіна, Наталія Трушкіна // Поведінкова економіка: від теорії до практики : міждисциплінарний навчальний посібник / за наук. ред.: Татомир І. Л., Квасній Л. Г. ; Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ ВНЗ «МАУП». – Трускавець : Посвіт, 2022. – Тема 7, параграф 7.1. – С. 300–311.
 • Чала Н. Д. Регламенти соціально-трудових відносин за нових умов та епідеміологічних обмежень / Чала Н. Д., Поплавська О. М. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 3.5. – C. 163–173.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26761
 • Лазоренко О. О. Резюме аналітичної записки «Щодо проблематики навчання та освіти дорослих у контексті набуття Україною членства у ЄС» = Brief of analytical paper “Regarding the issues of adult learning and education in the context of Ukraine’s apply to the EU membership” / Олена Лазоренко, Ніна Чала ; ГО «Жіноча Професійна Ліга». – Зальцбург ; Київ : [б. в.], 2022. – 9 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23934
 • Лазоренко О. О. Аналітична записка «Щодо проблематики навчання та освіти дорослих у контексті набуття Україною членства у ЄС» / Олена Лазоренко, Ніна Чала ; ГО «Жіноча Професійна Ліга». – Зальцбург ; Київ : [б. в.], 2022. – 26 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23933
 • Чала Н. Д. Механізм розбудови інноваційної екосистеми сталого розвитку регіону / Чала Ніна, Китаєв Андрій // Державна політика сталого розвитку України: базові засади : (матеріали підготовки до парламентських слухань 2021) / [уклад. Харламова Г., Чала Н.] ; Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. – Київ : [б. в.], 2022. – С. 100–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23885
 • Чала Н. Д. Енергетичний студентський кооператив як драйвер розвитку шерінгової економіки / Чала Н. Д., Китаєв А. С., Андросов Є. В. // Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія / за заг. ред. Т. О. Чайки ; Полтавське відділення академії наук технологічної кібернетики України. – Полтава : Астрая, 2022. – [Розд.] 2.9. – C. 166–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22945

 

2020

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Боднар О. В. Витратно-цінове інформаційне забезпечення функціонування аграрного ринку / Боднар Ольга Василівна // Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави : матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (intеrnet-конференція), 28–29 травня 2020 року / [наук. ред. Н. Г. Метеленко]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. – С. 381–386. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20489
 • Bodnar O. Energy crops production as a prospective for local sustainable development / Olha Bodnar and Julia Galchynska // Book of abstracts of the international scientific conference “Sustainable development: regional and local dimensions”, November 26, 2020 / ed. by Joanna Rakowska and Iwona Pomianek ; Warsaw University of Life Sciences, Institute of Economics and Finance. – [Warsaw : s. n., 2020]. – P. 20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20511
 • Воропай О. К. CRM-система як інструмент підвищення ефективності управління / Воропай О. К. // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 28 жовтня 2020 р., м. Полтава, Україна : збірник тез доповідей / Центр фінансово-економічних наукових досліджень. – Полтава : Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020. – Ч. 4. – С. 83–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20512
 • Пріб К. А. Розвиток малих форм господарювання як важливий чинник розбудови сільських територій / Пріб К. А. // Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 березня 2020 р., м. Київ. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 406–410. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20569
 • Пріб К. А. Розвиток антикризового управління в корпораціях / Пріб К. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 18 лютого 2020 року / [відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак]. – Луцьк : [б. в.], 2020. – С. 225–228. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20570
 • Романченко Н. В. Управління споживацьким досвідом у закладах громадського харчування / Наталія Романченко, Юлія Бояджян // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 травня 2020 року). – Київ : [б. в.], 2020. – С. 165–172. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20571
 • Романченко Н. В. Інноваційні інструменти діджитал-маркетингу / Наталія Романченко, Юлія Марцинковська // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 квітня 2020 р. : збірник наукових праць / [упоряд. збірника: Ю. В. Бобровнік, А. М. Вовкодав ; голов. ред.: В. П. Коцур]. – Переяслав : [б. в.], 2020. – С. 36–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20572
 • Романченко Н. В. Особливості управління розвитком торгової марки на сучасному фармацевтичному ринку / Наталія Романченко, Анна Ковранська // Матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 31 травня 2020 р. : збірник наукових праць / [упоряд. збірника: Ю. В. Бобровнік, А. М. Вовкодав ; голов. ред.: В. П. Коцур]. – Переяслав : [б. в.], 2020. – С. 36–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20573
 • Романченко Н. В. Управління продуктовим портфелем компаній на ринку фешн-ритейлу / Романченко Наталія Володимирівна, Кузнєцова Катерина Віталіївна // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 1 липня 2020 року). – Київ : [б. в.], 2020. – С. 51–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20574
 • Романченко Н. В. Маркетингові стратегії на ринку FMCG / Романченко Наталія Володимирівна, Соколовська Дар’я Дмитрівна // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 травня 2020 року). – Київ : [б. в.], 2020. – С. 173–183. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20575
 • Романченко Н. В. Дизайн-мислення у практиці маркетингу / Романченко Наталія Володимирівна, Струк Анастасія Андріївна // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 травня 2020 року). – Київ : [б. в.], 2020. – С. 68–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20576
 • Россоха В. В. Методологічне обґрунтування ефективностібіоенергетики / Россоха В. В. // Матеріали доповідей V-го Міжнародного науково-практичного семінару «Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві», 7–8 лютого 2020 р., м. Київ / [відп. за вип. М. П. Талавиря] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ : Наукова столиця, 2020. – С. 129–130. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18676
 • Россоха В. В. Інтеграційні процеси молокопродуктового підкомплексу / Россоха В. В., Петриченко О. А. // Сучасний стан і перспективи розвитку обліку, аналізу та фінансового забезпечення підприємств агропромислового виробництва : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / [редкол.: О. В. Ульянченко, В. М. Петров, М. Ф. Огійчук та ін.]. – Харків : ХНАУ, 2020. – С. 258–260. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18679
 • Россоха В. В. Управління земельними ресурсами як чинник формування об’єднаних територіальних громад / Россоха В. В. // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04–05 березня 2020 року) / [голов. ред.: Яремко Ю. І.]. – Херсон : ХДАУ, 2020. – С. 91–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18682
 • Россоха В. В. Управління розвитком сільських територій в умовах децентралізації влади / Россоха Володимир Васильович // Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ», 25 березня 2020 року, м. Херсон / [оргкомітет конф.: Кирилов Юрій Євгенович та ін.]. – Херсон : ХДАУ, 2020. – С. 110–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18681
 • Россоха В. В. Управління розвитком економічних відносин в умовах віртуальної інтеграції / Россоха Володимир Васильович // V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Цифрова трансформація фінансового сектора економіки» (м. Одеса, 9–10 квітня 2020 року) / [голова орг. ком.: Звєряков М. І.]. – Одеса : ОНЕУ, 2020. – С. 116–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18680
 • Россоха В. В. Організація корпоративного управління в акціонерних товариствах агропромислового виробництва / Россоха В. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 18 лютого 2020 року / [відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак]. – Луцьк : [б. в.], 2020. – С. 310–313. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18677
 • Россоха В. В. Маркетинговий контроль в управлінні підприємством / Россоха В. В., Іванова А. О. // Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права», 18 червня 2020 р., м. Полтава, Україна : збірник тез доповідей : [у 4 ч.] / Центр фінансово-економічних наукових досліджень. – Полтава : ЦФЕНД, 2020. – Ч. 4. – С. 111–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18675
 • Innovative forms of management for companies under rehabilitation / Hanna Matukova, Valentyna Khrapkina, Daria Matukova-Yaryha, Alla Maksimova, Natalia Bahashova // Proceedings of the III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020) / editors: Serhii Hushko, Victoria Solovieva. – [S. n.] : Atlantis Press, 2020. – P. 103–109. – (Advances in economics, business and management research ; vol. 129). – https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.013. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20582
 • Бакуменко В. Д. Аналіз Скопус-цитувань у різних галузях науки України / Бакуменко Валерій Данилович, Чала Ніна Дмитрівна // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції за міжнародною участю, 18 червня 2020 року / [редкол.: М. І. Лахижа, В. В. Гришко, І. О. Кульчій]. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 10–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20587
 • Чала Н. Д. Вплив пандемії COVID-2019 на досягнення Цілей сталого розвитку / Чала Ніна // Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2020. – Т. 3. – 2020. – С. 226–228. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20588
 • Чала Н. Д. Корпоративна соціальна відповідальність в умовах цифрової економіки / Чала Н., Поплавська О. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 18 лютого 2020 року / [відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак]. – Луцьк : [б. в.], 2020. – С. 600–603. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20583
 • Чала Н. Д. Особливості використання технологій машинного навчання в логістиці / Чала Н. Д. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2020), 16 квітня 2020 року : матеріали науково-практичної конференції / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра економічної теорії, Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 42–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19085
 • Поплавська О. М. Ринок праці України: проблеми, перспективи / Поплавська О. М., Чала Н. Д. // Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управліннярозвиткомсоціально-економічнихсистем», 08 жовтня 2020 р. / [редкол.: О. В. Нанка та ін.]. – Харків : ХНТУСГ, 2020. – С. 111–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21165

 

Інше

 • Навчальні потреби жінок в Україні : аналітичний звіт дослідження / [Олена Олександрівна Лазоренко, Ніна Дмитрівна Чала, Ольга Євгенівна Гомілко, Алла Василівна Кожина] ; за заг. ред. Олени Лазоренко. – Київ : Наукова думка, 2020. – 101 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20607
 • Чала Н. Д. Механізми публічного управління реалізацією збалансованого розвитку України до 2030 року / Ніна Дмитрівна Чала // 100 ідей для Президента та Уряду України: проєктні ініціативи у сфері публічного управління : збірник наукових праць : у 2 т. / [редкол.: Н. І. Обушна, А. П. Рачинський, С. К. Хаджирадєва (голова)] ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2020. – Т. 1. – 2020. – С. 172–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21043

 

2019

 

Cтатті

 • Гриджук І. А. Реалізація концепції маркетингу в публічному управлінні територіальним розвитком / І. А. Гриджук // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 2. – С. 113–117. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15321
 • Гриджук І. А. Удосконалення регуляторного механізму державного контролю у фінансово-економічній сфері / І. А. Гриджук // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. – № 1. – [6] с. – https://doi.org/10.32702/2307-2156-2019.1.25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17415
 • Гуменна О. В. Створення креативних хабів при університетах: світовий досвід та чинники успіху / Гуменна О. В., Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 27–33. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.27-33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16655
 • Волошин А. В. Міжнародна конкурентоспроможність українських малих та середніх підприємств / А. В. Волошин // Економіка та держава. – 2019. – № 2. – С. 120–123. http://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.2.120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15389
 • Voropai O. Increasing competitiveness of higher education in Ukraine through value co-creation strategy / Olga Voropai, Kateryna Pichyk, Nina Chala // Economics and Sociology. – 2019. – Vol. 12, Issue 4. – P. 228–240. – https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-4/14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17826
 • Systemic risk in the banking system: measuring and interpreting the results / Olena Bezrodna, Zoia Ivanova, Yulia Onyshchenko, Volodymyr Lypchanskyi, Serhii Rymar // Banks and Bank Systems. – 2019. – Vol. 14, Issue 3. – P. 34–47. – https://doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.04. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17824
 • Ignatiеva I. Features of Staff Motivation in EU Countries / Iryna Ignatiеva, Alina Serbenivska // Modern Science – Moderní věda. – 2019. – № 2. – P. 21–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17819
 • Ignatiеva I. Impact of Leadership Potential on Change Potential / Iryna Ignatiеva, Elena Babina // Modern Science – Moderní věda. – 2019. – № 5. – P. 19–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17820
 • Ігнатьєва І. А. Мотивація в сучасному менеджменті: проблеми і протиріччя / Ігнатьєва І. А., Сербенівська А. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 41–47. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.41-47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16651
 • Zubko T. Prospective Trends in Neuromarketing Tools of the Food Industry in View of Ukrainian Society Digitalization / Tatiana Zubko, Iryna Kovshova, Oksana Sydorenko // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – Vol. 8, Issue 3C. – P. 58–63. – http://doi.org/10.35940/ijrte.C1010.1183C19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17814
 • Курило Л. І. Інтелектуальний капітал: галузеві особливості формування / Курило Людмила Ізидорівна // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 4. – С. 89–94. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4913. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17780
 • Slyozko T. Transformation of the Accounting Profession in Terms of the Economy of the Future / Tetyana Slyozko, Lyudmila Kurilo, Oleksandra Mazina // ACC Journal. – 2019. – Vol. 25, Issue 3. – P. 34–45. – http://doi.org/10.15240/tul/004/2019-3-003. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17808
 • Курило В. І. Професійна діяльність як чинник формування культури особистості / Курило В. І., Світличний О. П., Курило Л. І. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – № 3. – С. 51–54. – https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191761. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17809
 • Могилова М. М. Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій / Могилова М. М. // Економіка АПК. – 2019. – № 5. – С. 68–76. – https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905068. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17420
 • Овсяннікова Н. В. Методологічні засади використання нейронних мереж для прогнозування фондового ринку / Овсяннікова Н. В., Желага О. В. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 5. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4979. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17418
 • Овсяннікова Н. В. Використання концепції біоекономіки у формуванні пріоритетів стратегії регіонального розвитку / Овсяннікова Н. В. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 11 (31). – С. 132–140. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5368. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17419
 • Пічик К. В. Вплив реклами та інших форм комунікації на поведінку споживачів / Пічик К. В., Будняк А. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 82–87. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.82-87http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16645
 • Патика Н. І. Світовий ринок продуктів тваринного походження та напрями посилення позицій України на ньому / Патика Н. І., Пріб К. А. // Modern Economics. – 2019. – Вип. 13. – С. 194–200. – https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16067
 • Патика Н. І. Світовий ринок рослинницьких продуктів та позиції України на ньому / Патика Н. І., Пріб К. А. // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – Вип. 1 (69), ч. 1. – С. 107–114. – https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16066
 • Пріб К. А. Подолання наслідків впливу криз у діяльності сільськогосподарських підприємств / Пріб Катерина Анатоліївна // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 10. – С. 47–52. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-10-5275. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17414
 • Пріб К. А. Практика антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах / Пріб К. А. // Економіка АПК. – 2019. – № 10. – С. 51–59. – https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910051. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17417
 • Романченко Н. В. Особливості стимулювання збуту продукції на ринку FMCG у сучасних економічних умовах / Романченко Н. В., Ковранська А. І. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 88–94. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.88-94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16644
 • Россоха В. В. Формування контрактних відносин у молокопродуктовому підкомплексі на засадах технологій «блокчейн» і smart-контрактів / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3–4. – С. 133–140. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16252
 • Россоха В. В. Використання технології «блокчейн» у політичному маркетингу / Россоха В. В., Бочаров П. С. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 5. – С. 211–215. – https://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-274-5-213-217. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17043
 • Россоха В. В. Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК. – 2019. – № 12. – С. 16–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18678
 • Россоха В. В. Модернізація технологій виробництва сільськогосподарських підприємств: методологічний підхід / Россоха В. В., Малік М. Й. // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2019. – Вип. 14. – С. 76–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17825
 • Khrapkina V. Formation of mechanism of business management by means of PS and creative management in the context of providing investment attractiveness / Khrapkina Valentyna, Matukova Hanna, Korovina Olena // Espacios : revista arbitrada de gestión tecnológica. – 2019. – Vol. 40, Issue 16. – [9] p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17815
 • Храпкіна В. В. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств / Храпкіна В. В., Кузнєцова К. В. // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2019. – Вип. 2 (83). – С. 42–53. https://doi.org/10.35340/2308-104X.2019.83-2-05. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17817
 • Khrapkina V. Processing Agricultural Business Enterprises Economic Potential: Analysis and Evaluations Features / Khrapkina V. V. // Торгівля і ринок України. – 2019. – Вип. 1 (45). – С. 66–76. – https://doi.org/10.33274/2079-4762-2019-45-1-66-76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17818
 • Храпкіна В. В. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств / Храпкіна В. В., Кузнєцова К. В. // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2019. – № 5. – С. 64–72. – https://doi.org/10.37128/2411-4413-2019-5-7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17884

 

Матеріали конференцій

 • Гуменна О. В. Нейромаркетинг та його вплив на поведінку споживачів інноваційних продуктів / Гуменна О. В. // Матеріали круглого столу «Нейронауки та когнітивні системи в економіці» (НаУКМА, 19 лютого 2019 р.) / упоряд. О. В. Гуменна ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра маркетингу та управління бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 4–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19120
 • Гуменна О. В. Креативні хаби як ядро креативної економіки / Гуменна О. В. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 28–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16756
 • Шевчук А. А. Організація маркетингового консалтингу на ринку В2В / Шевчук А. А., Ковшова І. О. // Розвиток економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2019 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса : [ГО «Центр економічних досліджень та розвитку»], 2019. – С. 49–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17810
 • Рижков Р. І. Система показників оцінки ефективності управління рекламною діяльністю медіа-агенції / Рижков Роман Ілліч, Ковшова Ірина Олегівна // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи: теорії та пропозиції : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18 травня 2019 р.) / Класичний приватний університет, Університет ім. Вітаутаса Великого. – Запоріжжя : [Класичний приватний університет], 2019. – С. 48–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17811
 • Zubko T. Prospective Trends in Neuromarketing Tools of the Food Industry in View of Ukrainian Society Digitalization / Zubko Tatyana, Kovshova Iryna, Sydorenko Oksana // Digitalization of agrarian management : materials of the international scientific and practical conference (29–30, November, Kyiv) / National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine ; ed. board: Nadiia P. Reznik, Anna M. Slobodianyk, Krystyna P. Dramaretska. – Kyiv: NULES of Ukraine, 2019. – P. 104–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17813
 • Овсяннікова Н. В. Використання інформаційних технологій в організації маркетингової діяльності підприємства / Овсяннікова Н. В., Жаб’як С. А. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем», 19–20 березня 2019 р. : тези доп. – Київ : НАУ, 2019. – С. 241–244. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17885
 • Овсяннікова Н. В. Порівняльна характеристика методів і інструментів фондового ринку / Овсяннікова Н. В., Желага О. В. // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11 червня 2019 р.). – Тернопіль : Шпак В. Б., 2019. – Вип. 39. – С. 97–99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17821
 • Пічик К. В. Використання нейротехнологій в сучасних маркетингових дослідженнях / Пічик К. В. // Матеріали круглого столу «Нейронауки та когнітивні системи в економіці» (НаУКМА, 19 лютого 2019 р.) / упоряд. О. В. Гуменна ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра маркетингу та управління бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 22–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19114
 • Дюс А. Я. Основні переваги застосування інструментів діджитал-комунікацій у маркетинговій діяльності підприємства / Дюс А. Я., Романченко Н. В. // Сучасний рух науки : тези доповідей VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 червня 2019 р. / редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу “WayScience”. – Дніпро : [б. в.], 2019. – С. 509–512. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17634
 • Россоха В. В. Методология исследования рынка молока и молочной продукции / В. В. Россоха, А. А. Петриченко // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : сб. науч. тр. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого, Гомел. обл. орг. о-ва «Знание» ; под ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. – С. 191–197. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16717
 • Россоха В. В. Удосконалення партнерських відносин у молочній галузі / Россоха Володимир, Петриченко Олександр // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : збірник наукових праць / наук. ред. В. С. Лукач ; Національний університет біоресурсів і природокористування України, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» та ін. – Ніжин, 2019. – С. 201–204. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17845
 • Россоха В. В. Інституційне забезпечення умов господарювання в молочній галузі / Россоха Володимир, Петриченко Олександр // Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : матеріали Сімнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції, 30 травня 2019 року / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2019. – С. 195–200. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17802
 • Россоха В. В. Управління формуванням та використання соціального капіталу / Россоха Володимир // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський / голов. ред. Тріпак М. М. – Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019. – С. 44–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17803
 • Россоха В. В. Удосконалення економічних відносин у молочній сфері / Россоха Володимир Васильович, Петриченко Олександр Анатолійович // Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 травня 2019 р., м. Бережани / редкол.: С. М. Судомир (голова) та ін. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2019. – С. 183–185. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17804
 • Россоха В. В. Потенціал розвитку кооперації в об’єднаних територіальних громадах: управлінський аспект / В. В. Россоха // Кооперативні читання: 2019 рік : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 7 червня 2019 р.) / редкол.: Скидан О. В. та ін. ; Житомирський національний агроекологічний університет. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 63–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16071
 • Россоха В. В. Імперативи якості молокопродукції в сучасному вимірі / Россоха В. В., Петриченко О. А. // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2019 р.) / наук.-редкол.: Галушко В. П. та ін. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 106–109. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16719
 • Россоха В. В. Балансовий метод в дослідженні молочного ринку / Россоха Володимир, Петриченко Олександр // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали V Міжнародної науково-практичної конф., 24 жовтн. 2019 р. / [редкол.: Бруханський Р. Ф. та ін. ; Тернопіл. нац. екон. ун-т та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 236–238.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16718
 • Россоха В. В. Організаційні новації і конкуренція в молочній галузі / Россоха В. В., Петриченко О. А. // Інноваційний розвиток харчової індустрії : збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції, 21 листопада 2019 року, Інститут продовольчих ресурсів НААН, м. Київ / під заг. ред. М. П. Сичевського ; Національна академія аграрних наук України, Інститут продовольчих ресурсів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 138–140.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17633
 • Сидоренко О. В. Особливості когнітивного моделювання у вирішенні управлінських задач / Сидоренко О. В. // Матеріали круглого столу «Нейронауки та когнітивні системи в економіці» (НаУКМА, 19 лютого 2019 р.) / упоряд. О. В. Гуменна ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра маркетингу та управління бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 25–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19113
 • Чала Н. Д. Виклики 4-ї промислової революції для ринку праці / Чала Н. Д., Поплавська О. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 70–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16739
 • Поплавська О. М. Оплата праці як маркер стійкого розвитку / Поплавська О. М., Чала Н. Д. // Економіко-правові аспекти сталого розвитку : держава, регіон, місто : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (7 червня 2019 р., м. Київ) / Інститут економіко-правових досліджень НАН України ; наук. ред. В. А. Устименко. – Київ : Десна Поліграф, 2019. – С. 135–137. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17883
 • Чала Н. Д. Ефект чи ефективність: особливості вибору показників оцінки прогресу / Н. Д. Чала // Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 24 травня 2019 р.) : у 5 т. / Національна академія державного управління при Президентові України ; за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Т. 4. – С. 7–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17635
 • Чала Н. Д. Збалансування попиту і пропозиції компетенцій: виклики індустрії 4.0 / Чала Н. Д., Поплавська О. М. // Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 23–24 жовтня 2019 р. / редкол.: Колот А. М. [та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 149–151. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17805
 • Китаєв А. С. Особливості використання технології «блокчейн» в енергоефективності: від публічних закупівель до випуску зелених бондів / Китаєв Андрій, Чала Ніна // Інноваційний розвиток і підвищення рівня спроможності об’єднаних територіальних громад : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (30 жовтня – 29 листопада 2019 р., м. Дніпро) / ДРІДУ НАДУ ; за заг. ред. І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 112–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17806

 

Інше

 • Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України / [Гадзало Я. М., Жук В. М., Могилова М. М. та ін. ; за ред. Я. М. Гадзала] ; Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. – 40 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17822
 • Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : наукова доповідь / [Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, В. Я. Месель-Веселяк, … М. М. Могилова та ін.] ; ГО «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. – 114 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17823
 • Россоха В. В. Управление качеством продовольственной продукции в молочной отрасли Украины / Владимир Россоха, Александр Петриченко // Modern aspects of management. Part 2 : scientific monograph / scientific edition: W. Gajda, P. Soroka, V. Zaplatynskyi. – Kyiv ; Warsaw : Publishing House of the Warsaw Management School Graduate and Postgraduate School, 2019. – S. 74–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19434
 • Chala N. Is corruption a problem of poverty, ethics or culture? / Chala N., Poplavska O. // Mastering anti-corruption : the practitioners’ view / ed. by Agata Stachowicz-Stanusch, Wolfgang Amann. – Charlotte : Information Age Publishing, c2019. – P. 167–184. – (Contemporary Perspectives in Corporate Social Performance and Policy).https://www.infoagepub.com/products/Mastering-Anti-Corruption

 

2018

Cтатті

 • Voropai O. K. Customer Centric Marketing Strategy for Universities / O. Voropai // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 28–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14862
 • Гавриленко Т. В. Перспективи розвитку легкої промисловості України в умовах нестабільного зовнішнього середовища / Т. В. Гавриленко, І. В. Бродюк // Економічні горизонти : науковий журнал. – Полтава : Астра, 2018. – № 1 (4). – С. 28–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15580
 • Харламова Г. О. Креативність врятує: уроки для України / Г. Харламова, О. Гуменна // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2018. – № 1 (196). – С. 76–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15581
 • Гуменна О. В. Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу / Гуменна О. В., Гончарова К. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 38–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14860
 • Ігнатьєва І. А. Операційна ефективність в стратегічному управлінні промисловими підприємствами / І. А. Ігнатьєва, Т. В. Гавриленко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – Херсон, 2018. – № 29 (18), т. 1. – С. 56–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15757
 • Ignatieva I. Operational efficiency in the implementation of enterprise strategy / I. A. Ignatieva, T. V. Gavrilenko // Modern Science – Moderní věda. – Praha, 2018. – № 6. – Р. 15–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15579
 • Ковшова І. О. Теоретичні основи оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства / І. О. Ковшова, А. В. Кравченко // Бізнес-навігатор. – 2018. – № 3–2 (46). – С. 7–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15583
 • Ковшова І. О. Система оцінювання персоналу підприємства / І. О. Ковшова, А. О. Долінська // Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – № 3 (65). – С. 80–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15584
 • Кожемякіна Т. В. Ключові гравці та процеси глобального світу: сучасні трансформації / Кожемякіна Т. В., Романченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 56–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14857
 • Кurуlo L. The transaction costs classification in the rural economy sector / Кurуlo L., Slyozko T. // International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. – 2018. – № 9. – Р. 8–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15591
 • Пан Л. В. Особливості створення бізнесу у віртуальному просторі / Пан Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 95–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14850
 • Россоха В. В. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи / Россоха Володимир, Плотнікова Марія // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал. – 2018. – Вип. 4. – С. 41–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15290
 • Россоха В. В. Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2018. – № 7. – С. 27–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14817
 • Россоха В. В. Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2018. – № 8. – С. 43–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14816
 • Храпкіна В. В. Форсайт розвитку фінансового забезпечення закладів культури на рівні сільських об’єднаних територіальних громад / Храпкіна В. В., Майстренко Ю. В. // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. – Київ : КНУКіМ, 2018. – Вип. 1. – С. 98–109. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15594
 • Чала Н. Д. Стратегічний маркетинг та особливості його використання в діяльності великих компаній / Чала Н. Д., Архипенко І. В. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 1 (119). – С. 65–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15597
 • Чала Н. Д. Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні? / Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 115–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14847
 • Kharlamova G. Ukraine 2030. A Doctrine for Sustainable Development: the consolidation of acts – the consolidation of ideas [electronic resourse] / Ganna Kharlamova, Nina Chala, Oleksandra Gumenna // The market for ideas. – Electronic data. – 2018. – No. 12, Jul–Aug. – Mode of access: Internet. – Title from the screen (viewed 15.05.2019). http://www.themarketforideas.com/ukraine-2030-a-doctrine-for-sustainable-development-the-consolidation-of-acts-the-consolidation-of-ideas-a383/

 

Матеріали конференцій

 • Ігнатьєва І. А. Тенденції оцінювання ефективності організаційних структур на засадах теорії змін / І. А. Ігнатьєва, А. Ю. Сербінівська, А. І. Ігнатьєв // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 19 квітня 2018 р.). – Полтава : Астра, 2018. – С. 10–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15578
 • Ковшова І. О. Клієнтоорієнтоване спрямування маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Сучасні напрямки розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : Міжнародна науково-практична конференція, 6 квітня 2018 року. – Запоріжжя, 2018. – С. 54–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15588
 • Ковшова І. О. Організаційна функція розвитку маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Фінанси, підприємництво та облік: національні особливості та світові тенденції : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7 квітня 2018 року. – Київ, 2018. – С. 30–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15587
 • Ковшова І. О. Демократичний напрям організаційного розвитку маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7 квітня 2018 року. – Одеса, 2018. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15590
 • Ковшова І. О. Концептуальні основи розвитку маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Фінансове забезпечення розвитку економіки на національному та міжнародному рівнях : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5 травня 2018 року. – Одеса, 2018. – С. 36–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15589
 • Могилова М. М. Об’єднання територіальних громад у сільській місцевості в контексті децентралізації влади в Україні / М. М. Могилова // Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С. М. Приліпка [та ін.]. – Умань : Сочінський М. М., 2018. – С. 280–282. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15592
 • Могилова М. М. Модернізація сільської економіки на основі інноваційно-диверсифікаційного відтворення її ресурсного потенціалу / М. М. Могилова // Eastern European studies: economics, education, and law : Proceedings of the International Scientific Conference, June 7–8, 2018. – Burgas, 2018. – Vol. 2. – P. 53–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15593
 • Россоха В. В. Методика викладання маркетингу на засадах компетентнісного підходу / Володимир Россоха // Сучасна соціально-економічна система: парадигма, завдання і тенденції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України, 27 квітня 2018 року, м. Ніжин / наук. ред. В. С. Лукач. – Ніжин, 2018. – С. 173–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14814
 • Россоха В. В. Потенціал енергозабезпечення аграрного сектору / Володимир Россоха // Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / голов. ред. С. А. Нестеренко. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – С. 332–333. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14815
 • Россоха В. В. Управління сільським розвитком в умовах розширення повноважень і відповідальності регіонів / В. В. Россоха // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : збірник тез ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 14 грудня 2018 року. – Рівне : НУВГП, 2018. – С. 165–167. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15003
 • Храпкіна В. В. Антикризове фінансове управління підприємством в умовах трансформаційних перетворень / Храпкіна В. В. // Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики) : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XII Всеукраїнському фестивалю науки та 95-річчю Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, 17–18 травня 2018 року). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 137–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15716
 • Храпкіна В. В. Управление финансовой безопасностью предприятия в условиях трансформационных преобразований / Храпкина В. В. // Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень : збірник тез доповідей наукових читань, присвячених пам’яті В. П. Череваня, (25 квітня 2018 року). – Київ, 2018. – С. 186–189. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15596
 • Храпкіна В. В. Проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства / В. В. Храпкіна // Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Суми, 12–14 вересня 2018 року). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 58–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15791
 • Чала Н. Д. Індустрія 4.0: нова економічна політика України / Чала Н. Д. // Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи : збірник тез ХVІІІ Міжнародного наукового конгресу, 26 квітня 2018 року. – Харків : Магістр, 2018. – С. 405–407. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15598
 • Чала Н. Д. Особливості моделювання у публічному управлінні / Чала Н. Д. // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, (07–08 вересня 2018 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 478–483. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15599
 • Чала Н. Д. Вплив індустрії 4.0 на вимоги до фахових компетенцій державних службовців / Н. Д. Чала // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні (Київ, 25 травня 2018 р.) : у 5-ти т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 4. – С. 17–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13182
 • Поплавська О. М. Розвиток людського капіталу та соціальні виклики в умовах Індустрії 4.0 / Поплавська О. М., Чала Н. Д. // Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 29 листопада 2018 року / за ред. І. В. Гущука [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2018. – С. 202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14812
 • Чала Н. Д. Нерівність доходів, бідність та суспільний добробут України / Чала Н., Гуменна О., Харламова Г. // Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 29 листопада 2018 року / за ред. І. В. Гущука [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2018. – С. 208–209. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14811

 

Інше

 • Ignatieva I. A. Impact of communicative competence on transformation of business entities’ potential / I. A Ignatieva, A. V. Khomenko // Theory and practice of social, economic and technological changes : monograph / [chief ed. Roman Rossi]. – Prague, 2018. – P. 266–276. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15677
 • Храпкіна В. В. Формування стратегії розвитку сучасного підприємства / [Храпкіна В. В., Матукова Г. І., Матукова-Ярига Д. Г.] // Концепти інноваційного розвитку підприємництва : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. Храпкіної В. В. ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2018. – Підрозділ. 2.2. – С. 72–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15595
 • Chala N. The Formation of Socially Responsible Business in Ukraine / [Nina Chala, Oksana Poplavskaya] // Management Education for Corporate Social Performance / ed. Agata Stachowicz-Stanusch, Wolfgang Amann. – 2018. – Part 3, Chapter 14. – Р. 283–294. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13636
 • Чала Н. Д. Впровадження концепту «розумне врядування» у практику державного управління в Україні / Н. Д. Чала // Україна 2030. Консолідація мислення – консолідація дій: аналітична платформа стратегічних комунікацій. – Київ : [СПД В. Павленко], 2018. – Розділ 2.3. – С. 34–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13644
 • Україна 2030 : Біла книга економічної політики України до 2030 року : національний і регіональний виміри / [Антонюк Л., Гуменна О., Поручник А. ... Чала Н.]. – Київ : Павленко, 2018. – 151 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15254

2017

Cтатті

 • Гуменна О. В. Методологія визначення ставлення споживачів до фірм-продавців на ринку / Гуменна О. В., Пан Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 28–33. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119786
 • Ignatieva I. Innovative approaches to light industry enterprises positioning in Ukraine / Iryna Ignatieva // Modern Science – Moderní věda. – Praha, 2017. – № 3. – P. 27–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13175
 • Ковшова І. О. Наукові підходи до визначення маркетингового менеджменту / Ковшова І. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 69–74. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119797
 • Ковшова І. О. Організація дистанційного менеджменту на підприємстві / Ковшова І. О., Ілько Л. М. // Економіка, менеджмент, бізнес. – 2017. – № 2 (20). – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13455
 • Ковшова І. О. Організація маркетингового менеджменту на підприємстві / Ковшова І. О. // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 11. – С. 244–249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13453
 • Ковшова І. О. Особливості маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Економіка і Фінанси : науковий журнал. – 2017. – № 6. – С. 39–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13454
 • Ковшова І. О. Форми реалізації сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві / Ковшова І. О. // Інноваційна економіка. – 2017. – № 3–4 (68). – С. 174–180. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13452
 • The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance / Volodymyr Kurylo, Lyudmyla Kurylo, Yaroslav Zhovnirchyk, Yevgen Kartashov // Investment Management and Financial Innovations. – 2017. – Vol. 14, issue 1. – P. 212–217. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11942
 • Россоха В. В. Інтегральна оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства / В. В. Россоха, І. В. Науменко // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 60–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11944
 • Россоха В. В. Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин / В. В. Россоха, Л. М. Пронько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2017. – № 9. – С. 124–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12145
 • Россоха В. В. Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств у трансакційному вимірі / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2017. – № 4. – С. 67–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11557
 • Храпкіна В. В. Стратегії розвитку підприємств машинобудування – світовий досвід та українські реалії / В. В. Храпкіна, Т. В. Кожемякіна // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка / гол. ред. К. В. Калабанов. – Маріуполь, 2017. – Вип. 13. – С. 14–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13456
 • Чала Н. Д. Особливості оцінки конкурентоспроможності інтраокулярних лінз при виході на ринок медичних послуг / Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 130–135. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119830
 • Chala N. The 4th Industrial Revolution and Innovative Labor: Trends, Challenges, Forecasts / Chala Nina, Poplavska Oksana // Czlowiek–Spoleczenstwo–Gospodarka / red. M. A. Paszkowicz [et al.]. – Zielona Gora, 2017. – T. 4 : Intelektualizacja i humanizacja pracy. – P. 141–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13184
 • Chala N. The Interrelation Between Government and Business in Fighting Poverty in Ukraine / Nina Chala, Oksana Poplavskaya // Humanizacja Pracy. – 2017. – № 1 (287). – P. 25–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11941

 

Матеріали конференцій

 • Гуменна О. В. Управління процесом запуску інноваційних проектів в секторі FMCG / Гуменна О. В., Веремійчик А. А. // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 26 жовтня 2017 року. – Полтава : [Пусан А. Ф.], 2017. – Ч. 1. – С. 173–175.
 • Kharlamova G. Creative Economy and Competitiveness: Case of Ukraine / Ganna Kharlamova, Oleksandra Gumenna // Emerging Issues in the Global Economy: International Economics Conference in Sibiu (IECS) / ed. Silvia Cristina Mărginean, Claudia Ogrean, Ramona Orăștean. – 2017. – P. 199–210. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-71876-7_18
 • Ігнатьєва І. А. Інноваційні підходи до факторної оцінки системи управління змінами на підприємствах легкої промисловості України / Ігнатьєва І. А., Ігнатьєв О. І. // Наукові розробки, передові технології, інновації : збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції, 6–8 травня 2017 року. – Прага ; Брно ; Київ : НДІСР, 2017. – С. 118–126. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13448
 • Ігнатьєва І. А. Проектний підхід як методологічна основа трансформації бізнес-освіти / Ігнатьєва І. А. // Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : збірник доповідей Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Київ, 6 квітня 2017 р.) / [наук. ред. Я. М. Мартинишин]. – Київ : КНУЕіМ, 2017. – С. 76–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13176
 • Кожемякіна Т. Місце України в глобальному економічному просторі: сучасні тенденції і перспективи змін / Тетяна Кожемякіна // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : Міжнародна науково-практична конференція, 19–20 квітня 2017 року / [гол. ред. М. М. Поплавський]. – Київ : КНУКіМ, 2017. – Ч. 2. – С. 39–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13228
 • Курило Л. І. Проблеми формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері України / Курило Л. І. // Формування й відтворення аграрного капіталу та розвиток ринків матеріально-технічних ресурсів : збірник наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції, 12 вересня 2017 р. : (до 80-річчя з дня народження Підлісецького Г. М.) / Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» [та ін.]. – Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. – С. 22–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13365
 • Россоха В. В. Маркетинговый инструментарий оценивания земель сельскохозяйственного назначения / В. В. Россоха // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : сборник научных трудов / под ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. – С. 21–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13192
 • Россоха В. В. Роль самоорганізації населення в розвитку регіональної інфраструктури / В. В. Россоха // Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку : науково-практична конференція, 7 червня 2017 року : збірник тез доповідей. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. – С. 90–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13457
 • Чала Н. Д. Використання Big Data у роботі місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування / Н. Д. Чала, О. В. Гавриленко // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 27 жовтня 2017 року. – Одеса, 2017. – С. 45–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13178
 • Чала Н. Д. Використання гравітаційної моделі для обґрунтування стратегії економічного розвитку регіону / Чала Н. Д., Гавриленко О. В. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 березня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 154–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13461
 • Чала Н. Д. Креативні регіони: виклики та можливості / Чала Ніна // Культурні і креативні індустрії: історія, теорія і сучасні практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24 квітня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 153–156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13459
 • Чала Н. Д. Медична бідність: нові виклики для України / Чала Н. Д. // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5–6 квітня 2017 р.) / [заг. ред. Семигіної Т. В.]. – Київ, 2017. – С. 83–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13460

 

Інше

 • Велч Дж. Переможець : усе, що ви хотіли знати про роботу керівника, але боялися запитати / Джек Велч і Сьюзі Велч ; пер. з англ. Тетяна Заволоко ; [наук. ред. Наталія Романченко]. – Київ : Наш формат, 2017. – 262, [1] с.
 • Еяль Н. На гачку : як створити продукт, що чіпляє / Нір Еяль і Раян Гувер ; пер. з англ. Галина Гриценко ; [наук. ред. К. Пічик]. – Київ : Наш Формат, 2017. – 191, [1] с. : іл.
 • Левітт С. Фрікономіка : зворотний бік усього на світі / Стівен Левітт і Стівен Дабнер ; пер. з англ. Володимир Горбатько ; [наук. ред. Олександра Гуменна]. – Київ : Наш формат, 2018. – 247, [1] с.
 • Ферґюсон Ніл. Еволюція грошей : фінансова історія світу / Ніл Ферґюсон ; пер. з англ. Катерина Диса ; [наук. ред. О. Гуменна]. – Київ : Наш формат, 2017. – 380, [1] с. : іл., фотоіл.
 • Lentner C. Comparative characteristics of fiscal policy in Hungary and Ukraine / Csaba Lentner, Iryna Ignatieva // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : колективна монографія / за ред. І. А. Маркіної. – Полтава ; Київ ; Прага, 2017. – С. 39–62.

2016

Статті

 • Гуменна О. В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комунікацій / Гуменна О. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 48–53. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/95
 • Курило Л. І. Інноваційність економіки з огляду рівня розвитку науки / Курило Л. І., Удовиченко С. М., Сльозко Т. М. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 13. – С. 129–133. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11558
 • Кузьминчук Н. В. Формування матриці стратегії управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування: практичний аспект / Кузьминчук Н. В., Олексюк Т. В. // Економіка і управління. – 2016. – № 1. – С. 56–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11559
 • Ковшова І. О. Оптимізація бізнес-процесів як засіб підвищення ефективності діяльності промислових підприємств / Ковшова І. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 1 (15). – С. 53–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11560
 • Ковшова І. О. Застосування мультиатрибутивної моделі у маркетинговому менеджменті промислових підприємств / Ковшова І. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 2 (16). – С. 84–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11561
 • Курило Л. І. Трансакційні витрати в інституціональному середовищі аграрного сектору економіки / Курило Л. І., Сльозко Т. М. // Економічні студії. – 2016. – № 2 (10). – С. 71–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11562
 • Россоха В. В. Експортний потенціал аграрних підприємств / Россоха Володимир, Шарапа Ольга // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2016. – № 4. – С. 44–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11563
 • Россоха В. В. Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. – № 8. – С. 71–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11564
 • Россоха В. В. Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. – № 10. – С. 73–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11565
 • Россоха В. В. Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки / В. В. Россоха, Л. М. Пронько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2016. – № 10. – С. 37–48.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11566

 

Матеріали конференцій

 • Гуменна О. В. Маркетингове забезпечення соціальних інновацій / Гуменна О. В. // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність : погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21–22 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 187–190. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11570
 • Россоха В. В. Роль Інтернет-маркетингу в аграрному бізнесі / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 15–16 вересня 2016 р.). – Одеса : Атлант, 2016. – С. 181–182.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11569

 

Інше

 • Ха-Юн Чанґ. Економіка : інструкція з використання / Ха-Юн Чанґ ; пер. з англ. Андрій Лапін ; [Гуменна Олександра Віталіївна (наук. ред)]. – Київ : Наш Формат, 2016. – 400 с.
 • Бок Ласло. Робота рулить! : уроки Google : правила гри у команді мрії / Ласло Бок ; пер. з англ. Анастасія Дудченко ; [Романченко Наталія Володимирівна (наук. ред)]. – Київ : Наш Формат, 2016. – 422, [1] с.
 • Саттон Роберт. Мудакам тут не місце : як вижити в офісних джунглях / Роберт Саттон ; пер. з англ. Любов Пилаєва ; [Романченко Наталія Володимирівна (наук. ред.)]. – Київ : Наш формат, 2016. – 173, [1] с.
 • Стоун Бред. Продається все : Джефф Безос та ера Amazon / Бред Стоун ; пер. з англ. Наталія Валевська ; [Романченко Наталія Володимирівна (наук. ред)]. – Київ : Наш Формат, 2016. – 399 c.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Ганущак-Єфіменко Л. Основні мотиви формування інтелектуальних активів підприємства : [препринт] / Людмила Ганущак-Єфіменко // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 80-84 : мал.
 • Іванова З. Стратегічне управління розвитком туристичних підприємств : [препринт] / Зоя Іванова // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 86-87.
 • Романченко Н. Порівняльна характеристика бізнес-профілю поколінь HR : [препринт] / Наталія Романченко, Катерина Пічик // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 201-205 : табл.
 • Россоха В. Підготовка маркетологів за технологіями бізнес-освіти : [препринт] / Володимир Россоха // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 20-23.
 • Россоха В. В. Розвиток промислового маркетингу в контексті сучасних ринкових трансформацій / Россоха В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 74-80.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Механізм управління інноваційним розвитком на основі інтеграційної взаємодії / Л. М. Ганущак-Єфіменко, Г. Ю. Кирилова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 5. - С. 74-78.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Стратегічні імперативи ефективного управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 8. - С. 46-49.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Концептуальний підхід до управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів в національному господарстві / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 5. - С. 112-116.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Побудова кластерної моделі управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 10. - С. 106-117.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Концепція організації управління інноваційними галузевими кластерами / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 12. - С. 112-118.
 • Россоха В. В. Соціально-економічні аспекти використання господарського комплексу Державної кримінально-виконавчої служби / В. В. Россоха // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 8. - С. 69-75.
 • Россоха В. В. Управління сільським розвитком в умовах розширення повноважень і відповідальності регіонів / Россоха Володимир Васильович, Газуда Леся Михайлівна // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. - Мукачево : [б. в.], 2015. - Вип. 2, ч. 2. - С. 189-196.
 • Большаков С. І. Принципи об’єктивності оцінки вартості збитків, завданих власнику колісного транспортного засобу / Большаков С. І., Россоха В. В., Волчек Р. М. // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. - 2015. - № 6. - С. 67-76.

В інших виданнях України

 • Пічик К. Глава 4. Маркетинг інновацій / [К. Пічик] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - С. 67-91.

В іноземних виданнях

 • Sharapa O. An analysis of integration in the agriculture in Ukraine / Olga Sharapa, Volodumur Rossokha // Quantitative Methods in Accounting and Finance : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics / ed. by Edward Nowak, Rusłan Motoryn, Marcin Wierzbiński. - Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2015. - № 375. - P. 143-151.

Інше

 • Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - 294 с. : табл. -  Micтить бiблioгpaфiю. -  Авт. зазначено на звороті тит. л.

2014

У виданнях НаУКМА

 • nuschak-Efymenko L. Logit-model of management innovation processes / L. Gаnuschak-Efymenko, О. Gumenna // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 19-21.
 • Ivanova Z. Theoretical aspect functioning of the financial-investment mechanism of tourism and recreation industry / Z. Ivanova // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 32-34.
 • Pichyk K. Mechanism of marketing innovation for a competitive market success / K. Pichyk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 63-66.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Методичні засади стратегічного управління портфелем бізнесу інтегрованих бізнес-структур / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 6. – С. 197-204.
 • Гуменна О. Формування споживчої цінності знань в інноваційній екосистемі / Гуменна О. В., Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 2. – С. 8-13.
 • Іванова З. О. Концепція удосконалення інструментарію управління розвитком туристичної привабливості вітчизняних територій / Іванова З. О. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 8. – С. 183-186.

В інших виданнях України

 • Россоха В. В. Нетворкінґ як інструмент технології розширення бізнесу / Россоха В. В., Маклюк Х. А. // Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку : збірник доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 17 квітня 2014 р. / Мін-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т праці і зайнятості населення Мін-ва соц. політики України та НАН України, Голов. упр. статистики у Кіровоград. обл. [та ін.]. – Кіровоград : КОД, 2014. – С. 25-26.
 • Россоха В. В. Роль технології бенчмаркінґу в маркетинговій діяльності / Володимир Россоха, Кристина Попкова // Розвиток національної економіки: методологія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2014 року / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Економ. ф-т [та ін.]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2014. – С. 53-55.
 • Россоха В. В. Принципи застосування тайм-менеджменту в управлінській діяльності / Россоха В. В., Севрук Я. І. // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2014 р., м. Черкаси / Мін-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Черкас. держ. технолог. ун-т [та ін.]. – Черкаси : [ЧДТУ], 2014. – С. 170-172.
 • Россоха В. В. Особливості інноваційно-технологічного розвитку сільського господарства в умовах кліматичних змін / Россоха В. В. // Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13-14 травня 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Полтава : [ПолтНТУ], 2014. – Ч. 1. – С. 227-230 : табл.
 • Россоха В. В. Маркетингові технології у політичній сфері / Россоха Володимир Васильович, Толмачов Ілля Володимирович // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево : [б. в.], 2014. – Вип. 1. – С. 114-118.

В іноземних виданнях

 • Россоха В. В. Развитие кооперативных форм хозяйствования в АПК / В. В. Россоха // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты : материалы XIII международ. науч.-практич. конф., (Барнаул, 23-24 сент. 2014 г.). – Барнаул : [Алтайский дом печати], 2014. – С. 190-193 : табл.

2013

В інших виданнях України

 • Іванова З. О. Особливості розвитку вітчизняного туристичного потенціалу в умовах євроінтеграційного вектору України / Іванова З. О. // Інституціональні засади розвитку інтеграційних процесів економіки : збірник наукових статей / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій, Каф. міжнар. економіки ; [за заг. ред. С. О. Гуткевич]. - К. : [б. в.], 2013. - Вип. 3. - С. 51-57.
 • Романченко Н. В. Проектування інтеграційних утворень міжнародних компаній / Романченко Н. В., Пічик К. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы одиннадцатой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 4-5 апр. 2013 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" [та ін.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - С. 185-187.
 • Романченко Н. В. Маркетингова оцінка франчайзингу як форми підприємництва / Романченко Н. В., Пічик К. В. // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой всеукр. науч. web-конф. молодых ученых, 7 марта 2013 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" [та ін.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - С. 115-116.
 • Россоха В. В. Технологічні трансформації в агропромисловому виробництві України : тенденції та результати / Россоха В. В., Соколов Д. О. // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища : монографія / за заг. ред. В. Я. Швеця ; Мін-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - Д. : [б. в.], 2013. - С. 429-474 : табл.

Інше

 • Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європейс. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013. - 279 с. : іл. - Включ. бібліогр. посилання. - Авт. зазначені на звороті тит. л.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Гуменна О. В. Розробка стратегії регіонального інноваційного розвитку в Україні : реформування освітньої сфери Одеського регіону / Гуменна О. В., Коротка М. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 39-43.
 • Романченко Н. В. Системний підхід до оцінки корупції в міжнародному бізнесі як фактора економічної небезпеки / Романченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 106-111.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Лобас М. Г. Тенденції в диференціації сучасної економічної науки / М. Г. Лобас, В. В. Россоха// АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 1-3. - С. 25-30.
 • Россоха В. В. Промисловий і споживчий маркетинг : особливості та інструменти / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 7-9. - С. 85-89.
 • Россоха В. В. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 10-12. - С. 108-112.
 • Россоха В. В. Інформаційне забезпечення маркетингового управління / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 4-6. - С. 53-56.

В інших виданнях України

 • Гуменна О. В. Інноваційна стратегія в системі маркетингу інновацій / Гуменна О. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Десятой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 3-4 апр. 2012 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. - С. 212-213.
 • Погасій В. І. Маркетингова стратегія продажу житлової нерухомості: основні етапи / Погасій В. І. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Десятой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 3-4 апр. 2012 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. - С. 233-235.

2011

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Чала Н.Д. Міжмуніципальне співробітництво як механізм розвитку внутрішнього потенціалу економічного зростання країни // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». - 2011. - Вип. 2. – С. 137-143.
 2. Гуменна О.В. Формування інноваційної культури споживання як фактор забезпечення економічного розвитку країни // Экономика Крыма. - 2011. - № 3. - С. 13-17.

В інших виданнях України

 1. Бугаєнко Н.В. Регіональний маркетинг в сфері освітніх послуг // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 46-48.
 2. Гуменна О.В. Технологічний аудит як елемент технологічної стратегії фірми // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування : Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, (8 квіт. 2011 р.) : [у 2-х ч.] / [за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової] ; Акад. муніцип. упр. - К. : Вид.-полігр. центр АМУ, 2011. - Ч. 1. - С. 195-197.
 3. Гуменна О.В. Значення маркетингового аналізу в управлінні інноваційними проектами // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 49-51.
 4. Пічик К.В. Методичні аспекти маркетингу територій // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 55-57.
 5. Пан Л.В. Тренды регионального покупательского и потребительского поведения в условиях кризиса // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web-конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь, ДИАЙПИ, 2011. - С. 53-55.
 6. Пан Л.В. Преимущества и проблемы оценки эффективности управления знаниями (УЗ) в организациях // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 67-69.
 7. Романченко Н.В. Розвиток партнерської мережі при розширенні бізнесу // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 248.

В іноземних виданнях

 1. Романченко Н.В. Формирование информационной модели В2В- бизнеса в Украине // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 80-82.
 2. Пичик Е.В. Информация - товар первой необходимости // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 73-74.

2010

 • Гуменна О.В. Роль інноваційних процесів в механізмі саморозвитку економіки / О.В.Гуменна // Экономика Крыма. – 2010. – №1 (30). – С.69-73 (0,31 др.арк.) – Ф.
 • Пан Л.В. Визначення трендів поведінки споживачів на українському ринку / Л.В. Пан // Економіка Криму, 2010. – № 1(30). – С. 117-120 (0,2 др. арк.). – Ф
 • Пан Л.В. Формування ефективної системи взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності в системі роздрібної торгівлі / Л.В. Пан // Вісник Національного транспортного університету. –Ч.1 –К.: НТУ, 2009. – Випуск 19. – С.325-330 (0,3 др. арк.). – Ф
 • Пічик К.В. Специфіка проведення маркетингових досліджень на промисловому ринку / К.В. Пічик // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 69. К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 87 – 93 (0,35 др. арк.). -Ф
 • Лазоренко Л.В. Інформаційна підтримка процесу управління маркетингом / Л.В. Лазоренко // Особенности развития регионов в новых экономических условиях. Материалы первой Всеукраинской научной web-конференции молодых ученых. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – С. 49 – 50 (0,05 др. арк.). -Ф.
 • Лазоренко Л.В. Стратегічний розвиток компаній в нових економічних умовах / Л.В. Лазоренко // Современные достижения в науке и образовании. Сборник трудов IV Международной научной конференции. – Будва, Черногория, 2010. – С. 305-308 (0,12 др. арк.). -Ф
 • Лазаренко Л.В. Особливості мотивації персоналу в умовах ризику / Л.В. Лазоренко // Малий та середній агро бізнес у системі фінансів підприємств. Матеріали науково-практичної конференції (у заочній формі). – К: ІАЕ, 2010. – С. 36 – 38 (0,06 др. арк.). -Ф
 • Лазоренко Л.В. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на сталий розвиток підприємства / Л.В. Лазоренко// Державне регулювання соціального підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Х: ХРІДУ, 2010. – С. 28 – 31 (0,07 др. арк.). -Ф
 • Пан Л.В. Роль коммуникаций "из уст в уста" (word-of-mouth) в маркетинге / Л.В. Пан //Управління розвитком підприємництва в сучасних умовах: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь, ДІАЙПІ, 2010. – С.120-122 (0,06 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Способи покращення захисту інформації на ринку інформаційних продуктів та послуг в Україні / Л.В. Пан // Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы восьмой всеукраинской конференции учёных, аспирантов, студентов –Сімферополь, ТНУ им. Вернадского, 2010. – С. 219-221 (0,1 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Приоритеты развития B2B-маркетинга в условиях новой экономической ситуации / Л.В. Пан // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях / Материалы Первой Всеукраинской научной web-конференции молодых учёных. – Симферополь: ДИАЙПИ, 4 марта 2010. – С. 55-57 (0,1 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Особливості споживчої мотивації на роздрібному ринку / Л.В. Пан // LXVI Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ. – К.: НТУ, 2010. – С. 242 (0,05 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В., Гуменна О.В. Роль інформації в інноваційному розвитку емерджентної економіки / Л.В. Пан // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: збірник наукових праць. –Черкаси – Одеса, 2010. – С.66-67 (0,06 др. арк.) – Ф
 • Пічик К.В. Методика визначення конкурентоспроможності магазину / К.В. Пічик // Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України – Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, 2010. – С. 112-117 (0,25 др. арк.). -Ф.
 • Романченко Н.В., Куцаченко Д. Потенційні можливості зростання та інноваційного розвитку підприємства в період кризових явищ / Н.В. Романченко, Д. Куцаченко // Збірник тез наукових доповідей пятої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». – Одеса: Одеський національнийй університет ім. І.І. Мечникова, 2010. – с.167-169 (0,06 др. арк.). - П
 • Романченко Н.В. Особливості формування брендів промисловими підприємствами України / Н.В. Романченко // Материалы первой всеукраинской научной web-конференции молодых ученых, 4 марта 2010. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – с.63-65 (0,06 др. арк.). - Ф
 • Чала Н.Д. Генеза державної економічної політики України / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип.1/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 129-138 (0,35 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Вплив соціального капіталу на економічний розвиток країни / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 2/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 163-169 (0,25 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Методологічні підходи до оцінки державної політики економічного розвитку / Н.Д. Чала // Теорія та практика державного управління Зб. наук. Праць. – Вип. 1 (28). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – с. 289 - 295 (0,32 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Система державного управління економічним розвитком в Україні / Н.Д. Чала // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. Праць. – Вип. 2 (29). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010 (0,15 др. арк.). -Ф.
 • Чала Н.Д. Концептуальна основа моделі-підходу державного управління регіональним розвитком «4 І» / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 3/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 523 -529 (0,25 др. арк.). -Ф
 • Lazorenko L. Сorporate culture as a way of preventing and combating corruption in an enterprise/ L. Lazorenko // Organization Immunity to Corruption Building Theoretical and Research Foundations. – Katowice, 2009, Poland – P. 279 – 287 - Ф
 • Пан Л.В. Значение внедрения стандартов социальной ответственности для украинского бизнеса / Л.В. Пан // Нравственность и экономика: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участиием. Сборник научных трудов. – Курган: Курганский филиал, ИЭ УрО РАН, 9 апреля 2010 г. – Т. 1. – С. 108-109 (0,05 др. арк.) – Ф
 • Pan L., Derevianko L. The art of uniting business and science in marketing / L. Pan, L. Derevianko // EBRF Conference "Recearch Forum to Understand Business in Knowledge Society", September 15 – 17, Nokia, Finland , University of Tampere, 2010. – P.172 – 173 (0,05 др. арк.) – П
 • Pan L. Organizational Immunity end Corruption: Building Theoretical and Research Foundations edited by Agata Stachowicz-Stanusch / L.Pan // The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences, 2009. – 482 р. (21 chapter of L. Pan – Modern Tendencies of Companies' Image Forming)- 297-310 p. (0,35 др. арк.) – Ф
 • Романченко Н.В. Культурная матрица как фактор успешности бизнеса международной компании / Н.В. Романченко // Нравственность и экономика: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участиием. Сборник научных трудов. – Курган: Курганский филиал, ИЭ УрО РАН, 9 апреля 2010 г. – Т. 1. – С. 122-123 (0,35 др. арк.). - П
 • Чалая Н.Д. Государственная инвестиционная политика стимулирования экономического развития / Н.Д. Чала // Экономика, государство и общество в 21-ом веке. VIII Румянцевские чтения на базе Курского филиала Российского государственного торгово-экономического университета, 29 апреля 2010 г. – Материалы научных чтений. – Курск: Изд-во «Деловая полиграфия», 2010. – с.227-237. (0,35 др. арк.). -Ф

2009

 • Гуменна О.В. Управління інноваційно-інвестиційними проектами в кризових умовах // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук. -практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 118-120.
 • Гуменна О.В. Формування інфраструктури ринку інноваційної продукції // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 33-36.
 • Єрофеєва Т.А. Система управління вартістю компанії в інституційній економіці : методологічні аспекти // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 42-47.
 • Лазоренко Л.В. Інтерактивні методи викладання бізнес-дисциплін // "Теория и практика экономики и предпринимательства" : VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 4-6 мая 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского … [и др.]. -[Симферополь], [2009]. – С. 27.
 • Лазоренко Л.В. Мотивація праці в умовах ризику // Экономика Крыма. – 2009. – № 26. – С. 15-18.
 • Лазоренко Л.В. Особливості комерційної діяльності в сучасних умовах // Теория и практика предпринимательской деятельности : материалы третьей междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, 15-18 апр. 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Белорус. гос. эконом. ун-т, Ягеллон. ун-т. – [Симферополь : Азимут], [2009]. – С. 35-37.
 • Лазоренко Л.В. Роль керівника в досягненні успіху організації // Економіка і управління. – 2009. – № 1. – С. 67-71.
 • Лазоренко Л.В., Гуткевич С.О. Система управління персоналом у підприємствах України в сучасних умовах // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 6-7.
 • Лазоренко Л.В. Система управління персоналом у підприємствах України в сучасних умовах / Лазоренко Л. В., Гуткевич С.О. // Міжнародний науково-практичний бізнес-форум «Бізнес і наука : вектори співпраці», смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна, 18-22 трав. 2009 р. / МОН України… [та ін.]. – Симферополь, 2009. – С. 6-7.
 • ЛазоренкоЛ.В. Стратегія розвитку персоналу організації в умовах глобалізації економіки // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2009 р., Тернопіль / [відп. за вип. Луців О. Р.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Галиц. ін-т ім. В. Чорновола, Терноп. міськрада. – Тернопіль : ["Підручники & посібники"], 2009. – С. 59-61.
 • Пан Л.В. Единство теории и практики в маркетинге // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 38-40.
 • Погасій В.І. Ефективні засоби розповсюдження рекламної інформації в контексті девелопменту коттеджного містечка // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 40-42.
 • Погасій В.І. Маркетингові комунікації як запорука успішної діяльності торгово-розважальних центрів // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 75-78.
 • Романченко Н.В. Антикризові заходи в маркетинговій політиці компанії // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 груд. 2009 р. / [відп. за вип. Горовий Д. А.] ; МОН України, Північно-схід. наук. центр Трансп. акад. України, Харків. нац. автомобільно-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2009. – Т. 2. – С. 17-18.
 • Романченко Н.В. Культурні виміри України та успішність міжнародного бізнесу // Экономика Крыма. – 2009. – № 27. – С. 104-107
 • Романченко Н.В. Культурні детермінанти міжнародного франчайзингу // Маркетинг у третьому тисячолітті : зб. тез наук. доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, Донецьк, 15-16 трав. 2009 р. / [відп. за вип. О.М. Азарян] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ... [та ін.]. – Донецьк :[Цифрова типографія], 2009. – Т. III, ч. II. – С. 46-47.
 • Романченко Н.В. Мотивація працівника в процесі управління виконанням робіт // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы седьмой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь, 15-18 апр. 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : [Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского], 2009. – С. 11-13.
 • Романченко Н.В. Напрями оптимізації маркетингової політики в умовах кризи // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2009 р., Тернопіль / [відп. за вип. Луців О. Р.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Галиц. ін-т ім. В. Чорновола, Терноп. міськрада. – Тернопіль : ["Підручники & посібники"], 2009. – С. 69-70.
 • Романченко Н.В. Особенности вовлечения персонала в процесс внедрения изменений // Теория и практика экономики и предпринимательства : VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 4-6 мая 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского ... [и др.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 29-30.
 • Романченко Н.В. Ценностные ориентации персонала компании : использование при внедрении изменений // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 7-9.
 • Рябікова Г.В. Криза як фактор трансформації інформаційної інфраструктури підприємства // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук. -практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 15-16.
 • Чала Н.Д. Від нового знання до нової доданої вартості // Бізнес і наука : вектори співпраці : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна, 18-22 трав. 2009 р. / МОН України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського … [та ін.]. – Симферополь, 2009. – С. 59-61.
 • Чала Н.Д. Підходи до класифікації теорій економічного розвитку // Збалансований (сталий) місцевий розвиток : теоретичні та практичні аспекти : зб. наук. пр. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2009 р. / [гол. ред. кол. Мальчин Ю.М.] ; Акад. муніцип. упр., Прогр. розвитку ООН, Всеукр. еколог. ліга. – К. : [Акад. муніцип. упр.], 2009. – С. 38-45.
 • Чала Н.Д. Системний підхід до управління розвитком держави // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Управління" : зб. наук. пр.. – К. : [Акад. муніцип. упр.], 2009. – Вип. 1 : Державне управління та місцеве самоврядування / [ред. кол. : В. Д. Бакуменко (голова) ... та ін.]. – С. 89-98.

2008

 • Гуменна О.В. Роль регіональної інноваційної діяльності у розвитку українського бізнесу / Гуменна О. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврмческого национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 64-65.
 • Єрофеєва Т.А. Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку / Єрофеєва Т. А. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 67.
 • Єрофеєва Т.А. Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону / Єрофеєва Т. А. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики», м. Харків, 22-23 трав. 2008 р. / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : [ХНЕУ], 2008. — С. 104-107.
 • Єрофеєва Т.А. Роль ключових чинників вартості в управлінні бізнесом / Єрофеєва Т. А.,Гуменна О.В. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 203-207.
 • Лазоренко Л.В. Економічний механізм регулювання ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств малого бізнесу / Л. В. Лазоренко // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – C. 382-383.
 • Лазоренко Л.В. Особенности управления персоналом в коммерческих организациях Украины / Лазоренко Л. В. // Търговията в съвременното общество : теория и практика : сб. с доклади : от юбилейна международна научна конференция по случай 55 години катедра «Икономика и управление на търговията» и 60 години специалност «Икономика на търговията», г. Варна, 10-11 октомври 2008 г. / [редкол. : Николинка Сълова (председател)… и др.]. – Варна : Изд-во Икономически университет «Наука и икономика», 2008. – С. 546-551.
 • Лазоренко Л.В. Роль цільового управління в підвищенні ефективності господарської діяльності підприємств / Лазоренко Лариса Віталіївна // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків,19 груд. 2008 р. / МОН України, Північно-схід. наук. центр Транспортной акад. України, Харків. нац. автомобільно-дорож. ун-т. – Харків : [ХНАДУ], 2008. – С. 111-112.
 • Пан Л.В. Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку / Єрофеєва Т.А., Пан Л. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 67.
 • Пан Л.В. Влияние поведения потребителей на управление трендом / Пан Л. В. // Конкурентоспособность и инновации : проблемы науки и практики. – 2008. – С. 184-187. – (Бизнесинформ ; № 11).
 • Пан Л.В. Вплив культури на рівень економічної свободи і міжнародну комерційну діяльність / Л. В. Пан, Н.В. Романченко // Наукові записки. Т. 81 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. І. Г.Лук'яненко, Г. С. Григор'єв]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 61-66.
 • Пан Л.В. Інтегральні маркетингові комунікації (ІМС) як новий інструмент управління бізнесом / Пан Лілія Володимирівна // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 132-133.
 • Пан Л.В. Комплекс маркетингу та його роль в умовах комунікаційної ери маркетингу / Л. В. Пан // Экономика Крыма. – 2008. – № 25. – С. 33-36.
 • Пан Л.В. Лояльність споживачів як стратегічний показник успішності компанії / Пан Л. В. // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / за ред. : Мальчина Ю. М., Ніколенка Ю. В. ; МОН України, Акад. муніципального управління. – К., 2008. –Вип. 28. – С. 193-200.
 • Пан Л.В. Маркетинг нових ідей як сучасна модель розвитку взаємовідносин зі споживачем / Пан Л. В. // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 148. – С. 84-87.
 • Пан Л.В. Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону / Пан Л. В., Єрофеєва Т. А. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики», м. Харків, 22-23 трав. 2008 р. / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : [ХНЕУ], 2008. — С. 104-107.
 • Пан Л.В. Особливості функціонування підприємств в умовах посилення конкуренції / Пан Л. В. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 152-153.
 • Пан Л.В. Особенности развития малого предпринимательства в Украине / Пан Л. В. // Таврійський економічний журнал. – 2008. – № 1 (1). – С. 38-42.
 • Пан Л.В. Проблеми забезпечення адекватної реакції організації на зміни в середовищі функціонування / Пан Л. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 229-231.
 • Пан Л.В. Стратегічний моніторинг як підсистема стратегічного управління підприємством / Пан Л. В., Романченко Н. В. // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2008. – № 5. – С. 357-358.
 • Пічик К. В. Розробка упакування товару як елемент мерчендайзингу / Пічик К. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 34.
 • Пічик К.В. Вендінговий бізнес в Україні / Пічик К. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 173-174.
 • Пічик К.В. Семплінг — новітній інструмент маркетингових комунікацій / Пічик К. В. // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 134.
 • Романченко Н.В. Вплив факторів культурного середовища на міжнародний бізнес компанії / Романченко Н.В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 377-379.
 • Романченко Н.В. Матрична організація служби маркетингу з товарною (брендовою) орієнтацією / Романченко Н.В. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів.
 • Романченко Н.В. Формування програм лояльності / Романченко Н.В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. – Симферополь, 2008. – С. 45-46.
 • Чала Н.Д. Виміри сучасної економічної політики України / Н. Чала // Політичний менеджмент. Спецвип. : Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : [за матеріалами наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми політичного менеджменту», м. Київ, 15-16 жовт. 2008 р.] / Укр. акад. політичних наук… [та ін.]. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 215-223.
 • Чала Н.Д. Інноваційна система України : проблеми розбудови / Чала Н. Д. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 81-83.
 • Чала Н.Д. Логістичні рішення як інструмент підвищення ефективності діяльності місцевих органів влади / Н. Д. Чала // Теорія та практика державного управління : [зб. наук. праць] / Нац. акад. держ. управління при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління.— Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – Вип. 1 (20). – С. 171-178.
 • Чала Н. Д. Маркетинг регіонів як інструмент залучення інвестиційних ресурсів / Чала Ніна Дмитрівна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-24 жовтня 2008 р. У 3 ч. Ч. 3 : Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні / НАН України, РВПС України, 2008. – С. 276-279.
 • Чала Н.Д. Механизмы выравнивания асимметрии регионального развития в условиях глобализации / Чалая Н.Д. // Публичное управление. – 2008. – С. 15-23. – Журн. вид. армян. мовою Акад. гос. упр. Респ. Армения (гол. ред. Оганес Арутюнян).
 • Чала Н.Д. Соціально-відповідальне підприємництво як основа місцевого самоврядування / Чала Н. Д. // Європейські орієнтири муніципального управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (14 берез. 2008 р.). [В 2 ч.]. Ч. 1 / Акад. муніципального управління ; [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Акад. муніципального управління], 2008. – С. 307-310.
 • Пан Л.В. Consumer Behaviour as Strategic Factor of Brand Management / Liliya Pan // Търговията в съвременното общество : теория и практика : сб. с доклади : от юбилейна международна научна конференция по случай 55 години катедра «Икономика и управление на търговията» и 60 години специалност «Икономика на търговията», г. Варна, 10-11 октомври 2008 г. / [редкол. : Николинка Сълова (председател)… и др.]. – Варна : Изд-во Икономически университет «Наука и икономика», 2008. – С. 401-407.
 • Пан Л.В. Entrepreneurship (Small Business Management) in Competitive Economy of Ukraine / L. V. Pan // Monthly House Jornal / National Foundation of Indian Engineers. – 2008. – Vol. XXI, no. 11 (February). – P. 2-6.
 • Пан Л.В. Problems and Obstacles Young Entrepreneurs Face When Emerging Business Society of Ukraine / Pan L. V. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів. – С. 242-243.
 • Романченко Н.В. Du diligence як метод прийняття управлінських рішень / Романченко Н. В. // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 23-24.
 • Єрофеєва Т.А. Value — Based Management of Company / Yerofeeva T. A. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів. – С. 252-253.

2007

 • Єрофеєва Т.А. Підходи до оцінки вартості бізнесу : проблеми їх використання / Т.А. Єрофеєва // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 25–30.
 • Пан Л.В. Маркетинг нових ідей як сучасна модель розвитку взаємовідносин зі споживачем / Л.В. Пан // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 57–60.
 • Пічик К.В. Методика визначення цільового ринку компанії / К.В. Пічик // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 66–69.
 • Романченко Н.В. Методи обґрунтування рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності / Н.В. Романченко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 74–80.

2006

 • Єрофеєва Т.А. Оцінка вартості бізнесу: проблеми та обмеження традиційних підходів // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 123-126.
 • Лазоренко Л.В. Психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 10-12.
 • Лазоренко Л.В. Роль бюджетного планування у формуванні доходів державного та місцевих бюджетів // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. / Акад. муніципального упр. – К., 2006. – Вип. 22. – С. 82-87.
 • Лазоренко Л.В. Роль влади в сучасних умовах діяльності // Экономика Крыма. – 2006. – № 18. – С. 24-28.
 • Лазоренко Л.В. Формування кар’єри в сучасних умовах // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 143-144.
 • Пан Л.В. Массовая индивидуализация как ответ на поведение потребителей // Стратегія маркетингу. – 2006.– № 2. – С. 49-54.
 • Пан Л.В. Прикладні аспекти управління брендами в Україні / Л.В. Пан, І.П. Небиш // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 80-83;
 • Пан Л.В., Шаповалова І.В. Соціально-відповідальний бізнес як передумова досягнення конкурентноздатності фірми // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дн., 2006. – Вип. 218., т. 4. – С. 1122-1132.
 • Пан Л.В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу: теоретичні та практичні аспекти // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы Междунар. науч.-практ конф. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийський нац. ун-т им. В. Вернадського. – Симферополь, 2006. – С. 87-90.
 • Пан Л.В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу: теоретичні та практичні аспекти // Экономика Крыма. – 2006. – № 17. – С. 73-74.
 • Пічик К.В. Завоювання уваги споживача – головна мета мерчендайзингу // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький, та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 84-86.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 29-31.
 • Пічик К.В. Маркетинг на міжнародному фінансовому ринку // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. = Problems of Foreign Economic Relations DEvelopment and Attraction of Foreign Investments: regional aspect: collection of scientific works / Донецкий нац. ун-т. – Д., 2006. – С. 753-757.
 • Романченко Н.В. Адаптация персонала как одна из основных функций руководителя среднего звена // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 162-165.
 • Романченко Н.В. Адаптація функцій маркетингового управління міжнародним бізнесом до культурних особливостей національних ринків // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 87-89.
 • Романченко Н.В. Адаптація як технологія управління трудовою поведінкою працівників в структурних підрозділах // Экономика Крыма. – 2006. – № 18. – С. 9-12.
 • Романченко Н.В. Значение культурного анализа в международном предпринимательстве // Стратегія маркетингу. – 2006. – № 2. – С. 91-96.

2005

 • Пан Л.В. Транзитна реклама як ефективний інструмент формування обізнаності споживачів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 44: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2005. - С. 93-96.
 • Пан Л.В. Вплив концепції поведінки споживачів на розвиток підприємництва в Україні // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 1. - Ялта, 2005. - С. 20-21.
 • Пан Л.В. Вплив концепції поведінки споживачів на розвиток підприємництва в Україні // Экономика Крыма. - 2005. - № 15. - С. 6-10.
 • Лазоренко Л.В. Роль акцизів у формуванні доходної частини бюджету // Формування ринкових відносин в Україні . - 2004 . - № 5. - С.34-37.
 • Лазоренко Л.В. Роль інформації у процесі підготовки раціональних управлінських рішень // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти: Зб наук. доп. Х міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ , 27 - 28 січня 2005 р. У 2- х ч. - Ч. 1 / Європейський ун- т. - К., 2005. - С. 200-202.
 • Лазоренко Л.В. Сучасні аспекти мотивації персоналу. // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф, 6 - 7 жовт. 2005 р. / Ред.. Н.В. Валінкевич та ін.; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України, Ін-т підприємництва та сучасних технол. - Житомир, 2005. - С. 96 - 98.
 • Лазоренко Л.В. Психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 2. - Ялта, 2005. - С. 23-24.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 2. - Ялта, 2005. - С. 56- 57.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Экономика Крыма. - 2005. - № 15. - С. 16-11.
 • Пічик К.В. Механізм здійснення займів на ринках єврооблігацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - Вип. 50: У 2- х ч. - Ч. ІІ / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин - К., 2005. - С. 67- 71.
 • Пічик К.В. Специфіка здійснення маркетингових досліджень на промисловому та споживчому ринках. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - Вип. 50: У 2- х ч. - Ч. ІІ / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин. - К., 2005. - С.53-58.
 • Романченко Н.В. Критерії оптимізації експорту підприємства. // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. - Вип. 201: В 4 т. - Том 1. - Дн, 2005. - С. 189-194.
 • Романченко Н.В. Оцінка конкурентоспроможності експортної продукції виробничого призначення з урахуванням капіталовкладень споживача // Збірник наукових праць Інституту регіональних досліджень НАН України / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Л., 2005 - С. 171-180.
 • Романченко Н.В. Прийняття рішень у сфері міжнародного маркетингу з урахуванням особливостей формування грошових потоків. // Збірник наукових праць Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету. - Кривий Ріг:, 2005. - № 2. - С.211-223.

2004

 • Пан Л.В., Сисенко Н.В., Абрамович О.К. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Пан Л.В. Реклама на транспорті як ефективний інструмент маркетингових комунікацій // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. пр. / Укр. держ. акд. залізничного транспору. - 2004. - № 7: Спец. вип. - С. 55- 56.
 • Пан Л.В., Сисенко Н. Управління знаннями як конкурентна перевага// Києво- Могилянська Бізнес Студія. - 2004. - № 9. - С. 56- 64.
 • Абрамович О.К., Пан Л.В., Сисенко Н.В. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Греченкова О.В., Головень В.П. Оцінки економічного зростання в перехідних економіках // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 14: Економічні студії / Редкол.: В.С. Брюховецькийта ін; НаУКМА.- К., 2004 - С. 43-45.
 • Головень В.П. Диверсифікація зовнішньої торгівлі в Україні // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 14: Економічні студії / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін.- К., 2004 - С. 64-70.
 • Лазоренко Л.В. Роль акцизів у формуванні доходної частини бюджету // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. - Вип. 5 (36) / Ред.: І.К. Бондар та ін.; М- во економіки та з питань європейської інтеграції України. Наук.-дослідний економ. ін- т . - К., 2004. - С.34- 36.
 • Лазоренко Л.В. Спрощена система оподаткування підприємств малого бізнесу // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / Ред. М.Я. Дем'яненко; Нац. наук. центр "Ін- т агаррної економіки". - К., 2004. - С. 49- 54.
 • Лазоренко Л.В. Україна і Європейський Банк Реконструкції і Розвитку: через співпрацю до ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин. - К., 2004. - Вип.. 46, Ч. ІІ. - С. 68- 71.
 • Пічик К.В. Аналіз кредитних ризиків банків і шляхи їх мінімізації // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / Ред. М.Я. Дем'яненко; Нац. наук. центр "Ін- т агаррної економіки". - К., 2004. - С. 217-225.
 • Романченко Н.В., Хорольський В.П., Діянова І.П. Методи основи управління нематеріальними активами на підприємствах гірничо-металургійного комплексу // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т. - Дн., 2004. - Вип. 198, Т. IV. - С. 998-1008.
 • Сисенко Н.В., Абрамович О.К., Пан Л.В. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Сисенко Н.В., Пан Л.В. Управління знаннями як конкурентна перевага // Києво- Могилянська Бізнес Студія. - 2004. - № 9. - С. 56- 64.

2003

 • Пан Л.В. Збалансована система показників (Balanced Scorecard - BSc) як інструмент ефективного управління стратегією організації // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 56-63.
 • Пан Л.В. Зміна традиційної парадигми менеджменту: причини та сутність // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2 Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 338-342.
 • Пан Л.В. Знання як стратегічний актив організації // Сучасні проблеми економіки підприємства: Матеріали наук.-практ. конф., 5 листоп., 2003 р.: В 2 т. - Т.2. - Дн.,2003. - С. 45- 46.
 • Пан Л.В. Необхідність урахування факторів зовнішнього середовища в управління людськими ресурсами організації // Вчені записки: Наук. зб./ Київ. нац. економ. ун- т. - 2003. - Вип. 5. - С. 74- 79.
 • Пан Л.В. Обґрунтування необхідності стратегічного планування на вітчизняних підприємствах // П-во, госп-во і право. - 2003. - № 10. - С. 8-11.
 • Пан Л.В. Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу в системі управління // Бізнес-освіта як бізнес: Якість послуг і соціальна відповідальність: Матеріали п'ятої щоріч. міжнар. конф. "Розбудова менеджмент-освіти в Україні", м. Харків, 13-15 листоп. 2003р. - К., 2003. - С. 23-35.
 • Єрофеєва Т.А. Грошово-кредитна політика в умовах стабілізації економічного розвитку України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2: Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 334-337.
 • Єрофеєва Т.А. Грошово-кредитне регулювання в період стабілізації національної економіки // Управління економікою в ринкових умовах в контексті стратегічних напрямів розвитку України до 2011 року: Тези наук.-практ. конф. м.Київ. - К., 2003. - С. 14-18.
 • Єрофеєва Т.А. Довгостокова грошово- кредитна полтика в Україні // Вчені записки / Харків. ін- т управління - 2003. - № 10. - С. 90- 94.
 • Єрофеєва Т.А. Монетарні передумови економічного зростання в Україні / Від лідера - особистості до держави - лідера: Зб доп. та тез до ІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 серп. 2003 р. - К., 2003. - С. 140- 143.
 • Лазаренко Л.В. Вплив екологічних факторів на економічний розвиток країни // Наукові праці МАУП / Ред..: М.Ф. Головатий та ін.; Міжрегіональна акад. управління персоналом. - 2003. - Вип. 7: Роль молоді у формуванні екологічного менеджменту. - С. 34- 35.
 • Лазаренко Л.В. Роль оптимізації співвідношення між основними функціями податків у підвищені ефективності податкової політики держави // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. професорсько- викладацького складу і аспірантів / М- во освіти України. Акад. муніципального управління. - 2003. - Вип. 13. - С. 59- 63.
 • Лазоренко Л.В. Основні тенденції розвитку агробізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. - Вип. 3 (22) / Ред. І.К. Бондар та ін.; М- во економіки та з питань європейської інтеграції України. Наук.-дослідний економ. ін- т . - К., 2003. - С. 90- 95.
 • Лазоренко Л.В. Особливості метології розробки та прийняття господарських рішень в умовах корпоративного управління // Актуальні проблеми корпоративного управління в Україні: Зб наук. пр. / МАУП. Прикарпат. філія МАУП, Міжнар. фінансова корпорація. - К.: Наук. світ, 2003. - С. 117- 120.
 • Романченко Н.В. Економічна оцінка ефективності зустрічних операцій в практиці зовнішньоекономічної діяльності фірм // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т. - Дн., 2003. - Вип. 185, Т. 1. - С. 778- 783.

Анотації курсів

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Digital - маркетинг
Дисципліна "Digital-маркетинг" спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики цифрового маркетингу; отримання ними умінь і навичок самостійної розробки стратегій цифрового маркетингу, обрання необхідних каналів та інструментів цифрової маркетингової комунікації, оволодінні необхідними навичками роботи з відповідними ресурсами, програмами, що забезпечують роботу в цифрових мережах, а також зі спеціалізованими інформаційними технологіями та системами в середовищі digital - маркетингу.


Project-менеджмент
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки розглядає сучасні концепції управління проектами. Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки його ефективності, вибору виконавців, розрахунку бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Предметом дисципліни «Project менеджмент» є вивчення конкретних практик ведення проектів, а також супутніх процесів які виникають при цьому – управління якістю, ризиками, бюджетним плануванням часу та ресурсів.


PR-технології в організаціях
Дисципліна "PR-технології в організаціях" є вибірковою. Курс орієнтований на розуміння ролі PR у маркетингу, оволодіння практичними навичками у сфері масових комунікацій, інструментарієм, який формує зовнішній облік компанії; методами оцінки ефективності PR-компанії. Головною метою курсу PR-технології в організаціях - вивчення сучасного інструментарію налагодження комунікацій із зовнішнім та внутрішнім середовищем організації.


Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу
Сутність та сучасна концепція менеджменту та маркетингу, система та характеристики. Ключові фактори ефективного менеджменту. Основні закони ефективних маркетингових кампаній. Сучасні інструменти менеджменту та маркетингу. Маркетинг і загальні бізнес-процеси: роль, взаємозв'язок і вимірювання результатів. Планування, організація та контроль маркетингової діяльності підприємства. Оцінка ефективності маркетингової діяльності. Маркетинг сьогодні в Україні і світі.


Антикризове управління
Антикризове управління – це особлива система управління підприємством, яка спрямована на запобігання або усунення наслідків впливу несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту. Курс націлений на формування у студентів знань про виникнення й механізми переборення різних видів криз та передусім тих, що пов’язані з маркетинговою діяльністю підприємства, проблемами збуту, погіршення положення на ринку, неконкурентоспроможністю, іміджевими втратами, зниженням лояльності споживачів тощо. Завдання курсу: розглянути причини та особливості перебігу криз; вивчити підходи до діагностування криз; навчитися розробляти ефективну систему заходів щодо запобігання дестабілізаційним процесам й подолання наслідків впливу криз


Аспірантський дослідницький семінар


Бізнес планування у сфері енергозбереження
Метою дисципліни є надання студентам базових теоретичних знань і навичок щодо методів економічного аналізу інженерних рішень, ведення економічних розрахунків та підготовки техніко-економічних обґрунтувань і роботи з науково-технічною та економічною літературою. Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання: знання: - термінології та методів ведення економічних розрахунків; - структури та вимог до розроблення бізнес-планів інвестиційних проектів у сфері енергозбереження; уміння: - використовувати знання економічної теорії, ринкової економіки та макроекономіки під час під час вирішення різних прикладних завдань; - аналізувати стан довкілля та економіки підприємства, а також обирати оптимальні рішення проблем виробництва та використання енергоресурсів; досвід: - ведення економічних розрахунків; - ведення аналізу перспективності використання різних варіантів реалізації проектів у сфері енергозбереження, - ведення аналізу перспективності використання різних типів обладнання та технологій.


Бізнес-планування
Курс "Бізнес-планування" є вибірковою дисципліною для опанування знаннями й навичками з професійної та практичної підготовки бакалаврів менеджерів. Основною метою курсу є формування у студентів системних знань з методології розробки бізнес-планів у діяльності підприємств та контролю їх виконання; засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок бізнес-планування, оволодіння сучасними прийомами бізнес-планування; набуття вмінь і навичок щодо визначення ефективних методів та засобів використання ресурсів підприємства. В процесі вивчення дисципліни "Бізнес-планування" студент набуде компетенції аналізувати склад, структуру й динаміку показників на підприємствах з різними формами власності при розробці бізнес-плану; розроблення й обґрунтовування основних показників, що входять до складу бізнес-плану підприємства; використовувати сучасні методи планування на підприємствах. Дисципліна охоплює повний цикл - від вивчення методологічних основ бізнес-планування до оцінки підприємницьких ризиків, що виникають при реалізації бізнес-ідеї. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший присвячений вивченню концептуальних основ бізнес-планування. Другий рівень охоплює вивчення структури та технології розробки бізнес-планів. Бізнес-планування має свою специфіку і вимагає наявності у менеджерів і учасників бізнес-планування спеціальних навичок і знань.


Бренд-менеджмент
Дисципліна "Бренд-менеджмент" спрямована на формування у студентів теоретичних навичок щодо використання стратегії брендингу, а також застосування практичних вмінь в сучасному бізнесі з метою отримання підприємством довгострокового прибутку. Студенти навчаться використовувати основні моделі та інструменти формування брендів, аналізувати маркетингову ситуацію навколо бренду та розробляти довгострокову стратегію підприємства. Студенти візьмуть участь в розробці та прийнятті управлінських рішень щодо формування, планування та розвитку бренду. Передбачено вивчення етапів формування системи маркетингових комунікацій в сфері бренд-менеджменту, а також методів розвитку торговельних марок та їх перетворення на бренди.


Економіка підприємства
Дисципліна сприяє формуванню у студента сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань з теорії та практики управління, прогнозування і планування результатів діяльності підприємства. Предметом курсу "Економіка підприємств" є вивчення основ операційної, економічної та фінансової діяльності підприємства у їх щільній взаємодії відповідно до концепції сучасного менеджменту, а також формування у студента розуміння того, як виявляти резерви підвищення ефективності діяльності підприємства, зокрема здійснювати обґрунтування ефекту, ефективності й результативності рішень у відповідній функціональній сфері.


Економіка праці
Курс "Економіка праці" дозволяє сформувати систему знань з теоретичних основ і нормативно-правових положень економіки праці та соціально-трудових відносин, а також отримати практичні навички з організації та управління працею на мікрорівні, враховуючи інституційні й макроекономічні чинники та стан ринку праці. Основна увага приділяється вивченню методичних положень функціонування, розвитку і регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві, оптимального використання робочої сили на макрорівні і трудових ресурсів на мікрорівні, підвищення продуктивності та ефективності праці. Дисципліна охоплює повний цикл - від макроекономічних й інституційних чинників соціально-трудових відносин і економіки праці до формування ефективної системи використання трудового потенціалу підприємства. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший рівень розкриває значення праці, сутність та чинники формування трудового потенціалу на макрорівні і ринку праці, а також інституційні та нормативно-правові засади соціально-трудових відносин і економіки праці. Другий рівень передбачає засвоєння основних положень оплати праці, її організації та нормування, формування системи соціально-трудових відносин, перш за все в контексті соціального партнерства, забезпечення соціального захисту населення, визначення продуктивності та ефективності праці, опанування планування праці та підготовки відповідної звітності. Курс "Економіка праці" в комплексі зі знаннями, набутими при вивченні інших дисциплін, фокусує їх для формування компетенцій щодо оцінки макроекономічних та інституційних чинників економіки праці і соціально-трудових відносин на підприємстві, аналізу процесів, що відбуваються в соціально-трудовій сфері національної економіки та на ринку праці, практичних вмінь і навичок щодо управління працею на макро- і макрорівнях.


Економічний аналіз
Сучасні методики економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів. Системне оцінювання діяльності організації, виявлення внутрішніх резервів національного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.


Емоційний інтелект
Опанування курсу "Емоційний інтелект" сприяє розвитку усвідомленості, емоційної компетентності, внутрішньої стійкості та зрощує вміння вибудовувати стосунки з собою, іншими людьми, світом в умовах нової реальності.


Енергетичний аудит
Метою вивчення курсу "Енергетичний аудит" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та проведення енергетичного аудиту. Під час вивчення курсу студенти отримають також практичні навички щодо збирання та аналізу економічної та технічної інформації щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Буде також проаналізовано типові помилки під час проведення енергетичного аудиту, що їх зазвичай припускаються енергоаудитори в Україні та за кордоном. Зокрема щодо думки ніби-от енергоаудит - це тільки розроблення енергоощадних заходів Під час вивчення курсу студенти отримають знання щодо організації та проведення енергетичного аудиту : - підприємств; - галузей економіки; - території (міста, регіону та економіки України в цілому). З урахуванням проблем тарифної політики буде представлено підходи до проведення аудиту енергетичного складника тарифів підприємств енергетики та житлово-комунального господарства.


Злиття та поглинання корпорацій
Курс "Злиття та поглинання корпорацій" дозволяє сформувати систему знань з теорії інтеграції бізнесу шляхом злиття і поглинання компаній як можливої стратегії їх розвитку та отримати навички практичного застосування щодо основних форм і методів угод M&A. Основна увага приділяється вивченню нормативно-правового, інституційного і методичного забезпечення злиття і поглинання корпорацій, освоєнню організаційних і економічних засад здійснення угод M&A. Дисципліна охоплює повний цикл - від історичних аспектів розвитку ринку M&A до організаційно-економічного механізму угод злиття і поглинання. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні та історичні аспекти ринку M&A, принципові ознаки і види злиттів та поглинань, мотиви і чинники M&A, інституційне забезпечення процесу. Другий рівень дозволяє апробувати отримані знання шляхом їх практичного застосування в частині освоєння організаційних засад угод M&A, поетапної процедури і механізму злиття і поглинання, визначення економічної ефективності угоди M&A. Знання, предбачені курсом "Злиття та поглинання корпорацій", в комплексі зі знаннями інших дисциплін фокусуться на формуванні компетенцій щодо злиття та поглинання корпорацій в контексті обґрунтування альтернативної органічному зростанню стратегії.


Інвестиційний менеджмент
Курс спрямований на формування цілісної системи знань з теорії та практики управління інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики забезпечення суб'єктів господарювання інвестиційними ресурсами, формування логіки прийняття управлінських рішень реального і фінансового інвестування, ознайомлення з сучасними інвестиційними інструментами, які використовуються у вітчизняній і світовій практиці.


Інноваційний маркетинг
Курс "Інноваційний маркетинг" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей використання новітніх інструментів маркетингу. Основна увага приділяється формуванню спеціальних знань з теорії та методології; опанування знаннями і навичками у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та використання сучасних інструментів в маркетингу. Дисципліна охоплює повний цикл - від поняття до аналізу сучасних прогресивних методик та підходів, визначення ефективності використання найновіших технологій для досягнення цілей маркетингу. Дисципліна передбачає багато практичних завдань та досліджень. Дисципліна "Інноваційний маркетинг" поєднує знання, набуті під час вивчення дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства", "Інтелектуальна власність".


Інноваційний менеджмент
Дисципліна "Інноваційний менеджмент" дозволяє сформувати систему знань щодо сучасних форм керування інноваційними процесами на будь-якому рівні за допомогою їх якісної й кількісної зміни в результаті застосування адекватних методів організації та керування, що забезпечують єдність науки, техніки, виробництва й споживання, тобто задоволення суспільних потреб в інноваційному продукті. Програмою дисципліни передбачено два модулі. Перший розкриває теоретико - методичні засади інноваційного менеджменту, що дозволяє побачити еволюція інноваційного процесу в контексті соціально-економічної трансформації суспільства та обумовлюється складністю і багатогранністю проблем інноваційної сфери.. Другий модуль дозволяє практично реалізувати і управляти інноваційними ідеями і проектами за допомогою існуючих інструментів, методів і способів інноваційного менеджменту.


Інноваційний розвиток підприємств
Курс "Інноваційний розвиток підприємства" дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок з інноваційної діяльності підприємства в сучасних економічних умовах, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики; опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, методів організації, планування, маркетингу і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах. При проведенні занять необхідно забезпечити глибоке засвоєння студентами основ управління підприємством у ринкових умовах, що базується на ефективному використанні інноваційного потенціалу підприємства.


Інноваційний розвиток підприємства
Курс "Інноваційний розвиток підприємства " дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок з інноваційної діяльності підприємств в сучасних економічних умовах, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики; опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, методів маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах. При проведенні занять необхідно забезпечити глибоке засвоєння студентами основ маркетингового управління підприємством в ринкових умовах, що базується на ефективному використанні інноваційного потенціалу підприємства.


Інтелектуальна власність
Метою вивчення курсу є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. Об'єктом вивчення дисципліни є сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні вміти визначити: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності; - вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; - процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.


Інтернет-маркетинг
Дисципліна "Інтернет-маркетинг" спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики Інтернет-маркетингу та електронної комерції ; отримання ними комплексного розуміння, що включає в себе поняття "Інтернет-маркетинг"; умінь і навичок самостійної роботи з сучасними інструментами , що використовує Інтернет-маркетинг з метою просування комерційних проектів; обрання для електронної комерції відповідних каналів цифрової маркетингової комунікації в мережі Internet; оволодінні необхідними навичками роботи з програмними продуктами, які використовує Інтернет-маркетинг.


Інформаційні системи та технології в маркетингу
Курс "Інформаційні системи та технології в маркетингу" дозволяє сформувати систему теоретичних знань з основ організації та функціонування інформаційних систем маркетингу (ІСМ), сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв'язання основних маркетингових задач, а також набуття практичних навичок використання інформаційних систем та технологій у процесі управління маркетингом. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін Попередні курси: "Інформатика", "Економетрія", "Маркетинг".


Інформаційні технології підтримки управлінських рішень
Курс "Інформаційні технології підтримки управлінських рішень на підприємстві" набуття теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування сучасних технологічних засобів оброблення даних та інформаційних технологій розв'язання основних управлінських задач, а також набуття практичних навичок використання відповідного програмного забезпечення та технологій для обґрунтування управлінських рішень в організаціях та компаніях. Основним напрямом удосконалення управління діяльністю компанії є створення інформаційних систем, які базуються на сучасних апаратно-програмних засобах, інформаційних технологіях, розподіленому обробленні даних у мережах, на використанні економіко- математичних методів і моделей та систем підтримки прийняття рішень. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін: "Інформатика", "Статистика", "Основи менеджменту та адміністрування".


Історія розвитку управлінської науки
Дисципліна «Історія розвитку управлінської науки» дозволяє сформувати систему теоретичних знань з менеджменту в цілому та отримати практичні навички для інтерпретації сучасних подій на основі минулого досвіду. Основна увага приділяється вивченню особливостей управлінських революцій та дослідженню основних наукових положень провідних науковців різних шкіл. Дисципліна охоплює повний цикл – від виникнення поняття «менеджмент» до аналізу сучасних прогресивних методів в управлінні. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває роль та значення управлінської науки, основні етапи формування управлінської діяльності, аналіз наукових шкіл з менеджменту, оцінку сучасного розвитку управлінської наукової думки. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Кваліфікаційна робота
Процес навчання за програмою "бакалавр" завершується підготовкою і публічним захистом кваліфікаційної роботи. З одного боку, це форма державного контролю засвоєння студентами знань і набутих умінь, а, з іншого, - кульмінаційний етап становлення майбутнього бакалавра, можливість самоствердження випускника як компетентного фахівця, здатного розв'язувати комплексні проблеми маркетингової діяльності й отримати від державної екзаменаційної комісії (ДЕК) офіційне підтвердження рівня своєї кваліфікації. Кваліфікаційна робота належить до категорії самостійних наукових досліджень, основу яких становить моделювання вже відомих рішень. Виконання такої роботи спрямоване не стільки на вирішення наукових питань, скільки на свідчення того, що її автор навчився самостійно вести науковий пошук, аналізувати досліджувану проблему, знаходити найдоцільніші способи і прийоми її розв'язання. Метою виконання кваліфікаційної роботи спеціальності 075 у "Маркетинг" є закріплення набутих в процесі навчання теоретичних знань з фундаментальних положень економічної теорії, теорії фінансів, менеджменту і маркетингу на мікро- і макрорівні та практичних навиків, необхідних для подальшої самостійної наукової та виробничої діяльності. Для досягнення цієї мети майбутній фахівець у кваліфікаційній роботі відповідно до обраної теми повинен продемонструвати: 1) знання теорії питання і вміння їх використовувати стосовно поточних явищ і процесів; 2) здатність до самостійної дослідницької і практичної роботи в обраній сфері діяльності; 3) уміння збирати, систематизувати, узагальнювати та аналізувати економічну інформацію, робити практичні висновки та розробляти заходи щодо поліпшення маркетингової діяльності конкретного об`єкта дослідження; 4) уміння під час захисту переконливо і в доступній формі викласти основні положення роботи, свої висновки і пропозиції.


Конкурентна розвідка
Курс «Конкурентна розвідка» є вибірковою дисципліною, що дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок для визначення поточної ринкової позиції компаній-конкурентів (частка ринку, дохід, к-ть клієнтів, маржинальність, ринкові переваги, в тому числі ті, що є комерційними таємницями) та їхніх намірів, використовуючи інструменти переважно відкритих джерел (OSINT), але не обмежуючись ними. Розглядається методика формування джерельної бази для проведення розвідки, інструменти та підходи для роботи із джерелами, а також вміння робити висновки на основі обробки джерел. Основна увага приділяється формуванню вмінь щодо розробки плану розвідувального завдання і його проведення з використанням мінімальних часових та грошових ресурсів. Курс буде корисним для тих, хто займається академічними дослідженнями, журналістськими розслідуваннями, формує стратегію розвитку компанії. Дисципліна передбачає багато практичних завдань, рольову гру (war-gaming), групове дослідження. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Маркетингові дослідження», «Маркетинг».


Конкурентоспроможність підприємств
Динамічна зміна зовнішнього середовища та ринкова кон’юнктура змушує підприємства постійно розвивати конкурентні переваги. Історія зростання і банкрутств відомих підприємств свідчить про те, що навіть володіння конкурентною продукцією не дозволяє їм припинити опікуватися питаннями конкурентоспроможності. Дисципліна “Конкурентоспроможність підприємств” спрямована на вивчення основ аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, чинників конкурентоспроможності, а також розуміння їх взаємозв’язків. Дисципліна “Конкурентоспроможність підприємств” - є обов’язковою для вивчення студентами, які навчаються на бакалаврській програмі з менеджменту, а також рекомендованою для студентів, які здобувають фахову економічну освіту, чи цікавляться природою конкурентної боротьби. Під час вивчення дисципліни «Конкурентоспроможність підприємств» передбачається розглянути теоретичні аспекти та розв’язати практичні ситуації з питань, пов’язаних із зовнішнім оточенням підприємства, формування та реалізації стратегії підприємства на основі наявних конкурентних переваг; здійснення аналізу діяльності підприємства.


Корпоративне управління
Сутність курсу «Корпоративне управління» полягає в опануванні принципів корпоративного управління; опануванні навичками формування організаційної культури корпоративного типу; формуванні умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями; формуванні навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ; опануванні навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контролінгу; формуванні навичок трансформації систем управління АТ.


Креативний менеджмент
Курс передбачає формування у студентів креативного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до інноваційних задач, набуття знань та навичок в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації. В межах вивчення даного курсу студенти отримають знання з управління креативними процесами на підприємствах. Викладання курсу враховує існуючий закордонний і вітчизняний досвід в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця.


Культура ведення бізнесу
Курс дозволяє сформувати систему теоретичних знань з бізнес-мислення, оволодіння інструментарієм ділової культури і формування корпоративної культури організації. Дисципліна передбачає опанування студентами знань та навичок з фахової підготовки фахівця з управління та бізнес-адміністрування. Містить певне коло знань у галузі ділового етикету та протоколу, а також національні особливості ділового спілкування в різних країнах світу.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Курсова робота стимулює розвиток творчого мислення та навичок самостійної науково-дослідної роботи і є важливою ланкою у системі опанування студентами спеціальності "Менеджмент". Завдяки цьому студент має засвоїти основні принципи і механізми функціонування окремих економічних суб'єктів, аналізувати взаємовідносин між ними, оцінювати роль держави в проведенні економічної політики на мікрорівні, навчитися грамотно і логічного викладати засвоєний матеріал, аргументовано і зрозуміло висвітлювати власну думку, застосовувати теоретичні знання для практичного вирішення конкретних економічних завдань, приймати необхідні управлінські рішення та розуміти механізм функціонування сучасної економіки. Зміст такої форми навчання, як курсова робота обумовлює її функції, базисом яких є набуття студентами навичок: - підбирати, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію в межах об'єкта та предмета дослідження; - виявляти та досліджувати базові та похідні причини виникнення певних економічних явищ, з'ясовувати їх вплив на об'єкт і предмет дослідження; - поглиблення, систематизування і закріплення теоретичних знань; - вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми; - відпрацювання навичок самостійної роботи з елементами творчого пошуку, ініціативності; - розвиток навичок пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; - застосовування методів менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації; - розробляти пропозиції щодо вирішення існуючих проблем з можливістю їх застосування в умовах національної економіки. Курсова робота відображає результати самостійно проведеного студентом наукового дослідження. У ній студент повинен показати вміння грамотно і належним чином висвітлювати власні думки, детально та ґрунтовно аналізувати зібрану інформацію та графічно представляти результати аналізу, аргументувати запропоновані рекомендації, правильно і вільно користуватися загальноприйнятою економічною термінологією.


Лідерство в організації
Дисципліна "Лідерство в організації" спрямована на розкриття лідерського потенціалу та побудову ефективної командної роботи.


Логістика
Суть логістики проявляється у пошуку шляхів раціонального просування продукту виробничим ланцюжком: від постачальника до кінцевого споживача. Цей процес передбачає прийняття рішень та контроль на всіх етапах: пошук постачальника; організація виробничої логістики (пересування сировини, комплектуючих, напівфабрикатів між окремими ланками виробничого процесу); зберігання готової продукції на складі; доставка кінцевому споживачу. Навчальна програма дисципліни розрахована на студентів 4 року навчання і включає вивчення базових тем: планування, організацію і контроль руху матеріальних та інформаційних потоків в просторі і в часі на шляху від первинного джерела сировини і матеріалів, внутрішньофірмової їх переробки до виготовлення готової продукції і доведення її до споживача.


Логістичний менеджмент
Метою вивчення дисципліни Логістичний менеджмент є опанування знань базових принципів побудови систем матеріальних потоків та керування ланцюгами постачань. Основними завданнями курсу є оволодіння теоретичними знаннями у сфері логістичного менеджменту за метою пошуку та прийняття найбільш оптимальних логістичних рішень при виконанні загальних виробничих завдань. Предметом вивчення дисципліни є системи матеріальних, інформаційних та фінансових потоків, місце та роль логістичних процесів у оптимізації використання ресурсів та підвищенні ефективності бізнес процесів у ланцюгах постачань.


Магістерська робота
Процес навчання за програмою "магістр" завершується підготовкою і публічним захистом магістерської роботи. З одного боку, це форма державного контролю засвоєння студентами знань і набутих умінь, а, з іншого, - кульмінаційний етап становлення майбутнього магістра, можливість самоствердження випускника як компетентного фахівця, здатного розв'язувати комплексні проблеми маркетингової діяльності й отримати від державної екзаменаційної комісії (ДЕК) офіційне підтвердження рівня своєї кваліфікації. Магістерська робота належить до категорії самостійних наукових досліджень, основу яких становить моделювання вже відомих рішень. Виконання такої роботи спрямоване не стільки на вирішення наукових питань, скільки на свідчення того, що її автор навчився самостійно вести науковий пошук, аналізувати досліджувану проблему, знаходити найдоцільніші способи і прийоми її розв'язання. Метою виконання магістерської роботи спеціальності "Маркетинг" є закріплення набутих в процесі навчання теоретичних знань з фундаментальних положень економічної теорії, теорії фінансів, менеджменту і маркетингу на мікро- і макрорівні та практичних навиків, необхідних для подальшої самостійної наукової та виробничої діяльності. Для досягнення цієї мети майбутній фахівець у роботі відповідно до обраної теми повинен продемонструвати: 1) знання теорії питання і вміння їх використовувати стосовно поточних явищ і процесів; 2) здатність до самостійної дослідницької і практичної роботи в обраній сфері діяльності; 3) уміння збирати, систематизувати, узагальнювати та аналізувати економічну інформацію, робити практичні висновки та розробляти заходи щодо поліпшення маркетингової діяльності конкретного об'єкта дослідження; 4) уміння під час захисту переконливо і в доступній формі викласти основні положення роботи, свої висновки і пропозиції. Магістерська робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань економіки, маркетингу і підприємницької діяльності, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентами досліджень.


Маркетинг
Вивчення дисципліни дає можливість засвоєння теоретичної бази та набуття досвіду маркетингової діяльності в сфері маркетингових досліджень, товарної, цінової, комунікаційної, збутової політики, формування навичок самостійної роботи з літературними джерелами, поглибленням й розширенням економічних знань. Курс «Маркетинг» передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань діяльності підприємства в умовах ринку. є надання знань з питань: - теоретичних та методологічних основ маркетингу; - системного підходу до маркетингу підприємства; - вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу; - організації та здійснення маркетингових досліджень; - сегментування ринку та вибору цільових сегментів; - розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик; - стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу.


Маркетинг I
Значення та місце курсу "Маркетинг І" у навчальному процесі визначається тим, що вона у комплексі з іншими дисциплінами формує необхідний обсяг економічних знань фахівців. Після опанування даного курсу студент повинен знати: - основні поняття, термінологію курсу; - теорію еволюції маркетингової концепції управління; - характеристику основних елементів концепції маркетингу; - характеристику основних складових комплексу маркетингу; - клаисфікацію основних видів маркетингу; - теоретичні засади формування маркетингової товарної, - цінової, комунікаційної та збутової політики; - сновні підходи до планування та контролю маркетингової діяльності.


Маркетинг в індустрії моди
Курс передбачає формування в студентів теоретичних знань та практичних навичок з маркетингу в індустрії моди. З’ясовуються еволюція та основні тенденції розвитку індустрії моди. Аналізуються основні підходи до сегментації споживачів на ринку моди, визначається специфіка роботи з клієнтами в компаніях традиційної та інтернет-торгівлі. З’ясовуються інструменти формування персонального бренду стиліста. Визначаються стратегії управління та взаємозв’язки в системі поставок і закупок в індустрії моди, особливості управління каналами збуту: online, offline, omni-channel. Розглядаються особливості інноваційного маркетингу в індустрії моди та місце креативного дизайну в комплексі маркетингу. З’ясовується сутність трендвотчингу, кулхантингу, форсаи?ту в моді та вплив трендів на моду. Визначаються особливості маркетингових досліджень рітейлерів та брендів в сфері моди. Розглядається механізм розробки маркетингових стратегій компаній в секторі моди класу люкс. Програма курсу дозволить студентам отримати практичні навички в прийнятті ефективних маркетингових рішень щодо завоювання цільових сегментів ринку моди.


Маркетинг впливу (Customer experience)
Вибіркова, професійно-орієнтована дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з маркетингу. "Маркетинг впливу" - це дисципліна, яка розкриває можливості використання всіх форм цифрових каналів для просування продукції або бренду. Розкриваються поняття, види та техніки, що дозволяють інформувати цільову аудиторію не тільки в цифровому просторі, а навіть в оффлайн середовищі. Розглядаються механіки використання найсучасніших інструментів маркетингу для досягнення максимального ефекту інформування та впливу на цільову аудиторії. Наведено механізм оцінки ефективності використання інструментів. До викладання дисципліни залучені лектори-практики з Міжнародної Асоціації Маркетингових Ініціатив, які діляться власним досвідом та надають реальні сучасні кейси до виконання. Особливістю курсу є повністю командна робота над реальними проектами по брифах компаній.


Маркетинг І
Значення та місце курсу "Маркетинг І" у навчальному процесі визначається тим, що вона у комплексі з іншими дисциплінами формує необхідний обсяг економічних знань фахівців. Після опанування даного курсу студент повинен знати: - основні поняття, термінологію курсу; - теорію еволюції маркетингової концепції управління; - характеристику основних елементів концепції маркетингу; - характеристику основних складових комплексу маркетингу; - клаисфікацію основних видів маркетингу; - теоретичні засади формування маркетингової товарної, - цінової, комунікаційної та збутової політики; - сновні підходи до планування та контролю маркетингової діяльності.


Маркетинг інновацій
Курс "Маркетинг інновацій" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розробки та виведенням на ринок нових товарів. Основна увага приділяється формуванню спеціальних знань з теорії та методології; опанування знаннями і навичками з питань планування та організації створення нових товарів та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування. Дисципліна охоплює повний цикл - від генерації ідеї до комерціалізації проєктів. Дисципліна передбачає багато практичних завдань та досліджень. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисципліни "Маркетинг", "Маркетингові дослідження", "Маркетингова товарна політика" .


Маркетинг послуг
Курс "Маркетинг послуг" дозволяє сформувати систему знань щодо застосування теоретико-методичних підходів, спрямованих на задоволення потреб та запитів споживачів у нематеріальних формах блага - послугах, шляхом формування ефективних взаємовідносин між споживачами та підприємством і управління на цих засадах процесами виробництва, збуту та споживання послуг, що знаходяться в одній часовій площині, з метою максимізації прибутків підприємства. Основна увага приділяється формуванню вмінь і навичок використання інноваційного маркетингового інструментарію; передбачає багато практичних завдань та досліджень. Мета даного курсу - оволодіння компетентностями щодо застосування теоретико-методичних підходів, спрямованих на задоволення потреб та запитів споживачів у нематеріальних формах блага - послугах, шляхом формування ефективних взаємовідносин між споживачами та підприємством і управління на цих засадах процесами виробництва, збуту та споживання послуг, що знаходяться в одній часовій площині, з метою максимізації прибутків підприємства. Курс спрямований на набуття навичок і умінь щодо загальних принципів і методів орієнтації виробництва і збуту на більш повне ніж конкуренти задоволення існуючих потреб споживачів за допомогою різного роду послуг; дослідження ринку послуг та аналізу результатів дослідження з метою виявлення існуючого і потенційного попиту споживачів; підтримки відповідного очікуваного споживачем середовища обслуговування; теоретико-методичних засад реалізації комплексу маркетингу в сфері послуг; задоволення потреб контактних працівників, що сприяє поліпшенню якості обслуговування клієнтів компанії та формування іміджу підприємства


Маркетинг промислового підприємства
Встановлення особливостей ринку промислових товарів та маркетингових інструментів для використання на цьому ринку промисловим підприємством, організація його діяльності на засадах маркетингу; проведення маркетингових досліджень на промисловому ринку; розроблення продуктових стратегій та стратегій ціноутворення; поширення та просування промислових товарів; розроблення маркетингових програм; управління суб’єктами маркетингу в промисловому ринковому середовищі для ухвалення раціональних рішень на різних рівнях


Маркетингова товарна політика
Курс "Маркетингова товарна політика" дозволяє сформувати систему знань щодо формування і ефективного ведення на маркетингових засадах товарної політики різних суб'єктів господарювання, а також набуття практичних навичок ефективного управління та обґрунтованого застосовування маркетингових методів оптимізації товарної політики з позицій повнішого, ніж конкуренти, задоволення потреб і запитів споживачів. Основна увага приділяється формуванню вмінь і навичок використання інноваційного маркетингового інструментарію; передбачає багато практичних завдань та досліджень. Мета даного курсу - оволодіння компетентностями щодо формування і ефективного управління товарною політикою сучасного підприємства на основі маркетингових методів та організаційно-методичних принципів планування продукту, оптимізації товарної політики, розроблення товарів та послуг ринкової новизни у руслі концепції маркетингу. Курс спрямований на набуття навичок і умінь щодо аналізу товарної політики підприємства і розроблення заходів з підвищення її ефективності, вибору цільового ринку і його обґрунтування, виконання порівняльної оцінки конкурентоспроможності товарів та визначення місця продукту на ринку, розроблення товарних марок, брендів і управління ними, оцінювання якості продукції, розроблення заходів із формування споживчого попиту на конкретні товари, формування системи цілеспрямованого контролю управління якістю, планування та розроблення упаковки.


Маркетингове ціноутворення
Опанування дисципліни дозволяє отримати знання з теорії маркетингового ціноутворення, освоїти методи формування цін і тарифів на товари та послуги, а також набути практичні навички з ціноутворення на підприємствах за різними видами економічної діяльності з метою їх використання у відповідних цілях, в тому числі управління маркетинговою діяльністю підприємства. Значна увага зосереджена на вивченні нормативно-правового забезпечення розрахунку та встановлення цін та тарифів, вивченню складових ціни, в тому числі непрямих податків, освоєнню особливостей маркетингового ціноутворення за різними видами робіт та послуг у різних галузях національної економіки. Окрема увага приділяється державному регулюванню цін та тарифів, врахуванню якісних характеристик при формуванні цін. Дисципліна охоплює варіації ціноутворення на ринках із різним ступенем конкуренції. Структурною побудовою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває суть, значення маркетингового ціноутворення, класифікаційні ознаки та функції цін, основні ціноутворюючі фактори, завдання та методи державного регулювання та контролю за цінами, основні підходи та методи ціноутворення в маркетинговій діяльності підприємств. Другий рівень дозволяє деталізувати та здійснити апробацію отриманих знань шляхом їх застосування на прикладі товарів та послуг, що виробляються (надаються) підприємствами у окремих галузях національної економіки.


Маркетинговий аудит
Опанування дисципліни дозволяє отримати науково-теоретичні та практичні знання і навички з організації та проведення маркетингового аудиту, навчити методологічним та організаційним прийомам його використання за сучасних умов маркетингової діяльності підприємства. Зокрема досліджувати маркетингове середовище підприємства з поглибленою діагностикою всіх складових системи маркетингу, проводити систематичне, комплексне і незалежне оцінювання й аналіз основних чинників зовнішнього середовища підприємства, проведення ситуаційного (маркетингового) аналізу його внутрішнього стану, розробляти обґрунтовані заходи щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства в цілому та його окремих бізнес - одиниць.


Маркетинговий менеджмент
Курс "Маркетинговий менеджмент" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей управління компанією на засадах маркетингу. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингового менеджменту; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для розробки системи бізнес-процесів маркетингового менеджменту. Дисципліна охоплює повний цикл - від поняття "маркетинговий менеджмент" до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший рівень розкриває теоретичні основи маркетингового менеджменту, як інноваційного підходу управління компанією. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці.


Маркетингові дослідження
Курс "Маркетингові дослідження" є нормативною дисципліною, дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок щодо проведення досліджень ринку товарів і послуг в сучасних умовах.Розглядається методика проведення маркетингових досліджень, методи збору первинної маркетингової інформації, формування вибіркової сукупності. Основна увага приділяється формуванню вмінь і навичок використання інноваційного маркетингового інструментарію, розробка форм для збирання даних, аналіз, обробка та інтерпретація даних. Важливим аспектом підготовки фахівця маркетолога є вміння формулювати висновки до проведеного дослідження. Дисципліна передбачає багато практичних завдань та досліджень. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін "Мікроекономіка", "Маркетинг", "Статистика".


Маркетингові комунікації
Курс "Маркетингові комунікації" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку складових marketing mix (реклами, персонального продажу, стимулювання збуту, P&R, інтернет-маркетингу) та отримати практичні навички для управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями на підприємстві. Основна увага приділяється вивченню маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів та формуванню ідеї створення власної рекламної стратегії для конкретного товару, послуги чи ідеї. Дисципліна охоплює повний цикл - від визначення понять "маркетингові комунікації", "реклама", "P&R", "стимулювання збуту", "персональний продаж і до аналізу сучасних прогресивних методик оцінки ефективності рекламної діяльності.


Менеджмент
Навчальна дисципліна є невід'ємною частиною програми підготовки фахівців з економічних дисциплін. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено необхідністю впровадження теоретико-методичних положень і практичних інструментів прийняття управлінських рішень у діяльності підприємств. Дисципліна нормативна, професійно-орієнтована для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра. Містить коло знань з теорії, методології та практики менеджменту і має на мені формування фундаментальних знань в галузі системного управління організацією. Метою дисципліни є ознайомлення з особливостями сучасного менеджменту, опанування знаннями з побудови ефективної організації, виявлення факторів, що здійснюють вплив на управлінську діяльність підприємств різних форм власності та на прийняття управлінських рішень, а також навчитися аналізувати, оцінювати їх ступінь впливу, спираючись на теорію і практику менеджменту.


Менеджмент наукових проектів


Менеджмент персоналу
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів, розглядає сучасні концепції менеджменту персоналу в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Дозволяє опанувати навичками самостійного вибудовування системи управління персоналом, що є актуальним як для розбудови власного бізнесу, так і впровадження функцій HR-менеджменту в мідл-керівництво (що є складовою професійних компетенцій майбутнього фахівця). Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища, в т.ч. до змін в поведінці споживача.


Менеджмент стартапів
Курс "Менеджмент стартапів" передбачає формування у студентів практичних навичок від застосування своїх знань на практиці. Концепція курсу: пройти шлях від ідеї до реалізації за 1 семестр із застосуванням всіх наявних знань. Курс базується на таких дисциплінах як: психологія, економіка, соціологія, менеджмент, маркетинг.


Менеджмент та лідерство
Програмою курсу "Менеджмент та лідерство" передбачено два рівні. Перший розкриває сутність, складові, значимість сучасного лідерства, його тенденції, психологічні аспекти взаємодії та інструменти побудови команди, методи визначення та розвитку особистих лідерських якостей. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння та навички, практикуючи лідерство в команді.


Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школ
Формування спеціальних знань з дидактики, педагогічних методик, підходів, прийомів і практики проведення занять з маркетингу та системи знань про зміст, планування й організацію навчального процесу для маркетингових дисциплін, закономірності інноваційного розвитку освітньої системи, особистісно-орієнтовані, інтерактивні, інформаційні кредитно-модульні технології навчання маркетингу.


Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школі
Формування спеціальних знань з дидактики, педагогічних методик, підходів, прийомів і практики проведення занять з маркетингу та системи знань про зміст, планування й організацію навчального процесу для маркетингових дисциплін, закономірності інноваційного розвитку освітньої системи, особистісно-орієнтовані, інтерактивні, інформаційні кредитно-модульні технології навчання маркетингу.


Методологія наукових досліджень
Формування наукового світогляду, набуття спеціальних знань з методології науки та професійної готовності до проведення науково-дослідної роботи у сфері маркетингу для отримання достовірного знання, яке відображає сутнісні характеристики об’єкта дослідження, перевірений практикою результат пізнавальної діяльності


Мистецтво переговорів
Зміст курсу "Мистецтво переговорів" та використання знань, що він дає, є важливим інструментом в практиці комерційної діяльності, управління конфліктами, кризисного менеджменту, маркетингової діяльності підприємства. Загальні підходи до організації та управління переговорними процесами можуть бути використані у інших галузях діяльності ніж бізнес, включаючи політичну, соціальну та зовнішні справи. Опанування мистецтвом переговорів передбачає постійне вдосконалення вміння досягати бажаного або максимально можливого результату у реальних умовах.


Міжнародний маркетинг
Дисципліна спрямована на розвиток у фахівців в галузі маркетингу навичок реалізації функцій та завдань маркетингу в крос-культурному середовищі. Дисципліна вивчає особливості формування комплексної системи дослідження міжнародного середовища, процедуру вибору компанією зарубіжних ринків та їх сегментації; методи виходу компанії на зовнішні ринки; принципи організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах маркетингу. Основна увага приділяється формуванню спеціальних знань з теорії та методології складання експортного плану компанії; набуття вмінь і навичок організації досліджень і планування бізнес-процесів здійснення міжнародної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію. Дисципліна охоплює повний цикл - від поняття "міжнародний маркетинг" до підготовки проформи інвойсу та комерційної пропозиції зарубіжному контрагенту з попереднім визначенням ефективності експортної операції для компанії. Дисципліна "Міжнародний маркетинг" об'єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін "Маркетингові дослідження", "Маркетингова товарна політика", "Маркетингова цінова політика", "Маркетинговий менеджмент" та фокусує їх для формування компетенцій розробки стратегії міжнародної маркетингової діяльності та реалізації її на практиці.


Операційний менеджмент
Курс "Операційний менеджмент" є нормативною, професійно-орієнтованою дисципліною для опанування знаннями й навичками з фахової підготовки бакалаврів менеджменту. Основною метою курсу є формування компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних щодо формування сучасного управлінського мислення та забезпечення ефективного поєднання всіх видів ресурсів підприємства з метою найкращого використання в залежності від ринкових потреб. Дисципліна охоплює повний цикл - від вивчення поняття "операційний менеджмент" до освоєння різноманітних варіантів формування й реалізації операційної стратегії підприємства для досягнення конкретних поставлених цілей. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності, видів, категорій, еволюції, концепції та рівнів операційного менеджменту й аналізу чинників його ефективності Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Основи бізнес-аналізу
Метою викладання дисципліни "Основи бізнес-аналізу" є допомога студентам в опануванні і здобутті ґрунтовних знань з методики аналітичних досліджень у вирішенні управлінських проблем, формуванні практичних навичок щодо оцінювання досягнутого рівня діяльності підприємств, доцільності використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності виробництва і раціонального управління фінансово-господарською та маркетинговою діяльністю підприємства. Одним з основних завдань курсу є спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями з бізнес - аналізу, що є передумовою високого рівня кваліфікації в умовах ринку праці. Програмою дисципліни передбачено два модулі.


Основи енергетичної безпеки
Високий рівень енергоємності економіки України та кризові процеси в енергетичній сфері компаній, підприємств та муніципалітетів, що пов'язані з наслідками військового конфлікту в Україні, потребують від управлінців нових навичок операційного та антикризового управління, що ґрунтуються на розумінні закономірностей та взаємної залежності при функціонуванні економічних процесів та енергетичних систем на державному, регіональному та корпоративному рівнях. Дисципліна "Основи енергетичної безпеки" спрямована на вивчення основ аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів енергетичної безпеки, що впливають на стан енергоємності держави/підприємства, індикаторів енергетичної стійкості, а також розуміння їх взаємозв'язків з економічними показниками енергетичного балансу. Дисципліна "Основи енергетичної безпеки" - є рекомендованою для студентів, що здобувають фахову економічну/управлінську освіту та потребують компетенцій в сфері управління ризиками в під час реалізації проектів розвитку на корпоративному, муніципальному та регіональному рівнях. Під час вивчення дисципліни "Основи енергетичної безпеки" передбачається розглянути теоретичні аспекти формування макроекономічних енергетичних ризиків, що виникають для країн, їх впливу на формування внутрішньої та зовнішньої політики держав/компаній, розв'язати практичні ситуації з питань енергетичної безпеки, що пов'язані із зовнішнім оточенням підприємства, формування та реалізації стратегії підприємства з урахуванням впливу енергетичних ризиків; здійснення аналізу діяльності підприємства у сфері енергетичної безпеки.


Основи енергоефективності
Метою підготовки є вивчення методів і засобів підвищення ефективності використання енергоресурсів у промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві та у побуті. Вивчення дисципліни має забезпечити студенту знання в області: - методів дослідження ефективності використання енергоресурсів на підприємствах та у побуті; - енергетичних характеристик обладнання і технологічних процесів; - методів розрахунку втрат енергоресурсів; - методів розрахунку економії енергоресурсів при впровадженні енергозберігаючих заходів, а також методів економічного обґрунтування енергоощадних заходів. Під час вивчення дисципліни студенти мають набути навички та вміння: · роботи з науково-технічною літературою і пошуку заходів заощадження енергоресурсів; · ведення розрахунків втрат та витрат енергоресурсів, енергоємності продукції, робіт і послуг, а також заощадження енергоресурсів при впровадженні нововведень; · грамотного, на відповідному рівні, подання пропозицій щодо розробки і впровадження заходів з енергозбереження на промислових підприємствах., в енергетиці, житлово-комунальному господарстві та в побуті.


Основи енергоменеджменту
Головною метою курсу "Основи енергоменеджменту" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та функціонування систем енергоменеджменту на підприємстві та в органах державного управління, а також набуття практичних навичок створення та ведення баз даних щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Попередні курси: "Інформатика", "Вища математика", "Економетрія", "Екологія", "Маркетинг".


Основи маркетингу (для студентів неекономічних спеціальностей)
Курс «Основи маркетингу» дозволяє отримати знання з теоретичних засад, моделей та концепцій, що лягли в основу формування системи маркетингу, зокрема теорії попиту і пропозиції, формування ціни, моделі ринку за рівнем конкуренції, поведінки споживачів та споживацького вибору, функціонування підприємств в умовах ринкової економіки, формування витрат підприємства та його прибутку, а також освоїти існуючі методи формування цін на товари та послуги, цінові стратегії підприємства, набути практичні навички з ціноутворення на підприємствах. Значна увага зосереджена на вивченні нормативно-правового забезпечення державного регулювання ринку. Окрема увага приділяється засвоєнню особливостей функціонування ринків факторів виробництва, зокрема ринку праці та ринку капіталу. Дисципліна охоплює вивчення засад формування маркетингового середовища з позицій макроекономіки, основних факторів мікро- та макро маркетингового середовища. Зокрема особливості формування сукупного попиту і сукупної пропозиції та їх взаємодії, формування рівня національного виробництва, фактори, що зумовлюють макроекономічну нестабільність та ризики у здійсненні маркетингової діяльності підприємств, такі як безробіття та інфляція. Крім того розглянуто особливості міжнародної торгівлі товарами та послугами. Структурною побудовою програми дисципліни передбачено три рівні. Перший розкриває теоретичні, методичних та практичних підходи маркетингу, другий рівень дозволяє розглянути проблеми формування маркетингового середовища через призму макроекономічних показників. Третій рівень передбачає здійснити апробацію отриманих знань шляхом здійснення маркетингових досліджень на ринках окремих видів продукції та підготовки маркетингового плану діяльності підприємства.


Основи менеджменту і адміністрування
Основи менеджменту та адміністрування - базова дисципліна для слухачів, що навчаються за освітньою програмою "менеджмент". Дисципліна присвячена вивченню теоретичних положень теорії менеджменту, організаційної поведінки (organizational behavior), процесів управління організацією, прийняття управлінських рішень. В процесі опанування навчального матеріалу слухачі вивчають класичні праці І. Адізеса, П. Друкера, Г. Мінцберга, а також сучасні кейси Гарвардської бізнес-школи, компаній Alibaba, Apple, Google. Вчаться використовувати на практиці SWOT-аналіз, PEST-аналіз, будувати дерево рішень, приймати рішення за допомогою теорії ігор. Рівень викладення матеріалу розрахований на студентів другого року навчання.


Основи підприємництва
Курс "Основи підприємництва" є нормативною, професійно-орієнтованою дисципліною для опанування знаннями й навичками з фахової підготовки бакалаврів менеджменту. Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, набуття теоретичних знань, практичних навичок і умінь приймати рішення з організації бізнесу, відкриття власної справи, системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі генезису, проблем організації та функціонування бізнесу; обґрунтування бізнес-ідей, розуміння державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та визначення можливостей підприємницької діяльності. Дисципліна охоплює повний цикл - від вивчення поняття "підприємництво" до освоєння різноманітних варіантів формування й реалізації операційної стратегії підприємства для досягнення конкретних поставлених цілей. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності підприємництва як економічної категорії, державного регулювання підприємницької діяльності, механізм створення власної справи. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Основи підприємництва та бізнес-планування
Курс "Основи підприємництва та бізнес-планування" є вибірковою дисципліною для опанування знаннями й навичками з професійної та практичної підготовки бакалаврів маркетингу. Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, набуття теоретичних знань, практичних навичок і умінь приймати рішення з організації бізнесу, відкриття власної справи, системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі генезису, проблем організації та функціонування бізнесу; обґрунтування бізнес-ідей, розуміння державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, визначення можливостей підприємницької діяльності, набуття теоретичих знань бізнес-планування та практичних навичок складання бізнес-плану. Дисципліна охоплює повний цикл - від основних етапів становлення та розвитку відносин бізнесу та підприємництва до механізму створення власної справи та складання структурованого бізнес-плану підприємства Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності підприємництва як економічної категорії, державного регулювання підприємницької діяльності, механізм створення власної справи. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності при складанні бізнес-плану підприємства.


Основи та методи наукових досліджень
Дисципліна є складовим елементом широкого спектру знань та умінь із загальної підготовки майбутніх фахівців рівня бакалавр вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент". Професійно-орієнтована дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з основ методології наукових досліджень. Містить коло знань з теорії, методології та практики наукових досліджень і має на мені формування знань та навиків в сфері проведення наукових досліджень. Завданнями є формування систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми й методи проведення наукових досліджень; ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, методами організації наукових досліджень; набуття практичних навичок в організації та проведенні наукового дослідження і представленні результатів дослідження.


Оцінка бізнесу
Мета даного курсу - формування у майбутніх менеджерів (спеціалістів з управління розвитком бізнесу) необхідних знань з теорії, методології, а також різних методів оцінки бізнесу (ЦМК) та окремих видів майна і майнових прав (як основи оцінки бізнесу за майновим підходом). Оцінка бізнесу є обов'язковим елементом при операціях купівлі-продажу компаній чи їх часток, при реструктуризації підприємств, у випадку залучення інвестицій, при кредитуванні, а також при прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення зростання вартості бізнесу. Широкий спектр застосування оцінки бізнесу та майна передбачає використання відповідного методичного інструментарію, який студенти опановують під час практичних занять. В тому числі, даний курс передбачає освоєння методики оцінки об'єктів енергетичної сфери. Попередні курси: економіка підприємства; стратегічний менеджмент; стратегічне управління підприємством; бухгалтерський облік і звітність.


Поведінка споживача
Поведінку потенційних споживачів треба розуміти задовго до початку організації бізнесу, так як успіх компанії максимально залежить від споживача, його бажання зробити покупку. Споживачеві не досить просто мати гроші, необхідно мати також прагнення придбати товар конкретного виду та марки. Окрім фінансових ресурсів для споживача є важливим ототожнення його з тією соціальною конструкцією навколишнього світу, яку він обрав для себе. В зв’язку в цим, курс “Поведінка споживача” є актуальним як для студентів спеціальності «Маркетинг», так й для студентів інших спеціальностей. Курс передбачає формування у студентів теоретичних знань про cутність, зміст та особливості психології поведінки споживачів на ринку. З’ясовується еволюція розвитку теорії поведінки споживачів. Аналізуються основні підходи до сегментування ринку і позиціонування товару, розглядаються особливості визначення типів споживачів. Визначаються індивідуальні детермінанти поведінки споживачів та вплив факторів зовнішнього середовища на поведінку споживачів. Розглядаються типи купівельних рішень та модель процесу прийняття рішень споживачами. З’ясовується відмінність поведінки офлайн та онлайн споживачів. Визначаються риси майбутніх споживачів та з’ясовуються перспективи розвитку системи «споживач-компанія».


Практика науково-дослідна
Мета практики - закріплення теоретичних знань, що отримали студенти в процесі вивчення спеціальних дисциплін за фахом, на підставі глибокого вивчення комерційної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, на яких вони проходять практику; оволодіння необхідними професійними навичками та передовими методами роботи у галузі комплексу маркетингових заходів впливу на ринок послуг їх споживачам (фізичні та юридичні особи) тощо. Ринкова концепція управління науково-технічною та виробничо-збутовою діяльністю підприємств та організацій спрямована на вивчення ринку та економічної кон'юнктури попиту споживачів. Основна мета практики - продемонструвати оволодіння сучасними науковими методиками та інструментами маркетингута менеджменту, підготувати та запровадити у діяльність компанії власні розробки, обґрунтовані в випускній магістерській роботі. Основні задачі практики 1. Закріплення теоретичних знань, які отримані студентами під час вивчення фахових дисциплін 2. Вивчення нормативно-правової та обліково-звітної документації підприємств в галузі планування та організації діяльності підприємств виробничої сфери та сфери послуг, тощо. 3. Вивчення досвіду роботи цих підприємств (організацій) в умовах ринкових відносин. 4. Придбання необхідних навичок самостійної роботи за фахом: від дослідження стану попиту на товари і послуги до їх реалізації на конкретному ринку та прийняття відповідних управлінських рішень. 5. Добір необхідних матеріалів для написання звіту по практиці та завершення випускної магістерської роботи.


Практика педагогічна
Відповідальним етапом у професійному становленні майбутнього магістра, викладача - є педагогічна практика. Її мета - формування необхідних педагогічних навичок і умінь, практична підготовка фахівців, здатних працювати як за традиційними так і за новими педагогічними технологіями, творчий розвиток майбутніх спеціалістів-маркетологів. Програма педагогічної практики студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр спеціальності маркетинг складена у відповідності з вимогами навчального плану підготовки. Ця практика є обов'язковою складовою частиною підготовки і проводиться на базі університету, протягом 15-ти тижнів без відриву від навчання Керівниками практики призначаються викладачі кафедри маркетингу та управління бізнесом, які мають значний педагогічний досвід.


Практика переддипломна
Переддипломна практика - важлива складова частина підготовки бакалаврів. Зміст та порядок проходження переддипломної практики визначається діючим Положенням про практику та Програмою, а її термін встановлюється робочим планом спеціальності. Мета практики - закріплення теоретичних знань, що отримали студенти в процесі вивчення спеціальних дисциплін за фахом, на підставі глибокого вивчення комерційної діяльності банків, і підприємств малого та середнього бізнесу, на яких вони проходять практику; оволодіння необхідними професійними навичками та передовими методами роботи у галузі комплексу маркетингових заходів впливу на ринок послуг їх споживачам (фізичні та юридичні особи) тощо. Ринкова концепція управління науково-технічною та виробничо-збутовою діяльністю підприємств та організацій спрямована на вивчення ринку та економічної кон'юнктури попиту споживачів. Основна мета практики - продемонструвати оволодіння інструментами менеджменту та маркетингу, підготувати та запровадити у діяльність компанії власні розробки, обґрунтовані в випускній роботі.


Практичний енергоменеджмент: технічне регулювання
Метою курсу "Практичний енергоменеджмент: технічне регулювання" є засвоєння студентами практичних навичок щодо організації та функціонування систем енергоменеджменту на підприємстві та в органах державного управління, зокрема - набуття практичних навичок створення та ведення баз даних щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Це дозволить визначати "вузькі місця", які потребують першочергового обстеження та розроблення енергоощадних заходів. Особлива увага буде приділятися розробленню організаційних, тобто практично безвитратних заходів, що є "know how" для ринку послуг у сфері енергоаудиту та енергоменеджменту. Буде розглянуто питання щодо розроблення проектів типових енергоощадних заходів для промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства та побутових приміщень і споруд. Компетенції, отримані студентами в процесі вивчення цієї дисципліни, застосовуються ними при написанні магістерської роботи та дозволяють вирішувати широкий спектр задач, що пов'язані з заходів у сфері енерго- та ресурсозбереження, а також х аналізом та розробленням техніко-економічних обґрунтувань.


Практичний енергоменеджмент: управління проектами
Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами з урахуванням специфіки енергоефективності. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки, вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Курс є міждисциплінарним, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, інвестиційного аналізу, енергоефективності.


Психологія управління
У ринкових умовах функціонування менеджмент ґрунтується на активізації людського потенціалу з урахуванням психологічних особливостей працівників, які є найважливішим фактором підвищення конкурентоздатності будь-якої організації, а тому особливого значення набуває актуальність дисципліни "Психологія управління", яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності, а саме: роль людського та психологічного чинників в управлінні, оптимальний розподіл професійних і соціальних ролей у колективі, лідерство та керівництво, процеси інтеграції та згуртованості колективу, неформальні стосунки між його членами, психологічні механізми прийняття управлінського рішення, соціально-психологічні якості керівника тощо. Програма дисципліни "Психологія управління" інтегрує професійно-теоретичні знання та практику сучасних психологічних шкіл з метою підвищення організаційної ефективності підприємств.


Психологія управління і бізнес комунікації
Курс "Психологія управління та бізнес комунікація" висвітлює закономірності психологічних стосунків і поведінки людей в організації, особливості управлінського впливу та бізнес-комунікацію.


Рекламний менеджмент
Курс "Рекламний менеджмент" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку міжнародного і вітчизняного ринків реклами та отримати практичні навички для управління рекламною діяльністю на підприємстві чи рекламною агенцією. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних практичних знань щодо маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій щодо створення та управління власною рекламною агенцією. Дисципліна охоплює повний цикл - від визначення понять "рекламний менеджмент", "реакція споживачів", "потенціал ринку" і до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності рекламної кампанії. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи рекламного менеджменту, види рекламних агенцій, варіанти маркетингових стратегій, норми регулювання рекламного ринку. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Ризик-менеджмент
Курс "Ризик-менеджмент" є вибірковою дисципліною для опанування знаннями й навичками з професійної та практичної підготовки бакалаврів х менеджменту. Основною метою курсу є формування системи знань щодо методології управління ризиком та оволодіння практичним інструментарієм застосування прийомів і методів зниження ризику задля створення умов безпеки фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання. Дисципліна охоплює повний цикл - від визначення сутності ризиків, їх видів, процесу ризик-менеджменту, причин та джерел виникнення ризиків, принципів ризик-менеджменту до встановлення факторів, що визначають ризик та елементи процесу ризик-менеджменту. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності ризику як економічної категорії, класифікацію ризиків, методичні підходи до оцінки ризиків та програму управління ризиками. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння та навички у практичній діяльності підприємства.


Розробка дисертаційного проекту


Системний аналіз та моделювання державних рішень


Соціальна відповідальність
Курс "Соціальна відповідальність" дозволяє сформувати систему знань з теорії і практики соціальної відповідальності та набути ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Основна увага приділяється вивченню теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства. Дисципліна охоплює повний цикл - від вивчення поняття "соціальна відповідальність" до освоєння різноманітних варіантів формування й використання практики соціальної відповідальності підприємством для досягнення конкретних поставлених цілей. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності, видів, категорій, еволюції, концепції та рівнів соціальної відповідальності й аналізу чинників її ефективності Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Стратегічне управління підприємством
Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, що дозволяє вивчати зовнішнє оточення та потенціал підприємства, формулювати стратегії відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку підприємства, організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення цілей на основі забезпечення реалізації визначених стратегій. Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства у майбутньому, залежить від ефективності використання керівництвом інструментів та методів стратегічного управління. Курс “Стратегічне управління та розвиток бізнесу” передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок щодо визначення актуальних проблем розвитку організацій та прийняття стратегічних рішень, сприяє формуванню здатності самостійно стратегічно мислити. Містить певне коло знань про логіку розробки та методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі.


Стратегічне управління та розвиток бізнесу
Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, що дозволяє вивчати зовнішнє оточення та потенціал підприємства, формулювати стратегії відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку підприємства, організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення цілей на основі забезпечення реалізації визначених стратегій. Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства у майбутньому, залежить від ефективності використання керівництвом інструментів та методів стратегічного управління. Курс “Стратегічне управління та розвиток бізнесу” передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок щодо визначення актуальних проблем розвитку організацій та прийняття стратегічних рішень, сприяє формуванню здатності самостійно стратегічно мислити. Містить певне коло знань про логіку розробки та методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі.


Стратегічний маркетинг
Стратегічний маркетинг є одним з інструментів управління розвитком підприємства на основі системного підходу, сегментації ринку, когнітивної науки та теорії менеджменту з метою забезпечення сталого розвитку підприємства в умовах глобалізації та нестабільності ринків. Передбачається дослідження основ аналізу маркетингового середовища, сутності та принципів вибору маркетингових стратегій.


Стратегічний менеджмент
Дисципліна до формування компетенції сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі стратегічного менеджменту, розуміння концептуальних основ стратегічного менеджменту підприємством. Розглядає практичні підходи щодо методичних засад розроблення стратегій розвитку підприємства, виявлення закономірностей, принципів формування, функціонування та розвитку системи стратегічного менеджменту в діяльності підприємств. Вивчення дисципліни дозволить здійснити практичну підготовку та сформувати ряд професійних компетенцій: аналітичне оцінювання зовнішнього середовища та конкурентоспроможності потенціалу підприємства; визначення стратегічних цілей підприємства; оцінювання стратегічної позиції підприємства; розроблення стратегій та вибір найбільш ефективних напрямів діяльності підприємства; складання програми стратегічних змін; проектування та удосконалення діючої ОСУ - відповідно до обраних стратегій діяльності підприємства.


Сучасні принципи споживчої культури
Діяльність підприємства спрямована на отримання прибутку шляхом задоволення потреб і бажань споживачів. Тому одним із стратегічних завдань є з'ясування цих потреб, визначення особливостей процесу прийняття рішення про купівлю споживачем, його раціональності та передбачуваності. Компанія повинна докласти зусиль, щоб стати партнером клієнта в його прагненні до щастя і задоволення. Курс "Сучасні принципи споживчої культури" передбачає засвоєння знань про дослідження споживчої поведінки, внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на споживчу поведінку, сучасних тенденцій і культурних особливостей. Курс орієнтований на оволодіння навичками аналізу та інтерпретації споживчої поведінки. Курс "Сучасні принципи споживчої культури" є хорошим стартом для подальшого опанування маркетингу через курси "Маркетинг" та "Поведінка споживача".


Теорія прийняття управлінських рішень
Курс "Теорія прийняття управлінських рішень" дозволяє сформувати у студентів науковий світогляд та систему спеціальних знань у сфері теоретичних, методичних та інформаційних основ процесу прийняття управлінських рішень: набути практичних навиків для прийняття зваженого управлінського рішення на різних ієрархічних рівнях компанії (критична оцінка сучасних здобутків теорії і практики прийняття управлінських рішень; формування технологій управлінських рішень відповідно до поставленої задачі з використанням різних методик; дослідження інформаційних систем для збору, систематизації та аналізу первинних та вторинних даних для об'єктивної оцінки управлінського рішення; розробка управлінських заходів з урахуванням взаємозв'язку елементів системи; прийняття обґрунтованих управлінських рішень).


Торговельний маркетинг
Курс "Торговельний маркетинг" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей маркетингу в торгівлі. Основна увага приділяється формуванню спеціальних знань з теорії та методології; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для програми маркетингу для торговельних точок. Дисципліна охоплює повний цикл - від поняття до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності заходів з торговельного маркетингу. дисципліна передбачає багато практичних завдані та досліджень. Дисципліна "Торговельний маркетинг" поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін "Інноваційний розвиток підприємства", "Логістичний менеджмент", "Соціальна відповідальність" та фокусує їх для формування компетенцій розробки стратегії і тактики управління торговими точками.


Управління бізнес процесами та бізнес моделями в цифровому середовищі
Основною метою курсу є формування компетентностей щодо ефективного управління бізнес процесами підприємств різної форми власності в сучасному цифровому середовищі. Висвітлюється сучасна трансформація процесів в цифрову площину. Дисципліна формує знання щодо сучасних бізнес моделей, на прикладі бізнес моделі CANVAS. Ментальні\національні особливості в бізнес моделях. Надаються методології управління цифровими процесами. Аналізуються сучасні цифрові інструменти управління бізнес процесами.


Управління брендом роботодавця
Містить певне коло знань у галузі human capital, а саме: архітектура побудови системи Employer Brand Management, принципи створення стратегій розвитку Employer Brand, принципи створення Employee Value Proposition, аналітичні інструментами вимірювання бренда роботодавця, сучасні підходи до розвитку корпоративної культури через цінності компанії, лідерство, мотивація, комунікація, робота над задоволенням та залученням співробітників (кандидатів), сучасні підходи до управління досвідом кандидатів (Candidate Experience) через побудову ефективного шляху кандидатів (Candidate Journey), використання обмеження компаній у якості можливостей у побудові Employer Brand.


Управління змінами
Дисципліна націлена на набуття знань й оволодіння навичками щодо управління змінами. Основними завданнями є: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування бізнесу; розуміння сутності та генезису змін, чинників їх провокування або гальмування, природи виникнення індивідуальних, групових й організаційних бар’єрів реалізації змін; набуття навичок моніторингу і оцінок опору змінам, визначення його причин, форм і варіацій прояву; оволодіння інструментарієм аналізу наявних ресурсів організації для здійснення змін; набуття компетентностей щодо розробки заходів з управління змінами, зниження опору, створення та забезпечення роботи цілісної систем менеджменту в умовах змін; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами, розробки й реалізації ефективних моделей реалізації змін.


Управління персоналом
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів, розглядає сучасні концепції менеджменту персоналу в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Дозволяє опанувати навичками самостійного вибудовування системи управління персоналом, що є актуальним як для розбудови власного бізнесу, так і впровадження функцій HR-менеджменту в мідл-керівництво (що є складовою професійних компетенцій майбутнього фахівця). Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендингу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища, в т.ч. до змін в поведінці споживача.


Управління поведінкою споживача
Споживач здійснює більшість покупок в «споживчому трансі», використовуючи прості стратегії вибору. Знання цих споживчих стратегій дає продавцю можливість використовувати їх у власних цілях, заволодіваючи увагою та прихильністю споживача, обмінювати свої товари і послуги на гроші. Визначаються об’єкти маніпулювання в поведінці споживачів, психологічні основи сприйняття продуктів, вибору брендів, передумови успішності впливу засобів масової комунікації, прямих форм стимулювання збуту на поведінку споживачів, розглядаються загальна модель ефективного маніпулювання споживачем на масових ринках, технологія особистих продажів.


Управлінське консультування
Актуальність управлінського консультування обумовлена необхідністю забезпечення ефективного управління підприємством в умовах глобальної конкуренції та волатильності світових та національних ринків. Передбачається дослідження основ менеджмент-консалтингу, етапів консультаційного процесу, аспектів професійної етики консультанта та специфіки формування консультаційної фірми


Фінансовий менеджмент
Дисципліна "Фінансовий менеджмент" дозволяє сформувати систему знань щодо сучасних методів фінансового управління, допомогти опанувати логіку прийняття управлінських рішень, які б забезпечували високій динамізм та варіативність Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи інтереси в питаннях регулювання маси і динаміки прибутку, що забезпечує ефективну реалізацію політики стратегічного розвитку підприємства. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навички у практичній діяльності (що піддаються управлінню за допомогою універсальних методів: збільшення майна акціонерів, дивідендна політика, фінансове планування).


Ціноутворення
Дисципліна дозволяє опанувати знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра, а саме: освоєння методів формування цін і тарифів на товари та послуги, в тому числі методів трансфертного ціноутворення, вивчення складових ціни, в тому числі непрямих податків, дослідження кон’юнктури та цінової ситуації на ринках товарів і послуг, освоєння особливостей маркетингового ціноутворення за видами робіт та послуг, зокрема маркетингове ціноутворення у продовольчих вартісних ланцюгах від аграрної сировини до продуктів харчування, особливостей формування цін підакцизних товарів, маркетингове ціноутворення на окремі види промислової продукції, формування цін у зовнішній торгівлі товарами залежно від базису поставки, утворення тарифів на транспортні послуги залежно від виду перевезень, встановлення тарифів на послуги житлово-комунального господарства та медичні послуги.


Креативний маркетинговий центр

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

За ініціативи студентів та випускників НаУКМА при кафедрі створено Креативний маркетинговий центр (Creative Marketing Centre). Його призначення — організовувати і проводити фундаментально-практичні дослідження та впроваджувати їхні результати у соціально-економічній сфері. Участь студентів у роботі Центру сприяє розвитку в них самостійного мислення, навчає ухвалювати інтуїтивні та раціональні маркетингові рішення, дозволяє відчути безпосередній зв’язок теорії з практикою.


Головні завдання Центру такі:

 • встановлювати зв’язки з бізнес-середовищем;
 • покращувати професійний рівень студентів НаУКМА , надаючи їм практичний досвід у сфері маркетингу;
 • організовувати та проводити майстер-класи, семінари, круглі столи та конференції, готувати публікації;
 • проводити моніторинг важливих подій у соціальній та економічній сферах;
 • розробляти та реалізовувати маркетингові проекти;
 • обмінюватися результатами науково-практичної діяльності Центру з аналогічними міжнародними центрами за кордоном.

Кредо Центру: все складне робити простим, а звичайні факти перетворювати на надзвичайні події.

Викладачі

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

                   Пічик Катерина Валеріївна, к.е.н., доцент       

       Завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Професор, доктор наук

1.  Боднар Ольга Василівна, д.е.н.,проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

2.  Ігнатьєва Ірина Анатоліївна, д.е.н.,проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

 3. Ковшова Ірина Олегівна, д.е.н., проф. 

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

4. Курило Людмила Ізидорівна, д.е.н., проф.     

   Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

 5. Могилова Марина Михайлівна, д.е.н., доцент

 Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

6. Пріб Катерина Анатоліївна, д.е.н., проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

7. Россоха Володимир Васильович, д.е.н., проф. 

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

8. Сидоренко Оксана Василівна, д.е.н., доцент  

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

9. Храпкіна Валентина Валентинівна, д.е.н., проф.       

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

 10. Чала   Ніна Дмитрівна, д.н. держ.управ. 

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Доцент, кандидат наук

11. Бутар Ірина Василівна, к.е.н., 

доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

12. Воропай Ольга Костянтинівна, к.е.н.,     

доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

13. Гавриленко Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент   

   Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

14. Гриджук Ірина Анатоліївна, к.е.н., доцент     

   Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

15. Гуменна Олександра Віталіївна, к.е.н., доцент 

Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесо

 

16. Пан     Лілія Володимирівна, к.е.н., доцент   

    Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

 17.   Романченко Наталія Володимирівна, к.е.н.,доцент   

Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Старший викладач, кандидат наук

18. Іванова Зоя Олегівна, к.е.н.

старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

19.    Сербенівська Аліна Юріївна, к.е.н.,       

   Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Старший викладач

20. Бурбело Наталія Олексіївна

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

21. Волошин Андрій Валерійович

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

22. Китаєв Андрій Сергійович

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

23. Подденежний Олександр Георгійович

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Асистент

24. Синиця Максим Андрійович

асистент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

 

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна