Анотації курсів

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Digital - маркетинг
Дисципліна спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики цифрового маркетингу; отримання ними комплексного розуміння, що включає в себе поняття «Digital-маркетинг» та його суть. Отримання умінь і навичок самостійної роботи з сучасними інструментами, що використовує Інтернет-маркетинг з метою просування комерційних проектів. Оволодіння необхідними навичками роботи з програмними продуктами, які використовує Інтернет-маркетинг обрання необхідних каналів та інструментів цифрової маркетингової комунікації, оволодінні необхідними навичками роботи з відповідними ресурсами, програмами, що забезпечують роботу в цифрових мережах, а також зі спеціалізованими інформаційними технологіями та системами в середовищі digital - маркетингу. Також отримання знань щодо розробки комунікаційної стратегії маркетингу в інтернет просторі. Курс має практичне спрямування – завдання виконуються з використанням спеціальних програмних продуктів. Також, запрошуються лектори-практики.


E-commerce
Дисципліна спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики електронної комерції; формування комплексного розуміння, що включає в себе визначення, класифікацію та характеристику різних видів комерційної діяльності в інтернет просторі. Курс формує перелік умінь і навичок самостійної роботи з сучасними інструментами, що використовується в сучасній онлайн комерції з метою просування товарів та послуг, вибору для відповідних каналів цифрової маркетингової комунікації в мережі Internet; оволодінні необхідними навичками роботи з програмними продуктами. Курс передбачає опанування студентами необхідних інструментів для вивчення та аналізу поведінки споживачів на В2С, В2В, С2С онлайн ринках.


Project-менеджмент
Дисципліна присвячена вивченню сучасних концепцій управління проектами та забезпечує опанування основних методів та інструментів, необхідних для успішного керування ними. Студенти вивчають навички розробки проектів, оцінки їх ефективності, вибору виконавців, розрахунку бюджету, створення графіків реалізації та вивчають технології мінімізації ризику під час підготовки та реалізації проектів. Курс є синтетичним, базуючись на концепціях теорії управління, інвестиційного аналізу, організації поведінки та системного аналізу.


PR-технології в організаціях
Дисципліна «PR-технології в організаціях» є вибірковою у навчальному плані підготовки бакалаврів. Курс орієнтований на розуміння ролі PR у маркетингу, оволодіння практичними навичками у сфері масових комунікацій, інструментарієм, який формує зовнішній облік компанії; методами оцінки ефективності PR-компанії. Головною метою курсу PR-технології в організаціях – вивчення сучасного інструментарію налагодження комунікацій із зовнішнім та внутрішнім середовищем організації.


Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу
Мета навчальної дисципліни «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу»: 1. ознайомлення студентів з тенденціями розвитку сучасного менеджменту та маркетингу, 2. формування у них навичок та вмінь управлінської та маркетингової діяльності; 3. опанування ними знань з побудови ефективної організації та виявлення факторів, що здійснюють вплив на управлінську і маркетингову діяльність; 4. Навчити їх аналізувати, оцінювати вплив цих факторів, спираючись на теорію і практику менеджменту та маркетингу. Основними завданнями, що ставляться перед дисципліною є : формування систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи менеджменту і маркетингу; ознайомлення з відповідними поняттями, категоріями, методами функціонування маркетингових й управлінських систем, та сучасними теоріями менеджменту та маркетингу; формування у студентів знань про суть інформаційного менеджменту, менеджменту змін і процесного менеджменту, маркетинг-менеджменту та інших концептуальних напрямків в сфері менеджменту та маркетингу; ознайомлення з основами планування, організації, мотивування, контролю та регулювання в системі менеджменту та маркетингу; формування знань з основ етики та відповідальності у менеджменті. Як результат вивчення дисципліни студенти повинні: 1. знати: теоретико-методологічні основи, питання методики та організації систем управління та маркетингу; класичні та сучасні технології, концепції, стратегії менеджменту та маркетингу; концептуальні моделі управління змінами та моделі процесного менеджменту; основи інформаційного менеджменту та його продукти; технології та інструменти мотиваційного менеджменту; інструменти корпоративного і ділового спілкування; основи маркетингових досліджень; 2. вміти: застосовувати базові технології маркетингового дослідження; володіти термінологічним апаратом, методологічними принципами та використовувати існуючий практичний досвід в сфері менеджменту та маркетингу; визначати шляхи підвищення ефективності працівників через систему мотиваційного менеджменту; розробляти системи мотивації працівників та етичних норм в діяльності підприємств; моделювати зміни пріоритетів компанії використовуючи техніки менеджменту змін та будувати алгоритм їх впровадження; робити комплексний аналіз середовища функціонування підприємств; вміти володіти правилами бізнес-етикету та навиками ділового спілкування.


Антикризове управління
Антикризове управління – це особлива система управління підприємством, яка спрямована на запобігання або усунення наслідків впливу несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту. Курс націлений на формування у студентів знань про виникнення й механізми переборення різних видів криз та передусім тих, що пов’язані з маркетинговою діяльністю підприємства, проблемами збуту, погіршення положення на ринку, неконкурентоспроможністю, іміджевими втратами, зниженням лояльності споживачів тощо. Завдання курсу: розглянути причини та особливості перебігу криз; вивчити підходи до діагностування криз; навчитися розробляти ефективну систему заходів щодо запобігання дестабілізаційним процесам й подолання наслідків впливу криз


Аспірантський дослідницький семінар


Бізнес планування у сфері енергозбереження
Метою дисципліни є надання студентам базових теоретичних знань і навичок щодо методів економічного аналізу інженерних рішень, ведення економічних розрахунків та підготовки техніко-економічних обґрунтувань і роботи з науково-технічною та економічною літературою. Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання: знання: - термінології та методів ведення економічних розрахунків; - структури та вимог до розроблення бізнес-планів інвестиційних проектів у сфері енергозбереження; уміння: - використовувати знання економічної теорії, ринкової економіки та макроекономіки під час під час вирішення різних прикладних завдань; - аналізувати стан довкілля та економіки підприємства, а також обирати оптимальні рішення проблем виробництва та використання енергоресурсів; досвід: - ведення економічних розрахунків; - ведення аналізу перспективності використання різних варіантів реалізації проектів у сфері енергозбереження, - ведення аналізу перспективності використання різних типів обладнання та технологій.


Бізнес-планування
Курс «Бізнес-планування» є вибірковою дисципліною для опанування знаннями й навичками з професійної та практичної підготовки бакалаврів менеджерів. Основною метою курсу є формування у студентів системних знань з методології розробки бізнес-планів у діяльності підприємств та контролю їх виконання; засвоєння теоретичних знань. набуття практичних навичок та оволодіння сучасними прийомами бізнес-планування; набуття вмінь і навичок щодо визначення ефективних методів та засобів використання ресурсів підприємства. Дисципліна спрямована на оволодіння студентами методології та методики бізнес-планування. Розглядаються принципи та підходи до планування; джерела та методи розробки бізнес-ідей; методи, процедури та технології бізнес-планування та інформаційні технології, які використовуються для моделювання бізнесу та оцінки бізнес-проєктів. Дисципліна охоплює повний цикл – від вивчення методологічних основ бізнес-планування до оцінки підприємницьких ризиків, що виникають при реалізації бізнес-ідеї. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший присвячений вивченню концептуальних основ бізнес-планування. Другий рівень охоплює вивчення структури та технології розробки бізнес-планів. Бізнес-планування має свою специфіку і вимагає наявності у менеджерів і учасників бізнес-планування спеціальних навичок і знань. Дисципліна «Бізнес-планування» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Операційний менеджмент», «Основи підприємництва», «Основи менеджменту та адміністрування» та фокусує їх для формування компетенцій з організації та функціонування бізнесу.


Бренд-менеджмент
Дисципліна «Бренд-менеджмент» спрямована на формування у студентів теоретичних навичок щодо використання стратегії брендингу, а також застосування практичних вмінь в сучасному бізнесі з метою отримання підприємством довгострокового прибутку. Студенти навчаться використовувати основні моделі та інструменти формування брендів, аналізувати маркетингову ситуацію навколо бренду та розробляти довгострокову стратегію підприємства. Студенти візьмуть участь в розробці та прийнятті управлінських рішень щодо формування, планування та розвитку бренду. Передбачено вивчення етапів формування системи маркетингових комунікацій в сфері бренд-менеджменту, а також методів розвитку торговельних марок та їх перетворення на бренди.


Економіка підприємства
Дисципліна сприяє формуванню у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань з теорії та практики економічної діяльності бізнес-структур. Основи економічної та фінансової діяльності підприємств опановуються завдяки проектно-орієнтованій формі навчання – розробки студентами проекту по створенню виробничого підприємства, що функціонує на певному товарному ринку. Передбачається командна організація роботи. Такий підхід сприяє формуванню аналітичного мислення під час ухвалення бізнес-рішень, коли критерієм рішення має бути його економічна ефективність та ефективність діяльності підприємства в цілому. Крім того, забезпечується комплексний підхід до отримання знань про засади економічної діяльності підприємства, який передбачає активне використання знань в галузі маркетингу, менеджменту та мікроекономіки. Додатково формуються навички бізнес-планування, проектного менеджменту, бізнес-аналітики, навички командної роботи, навички ухвалення рішень в умовах невизначеності і недостовірності інформації.


Економіка праці
Курс «Економіка праці» дозволяє сформувати систему знань з теоретичних основ і нормативно-правових положень економіки праці та соціально-трудових відносин, а також отримати практичні навички з організації та управління працею на мікрорівні, враховуючи інституційні й макроекономічні чинники та стан ринку праці. Основна увага приділяється вивченню методичних положень функціонування, розвитку і регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві, оптимального використання робочої сили на макрорівні і трудових ресурсів на мікрорівні, підвищення продуктивності та ефективності праці. Курс містить широке коло питань, перш за все: ринок праці й діагностика його кон’юнктури; людина на ринку праці; зайнятість і безробіття населення та їх регулювання; організація оплати праці на підприємстві (форми і системи), формування тарифних сіток; державне регулювання оплати праці; нормування праці, норми робочого часу; організація праці на підприємстві; система організації соціально-трудових відносин (підготовка колективних та індивідуальних трудових договорів); соціальний захист населення, соціальні виплати («лікарняні», відпускні); система державного контролю в сфері праці та соціально-трудових відносин, «трудові штрафи» та як їх уникнути.


Економічний аналіз
Сучасні методики економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів. Системне оцінювання діяльності організації, виявлення внутрішніх резервів національного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.


Емоційне лідерство
Дисципліна «Емоційне лідерство» спрямована на розкриття лідерського потенціалу. Програмою передбачено два рівні. Перший розкриває сутність, складові, значимість сучасного лідерства, його тенденції, психологічні аспекти взаємодії та інструменти побудови команди, методи визначення та розвитку особистих лідерських якостей. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навички, практикуючи лідерство в наявному колективі.


Емоційний інтелект
Курс покликаний розкрити суть, значення емоційного інтелекту в діяльності лідера та проілюструвати сім складових емоційного інтелекту, які допоможуть побудувати ефективну взаємодію з іншими людьми та командою. В результаті вивчення ви зможете зростити свою усвідомленість; краще розуміти свої емоції та емоції інших людей; точніше налаштувати увагу та розширити її спектр; навчитися встановлювати та поглиблювати довіру; з’ясувати параметри гнучкості та розвинути її в собі; довідатися з чого складається інтуїція та як її розвинути; усвідомити суть колективного емоційного інтелекту.


Енергетичний аудит
Метою вивчення курсу "Енергетичний аудит" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та проведення енергетичного аудиту. Під час вивчення курсу студенти отримають також практичні навички щодо збирання та аналізу економічної та технічної інформації щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Буде також проаналізовано типові помилки під час проведення енергетичного аудиту, що їх зазвичай припускаються енергоаудитори в Україні та за кордоном. Зокрема щодо думки ніби-от енергоаудит - це тільки розроблення енергоощадних заходів Під час вивчення курсу студенти отримають знання щодо організації та проведення енергетичного аудиту : - підприємств; - галузей економіки; - території (міста, регіону та економіки України в цілому). З урахуванням проблем тарифної політики буде представлено підходи до проведення аудиту енергетичного складника тарифів підприємств енергетики та житлово-комунального господарства.


Злиття та поглинання корпорацій
Курс «Злиття та поглинання корпорацій» дозволяє сформувати систему знань з теорії інтеграції бізнесу шляхом злиття і поглинання компаній, як можливої альтернативної стратегії їх розвитку, та отримати навички практичного застосування щодо основних форм і методів угод M&A. Основна увага приділяється вивченню нормативно-правового, інституційного і методичного забезпечення злиття і поглинання корпорацій, освоєнню організаційних і економічних засад здійснення угод M&A. Дисципліна охоплює повний цикл – від історичних аспектів розвитку ринку M&A до організаційно-економічного механізму угод злиття і поглинання. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні та історичні аспекти ринку M&A, принципові ознаки і види злиттів та поглинань, мотиви і чинники M&A, інституційне і нормативно-правове забезпечення процесу. Другий рівень дозволяє апробувати отримані знання шляхом їх практичного застосування в частині освоєння організаційних засад угод M&A, поетапної процедури і механізму злиття і поглинання, зокрема due-diligence, планування і реалізації інтеграції, визначення економічної ефективності угоди M&A, опрацювання методів захисту від агресивного поглинання.


Інвестиційний менеджмент
Курс спрямований на формування цілісної системи знань з теорії та практики управління інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики забезпечення суб’єктів господарювання інвестиційними ресурсами, формування логіки прийняття управлінських рішень реального і фінансового інвестування, ознайомлення з сучасними інвестиційними інструментами, які використовуються у вітчизняній і світовій практиці.


Інноваційний маркетинг
Курс «Інноваційний маркетинг» дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей використання новітніх інструментів маркетингу. Розкриваються поняття, види та техніки, що дозволяють інформувати цільову аудиторію не тільки в офлайн просторі, а і в цифровому середовищі. Розглядаються механіки використання найсучасніших інструментів маркетингу для досягнення максимального ефекту інформування цільової аудиторії. Наведено механізм оцінки ефективності використання різних інструментів. Дисципліна охоплює повний цикл – від поняття до аналізу сучасних прогресивних методик та підходів, визначення ефективності використання найновіших технологій для досягнення цілей маркетингу. Дисципліна передбачає багато практичних завдань та досліджень.


Інноваційний менеджмент
Дисципліна «Інноваційний менеджмент» дозволяє сформувати систему знань щодо сучасних форм керування інноваційними процесами на будь-якому рівні за допомогою їх якісної й кількісної зміни в результаті застосування адекватних методів організації та керування, що забезпечують єдність науки, техніки, виробництва й споживання, тобто задоволення суспільних потреб в інноваційному продукті. Програмою дисципліни передбачено два модулі. Перший розкриває теоретико - методичні засади інноваційного менеджменту, що дозволяє побачити еволюція інноваційного процесу в контексті соціально-економічної трансформації суспільства та обумовлюється складністю і багатогранністю проблем інноваційної сфери.. Другий модуль дозволяє практично реалізувати і управляти інноваційними ідеями і проектами за допомогою існуючих інструментів, методів і способів інноваційного менеджменту. Попередні курси: «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Стратегічний менеджмент».


Інноваційний розвиток підприємств
Курс "Інноваційний розвиток підприємства" дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок з інноваційної діяльності підприємства в сучасних економічних умовах, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики; опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, методів організації, планування, маркетингу і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах. При проведенні занять необхідно забезпечити глибоке засвоєння студентами основ управління підприємством у ринкових умовах, що базується на ефективному використанні інноваційного потенціалу підприємства.


Інноваційний розвиток підприємства
Курс «Інноваційний розвиток підприємства » дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок з інноваційної діяльності підприємств в сучасних економічних умовах, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики; опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, методів маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах. При проведенні занять необхідно забезпечити глибоке засвоєння студентами основ маркетингового управління підприємством в ринкових умовах, що базується на ефективному використанні інноваційного потенціалу підприємства. Дисципліна «Інноваційний розвиток підприємства» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Маркетинг», «Стратегічне управління» та фокусує їх для формування компетенцій розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства та реалізації її на практиці.


Інтелектуальна власність
Метою вивчення курсу є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. Об’єктом вивчення дисципліни є сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні вміти визначити: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності; - вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; - процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.


Інтернет-маркетинг
Дисципліна спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики Інтернет-маркетингу; отримання ними комплексного розуміння, що включає в себе поняття «Інтернет-маркетинг» та його суть. Отримання умінь і навичок самостійної роботи з сучасними інструментами, що використовує Інтернет-маркетинг з метою просування комерційних проектів. Оволодіння необхідними навичками роботи з програмними продуктами, які використовує Інтернет-маркетинг. Також отримання знань щодо розробки комунікаційної стратегії маркетингу в інтернет просторі. Курс має практичне спрямування – завдання виконуються з використанням спеціальних програмних продуктів. Також, запрошуються лектори-практики.


Інтернет-маркетинг та e-commerce
Дисципліна «Інтернет-маркетинг та електронна комерція» спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики Інтернет-маркетингу та електронної комерції ; отримання ними комплексного розуміння, що включає в себе поняття «Інтернет-маркетинг»; умінь і навичок самостійної роботи з сучасними інструментами , що використовує Інтернет-маркетинг з метою просування комерційних проектів; обрання для електронної комерції відповідних каналів цифрової маркетингової комунікації в мережі Internet; оволодінні необхідними навичками роботи з програмними продуктами, які використовує Інтернет-маркетинг.


Інформаційні системи та технології в маркетингу
Практична дисципліна, орієнтована на засвоєння студентами знань та навичок з організації та функціонування інформаційних систем маркетингу (ІСМ), сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв’язання основних маркетингових задач. Використовуючи програмне забезпечення формуються практичні навички створення та використання баз даних, управління ними, обґрунтування та прийняття маркетингових рішень. Розглядаються різні інструменти, які мають допомогти маркетологу у вирішенні конкретних рутинних задач.. Завдання виконуються з застосуванням сучасних програмних продуктів в тому числі і ШІ. На заняття запрошуються експерти для проведення воркшопів та демонстрації можливостей сучасного програмного забезпечення в маркетингу.


Інформаційні технології підтримки управлінських рішень
Головна мета курсу - засвоєння студентами основ організації та функціонування інформаційних систем, сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв’язання основних управлінських задач. Використовуючи програмне забезпечення формуються практичні навички створення та використання баз даних, управління ними, обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Курс має практичне спрямування. Завдання виконуються з застосуванням сучасних програмних продуктів в тому числі і ШІ. На заняття запрошуються експерти для проведення воркшопів та демонстрації можливостей сучасного програмного забезпечення в обґрунтуванні прийняття управлінських рішень.


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота має: по-перше, засвідчити певний рівень підготовки студента – майбутнього бакалавра – за дисциплінами, передбаченими освітньо-професійною програмою бакалавра економіки і підприємництва; по-друге, продемонструвати його розуміння та уміння використовувати міждисциплінарні зв’язки при теоретичному обґрунтуванні досліджуваної проблеми; по-третє, показати рівень оволодіння ним законодавчою та нормативно-методичною базою; по-четверте, виявити уміння та навички щодо використання набутих теоретичних знань для аналізу законодавчої та нормативно-методичної бази, ситуацій, що виникають у реальній господарській практиці, у сфері економіки та маркетингу, а також уміння проілюструвати результати такого аналізу прикладами з того об’єкта дослідження, де студент проходив практику, та іншими відомими практичними ситуаціями; по-п’яте, проводити практичні розрахунки за фактичними даними організації маркетингових та економічних показників для обґрунтування прогнозів і планів; по-шосте, засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, оцінки практичних ситуацій та висновків із власного дослідження, використовувати для цього комп’ютерні програми.


Конкурентна розвідка
Курс «Конкурентна розвідка» є вибірковою дисципліною, що дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок для визначення поточної ринкової позиції компаній-конкурентів (частка ринку, дохід, к-ть клієнтів, маржинальність, ринкові переваги, в тому числі ті, що є комерційними таємницями) та їхніх намірів і можливостей, використовуючи інструменти переважно відкритих джерел (OSINT в бізнесі), але не обмежуючись ними. Розглядається методика формування джерельної бази для проведення розвідки, інструменти, підходи та ключові менеджерські моделі для роботи із джерелами, а також вміння робити висновки на основі обробки джерел та інформації із баз даних. Велика увага приділяється формуванню вмінь щодо розробки плану розвідувального завдання і його проведення з використанням мінімальних часових та грошових ресурсів. Курс буде корисним для тих, хто займається академічними дослідженнями, журналістськими розслідуваннями, формує стратегію розвитку компанії, планує працювати у відділах стратегії, в консалтингу, бути бізнес-фаундером. Дисципліна передбачає багато практичних завдань та індивідуальне дослідження конкурентної ситуації на обраному ринку. Попередні курси: мікроекономіка, економіка підприємства, маркетинг, стратегічний маркетинг, маркетингові дослідження, фінансовий аналіз, економічний аналіз, фінанси підприємства


Конкурентоспроможність підприємств
Основна мета курсу полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок щодо оцінки конкурентоспроможності підприємства, окрема увага приділяється методикам оцінки позиції підприємства на світовому ринку, а також розвиток навичок із створення і розвитку конкурентних переваг на підприємстві. В курсі передбачається розглянути теоретичні аспекти та розробити практичні ситуації з питань, пов’язаних із зовнішнім оточенням підприємства, формування та реалізації стратегії підприємства на основі наявних конкурентних переваг; здійснення аналізу діяльності підприємства.


Консалтинг та аналіз господарської діяльності організації


Корпоративне управління
Сутність курсу «Корпоративне управління» полягає в опануванні принципів корпоративного управління; опануванні навичками формування організаційної культури корпоративного типу; формуванні умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями; формуванні навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ; опануванні навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контролінгу; формуванні навичок трансформації систем управління АТ. Попередні курси: менеджмент, стратегічний менеджмент, економіка підприємства, основи підприємницької діяльності.


Креативний менеджмент
Курс "Креативний менеджмент" спрямований на розвиток креативного мислення та освоєння інструментарію для творчого підходу до вирішення інноваційних завдань. Студенти отримають знання та навички у розвитку креативного середовища та створенні креативних організацій. Курс також охоплює управління креативними процесами на підприємствах, враховуючи міжнародний та національний досвід у цій сфері. Вивчення курсу допоможе студентам розвинути необхідні якості та навички для успішної роботи креативного управлінця. Дуже бажано студентам попередньо прослухати курси: "Менеджмент", "Маркетинг", "Психологія управління" та "Економіка підприємства".


Культура ведення бізнесу
Курс "Культура ведення бізнесу" пропонує студентам систематично оволодіти теоретичними знаннями щодо бізнес-мислення, оволодінням інструментарієм ділової культури і формуванням корпоративної ідентичності організації. Ця дисципліна спрямована на розвиток не лише теоретичних, а й практичних навичок, необхідних для успішної кар'єри в управлінні та бізнес-адмініструванні. Вона включає в себе розширене вивчення ділового етикету та протоколу, а також аналізує національні особливості ділового спілкування в різних країнах.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Написання курсової роботи на 3 році має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами теоретичних та практичних аспектів професійних дисциплін. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури: монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо. Студенти виконують курсову роботу на основі ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень, що містяться у відповідних літературних джерелах, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях. При виконанні курсової роботи слід використовувати також інструктивні, нормативні, звітні матеріали підприємств або організацій. Заохочується використання під час проведення дослідження сучасних інструментів, програмного забезпечення для обробки та візуалізації даних та обґрунтування висновків та пропозицій


Лідерство в організації
Дисципліна "Лідерство в організації" спрямована на розкриття лідерського потенціалу та побудову ефективної командної роботи.


Логістика
Суть логістики проявляється у пошуку шляхів раціонального просування продукту виробничим ланцюжком: від постачальника до кінцевого споживача. Цей процес передбачає прийняття рішень та контроль на всіх етапах: пошук постачальника; організація виробничої логістики (пересування сировини, комплектуючих, напівфабрикатів між окремими ланками виробничого процесу); зберігання готової продукції на складі; доставка кінцевому споживачу. Навчальна програма дисципліни розрахована на студентів 4 року навчання і включає вивчення базових тем: планування, організацію і контроль руху матеріальних та інформаційних потоків в просторі і в часі на шляху від первинного джерела сировини і матеріалів, внутрішньофірмової їх переробки до виготовлення готової продукції і доведення її до споживача.


Логістичний менеджмент
Дисципліна Логістичний менеджмент спрямована на вивчення базових принципів управління (планування, організація, контроль) ресурсами організації та прийняття логістичних рішень. Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань логістичного менеджменту, активним інтегруючим потенціалом, здатним зв’язати воєдино і покращити взаємодію між базовими функціональними сферами організації: постачанням, виробництвом, маркетингом, дистрибуцією, організацією продажу, та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання логістичного менеджменту для підвищення ринкової конкурентоспроможності організації. Предметом вивчення дисципліни є система та процес логістичного менеджменту, логістичне адміністрування, прогнозування, планування, контроль та аудит. У відповідності до цього фахівець у логістиці повинен знати: місце логістичного менеджменту в системі менеджменту організації; вміти: визначати цілі логістичного менеджменту та шляхи їх досягнення; мати уявлення: про опис основних підходів та принципи формування логістичної стратегії.


Магістерська робота
Маґістерська робота має: по-перше, засвідчити певний рівень підготовки студента за дисциплінами, передбаченими освітньо-професійною програмою маґістра з менеджменту; по-друге, продемонструвати його розуміння та уміння використовувати міждисциплінарні зв’язки при теоретичному обґрунтуванні досліджуваної проблеми; по-третє, показати рівень оволодіння ним законодавчою та нормативно-методичною базою; по-четверте, виявити уміння та навички щодо використання набутих теоретичних знань для аналізу законодавчої та нормативно-методичної бази, ситуацій, що виникають у реальній господарській практиці, у сфері економіки та маркетингу, а також уміння проілюструвати результати такого аналізу прикладами з того об’єкта дослідження, де студент проходив практику, та іншими відомими практичними ситуаціями; по-п’яте, проводити практичні розрахунки за фактичними даними організації маркетингових та економічних показників для обґрунтування прогнозів і планів; по-шосте, засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, оцінки практичних ситуацій та висновків із власного дослідження, використовувати для цього комп’ютерну техніку.


Маркетинг
Вивчення дисципліни дає можливість засвоєння теоретичної бази та набуття досвіду маркетингової діяльності в сфері маркетингових досліджень, товарної, цінової, комунікаційної, збутової політики, формування навичок самостійної роботи з літературними джерелами, поглибленням й розширенням економічних знань. Курс «Маркетинг» передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань діяльності підприємства в умовах ринку. є надання знань з питань: - теоретичних та методологічних основ маркетингу; - системного підходу до маркетингу підприємства; - вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу; - організації та здійснення маркетингових досліджень; - сегментування ринку та вибору цільових сегментів; - розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик; - стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу. Курс "Маркетинг" базується на положеннях економічної теорії, основах макро- та мікроекономіки. Вузлові питання пов’язані з такими дисциплінами як “Промисловий маркетинг”, “Стратегічний маркетинг”, “Маркетингова товарна політика”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинговий менеджмент”.


Маркетинг I
Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи маркетингу та маркетингових стратегій. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Метою викладання навчальної дисципліни "Маркетинг І" є формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингу; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з одночасним задоволенням потреб споживачів. Курс орієнтований на набуття студентами практичних навиків для розробки маркетингового плану компанії: критична оцінка наукових і практичних здобутків у сфері маркетингу; розробка маркетингових програм залежно від цілей діяльності компанії; аналіз чинників мікро-, мезо- та макро- середовищ компанії; розробка маркетингових заходів з урахуванням взаємозв'язку між елементами комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, збут); прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. Попередні курси: "Економічна теорія", "Основи менеджменту", "Мікроекономіка", "Макроекономіка".


Маркетинг II


Маркетинг в індустрії моди
Курс передбачає формування в студентів теоретичних знань та практичних навичок з маркетингу в індустрії моди. З’ясовується еволюція та основні тенденції розвитку індустрії моди. Аналізуються основні підходи до сегментації споживачів на ринку моди, визначається специфіка роботи з клієнтами в компаніях традиційної та інтернет-торгівлі. З’ясовуються інструменти формування персонального бренду стиліста. Визначаються стратегії управління та взаємозв’язки в системі поставок і закупок в індустрії моди, особливості управління каналами збуту: online, offline, omni-channel. Розглядаються особливості інноваційного маркетингу в індустрії моди та місце креативного дизайну в комплексі маркетингу. З’ясовується сутність трендвотчингу, кулхантингу, форсаи?ту в моді та вплив трендів на моду. Визначаються особливості маркетингових досліджень рітейлерів та брендів в сфері моди. Розглядається механізм розробки маркетингових стратегій компаній в секторі моди класу люкс. Програма курсу дозволить студентам отримати практичні навички в прийнятті ефективних маркетингових рішень щодо завоювання цільових сегментів ринку моди. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях та поняттях маркетингу, менеджменту, психології, соціології, культурології.


Маркетинг впливу (Customer experience)
Це унікальна програма за результатами опанування якої студенти мають можливість отримати надсучасний досвід та підтверджуючий сертифікат! для студентів 3 і 4 р.н. Дисципліна яка розкриває можливості використання всіх форм каналів комунікації для просування продукції або бренду. Розкриваються поняття, види та техніки, що дозволяють інформувати цільову аудиторію як в цифровому просторі, так і в оффлайн середовищі. Розглядаються механіки використання найсучасніших інструментів маркетингу для досягнення максимального ефекту інформування цільової аудиторії. Наведено механізм оцінки ефективності використання інструментів. До викладання дисципліни залучені лектори-практики з Міжнародної Асоціації Маркетингових Ініціатив, які діляться власним досвідом та надають реальні сучасні кейси до виконання!


Маркетинг інновацій
Вибіркова дисципліна, яка містить певне коло знань у галузі розробки інновацій, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів та послуг. Дисципліною передбачено формування знань та навичок з питань планування та організації створення нових продуктів та послуг починаючи від аналізу потреб ринку, генерації ідей до методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування. Багато кейсів та креативних завдань.


Маркетинг послуг
Курс «Маркетинг послуг» дозволяє сформувати систему знань щодо застосування теретико-методичних підходів, спрямованих на задоволення потреб та запитів споживачів у нематеріальних формах блага – послугах, шляхом формування ефективних взаємовідносин між споживачами та підприємством і управління на цих засадах процесами виробництва, збуту та споживання послуг, що знаходяться в одній часовій площині, з метою максимізації прибутків підприємства. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетингові дослідження», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Статистика» та фокусує їх для формування компетенцій розроблення заходів з підвищення ефективності маркетингу підприємств сфери послуг. Основна увага приділяється формуванню вмінь і навичок використання інноваційного маркетингового інструментарію; передбачає багато практичних завдань та досліджень.


Маркетинг промислового підприємства
Курс «Маркетинг промислового підприємства» спрямований на формування у студентів спеціальних знань щодо особливостей ринку промислових товарів та маркетингових інструментів, які можуть бути використані на цьому ринку, а також компетентних умінь організації діяльності промислового підприємства на засадах маркетингу та професійної готовності до практичної діяльності на промисловому ринку товарів і послуг. Основна увага приділяється формуванню системи знань промислового ринку та його відмінностей від споживчого, особливостям поведінки споживачів промислових товарів і послуг, проведенню маркетингових досліджень на промисловому ринку, розробленню продуктових стратегій та стратегій ціноутворення, поширенню та просуванню товарів, оволодінню маркетинговими підходами управління суб’єктами маркетингу в промисловому ринковому середовищі для ухвалення раціональних рішень на різних рівнях. Дисципліна охоплює повний цикл набуття практичних навичок з розроблення маркетингових програм та алгоритмів планування маркетингу промислового підприємства у сфері матеріально-технічного постачання та збуту товарів, ведення переговорів та пошуку ділових партнерів, укладання комерційних угод, реалізації планів за складниками комплексу маркетингу та інноваційних маркетингових проєктів, використання маркетингових важелів в конкурентній боротьбі, аналізу та оцінювання ефективності маркетингової діяльності. Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні й практичні питання діяльності промислових підприємств з орієнтацією на попит/пропозицію. Другий рівень закріплює отримані знання набуттям практичних навичок маркетингової діяльності шляхом бізнес-симуляції на віртуальному промисловому підприємстві в командній діловій грі «Битва титанів».


Маркетингова товарна політика
Курс «Маркетингова товарна політика» дозволяє сформувати систему знань щодо формування і ефективного ведення на маркетингових засадах товарної політики різних суб’єктів господарювання, а також набуття практичних навичок ефективного управління та обґрунтованого застосовування маркетингових методів оптимізації товарної політики з позицій повнішого, ніж конкуренти, задоволення потреб і запитів споживачів. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетингові дослідження» та фокусує їх для формування компетенцій розроблення заходів з підвищення ефективності маркетингової товарної політики суб’єктів господарювання. Основна увага приділяється формуванню вмінь і навичок використання інноваційного маркетингового інструментарію; передбачає багато практичних завдань та досліджень.


Маркетингове ціноутворення
Проходження курсу дозволяє отримати знання з теорії маркетингового ціноутворення, освоїти методичні підходи щодо формування цін. Окрема увага приділена вивченню нормативно-правового забезпечення розрахунку та встановлення цін та тарифів, дослідженню складових ціни, в тому числі непрямих податків, освоєнню особливостей маркетингового ціноутворення за різними видами робіт та послуг у різних галузях національної економіки. Крім того розглядаються питання державного регулювання цін та тарифів, врахування якісних характеристик продукції при формуванні цін, а також інфляційного очікування у ціноутворенні. Практичні заняття побудовані шляхом розв’язування задач із визначення цін різні види товарів та послуг з урахуванням їх специфіки та даних поточної економічної ситуації на ринках. Додатково студенти набувають навичок підготовки аналітичного звіту щодо цінової кон’юнктури зовнішнього та внутрішнього ринків. Також протягом курсу передбачено проведення автоматичного онлайн-моніторингу цін на товари за допомогою розробленого програмного забезпечення (парсеру). В результаті проведеної роботи розробляється цінова тактика підприємства на ринку.


Маркетинговий аудит
Проходження курсу дозволяє отримати теоретичні знання, опанувати методичні підходи та набути практичні навички з організації та проведення маркетингового аудиту в сучасних умовах діяльності підприємств. Дисципліна охоплює вивчення питань щодо особливостей складання договору на надання аудиторських послуг, етапності проведення маркетингового аудиту, збору та джерел аудиторських доказів, правил проведення аудиторських процедур, організації аудиторської вибірки, здійснення маркетингового аудиту за різними складовими, зокрема аудиту товарно збутової та цінової політики, аудиту експортного маркетингу підприємства, аудиту комунікаційної політики та організації маркетингової діяльності підприємства, особливостей проведення митного пост-аудиту. В процесі навчання передбачено практичне застосування набутих знань, зокрема в частині розрахунку ціни аудиторської послуги, складання запиту маркетингового аудитора та визначення необхідного обсягу вибірки для отримання аудиторських доказів, проведення маркетингового аудиту асортименту товарів та підготовки рекомендацій щодо його удосконалення, оцінки інфляційного очікування та цінових ризиків при проведенні аудиту цінової політики, аудиту застосованих підприємством цінових знижок. В рамках проведення експортного аудиту передбачена робота із підготовки рекомендацій щодо розвитку експортної діяльності підприємства, в межах аудиту комунікаційної політики передбачене проведення маркетингового аудиту веб сайту підприємства. В результаті проведеної роботи студенти складають звіту маркетингового аудитора.


Маркетинговий менеджмент
Курс «Маркетинговий менеджмент» дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей управління компанією на засадах маркетингу. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингового менеджменту; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для розробки системи бізнес-процесів маркетингового менеджменту. Дисципліна охоплює повний цикл – від поняття «маркетинговий менеджмент» до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший рівень розкриває теоретичні основи маркетингового менеджменту, як інноваційного підходу управління компанією. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Дисципліна «Маркетинговий менеджмент» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Інноваційний розвиток підприємства», «Логістичний менеджмент», «Соціальна відповідальність» та фокусує їх для формування компетенцій розробки стратегії управління компанією та реалізації її на практиці.


Маркетингові дослідження
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра-маркетолога. Містить певне коло знань у галузі маркетингу, а саме: процес постановки цілей маркетингового дослідження, збору, аналізу об’єктивної ринкової інформації за допомогою статистичних методів та розробка рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень відносно будь-яких елементів продуктово-ринкової стратегії фірми. Розглядаються новітні методики проведення маркетингових досліджені. Також активно долучаються лектори-експерти з сучасними кейсами.


Маркетингові комунікації
Курс «Маркетингові комунікації» дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку складових marketing mix (реклами, персонального продажу, стимулювання збуту, P&R, інтернет-маркетингу) та отримати практичні навички для управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями на підприємстві. Основна увага приділяється вивченню маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів та формуванню ідеї створення власної рекламної стратегії для конкретного товару, послуги чи ідеї. Дисципліна охоплює повний цикл – від визначення понять «маркетингові комунікації», «реклама», «P&R», «стимулювання збуту», «персональний продаж і до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності рекламної діяльності. Дисципліна «Маркетингові комунікації» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Менеджмент», «Економіка підприємства» та фокусує їх для формування компетенцій, необхідних під час розробки маркетингових стратегій та реалізації їх на практиці.


Менеджмент
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з економіки та підприємництва. Розглядає науково-прикладні підходи до організації процесів управління організацією, а саме функції управління, планування та організація діяльності, мотивація, управлінський контроль, стилі і методи керівництва, концепції прийняття управлінських рішень, а також психологічні аспекти управлінської діяльності.


Менеджмент наукових проектів


Менеджмент персоналу
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів розглядає сучасні концепції управління персоналом в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища.


Менеджмент стартапів
Дисципліна вільного вибору, викладається виключно офлайн, орієнтована на тих, хто планує після закінчення університету розвивати власний бізнес. За семестр навчання студент пройде шлях від розробки ідеї до формування MVP та, навіть, запуску перших тестових продаж. Ключова ідея курсу: застосувати на практиці отримані в університеті знання та здобути практичний досвід реалізації проектів. В рамках курсу передбачена робота в мультидисциплінарних командах, різнопланові практичні завдання та серйозні виклики вашій креативності! А ви готові кинути собі виклик?


Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школ
Курс «Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школі» спрямований на формування спеціальних знань з дидактики, методики, технології та практики проведення занять з управлінських дисциплін у вищих навчальних закладах; набуття вмінь і навичок для організації навчального для. професійної підготовленості магістрів до навчання студентів. Основна увага приділяється формуванню системи знань про зміст, планування й організацію навчального процесу, педагогічні методики, технології, підходи і методи навчання, закономірності інноваційного розвитку освітньої системи, особистісно-орієнтовані, інтерактивні, інформаційні кредитно-модульні технології навчання. Дисципліна охоплює повний цикл набуття практичних навичок педагогічної діяльності у реалізації методики викладання маркетингу в навчальному процесі в умовах адаптації вищої освіти до європейської системи навчання та в умовах карантинних заходів; розроблення навчальних програм як вихідних документів у плануванні й організації навчання; проведення лекцій, семінарських занять; дискусій і ефективного використання навчальних засобів, у т. ч. в умовах карантину; обґрунтованого оцінювання знань студентів; набуття якостей майбутнього викладача; відповідального ставлення до виконання його ролі; постійного саморозвитку, самоконтролю і самовдосконалення. Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває загально дидактичні й методичні засади навчання. Другий рівень закріплює отримані знання й спрямований на оволодіння методиками й технологіями викладання маркетингу та набуття практичних навичок у сфері педагогічної діяльності у вищій школі.


Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школі
Курс «Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школі» спрямований на формування спеціальних знань з дидактики, методики, технології та практики проведення занять з управлінських дисциплін у вищих навчальних закладах; набуття вмінь і навичок для організації навчального для. професійної підготовленості магістрів до навчання студентів. Основна увага приділяється формуванню системи знань про зміст, планування й організацію навчального процесу, педагогічні методики, технології, підходи і методи навчання, закономірності інноваційного розвитку освітньої системи, особистісно-орієнтовані, інтерактивні, інформаційні кредитно-модульні технології навчання. Дисципліна охоплює повний цикл набуття практичних навичок педагогічної діяльності у реалізації методики викладання маркетингу в навчальному процесі в умовах адаптації вищої освіти до європейської системи навчання та в умовах карантинних заходів; розроблення навчальних програм як вихідних документів у плануванні й організації навчання; проведення лекцій, семінарських занять; дискусій і ефективного використання навчальних засобів, у т. ч. в умовах карантину; обґрунтованого оцінювання знань студентів; набуття якостей майбутнього викладача; відповідального ставлення до виконання його ролі; постійного саморозвитку, самоконтролю і самовдосконалення. Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває загально дидактичні й методичні засади навчання. Другий рівень закріплює отримані знання й спрямований на оволодіння методиками й технологіями викладання маркетингу та набуття практичних навичок у сфері педагогічної діяльності у вищій школі.


Методологія наукових досліджень
Науково-дослідна робота - це головний шлях набуття, примноження й оновлення знань, який передбачає уміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір та обробку інформації, а також створювати умови для генерування нових ідей та їх практичної реалізації. Досвід наукової роботи набувається протягом усього життя. Ознайомлення з цим курсом дасть цілісне уявлення про науку як систему знань і знаряддя пізнання, сформує погляди на методологію наукового пізнання, сутність загальнонаукових та спеціальних методів і принципів проведення дослідження та оформлення їх результатів. Студентам ці знання допоможуть під час освоєння нових дисциплін, самопідготовки, написання магістерської роботи. Знання будуть корисними під час ведення диспутів, виступу на науково-практичних конференціях, обстоювання різних поглядів, вибору найбільш аргументованих позицій.


Мистецтво переговорів
Зміст курсу "Мистецтво переговорів" та використання знань, що він дає, є важливим інструментом в практиці комерційної діяльності, управління конфліктами, кризисного менеджменту, маркетингової діяльності підприємства. Загальні підходи до організації та управління переговорними процесами можуть бути використані у інших галузях діяльності ніж бізнес, включаючи політичну, соціальну та зовнішні справи. Опанування мистецтвом переговорів передбачає постійне вдосконалення вміння досягати бажаного або максимально можливого результату у реальних умовах.


Міжнародний бізнес
Запорукою успішного виходу підприємства на зовнішній ринок є володіння теорією і практикою підготовки та реалізації міжнародних комерційних угод з урахуванням особливостей конкретних ринків і змін ринкової кон’юнктури. Передбачається дослідження впливу умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності фірм на організацію та управління міжнародними компаніями.


Міжнародний маркетинг
Дисципліна спрямована на розвиток у фахівців навичок реалізації функцій та завдань маркетингу в крос-культурному середовищі. Дисципліна вивчає особливості формування комплексної системи дослідження міжнародного середовища, процедуру вибору компанією зарубіжних ринків та їх сегментації; методи виходу компанії на зовнішні ринки; принципи організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах маркетингу. Попередні курси: маркетинг, товарна маркетингова політика, ділова етика, маркетингові дослідження


Міжнародний менеджмент
Дисципліна спрямована на розвиток у фахівців в галузі менеджменту навичок реалізації функцій менеджменту в крос-культурному середовищі. Дисципліна вивчає комплексний підхід до проведення досліджень міжнародного середовища, процедури вибору компанією зарубіжних ринків та проведення їх сегментації; вибору форм виходу компанії на зовнішні ринки. Студенти навчаються розробляти бізнес-модель міжнародної діяльності. Передбачається проектна командна робота, змістом якої є розробка експорт-плану, що може виконуватися як на замовлення суб’єктів малого та середнього бізнесу в Україні, так і бути економічно доцільною пропозицією, розробленою студентами щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності певної компанії на зарубіжному ринку. Проектно-орієнтований підхід забезпечує комплексність в отриманні знань та вмінь в галузі міжнародного менеджменту завдяки активне використання набутих знань в галузі маркетингу, менеджменту та економіки. Додатково формуються навички бізнес-планування, проектного менеджменту, бізнес-аналітики та навички командної роботи.


Операційний менеджмент
Курс «Операційний менеджмент» є нормативною, професійно-орієнтованою дисципліною для опанування знаннями й навичками з фахової підготовки бакалаврів менеджменту. Основною метою курсу є формування компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних щодо формування сучасного управлінського мислення та забезпечення ефективного поєднання всіх видів ресурсів підприємства з метою найкращого використання в залежності від ринкових потреб. Дисципліна охоплює повний цикл – від вивчення поняття «операційний менеджмент» до освоєння різноманітних варіантів формування й реалізації операційної стратегії підприємства для досягнення конкретних поставлених цілей. Вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» забезпечує опанування таких загальних компетентностей, як знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності, видів, категорій, еволюції, концепції та рівнів операційного менеджменту й аналізу чинників його ефективності Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності. Дисципліна «Операційна ефективність» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Основи підприємницької діяльності» та фокусує їх для формування компетенцій розробки операційної стратегії та реалізації її на практиці.


Основи бізнес-аналізу
Метою викладання дисципліни «Основи бізнес-аналізу» є допомога студентам в опануванні і здобутті ґрунтовних знань з методики аналітичних досліджень у вирішенні управлінських проблем, формуванні практичних навичок щодо оцінювання досягнутого рівня діяльності підприємств, доцільності використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності виробництва і раціонального управління фінансово-господарською та маркетинговою діяльністю підприємства. Одним з основних завдань курсу є спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями з бізнес - аналізу, що є передумовою високого рівня кваліфікації в умовах ринку праці. Програмою дисципліни передбачено два модулі. Попередні курси: «Економіка підприємства», «Статистика».


Основи енергоефективності
Метою підготовки є вивчення методів і засобів підвищення ефективності використання енергоресурсів у промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві та у побуті. Вивчення дисципліни має забезпечити студенту знання в області: - методів дослідження ефективності використання енергоресурсів на підприємствах та у побуті; - енергетичних характеристик обладнання і технологічних процесів; - методів розрахунку втрат енергоресурсів; - методів розрахунку економії енергоресурсів при впровадженні енергозберігаючих заходів, а також методів економічного обґрунтування енергоощадних заходів. Під час вивчення дисципліни студенти мають набути навички та вміння: · роботи з науково-технічною літературою і пошуку заходів заощадження енергоресурсів; · ведення розрахунків втрат та витрат енергоресурсів, енергоємності продукції, робіт і послуг, а також заощадження енергоресурсів при впровадженні нововведень; · грамотного, на відповідному рівні, подання пропозицій щодо розробки і впровадження заходів з енергозбереження на промислових підприємствах., в енергетиці, житлово-комунальному господарстві та в побуті.


Основи енергоменеджменту
Головною метою курсу "Основи енергоменеджменту" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та функціонування систем енергоменеджменту на підприємстві та в органах державного управління, а також набуття практичних навичок створення та ведення баз даних щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Попередні курси: "Інформатика", "Вища математика", "Економетрія", "Екологія", "Маркетинг".


Основи маркетингу (для студентів неекономічних спеціальностей)
Курс «Основи маркетингу» дозволяє отримати знання з теоретичних засад, моделей та концепцій, що лягли в основу формування системи маркетингу, зокрема теорії попиту і пропозиції, формування ціни, моделі ринку за рівнем конкуренції, поведінки споживачів та споживацького вибору, функціонування підприємств в умовах ринкової економіки, формування витрат підприємства та його прибутку, а також освоїти існуючі методи формування цін на товари та послуги, цінові стратегії підприємства. Дисципліна охоплює вивчення засад формування маркетингового середовища з позицій макроекономіки, основних факторів мікро- та макро маркетингового середовища. Зокрема особливості формування сукупного попиту і сукупної пропозиції та їх взаємодії, формування рівня національного виробництва, фактори, що зумовлюють макроекономічну нестабільність та ризики у здійсненні маркетингової діяльності підприємств, такі як безробіття та інфляція. Крім того розглянуто особливості міжнародної торгівлі товарами та послугами. Структурною побудовою програми дисципліни передбачено три рівні. Перший розкриває теоретичні, методичних та практичних підходи маркетингу, другий рівень дозволяє розглянути проблеми формування маркетингового середовища через призму макроекономічних показників. Третій рівень передбачає здійснити апробацію отриманих знань шляхом здійснення маркетингових досліджень на ринках окремих видів продукції та підготовки маркетингового плану діяльності підприємства.


Основи менеджменту і адміністрування
Дисципліна до опанування знаннями і навичками в сферах організації та управління діяльністю суб’єктів господарювання. Розглядає наукові підходи до організації процесу управління та побудови системи управління підприємством; наукові підходи до проектування організації, управління організаційними змінами, людськими ресурсами, мотивацією персоналу; вивчає етапи та методи здійснення управлінського контролю над бізнес-процесами, системами та підсистемами управління, досліджує процес ділової кар'єри та поняття лідерства.


Основи підприємництва
Курс «Основи підприємництва» є нормативною, професійно-орієнтованою дисципліною для опанування знань та навичок з фахової підготовки бакалаврів менеджменту. Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, набуття теоретичних знань, практичних навичок й умінь приймати рішення з організації бізнесу, відкриття власної справи, системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі генезису, проблем організації та функціонування бізнесу; обґрунтування бізнес-ідей, розуміння державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та визначення можливостей підприємницької діяльності. При вивченні дисципліни є можливість пройти всеукраїнський освітній курс-стажування «Створення та розвиток IT-продуктів» від IT-компанії Genesis на LMS-платформі, який створено у форматі змішаного навчання для студентів українських ЗВО. У межах навчання студенти отримають базові знання з продуктового IT, підприємництва і продактменеджменту від практиків, а також компетенції для перших кроків у продуктовій IT-компанії. Дисципліна охоплює повний цикл – від вивчення поняття «підприємництво» до освоєння різноманітних варіантів формування й реалізації операційної стратегії підприємства для досягнення конкретних поставлених цілей. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності підприємництва як економічної категорії, державного регулювання підприємницької діяльності, механізм створення власної справи. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності. Дисципліна «Основи підприємництва» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Історія розвитку управлінської науки», «Основи права», «Політична економія». та фокусує їх для формування компетенцій з менеджменту.


Основи підприємництва та бізнес-планування
Курс «Основи підприємництва та бізнес-планування» є вибірковою дисципліною для опанування знаннями й навичками з професійної та практичної підготовки бакалаврів маркетингу. Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, набуття теоретичних знань, практичних навичок і умінь приймати рішення з організації бізнесу, відкриття власної справи, системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі генезису, проблем організації та функціонування бізнесу; обґрунтування бізнес-ідей, розуміння державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, визначення можливостей підприємницької діяльності, набуття теоретичних знань бізнес-планування та практичних навичок складання бізнес-плану. Дисципліна охоплює повний цикл – від основних етапів становлення та розвитку відносин бізнесу та підприємництва до механізму створення власної справи та складання структурованого бізнес-плану підприємства При вивченні дисципліни є можливість пройти всеукраїнський освітній курс-стажування «Створення та розвиток IT-продуктів» від IT-компанії Genesis на LMS-платформі, який створено у форматі змішаного навчання для студентів українських ЗВО. У межах навчання студенти отримають базові знання з продуктового IT, підприємництва і продактменеджменту від практиків, а також компетенції для перших кроків у продуктовій IT-компанії. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності підприємництва як економічної категорії, державного регулювання підприємницької діяльності, механізм створення власної справи. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності при складанні бізнес-плану підприємства. Дисципліна «Основи підприємництва та бізнес-планування» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Маркетинг» та фокусує їх для формування компетенцій з організації та функціонування бізнесу.


Основи та методи наукових досліджень
Мета дисципліни «Основи наукових досліджень» є оволодіння теоретичними основами, практичними навичками і методологією наукових досліджень. Завдання дисципліни: формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень; ознайомлення з відповідними поняттями, категоріями, методами організації наукових досліджень; набуття практичних навичок в організації та проведенні наукового дослідження і представленні результатів дослідження. Як результат навчання з дисципліни студенти повинні: 1. знати: теоретико-методологічні основи, питання методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності; категоріальний апарат системи наукових досліджень та технологію та організацію виконання наукового дослідження; предметно-суб’єктну структуру наукових досліджень; сутність та структуру наукового пізнання, та його методи, підходи і загальні принципи; суть, завдання, принципи та методологію наукового дослідження; 2. вміти: відбирати та аналізувати необхідну інформацію, обирати об’єкт і предмет дослідження; формувати проблему дослідження, мету, завдання, а також розробляти, обґрунтовувати та доводити наукові гіпотези; володіти термінологічним апаратом, методологічними принципами виконання та оформлення науково-дослідної роботи; будувати алгоритм наукового дослідження та планувати його проведення; обирати та застосовувати методологічні прийоми і методи наукових досліджень; реалізовувати набуті знання і практичні навики, здобуті у процесі освоєння курсу, при підготовці наукових виступів на конференціях, виконанні курсових, дипломних, магістерських робіт, написанні наукових праць.


Основи управлінської науки
Дисципліна «Основи управлінської науки» дозволяє сформувати систему теоретичних знань з менеджменту в цілому та отримати практичні навички для інтерпретації сучасних подій на основі минулого досвіду. Основна увага приділяється вивченню особливостей управлінських революцій та дослідженню основних наукових положень провідних науковців різних шкіл. Дисципліна охоплює повний цикл – від виникнення поняття «менеджмент» до аналізу сучасних прогресивних методів в управлінні. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває роль та значення управлінської науки, основні етапи формування управлінської діяльності, аналіз наукових шкіл з менеджменту, оцінку сучасного розвитку управлінської наукової думки. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Оцінка бізнесу
Мета даного курсу - формування у майбутніх менеджерів (спеціалістів з управління розвитком бізнесу) необхідних знань з теорії, методології, а також різних методів оцінки бізнесу (ЦМК) та окремих видів майна і майнових прав (як основи оцінки бізнесу за майновим підходом). Оцінка бізнесу є обов'язковим елементом при операціях купівлі-продажу компаній чи їх часток, при реструктуризації підприємств, у випадку залучення інвестицій, при кредитуванні, а також при прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення зростання вартості бізнесу. Широкий спектр застосування оцінки бізнесу та майна передбачає використання відповідного методичного інструментарію, який студенти опановують під час практичних занять. В тому числі, даний курс передбачає освоєння методики оцінки об'єктів енергетичної сфери. Попередні курси: економіка підприємства; стратегічний менеджмент; стратегічне управління підприємством; бухгалтерський облік і звітність.


Поведінка споживача
Курс передбачає формування в студентів теоретичних знань про сутність, зміст та особливості психології поведінки споживачів на ринку. З’ясовується еволюція розвитку теорії поведінки споживачів. Аналізуються основні підходи до сегментування ринку і позиціонування товару, розглядаються особливості визначення типів споживачів. Визначаються індивідуальні детермінанти поведінки споживачів та вплив факторів зовнішнього середовища на поведінку споживачів. Розглядаються типи купівельних рішень та модель процесу прийняття рішень споживачами. З’ясовується відмінність поведінки офлайн та онлайн споживачів. Визначаються риси майбутніх споживачів та з’ясовуються перспективи розвитку системи «споживач-компанія». Курс дозволить студентам отримати практичні навички в галузі аналізу, моделювання поведінки споживачів та розробці ефективних маркетингових рішень з завоювання цільових сегментів ринку. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях та поняттях економічної теорії, маркетингу, менеджменту, психології, соціології, культурології.


Практика науково-дослідна
Метою науково-дослідної практики є розвиток у здобувачів вищої освіти компетентностей, пов‘язаних з організацією і виконанням науково- дослідних робіт, зокрема: систематизація і розширення професійних знань у сфері обраної спеціальності, формування і розвиток навичок до самостійної наукової роботи, проведення досліджень і закріплення отриманих теоретичних знань. Науково-дослідна практика сприяє поглибленню навичок самостійної наукової роботи здобувачів вищої освіти і розширенню наукового світогляду. Основні завдання під час проходження науково-дослідної практики: - визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у сучасній вітчизняній та іноземній літературі; - ознайомлення зі структурою, науковою проблематикою та результатами наукової роботи викладачів кафедри, академічних і галузевих інститутів та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень; - визначення структури та основних завдань магістерського дослідження; - отримання та закріплення практичних навичок проведення наукового дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, зважаючи на сутність проблем, що вирішуються, та обмежень, пов‘язаних з діяльністю конкретного підприємства; - розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, науково- дослідної, діагностичної та інноваційної діяльності для розв‘язання актуальних проблем науки та виробництва в сучасних умовах господарювання; - апробація основних теоретичних та практичних пропозицій та рекомендацій магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні тез тощо).


Практика педагогічна
Педагогічна практика здобувачів вищої освіти другого рівня є обов'язковим компонентом освітньо-наукової програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра і має на меті оволодіння здобувачами вищої освіти методів та форм організації освітнього процесу, формування необхідних компетенцій з метою впровадження їх у освітній процес. Педагогічна практика здобувачів другого рівня вищої освіти охоплює поетапність ознайомлення з навчально-методичною роботою кафедри маркетингу та управління бізнесом, сприяє набуттю досвіду з основ викладацької роботи, зокрема проведення навчальних аудиторних занять, сприяє накопиченню знань у процесі навчання та їх апробації в практичному зрізі. Такий підхід є виправданим, оскільки майбутня професійна діяльність магістрів у тому числі має педагогічне спрямування. Практика включає підготовку текстів лекцій, планів-конспектів семінарських занять із різних навчальних дисциплін, читання лекції та/або проведення за участю керівників практики двох семінарських занять, які мають бути відрецензовані керівниками і на які запрошуються викладачі кафедри.


Практика переддипломна
Однією з основних складових підготовки здобувачів вищої освіти є переддипломна практика, яка проводиться впродовж весняного семестру 2 року навчання. Під час цієї практики мають бути поглиблені та закріплені теоретичні знання з дисциплін навчального плану, може бути зібраний фактичний матеріал для підготовки кваліфікаційної/магістерської роботи. Практика є невід‘ємною частиною освітнього процесу і проводиться згідно вимог освітньої програми та навчального плану. Метою практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань з фахових дисциплін, завершення формування бази практичного матеріалу для виконання магістерської роботи. Переддипломна практика може відбуватися на підприємствах, в органах державної влади та місцевого самоврядування, організаціях різних форм власності, що за профілем, обсягами і станом фінансово-господарської діяльності, станом матеріально-технічної бази, рівнем організації виробничих процесів та управлінської діяльності здатні забезпечити виконання основних завдань практики. Практика може також відбуватися на базі підрозділів НаУКМА в навчальних кабінетах, лабораторіях, центрах тощо.


Практичний енергоменеджмент: технічне регулювання
Метою курсу "Практичний енергоменеджмент: технічне регулювання" є засвоєння студентами практичних навичок щодо організації та функціонування систем енергоменеджменту на підприємстві та в органах державного управління, зокрема - набуття практичних навичок створення та ведення баз даних щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Це дозволить визначати "вузькі місця", які потребують першочергового обстеження та розроблення енергоощадних заходів. Особлива увага буде приділятися розробленню організаційних, тобто практично безвитратних заходів, що є "know how" для ринку послуг у сфері енергоаудиту та енергоменеджменту. Буде розглянуто питання щодо розроблення проектів типових енергоощадних заходів для промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства та побутових приміщень і споруд. Компетенції, отримані студентами в процесі вивчення цієї дисципліни, застосовуються ними при написанні магістерської роботи та дозволяють вирішувати широкий спектр задач, що пов'язані з заходів у сфері енерго- та ресурсозбереження, а також х аналізом та розробленням техніко-економічних обґрунтувань.


Практичний енергоменеджмент: управління проектами
Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами з урахуванням специфіки енергоефективності. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки, вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Курс є міждисциплінарним, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, інвестиційного аналізу, енергоефективності.


Прийняття управлінських рішень
Курс «Прийняття управлінських рішень» дозволяє сформувати у студентів науковий світогляд та систему спеціальних знань у сфері теоретичних, методичних та інформаційних основ процесу прийняття управлінських рішень: набути практичних навиків для прийняття зваженого управлінського рішення на різних ієрархічних рівнях компанії (критична оцінка сучасних здобутків теорії і практики прийняття управлінських рішень; формування технологій управлінських рішень відповідно до поставленої задачі з використанням різних методик; дослідження інформаційних систем для збору, систематизації та аналізу первинних та вторинних даних для об’єктивної оцінки управлінського рішення; розробка управлінських заходів з урахуванням взаємозв’язку елементів системи; прийняття обґрунтованих управлінських рішень). Дисципліна «Теорія прийняття управлінських рішень» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Основи менеджменту і адміністрування», «Історія розвитку управлінської науки», «Економічна інформатика», «Економіка підприємства», «Економіко-математичне моделювання» та фокусує їх для формування компетенцій, необхідних під час прийняття зважених управлінських рішень на практиці.


Психологія управління
У ринкових умовах функціонування менеджмент ґрунтується на активізації людського потенціалу з урахуванням психологічних особливостей працівників, які є найважливішим фактором підвищення конкурентоздатності будь-якої організації, а тому особливого значення набуває актуальність дисципліни “Психологія управління”, яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності, а саме: роль людського та психологічного чинників в управлінні, оптимальний розподіл професійних і соціальних ролей у колективі, лідерство та керівництво, процеси інтеграції та згуртованості колективу, неформальні стосунки між його членами, психологічні механізми прийняття управлінського рішення, соціально-психологічні якості керівника тощо. Програма дисципліни “Психологія управління” інтегрує професійно-теоретичні знання та практику сучасних психологічних шкіл з метою підвищення організаційної ефективності підприємств.


Психологія управління і бізнес комунікації
Курс "Психологія управління та бізнес комунікація" висвітлює закономірності психологічних стосунків і поведінки людей в організації, особливості управлінського впливу та бізнес-комунікацію.


Рекламний менеджмент
Курс «Рекламний менеджмент» дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку міжнародного і вітчизняного ринків реклами та отримати практичні навички для управління рекламною діяльністю на підприємстві чи рекламною агенцією. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних практичних знань щодо маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій щодо створення та управління власною рекламною агенцією. Дисципліна охоплює повний цикл – від визначення понять «рекламний менеджмент», «реакція споживачів», «потенціал ринку» і до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності рекламної кампанії. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи рекламного менеджменту, види рекламних агенцій, варіанти маркетингових стратегій, норми регулювання рекламного ринку. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності. Дисципліна «Рекламний менеджмент» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Інтелектуальна власність», «Соціальна відповідальність», «Маркетинговий менеджмент» та фокусує їх для формування компетенцій для розробки рекламної кампанії та реалізації на практиці.


Рекомендаційний маркетинг


Ризик-менеджмент
Курс «Ризик-менеджмент» є вибірковою дисципліною для опанування знаннями й навичками з професійної та практичної підготовки бакалаврів з менеджменту. Основною метою курсу є формування системи знань щодо методології управління ризиком та оволодіння практичним інструментарієм застосування прийомів і методів зниження ризику задля створення умов безпеки фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання. Особлива увага приділяється здобуттю практичних навиків розробки та реалізації заходів попередження, зниження рівня ризику а також використання ризику в цілях нарощення капіталу підприємства та максимізації його прибутку. Дисципліна охоплює повний цикл – від визначення сутності ризиків, їх видів, процесу ризик-менеджменту, причин та джерел виникнення ризиків, принципів ризик–менеджменту до встановлення факторів, що визначають ризик та елементи процесу ризик-менеджменту. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності ризику як економічної категорії, класифікацію ризиків, методичні підходи до оцінки ризиків та програму управління ризиками. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння та навички у практичній діяльності підприємства. Дисципліна «Ризик-менеджмент» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Економетрика», «Основи підприємництва», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Теорія прийняття управлінських рішень» та фокусує їх для формування компетенцій з управління ризиками.


Розробка дисертаційного проекту


Системний аналіз та моделювання державних рішень


Ситуаційний менеджмент


Соціальна відповідальність
Курс «Соціальна відповідальність» дозволяє сформувати систему знань з теорії і практики соціальної відповідальності та набути ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Основна увага приділяється вивченню теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства. Дисципліна охоплює повний цикл – від вивчення поняття «соціальна відповідальність» до освоєння різноманітних варіантів формування й використання практики соціальної відповідальності підприємством для досягнення конкретних поставлених цілей. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності, видів, категорій, еволюції, концепції та рівнів соціальної відповідальності й аналізу чинників її ефективності Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності. Дисципліна «Соціальна відповідальність» об’єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Ситуаційний менеджмент», «Психологія управління» та фокусує їх для формування компетенцій розробки соціальних проєктів та соціальних програм та реалізації їх на практиці.


Стратегічне управління підприємством
Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства у майбутньому, залежить від ефективності використання керівництвом інструментів та методів стратегічного управління. Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, що дозволяє вивчати зовнішнє оточення та потенціал підприємства, формулювати стратегії відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку підприємства, організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення цілей на основі забезпечення реалізації визначених стратегій. Курс «Стратегічне управління підприємством» передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок щодо визначення актуальних проблем розвитку організацій та прийняття стратегічних рішень, сприяє формуванню здатності самостійно стратегічно мислити. Містить певне коло знань про логіку розробки та методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі. Попередні курси: «Менеджмент», «Маркетинг», «Управління проектами».


Стратегічне управління та розвиток бізнесу
Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства у майбутньому, залежить від ефективності використання керівництвом інструментів та методів стратегічного управління. Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, що дозволяє вивчати зовнішнє оточення та потенціал підприємства, формулювати стратегії відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку підприємства, організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення цілей на основі забезпечення реалізації визначених стратегій. Курс «Стратегічне управління та розвиток бізнесу» передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок щодо визначення актуальних проблем розвитку організацій та прийняття стратегічних рішень, сприяє формуванню здатності самостійно стратегічно мислити. Містить певне коло знань про логіку розробки та методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі. Попередні курси: «Менеджмент», «Маркетинг», «Управління проектами».


Стратегічний маркетинг
Стратегічний маркетинг є одним з інструментів управління розвитком підприємства на основі системного підходу, сегментації ринку, когнітивної науки та теорії менеджменту з метою забезпечення сталого розвитку підприємства в умовах глобалізації та нестабільності ринків. Передбачається дослідження основ аналізу маркетингового середовища, сутності та принципів вибору маркетингових стратегій.


Стратегічний менеджмент
Опанування дисципліни передбачає розробку і обґрунтування заходів і планів досягнення визначених цілей, в яких врахований технічний, фінансовий і трудовий потенціал підприємства, а також його виробничо - збутові можливості. При розробці стратегічних позицій підприємства використовують якісні та кількісні показники. Якісні показники на практиці називають орієнтирами, а кількісні - завданнями. Стратегічне управління передбачає: визначення ключових позицій на перспективу в залежності від поставлених цілей; виділення ресурсів підприємства під стратегічні цілі; створення центрів керівництва кожною стратегічною ціллю; оцінку і стимулювання виробничих підрозділів та їх керівників за ступенем досягнення стратегічних цілей.


Сучасні принципи споживчої культури
Чи можливо досягнути щастя споживачів через маркетинг? Чи усвідомлюють виробники та покупці, як сприяти сталому розвитку? Питання, чому в математиці 2+2 майже завжди дорівнює 4, але при цьому мій наступний телефон обов'язково буде iPhone, залишається відкритим. Чи в змозі ми дійсно розуміти наших клієнтів, їх потреби і бажання? Яке на смак українське вино – вишуканість чи «краще не треба»? Таких питань безліч. Пошуки відповідей відбуватимуться на курсі «Сучасні принципи споживчої культури». Ми також розглянемо, як формується поведінка споживачів, що сприяє або перешкоджає їм у прийнятті рішень, як нам зрозуміти справжні бажання та потреби людей. Щороку курс відвідує приблизно 90 студентів з різних спеціальностей. Робота в групових проектах із представниками різних дисциплін, включаючи менеджмент, маркетинг, право, екологію, культурологію та фінанси, дозволяє розширити власний кругозір. Якщо ви відчуваєте зацікавленість, приєднуйтесь до нас!


Технології поведінкової економіки в управлінні фірмою
Курс розкриває передові підходи та інноваційні стратегії у сфері бізнесу та управління, використовуючи знання з поведінкової економіки. Цей курс призначений для студентів, які прагнуть зрозуміти, як психологічні фактори впливають на економічні рішення в контексті управління компанією. Студенти дізнаються про механізми, що лежать в основі вибору споживачів, стратегії впливу на поведінку клієнтів та методи підвищення продуктивності та ефективності внутрішньої команди. Програма курсу включає аналіз реальних бізнес-кейсів, інтерактивні семінари, роботу з актуальними дослідженнями та майстер-класи від провідних експертів у галузі поведінкової економіки та управління. Студенти навчаться використовувати інструменти поведінкової економіки для оптимізації бізнес-процесів, розробки ефективних маркетингових стратегій та підвищення загальної конкурентоспроможності фірми. Курс відкриває нові перспективи для розуміння бізнесу через призму поведінки людини, що робить його незамінним для майбутніх лідерів і менеджерів, які прагнуть досягти високих результатів в динамічному бізнес-середовищі.


Торговельний маркетинг
Мета курсу надати поглиблені знання маркетологам з теорії і практики маркетингу в торгівлі (мерчендайзингу). Дисципліна спрямована на оволодіння методами і підходами організації ефективної роботи роздрібної торгівлі (в тому числі і мереж). Розглядаються всі питання від розробки планування торговельного залу, розміщення товарів в торговельному залі та безпосередньо на полицях, а також розробки заходів по стимулюванню збуту. Акцентування уваги покупця на визначених категоріях товару або брендах. Спеціальна викладка-представлення товару для активізації «імпульсних покупок». Розглядаються питання визначення КРІ маркетингових заходів в роздрібний торгівлі. Завдання пов’язані з вивчення сучасних тенденцій, переваг та помилок в торговельних точках.


Управління бізнес процесами та бізнес моделями в цифровому середовищі
Основною метою курсу є формування компетентностей щодо ефективного управління бізнес процесами підприємств різної форми власності на різних етапах життєвого циклу компанії. Висвітлюється сучасна трансформація процесів в цифрову площину. Дисципліна формує знання щодо сучасних бізнес моделей, на прикладі бізнес моделі CANVAS. Ментальні\національні особливості в бізнес моделях. Надаються методології управління процесами. Аналізуються CRM та інші сучасні інструменти управління бізнес процесами.. Ментальні\національні особливості в бізнес моделях.


Управління брендом роботодавця
Містить певне коло знань у галузі human capital, а саме: архітектура побудови системи Employer Brand Management, принципи створення стратегій розвитку Employer Brand, принципи створення Employee Value Proposition, аналітичні інструментами вимірювання бренда роботодавця, сучасні підходи до розвитку корпоративної культури через цінності компанії, лідерство, мотивація, комунікація, робота над задоволенням та залученням співробітників (кандидатів), сучасні підходи до управління досвідом кандидатів (Candidate Experience) через побудову ефективного шляху кандидатів (Candidate Journey), використання обмеження компаній у якості можливостей у побудові Employer Brand.


Управління змінами
Дисципліна націлена на набуття знань й оволодіння навичками щодо управління змінами. Основними завданнями є: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування бізнесу; розуміння сутності та генезису змін, чинників їх провокування або гальмування, природи виникнення індивідуальних, групових й організаційних бар’єрів реалізації змін; набуття навичок моніторингу і оцінок опору змінам, визначення його причин, форм і варіацій прояву; оволодіння інструментарієм аналізу наявних ресурсів організації для здійснення змін; набуття компетентностей щодо розробки заходів з управління змінами, зниження опору, створення та забезпечення роботи цілісної систем менеджменту в умовах змін; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами, розробки й реалізації ефективних моделей реалізації змін.


Управління персоналом
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалаврів розглядає сучасні концепції управління персоналом в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища.


Управління поведінкою споживача
Споживач здійснює більшість покупок в «споживчому трансі», використовуючи прості стратегії вибору. Знання цих споживчих стратегій дає продавцю можливість використовувати їх у власних цілях, заволодіваючи увагою та прихильністю споживача, обмінювати свої товари і послуги на гроші. Курс передбачає опанування студентами необхідних основ управління поведінкою кінцевих споживачів. Визначаються об’єкти маніпулювання в поведінці споживачів, психологічні основи сприйняття продуктів, вибору брендів, передумови успішності впливу засобів масової комунікації, прямих форм стимулювання збуту на поведінку споживачів, розглядаються загальна модель ефективного маніпулювання споживачем на масових ринках, технологія особистих продажів. Попередні курси: «Маркетинг», «Поведінка споживача», «Маркетингові дослідження».


Управлінське консультування
Актуальність управлінського консультування обумовлена необхідністю забезпечення ефективного управління підприємством в умовах глобальної конкуренції та волатильності світових та національних ринків. Передбачається дослідження основ менеджмент-консалтингу, етапів консультаційного процесу, аспектів професійної етики консультанта та специфіки формування консультаційної фірми.


Фінансовий менеджмент
Дисципліна «Фінансовий менеджмент» дозволяє сформувати систему знань щодо сучасних методів фінансового управління, допомогти опанувати логіку прийняття управлінських рішень, які б забезпечували високій динамізм та варіативність. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи інтереси в питаннях регулювання маси і динаміки прибутку, що забезпечує ефективну реалізацію політики стратегічного розвитку підприємства. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навички у практичній діяльності (що піддаються управлінню за допомогою універсальних методів: збільшення майна акціонерів, дивідендна політика, фінансове планування). Попередні курси: економіка підприємства, Менеджмент, Теорія прийняття управлінських рішень, бухгалтерський облік.


Цифрові технології у дослідницькій практиці


Ціноутворення
Проходження курсу дозволяє отримати знання з теорії ціноутворення, освоїти методичні підходи щодо формування цін, а також набути навичок із дослідження кон’юнктури та цінової ситуації на ринках товарів і послуг. Окрема увага приділена вивченню нормативно-правового забезпечення розрахунку та встановлення цін та тарифів, дослідженню складових ціни, в тому числі непрямих податків. Практичні заняття побудовані шляхом розв’язування задач із визначення цін різні види товарів та послуг з урахуванням їх специфіки та даних поточної економічної ситуації на ринках. Зокрема вони стосуються формування цін на продовольчі та непродовольчі товари, особливостей зовнішньої торгівлі залежно від базису поставки, тарифів на транспортні та медичні послуги. Додатково студенти набувають навичок підготовки аналітичного звіту щодо цінової кон’юнктури зовнішнього та внутрішнього ринків. Також протягом курсу передбачено проведення автоматичного онлайн-моніторингу цін на товари за допомогою розробленого програмного забезпечення (парсеру). В результаті проведеної роботи розробляється цінова тактика підприємства на ринку.


© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна