privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Digital transformation : towards new frontiers and business opportunities / [Özlem Olgu Akdeniz, Elsadig Musa Ahmed, Bruno Daniotti, Alberto Pavan, Cecilia Bolognesi, Claudio Mirarchi, Martina Signorini, Iryna Kovshova et al.] ; edited by Antonella Petrillo, Fabio De Felice, Monica Violeta Achim and Nawazish Mirza. – London : IntechOpen, 2022. – xiii, 280 p. – http://doi.org/10.5772/intechopen.97989.
 • Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [Курило Л.І., Боднар О.В., Гуторов А.О. та ін. ; під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – 282 с. – Автори: Курило Л. І., Боднар О. В., Храпкіна В. В., Пріб К. В., Волошин А. В., Романченко Н. В., Чала Н. Д., Воропай О. К., Пічик К. В. та ін. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26733
 • Маркетинг і логістика у становленні цифрової економіки України : монографія / [Бочко О. Ю., Васильців Н. М.; Ганущак Т. В. … Храпкіна В. В. та ін.] ; за наук. ред. Є. В. Крикавського, О. В. Дейнеги ; Національний університет «Львівська політехніка», Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне ; Львів : О. Зень, 2022. – 309 с.
 • Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія / [Адамчук-Чала Надія Іванівна, Алєксов Олександр Петрович, Андросов Єгор Вадимович … Китаєв Андрій Сергійович … Чала Ніна Дмитрівна та ін.] ; за заг. ред. Т. О. Чайки ; Полтавське відділення академії наук технологічної кібернетики України. – Полтава : Астрая, 2022. – 452 с.
 • Сучасні тенденції розвитку автотранспортної галузі України : [монографія] / Вольська О. М., Храпкіна В. В., Грицук І. В., Матейчик В. П., Симоненко Р. В., Володарець М. В. ; Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету». – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 142 с.
 • Модернізація матеріально-технічної бази аграрних підприємств : [монографія] / Захарчук О. В., Войтюк В. Д., Могилова М. М. [та ін. ; за ред. О. В. Захарчука, В. Д. Войтюка]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2019. – 304 с.

 • Детермінанти сталого розвитку економіки : міжнародна колективна монографія / під заг. ред. Храпкіної В. В., Устименка В. А. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», НАН України, Iнститут економіко-правових досліджень, Комратський державний університет. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 261 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17816

 • Mastering anti-corruption : the practitioners’ view / [Wolfgang Amann, Manuela Brusoni, Elio Borgonovi, … Nina Chala et al.] ; ed. by Agata Stachowicz-Stanusch, Wolfgang Amann. – Charlotte : Information Age Publishing, c2019. – vi, 202 p. https://www.infoagepub.com/products/Mastering-Anti-Corruption

 • Ковшова І. О. Маркетинговий менеджмент : теорія, методологія, практика : монографія / Ковшова І. О. – Київ : Вишемирський В. С., 2018. – 515 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15760
 • Лобас М. Г. Ефективність використання виробничих ресурсів у садівництві : монографія / М. Г. Лобас, В. В. Россоха, Т. О. Кутковецька. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2017. – 198 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12392
 • Україна 2030 : доктрина збалансованого розвитку / [Жилінська О., Мельничук О., Антонюк Л., Гуменна О., ... Чала Н. та ін.]. – Львів : Кальварія, [2017]. – 163, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13431
 • Россоха В. В. Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. М. Шарапа. – Київ : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2016. – 228 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11567
 • Лобас М. Г. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери : монографія / М. Г. Лобас, В. В. Россоха, Д. О. Соколов. – Київ : Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2016. – 414 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11568
 • Россоха В. В. Управління вартістю молокопереробних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. П. Осетрова. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2014. – 259 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Чала Н. Д. Державне управління економічним розвитком України в глобальному просторі : монографія / Чала Н. Д. – К. : [Аграр Медіа Груп], 2012. - 283 с. : схеми. - Включ. бібліогр.
 • Лазоренко Л.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Податковий менеджмент". Для спец. 8. 050104 "Фінанси". - К.: Академія муніципального управління, 2005. - 34 с.
 • Проблеми та перспективи ринково-орієнтованого управління підприємствами : теорія, методологія, практика : колективна монографія / [А. С. Азєєв, ... Гуменна О. В., Іванова З. О., Пічик К. В., Романченко Н. В. та ін. ; наук. ред. Ю. М. Сафонов ; упоряд. О. В. Гуменна] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". - Київ : [б. в.] ; Кривий Ріг : СТПРЕС, 2015. - 534 с. : табл., схеми. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 • Поведінкова економіка: від теорії до практики : міждисциплінарний навчальний посібник / [Шульга О., Паневник Т., Болгарова Н. … Храпкіна В. та ін.]; за наук. ред.: Татомир І. Л., Квасній Л. Г. ; Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ ВНЗ «МАУП». – Трускавець : Посвіт, 2022. – 406 с.
 • Воропай О. К. Наукова робота: легко, із задоволенням : [навчальний посібник] / О. К. Воропай, К. В. Пічик, Н. Д. Чала ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – 84, [3] c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13818
 • Економіка підприємства : навчальний посібник / уклад.: Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. В. Пічик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2018. – 302, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15771
 • Довідник майбутнього управлінця : навчальний посібник / Храпкіна В. В., Матукова Г. І., Орлов В. В. [та ін.] ; за заг. ред. Храпкіної В. В. – Київ : Вінницька обласна типографія, 2018. – 266 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15772
 • Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / за ред. В. В. Россохи ; [автори : В. В. Россоха, О. В. Гуменна, К. В. Пічик, Н. В. Романченко]. – Київ : Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2014. – 242 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Маркетинг: Навч підручник для студ. Вищ.навч. закл./ За редакцією д.е.н., проф М.М. Єрмошенка та ін.. – К.:Національна академія управління, 2011. – 632 с.
 • Козак Ю.Г., Ганущак-Єфіменко Л.М. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч посібник / За редакцією д.е.н., проф Козака Ю.Г. та ін. – Київ: Освіта України, 2011. - 256с. (гриф МОНМС).
 • Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Економіка та управління інноваційною діяльністю підприємств: Навч посібник / За редакцією д.е.н., проф М.М. Єрмошенка. — К.:Національна академія управління, 2011. —526 c.
 • Чала Н.Д., Лазоренко Л.В. Бюджетна система: навч. посіб./ Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223с. – Ф.
 • Пан Л.В. Теорія поведінки споживачів: практикум з курсу "Теорія поведінки споживачів" для магістрів напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво/ Укл.: Л.Пан.– К.: НаУКМА, 2009.– 79 с. – П
 • Маркетинг: підруч. / [автор. кол. : В. Руделіус, В. В. Котусенко, Л.В. Пан … та ін. ; ред.-упоряд. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова]. – 4-те укр. вид. – К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. – 646 с. : іл., схеми, фотогр.
 • Лазоренко Л.В. Менеджмент : практикум : в 2 ч. / Л.В. Лазоренко; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т економічних наук. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008.
 • Пан Л.В. Методичне забезпечення семінарських та практичних занять з курсу "Маркетинг" : у 2 ч. / Л. В. Пан. – К. : Видавничий дім "KM Academia", 2008.
 • Романченко Н.В. Міжнародний менеджмент : навчально-методичне забезпечення курсу : для підготовки магістрів за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво" : в 2 ч. / Н.В. Романченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. маркетингу та управління бізнесом. – К. : [б. в.], 2008.
 • Єрофеєва Т.А. Економічне оцінювання : робочий тематичний план / Т.А. Єрофеєва.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Єрофеєва Т.А. Основи економічної теорії : робочий тематичний план / Т.А. Єрофеєва.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Лазоренко Л.В.Менеджмент : робочий тематичний план / Л.В. Лазоренко.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пан Л.В.Маркетинг : робочий тематичний план / Л.В. Пан.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 7 с.
 • Пан Л.В.Теорія поведінки споживачів : робочий тематичний план / Л.В. Пан.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 13 с.
 • Пічик К.В.Маркетингові дослідження : робочий тематичний план / К.В. Пічик.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пічик К.В. Маркетінгова товарна політика : робочий тематичний план / К.В. Пічик.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пічик К.В. Основи наукових досліджень : метод. матеріали до навч.-наук. семінару : для студ. екон. спец. / К.В. Пічик.– К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007.– 78 с.
 • Чала Н.Д. Логістика : робочий тематичний план / Н.Д. Чала. К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Митне регулювання” для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укл.: К.В. Пічик. – К.: Акад. муніципального упр., 2006. – 30с.
 • Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліни “Митний тариф” для студентів спеціальності «Фінанси» / Укл.: К.В. Пічик. – К.: Акад. муніципального упр., 2006. – 30с.
 • Пан Л.В. Управління проектами: Навч.-метод. забезпечення курсу: Для студ. напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Каф. економ. теорії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 137с.
 • Пан Л.В. Укл.: Методичні матеріали до навчально-наукового семінару "Основи наукових досліджень": Для студ. екон. спец. / НаУКМА. Каф. екон. теорії. - К.: ВД "КМ Академія", 2003. - 68с.
 • Пан Л.В. Укл.: Методичне забезпечення семінарських, практичних та самостійних занять з курсу "Стратегічне управління": Для студ. напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво / НаУКМА. Каф. екон. теорії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 55 с.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Інноваційний розвиток підприємств : навчальний посібник / Ганущак-Єфіменко Л. М., Гуменна О. В. ; [ред. Олена Пазюк]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - 279 с. : іл., табл., схеми. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Публікації /статті

2022

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Біловодська О. А. Торгові марки як об’єкти інтелектуальної власності: ТОП-5 брендів у світі / О. А. Біловодська // Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності» (24–25 березня 2022 року) / голов. ред. Петренко В. О. ; Український державний університет науки і технологій [та ін.]. – Дніпро : Юрсервіс, 2022. – С. 186–191.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25217
 • Біловодська О. А. Ринок консалтингових послуг в Україні та світі / Біловодська О. А. // Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів : міжнародна науково-практична конференція, 11–13 травня 2022 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія) / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 2022. – С. 14–16. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25100
 • Біловодська О. А. Топ-10 веб-сайтів у сфері діджитал маркетингу у світі / Біловодська О. А. // Маркетинг і цифрові технології : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 вересня 2022 / Національний університет «Одеська політехніка». – Одеса : ТЕС, 2022. – С. 29–32. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25099
 • Біловодська О. А. Основні проблеми розвитку соціально-етичного маркетингу в Україні / Біловодська О. А. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022 (м. Харків, 19–21 жовтня 2022 р.) / за ред. Сокола Є. І. ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – C. 508. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24984
 • Біловодська О. А. Методи генерування ідей інновацій за формами організації діяльності / Біловодська О. А. // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21 жовтня 2022 р.) / ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 196–199. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25219
 • Біловодська О. А. Топ-5 сайтів у сфері електронної комерції та шопінгу в Україні / Біловодська О. А. // Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 28 жовтня 2022 р. / відп. за вип. Є. В. Крикавський ; Кафедра маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 25–28. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25320
 • Боднар О. В. Узгодження взаємовідносин учасників ланцюгів постачання продовольства в умовах кризи COVID 19 / Ольга Василівна Боднар // Збірник матеріалів круглого столу «Фінансовий простір в умовах цифрових імперативів», м. Київ, 11 лютого 2022 року / упоряд. О. В. Безпаленко ; ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». – Київ, 2022. – C. 4–7.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25079
 • Боднар О. В. Цінові ризики на світовому ринку продовольства в умовах збройного конфлікту в Україні / Боднар О. В. // Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 вересня 2022 р., Одеса / Одеський національний економічний університет [та ін.]. – Одеса, 2022. – C. 41–42. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24982
 • Бурбело Н. О. Основні вимоги до управління організацією в кризовий і посткризовий період / Бурбело Н. О. // Нові інформаційні технології управління бізнесом : збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол.: Мазур В. Б. та ін.] ; Всеукраїнська громадська організація «Спілка автоматизаторів бізнесу». – Київ, 2022. – С. 23–27. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24981
 • Волошин А. В. Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства / Волошин А. В. ; наук. кер.: Бураковський І. В. // Шістдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, 27–28 вересня 2022 р., Львів, Україна – Переворськ, Польща / [редкол.: О. Патряк та ін.] ; ГО «Наукова спільнота», WSSG w Przeworsku. – Львів : Шпак В. Б., 2022. – C. 13–15. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25250
 • Гуменна О. В. Цифровізація пошуку роботи (першого робочого місця) через розробку рекрутингового мобільного додатку / Гуменна О. В., Гуменна А. А. // Маркетинг і цифрові технології : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 вересня 2022 / Національний університет «Одеська політехніка» [та ін.]. – Одеса : ТЕС, 2022. – C. 56–60. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25218
 • Ковшова І. О. Розвиток підприємництва в умовах цифрової трансформації / Ковшова І. О. // Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 лютого 2022 року / [редкол.: Гудзь О. Є. та ін.] ; Державний університет телекомунікацій, Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. – Київ, 2022. – С. 139–142. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25220
 • Ковшова І. О. Особливості імплементації інноваційних технологічних рішень в умовах сучасних викликів / Ірина Ковшова, Дмитро Шедько // Державна служба України: сучасні виклики та перспективи повоєнної трансформації : збірник тез учасників щорічного Міжнародного круглого столу, 17 червня 2022 р. / за ред. Л. Г. Комахи ; Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 149–151. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25221
 • Могилова М. М. Щодо пріоритетності методів оцінки агробізнесу і сільськогосподарського майна в угодах M&A / Могилова М. М. // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Капіталізація аграрних підприємств та їх інвестиційне забезпечення» з нагоди 85-ї річниці від дня народження Г. М. Підлісецького, 8 вересня 2022 р., м. Київ / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – Київ, 2022. – С. 17–23. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25222
 • Пріб К. А. Розвиток виробництва енергії з відновлювальних джерел в агарному секторі економіки України / Катерина Пріб // Органічне виробництво і продовольча безпека : збірник праць учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Поліського національного університету, 21–22 квітня 2022 р. / Поліський національний університет [та ін.]. – Житомир, 2022. – C. 273–281.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25080
 • Черемісіна С. Г. Ціновий моніторинг на ринку зерна та продуктів його переробки / Світлана Черемісіна, Володимир Россоха // Збірник праць учасників X Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека», присвяченої 100-річчю Поліського національного університету, 21–22 квітня 2022 р. – Житомир : Поліський національний університет, 2022. – С. 231–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23045
 • Черемісіна С. Г. Прогресивні напрями інноваційного розвитку молочної галузі України / Черемісіна С. Г., Россоха В. В. // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 квітня 2022 р. / Мукачівський державний університет [та ін.]. – Мукачево : МДУ, 2022. – С. 209–212. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23046
 • Черемісіна С. Г. Розвиток технологічного забезпечення виробництва зернових культур в Україні / Черемісіна Світлана, Россоха Володимир // Глобальні та національні тенденції у галузі наук про життя : збірник наукових праць / ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» [та ін.] ; редкол.: В. С. Лукач (голова) [та ін.]. – Ніжин : НДУ Гоголя, 2022. – С. 166–169. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23047
 • Россоха В. В. Пріоритетні напрями управління інноваційно-технологічним розвитком аграрної економіки / Володимир Россоха, Світлана Черемісіна // Збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції «100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи» / [редкол.: Олег Скидан (голова) та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Поліський національний університет. – Житомир : Поліський національний університет, 2022. – С. 78–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23883
 • Черемісіна С. Г. Моніторинг науково-організаційного супроводу інноваційно-технологічного розвитку аграрного виробництва / Світлана Черемісіна, Володимир Россоха // Збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції «100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи» / [редкол.: Олег Скидан (голова) та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Поліський національний університет. – Житомир : Поліський національний університет, 2022. – С. 103–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23884
 • Prospects for technological development of grain production in Ukraine / Cheremisina S., Rossokha V., Salo I., Mohilova M., Romanchenko N. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 27–29 October 2021. – 2022. – Vol. 1010, issue 1. – Article 012020. – https://doi.org/10.1088/1755-1315/1010/1/012020. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23099.
 • Modeling the management and efficiency of the speculative capital market / George Abuselidze, Olena Kireitseva, Oksana Sydorenko, Viktor Gryschko, Mariia Hunchenko // Computational Science and Its Applications – ICCSA 2022 Workshop, Malaga, Spain, July 4–7, 2022 : proceedings / Osvaldo Gervasi, Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Ana Maria A. C. Rocha, Chiara Garau (eds.). – Cham : Springer, 2022. – Part 2. – P. 32–44. – https://doi.org/10.1007/978-3-031-10450-3_3.
 • Problems of financing research and construction works on Ukrainian enterprises / Galina T. Palchevich, Oksana V. Sydorenko, Valentyna M. Panasiuk, Mykola A. Horlachuk, Anna M. Ivanova, Borys O. Yazlyuk // International Conference on Sustainable Innovation in Mechanical Engineering, 28–29 May 2021, Kanpur, India / editors: Anuj Dixit, S. Om Prakash, Parul Sahu, and Aditya Veer Gautam. – Kanpur, 2022. –Article 030018. – (AIP conference proceedings ; vol. 2413). – https://doi.org/10.1063/5.0092685.

 

Інше

 • Волошин А. В. Комплексні методи оцінки конкурентоспроможності підприємств у постпандемічний період / Волошин А. В. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 3.2. – C. 131–145. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26770
 • Воропай О. К. Комунікативна активність університетів у соціальних мережах в умовах пандемії та в постпандемічний період / Воропай О. К., Пічик К. В., Чала Н. Д. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 4.5. – C. 259–270. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26754
 • Гуменна О. В. Чому може навчити Сковорода сучасні бізнес-еліти України / Олександра Гуменна // Сковорода і Ми : [збірка статей / упоряд. Олесь Доній]. – Київ : Саміт-книга, 2022. – C. 22–26.
 • Гуменна О. В. Креативні хаби в університетах в контексті розбудови інноваційної екосистеми сталого розвитку / Гуменна Олександра, Василець Марія, Прохода Юлія // Державна політика сталого розвитку України: базові засади : (матеріали підготовки до парламентських слухань 2021) / [уклад. Харламова Г., Чала Н.] ; Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. – Київ : [б. в.], 2022. – С. 33–36.
 • Kovshova I. O. Digital transformation: the age of innovations in business and society / Iryna Kovshova // Digital transformation : towards new frontiers and business opportunities / edited by Antonella Petrillo, Fabio De Felice, Monica Violeta Achim and Nawazish Mirza. – London : IntechOpen, 2022. – P. 143–160. – https://doi.org/10.5772/intechopen.102797. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25270
 • Курило Л. І. Management approaches transformation in the context of the COVID-19 pandemic / Курило Л. І., Боднар О. В., Гуторов А. О. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 1.1. – C. 5–15. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26745
 • Пріб К. А. Вплив кризи, спричиненої пандемією COVID-19, на фінансову безпеку сільськогосподарських товаровиробників / Пріб К. А. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 2.5. – C. 95–104. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26778
 • Романченко Н. В. Вплив пандемії COVID-19 на ринок праці та адаптаційні заходи компаній / Романченко Н. В. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 3.4. – C. 152–162. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26762
 • Храпкіна В. В. Трансформація підходів у маркетингу в постпандемічний період / Храпкіна В. В., Трушкіна Н. В. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 1.3. – C. 25–37.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26797
 • Храпкіна В. Застосування штучного інтелекту у цифровому маркетингу / Валентина Храпкіна, Наталія Трушкіна // Поведінкова економіка: від теорії до практики : міждисциплінарний навчальний посібник / за наук. ред.: Татомир І. Л., Квасній Л. Г. ; Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ ВНЗ «МАУП». – Трускавець : Посвіт, 2022. – Тема 7, параграф 7.1. – С. 300–311.
 • Чала Н. Д. Регламенти соціально-трудових відносин за нових умов та епідеміологічних обмежень / Чала Н. Д., Поплавська О. М. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 3.5. – C. 163–173.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26761
 • Лазоренко О. О. Резюме аналітичної записки «Щодо проблематики навчання та освіти дорослих у контексті набуття Україною членства у ЄС» = Brief of analytical paper “Regarding the issues of adult learning and education in the context of Ukraine’s apply to the EU membership” / Олена Лазоренко, Ніна Чала ; ГО «Жіноча Професійна Ліга». – Зальцбург ; Київ : [б. в.], 2022. – 9 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23934
 • Лазоренко О. О. Аналітична записка «Щодо проблематики навчання та освіти дорослих у контексті набуття Україною членства у ЄС» / Олена Лазоренко, Ніна Чала ; ГО «Жіноча Професійна Ліга». – Зальцбург ; Київ : [б. в.], 2022. – 26 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23933
 • Чала Н. Д. Механізм розбудови інноваційної екосистеми сталого розвитку регіону / Чала Ніна, Китаєв Андрій // Державна політика сталого розвитку України: базові засади : (матеріали підготовки до парламентських слухань 2021) / [уклад. Харламова Г., Чала Н.] ; Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. – Київ : [б. в.], 2022. – С. 100–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23885
 • Чала Н. Д. Енергетичний студентський кооператив як драйвер розвитку шерінгової економіки / Чала Н. Д., Китаєв А. С., Андросов Є. В. // Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія / за заг. ред. Т. О. Чайки ; Полтавське відділення академії наук технологічної кібернетики України. – Полтава : Астрая, 2022. – [Розд.] 2.9. – C. 166–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22945

 

2020

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Боднар О. В. Витратно-цінове інформаційне забезпечення функціонування аграрного ринку / Боднар Ольга Василівна // Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави : матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (intеrnet-конференція), 28–29 травня 2020 року / [наук. ред. Н. Г. Метеленко]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. – С. 381–386. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20489
 • Bodnar O. Energy crops production as a prospective for local sustainable development / Olha Bodnar and Julia Galchynska // Book of abstracts of the international scientific conference “Sustainable development: regional and local dimensions”, November 26, 2020 / ed. by Joanna Rakowska and Iwona Pomianek ; Warsaw University of Life Sciences, Institute of Economics and Finance. – [Warsaw : s. n., 2020]. – P. 20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20511
 • Воропай О. К. CRM-система як інструмент підвищення ефективності управління / Воропай О. К. // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 28 жовтня 2020 р., м. Полтава, Україна : збірник тез доповідей / Центр фінансово-економічних наукових досліджень. – Полтава : Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020. – Ч. 4. – С. 83–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20512
 • Пріб К. А. Розвиток малих форм господарювання як важливий чинник розбудови сільських територій / Пріб К. А. // Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 березня 2020 р., м. Київ. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 406–410. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20569
 • Пріб К. А. Розвиток антикризового управління в корпораціях / Пріб К. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 18 лютого 2020 року / [відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак]. – Луцьк : [б. в.], 2020. – С. 225–228. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20570
 • Романченко Н. В. Управління споживацьким досвідом у закладах громадського харчування / Наталія Романченко, Юлія Бояджян // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 травня 2020 року). – Київ : [б. в.], 2020. – С. 165–172. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20571
 • Романченко Н. В. Інноваційні інструменти діджитал-маркетингу / Наталія Романченко, Юлія Марцинковська // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 квітня 2020 р. : збірник наукових праць / [упоряд. збірника: Ю. В. Бобровнік, А. М. Вовкодав ; голов. ред.: В. П. Коцур]. – Переяслав : [б. в.], 2020. – С. 36–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20572
 • Романченко Н. В. Особливості управління розвитком торгової марки на сучасному фармацевтичному ринку / Наталія Романченко, Анна Ковранська // Матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 31 травня 2020 р. : збірник наукових праць / [упоряд. збірника: Ю. В. Бобровнік, А. М. Вовкодав ; голов. ред.: В. П. Коцур]. – Переяслав : [б. в.], 2020. – С. 36–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20573
 • Романченко Н. В. Управління продуктовим портфелем компаній на ринку фешн-ритейлу / Романченко Наталія Володимирівна, Кузнєцова Катерина Віталіївна // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 1 липня 2020 року). – Київ : [б. в.], 2020. – С. 51–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20574
 • Романченко Н. В. Маркетингові стратегії на ринку FMCG / Романченко Наталія Володимирівна, Соколовська Дар’я Дмитрівна // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 травня 2020 року). – Київ : [б. в.], 2020. – С. 173–183. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20575
 • Романченко Н. В. Дизайн-мислення у практиці маркетингу / Романченко Наталія Володимирівна, Струк Анастасія Андріївна // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 травня 2020 року). – Київ : [б. в.], 2020. – С. 68–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20576
 • Россоха В. В. Методологічне обґрунтування ефективностібіоенергетики / Россоха В. В. // Матеріали доповідей V-го Міжнародного науково-практичного семінару «Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві», 7–8 лютого 2020 р., м. Київ / [відп. за вип. М. П. Талавиря] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ : Наукова столиця, 2020. – С. 129–130. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18676
 • Россоха В. В. Інтеграційні процеси молокопродуктового підкомплексу / Россоха В. В., Петриченко О. А. // Сучасний стан і перспективи розвитку обліку, аналізу та фінансового забезпечення підприємств агропромислового виробництва : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / [редкол.: О. В. Ульянченко, В. М. Петров, М. Ф. Огійчук та ін.]. – Харків : ХНАУ, 2020. – С. 258–260. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18679
 • Россоха В. В. Управління земельними ресурсами як чинник формування об’єднаних територіальних громад / Россоха В. В. // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04–05 березня 2020 року) / [голов. ред.: Яремко Ю. І.]. – Херсон : ХДАУ, 2020. – С. 91–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18682
 • Россоха В. В. Управління розвитком сільських територій в умовах децентралізації влади / Россоха Володимир Васильович // Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ», 25 березня 2020 року, м. Херсон / [оргкомітет конф.: Кирилов Юрій Євгенович та ін.]. – Херсон : ХДАУ, 2020. – С. 110–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18681
 • Россоха В. В. Управління розвитком економічних відносин в умовах віртуальної інтеграції / Россоха Володимир Васильович // V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Цифрова трансформація фінансового сектора економіки» (м. Одеса, 9–10 квітня 2020 року) / [голова орг. ком.: Звєряков М. І.]. – Одеса : ОНЕУ, 2020. – С. 116–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18680
 • Россоха В. В. Організація корпоративного управління в акціонерних товариствах агропромислового виробництва / Россоха В. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 18 лютого 2020 року / [відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак]. – Луцьк : [б. в.], 2020. – С. 310–313. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18677
 • Россоха В. В. Маркетинговий контроль в управлінні підприємством / Россоха В. В., Іванова А. О. // Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права», 18 червня 2020 р., м. Полтава, Україна : збірник тез доповідей : [у 4 ч.] / Центр фінансово-економічних наукових досліджень. – Полтава : ЦФЕНД, 2020. – Ч. 4. – С. 111–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18675
 • Innovative forms of management for companies under rehabilitation / Hanna Matukova, Valentyna Khrapkina, Daria Matukova-Yaryha, Alla Maksimova, Natalia Bahashova // Proceedings of the III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020) / editors: Serhii Hushko, Victoria Solovieva. – [S. n.] : Atlantis Press, 2020. – P. 103–109. – (Advances in economics, business and management research ; vol. 129). – https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.013. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20582
 • Бакуменко В. Д. Аналіз Скопус-цитувань у різних галузях науки України / Бакуменко Валерій Данилович, Чала Ніна Дмитрівна // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції за міжнародною участю, 18 червня 2020 року / [редкол.: М. І. Лахижа, В. В. Гришко, І. О. Кульчій]. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 10–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20587
 • Чала Н. Д. Вплив пандемії COVID-2019 на досягнення Цілей сталого розвитку / Чала Ніна // Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2020. – Т. 3. – 2020. – С. 226–228. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20588
 • Чала Н. Д. Корпоративна соціальна відповідальність в умовах цифрової економіки / Чала Н., Поплавська О. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 18 лютого 2020 року / [відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак]. – Луцьк : [б. в.], 2020. – С. 600–603. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20583
 • Чала Н. Д. Особливості використання технологій машинного навчання в логістиці / Чала Н. Д. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2020), 16 квітня 2020 року : матеріали науково-практичної конференції / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра економічної теорії, Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 42–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19085
 • Поплавська О. М. Ринок праці України: проблеми, перспективи / Поплавська О. М., Чала Н. Д. // Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управліннярозвиткомсоціально-економічнихсистем», 08 жовтня 2020 р. / [редкол.: О. В. Нанка та ін.]. – Харків : ХНТУСГ, 2020. – С. 111–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21165

 

Інше

 • Навчальні потреби жінок в Україні : аналітичний звіт дослідження / [Олена Олександрівна Лазоренко, Ніна Дмитрівна Чала, Ольга Євгенівна Гомілко, Алла Василівна Кожина] ; за заг. ред. Олени Лазоренко. – Київ : Наукова думка, 2020. – 101 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20607
 • Чала Н. Д. Механізми публічного управління реалізацією збалансованого розвитку України до 2030 року / Ніна Дмитрівна Чала // 100 ідей для Президента та Уряду України: проєктні ініціативи у сфері публічного управління : збірник наукових праць : у 2 т. / [редкол.: Н. І. Обушна, А. П. Рачинський, С. К. Хаджирадєва (голова)] ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2020. – Т. 1. – 2020. – С. 172–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21043

 

2019

 

Cтатті

 • Гриджук І. А. Реалізація концепції маркетингу в публічному управлінні територіальним розвитком / І. А. Гриджук // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 2. – С. 113–117. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15321
 • Гриджук І. А. Удосконалення регуляторного механізму державного контролю у фінансово-економічній сфері / І. А. Гриджук // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. – № 1. – [6] с. – https://doi.org/10.32702/2307-2156-2019.1.25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17415
 • Гуменна О. В. Створення креативних хабів при університетах: світовий досвід та чинники успіху / Гуменна О. В., Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 27–33. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.27-33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16655
 • Волошин А. В. Міжнародна конкурентоспроможність українських малих та середніх підприємств / А. В. Волошин // Економіка та держава. – 2019. – № 2. – С. 120–123. http://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.2.120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15389
 • Voropai O. Increasing competitiveness of higher education in Ukraine through value co-creation strategy / Olga Voropai, Kateryna Pichyk, Nina Chala // Economics and Sociology. – 2019. – Vol. 12, Issue 4. – P. 228–240. – https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-4/14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17826
 • Systemic risk in the banking system: measuring and interpreting the results / Olena Bezrodna, Zoia Ivanova, Yulia Onyshchenko, Volodymyr Lypchanskyi, Serhii Rymar // Banks and Bank Systems. – 2019. – Vol. 14, Issue 3. – P. 34–47. – https://doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.04. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17824
 • Ignatiеva I. Features of Staff Motivation in EU Countries / Iryna Ignatiеva, Alina Serbenivska // Modern Science – Moderní věda. – 2019. – № 2. – P. 21–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17819
 • Ignatiеva I. Impact of Leadership Potential on Change Potential / Iryna Ignatiеva, Elena Babina // Modern Science – Moderní věda. – 2019. – № 5. – P. 19–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17820
 • Ігнатьєва І. А. Мотивація в сучасному менеджменті: проблеми і протиріччя / Ігнатьєва І. А., Сербенівська А. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 41–47. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.41-47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16651
 • Zubko T. Prospective Trends in Neuromarketing Tools of the Food Industry in View of Ukrainian Society Digitalization / Tatiana Zubko, Iryna Kovshova, Oksana Sydorenko // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – Vol. 8, Issue 3C. – P. 58–63. – http://doi.org/10.35940/ijrte.C1010.1183C19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17814
 • Курило Л. І. Інтелектуальний капітал: галузеві особливості формування / Курило Людмила Ізидорівна // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 4. – С. 89–94. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4913. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17780
 • Slyozko T. Transformation of the Accounting Profession in Terms of the Economy of the Future / Tetyana Slyozko, Lyudmila Kurilo, Oleksandra Mazina // ACC Journal. – 2019. – Vol. 25, Issue 3. – P. 34–45. – http://doi.org/10.15240/tul/004/2019-3-003. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17808
 • Курило В. І. Професійна діяльність як чинник формування культури особистості / Курило В. І., Світличний О. П., Курило Л. І. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – № 3. – С. 51–54. – https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191761. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17809
 • Могилова М. М. Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій / Могилова М. М. // Економіка АПК. – 2019. – № 5. – С. 68–76. – https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905068. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17420
 • Овсяннікова Н. В. Методологічні засади використання нейронних мереж для прогнозування фондового ринку / Овсяннікова Н. В., Желага О. В. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 5. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4979. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17418
 • Овсяннікова Н. В. Використання концепції біоекономіки у формуванні пріоритетів стратегії регіонального розвитку / Овсяннікова Н. В. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 11 (31). – С. 132–140. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5368. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17419
 • Пічик К. В. Вплив реклами та інших форм комунікації на поведінку споживачів / Пічик К. В., Будняк А. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 82–87. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.82-87http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16645
 • Патика Н. І. Світовий ринок продуктів тваринного походження та напрями посилення позицій України на ньому / Патика Н. І., Пріб К. А. // Modern Economics. – 2019. – Вип. 13. – С. 194–200. – https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16067
 • Патика Н. І. Світовий ринок рослинницьких продуктів та позиції України на ньому / Патика Н. І., Пріб К. А. // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – Вип. 1 (69), ч. 1. – С. 107–114. – https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16066
 • Пріб К. А. Подолання наслідків впливу криз у діяльності сільськогосподарських підприємств / Пріб Катерина Анатоліївна // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 10. – С. 47–52. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-10-5275. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17414
 • Пріб К. А. Практика антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах / Пріб К. А. // Економіка АПК. – 2019. – № 10. – С. 51–59. – https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910051. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17417
 • Романченко Н. В. Особливості стимулювання збуту продукції на ринку FMCG у сучасних економічних умовах / Романченко Н. В., Ковранська А. І. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 88–94. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.88-94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16644
 • Россоха В. В. Формування контрактних відносин у молокопродуктовому підкомплексі на засадах технологій «блокчейн» і smart-контрактів / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3–4. – С. 133–140. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16252
 • Россоха В. В. Використання технології «блокчейн» у політичному маркетингу / Россоха В. В., Бочаров П. С. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 5. – С. 211–215. – https://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-274-5-213-217. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17043
 • Россоха В. В. Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК. – 2019. – № 12. – С. 16–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18678
 • Россоха В. В. Модернізація технологій виробництва сільськогосподарських підприємств: методологічний підхід / Россоха В. В., Малік М. Й. // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2019. – Вип. 14. – С. 76–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17825
 • Khrapkina V. Formation of mechanism of business management by means of PS and creative management in the context of providing investment attractiveness / Khrapkina Valentyna, Matukova Hanna, Korovina Olena // Espacios : revista arbitrada de gestión tecnológica. – 2019. – Vol. 40, Issue 16. – [9] p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17815
 • Храпкіна В. В. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств / Храпкіна В. В., Кузнєцова К. В. // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2019. – Вип. 2 (83). – С. 42–53. https://doi.org/10.35340/2308-104X.2019.83-2-05. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17817
 • Khrapkina V. Processing Agricultural Business Enterprises Economic Potential: Analysis and Evaluations Features / Khrapkina V. V. // Торгівля і ринок України. – 2019. – Вип. 1 (45). – С. 66–76. – https://doi.org/10.33274/2079-4762-2019-45-1-66-76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17818
 • Храпкіна В. В. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств / Храпкіна В. В., Кузнєцова К. В. // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2019. – № 5. – С. 64–72. – https://doi.org/10.37128/2411-4413-2019-5-7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17884

 

Матеріали конференцій

 • Гуменна О. В. Нейромаркетинг та його вплив на поведінку споживачів інноваційних продуктів / Гуменна О. В. // Матеріали круглого столу «Нейронауки та когнітивні системи в економіці» (НаУКМА, 19 лютого 2019 р.) / упоряд. О. В. Гуменна ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра маркетингу та управління бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 4–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19120
 • Гуменна О. В. Креативні хаби як ядро креативної економіки / Гуменна О. В. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 28–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16756
 • Шевчук А. А. Організація маркетингового консалтингу на ринку В2В / Шевчук А. А., Ковшова І. О. // Розвиток економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2019 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса : [ГО «Центр економічних досліджень та розвитку»], 2019. – С. 49–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17810
 • Рижков Р. І. Система показників оцінки ефективності управління рекламною діяльністю медіа-агенції / Рижков Роман Ілліч, Ковшова Ірина Олегівна // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи: теорії та пропозиції : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18 травня 2019 р.) / Класичний приватний університет, Університет ім. Вітаутаса Великого. – Запоріжжя : [Класичний приватний університет], 2019. – С. 48–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17811
 • Zubko T. Prospective Trends in Neuromarketing Tools of the Food Industry in View of Ukrainian Society Digitalization / Zubko Tatyana, Kovshova Iryna, Sydorenko Oksana // Digitalization of agrarian management : materials of the international scientific and practical conference (29–30, November, Kyiv) / National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine ; ed. board: Nadiia P. Reznik, Anna M. Slobodianyk, Krystyna P. Dramaretska. – Kyiv: NULES of Ukraine, 2019. – P. 104–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17813
 • Овсяннікова Н. В. Використання інформаційних технологій в організації маркетингової діяльності підприємства / Овсяннікова Н. В., Жаб’як С. А. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем», 19–20 березня 2019 р. : тези доп. – Київ : НАУ, 2019. – С. 241–244. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17885
 • Овсяннікова Н. В. Порівняльна характеристика методів і інструментів фондового ринку / Овсяннікова Н. В., Желага О. В. // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11 червня 2019 р.). – Тернопіль : Шпак В. Б., 2019. – Вип. 39. – С. 97–99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17821
 • Пічик К. В. Використання нейротехнологій в сучасних маркетингових дослідженнях / Пічик К. В. // Матеріали круглого столу «Нейронауки та когнітивні системи в економіці» (НаУКМА, 19 лютого 2019 р.) / упоряд. О. В. Гуменна ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра маркетингу та управління бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 22–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19114
 • Дюс А. Я. Основні переваги застосування інструментів діджитал-комунікацій у маркетинговій діяльності підприємства / Дюс А. Я., Романченко Н. В. // Сучасний рух науки : тези доповідей VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 червня 2019 р. / редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу “WayScience”. – Дніпро : [б. в.], 2019. – С. 509–512. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17634
 • Россоха В. В. Методология исследования рынка молока и молочной продукции / В. В. Россоха, А. А. Петриченко // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : сб. науч. тр. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого, Гомел. обл. орг. о-ва «Знание» ; под ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. – С. 191–197. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16717
 • Россоха В. В. Удосконалення партнерських відносин у молочній галузі / Россоха Володимир, Петриченко Олександр // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : збірник наукових праць / наук. ред. В. С. Лукач ; Національний університет біоресурсів і природокористування України, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» та ін. – Ніжин, 2019. – С. 201–204. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17845
 • Россоха В. В. Інституційне забезпечення умов господарювання в молочній галузі / Россоха Володимир, Петриченко Олександр // Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : матеріали Сімнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції, 30 травня 2019 року / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2019. – С. 195–200. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17802
 • Россоха В. В. Управління формуванням та використання соціального капіталу / Россоха Володимир // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський / голов. ред. Тріпак М. М. – Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019. – С. 44–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17803
 • Россоха В. В. Удосконалення економічних відносин у молочній сфері / Россоха Володимир Васильович, Петриченко Олександр Анатолійович // Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 травня 2019 р., м. Бережани / редкол.: С. М. Судомир (голова) та ін. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2019. – С. 183–185. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17804
 • Россоха В. В. Потенціал розвитку кооперації в об’єднаних територіальних громадах: управлінський аспект / В. В. Россоха // Кооперативні читання: 2019 рік : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 7 червня 2019 р.) / редкол.: Скидан О. В. та ін. ; Житомирський національний агроекологічний університет. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 63–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16071
 • Россоха В. В. Імперативи якості молокопродукції в сучасному вимірі / Россоха В. В., Петриченко О. А. // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2019 р.) / наук.-редкол.: Галушко В. П. та ін. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 106–109. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16719
 • Россоха В. В. Балансовий метод в дослідженні молочного ринку / Россоха Володимир, Петриченко Олександр // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали V Міжнародної науково-практичної конф., 24 жовтн. 2019 р. / [редкол.: Бруханський Р. Ф. та ін. ; Тернопіл. нац. екон. ун-т та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 236–238.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16718
 • Россоха В. В. Організаційні новації і конкуренція в молочній галузі / Россоха В. В., Петриченко О. А. // Інноваційний розвиток харчової індустрії : збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції, 21 листопада 2019 року, Інститут продовольчих ресурсів НААН, м. Київ / під заг. ред. М. П. Сичевського ; Національна академія аграрних наук України, Інститут продовольчих ресурсів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 138–140.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17633
 • Сидоренко О. В. Особливості когнітивного моделювання у вирішенні управлінських задач / Сидоренко О. В. // Матеріали круглого столу «Нейронауки та когнітивні системи в економіці» (НаУКМА, 19 лютого 2019 р.) / упоряд. О. В. Гуменна ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра маркетингу та управління бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 25–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19113
 • Чала Н. Д. Виклики 4-ї промислової революції для ринку праці / Чала Н. Д., Поплавська О. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 70–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16739
 • Поплавська О. М. Оплата праці як маркер стійкого розвитку / Поплавська О. М., Чала Н. Д. // Економіко-правові аспекти сталого розвитку : держава, регіон, місто : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (7 червня 2019 р., м. Київ) / Інститут економіко-правових досліджень НАН України ; наук. ред. В. А. Устименко. – Київ : Десна Поліграф, 2019. – С. 135–137. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17883
 • Чала Н. Д. Ефект чи ефективність: особливості вибору показників оцінки прогресу / Н. Д. Чала // Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 24 травня 2019 р.) : у 5 т. / Національна академія державного управління при Президентові України ; за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Т. 4. – С. 7–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17635
 • Чала Н. Д. Збалансування попиту і пропозиції компетенцій: виклики індустрії 4.0 / Чала Н. Д., Поплавська О. М. // Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 23–24 жовтня 2019 р. / редкол.: Колот А. М. [та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 149–151. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17805
 • Китаєв А. С. Особливості використання технології «блокчейн» в енергоефективності: від публічних закупівель до випуску зелених бондів / Китаєв Андрій, Чала Ніна // Інноваційний розвиток і підвищення рівня спроможності об’єднаних територіальних громад : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (30 жовтня – 29 листопада 2019 р., м. Дніпро) / ДРІДУ НАДУ ; за заг. ред. І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 112–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17806

 

Інше

 • Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України / [Гадзало Я. М., Жук В. М., Могилова М. М. та ін. ; за ред. Я. М. Гадзала] ; Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. – 40 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17822
 • Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : наукова доповідь / [Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, В. Я. Месель-Веселяк, … М. М. Могилова та ін.] ; ГО «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. – 114 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17823
 • Россоха В. В. Управление качеством продовольственной продукции в молочной отрасли Украины / Владимир Россоха, Александр Петриченко // Modern aspects of management. Part 2 : scientific monograph / scientific edition: W. Gajda, P. Soroka, V. Zaplatynskyi. – Kyiv ; Warsaw : Publishing House of the Warsaw Management School Graduate and Postgraduate School, 2019. – S. 74–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19434
 • Chala N. Is corruption a problem of poverty, ethics or culture? / Chala N., Poplavska O. // Mastering anti-corruption : the practitioners’ view / ed. by Agata Stachowicz-Stanusch, Wolfgang Amann. – Charlotte : Information Age Publishing, c2019. – P. 167–184. – (Contemporary Perspectives in Corporate Social Performance and Policy).https://www.infoagepub.com/products/Mastering-Anti-Corruption

 

2018

Cтатті

 • Voropai O. K. Customer Centric Marketing Strategy for Universities / O. Voropai // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 28–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14862
 • Гавриленко Т. В. Перспективи розвитку легкої промисловості України в умовах нестабільного зовнішнього середовища / Т. В. Гавриленко, І. В. Бродюк // Економічні горизонти : науковий журнал. – Полтава : Астра, 2018. – № 1 (4). – С. 28–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15580
 • Харламова Г. О. Креативність врятує: уроки для України / Г. Харламова, О. Гуменна // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2018. – № 1 (196). – С. 76–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15581
 • Гуменна О. В. Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу / Гуменна О. В., Гончарова К. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 38–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14860
 • Ігнатьєва І. А. Операційна ефективність в стратегічному управлінні промисловими підприємствами / І. А. Ігнатьєва, Т. В. Гавриленко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – Херсон, 2018. – № 29 (18), т. 1. – С. 56–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15757
 • Ignatieva I. Operational efficiency in the implementation of enterprise strategy / I. A. Ignatieva, T. V. Gavrilenko // Modern Science – Moderní věda. – Praha, 2018. – № 6. – Р. 15–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15579
 • Ковшова І. О. Теоретичні основи оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства / І. О. Ковшова, А. В. Кравченко // Бізнес-навігатор. – 2018. – № 3–2 (46). – С. 7–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15583
 • Ковшова І. О. Система оцінювання персоналу підприємства / І. О. Ковшова, А. О. Долінська // Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – № 3 (65). – С. 80–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15584
 • Кожемякіна Т. В. Ключові гравці та процеси глобального світу: сучасні трансформації / Кожемякіна Т. В., Романченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 56–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14857
 • Кurуlo L. The transaction costs classification in the rural economy sector / Кurуlo L., Slyozko T. // International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. – 2018. – № 9. – Р. 8–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15591
 • Пан Л. В. Особливості створення бізнесу у віртуальному просторі / Пан Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 95–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14850
 • Россоха В. В. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи / Россоха Володимир, Плотнікова Марія // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал. – 2018. – Вип. 4. – С. 41–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15290
 • Россоха В. В. Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2018. – № 7. – С. 27–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14817
 • Россоха В. В. Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2018. – № 8. – С. 43–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14816
 • Храпкіна В. В. Форсайт розвитку фінансового забезпечення закладів культури на рівні сільських об’єднаних територіальних громад / Храпкіна В. В., Майстренко Ю. В. // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. – Київ : КНУКіМ, 2018. – Вип. 1. – С. 98–109. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15594
 • Чала Н. Д. Стратегічний маркетинг та особливості його використання в діяльності великих компаній / Чала Н. Д., Архипенко І. В. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 1 (119). – С. 65–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15597
 • Чала Н. Д. Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні? / Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 115–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14847
 • Kharlamova G. Ukraine 2030. A Doctrine for Sustainable Development: the consolidation of acts – the consolidation of ideas [electronic resourse] / Ganna Kharlamova, Nina Chala, Oleksandra Gumenna // The market for ideas. – Electronic data. – 2018. – No. 12, Jul–Aug. – Mode of access: Internet. – Title from the screen (viewed 15.05.2019). http://www.themarketforideas.com/ukraine-2030-a-doctrine-for-sustainable-development-the-consolidation-of-acts-the-consolidation-of-ideas-a383/

 

Матеріали конференцій

 • Ігнатьєва І. А. Тенденції оцінювання ефективності організаційних структур на засадах теорії змін / І. А. Ігнатьєва, А. Ю. Сербінівська, А. І. Ігнатьєв // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 19 квітня 2018 р.). – Полтава : Астра, 2018. – С. 10–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15578
 • Ковшова І. О. Клієнтоорієнтоване спрямування маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Сучасні напрямки розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : Міжнародна науково-практична конференція, 6 квітня 2018 року. – Запоріжжя, 2018. – С. 54–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15588
 • Ковшова І. О. Організаційна функція розвитку маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Фінанси, підприємництво та облік: національні особливості та світові тенденції : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7 квітня 2018 року. – Київ, 2018. – С. 30–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15587
 • Ковшова І. О. Демократичний напрям організаційного розвитку маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7 квітня 2018 року. – Одеса, 2018. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15590
 • Ковшова І. О. Концептуальні основи розвитку маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Фінансове забезпечення розвитку економіки на національному та міжнародному рівнях : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5 травня 2018 року. – Одеса, 2018. – С. 36–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15589
 • Могилова М. М. Об’єднання територіальних громад у сільській місцевості в контексті децентралізації влади в Україні / М. М. Могилова // Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С. М. Приліпка [та ін.]. – Умань : Сочінський М. М., 2018. – С. 280–282. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15592
 • Могилова М. М. Модернізація сільської економіки на основі інноваційно-диверсифікаційного відтворення її ресурсного потенціалу / М. М. Могилова // Eastern European studies: economics, education, and law : Proceedings of the International Scientific Conference, June 7–8, 2018. – Burgas, 2018. – Vol. 2. – P. 53–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15593
 • Россоха В. В. Методика викладання маркетингу на засадах компетентнісного підходу / Володимир Россоха // Сучасна соціально-економічна система: парадигма, завдання і тенденції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України, 27 квітня 2018 року, м. Ніжин / наук. ред. В. С. Лукач. – Ніжин, 2018. – С. 173–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14814
 • Россоха В. В. Потенціал енергозабезпечення аграрного сектору / Володимир Россоха // Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / голов. ред. С. А. Нестеренко. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – С. 332–333. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14815
 • Россоха В. В. Управління сільським розвитком в умовах розширення повноважень і відповідальності регіонів / В. В. Россоха // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : збірник тез ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 14 грудня 2018 року. – Рівне : НУВГП, 2018. – С. 165–167. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15003
 • Храпкіна В. В. Антикризове фінансове управління підприємством в умовах трансформаційних перетворень / Храпкіна В. В. // Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики) : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XII Всеукраїнському фестивалю науки та 95-річчю Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, 17–18 травня 2018 року). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 137–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15716
 • Храпкіна В. В. Управление финансовой безопасностью предприятия в условиях трансформационных преобразований / Храпкина В. В. // Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень : збірник тез доповідей наукових читань, присвячених пам’яті В. П. Череваня, (25 квітня 2018 року). – Київ, 2018. – С. 186–189. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15596
 • Храпкіна В. В. Проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства / В. В. Храпкіна // Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Суми, 12–14 вересня 2018 року). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 58–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15791
 • Чала Н. Д. Індустрія 4.0: нова економічна політика України / Чала Н. Д. // Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи : збірник тез ХVІІІ Міжнародного наукового конгресу, 26 квітня 2018 року. – Харків : Магістр, 2018. – С. 405–407. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15598
 • Чала Н. Д. Особливості моделювання у публічному управлінні / Чала Н. Д. // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, (07–08 вересня 2018 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 478–483. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15599
 • Чала Н. Д. Вплив індустрії 4.0 на вимоги до фахових компетенцій державних службовців / Н. Д. Чала // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні (Київ, 25 травня 2018 р.) : у 5-ти т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 4. – С. 17–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13182
 • Поплавська О. М. Розвиток людського капіталу та соціальні виклики в умовах Індустрії 4.0 / Поплавська О. М., Чала Н. Д. // Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 29 листопада 2018 року / за ред. І. В. Гущука [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2018. – С. 202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14812
 • Чала Н. Д. Нерівність доходів, бідність та суспільний добробут України / Чала Н., Гуменна О., Харламова Г. // Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 29 листопада 2018 року / за ред. І. В. Гущука [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2018. – С. 208–209. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14811

 

Інше

 • Ignatieva I. A. Impact of communicative competence on transformation of business entities’ potential / I. A Ignatieva, A. V. Khomenko // Theory and practice of social, economic and technological changes : monograph / [chief ed. Roman Rossi]. – Prague, 2018. – P. 266–276. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15677
 • Храпкіна В. В. Формування стратегії розвитку сучасного підприємства / [Храпкіна В. В., Матукова Г. І., Матукова-Ярига Д. Г.] // Концепти інноваційного розвитку підприємництва : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. Храпкіної В. В. ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2018. – Підрозділ. 2.2. – С. 72–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15595
 • Chala N. The Formation of Socially Responsible Business in Ukraine / [Nina Chala, Oksana Poplavskaya] // Management Education for Corporate Social Performance / ed. Agata Stachowicz-Stanusch, Wolfgang Amann. – 2018. – Part 3, Chapter 14. – Р. 283–294. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13636
 • Чала Н. Д. Впровадження концепту «розумне врядування» у практику державного управління в Україні / Н. Д. Чала // Україна 2030. Консолідація мислення – консолідація дій: аналітична платформа стратегічних комунікацій. – Київ : [СПД В. Павленко], 2018. – Розділ 2.3. – С. 34–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13644
 • Україна 2030 : Біла книга економічної політики України до 2030 року : національний і регіональний виміри / [Антонюк Л., Гуменна О., Поручник А. ... Чала Н.]. – Київ : Павленко, 2018. – 151 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15254

2017

Cтатті

 • Гуменна О. В. Методологія визначення ставлення споживачів до фірм-продавців на ринку / Гуменна О. В., Пан Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 28–33. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119786
 • Ignatieva I. Innovative approaches to light industry enterprises positioning in Ukraine / Iryna Ignatieva // Modern Science – Moderní věda. – Praha, 2017. – № 3. – P. 27–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13175
 • Ковшова І. О. Наукові підходи до визначення маркетингового менеджменту / Ковшова І. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 69–74. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119797
 • Ковшова І. О. Організація дистанційного менеджменту на підприємстві / Ковшова І. О., Ілько Л. М. // Економіка, менеджмент, бізнес. – 2017. – № 2 (20). – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13455
 • Ковшова І. О. Організація маркетингового менеджменту на підприємстві / Ковшова І. О. // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 11. – С. 244–249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13453
 • Ковшова І. О. Особливості маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Економіка і Фінанси : науковий журнал. – 2017. – № 6. – С. 39–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13454
 • Ковшова І. О. Форми реалізації сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві / Ковшова І. О. // Інноваційна економіка. – 2017. – № 3–4 (68). – С. 174–180. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13452
 • The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance / Volodymyr Kurylo, Lyudmyla Kurylo, Yaroslav Zhovnirchyk, Yevgen Kartashov // Investment Management and Financial Innovations. – 2017. – Vol. 14, issue 1. – P. 212–217. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11942
 • Россоха В. В. Інтегральна оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства / В. В. Россоха, І. В. Науменко // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 60–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11944
 • Россоха В. В. Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин / В. В. Россоха, Л. М. Пронько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2017. – № 9. – С. 124–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12145
 • Россоха В. В. Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств у трансакційному вимірі / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2017. – № 4. – С. 67–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11557
 • Храпкіна В. В. Стратегії розвитку підприємств машинобудування – світовий досвід та українські реалії / В. В. Храпкіна, Т. В. Кожемякіна // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка / гол. ред. К. В. Калабанов. – Маріуполь, 2017. – Вип. 13. – С. 14–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13456
 • Чала Н. Д. Особливості оцінки конкурентоспроможності інтраокулярних лінз при виході на ринок медичних послуг / Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 130–135. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119830
 • Chala N. The 4th Industrial Revolution and Innovative Labor: Trends, Challenges, Forecasts / Chala Nina, Poplavska Oksana // Czlowiek–Spoleczenstwo–Gospodarka / red. M. A. Paszkowicz [et al.]. – Zielona Gora, 2017. – T. 4 : Intelektualizacja i humanizacja pracy. – P. 141–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13184
 • Chala N. The Interrelation Between Government and Business in Fighting Poverty in Ukraine / Nina Chala, Oksana Poplavskaya // Humanizacja Pracy. – 2017. – № 1 (287). – P. 25–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11941

 

Матеріали конференцій

 • Гуменна О. В. Управління процесом запуску інноваційних проектів в секторі FMCG / Гуменна О. В., Веремійчик А. А. // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 26 жовтня 2017 року. – Полтава : [Пусан А. Ф.], 2017. – Ч. 1. – С. 173–175.
 • Kharlamova G. Creative Economy and Competitiveness: Case of Ukraine / Ganna Kharlamova, Oleksandra Gumenna // Emerging Issues in the Global Economy: International Economics Conference in Sibiu (IECS) / ed. Silvia Cristina Mărginean, Claudia Ogrean, Ramona Orăștean. – 2017. – P. 199–210. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-71876-7_18
 • Ігнатьєва І. А. Інноваційні підходи до факторної оцінки системи управління змінами на підприємствах легкої промисловості України / Ігнатьєва І. А., Ігнатьєв О. І. // Наукові розробки, передові технології, інновації : збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції, 6–8 травня 2017 року. – Прага ; Брно ; Київ : НДІСР, 2017. – С. 118–126. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13448
 • Ігнатьєва І. А. Проектний підхід як методологічна основа трансформації бізнес-освіти / Ігнатьєва І. А. // Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : збірник доповідей Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Київ, 6 квітня 2017 р.) / [наук. ред. Я. М. Мартинишин]. – Київ : КНУЕіМ, 2017. – С. 76–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13176
 • Кожемякіна Т. Місце України в глобальному економічному просторі: сучасні тенденції і перспективи змін / Тетяна Кожемякіна // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : Міжнародна науково-практична конференція, 19–20 квітня 2017 року / [гол. ред. М. М. Поплавський]. – Київ : КНУКіМ, 2017. – Ч. 2. – С. 39–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13228
 • Курило Л. І. Проблеми формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері України / Курило Л. І. // Формування й відтворення аграрного капіталу та розвиток ринків матеріально-технічних ресурсів : збірник наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції, 12 вересня 2017 р. : (до 80-річчя з дня народження Підлісецького Г. М.) / Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» [та ін.]. – Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. – С. 22–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13365
 • Россоха В. В. Маркетинговый инструментарий оценивания земель сельскохозяйственного назначения / В. В. Россоха // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : сборник научных трудов / под ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. – С. 21–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13192
 • Россоха В. В. Роль самоорганізації населення в розвитку регіональної інфраструктури / В. В. Россоха // Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку : науково-практична конференція, 7 червня 2017 року : збірник тез доповідей. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. – С. 90–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13457
 • Чала Н. Д. Використання Big Data у роботі місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування / Н. Д. Чала, О. В. Гавриленко // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 27 жовтня 2017 року. – Одеса, 2017. – С. 45–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13178
 • Чала Н. Д. Використання гравітаційної моделі для обґрунтування стратегії економічного розвитку регіону / Чала Н. Д., Гавриленко О. В. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 березня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 154–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13461
 • Чала Н. Д. Креативні регіони: виклики та можливості / Чала Ніна // Культурні і креативні індустрії: історія, теорія і сучасні практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24 квітня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 153–156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13459
 • Чала Н. Д. Медична бідність: нові виклики для України / Чала Н. Д. // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5–6 квітня 2017 р.) / [заг. ред. Семигіної Т. В.]. – Київ, 2017. – С. 83–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13460

 

Інше

 • Велч Дж. Переможець : усе, що ви хотіли знати про роботу керівника, але боялися запитати / Джек Велч і Сьюзі Велч ; пер. з англ. Тетяна Заволоко ; [наук. ред. Наталія Романченко]. – Київ : Наш формат, 2017. – 262, [1] с.
 • Еяль Н. На гачку : як створити продукт, що чіпляє / Нір Еяль і Раян Гувер ; пер. з англ. Галина Гриценко ; [наук. ред. К. Пічик]. – Київ : Наш Формат, 2017. – 191, [1] с. : іл.
 • Левітт С. Фрікономіка : зворотний бік усього на світі / Стівен Левітт і Стівен Дабнер ; пер. з англ. Володимир Горбатько ; [наук. ред. Олександра Гуменна]. – Київ : Наш формат, 2018. – 247, [1] с.
 • Ферґюсон Ніл. Еволюція грошей : фінансова історія світу / Ніл Ферґюсон ; пер. з англ. Катерина Диса ; [наук. ред. О. Гуменна]. – Київ : Наш формат, 2017. – 380, [1] с. : іл., фотоіл.
 • Lentner C. Comparative characteristics of fiscal policy in Hungary and Ukraine / Csaba Lentner, Iryna Ignatieva // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : колективна монографія / за ред. І. А. Маркіної. – Полтава ; Київ ; Прага, 2017. – С. 39–62.

2016

Статті

 • Гуменна О. В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комунікацій / Гуменна О. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 48–53. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/95
 • Курило Л. І. Інноваційність економіки з огляду рівня розвитку науки / Курило Л. І., Удовиченко С. М., Сльозко Т. М. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 13. – С. 129–133. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11558
 • Кузьминчук Н. В. Формування матриці стратегії управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування: практичний аспект / Кузьминчук Н. В., Олексюк Т. В. // Економіка і управління. – 2016. – № 1. – С. 56–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11559
 • Ковшова І. О. Оптимізація бізнес-процесів як засіб підвищення ефективності діяльності промислових підприємств / Ковшова І. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 1 (15). – С. 53–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11560
 • Ковшова І. О. Застосування мультиатрибутивної моделі у маркетинговому менеджменті промислових підприємств / Ковшова І. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 2 (16). – С. 84–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11561
 • Курило Л. І. Трансакційні витрати в інституціональному середовищі аграрного сектору економіки / Курило Л. І., Сльозко Т. М. // Економічні студії. – 2016. – № 2 (10). – С. 71–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11562
 • Россоха В. В. Експортний потенціал аграрних підприємств / Россоха Володимир, Шарапа Ольга // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2016. – № 4. – С. 44–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11563
 • Россоха В. В. Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. – № 8. – С. 71–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11564
 • Россоха В. В. Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. – № 10. – С. 73–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11565
 • Россоха В. В. Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки / В. В. Россоха, Л. М. Пронько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2016. – № 10. – С. 37–48.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11566

 

Матеріали конференцій

 • Гуменна О. В. Маркетингове забезпечення соціальних інновацій / Гуменна О. В. // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність : погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21–22 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 187–190. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11570
 • Россоха В. В. Роль Інтернет-маркетингу в аграрному бізнесі / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 15–16 вересня 2016 р.). – Одеса : Атлант, 2016. – С. 181–182.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11569

 

Інше

 • Ха-Юн Чанґ. Економіка : інструкція з використання / Ха-Юн Чанґ ; пер. з англ. Андрій Лапін ; [Гуменна Олександра Віталіївна (наук. ред)]. – Київ : Наш Формат, 2016. – 400 с.
 • Бок Ласло. Робота рулить! : уроки Google : правила гри у команді мрії / Ласло Бок ; пер. з англ. Анастасія Дудченко ; [Романченко Наталія Володимирівна (наук. ред)]. – Київ : Наш Формат, 2016. – 422, [1] с.
 • Саттон Роберт. Мудакам тут не місце : як вижити в офісних джунглях / Роберт Саттон ; пер. з англ. Любов Пилаєва ; [Романченко Наталія Володимирівна (наук. ред.)]. – Київ : Наш формат, 2016. – 173, [1] с.
 • Стоун Бред. Продається все : Джефф Безос та ера Amazon / Бред Стоун ; пер. з англ. Наталія Валевська ; [Романченко Наталія Володимирівна (наук. ред)]. – Київ : Наш Формат, 2016. – 399 c.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Ганущак-Єфіменко Л. Основні мотиви формування інтелектуальних активів підприємства : [препринт] / Людмила Ганущак-Єфіменко // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 80-84 : мал.
 • Іванова З. Стратегічне управління розвитком туристичних підприємств : [препринт] / Зоя Іванова // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 86-87.
 • Романченко Н. Порівняльна характеристика бізнес-профілю поколінь HR : [препринт] / Наталія Романченко, Катерина Пічик // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 201-205 : табл.
 • Россоха В. Підготовка маркетологів за технологіями бізнес-освіти : [препринт] / Володимир Россоха // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 20-23.
 • Россоха В. В. Розвиток промислового маркетингу в контексті сучасних ринкових трансформацій / Россоха В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 74-80.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Механізм управління інноваційним розвитком на основі інтеграційної взаємодії / Л. М. Ганущак-Єфіменко, Г. Ю. Кирилова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 5. - С. 74-78.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Стратегічні імперативи ефективного управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 8. - С. 46-49.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Концептуальний підхід до управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів в національному господарстві / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 5. - С. 112-116.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Побудова кластерної моделі управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 10. - С. 106-117.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Концепція організації управління інноваційними галузевими кластерами / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 12. - С. 112-118.
 • Россоха В. В. Соціально-економічні аспекти використання господарського комплексу Державної кримінально-виконавчої служби / В. В. Россоха // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 8. - С. 69-75.
 • Россоха В. В. Управління сільським розвитком в умовах розширення повноважень і відповідальності регіонів / Россоха Володимир Васильович, Газуда Леся Михайлівна // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. - Мукачево : [б. в.], 2015. - Вип. 2, ч. 2. - С. 189-196.
 • Большаков С. І. Принципи об’єктивності оцінки вартості збитків, завданих власнику колісного транспортного засобу / Большаков С. І., Россоха В. В., Волчек Р. М. // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. - 2015. - № 6. - С. 67-76.

В інших виданнях України

 • Пічик К. Глава 4. Маркетинг інновацій / [К. Пічик] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - С. 67-91.

В іноземних виданнях

 • Sharapa O. An analysis of integration in the agriculture in Ukraine / Olga Sharapa, Volodumur Rossokha // Quantitative Methods in Accounting and Finance : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics / ed. by Edward Nowak, Rusłan Motoryn, Marcin Wierzbiński. - Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2015. - № 375. - P. 143-151.

Інше

 • Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - 294 с. : табл. -  Micтить бiблioгpaфiю. -  Авт. зазначено на звороті тит. л.

2014

У виданнях НаУКМА

 • nuschak-Efymenko L. Logit-model of management innovation processes / L. Gаnuschak-Efymenko, О. Gumenna // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 19-21.
 • Ivanova Z. Theoretical aspect functioning of the financial-investment mechanism of tourism and recreation industry / Z. Ivanova // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 32-34.
 • Pichyk K. Mechanism of marketing innovation for a competitive market success / K. Pichyk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 63-66.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Методичні засади стратегічного управління портфелем бізнесу інтегрованих бізнес-структур / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 6. – С. 197-204.
 • Гуменна О. Формування споживчої цінності знань в інноваційній екосистемі / Гуменна О. В., Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 2. – С. 8-13.
 • Іванова З. О. Концепція удосконалення інструментарію управління розвитком туристичної привабливості вітчизняних територій / Іванова З. О. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 8. – С. 183-186.

В інших виданнях України

 • Россоха В. В. Нетворкінґ як інструмент технології розширення бізнесу / Россоха В. В., Маклюк Х. А. // Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку : збірник доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 17 квітня 2014 р. / Мін-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т праці і зайнятості населення Мін-ва соц. політики України та НАН України, Голов. упр. статистики у Кіровоград. обл. [та ін.]. – Кіровоград : КОД, 2014. – С. 25-26.
 • Россоха В. В. Роль технології бенчмаркінґу в маркетинговій діяльності / Володимир Россоха, Кристина Попкова // Розвиток національної економіки: методологія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2014 року / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Економ. ф-т [та ін.]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2014. – С. 53-55.
 • Россоха В. В. Принципи застосування тайм-менеджменту в управлінській діяльності / Россоха В. В., Севрук Я. І. // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2014 р., м. Черкаси / Мін-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Черкас. держ. технолог. ун-т [та ін.]. – Черкаси : [ЧДТУ], 2014. – С. 170-172.
 • Россоха В. В. Особливості інноваційно-технологічного розвитку сільського господарства в умовах кліматичних змін / Россоха В. В. // Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13-14 травня 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Полтава : [ПолтНТУ], 2014. – Ч. 1. – С. 227-230 : табл.
 • Россоха В. В. Маркетингові технології у політичній сфері / Россоха Володимир Васильович, Толмачов Ілля Володимирович // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево : [б. в.], 2014. – Вип. 1. – С. 114-118.

В іноземних виданнях

 • Россоха В. В. Развитие кооперативных форм хозяйствования в АПК / В. В. Россоха // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты : материалы XIII международ. науч.-практич. конф., (Барнаул, 23-24 сент. 2014 г.). – Барнаул : [Алтайский дом печати], 2014. – С. 190-193 : табл.

2013

В інших виданнях України

 • Іванова З. О. Особливості розвитку вітчизняного туристичного потенціалу в умовах євроінтеграційного вектору України / Іванова З. О. // Інституціональні засади розвитку інтеграційних процесів економіки : збірник наукових статей / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій, Каф. міжнар. економіки ; [за заг. ред. С. О. Гуткевич]. - К. : [б. в.], 2013. - Вип. 3. - С. 51-57.
 • Романченко Н. В. Проектування інтеграційних утворень міжнародних компаній / Романченко Н. В., Пічик К. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы одиннадцатой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 4-5 апр. 2013 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" [та ін.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - С. 185-187.
 • Романченко Н. В. Маркетингова оцінка франчайзингу як форми підприємництва / Романченко Н. В., Пічик К. В. // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой всеукр. науч. web-конф. молодых ученых, 7 марта 2013 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" [та ін.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - С. 115-116.
 • Россоха В. В. Технологічні трансформації в агропромисловому виробництві України : тенденції та результати / Россоха В. В., Соколов Д. О. // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища : монографія / за заг. ред. В. Я. Швеця ; Мін-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - Д. : [б. в.], 2013. - С. 429-474 : табл.

Інше

 • Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європейс. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013. - 279 с. : іл. - Включ. бібліогр. посилання. - Авт. зазначені на звороті тит. л.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Гуменна О. В. Розробка стратегії регіонального інноваційного розвитку в Україні : реформування освітньої сфери Одеського регіону / Гуменна О. В., Коротка М. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 39-43.
 • Романченко Н. В. Системний підхід до оцінки корупції в міжнародному бізнесі як фактора економічної небезпеки / Романченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 106-111.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Лобас М. Г. Тенденції в диференціації сучасної економічної науки / М. Г. Лобас, В. В. Россоха// АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 1-3. - С. 25-30.
 • Россоха В. В. Промисловий і споживчий маркетинг : особливості та інструменти / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 7-9. - С. 85-89.
 • Россоха В. В. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 10-12. - С. 108-112.
 • Россоха В. В. Інформаційне забезпечення маркетингового управління / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 4-6. - С. 53-56.

В інших виданнях України

 • Гуменна О. В. Інноваційна стратегія в системі маркетингу інновацій / Гуменна О. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Десятой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 3-4 апр. 2012 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. - С. 212-213.
 • Погасій В. І. Маркетингова стратегія продажу житлової нерухомості: основні етапи / Погасій В. І. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Десятой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 3-4 апр. 2012 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. - С. 233-235.

2011

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Чала Н.Д. Міжмуніципальне співробітництво як механізм розвитку внутрішнього потенціалу економічного зростання країни // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». - 2011. - Вип. 2. – С. 137-143.
 2. Гуменна О.В. Формування інноваційної культури споживання як фактор забезпечення економічного розвитку країни // Экономика Крыма. - 2011. - № 3. - С. 13-17.

В інших виданнях України

 1. Бугаєнко Н.В. Регіональний маркетинг в сфері освітніх послуг // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 46-48.
 2. Гуменна О.В. Технологічний аудит як елемент технологічної стратегії фірми // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування : Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, (8 квіт. 2011 р.) : [у 2-х ч.] / [за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової] ; Акад. муніцип. упр. - К. : Вид.-полігр. центр АМУ, 2011. - Ч. 1. - С. 195-197.
 3. Гуменна О.В. Значення маркетингового аналізу в управлінні інноваційними проектами // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 49-51.
 4. Пічик К.В. Методичні аспекти маркетингу територій // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 55-57.
 5. Пан Л.В. Тренды регионального покупательского и потребительского поведения в условиях кризиса // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web-конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь, ДИАЙПИ, 2011. - С. 53-55.
 6. Пан Л.В. Преимущества и проблемы оценки эффективности управления знаниями (УЗ) в организациях // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 67-69.
 7. Романченко Н.В. Розвиток партнерської мережі при розширенні бізнесу // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 248.

В іноземних виданнях

 1. Романченко Н.В. Формирование информационной модели В2В- бизнеса в Украине // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 80-82.
 2. Пичик Е.В. Информация - товар первой необходимости // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 73-74.

2010

 • Гуменна О.В. Роль інноваційних процесів в механізмі саморозвитку економіки / О.В.Гуменна // Экономика Крыма. – 2010. – №1 (30). – С.69-73 (0,31 др.арк.) – Ф.
 • Пан Л.В. Визначення трендів поведінки споживачів на українському ринку / Л.В. Пан // Економіка Криму, 2010. – № 1(30). – С. 117-120 (0,2 др. арк.). – Ф
 • Пан Л.В. Формування ефективної системи взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності в системі роздрібної торгівлі / Л.В. Пан // Вісник Національного транспортного університету. –Ч.1 –К.: НТУ, 2009. – Випуск 19. – С.325-330 (0,3 др. арк.). – Ф
 • Пічик К.В. Специфіка проведення маркетингових досліджень на промисловому ринку / К.В. Пічик // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 69. К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 87 – 93 (0,35 др. арк.). -Ф
 • Лазоренко Л.В. Інформаційна підтримка процесу управління маркетингом / Л.В. Лазоренко // Особенности развития регионов в новых экономических условиях. Материалы первой Всеукраинской научной web-конференции молодых ученых. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – С. 49 – 50 (0,05 др. арк.). -Ф.
 • Лазоренко Л.В. Стратегічний розвиток компаній в нових економічних умовах / Л.В. Лазоренко // Современные достижения в науке и образовании. Сборник трудов IV Международной научной конференции. – Будва, Черногория, 2010. – С. 305-308 (0,12 др. арк.). -Ф
 • Лазаренко Л.В. Особливості мотивації персоналу в умовах ризику / Л.В. Лазоренко // Малий та середній агро бізнес у системі фінансів підприємств. Матеріали науково-практичної конференції (у заочній формі). – К: ІАЕ, 2010. – С. 36 – 38 (0,06 др. арк.). -Ф
 • Лазоренко Л.В. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на сталий розвиток підприємства / Л.В. Лазоренко// Державне регулювання соціального підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Х: ХРІДУ, 2010. – С. 28 – 31 (0,07 др. арк.). -Ф
 • Пан Л.В. Роль коммуникаций "из уст в уста" (word-of-mouth) в маркетинге / Л.В. Пан //Управління розвитком підприємництва в сучасних умовах: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь, ДІАЙПІ, 2010. – С.120-122 (0,06 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Способи покращення захисту інформації на ринку інформаційних продуктів та послуг в Україні / Л.В. Пан // Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы восьмой всеукраинской конференции учёных, аспирантов, студентов –Сімферополь, ТНУ им. Вернадского, 2010. – С. 219-221 (0,1 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Приоритеты развития B2B-маркетинга в условиях новой экономической ситуации / Л.В. Пан // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях / Материалы Первой Всеукраинской научной web-конференции молодых учёных. – Симферополь: ДИАЙПИ, 4 марта 2010. – С. 55-57 (0,1 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Особливості споживчої мотивації на роздрібному ринку / Л.В. Пан // LXVI Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ. – К.: НТУ, 2010. – С. 242 (0,05 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В., Гуменна О.В. Роль інформації в інноваційному розвитку емерджентної економіки / Л.В. Пан // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: збірник наукових праць. –Черкаси – Одеса, 2010. – С.66-67 (0,06 др. арк.) – Ф
 • Пічик К.В. Методика визначення конкурентоспроможності магазину / К.В. Пічик // Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України – Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, 2010. – С. 112-117 (0,25 др. арк.). -Ф.
 • Романченко Н.В., Куцаченко Д. Потенційні можливості зростання та інноваційного розвитку підприємства в період кризових явищ / Н.В. Романченко, Д. Куцаченко // Збірник тез наукових доповідей пятої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». – Одеса: Одеський національнийй університет ім. І.І. Мечникова, 2010. – с.167-169 (0,06 др. арк.). - П
 • Романченко Н.В. Особливості формування брендів промисловими підприємствами України / Н.В. Романченко // Материалы первой всеукраинской научной web-конференции молодых ученых, 4 марта 2010. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – с.63-65 (0,06 др. арк.). - Ф
 • Чала Н.Д. Генеза державної економічної політики України / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип.1/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 129-138 (0,35 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Вплив соціального капіталу на економічний розвиток країни / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 2/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 163-169 (0,25 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Методологічні підходи до оцінки державної політики економічного розвитку / Н.Д. Чала // Теорія та практика державного управління Зб. наук. Праць. – Вип. 1 (28). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – с. 289 - 295 (0,32 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Система державного управління економічним розвитком в Україні / Н.Д. Чала // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. Праць. – Вип. 2 (29). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010 (0,15 др. арк.). -Ф.
 • Чала Н.Д. Концептуальна основа моделі-підходу державного управління регіональним розвитком «4 І» / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 3/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 523 -529 (0,25 др. арк.). -Ф
 • Lazorenko L. Сorporate culture as a way of preventing and combating corruption in an enterprise/ L. Lazorenko // Organization Immunity to Corruption Building Theoretical and Research Foundations. – Katowice, 2009, Poland – P. 279 – 287 - Ф
 • Пан Л.В. Значение внедрения стандартов социальной ответственности для украинского бизнеса / Л.В. Пан // Нравственность и экономика: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участиием. Сборник научных трудов. – Курган: Курганский филиал, ИЭ УрО РАН, 9 апреля 2010 г. – Т. 1. – С. 108-109 (0,05 др. арк.) – Ф
 • Pan L., Derevianko L. The art of uniting business and science in marketing / L. Pan, L. Derevianko // EBRF Conference "Recearch Forum to Understand Business in Knowledge Society", September 15 – 17, Nokia, Finland , University of Tampere, 2010. – P.172 – 173 (0,05 др. арк.) – П
 • Pan L. Organizational Immunity end Corruption: Building Theoretical and Research Foundations edited by Agata Stachowicz-Stanusch / L.Pan // The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences, 2009. – 482 р. (21 chapter of L. Pan – Modern Tendencies of Companies' Image Forming)- 297-310 p. (0,35 др. арк.) – Ф
 • Романченко Н.В. Культурная матрица как фактор успешности бизнеса международной компании / Н.В. Романченко // Нравственность и экономика: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участиием. Сборник научных трудов. – Курган: Курганский филиал, ИЭ УрО РАН, 9 апреля 2010 г. – Т. 1. – С. 122-123 (0,35 др. арк.). - П
 • Чалая Н.Д. Государственная инвестиционная политика стимулирования экономического развития / Н.Д. Чала // Экономика, государство и общество в 21-ом веке. VIII Румянцевские чтения на базе Курского филиала Российского государственного торгово-экономического университета, 29 апреля 2010 г. – Материалы научных чтений. – Курск: Изд-во «Деловая полиграфия», 2010. – с.227-237. (0,35 др. арк.). -Ф

2009

 • Гуменна О.В. Управління інноваційно-інвестиційними проектами в кризових умовах // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук. -практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 118-120.
 • Гуменна О.В. Формування інфраструктури ринку інноваційної продукції // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 33-36.
 • Єрофеєва Т.А. Система управління вартістю компанії в інституційній економіці : методологічні аспекти // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 42-47.
 • Лазоренко Л.В. Інтерактивні методи викладання бізнес-дисциплін // "Теория и практика экономики и предпринимательства" : VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 4-6 мая 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского … [и др.]. -[Симферополь], [2009]. – С. 27.
 • Лазоренко Л.В. Мотивація праці в умовах ризику // Экономика Крыма. – 2009. – № 26. – С. 15-18.
 • Лазоренко Л.В. Особливості комерційної діяльності в сучасних умовах // Теория и практика предпринимательской деятельности : материалы третьей междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, 15-18 апр. 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Белорус. гос. эконом. ун-т, Ягеллон. ун-т. – [Симферополь : Азимут], [2009]. – С. 35-37.
 • Лазоренко Л.В. Роль керівника в досягненні успіху організації // Економіка і управління. – 2009. – № 1. – С. 67-71.
 • Лазоренко Л.В., Гуткевич С.О. Система управління персоналом у підприємствах України в сучасних умовах // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 6-7.
 • Лазоренко Л.В. Система управління персоналом у підприємствах України в сучасних умовах / Лазоренко Л. В., Гуткевич С.О. // Міжнародний науково-практичний бізнес-форум «Бізнес і наука : вектори співпраці», смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна, 18-22 трав. 2009 р. / МОН України… [та ін.]. – Симферополь, 2009. – С. 6-7.
 • ЛазоренкоЛ.В. Стратегія розвитку персоналу організації в умовах глобалізації економіки // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2009 р., Тернопіль / [відп. за вип. Луців О. Р.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Галиц. ін-т ім. В. Чорновола, Терноп. міськрада. – Тернопіль : ["Підручники & посібники"], 2009. – С. 59-61.
 • Пан Л.В. Единство теории и практики в маркетинге // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 38-40.
 • Погасій В.І. Ефективні засоби розповсюдження рекламної інформації в контексті девелопменту коттеджного містечка // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 40-42.
 • Погасій В.І. Маркетингові комунікації як запорука успішної діяльності торгово-розважальних центрів // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 75-78.
 • Романченко Н.В. Антикризові заходи в маркетинговій політиці компанії // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 груд. 2009 р. / [відп. за вип. Горовий Д. А.] ; МОН України, Північно-схід. наук. центр Трансп. акад. України, Харків. нац. автомобільно-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2009. – Т. 2. – С. 17-18.
 • Романченко Н.В. Культурні виміри України та успішність міжнародного бізнесу // Экономика Крыма. – 2009. – № 27. – С. 104-107
 • Романченко Н.В. Культурні детермінанти міжнародного франчайзингу // Маркетинг у третьому тисячолітті : зб. тез наук. доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, Донецьк, 15-16 трав. 2009 р. / [відп. за вип. О.М. Азарян] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ... [та ін.]. – Донецьк :[Цифрова типографія], 2009. – Т. III, ч. II. – С. 46-47.
 • Романченко Н.В. Мотивація працівника в процесі управління виконанням робіт // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы седьмой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь, 15-18 апр. 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : [Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского], 2009. – С. 11-13.
 • Романченко Н.В. Напрями оптимізації маркетингової політики в умовах кризи // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2009 р., Тернопіль / [відп. за вип. Луців О. Р.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Галиц. ін-т ім. В. Чорновола, Терноп. міськрада. – Тернопіль : ["Підручники & посібники"], 2009. – С. 69-70.
 • Романченко Н.В. Особенности вовлечения персонала в процесс внедрения изменений // Теория и практика экономики и предпринимательства : VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 4-6 мая 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского ... [и др.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 29-30.
 • Романченко Н.В. Ценностные ориентации персонала компании : использование при внедрении изменений // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 7-9.
 • Рябікова Г.В. Криза як фактор трансформації інформаційної інфраструктури підприємства // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук. -практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 15-16.
 • Чала Н.Д. Від нового знання до нової доданої вартості // Бізнес і наука : вектори співпраці : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна, 18-22 трав. 2009 р. / МОН України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського … [та ін.]. – Симферополь, 2009. – С. 59-61.
 • Чала Н.Д. Підходи до класифікації теорій економічного розвитку // Збалансований (сталий) місцевий розвиток : теоретичні та практичні аспекти : зб. наук. пр. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2009 р. / [гол. ред. кол. Мальчин Ю.М.] ; Акад. муніцип. упр., Прогр. розвитку ООН, Всеукр. еколог. ліга. – К. : [Акад. муніцип. упр.], 2009. – С. 38-45.
 • Чала Н.Д. Системний підхід до управління розвитком держави // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Управління" : зб. наук. пр.. – К. : [Акад. муніцип. упр.], 2009. – Вип. 1 : Державне управління та місцеве самоврядування / [ред. кол. : В. Д. Бакуменко (голова) ... та ін.]. – С. 89-98.

2008

 • Гуменна О.В. Роль регіональної інноваційної діяльності у розвитку українського бізнесу / Гуменна О. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврмческого национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 64-65.
 • Єрофеєва Т.А. Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку / Єрофеєва Т. А. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 67.
 • Єрофеєва Т.А. Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону / Єрофеєва Т. А. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики», м. Харків, 22-23 трав. 2008 р. / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : [ХНЕУ], 2008. — С. 104-107.
 • Єрофеєва Т.А. Роль ключових чинників вартості в управлінні бізнесом / Єрофеєва Т. А.,Гуменна О.В. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 203-207.
 • Лазоренко Л.В. Економічний механізм регулювання ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств малого бізнесу / Л. В. Лазоренко // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – C. 382-383.
 • Лазоренко Л.В. Особенности управления персоналом в коммерческих организациях Украины / Лазоренко Л. В. // Търговията в съвременното общество : теория и практика : сб. с доклади : от юбилейна международна научна конференция по случай 55 години катедра «Икономика и управление на търговията» и 60 години специалност «Икономика на търговията», г. Варна, 10-11 октомври 2008 г. / [редкол. : Николинка Сълова (председател)… и др.]. – Варна : Изд-во Икономически университет «Наука и икономика», 2008. – С. 546-551.
 • Лазоренко Л.В. Роль цільового управління в підвищенні ефективності господарської діяльності підприємств / Лазоренко Лариса Віталіївна // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків,19 груд. 2008 р. / МОН України, Північно-схід. наук. центр Транспортной акад. України, Харків. нац. автомобільно-дорож. ун-т. – Харків : [ХНАДУ], 2008. – С. 111-112.
 • Пан Л.В. Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку / Єрофеєва Т.А., Пан Л. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 67.
 • Пан Л.В. Влияние поведения потребителей на управление трендом / Пан Л. В. // Конкурентоспособность и инновации : проблемы науки и практики. – 2008. – С. 184-187. – (Бизнесинформ ; № 11).
 • Пан Л.В. Вплив культури на рівень економічної свободи і міжнародну комерційну діяльність / Л. В. Пан, Н.В. Романченко // Наукові записки. Т. 81 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. І. Г.Лук'яненко, Г. С. Григор'єв]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 61-66.
 • Пан Л.В. Інтегральні маркетингові комунікації (ІМС) як новий інструмент управління бізнесом / Пан Лілія Володимирівна // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 132-133.
 • Пан Л.В. Комплекс маркетингу та його роль в умовах комунікаційної ери маркетингу / Л. В. Пан // Экономика Крыма. – 2008. – № 25. – С. 33-36.
 • Пан Л.В. Лояльність споживачів як стратегічний показник успішності компанії / Пан Л. В. // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / за ред. : Мальчина Ю. М., Ніколенка Ю. В. ; МОН України, Акад. муніципального управління. – К., 2008. –Вип. 28. – С. 193-200.
 • Пан Л.В. Маркетинг нових ідей як сучасна модель розвитку взаємовідносин зі споживачем / Пан Л. В. // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 148. – С. 84-87.
 • Пан Л.В. Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону / Пан Л. В., Єрофеєва Т. А. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики», м. Харків, 22-23 трав. 2008 р. / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : [ХНЕУ], 2008. — С. 104-107.
 • Пан Л.В. Особливості функціонування підприємств в умовах посилення конкуренції / Пан Л. В. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 152-153.
 • Пан Л.В. Особенности развития малого предпринимательства в Украине / Пан Л. В. // Таврійський економічний журнал. – 2008. – № 1 (1). – С. 38-42.
 • Пан Л.В. Проблеми забезпечення адекватної реакції організації на зміни в середовищі функціонування / Пан Л. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 229-231.
 • Пан Л.В. Стратегічний моніторинг як підсистема стратегічного управління підприємством / Пан Л. В., Романченко Н. В. // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2008. – № 5. – С. 357-358.
 • Пічик К. В. Розробка упакування товару як елемент мерчендайзингу / Пічик К. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 34.
 • Пічик К.В. Вендінговий бізнес в Україні / Пічик К. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 173-174.
 • Пічик К.В. Семплінг — новітній інструмент маркетингових комунікацій / Пічик К. В. // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 134.
 • Романченко Н.В. Вплив факторів культурного середовища на міжнародний бізнес компанії / Романченко Н.В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 377-379.
 • Романченко Н.В. Матрична організація служби маркетингу з товарною (брендовою) орієнтацією / Романченко Н.В. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів.
 • Романченко Н.В. Формування програм лояльності / Романченко Н.В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. – Симферополь, 2008. – С. 45-46.
 • Чала Н.Д. Виміри сучасної економічної політики України / Н. Чала // Політичний менеджмент. Спецвип. : Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : [за матеріалами наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми політичного менеджменту», м. Київ, 15-16 жовт. 2008 р.] / Укр. акад. політичних наук… [та ін.]. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 215-223.
 • Чала Н.Д. Інноваційна система України : проблеми розбудови / Чала Н. Д. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 81-83.
 • Чала Н.Д. Логістичні рішення як інструмент підвищення ефективності діяльності місцевих органів влади / Н. Д. Чала // Теорія та практика державного управління : [зб. наук. праць] / Нац. акад. держ. управління при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління.— Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – Вип. 1 (20). – С. 171-178.
 • Чала Н. Д. Маркетинг регіонів як інструмент залучення інвестиційних ресурсів / Чала Ніна Дмитрівна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-24 жовтня 2008 р. У 3 ч. Ч. 3 : Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні / НАН України, РВПС України, 2008. – С. 276-279.
 • Чала Н.Д. Механизмы выравнивания асимметрии регионального развития в условиях глобализации / Чалая Н.Д. // Публичное управление. – 2008. – С. 15-23. – Журн. вид. армян. мовою Акад. гос. упр. Респ. Армения (гол. ред. Оганес Арутюнян).
 • Чала Н.Д. Соціально-відповідальне підприємництво як основа місцевого самоврядування / Чала Н. Д. // Європейські орієнтири муніципального управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (14 берез. 2008 р.). [В 2 ч.]. Ч. 1 / Акад. муніципального управління ; [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Акад. муніципального управління], 2008. – С. 307-310.
 • Пан Л.В. Consumer Behaviour as Strategic Factor of Brand Management / Liliya Pan // Търговията в съвременното общество : теория и практика : сб. с доклади : от юбилейна международна научна конференция по случай 55 години катедра «Икономика и управление на търговията» и 60 години специалност «Икономика на търговията», г. Варна, 10-11 октомври 2008 г. / [редкол. : Николинка Сълова (председател)… и др.]. – Варна : Изд-во Икономически университет «Наука и икономика», 2008. – С. 401-407.
 • Пан Л.В. Entrepreneurship (Small Business Management) in Competitive Economy of Ukraine / L. V. Pan // Monthly House Jornal / National Foundation of Indian Engineers. – 2008. – Vol. XXI, no. 11 (February). – P. 2-6.
 • Пан Л.В. Problems and Obstacles Young Entrepreneurs Face When Emerging Business Society of Ukraine / Pan L. V. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів. – С. 242-243.
 • Романченко Н.В. Du diligence як метод прийняття управлінських рішень / Романченко Н. В. // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 23-24.
 • Єрофеєва Т.А. Value — Based Management of Company / Yerofeeva T. A. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів. – С. 252-253.

2007

 • Єрофеєва Т.А. Підходи до оцінки вартості бізнесу : проблеми їх використання / Т.А. Єрофеєва // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 25–30.
 • Пан Л.В. Маркетинг нових ідей як сучасна модель розвитку взаємовідносин зі споживачем / Л.В. Пан // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 57–60.
 • Пічик К.В. Методика визначення цільового ринку компанії / К.В. Пічик // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 66–69.
 • Романченко Н.В. Методи обґрунтування рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності / Н.В. Романченко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 74–80.

2006

 • Єрофеєва Т.А. Оцінка вартості бізнесу: проблеми та обмеження традиційних підходів // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 123-126.
 • Лазоренко Л.В. Психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 10-12.
 • Лазоренко Л.В. Роль бюджетного планування у формуванні доходів державного та місцевих бюджетів // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. / Акад. муніципального упр. – К., 2006. – Вип. 22. – С. 82-87.
 • Лазоренко Л.В. Роль влади в сучасних умовах діяльності // Экономика Крыма. – 2006. – № 18. – С. 24-28.
 • Лазоренко Л.В. Формування кар’єри в сучасних умовах // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 143-144.
 • Пан Л.В. Массовая индивидуализация как ответ на поведение потребителей // Стратегія маркетингу. – 2006.– № 2. – С. 49-54.
 • Пан Л.В. Прикладні аспекти управління брендами в Україні / Л.В. Пан, І.П. Небиш // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 80-83;
 • Пан Л.В., Шаповалова І.В. Соціально-відповідальний бізнес як передумова досягнення конкурентноздатності фірми // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дн., 2006. – Вип. 218., т. 4. – С. 1122-1132.
 • Пан Л.В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу: теоретичні та практичні аспекти // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы Междунар. науч.-практ конф. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийський нац. ун-т им. В. Вернадського. – Симферополь, 2006. – С. 87-90.
 • Пан Л.В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу: теоретичні та практичні аспекти // Экономика Крыма. – 2006. – № 17. – С. 73-74.
 • Пічик К.В. Завоювання уваги споживача – головна мета мерчендайзингу // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький, та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 84-86.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 29-31.
 • Пічик К.В. Маркетинг на міжнародному фінансовому ринку // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. = Problems of Foreign Economic Relations DEvelopment and Attraction of Foreign Investments: regional aspect: collection of scientific works / Донецкий нац. ун-т. – Д., 2006. – С. 753-757.
 • Романченко Н.В. Адаптация персонала как одна из основных функций руководителя среднего звена // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 162-165.
 • Романченко Н.В. Адаптація функцій маркетингового управління міжнародним бізнесом до культурних особливостей національних ринків // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 87-89.
 • Романченко Н.В. Адаптація як технологія управління трудовою поведінкою працівників в структурних підрозділах // Экономика Крыма. – 2006. – № 18. – С. 9-12.
 • Романченко Н.В. Значение культурного анализа в международном предпринимательстве // Стратегія маркетингу. – 2006. – № 2. – С. 91-96.

2005

 • Пан Л.В. Транзитна реклама як ефективний інструмент формування обізнаності споживачів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 44: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2005. - С. 93-96.
 • Пан Л.В. Вплив концепції поведінки споживачів на розвиток підприємництва в Україні // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 1. - Ялта, 2005. - С. 20-21.
 • Пан Л.В. Вплив концепції поведінки споживачів на розвиток підприємництва в Україні // Экономика Крыма. - 2005. - № 15. - С. 6-10.
 • Лазоренко Л.В. Роль акцизів у формуванні доходної частини бюджету // Формування ринкових відносин в Україні . - 2004 . - № 5. - С.34-37.
 • Лазоренко Л.В. Роль інформації у процесі підготовки раціональних управлінських рішень // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти: Зб наук. доп. Х міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ , 27 - 28 січня 2005 р. У 2- х ч. - Ч. 1 / Європейський ун- т. - К., 2005. - С. 200-202.
 • Лазоренко Л.В. Сучасні аспекти мотивації персоналу. // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф, 6 - 7 жовт. 2005 р. / Ред.. Н.В. Валінкевич та ін.; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України, Ін-т підприємництва та сучасних технол. - Житомир, 2005. - С. 96 - 98.
 • Лазоренко Л.В. Психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 2. - Ялта, 2005. - С. 23-24.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 2. - Ялта, 2005. - С. 56- 57.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Экономика Крыма. - 2005. - № 15. - С. 16-11.
 • Пічик К.В. Механізм здійснення займів на ринках єврооблігацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - Вип. 50: У 2- х ч. - Ч. ІІ / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин - К., 2005. - С. 67- 71.
 • Пічик К.В. Специфіка здійснення маркетингових досліджень на промисловому та споживчому ринках. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - Вип. 50: У 2- х ч. - Ч. ІІ / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин. - К., 2005. - С.53-58.
 • Романченко Н.В. Критерії оптимізації експорту підприємства. // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. - Вип. 201: В 4 т. - Том 1. - Дн, 2005. - С. 189-194.
 • Романченко Н.В. Оцінка конкурентоспроможності експортної продукції виробничого призначення з урахуванням капіталовкладень споживача // Збірник наукових праць Інституту регіональних досліджень НАН України / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Л., 2005 - С. 171-180.
 • Романченко Н.В. Прийняття рішень у сфері міжнародного маркетингу з урахуванням особливостей формування грошових потоків. // Збірник наукових праць Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету. - Кривий Ріг:, 2005. - № 2. - С.211-223.

2004

 • Пан Л.В., Сисенко Н.В., Абрамович О.К. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Пан Л.В. Реклама на транспорті як ефективний інструмент маркетингових комунікацій // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. пр. / Укр. держ. акд. залізничного транспору. - 2004. - № 7: Спец. вип. - С. 55- 56.
 • Пан Л.В., Сисенко Н. Управління знаннями як конкурентна перевага// Києво- Могилянська Бізнес Студія. - 2004. - № 9. - С. 56- 64.
 • Абрамович О.К., Пан Л.В., Сисенко Н.В. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Греченкова О.В., Головень В.П. Оцінки економічного зростання в перехідних економіках // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 14: Економічні студії / Редкол.: В.С. Брюховецькийта ін; НаУКМА.- К., 2004 - С. 43-45.
 • Головень В.П. Диверсифікація зовнішньої торгівлі в Україні // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 14: Економічні студії / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін.- К., 2004 - С. 64-70.
 • Лазоренко Л.В. Роль акцизів у формуванні доходної частини бюджету // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. - Вип. 5 (36) / Ред.: І.К. Бондар та ін.; М- во економіки та з питань європейської інтеграції України. Наук.-дослідний економ. ін- т . - К., 2004. - С.34- 36.
 • Лазоренко Л.В. Спрощена система оподаткування підприємств малого бізнесу // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / Ред. М.Я. Дем'яненко; Нац. наук. центр "Ін- т агаррної економіки". - К., 2004. - С. 49- 54.
 • Лазоренко Л.В. Україна і Європейський Банк Реконструкції і Розвитку: через співпрацю до ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин. - К., 2004. - Вип.. 46, Ч. ІІ. - С. 68- 71.
 • Пічик К.В. Аналіз кредитних ризиків банків і шляхи їх мінімізації // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / Ред. М.Я. Дем'яненко; Нац. наук. центр "Ін- т агаррної економіки". - К., 2004. - С. 217-225.
 • Романченко Н.В., Хорольський В.П., Діянова І.П. Методи основи управління нематеріальними активами на підприємствах гірничо-металургійного комплексу // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т. - Дн., 2004. - Вип. 198, Т. IV. - С. 998-1008.
 • Сисенко Н.В., Абрамович О.К., Пан Л.В. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Сисенко Н.В., Пан Л.В. Управління знаннями як конкурентна перевага // Києво- Могилянська Бізнес Студія. - 2004. - № 9. - С. 56- 64.

2003

 • Пан Л.В. Збалансована система показників (Balanced Scorecard - BSc) як інструмент ефективного управління стратегією організації // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 56-63.
 • Пан Л.В. Зміна традиційної парадигми менеджменту: причини та сутність // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2 Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 338-342.
 • Пан Л.В. Знання як стратегічний актив організації // Сучасні проблеми економіки підприємства: Матеріали наук.-практ. конф., 5 листоп., 2003 р.: В 2 т. - Т.2. - Дн.,2003. - С. 45- 46.
 • Пан Л.В. Необхідність урахування факторів зовнішнього середовища в управління людськими ресурсами організації // Вчені записки: Наук. зб./ Київ. нац. економ. ун- т. - 2003. - Вип. 5. - С. 74- 79.
 • Пан Л.В. Обґрунтування необхідності стратегічного планування на вітчизняних підприємствах // П-во, госп-во і право. - 2003. - № 10. - С. 8-11.
 • Пан Л.В. Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу в системі управління // Бізнес-освіта як бізнес: Якість послуг і соціальна відповідальність: Матеріали п'ятої щоріч. міжнар. конф. "Розбудова менеджмент-освіти в Україні", м. Харків, 13-15 листоп. 2003р. - К., 2003. - С. 23-35.
 • Єрофеєва Т.А. Грошово-кредитна політика в умовах стабілізації економічного розвитку України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2: Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 334-337.
 • Єрофеєва Т.А. Грошово-кредитне регулювання в період стабілізації національної економіки // Управління економікою в ринкових умовах в контексті стратегічних напрямів розвитку України до 2011 року: Тези наук.-практ. конф. м.Київ. - К., 2003. - С. 14-18.
 • Єрофеєва Т.А. Довгостокова грошово- кредитна полтика в Україні // Вчені записки / Харків. ін- т управління - 2003. - № 10. - С. 90- 94.
 • Єрофеєва Т.А. Монетарні передумови економічного зростання в Україні / Від лідера - особистості до держави - лідера: Зб доп. та тез до ІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 серп. 2003 р. - К., 2003. - С. 140- 143.
 • Лазаренко Л.В. Вплив екологічних факторів на економічний розвиток країни // Наукові праці МАУП / Ред..: М.Ф. Головатий та ін.; Міжрегіональна акад. управління персоналом. - 2003. - Вип. 7: Роль молоді у формуванні екологічного менеджменту. - С. 34- 35.
 • Лазаренко Л.В. Роль оптимізації співвідношення між основними функціями податків у підвищені ефективності податкової політики держави // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. професорсько- викладацького складу і аспірантів / М- во освіти України. Акад. муніципального управління. - 2003. - Вип. 13. - С. 59- 63.
 • Лазоренко Л.В. Основні тенденції розвитку агробізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. - Вип. 3 (22) / Ред. І.К. Бондар та ін.; М- во економіки та з питань європейської інтеграції України. Наук.-дослідний економ. ін- т . - К., 2003. - С. 90- 95.
 • Лазоренко Л.В. Особливості метології розробки та прийняття господарських рішень в умовах корпоративного управління // Актуальні проблеми корпоративного управління в Україні: Зб наук. пр. / МАУП. Прикарпат. філія МАУП, Міжнар. фінансова корпорація. - К.: Наук. світ, 2003. - С. 117- 120.
 • Романченко Н.В. Економічна оцінка ефективності зустрічних операцій в практиці зовнішньоекономічної діяльності фірм // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т. - Дн., 2003. - Вип. 185, Т. 1. - С. 778- 783.

Анотації курсів

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Digital - маркетинг
Дисципліна спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики цифрового маркетингу; отримання ними комплексного розуміння, що включає в себе поняття «Digital-маркетинг» та його суть. Отримання умінь і навичок самостійної роботи з сучасними інструментами, що використовує Інтернет-маркетинг з метою просування комерційних проектів. Оволодіння необхідними навичками роботи з програмними продуктами, які використовує Інтернет-маркетинг обрання необхідних каналів та інструментів цифрової маркетингової комунікації, оволодінні необхідними навичками роботи з відповідними ресурсами, програмами, що забезпечують роботу в цифрових мережах, а також зі спеціалізованими інформаційними технологіями та системами в середовищі digital - маркетингу. Також отримання знань щодо розробки комунікаційної стратегії маркетингу в інтернет просторі. Курс має практичне спрямування – завдання виконуються з використанням спеціальних програмних продуктів. Також, запрошуються лектори-практики.


E-commerce
Дисципліна спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики електронної комерції; формування комплексного розуміння, що включає в себе визначення, класифікацію та характеристику різних видів комерційної діяльності в інтернет просторі. Курс формує перелік умінь і навичок самостійної роботи з сучасними інструментами, що використовується в сучасній онлайн комерції з метою просування товарів та послуг, вибору для відповідних каналів цифрової маркетингової комунікації в мережі Internet; оволодінні необхідними навичками роботи з програмними продуктами. Курс передбачає опанування студентами необхідних інструментів для вивчення та аналізу поведінки споживачів на В2С, В2В, С2С онлайн ринках.


Project-менеджмент
Дисципліна присвячена вивченню сучасних концепцій управління проектами та забезпечує опанування основних методів та інструментів, необхідних для успішного керування ними. Студенти вивчають навички розробки проектів, оцінки їх ефективності, вибору виконавців, розрахунку бюджету, створення графіків реалізації та вивчають технології мінімізації ризику під час підготовки та реалізації проектів. Курс є синтетичним, базуючись на концепціях теорії управління, інвестиційного аналізу, організації поведінки та системного аналізу.


PR-технології в організаціях
Дисципліна «PR-технології в організаціях» є вибірковою у навчальному плані підготовки бакалаврів. Курс орієнтований на розуміння ролі PR у маркетингу, оволодіння практичними навичками у сфері масових комунікацій, інструментарієм, який формує зовнішній облік компанії; методами оцінки ефективності PR-компанії. Головною метою курсу PR-технології в організаціях – вивчення сучасного інструментарію налагодження комунікацій із зовнішнім та внутрішнім середовищем організації.


Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу
Мета навчальної дисципліни «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу»: 1. ознайомлення студентів з тенденціями розвитку сучасного менеджменту та маркетингу, 2. формування у них навичок та вмінь управлінської та маркетингової діяльності; 3. опанування ними знань з побудови ефективної організації та виявлення факторів, що здійснюють вплив на управлінську і маркетингову діяльність; 4. Навчити їх аналізувати, оцінювати вплив цих факторів, спираючись на теорію і практику менеджменту та маркетингу. Основними завданнями, що ставляться перед дисципліною є : формування систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи менеджменту і маркетингу; ознайомлення з відповідними поняттями, категоріями, методами функціонування маркетингових й управлінських систем, та сучасними теоріями менеджменту та маркетингу; формування у студентів знань про суть інформаційного менеджменту, менеджменту змін і процесного менеджменту, маркетинг-менеджменту та інших концептуальних напрямків в сфері менеджменту та маркетингу; ознайомлення з основами планування, організації, мотивування, контролю та регулювання в системі менеджменту та маркетингу; формування знань з основ етики та відповідальності у менеджменті. Як результат вивчення дисципліни студенти повинні: 1. знати: теоретико-методологічні основи, питання методики та організації систем управління та маркетингу; класичні та сучасні технології, концепції, стратегії менеджменту та маркетингу; концептуальні моделі управління змінами та моделі процесного менеджменту; основи інформаційного менеджменту та його продукти; технології та інструменти мотиваційного менеджменту; інструменти корпоративного і ділового спілкування; основи маркетингових досліджень; 2. вміти: застосовувати базові технології маркетингового дослідження; володіти термінологічним апаратом, методологічними принципами та використовувати існуючий практичний досвід в сфері менеджменту та маркетингу; визначати шляхи підвищення ефективності працівників через систему мотиваційного менеджменту; розробляти системи мотивації працівників та етичних норм в діяльності підприємств; моделювати зміни пріоритетів компанії використовуючи техніки менеджменту змін та будувати алгоритм їх впровадження; робити комплексний аналіз середовища функціонування підприємств; вміти володіти правилами бізнес-етикету та навиками ділового спілкування.


Антикризове управління
Антикризове управління – це особлива система управління підприємством, яка спрямована на запобігання або усунення наслідків впливу несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту. Курс націлений на формування у студентів знань про виникнення й механізми переборення різних видів криз та передусім тих, що пов’язані з маркетинговою діяльністю підприємства, проблемами збуту, погіршення положення на ринку, неконкурентоспроможністю, іміджевими втратами, зниженням лояльності споживачів тощо. Завдання курсу: розглянути причини та особливості перебігу криз; вивчити підходи до діагностування криз; навчитися розробляти ефективну систему заходів щодо запобігання дестабілізаційним процесам й подолання наслідків впливу криз


Аспірантський дослідницький семінар


Бізнес планування у сфері енергозбереження
Метою дисципліни є надання студентам базових теоретичних знань і навичок щодо методів економічного аналізу інженерних рішень, ведення економічних розрахунків та підготовки техніко-економічних обґрунтувань і роботи з науково-технічною та економічною літературою. Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання: знання: - термінології та методів ведення економічних розрахунків; - структури та вимог до розроблення бізнес-планів інвестиційних проектів у сфері енергозбереження; уміння: - використовувати знання економічної теорії, ринкової економіки та макроекономіки під час під час вирішення різних прикладних завдань; - аналізувати стан довкілля та економіки підприємства, а також обирати оптимальні рішення проблем виробництва та використання енергоресурсів; досвід: - ведення економічних розрахунків; - ведення аналізу перспективності використання різних варіантів реалізації проектів у сфері енергозбереження, - ведення аналізу перспективності використання різних типів обладнання та технологій.


Бізнес-планування
Курс «Бізнес-планування» є вибірковою дисципліною для опанування знаннями й навичками з професійної та практичної підготовки бакалаврів менеджерів. Основною метою курсу є формування у студентів системних знань з методології розробки бізнес-планів у діяльності підприємств та контролю їх виконання; засвоєння теоретичних знань. набуття практичних навичок та оволодіння сучасними прийомами бізнес-планування; набуття вмінь і навичок щодо визначення ефективних методів та засобів використання ресурсів підприємства. Дисципліна спрямована на оволодіння студентами методології та методики бізнес-планування. Розглядаються принципи та підходи до планування; джерела та методи розробки бізнес-ідей; методи, процедури та технології бізнес-планування та інформаційні технології, які використовуються для моделювання бізнесу та оцінки бізнес-проєктів. Дисципліна охоплює повний цикл – від вивчення методологічних основ бізнес-планування до оцінки підприємницьких ризиків, що виникають при реалізації бізнес-ідеї. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший присвячений вивченню концептуальних основ бізнес-планування. Другий рівень охоплює вивчення структури та технології розробки бізнес-планів. Бізнес-планування має свою специфіку і вимагає наявності у менеджерів і учасників бізнес-планування спеціальних навичок і знань. Дисципліна «Бізнес-планування» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Операційний менеджмент», «Основи підприємництва», «Основи менеджменту та адміністрування» та фокусує їх для формування компетенцій з організації та функціонування бізнесу.


Бренд-менеджмент
Дисципліна «Бренд-менеджмент» спрямована на формування у студентів теоретичних навичок щодо використання стратегії брендингу, а також застосування практичних вмінь в сучасному бізнесі з метою отримання підприємством довгострокового прибутку. Студенти навчаться використовувати основні моделі та інструменти формування брендів, аналізувати маркетингову ситуацію навколо бренду та розробляти довгострокову стратегію підприємства. Студенти візьмуть участь в розробці та прийнятті управлінських рішень щодо формування, планування та розвитку бренду. Передбачено вивчення етапів формування системи маркетингових комунікацій в сфері бренд-менеджменту, а також методів розвитку торговельних марок та їх перетворення на бренди.


Економіка підприємства
Дисципліна сприяє формуванню у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань з теорії та практики економічної діяльності бізнес-структур. Основи економічної та фінансової діяльності підприємств опановуються завдяки проектно-орієнтованій формі навчання – розробки студентами проекту по створенню виробничого підприємства, що функціонує на певному товарному ринку. Передбачається командна організація роботи. Такий підхід сприяє формуванню аналітичного мислення під час ухвалення бізнес-рішень, коли критерієм рішення має бути його економічна ефективність та ефективність діяльності підприємства в цілому. Крім того, забезпечується комплексний підхід до отримання знань про засади економічної діяльності підприємства, який передбачає активне використання знань в галузі маркетингу, менеджменту та мікроекономіки. Додатково формуються навички бізнес-планування, проектного менеджменту, бізнес-аналітики, навички командної роботи, навички ухвалення рішень в умовах невизначеності і недостовірності інформації.


Економіка праці
Курс «Економіка праці» дозволяє сформувати систему знань з теоретичних основ і нормативно-правових положень економіки праці та соціально-трудових відносин, а також отримати практичні навички з організації та управління працею на мікрорівні, враховуючи інституційні й макроекономічні чинники та стан ринку праці. Основна увага приділяється вивченню методичних положень функціонування, розвитку і регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві, оптимального використання робочої сили на макрорівні і трудових ресурсів на мікрорівні, підвищення продуктивності та ефективності праці. Курс містить широке коло питань, перш за все: ринок праці й діагностика його кон’юнктури; людина на ринку праці; зайнятість і безробіття населення та їх регулювання; організація оплати праці на підприємстві (форми і системи), формування тарифних сіток; державне регулювання оплати праці; нормування праці, норми робочого часу; організація праці на підприємстві; система організації соціально-трудових відносин (підготовка колективних та індивідуальних трудових договорів); соціальний захист населення, соціальні виплати («лікарняні», відпускні); система державного контролю в сфері праці та соціально-трудових відносин, «трудові штрафи» та як їх уникнути.


Економічний аналіз
Сучасні методики економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів. Системне оцінювання діяльності організації, виявлення внутрішніх резервів національного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.


Емоційне лідерство
Дисципліна «Емоційне лідерство» спрямована на розкриття лідерського потенціалу. Програмою передбачено два рівні. Перший розкриває сутність, складові, значимість сучасного лідерства, його тенденції, психологічні аспекти взаємодії та інструменти побудови команди, методи визначення та розвитку особистих лідерських якостей. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навички, практикуючи лідерство в наявному колективі.


Емоційний інтелект
Курс покликаний розкрити суть, значення емоційного інтелекту в діяльності лідера та проілюструвати сім складових емоційного інтелекту, які допоможуть побудувати ефективну взаємодію з іншими людьми та командою. В результаті вивчення ви зможете зростити свою усвідомленість; краще розуміти свої емоції та емоції інших людей; точніше налаштувати увагу та розширити її спектр; навчитися встановлювати та поглиблювати довіру; з’ясувати параметри гнучкості та розвинути її в собі; довідатися з чого складається інтуїція та як її розвинути; усвідомити суть колективного емоційного інтелекту.


Енергетичний аудит
Метою вивчення курсу "Енергетичний аудит" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та проведення енергетичного аудиту. Під час вивчення курсу студенти отримають також практичні навички щодо збирання та аналізу економічної та технічної інформації щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Буде також проаналізовано типові помилки під час проведення енергетичного аудиту, що їх зазвичай припускаються енергоаудитори в Україні та за кордоном. Зокрема щодо думки ніби-от енергоаудит - це тільки розроблення енергоощадних заходів Під час вивчення курсу студенти отримають знання щодо організації та проведення енергетичного аудиту : - підприємств; - галузей економіки; - території (міста, регіону та економіки України в цілому). З урахуванням проблем тарифної політики буде представлено підходи до проведення аудиту енергетичного складника тарифів підприємств енергетики та житлово-комунального господарства.


Злиття та поглинання корпорацій
Курс «Злиття та поглинання корпорацій» дозволяє сформувати систему знань з теорії інтеграції бізнесу шляхом злиття і поглинання компаній, як можливої альтернативної стратегії їх розвитку, та отримати навички практичного застосування щодо основних форм і методів угод M&A. Основна увага приділяється вивченню нормативно-правового, інституційного і методичного забезпечення злиття і поглинання корпорацій, освоєнню організаційних і економічних засад здійснення угод M&A. Дисципліна охоплює повний цикл – від історичних аспектів розвитку ринку M&A до організаційно-економічного механізму угод злиття і поглинання. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні та історичні аспекти ринку M&A, принципові ознаки і види злиттів та поглинань, мотиви і чинники M&A, інституційне і нормативно-правове забезпечення процесу. Другий рівень дозволяє апробувати отримані знання шляхом їх практичного застосування в частині освоєння організаційних засад угод M&A, поетапної процедури і механізму злиття і поглинання, зокрема due-diligence, планування і реалізації інтеграції, визначення економічної ефективності угоди M&A, опрацювання методів захисту від агресивного поглинання.


Інвестиційний менеджмент
Курс спрямований на формування цілісної системи знань з теорії та практики управління інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики забезпечення суб’єктів господарювання інвестиційними ресурсами, формування логіки прийняття управлінських рішень реального і фінансового інвестування, ознайомлення з сучасними інвестиційними інструментами, які використовуються у вітчизняній і світовій практиці.


Інноваційний маркетинг
Курс «Інноваційний маркетинг» дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей використання новітніх інструментів маркетингу. Розкриваються поняття, види та техніки, що дозволяють інформувати цільову аудиторію не тільки в офлайн просторі, а і в цифровому середовищі. Розглядаються механіки використання найсучасніших інструментів маркетингу для досягнення максимального ефекту інформування цільової аудиторії. Наведено механізм оцінки ефективності використання різних інструментів. Дисципліна охоплює повний цикл – від поняття до аналізу сучасних прогресивних методик та підходів, визначення ефективності використання найновіших технологій для досягнення цілей маркетингу. Дисципліна передбачає багато практичних завдань та досліджень.


Інноваційний менеджмент
Дисципліна «Інноваційний менеджмент» дозволяє сформувати систему знань щодо сучасних форм керування інноваційними процесами на будь-якому рівні за допомогою їх якісної й кількісної зміни в результаті застосування адекватних методів організації та керування, що забезпечують єдність науки, техніки, виробництва й споживання, тобто задоволення суспільних потреб в інноваційному продукті. Програмою дисципліни передбачено два модулі. Перший розкриває теоретико - методичні засади інноваційного менеджменту, що дозволяє побачити еволюція інноваційного процесу в контексті соціально-економічної трансформації суспільства та обумовлюється складністю і багатогранністю проблем інноваційної сфери.. Другий модуль дозволяє практично реалізувати і управляти інноваційними ідеями і проектами за допомогою існуючих інструментів, методів і способів інноваційного менеджменту. Попередні курси: «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Стратегічний менеджмент».


Інноваційний розвиток підприємств
Курс "Інноваційний розвиток підприємства" дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок з інноваційної діяльності підприємства в сучасних економічних умовах, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики; опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, методів організації, планування, маркетингу і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах. При проведенні занять необхідно забезпечити глибоке засвоєння студентами основ управління підприємством у ринкових умовах, що базується на ефективному використанні інноваційного потенціалу підприємства.


Інноваційний розвиток підприємства
Курс «Інноваційний розвиток підприємства » дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок з інноваційної діяльності підприємств в сучасних економічних умовах, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики; опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, методів маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах. При проведенні занять необхідно забезпечити глибоке засвоєння студентами основ маркетингового управління підприємством в ринкових умовах, що базується на ефективному використанні інноваційного потенціалу підприємства. Дисципліна «Інноваційний розвиток підприємства» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Маркетинг», «Стратегічне управління» та фокусує їх для формування компетенцій розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства та реалізації її на практиці.


Інтелектуальна власність
Метою вивчення курсу є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. Об’єктом вивчення дисципліни є сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні вміти визначити: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності; - вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; - процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.


Інтернет-маркетинг
Дисципліна спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики Інтернет-маркетингу; отримання ними комплексного розуміння, що включає в себе поняття «Інтернет-маркетинг» та його суть. Отримання умінь і навичок самостійної роботи з сучасними інструментами, що використовує Інтернет-маркетинг з метою просування комерційних проектів. Оволодіння необхідними навичками роботи з програмними продуктами, які використовує Інтернет-маркетинг. Також отримання знань щодо розробки комунікаційної стратегії маркетингу в інтернет просторі. Курс має практичне спрямування – завдання виконуються з використанням спеціальних програмних продуктів. Також, запрошуються лектори-практики.


Інтернет-маркетинг та e-commerce
Дисципліна «Інтернет-маркетинг та електронна комерція» спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики Інтернет-маркетингу та електронної комерції ; отримання ними комплексного розуміння, що включає в себе поняття «Інтернет-маркетинг»; умінь і навичок самостійної роботи з сучасними інструментами , що використовує Інтернет-маркетинг з метою просування комерційних проектів; обрання для електронної комерції відповідних каналів цифрової маркетингової комунікації в мережі Internet; оволодінні необхідними навичками роботи з програмними продуктами, які використовує Інтернет-маркетинг.


Інформаційні системи та технології в маркетингу
Практична дисципліна, орієнтована на засвоєння студентами знань та навичок з організації та функціонування інформаційних систем маркетингу (ІСМ), сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв’язання основних маркетингових задач. Використовуючи програмне забезпечення формуються практичні навички створення та використання баз даних, управління ними, обґрунтування та прийняття маркетингових рішень. Розглядаються різні інструменти, які мають допомогти маркетологу у вирішенні конкретних рутинних задач.. Завдання виконуються з застосуванням сучасних програмних продуктів в тому числі і ШІ. На заняття запрошуються експерти для проведення воркшопів та демонстрації можливостей сучасного програмного забезпечення в маркетингу.


Інформаційні технології підтримки управлінських рішень
Головна мета курсу - засвоєння студентами основ організації та функціонування інформаційних систем, сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв’язання основних управлінських задач. Використовуючи програмне забезпечення формуються практичні навички створення та використання баз даних, управління ними, обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Курс має практичне спрямування. Завдання виконуються з застосуванням сучасних програмних продуктів в тому числі і ШІ. На заняття запрошуються експерти для проведення воркшопів та демонстрації можливостей сучасного програмного забезпечення в обґрунтуванні прийняття управлінських рішень.


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота має: по-перше, засвідчити певний рівень підготовки студента – майбутнього бакалавра – за дисциплінами, передбаченими освітньо-професійною програмою бакалавра економіки і підприємництва; по-друге, продемонструвати його розуміння та уміння використовувати міждисциплінарні зв’язки при теоретичному обґрунтуванні досліджуваної проблеми; по-третє, показати рівень оволодіння ним законодавчою та нормативно-методичною базою; по-четверте, виявити уміння та навички щодо використання набутих теоретичних знань для аналізу законодавчої та нормативно-методичної бази, ситуацій, що виникають у реальній господарській практиці, у сфері економіки та маркетингу, а також уміння проілюструвати результати такого аналізу прикладами з того об’єкта дослідження, де студент проходив практику, та іншими відомими практичними ситуаціями; по-п’яте, проводити практичні розрахунки за фактичними даними організації маркетингових та економічних показників для обґрунтування прогнозів і планів; по-шосте, засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, оцінки практичних ситуацій та висновків із власного дослідження, використовувати для цього комп’ютерні програми.


Конкурентна розвідка
Курс «Конкурентна розвідка» є вибірковою дисципліною, що дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок для визначення поточної ринкової позиції компаній-конкурентів (частка ринку, дохід, к-ть клієнтів, маржинальність, ринкові переваги, в тому числі ті, що є комерційними таємницями) та їхніх намірів і можливостей, використовуючи інструменти переважно відкритих джерел (OSINT в бізнесі), але не обмежуючись ними. Розглядається методика формування джерельної бази для проведення розвідки, інструменти, підходи та ключові менеджерські моделі для роботи із джерелами, а також вміння робити висновки на основі обробки джерел та інформації із баз даних. Велика увага приділяється формуванню вмінь щодо розробки плану розвідувального завдання і його проведення з використанням мінімальних часових та грошових ресурсів. Курс буде корисним для тих, хто займається академічними дослідженнями, журналістськими розслідуваннями, формує стратегію розвитку компанії, планує працювати у відділах стратегії, в консалтингу, бути бізнес-фаундером. Дисципліна передбачає багато практичних завдань та індивідуальне дослідження конкурентної ситуації на обраному ринку. Попередні курси: мікроекономіка, економіка підприємства, маркетинг, стратегічний маркетинг, маркетингові дослідження, фінансовий аналіз, економічний аналіз, фінанси підприємства


Конкурентоспроможність підприємств
Основна мета курсу полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок щодо оцінки конкурентоспроможності підприємства, окрема увага приділяється методикам оцінки позиції підприємства на світовому ринку, а також розвиток навичок із створення і розвитку конкурентних переваг на підприємстві. В курсі передбачається розглянути теоретичні аспекти та розробити практичні ситуації з питань, пов’язаних із зовнішнім оточенням підприємства, формування та реалізації стратегії підприємства на основі наявних конкурентних переваг; здійснення аналізу діяльності підприємства.


Консалтинг та аналіз господарської діяльності організації


Корпоративне управління
Сутність курсу «Корпоративне управління» полягає в опануванні принципів корпоративного управління; опануванні навичками формування організаційної культури корпоративного типу; формуванні умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями; формуванні навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ; опануванні навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контролінгу; формуванні навичок трансформації систем управління АТ. Попередні курси: менеджмент, стратегічний менеджмент, економіка підприємства, основи підприємницької діяльності.


Креативний менеджмент
Курс "Креативний менеджмент" спрямований на розвиток креативного мислення та освоєння інструментарію для творчого підходу до вирішення інноваційних завдань. Студенти отримають знання та навички у розвитку креативного середовища та створенні креативних організацій. Курс також охоплює управління креативними процесами на підприємствах, враховуючи міжнародний та національний досвід у цій сфері. Вивчення курсу допоможе студентам розвинути необхідні якості та навички для успішної роботи креативного управлінця. Дуже бажано студентам попередньо прослухати курси: "Менеджмент", "Маркетинг", "Психологія управління" та "Економіка підприємства".


Культура ведення бізнесу
Курс "Культура ведення бізнесу" пропонує студентам систематично оволодіти теоретичними знаннями щодо бізнес-мислення, оволодінням інструментарієм ділової культури і формуванням корпоративної ідентичності організації. Ця дисципліна спрямована на розвиток не лише теоретичних, а й практичних навичок, необхідних для успішної кар'єри в управлінні та бізнес-адмініструванні. Вона включає в себе розширене вивчення ділового етикету та протоколу, а також аналізує національні особливості ділового спілкування в різних країнах.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Написання курсової роботи на 3 році має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами теоретичних та практичних аспектів професійних дисциплін. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури: монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо. Студенти виконують курсову роботу на основі ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень, що містяться у відповідних літературних джерелах, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях. При виконанні курсової роботи слід використовувати також інструктивні, нормативні, звітні матеріали підприємств або організацій. Заохочується використання під час проведення дослідження сучасних інструментів, програмного забезпечення для обробки та візуалізації даних та обґрунтування висновків та пропозицій


Лідерство в організації
Дисципліна "Лідерство в організації" спрямована на розкриття лідерського потенціалу та побудову ефективної командної роботи.


Логістика
Суть логістики проявляється у пошуку шляхів раціонального просування продукту виробничим ланцюжком: від постачальника до кінцевого споживача. Цей процес передбачає прийняття рішень та контроль на всіх етапах: пошук постачальника; організація виробничої логістики (пересування сировини, комплектуючих, напівфабрикатів між окремими ланками виробничого процесу); зберігання готової продукції на складі; доставка кінцевому споживачу. Навчальна програма дисципліни розрахована на студентів 4 року навчання і включає вивчення базових тем: планування, організацію і контроль руху матеріальних та інформаційних потоків в просторі і в часі на шляху від первинного джерела сировини і матеріалів, внутрішньофірмової їх переробки до виготовлення готової продукції і доведення її до споживача.


Логістичний менеджмент
Дисципліна Логістичний менеджмент спрямована на вивчення базових принципів управління (планування, організація, контроль) ресурсами організації та прийняття логістичних рішень. Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань логістичного менеджменту, активним інтегруючим потенціалом, здатним зв’язати воєдино і покращити взаємодію між базовими функціональними сферами організації: постачанням, виробництвом, маркетингом, дистрибуцією, організацією продажу, та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання логістичного менеджменту для підвищення ринкової конкурентоспроможності організації. Предметом вивчення дисципліни є система та процес логістичного менеджменту, логістичне адміністрування, прогнозування, планування, контроль та аудит. У відповідності до цього фахівець у логістиці повинен знати: місце логістичного менеджменту в системі менеджменту організації; вміти: визначати цілі логістичного менеджменту та шляхи їх досягнення; мати уявлення: про опис основних підходів та принципи формування логістичної стратегії.


Магістерська робота
Маґістерська робота має: по-перше, засвідчити певний рівень підготовки студента за дисциплінами, передбаченими освітньо-професійною програмою маґістра з менеджменту; по-друге, продемонструвати його розуміння та уміння використовувати міждисциплінарні зв’язки при теоретичному обґрунтуванні досліджуваної проблеми; по-третє, показати рівень оволодіння ним законодавчою та нормативно-методичною базою; по-четверте, виявити уміння та навички щодо використання набутих теоретичних знань для аналізу законодавчої та нормативно-методичної бази, ситуацій, що виникають у реальній господарській практиці, у сфері економіки та маркетингу, а також уміння проілюструвати результати такого аналізу прикладами з того об’єкта дослідження, де студент проходив практику, та іншими відомими практичними ситуаціями; по-п’яте, проводити практичні розрахунки за фактичними даними організації маркетингових та економічних показників для обґрунтування прогнозів і планів; по-шосте, засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, оцінки практичних ситуацій та висновків із власного дослідження, використовувати для цього комп’ютерну техніку.


Маркетинг
Вивчення дисципліни дає можливість засвоєння теоретичної бази та набуття досвіду маркетингової діяльності в сфері маркетингових досліджень, товарної, цінової, комунікаційної, збутової політики, формування навичок самостійної роботи з літературними джерелами, поглибленням й розширенням економічних знань. Курс «Маркетинг» передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань діяльності підприємства в умовах ринку. є надання знань з питань: - теоретичних та методологічних основ маркетингу; - системного підходу до маркетингу підприємства; - вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу; - організації та здійснення маркетингових досліджень; - сегментування ринку та вибору цільових сегментів; - розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик; - стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу. Курс "Маркетинг" базується на положеннях економічної теорії, основах макро- та мікроекономіки. Вузлові питання пов’язані з такими дисциплінами як “Промисловий маркетинг”, “Стратегічний маркетинг”, “Маркетингова товарна політика”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинговий менеджмент”.


Маркетинг I
Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи маркетингу та маркетингових стратегій. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Метою викладання навчальної дисципліни "Маркетинг І" є формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингу; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з одночасним задоволенням потреб споживачів. Курс орієнтований на набуття студентами практичних навиків для розробки маркетингового плану компанії: критична оцінка наукових і практичних здобутків у сфері маркетингу; розробка маркетингових програм залежно від цілей діяльності компанії; аналіз чинників мікро-, мезо- та макро- середовищ компанії; розробка маркетингових заходів з урахуванням взаємозв'язку між елементами комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, збут); прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. Попередні курси: "Економічна теорія", "Основи менеджменту", "Мікроекономіка", "Макроекономіка".


Маркетинг II


Маркетинг в індустрії моди
Курс передбачає формування в студентів теоретичних знань та практичних навичок з маркетингу в індустрії моди. З’ясовується еволюція та основні тенденції розвитку індустрії моди. Аналізуються основні підходи до сегментації споживачів на ринку моди, визначається специфіка роботи з клієнтами в компаніях традиційної та інтернет-торгівлі. З’ясовуються інструменти формування персонального бренду стиліста. Визначаються стратегії управління та взаємозв’язки в системі поставок і закупок в індустрії моди, особливості управління каналами збуту: online, offline, omni-channel. Розглядаються особливості інноваційного маркетингу в індустрії моди та місце креативного дизайну в комплексі маркетингу. З’ясовується сутність трендвотчингу, кулхантингу, форсаи?ту в моді та вплив трендів на моду. Визначаються особливості маркетингових досліджень рітейлерів та брендів в сфері моди. Розглядається механізм розробки маркетингових стратегій компаній в секторі моди класу люкс. Програма курсу дозволить студентам отримати практичні навички в прийнятті ефективних маркетингових рішень щодо завоювання цільових сегментів ринку моди. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях та поняттях маркетингу, менеджменту, психології, соціології, культурології.


Маркетинг впливу (Customer experience)
Це унікальна програма за результатами опанування якої студенти мають можливість отримати надсучасний досвід та підтверджуючий сертифікат! для студентів 3 і 4 р.н. Дисципліна яка розкриває можливості використання всіх форм каналів комунікації для просування продукції або бренду. Розкриваються поняття, види та техніки, що дозволяють інформувати цільову аудиторію як в цифровому просторі, так і в оффлайн середовищі. Розглядаються механіки використання найсучасніших інструментів маркетингу для досягнення максимального ефекту інформування цільової аудиторії. Наведено механізм оцінки ефективності використання інструментів. До викладання дисципліни залучені лектори-практики з Міжнародної Асоціації Маркетингових Ініціатив, які діляться власним досвідом та надають реальні сучасні кейси до виконання!


Маркетинг інновацій
Вибіркова дисципліна, яка містить певне коло знань у галузі розробки інновацій, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів та послуг. Дисципліною передбачено формування знань та навичок з питань планування та організації створення нових продуктів та послуг починаючи від аналізу потреб ринку, генерації ідей до методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування. Багато кейсів та креативних завдань.


Маркетинг послуг
Курс «Маркетинг послуг» дозволяє сформувати систему знань щодо застосування теретико-методичних підходів, спрямованих на задоволення потреб та запитів споживачів у нематеріальних формах блага – послугах, шляхом формування ефективних взаємовідносин між споживачами та підприємством і управління на цих засадах процесами виробництва, збуту та споживання послуг, що знаходяться в одній часовій площині, з метою максимізації прибутків підприємства. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетингові дослідження», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Статистика» та фокусує їх для формування компетенцій розроблення заходів з підвищення ефективності маркетингу підприємств сфери послуг. Основна увага приділяється формуванню вмінь і навичок використання інноваційного маркетингового інструментарію; передбачає багато практичних завдань та досліджень.


Маркетинг промислового підприємства
Курс «Маркетинг промислового підприємства» спрямований на формування у студентів спеціальних знань щодо особливостей ринку промислових товарів та маркетингових інструментів, які можуть бути використані на цьому ринку, а також компетентних умінь організації діяльності промислового підприємства на засадах маркетингу та професійної готовності до практичної діяльності на промисловому ринку товарів і послуг. Основна увага приділяється формуванню системи знань промислового ринку та його відмінностей від споживчого, особливостям поведінки споживачів промислових товарів і послуг, проведенню маркетингових досліджень на промисловому ринку, розробленню продуктових стратегій та стратегій ціноутворення, поширенню та просуванню товарів, оволодінню маркетинговими підходами управління суб’єктами маркетингу в промисловому ринковому середовищі для ухвалення раціональних рішень на різних рівнях. Дисципліна охоплює повний цикл набуття практичних навичок з розроблення маркетингових програм та алгоритмів планування маркетингу промислового підприємства у сфері матеріально-технічного постачання та збуту товарів, ведення переговорів та пошуку ділових партнерів, укладання комерційних угод, реалізації планів за складниками комплексу маркетингу та інноваційних маркетингових проєктів, використання маркетингових важелів в конкурентній боротьбі, аналізу та оцінювання ефективності маркетингової діяльності. Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні й практичні питання діяльності промислових підприємств з орієнтацією на попит/пропозицію. Другий рівень закріплює отримані знання набуттям практичних навичок маркетингової діяльності шляхом бізнес-симуляції на віртуальному промисловому підприємстві в командній діловій грі «Битва титанів».


Маркетингова товарна політика
Курс «Маркетингова товарна політика» дозволяє сформувати систему знань щодо формування і ефективного ведення на маркетингових засадах товарної політики різних суб’єктів господарювання, а також набуття практичних навичок ефективного управління та обґрунтованого застосовування маркетингових методів оптимізації товарної політики з позицій повнішого, ніж конкуренти, задоволення потреб і запитів споживачів. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетингові дослідження» та фокусує їх для формування компетенцій розроблення заходів з підвищення ефективності маркетингової товарної політики суб’єктів господарювання. Основна увага приділяється формуванню вмінь і навичок використання інноваційного маркетингового інструментарію; передбачає багато практичних завдань та досліджень.


Маркетингове ціноутворення
Проходження курсу дозволяє отримати знання з теорії маркетингового ціноутворення, освоїти методичні підходи щодо формування цін. Окрема увага приділена вивченню нормативно-правового забезпечення розрахунку та встановлення цін та тарифів, дослідженню складових ціни, в тому числі непрямих податків, освоєнню особливостей маркетингового ціноутворення за різними видами робіт та послуг у різних галузях національної економіки. Крім того розглядаються питання державного регулювання цін та тарифів, врахування якісних характеристик продукції при формуванні цін, а також інфляційного очікування у ціноутворенні. Практичні заняття побудовані шляхом розв’язування задач із визначення цін різні види товарів та послуг з урахуванням їх специфіки та даних поточної економічної ситуації на ринках. Додатково студенти набувають навичок підготовки аналітичного звіту щодо цінової кон’юнктури зовнішнього та внутрішнього ринків. Також протягом курсу передбачено проведення автоматичного онлайн-моніторингу цін на товари за допомогою розробленого програмного забезпечення (парсеру). В результаті проведеної роботи розробляється цінова тактика підприємства на ринку.


Маркетинговий аудит
Проходження курсу дозволяє отримати теоретичні знання, опанувати методичні підходи та набути практичні навички з організації та проведення маркетингового аудиту в сучасних умовах діяльності підприємств. Дисципліна охоплює вивчення питань щодо особливостей складання договору на надання аудиторських послуг, етапності проведення маркетингового аудиту, збору та джерел аудиторських доказів, правил проведення аудиторських процедур, організації аудиторської вибірки, здійснення маркетингового аудиту за різними складовими, зокрема аудиту товарно збутової та цінової політики, аудиту експортного маркетингу підприємства, аудиту комунікаційної політики та організації маркетингової діяльності підприємства, особливостей проведення митного пост-аудиту. В процесі навчання передбачено практичне застосування набутих знань, зокрема в частині розрахунку ціни аудиторської послуги, складання запиту маркетингового аудитора та визначення необхідного обсягу вибірки для отримання аудиторських доказів, проведення маркетингового аудиту асортименту товарів та підготовки рекомендацій щодо його удосконалення, оцінки інфляційного очікування та цінових ризиків при проведенні аудиту цінової політики, аудиту застосованих підприємством цінових знижок. В рамках проведення експортного аудиту передбачена робота із підготовки рекомендацій щодо розвитку експортної діяльності підприємства, в межах аудиту комунікаційної політики передбачене проведення маркетингового аудиту веб сайту підприємства. В результаті проведеної роботи студенти складають звіту маркетингового аудитора.


Маркетинговий менеджмент
Курс «Маркетинговий менеджмент» дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей управління компанією на засадах маркетингу. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингового менеджменту; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для розробки системи бізнес-процесів маркетингового менеджменту. Дисципліна охоплює повний цикл – від поняття «маркетинговий менеджмент» до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший рівень розкриває теоретичні основи маркетингового менеджменту, як інноваційного підходу управління компанією. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Дисципліна «Маркетинговий менеджмент» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Інноваційний розвиток підприємства», «Логістичний менеджмент», «Соціальна відповідальність» та фокусує їх для формування компетенцій розробки стратегії управління компанією та реалізації її на практиці.


Маркетингові дослідження
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра-маркетолога. Містить певне коло знань у галузі маркетингу, а саме: процес постановки цілей маркетингового дослідження, збору, аналізу об’єктивної ринкової інформації за допомогою статистичних методів та розробка рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень відносно будь-яких елементів продуктово-ринкової стратегії фірми. Розглядаються новітні методики проведення маркетингових досліджені. Також активно долучаються лектори-експерти з сучасними кейсами.


Маркетингові комунікації
Курс «Маркетингові комунікації» дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку складових marketing mix (реклами, персонального продажу, стимулювання збуту, P&R, інтернет-маркетингу) та отримати практичні навички для управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями на підприємстві. Основна увага приділяється вивченню маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів та формуванню ідеї створення власної рекламної стратегії для конкретного товару, послуги чи ідеї. Дисципліна охоплює повний цикл – від визначення понять «маркетингові комунікації», «реклама», «P&R», «стимулювання збуту», «персональний продаж і до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності рекламної діяльності. Дисципліна «Маркетингові комунікації» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Менеджмент», «Економіка підприємства» та фокусує їх для формування компетенцій, необхідних під час розробки маркетингових стратегій та реалізації їх на практиці.


Менеджмент
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з економіки та підприємництва. Розглядає науково-прикладні підходи до організації процесів управління організацією, а саме функції управління, планування та організація діяльності, мотивація, управлінський контроль, стилі і методи керівництва, концепції прийняття управлінських рішень, а також психологічні аспекти управлінської діяльності.


Менеджмент наукових проектів


Менеджмент персоналу
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів розглядає сучасні концепції управління персоналом в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища.


Менеджмент стартапів
Дисципліна вільного вибору, викладається виключно офлайн, орієнтована на тих, хто планує після закінчення університету розвивати власний бізнес. За семестр навчання студент пройде шлях від розробки ідеї до формування MVP та, навіть, запуску перших тестових продаж. Ключова ідея курсу: застосувати на практиці отримані в університеті знання та здобути практичний досвід реалізації проектів. В рамках курсу передбачена робота в мультидисциплінарних командах, різнопланові практичні завдання та серйозні виклики вашій креативності! А ви готові кинути собі виклик?


Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школ
Курс «Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школі» спрямований на формування спеціальних знань з дидактики, методики, технології та практики проведення занять з управлінських дисциплін у вищих навчальних закладах; набуття вмінь і навичок для організації навчального для. професійної підготовленості магістрів до навчання студентів. Основна увага приділяється формуванню системи знань про зміст, планування й організацію навчального процесу, педагогічні методики, технології, підходи і методи навчання, закономірності інноваційного розвитку освітньої системи, особистісно-орієнтовані, інтерактивні, інформаційні кредитно-модульні технології навчання. Дисципліна охоплює повний цикл набуття практичних навичок педагогічної діяльності у реалізації методики викладання маркетингу в навчальному процесі в умовах адаптації вищої освіти до європейської системи навчання та в умовах карантинних заходів; розроблення навчальних програм як вихідних документів у плануванні й організації навчання; проведення лекцій, семінарських занять; дискусій і ефективного використання навчальних засобів, у т. ч. в умовах карантину; обґрунтованого оцінювання знань студентів; набуття якостей майбутнього викладача; відповідального ставлення до виконання його ролі; постійного саморозвитку, самоконтролю і самовдосконалення. Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває загально дидактичні й методичні засади навчання. Другий рівень закріплює отримані знання й спрямований на оволодіння методиками й технологіями викладання маркетингу та набуття практичних навичок у сфері педагогічної діяльності у вищій школі.


Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школі
Курс «Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школі» спрямований на формування спеціальних знань з дидактики, методики, технології та практики проведення занять з управлінських дисциплін у вищих навчальних закладах; набуття вмінь і навичок для організації навчального для. професійної підготовленості магістрів до навчання студентів. Основна увага приділяється формуванню системи знань про зміст, планування й організацію навчального процесу, педагогічні методики, технології, підходи і методи навчання, закономірності інноваційного розвитку освітньої системи, особистісно-орієнтовані, інтерактивні, інформаційні кредитно-модульні технології навчання. Дисципліна охоплює повний цикл набуття практичних навичок педагогічної діяльності у реалізації методики викладання маркетингу в навчальному процесі в умовах адаптації вищої освіти до європейської системи навчання та в умовах карантинних заходів; розроблення навчальних програм як вихідних документів у плануванні й організації навчання; проведення лекцій, семінарських занять; дискусій і ефективного використання навчальних засобів, у т. ч. в умовах карантину; обґрунтованого оцінювання знань студентів; набуття якостей майбутнього викладача; відповідального ставлення до виконання його ролі; постійного саморозвитку, самоконтролю і самовдосконалення. Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває загально дидактичні й методичні засади навчання. Другий рівень закріплює отримані знання й спрямований на оволодіння методиками й технологіями викладання маркетингу та набуття практичних навичок у сфері педагогічної діяльності у вищій школі.


Методологія наукових досліджень
Науково-дослідна робота - це головний шлях набуття, примноження й оновлення знань, який передбачає уміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір та обробку інформації, а також створювати умови для генерування нових ідей та їх практичної реалізації. Досвід наукової роботи набувається протягом усього життя. Ознайомлення з цим курсом дасть цілісне уявлення про науку як систему знань і знаряддя пізнання, сформує погляди на методологію наукового пізнання, сутність загальнонаукових та спеціальних методів і принципів проведення дослідження та оформлення їх результатів. Студентам ці знання допоможуть під час освоєння нових дисциплін, самопідготовки, написання магістерської роботи. Знання будуть корисними під час ведення диспутів, виступу на науково-практичних конференціях, обстоювання різних поглядів, вибору найбільш аргументованих позицій.


Мистецтво переговорів
Зміст курсу "Мистецтво переговорів" та використання знань, що він дає, є важливим інструментом в практиці комерційної діяльності, управління конфліктами, кризисного менеджменту, маркетингової діяльності підприємства. Загальні підходи до організації та управління переговорними процесами можуть бути використані у інших галузях діяльності ніж бізнес, включаючи політичну, соціальну та зовнішні справи. Опанування мистецтвом переговорів передбачає постійне вдосконалення вміння досягати бажаного або максимально можливого результату у реальних умовах.


Міжнародний бізнес
Запорукою успішного виходу підприємства на зовнішній ринок є володіння теорією і практикою підготовки та реалізації міжнародних комерційних угод з урахуванням особливостей конкретних ринків і змін ринкової кон’юнктури. Передбачається дослідження впливу умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності фірм на організацію та управління міжнародними компаніями.


Міжнародний маркетинг
Дисципліна спрямована на розвиток у фахівців навичок реалізації функцій та завдань маркетингу в крос-культурному середовищі. Дисципліна вивчає особливості формування комплексної системи дослідження міжнародного середовища, процедуру вибору компанією зарубіжних ринків та їх сегментації; методи виходу компанії на зовнішні ринки; принципи організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах маркетингу. Попередні курси: маркетинг, товарна маркетингова політика, ділова етика, маркетингові дослідження


Міжнародний менеджмент
Дисципліна спрямована на розвиток у фахівців в галузі менеджменту навичок реалізації функцій менеджменту в крос-культурному середовищі. Дисципліна вивчає комплексний підхід до проведення досліджень міжнародного середовища, процедури вибору компанією зарубіжних ринків та проведення їх сегментації; вибору форм виходу компанії на зовнішні ринки. Студенти навчаються розробляти бізнес-модель міжнародної діяльності. Передбачається проектна командна робота, змістом якої є розробка експорт-плану, що може виконуватися як на замовлення суб’єктів малого та середнього бізнесу в Україні, так і бути економічно доцільною пропозицією, розробленою студентами щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності певної компанії на зарубіжному ринку. Проектно-орієнтований підхід забезпечує комплексність в отриманні знань та вмінь в галузі міжнародного менеджменту завдяки активне використання набутих знань в галузі маркетингу, менеджменту та економіки. Додатково формуються навички бізнес-планування, проектного менеджменту, бізнес-аналітики та навички командної роботи.


Операційний менеджмент
Курс «Операційний менеджмент» є нормативною, професійно-орієнтованою дисципліною для опанування знаннями й навичками з фахової підготовки бакалаврів менеджменту. Основною метою курсу є формування компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних щодо формування сучасного управлінського мислення та забезпечення ефективного поєднання всіх видів ресурсів підприємства з метою найкращого використання в залежності від ринкових потреб. Дисципліна охоплює повний цикл – від вивчення поняття «операційний менеджмент» до освоєння різноманітних варіантів формування й реалізації операційної стратегії підприємства для досягнення конкретних поставлених цілей. Вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» забезпечує опанування таких загальних компетентностей, як знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності, видів, категорій, еволюції, концепції та рівнів операційного менеджменту й аналізу чинників його ефективності Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності. Дисципліна «Операційна ефективність» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Основи підприємницької діяльності» та фокусує їх для формування компетенцій розробки операційної стратегії та реалізації її на практиці.


Основи бізнес-аналізу
Метою викладання дисципліни «Основи бізнес-аналізу» є допомога студентам в опануванні і здобутті ґрунтовних знань з методики аналітичних досліджень у вирішенні управлінських проблем, формуванні практичних навичок щодо оцінювання досягнутого рівня діяльності підприємств, доцільності використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності виробництва і раціонального управління фінансово-господарською та маркетинговою діяльністю підприємства. Одним з основних завдань курсу є спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями з бізнес - аналізу, що є передумовою високого рівня кваліфікації в умовах ринку праці. Програмою дисципліни передбачено два модулі. Попередні курси: «Економіка підприємства», «Статистика».


Основи енергоефективності
Метою підготовки є вивчення методів і засобів підвищення ефективності використання енергоресурсів у промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві та у побуті. Вивчення дисципліни має забезпечити студенту знання в області: - методів дослідження ефективності використання енергоресурсів на підприємствах та у побуті; - енергетичних характеристик обладнання і технологічних процесів; - методів розрахунку втрат енергоресурсів; - методів розрахунку економії енергоресурсів при впровадженні енергозберігаючих заходів, а також методів економічного обґрунтування енергоощадних заходів. Під час вивчення дисципліни студенти мають набути навички та вміння: · роботи з науково-технічною літературою і пошуку заходів заощадження енергоресурсів; · ведення розрахунків втрат та витрат енергоресурсів, енергоємності продукції, робіт і послуг, а також заощадження енергоресурсів при впровадженні нововведень; · грамотного, на відповідному рівні, подання пропозицій щодо розробки і впровадження заходів з енергозбереження на промислових підприємствах., в енергетиці, житлово-комунальному господарстві та в побуті.


Основи енергоменеджменту
Головною метою курсу "Основи енергоменеджменту" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та функціонування систем енергоменеджменту на підприємстві та в органах державного управління, а також набуття практичних навичок створення та ведення баз даних щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Попередні курси: "Інформатика", "Вища математика", "Економетрія", "Екологія", "Маркетинг".


Основи маркетингу (для студентів неекономічних спеціальностей)
Курс «Основи маркетингу» дозволяє отримати знання з теоретичних засад, моделей та концепцій, що лягли в основу формування системи маркетингу, зокрема теорії попиту і пропозиції, формування ціни, моделі ринку за рівнем конкуренції, поведінки споживачів та споживацького вибору, функціонування підприємств в умовах ринкової економіки, формування витрат підприємства та його прибутку, а також освоїти існуючі методи формування цін на товари та послуги, цінові стратегії підприємства. Дисципліна охоплює вивчення засад формування маркетингового середовища з позицій макроекономіки, основних факторів мікро- та макро маркетингового середовища. Зокрема особливості формування сукупного попиту і сукупної пропозиції та їх взаємодії, формування рівня національного виробництва, фактори, що зумовлюють макроекономічну нестабільність та ризики у здійсненні маркетингової діяльності підприємств, такі як безробіття та інфляція. Крім того розглянуто особливості міжнародної торгівлі товарами та послугами. Структурною побудовою програми дисципліни передбачено три рівні. Перший розкриває теоретичні, методичних та практичних підходи маркетингу, другий рівень дозволяє розглянути проблеми формування маркетингового середовища через призму макроекономічних показників. Третій рівень передбачає здійснити апробацію отриманих знань шляхом здійснення маркетингових досліджень на ринках окремих видів продукції та підготовки маркетингового плану діяльності підприємства.


Основи менеджменту і адміністрування
Дисципліна до опанування знаннями і навичками в сферах організації та управління діяльністю суб’єктів господарювання. Розглядає наукові підходи до організації процесу управління та побудови системи управління підприємством; наукові підходи до проектування організації, управління організаційними змінами, людськими ресурсами, мотивацією персоналу; вивчає етапи та методи здійснення управлінського контролю над бізнес-процесами, системами та підсистемами управління, досліджує процес ділової кар'єри та поняття лідерства.


Основи підприємництва
Курс «Основи підприємництва» є нормативною, професійно-орієнтованою дисципліною для опанування знань та навичок з фахової підготовки бакалаврів менеджменту. Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, набуття теоретичних знань, практичних навичок й умінь приймати рішення з організації бізнесу, відкриття власної справи, системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі генезису, проблем організації та функціонування бізнесу; обґрунтування бізнес-ідей, розуміння державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та визначення можливостей підприємницької діяльності. При вивченні дисципліни є можливість пройти всеукраїнський освітній курс-стажування «Створення та розвиток IT-продуктів» від IT-компанії Genesis на LMS-платформі, який створено у форматі змішаного навчання для студентів українських ЗВО. У межах навчання студенти отримають базові знання з продуктового IT, підприємництва і продактменеджменту від практиків, а також компетенції для перших кроків у продуктовій IT-компанії. Дисципліна охоплює повний цикл – від вивчення поняття «підприємництво» до освоєння різноманітних варіантів формування й реалізації операційної стратегії підприємства для досягнення конкретних поставлених цілей. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності підприємництва як економічної категорії, державного регулювання підприємницької діяльності, механізм створення власної справи. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності. Дисципліна «Основи підприємництва» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Історія розвитку управлінської науки», «Основи права», «Політична економія». та фокусує їх для формування компетенцій з менеджменту.


Основи підприємництва та бізнес-планування
Курс «Основи підприємництва та бізнес-планування» є вибірковою дисципліною для опанування знаннями й навичками з професійної та практичної підготовки бакалаврів маркетингу. Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, набуття теоретичних знань, практичних навичок і умінь приймати рішення з організації бізнесу, відкриття власної справи, системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі генезису, проблем організації та функціонування бізнесу; обґрунтування бізнес-ідей, розуміння державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, визначення можливостей підприємницької діяльності, набуття теоретичних знань бізнес-планування та практичних навичок складання бізнес-плану. Дисципліна охоплює повний цикл – від основних етапів становлення та розвитку відносин бізнесу та підприємництва до механізму створення власної справи та складання структурованого бізнес-плану підприємства При вивченні дисципліни є можливість пройти всеукраїнський освітній курс-стажування «Створення та розвиток IT-продуктів» від IT-компанії Genesis на LMS-платформі, який створено у форматі змішаного навчання для студентів українських ЗВО. У межах навчання студенти отримають базові знання з продуктового IT, підприємництва і продактменеджменту від практиків, а також компетенції для перших кроків у продуктовій IT-компанії. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності підприємництва як економічної категорії, державного регулювання підприємницької діяльності, механізм створення власної справи. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності при складанні бізнес-плану підприємства. Дисципліна «Основи підприємництва та бізнес-планування» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Маркетинг» та фокусує їх для формування компетенцій з організації та функціонування бізнесу.


Основи та методи наукових досліджень
Мета дисципліни «Основи наукових досліджень» є оволодіння теоретичними основами, практичними навичками і методологією наукових досліджень. Завдання дисципліни: формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень; ознайомлення з відповідними поняттями, категоріями, методами організації наукових досліджень; набуття практичних навичок в організації та проведенні наукового дослідження і представленні результатів дослідження. Як результат навчання з дисципліни студенти повинні: 1. знати: теоретико-методологічні основи, питання методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності; категоріальний апарат системи наукових досліджень та технологію та організацію виконання наукового дослідження; предметно-суб’єктну структуру наукових досліджень; сутність та структуру наукового пізнання, та його методи, підходи і загальні принципи; суть, завдання, принципи та методологію наукового дослідження; 2. вміти: відбирати та аналізувати необхідну інформацію, обирати об’єкт і предмет дослідження; формувати проблему дослідження, мету, завдання, а також розробляти, обґрунтовувати та доводити наукові гіпотези; володіти термінологічним апаратом, методологічними принципами виконання та оформлення науково-дослідної роботи; будувати алгоритм наукового дослідження та планувати його проведення; обирати та застосовувати методологічні прийоми і методи наукових досліджень; реалізовувати набуті знання і практичні навики, здобуті у процесі освоєння курсу, при підготовці наукових виступів на конференціях, виконанні курсових, дипломних, магістерських робіт, написанні наукових праць.


Основи управлінської науки
Дисципліна «Основи управлінської науки» дозволяє сформувати систему теоретичних знань з менеджменту в цілому та отримати практичні навички для інтерпретації сучасних подій на основі минулого досвіду. Основна увага приділяється вивченню особливостей управлінських революцій та дослідженню основних наукових положень провідних науковців різних шкіл. Дисципліна охоплює повний цикл – від виникнення поняття «менеджмент» до аналізу сучасних прогресивних методів в управлінні. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває роль та значення управлінської науки, основні етапи формування управлінської діяльності, аналіз наукових шкіл з менеджменту, оцінку сучасного розвитку управлінської наукової думки. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Оцінка бізнесу
Мета даного курсу - формування у майбутніх менеджерів (спеціалістів з управління розвитком бізнесу) необхідних знань з теорії, методології, а також різних методів оцінки бізнесу (ЦМК) та окремих видів майна і майнових прав (як основи оцінки бізнесу за майновим підходом). Оцінка бізнесу є обов'язковим елементом при операціях купівлі-продажу компаній чи їх часток, при реструктуризації підприємств, у випадку залучення інвестицій, при кредитуванні, а також при прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення зростання вартості бізнесу. Широкий спектр застосування оцінки бізнесу та майна передбачає використання відповідного методичного інструментарію, який студенти опановують під час практичних занять. В тому числі, даний курс передбачає освоєння методики оцінки об'єктів енергетичної сфери. Попередні курси: економіка підприємства; стратегічний менеджмент; стратегічне управління підприємством; бухгалтерський облік і звітність.


Поведінка споживача
Курс передбачає формування в студентів теоретичних знань про сутність, зміст та особливості психології поведінки споживачів на ринку. З’ясовується еволюція розвитку теорії поведінки споживачів. Аналізуються основні підходи до сегментування ринку і позиціонування товару, розглядаються особливості визначення типів споживачів. Визначаються індивідуальні детермінанти поведінки споживачів та вплив факторів зовнішнього середовища на поведінку споживачів. Розглядаються типи купівельних рішень та модель процесу прийняття рішень споживачами. З’ясовується відмінність поведінки офлайн та онлайн споживачів. Визначаються риси майбутніх споживачів та з’ясовуються перспективи розвитку системи «споживач-компанія». Курс дозволить студентам отримати практичні навички в галузі аналізу, моделювання поведінки споживачів та розробці ефективних маркетингових рішень з завоювання цільових сегментів ринку. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях та поняттях економічної теорії, маркетингу, менеджменту, психології, соціології, культурології.


Практика науково-дослідна
Метою науково-дослідної практики є розвиток у здобувачів вищої освіти компетентностей, пов‘язаних з організацією і виконанням науково- дослідних робіт, зокрема: систематизація і розширення професійних знань у сфері обраної спеціальності, формування і розвиток навичок до самостійної наукової роботи, проведення досліджень і закріплення отриманих теоретичних знань. Науково-дослідна практика сприяє поглибленню навичок самостійної наукової роботи здобувачів вищої освіти і розширенню наукового світогляду. Основні завдання під час проходження науково-дослідної практики: - визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у сучасній вітчизняній та іноземній літературі; - ознайомлення зі структурою, науковою проблематикою та результатами наукової роботи викладачів кафедри, академічних і галузевих інститутів та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень; - визначення структури та основних завдань магістерського дослідження; - отримання та закріплення практичних навичок проведення наукового дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, зважаючи на сутність проблем, що вирішуються, та обмежень, пов‘язаних з діяльністю конкретного підприємства; - розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, науково- дослідної, діагностичної та інноваційної діяльності для розв‘язання актуальних проблем науки та виробництва в сучасних умовах господарювання; - апробація основних теоретичних та практичних пропозицій та рекомендацій магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні тез тощо).


Практика педагогічна
Педагогічна практика здобувачів вищої освіти другого рівня є обов'язковим компонентом освітньо-наукової програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра і має на меті оволодіння здобувачами вищої освіти методів та форм організації освітнього процесу, формування необхідних компетенцій з метою впровадження їх у освітній процес. Педагогічна практика здобувачів другого рівня вищої освіти охоплює поетапність ознайомлення з навчально-методичною роботою кафедри маркетингу та управління бізнесом, сприяє набуттю досвіду з основ викладацької роботи, зокрема проведення навчальних аудиторних занять, сприяє накопиченню знань у процесі навчання та їх апробації в практичному зрізі. Такий підхід є виправданим, оскільки майбутня професійна діяльність магістрів у тому числі має педагогічне спрямування. Практика включає підготовку текстів лекцій, планів-конспектів семінарських занять із різних навчальних дисциплін, читання лекції та/або проведення за участю керівників практики двох семінарських занять, які мають бути відрецензовані керівниками і на які запрошуються викладачі кафедри.


Практика переддипломна
Однією з основних складових підготовки здобувачів вищої освіти є переддипломна практика, яка проводиться впродовж весняного семестру 2 року навчання. Під час цієї практики мають бути поглиблені та закріплені теоретичні знання з дисциплін навчального плану, може бути зібраний фактичний матеріал для підготовки кваліфікаційної/магістерської роботи. Практика є невід‘ємною частиною освітнього процесу і проводиться згідно вимог освітньої програми та навчального плану. Метою практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань з фахових дисциплін, завершення формування бази практичного матеріалу для виконання магістерської роботи. Переддипломна практика може відбуватися на підприємствах, в органах державної влади та місцевого самоврядування, організаціях різних форм власності, що за профілем, обсягами і станом фінансово-господарської діяльності, станом матеріально-технічної бази, рівнем організації виробничих процесів та управлінської діяльності здатні забезпечити виконання основних завдань практики. Практика може також відбуватися на базі підрозділів НаУКМА в навчальних кабінетах, лабораторіях, центрах тощо.


Практичний енергоменеджмент: технічне регулювання
Метою курсу "Практичний енергоменеджмент: технічне регулювання" є засвоєння студентами практичних навичок щодо організації та функціонування систем енергоменеджменту на підприємстві та в органах державного управління, зокрема - набуття практичних навичок створення та ведення баз даних щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Це дозволить визначати "вузькі місця", які потребують першочергового обстеження та розроблення енергоощадних заходів. Особлива увага буде приділятися розробленню організаційних, тобто практично безвитратних заходів, що є "know how" для ринку послуг у сфері енергоаудиту та енергоменеджменту. Буде розглянуто питання щодо розроблення проектів типових енергоощадних заходів для промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства та побутових приміщень і споруд. Компетенції, отримані студентами в процесі вивчення цієї дисципліни, застосовуються ними при написанні магістерської роботи та дозволяють вирішувати широкий спектр задач, що пов'язані з заходів у сфері енерго- та ресурсозбереження, а також х аналізом та розробленням техніко-економічних обґрунтувань.


Практичний енергоменеджмент: управління проектами
Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами з урахуванням специфіки енергоефективності. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки, вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Курс є міждисциплінарним, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, інвестиційного аналізу, енергоефективності.


Прийняття управлінських рішень
Курс «Прийняття управлінських рішень» дозволяє сформувати у студентів науковий світогляд та систему спеціальних знань у сфері теоретичних, методичних та інформаційних основ процесу прийняття управлінських рішень: набути практичних навиків для прийняття зваженого управлінського рішення на різних ієрархічних рівнях компанії (критична оцінка сучасних здобутків теорії і практики прийняття управлінських рішень; формування технологій управлінських рішень відповідно до поставленої задачі з використанням різних методик; дослідження інформаційних систем для збору, систематизації та аналізу первинних та вторинних даних для об’єктивної оцінки управлінського рішення; розробка управлінських заходів з урахуванням взаємозв’язку елементів системи; прийняття обґрунтованих управлінських рішень). Дисципліна «Теорія прийняття управлінських рішень» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Основи менеджменту і адміністрування», «Історія розвитку управлінської науки», «Економічна інформатика», «Економіка підприємства», «Економіко-математичне моделювання» та фокусує їх для формування компетенцій, необхідних під час прийняття зважених управлінських рішень на практиці.


Психологія управління
У ринкових умовах функціонування менеджмент ґрунтується на активізації людського потенціалу з урахуванням психологічних особливостей працівників, які є найважливішим фактором підвищення конкурентоздатності будь-якої організації, а тому особливого значення набуває актуальність дисципліни “Психологія управління”, яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності, а саме: роль людського та психологічного чинників в управлінні, оптимальний розподіл професійних і соціальних ролей у колективі, лідерство та керівництво, процеси інтеграції та згуртованості колективу, неформальні стосунки між його членами, психологічні механізми прийняття управлінського рішення, соціально-психологічні якості керівника тощо. Програма дисципліни “Психологія управління” інтегрує професійно-теоретичні знання та практику сучасних психологічних шкіл з метою підвищення організаційної ефективності підприємств.


Психологія управління і бізнес комунікації
Курс "Психологія управління та бізнес комунікація" висвітлює закономірності психологічних стосунків і поведінки людей в організації, особливості управлінського впливу та бізнес-комунікацію.


Рекламний менеджмент
Курс «Рекламний менеджмент» дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку міжнародного і вітчизняного ринків реклами та отримати практичні навички для управління рекламною діяльністю на підприємстві чи рекламною агенцією. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних практичних знань щодо маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій щодо створення та управління власною рекламною агенцією. Дисципліна охоплює повний цикл – від визначення понять «рекламний менеджмент», «реакція споживачів», «потенціал ринку» і до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності рекламної кампанії. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи рекламного менеджменту, види рекламних агенцій, варіанти маркетингових стратегій, норми регулювання рекламного ринку. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності. Дисципліна «Рекламний менеджмент» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Інтелектуальна власність», «Соціальна відповідальність», «Маркетинговий менеджмент» та фокусує їх для формування компетенцій для розробки рекламної кампанії та реалізації на практиці.


Рекомендаційний маркетинг


Ризик-менеджмент
Курс «Ризик-менеджмент» є вибірковою дисципліною для опанування знаннями й навичками з професійної та практичної підготовки бакалаврів з менеджменту. Основною метою курсу є формування системи знань щодо методології управління ризиком та оволодіння практичним інструментарієм застосування прийомів і методів зниження ризику задля створення умов безпеки фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання. Особлива увага приділяється здобуттю практичних навиків розробки та реалізації заходів попередження, зниження рівня ризику а також використання ризику в цілях нарощення капіталу підприємства та максимізації його прибутку. Дисципліна охоплює повний цикл – від визначення сутності ризиків, їх видів, процесу ризик-менеджменту, причин та джерел виникнення ризиків, принципів ризик–менеджменту до встановлення факторів, що визначають ризик та елементи процесу ризик-менеджменту. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності ризику як економічної категорії, класифікацію ризиків, методичні підходи до оцінки ризиків та програму управління ризиками. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння та навички у практичній діяльності підприємства. Дисципліна «Ризик-менеджмент» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Економетрика», «Основи підприємництва», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Теорія прийняття управлінських рішень» та фокусує їх для формування компетенцій з управління ризиками.


Розробка дисертаційного проекту


Системний аналіз та моделювання державних рішень


Ситуаційний менеджмент


Соціальна відповідальність
Курс «Соціальна відповідальність» дозволяє сформувати систему знань з теорії і практики соціальної відповідальності та набути ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Основна увага приділяється вивченню теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства. Дисципліна охоплює повний цикл – від вивчення поняття «соціальна відповідальність» до освоєння різноманітних варіантів формування й використання практики соціальної відповідальності підприємством для досягнення конкретних поставлених цілей. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності, видів, категорій, еволюції, концепції та рівнів соціальної відповідальності й аналізу чинників її ефективності Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності. Дисципліна «Соціальна відповідальність» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Ситуаційний менеджмент», «Психологія управління» та фокусує їх для формування компетенцій розробки соціальних проєктів та соціальних програм та реалізації їх на практиці.


Стратегічне управління підприємством
Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства у майбутньому, залежить від ефективності використання керівництвом інструментів та методів стратегічного управління. Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, що дозволяє вивчати зовнішнє оточення та потенціал підприємства, формулювати стратегії відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку підприємства, організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення цілей на основі забезпечення реалізації визначених стратегій. Курс «Стратегічне управління підприємством» передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок щодо визначення актуальних проблем розвитку організацій та прийняття стратегічних рішень, сприяє формуванню здатності самостійно стратегічно мислити. Містить певне коло знань про логіку розробки та методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі. Попередні курси: «Менеджмент», «Маркетинг», «Управління проектами».


Стратегічне управління та розвиток бізнесу
Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства у майбутньому, залежить від ефективності використання керівництвом інструментів та методів стратегічного управління. Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, що дозволяє вивчати зовнішнє оточення та потенціал підприємства, формулювати стратегії відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку підприємства, організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення цілей на основі забезпечення реалізації визначених стратегій. Курс «Стратегічне управління та розвиток бізнесу» передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок щодо визначення актуальних проблем розвитку організацій та прийняття стратегічних рішень, сприяє формуванню здатності самостійно стратегічно мислити. Містить певне коло знань про логіку розробки та методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі. Попередні курси: «Менеджмент», «Маркетинг», «Управління проектами».


Стратегічний маркетинг
Стратегічний маркетинг є одним з інструментів управління розвитком підприємства на основі системного підходу, сегментації ринку, когнітивної науки та теорії менеджменту з метою забезпечення сталого розвитку підприємства в умовах глобалізації та нестабільності ринків. Передбачається дослідження основ аналізу маркетингового середовища, сутності та принципів вибору маркетингових стратегій.


Стратегічний менеджмент
Опанування дисципліни передбачає розробку і обґрунтування заходів і планів досягнення визначених цілей, в яких врахований технічний, фінансовий і трудовий потенціал підприємства, а також його виробничо - збутові можливості. При розробці стратегічних позицій підприємства використовують якісні та кількісні показники. Якісні показники на практиці називають орієнтирами, а кількісні - завданнями. Стратегічне управління передбачає: визначення ключових позицій на перспективу в залежності від поставлених цілей; виділення ресурсів підприємства під стратегічні цілі; створення центрів керівництва кожною стратегічною ціллю; оцінку і стимулювання виробничих підрозділів та їх керівників за ступенем досягнення стратегічних цілей.


Сучасні принципи споживчої культури
Чи можливо досягнути щастя споживачів через маркетинг? Чи усвідомлюють виробники та покупці, як сприяти сталому розвитку? Питання, чому в математиці 2+2 майже завжди дорівнює 4, але при цьому мій наступний телефон обов'язково буде iPhone, залишається відкритим. Чи в змозі ми дійсно розуміти наших клієнтів, їх потреби і бажання? Яке на смак українське вино – вишуканість чи «краще не треба»? Таких питань безліч. Пошуки відповідей відбуватимуться на курсі «Сучасні принципи споживчої культури». Ми також розглянемо, як формується поведінка споживачів, що сприяє або перешкоджає їм у прийнятті рішень, як нам зрозуміти справжні бажання та потреби людей. Щороку курс відвідує приблизно 90 студентів з різних спеціальностей. Робота в групових проектах із представниками різних дисциплін, включаючи менеджмент, маркетинг, право, екологію, культурологію та фінанси, дозволяє розширити власний кругозір. Якщо ви відчуваєте зацікавленість, приєднуйтесь до нас!


Технології поведінкової економіки в управлінні фірмою
Курс розкриває передові підходи та інноваційні стратегії у сфері бізнесу та управління, використовуючи знання з поведінкової економіки. Цей курс призначений для студентів, які прагнуть зрозуміти, як психологічні фактори впливають на економічні рішення в контексті управління компанією. Студенти дізнаються про механізми, що лежать в основі вибору споживачів, стратегії впливу на поведінку клієнтів та методи підвищення продуктивності та ефективності внутрішньої команди. Програма курсу включає аналіз реальних бізнес-кейсів, інтерактивні семінари, роботу з актуальними дослідженнями та майстер-класи від провідних експертів у галузі поведінкової економіки та управління. Студенти навчаться використовувати інструменти поведінкової економіки для оптимізації бізнес-процесів, розробки ефективних маркетингових стратегій та підвищення загальної конкурентоспроможності фірми. Курс відкриває нові перспективи для розуміння бізнесу через призму поведінки людини, що робить його незамінним для майбутніх лідерів і менеджерів, які прагнуть досягти високих результатів в динамічному бізнес-середовищі.


Торговельний маркетинг
Мета курсу надати поглиблені знання маркетологам з теорії і практики маркетингу в торгівлі (мерчендайзингу). Дисципліна спрямована на оволодіння методами і підходами організації ефективної роботи роздрібної торгівлі (в тому числі і мереж). Розглядаються всі питання від розробки планування торговельного залу, розміщення товарів в торговельному залі та безпосередньо на полицях, а також розробки заходів по стимулюванню збуту. Акцентування уваги покупця на визначених категоріях товару або брендах. Спеціальна викладка-представлення товару для активізації «імпульсних покупок». Розглядаються питання визначення КРІ маркетингових заходів в роздрібний торгівлі. Завдання пов’язані з вивчення сучасних тенденцій, переваг та помилок в торговельних точках.


Управління бізнес процесами та бізнес моделями в цифровому середовищі
Основною метою курсу є формування компетентностей щодо ефективного управління бізнес процесами підприємств різної форми власності на різних етапах життєвого циклу компанії. Висвітлюється сучасна трансформація процесів в цифрову площину. Дисципліна формує знання щодо сучасних бізнес моделей, на прикладі бізнес моделі CANVAS. Ментальні\національні особливості в бізнес моделях. Надаються методології управління процесами. Аналізуються CRM та інші сучасні інструменти управління бізнес процесами.. Ментальні\національні особливості в бізнес моделях.


Управління брендом роботодавця
Містить певне коло знань у галузі human capital, а саме: архітектура побудови системи Employer Brand Management, принципи створення стратегій розвитку Employer Brand, принципи створення Employee Value Proposition, аналітичні інструментами вимірювання бренда роботодавця, сучасні підходи до розвитку корпоративної культури через цінності компанії, лідерство, мотивація, комунікація, робота над задоволенням та залученням співробітників (кандидатів), сучасні підходи до управління досвідом кандидатів (Candidate Experience) через побудову ефективного шляху кандидатів (Candidate Journey), використання обмеження компаній у якості можливостей у побудові Employer Brand.


Управління змінами
Дисципліна націлена на набуття знань й оволодіння навичками щодо управління змінами. Основними завданнями є: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування бізнесу; розуміння сутності та генезису змін, чинників їх провокування або гальмування, природи виникнення індивідуальних, групових й організаційних бар’єрів реалізації змін; набуття навичок моніторингу і оцінок опору змінам, визначення його причин, форм і варіацій прояву; оволодіння інструментарієм аналізу наявних ресурсів організації для здійснення змін; набуття компетентностей щодо розробки заходів з управління змінами, зниження опору, створення та забезпечення роботи цілісної систем менеджменту в умовах змін; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами, розробки й реалізації ефективних моделей реалізації змін.


Управління персоналом
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалаврів розглядає сучасні концепції управління персоналом в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища.


Управління поведінкою споживача
Споживач здійснює більшість покупок в «споживчому трансі», використовуючи прості стратегії вибору. Знання цих споживчих стратегій дає продавцю можливість використовувати їх у власних цілях, заволодіваючи увагою та прихильністю споживача, обмінювати свої товари і послуги на гроші. Курс передбачає опанування студентами необхідних основ управління поведінкою кінцевих споживачів. Визначаються об’єкти маніпулювання в поведінці споживачів, психологічні основи сприйняття продуктів, вибору брендів, передумови успішності впливу засобів масової комунікації, прямих форм стимулювання збуту на поведінку споживачів, розглядаються загальна модель ефективного маніпулювання споживачем на масових ринках, технологія особистих продажів. Попередні курси: «Маркетинг», «Поведінка споживача», «Маркетингові дослідження».


Управлінське консультування
Актуальність управлінського консультування обумовлена необхідністю забезпечення ефективного управління підприємством в умовах глобальної конкуренції та волатильності світових та національних ринків. Передбачається дослідження основ менеджмент-консалтингу, етапів консультаційного процесу, аспектів професійної етики консультанта та специфіки формування консультаційної фірми.


Фінансовий менеджмент
Дисципліна «Фінансовий менеджмент» дозволяє сформувати систему знань щодо сучасних методів фінансового управління, допомогти опанувати логіку прийняття управлінських рішень, які б забезпечували високій динамізм та варіативність. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи інтереси в питаннях регулювання маси і динаміки прибутку, що забезпечує ефективну реалізацію політики стратегічного розвитку підприємства. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навички у практичній діяльності (що піддаються управлінню за допомогою універсальних методів: збільшення майна акціонерів, дивідендна політика, фінансове планування). Попередні курси: економіка підприємства, Менеджмент, Теорія прийняття управлінських рішень, бухгалтерський облік.


Цифрові технології у дослідницькій практиці


Ціноутворення
Проходження курсу дозволяє отримати знання з теорії ціноутворення, освоїти методичні підходи щодо формування цін, а також набути навичок із дослідження кон’юнктури та цінової ситуації на ринках товарів і послуг. Окрема увага приділена вивченню нормативно-правового забезпечення розрахунку та встановлення цін та тарифів, дослідженню складових ціни, в тому числі непрямих податків. Практичні заняття побудовані шляхом розв’язування задач із визначення цін різні види товарів та послуг з урахуванням їх специфіки та даних поточної економічної ситуації на ринках. Зокрема вони стосуються формування цін на продовольчі та непродовольчі товари, особливостей зовнішньої торгівлі залежно від базису поставки, тарифів на транспортні та медичні послуги. Додатково студенти набувають навичок підготовки аналітичного звіту щодо цінової кон’юнктури зовнішнього та внутрішнього ринків. Також протягом курсу передбачено проведення автоматичного онлайн-моніторингу цін на товари за допомогою розробленого програмного забезпечення (парсеру). В результаті проведеної роботи розробляється цінова тактика підприємства на ринку.


Креативний маркетинговий центр

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

За ініціативи студентів та випускників НаУКМА при кафедрі створено Креативний маркетинговий центр (Creative Marketing Centre). Його призначення — організовувати і проводити фундаментально-практичні дослідження та впроваджувати їхні результати у соціально-економічній сфері. Участь студентів у роботі Центру сприяє розвитку в них самостійного мислення, навчає ухвалювати інтуїтивні та раціональні маркетингові рішення, дозволяє відчути безпосередній зв’язок теорії з практикою.


Головні завдання Центру такі:

 • встановлювати зв’язки з бізнес-середовищем;
 • покращувати професійний рівень студентів НаУКМА , надаючи їм практичний досвід у сфері маркетингу;
 • організовувати та проводити майстер-класи, семінари, круглі столи та конференції, готувати публікації;
 • проводити моніторинг важливих подій у соціальній та економічній сферах;
 • розробляти та реалізовувати маркетингові проекти;
 • обмінюватися результатами науково-практичної діяльності Центру з аналогічними міжнародними центрами за кордоном.

Кредо Центру: все складне робити простим, а звичайні факти перетворювати на надзвичайні події.

Викладачі

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Пічик Катерина Валеріївна, к.е.н., доцент

Завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Професор, доктор наук

Боднар Ольга Василівна, д.е.н., проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Д’яченко Юрій Юрійович, д.е.н., проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Ігнатьєва Ірина Анатоліївна, д.е.н., проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Ковшова Ірина Олегівна, д.е.н., проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Курило Людмила Ізидорівна, д.е.н., проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Могилова Марина Михайлівна, д.е.н., доцент

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Пріб Катерина Анатоліївна, д.е.н., проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Россоха Володимир Васильович, д.е.н., проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Сидоренко Оксана Василівна, д.е.н., доцент 

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Храпкіна Валентина Валентинівна, д.е.н., проф.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Чала Ніна Дмитрівна, д.н. держ.управ. 

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Доцент, кандидат наук

Бутар Ірина Василівна, к.е.н.

Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Гавриленко Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент   

Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Гриджук Ірина Анатоліївна, к.е.н., доцент 

Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Гуменна Олександра Віталіївна, к.е.н., доцент 

Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Пан Лілія Володимирівна, к.е.н., доцент   

Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Романченко Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент   

Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Сербенівська Аліна Юріївна, к.е.н., доцент

Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Старший викладач, кандидат наук

Демчук Зоя Олегівна, к.е.н.

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Старший викладач

Бурбело Наталія Олексіївна

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Волошин Андрій Валерійович

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Козченко Ярослав Вадимович

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Подденежний Олександр Георгійович

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

Синиця Максим Андрійович

Старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна