Анотації курсів

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Digital - маркетинг
Із курсу ви дізнаєтеся, як написати та втілити стратегію онлайн-комунікацій, реалізувати масштабні інформаційні кампанії. Визначення ефективного використання соціальних медіа, менеджменту веб-сайтів і як зробити контент привабливим і корисним для вашого читача. Як оцінювати ефективність рекламних кампаній і чого чекати від агентств.


Project-менеджмент
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів розглядає сучасні концепції управління проектами. Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки його ефективності, вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, інвестиційного аналізу, організації поведінки, системного аналізу.


PR-технології в організаціях
Дисципліна "PR-технології в організаціях" є вибірковою у навчальному плані підготовки бакалаврів напряму 0501 "Економіка та підприємництво". Курс орієнтований на розуміння ролі PR у маркетингу, оволодіння практичними навичками у сфері масових комунікацій, інструментарієм, який формує зовнішній облік компанії; методами оцінки ефективності PR-компанії. Головною метою курсу PR-технології в організаціях - вивчення сучасного інструментарію налагодження комунікацій із зовнішнім та внутрішнім середовищем організації.


Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу
Мета навчальної дисципліни "Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу": 1. ознайомлення студентів з тенденціями розвитку сучасного менеджменту та маркетингу, 2. формування у них навичок та вмінь управлінської та маркетингової діяльності; 3. опанування ними знань з побудови ефективної організації та виявлення факторів, що здійснюють вплив на управлінську і маркетингову діяльність; 4. Навчити їх аналізувати, оцінювати вплив цих факторів, спираючись на теорію і практику менеджменту та маркетингу. Основними завданнями, що ставляться перед дисципліною є : формування систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи менеджменту і маркетингу; ознайомлення з відповідними поняттями, категоріями, методами функціонування маркетингових й управлінських систем, та сучасними теоріями менеджменту та маркетингу; формування у студентів знань про суть інформаційного менеджменту, менеджменту змін і процесного менеджменту, маркетинг-менеджменту та інших концептуальних напрямків в сфері менеджменту та маркетингу; ознайомлення з основами планування, організації, мотивування, контролю та регулювання в системі менеджменту та маркетингу; формування знань з основ етики та відповідальності у менеджменті. Як результат вивчення дисципліни студенти повинні: 1. знати: теоретико-методологічні основи, питання методики та організації систем управління та маркетингу; класичні та сучасні технології, концепції, стратегії менеджменту та маркетингу; концептуальні моделі управління змінами та моделі процесного менеджменту; основи інформаційного менеджменту та його продукти; технології та інструменти мотиваційного менеджменту; інструменти корпоративного і ділового спілкування; основи маркетингових досліджень; 2. вміти: застосовувати базові технології маркетингового дослідження; володіти термінологічним апаратом, методологічними принципами та використовувати існуючий практичний досвід в сфері менеджменту та маркетингу; визначати шляхи підвищення ефективності працівників через систему мотиваційного менеджменту; розробляти системи мотивації працівників та етичних норм в діяльності підприємств; моделювати зміни пріоритетів компанії використовуючи техніки менеджменту змін та будувати алгоритм їх впровадження; робити комплексний аналіз середовища функціонування підприємств; вміти володіти правилами бізнес-етикету та навиками ділового спілкування.


Антикризове управління
Антикризове управління - це особлива система управління підприємством, яка спрямована на запобігання або усунення наслідків впливу несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту. Курс націлений на формування у студентів знань про виникнення й механізми переборення різних видів криз та передусім тих, що пов'язані з маркетинговою діяльністю підприємства, проблемами збуту, погіршення положення на ринку, неконкурентоспроможністю, іміджевими втратами, зниженням лояльності споживачів тощо. Завдання курсу: розглянути причини та особливості перебігу криз; вивчити підходи до діагностування криз; навчитися розробляти ефективну систему заходів щодо запобігання дестабілізаційним процесам й подолання наслідків впливу криз.


Аспірантський дослідницький семінар


Бізнес планування у сфері енергозбереження
Метою дисципліни є надання студентам базових теоретичних знань і навичок щодо методів економічного аналізу інженерних рішень, ведення економічних розрахунків та підготовки техніко-економічних обґрунтувань і роботи з науково-технічною та економічною літературою. Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання: знання: - термінології та методів ведення економічних розрахунків; - структури та вимог до розроблення бізнес-планів інвестиційних проектів у сфері енергозбереження; уміння: - використовувати знання економічної теорії, ринкової економіки та макроекономіки під час під час вирішення різних прикладних завдань; - аналізувати стан довкілля та економіки підприємства, а також обирати оптимальні рішення проблем виробництва та використання енергоресурсів; досвід: - ведення економічних розрахунків; - ведення аналізу перспективності використання різних варіантів реалізації проектів у сфері енергозбереження, - ведення аналізу перспективності використання різних типів обладнання та технологій.


Бізнес-планування
Метою вивчення дисципліни є формування системи знань про методику і технологію розробки бізнес-плану, про зміст його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану підприємницького проекту. Впродовж вивчення дисципліни слухачі докладно вивчають логіку розробки і структуру бізнес-плану, як створюється цінність для клієнта у вигляді продукту, різні види планів: маркетинг-план, виробничий план, організаційний план, оцінка ризиків, фінансовий план, а також розробляють власний бізнес-план і роблять його презентацію наприкінці курсу.


Бренд-менеджмент
Мета дисципліни - надати студентам теоретичні знання та практичні навички зі створення та управління брендами, реалізації брендових стратегій з метою досягнення максимального ефекту для підприємства. Основні завдання дисципліни: досягти високого рівня теоретичної підготовки студентів, сформувати їх ринкове мислення в аспектах ефективного управління брендами; навчити студентів самостійно створювати бренди, ефективно управляти активами бренду, розробляти та підтримувати трендові стратегії підприємства. Предметом дисципліни є методи, процеси та дії підприємства зі створення брендів і управління їхніми активами.


Економіка підприємства
Дисципліна сприяє формуванню у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань з теорії та практики економічної діяльності бізнес-структур. Основи економічної та фінансової діяльності підприємств опановуються завдяки проектно-орієнтованій формі навчання - розробки студентами проекту по створенню виробничого підприємства, що функціонує на певному товарному ринку. Передбачається командна організація роботи. Такий підхід сприяє формуванню аналітичного мислення під час ухвалення бізнес-рішень, коли критерієм рішення має бути його економічна ефективність та ефективність діяльності підприємства в цілому. Крім того, забезпечується комплексний підхід до отримання знань про засади економічної діяльності підприємства, який передбачає активне використання знань в галузі маркетингу, менеджменту та мікроекономіки. Додатково формуються навички бізнес-планування, проектного менеджменту, бізнес-аналітики, навички командної роботи, навички ухвалення рішень в умовах невизначеності і недостовірності інформації.


Економіка праці
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань щодо нормативно-правових, методичних і організаційних засад формування та ефективного використання трудового потенціалу й персоналу підприємства, функціонування, розвитку і регулювання соціально-трудових відносин на макро- й мікрорівнях. Курс містить широке коло питань, перш за все: ринок праці й діагностика його кон'юнктури; зайнятість і безробіття населення та їх регулювання; організація оплати праці на підприємстві (форми і системи), формування тарифних сіток; державне регулювання оплати праці; нормування праці, норми робочого часу; організація праці на підприємстві; система організації соціально-трудових відносин (підготовка колективних та індивідуальних трудових договорів); соціальний захист населення, соціальні виплати ("лікарняні", відпускні); система державного контролю в сфері праці та соціально-трудових відносин, "трудові штрафи" та як їх уникнути.


Економічний аналіз
Сучасні методики економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів. Системне оцінювання діяльності організації, виявлення внутрішніх резервів національного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.


Емоційний інтелект
Курс покликаний розкрити суть, значення емоційного інтелекту в діяльності лідера та проілюструвати сім складових емоційного інтелекту, які допоможуть побудувати ефективну взаємодію з іншими людьми та командою. В результаті вивчення ви зможете зростити свою усвідомленість; краще розуміти свої емоції та емоції інших людей; точніше налаштувати увагу та розширити її спектр; навчитися встановлювати та поглиблювати довіру; з'ясувати параметри гнучкості та розвинути її в собі; довідатися з чого складається інтуїція та як її розвинути; усвідомити суть колективного емоційного інтелекту.


Енергетичний аудит
Метою вивчення курсу "Енергетичний аудит" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та проведення енергетичного аудиту. Під час вивчення курсу студенти отримають також практичні навички щодо збирання та аналізу економічної та технічної інформації щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Буде також проаналізовано типові помилки під час проведення енергетичного аудиту, що їх зазвичай припускаються енергоаудитори в Україні та за кордоном. Зокрема щодо думки ніби-от енергоаудит - це тільки розроблення енергоощадних заходів Під час вивчення курсу студенти отримають знання щодо організації та проведення енергетичного аудиту : - підприємств; - галузей економіки; - території (міста, регіону та економіки України в цілому). З урахуванням проблем тарифної політики буде представлено підходи до проведення аудиту енергетичного складника тарифів підприємств енергетики та житлово-комунального господарства.


Інвестиційний менеджмент
Курс спрямований на формування цілісної системи знань з теорії та практики управління інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики забезпечення суб'єктів господарювання інвестиційними ресурсами, формування логіки прийняття управлінських рішень реального і фінансового інвестування, ознайомлення з сучасними інвестиційними інструментами, які використовуються у вітчизняній і світовій практиці.


Інноваційний маркетинг
Курс "Інноваційний маркетинг" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей використання новітніх інструментів маркетингу. Розкриваються поняття, види та техніки, що дозволяють інформувати цільову аудиторію не тільки в цифровому просторі, а і в оффлайн середовищі. Розглядаються механіки використання найсучасніших інструментів маркетингу для досягнення максимального ефекту інформування цільової аудиторії. Наведено механізм оцінки ефективності використання різних інструментів. Дисципліна охоплює повний цикл - від поняття до аналізу сучасних прогресивних методик та підходів, визначення ефективності використання найновіших технологій для досягнення цілей маркетингу. Дисципліна передбачає багато практичних завдань та досліджень.


Інноваційний менеджмент
Нормативна дисципліна, яка містить певне коло знань щодо формування інноваційних проектів, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів. формування знань та навичок з питань планування та організації створення нових продуктів та послуг та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування, розробка стратегії маркетингу інноваційного продукту/послуги. Багато кейсів та креативних завдань.


Інноваційний розвиток підприємств
Мета дисципліни - сформувати у студентів теоретичні засади та практичні навики щодо інноваційного розвитку підприємств. У результаті студент повинен знати ключові поняття інноваційного розвитку; механізм управління інноваційним розвитком; сучасні організаційні форми інноваційних підприємств; маркетинговий процес дослідження та формування попиту на інновації; сутність та структуру інтелектуального капіталу; науково-інформаційне, кадрове та фінансове забезпечення інноваційного розвитку; сутність і структуру інноваційного потенціалу підприємства; організація процесу трансферу і комерціалізації технологій; ---; сутність процесу управління інноваційними ризиками. Вміти: розробляти стратегію інноваційного розвитку; проводити маркетингові дослідження в інноваційній сфері; оцінювати інтелектуальний капітал; обґрунтовувати потребу в інвестиціях; оцінювати інноваційний потенціал підприємства; визначати вартість ліцензії; розробляти бізнес-план проекту комерціалізації технологій; --; ідентифікувати та оцінювати інноваційні ризики.


Інноваційний розвиток підприємства
Мета дисципліни - сформувати у студентів теоретичні засади та практичні навики щодо інноваційного розвитку підприємств. У результаті студент повинен знати ключові поняття інноваційного розвитку; механізм управління інноваційним розвитком; сучасні організаційні форми інноваційних підприємств; маркетинговий процес дослідження та формування попиту на інновації; сутність та структуру інтелектуального капіталу; науково-інформаційне, кадрове та фінансове забезпечення інноваційного розвитку; сутність і структуру інноваційного потенціалу підприємства; організація процесу трансферу і комерціалізації технологій; ---; сутність процесу управління інноваційними ризиками. Вміти: розробляти стратегію інноваційного розвитку; проводити маркетингові дослідження в інноваційній сфері; оцінювати інтелектуальний капітал; обґрунтовувати потребу в інвестиціях; оцінювати інноваційний потенціал підприємства; визначати вартість ліцензії; розробляти бізнес-план проекту комерціалізації технологій; --; ідентифікувати та оцінювати інноваційні ризики.


Інтелектуальна власність
Метою вивчення курсу є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. Об'єктом вивчення дисципліни є сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні вміти визначити: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності; - вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; - процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.


Інтернет-маркетинг та e-commerce
Дисципліна "Інтернет-маркетинг та електронна комерція" спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики Інтернет-маркетингу та електронної комерції ; отримання ними комплексного розуміння, що включає в себе поняття "Інтернет-маркетинг"; умінь і навичок самостійної роботи з сучасними інструментами , що використовує Інтернет-маркетинг з метою просування комерційних проектів; обрання для електронної комерції відповідних каналів цифрової маркетингової комунікації в мережі Internet; оволодінні необхідними навичками роботи з програмними продуктами, які використовує Інтернет-маркетинг.


Інформаційні системи та технології в маркетингу
Практична дисципліна орієнтована на засвоєння студентами знань та навичок з організації та функціонування інформаційних систем маркетингу (ІСМ), сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв'язання основних маркетингових задач. Набуття практичних навичок використання пакетів прикладних програм у процесі управління маркетингом в компанії.


Інформаційні технології підтримки управлінських рішень на підприємстві
Головна мета курсу - засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та функціонування інформаційних систем, сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв'язання основних управлінських задач. Використовуючи програмне забезпечення формуються практичні навички створення та використання баз даних, управління інформаційними системами в процесі обґрунтування та прийняття управлінських рішень.


Історія розвитку управлінської науки
Курс "Історія розвитку управлінської науки" охоплює два рівні. Перший розкриває роль та значення управлінської науки, основні етапи формування управлінської діяльності, аналіз наукових шкіл з менеджменту, оцінку сучасного розвитку управлінської наукової думки. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності. Особлива увага приділяється обґрунтуванню теоретико-методологічних основ розвитку менеджменту компаній із визначенням сучасних трендів і пріоритетних напрямів діяльності. Дисципліна охоплює повний цикл - від виникнення поняття "менеджмент" до аналізу сучасних прогресивних методів управління і дозволяє сформувати систему теоретичних знань з менеджменту в цілому та отримати практичні навички для інтерпретації сучасних подій на основі минулого досвіду. Результатами навчання є формування компетентностей, необхідних для забезпечення ефективної діяльності компанії в умовах мінливого бізнес середовища.


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота має: по-перше, засвідчити певний рівень підготовки студента - майбутнього бакалавра - за дисциплінами, передбаченими освітньо-професійною програмою бакалавра економіки і підприємництва; по-друге, продемонструвати його розуміння та уміння використовувати міждисциплінарні зв'язки при теоретичному обґрунтуванні досліджуваної проблеми; по-третє, показати рівень оволодіння ним законодавчою та нормативно-методичною базою; по-четверте, виявити уміння та навички щодо використання набутих теоретичних знань для аналізу законодавчої та нормативно-методичної бази, ситуацій, що виникають у реальній господарській практиці, у сфері економіки та маркетингу, а також уміння проілюструвати результати такого аналізу прикладами з того об'єкта дослідження, де студент проходив практику, та іншими відомими практичними ситуаціями; по-п'яте, проводити практичні розрахунки за фактичними даними організації маркетингових та економічних показників для обґрунтування прогнозів і планів; по-шосте, засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, оцінки практичних ситуацій та висновків із власного дослідження, використовувати для цього комп'ютерні програми.


Конкурентноспроможність підприємств
Основна мета курсу полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок щодо оцінки конкурентоспроможності підприємства, окрема увага приділяється методикам оцінки позиції підприємства на світовому ринку, а також розвиток навичок із створення і розвитку конкурентних переваг на підприємстві. В курсі передбачається розглянути теоретичні аспекти та розробити практичні ситуації з питань, пов'язаних із зовнішнім оточенням підприємства, формування та реалізації стратегії підприємства на основі наявних конкурентних переваг; здійснення аналізу діяльності підприємства.


Конкурентоспроможність підприємств
Конкуренція в системі ринкової економіки. Регулювання конкуренції на національному і міжнародному рівнях. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку. Чинники забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Аналіз і оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Мікростратегії міжнародної конкурентоспроможності. Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку. Конкурентоспроможність галузей у світовому господарстві. Особливості міжнародної конкурентоспроможності регіонів.


Корпоративне управління
Мета викладання курсу "Корпоративне управління" полягає в опануванні принципів корпоративного управління; опануванні навичками формування організаційної культури корпоративного типу; формуванні умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями різного типу; формуванні навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ; опануванні навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контролінгу; формуванні навичок трансформації систем управління АТ.


Креативний менеджмент
Курс "Креативний менеджмент" передбачає формування у студентів інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до інноваційних задач, набуття знань та навичок в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації. В межах вивчення даного курсу студенти отримають знання з управління креативними процесами на підприємствах. Викладання курсу враховує існуючий закордонний і вітчизняний досвід в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця. Курс для студентів 3 і 4 р.н. базується на таких дисциплінах як: психологія, філософія, соціологія, менеджмент, маркетинг.


Культура ведення бізнесу
Містить певне коло знань у галузі ділового етикету та протоколу, а саме: етичні засади бізнесу та підприємництва, порядок підготовки та проведення ділових переговорів, організацію зустрічей делегацій, ділову атрибутику, техніку ділового спілкування, організацію ділових прийомів, а також національні особливості ділового спілкування в різних країнах світу.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань курсу. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури: монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо. Студенти виконують курсову роботу на основі ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень, що містяться у відповідних літературних джерелах, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях. При виконанні курсової роботи слід використовувати також інструктивні, нормативні, звітні матеріали підприємств або організацій.


Лідерство в організації
Розглянуто теоретичні аспекти лідерства, наведено відомі методики і тести, що дозволяють перейти до більш глибокому розумінню проблем лідерства і можливостей їх вирішення, навчитися застосовувати техніки пізнання суті явищ, пов'язаних з лідерством. Дисципліна допоможе студенту отримати навички та оволодіти методами самопізнання і розуміння інших людей, а також навчитися використовувати методи організації колективної розумової діяльності при рішенні проблем організації.


Логістика
Логістика як інструмент ринкової економіки. Різноманітність форм логістичних утворень. Технологічні процеси й управління матеріальними потоками в логістиці. Логістичні системи. Заготівельна логістика. Розподільна логістика. Внутрішньовиробнича логістика. Логістика посередництва. Логістика складування. Транспортна логістика. організація та види логістичних послуг. Економічна ефективність та використання логістики за кордоном.


Логістичний менеджмент
Дисципліна Логістичний менеджмент спрямована на вивчення базових принципів управління (планування, організація, контроль) ресурсами організації та прийняття логістичних рішень. Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань логістичного менеджменту, активним інтегруючим потенціалом, здатним зв'язати воєдино і покращити взаємодію між базовими функціональними сферами організації: постачанням, виробництвом, маркетингом, дистрибуцією, організацією продажу, та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання логістичного менеджменту для підвищення ринкової конкурентоспроможності організації. Предметом вивчення дисципліни є система та процес логістичного менеджменту, логістичне адміністрування, прогнозування, планування, контроль та аудит. У відповідності до цього фахівець у логістиці повинен знати: місце логістичного менеджменту в системі менеджменту організації; вміти: визначати цілі логістичного менеджменту та шляхи їх досягнення; мати уявлення: про опис основних підходів та принципи формування логістичної стратегії.


Магістерська робота
Маґістерська робота має: по-перше, засвідчити певний рівень підготовки студента за дисциплінами, передбаченими освітньо-професійною програмою маґістра з менеджменту; по-друге, продемонструвати його розуміння та уміння використовувати міждисциплінарні зв'язки при теоретичному обґрунтуванні досліджуваної проблеми; по-третє, показати рівень оволодіння ним законодавчою та нормативно-методичною базою; по-четверте, виявити уміння та навички щодо використання набутих теоретичних знань для аналізу законодавчої та нормативно-методичної бази, ситуацій, що виникають у реальній господарській практиці, у сфері економіки та маркетингу, а також уміння проілюструвати результати такого аналізу прикладами з того об'єкта дослідження, де студент проходив практику, та іншими відомими практичними ситуаціями; по-п'яте, проводити практичні розрахунки за фактичними даними організації маркетингових та економічних показників для обґрунтування прогнозів і планів; по-шосте, засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, оцінки практичних ситуацій та висновків із власного дослідження, використовувати для цього комп'ютерну техніку.


Маркетинг
Філософія даного курсу полягає в тому, що компанії, які використовують маркетингову концепцію, орієнтовані на довгостроковий успіх. Забезпечення успішного і довгострокового функціонування компанії можливе завдяки стратегічному мисленню топ-менеджмента і інтегрованості маркетингу в загальну систему управління організацією. Маркетинг передбачає оволодіння знаннями в області маркетингових досліджень, сегментації і позиціонування, цінової політики, просування і стимулювання збуту, продажів. Курс орієнтований на оволодіння студентами навиків як стратегічного, так і оперативного характеру для здійснення успішної маркетингової діяльності.


Маркетинг в індустрії моди
Курс передбачає формування в студентів теоретичних знань та практичних навичок з маркетингу в індустрії моди. З'ясовується еволюція та основні тенденції розвитку індустрії моди. Аналізуються основні підходи до сегментації споживачів на ринку моди, визначається специфіка роботи з клієнтами в компаніях традиційної та інтернет-торгівлі. З'ясовуються інструменти формування персонального бренду стиліста. Визначаються стратегії управління та взаємозв'язки в системі поставок і закупок в індустрії моди, особливості управління каналами збуту: online, offline, omni-channel. Розглядаються особливості інноваційного маркетингу в індустрії моди та місце креативного дизайну в комплексі маркетингу. З'ясовується сутність трендвотчингу, кулхантингу, форсайту в моді та вплив трендів на моду. Визначаються особливості маркетингових досліджень рітейлерів та брендів в сфері моди. Розглядається механізм розробки маркетингових стратегій компаній в секторі моди класу люкс. Програма курсу дозволить студентам отримати практичні навички в прийнятті ефективних маркетингових рішень щодо завоювання цільових сегментів ринку моди. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях та поняттях маркетингу, менеджменту, психології, соціології, культурології.


Маркетинг впливу (Customer experience)
Це унікальна програма за результатами опанування якої студенти мають можливість отримати надсучасний досвід та підтверджуючий сертифікат! для студентів 3 і 4 р.н. Дисципліна яка розкриває можливості використання всіх форм каналів комунікації для просування продукції або бренду. Розкриваються поняття, види та техніки, що дозволяють інформувати цільову аудиторію як в цифровому просторі, так і в оффлайн середовищі. Розглядаються механіки використання найсучасніших інструментів маркетингу для досягнення максимального ефекту інформування цільової аудиторії. Наведено механізм оцінки ефективності використання інструментів. До викладання дисципліни залучені лектори-практики з Міжнародної Асоціації Маркетингових Ініціатив, які діляться власним досвідом та надають реальні сучасні кейси до виконання!


Маркетинг І
Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи маркетингу та маркетингових стратегій. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Метою викладання навчальної дисципліни "Маркетинг І" є формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингу; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з одночасним задоволенням потреб споживачів. Курс орієнтований на набуття студентами практичних навиків для розробки маркетингового плану компанії: критична оцінка наукових і практичних здобутків у сфері маркетингу; розробка маркетингових програм залежно від цілей діяльності компанії; аналіз чинників мікро-, мезо- та макро- середовищ компанії; розробка маркетингових заходів з урахуванням взаємозв'язку між елементами комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, збут); прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. Попередні курси: "Економічна теорія", "Основи менеджменту", "Мікроекономіка", "Макроекономіка".


Маркетинг інновацій
Вибіркова дисципліна, яка містить певне коло знань у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів. формування знань та навичок з питань планування та організації створення нових продуктів та послуг та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування. Багато кейсів та креативних завдань.


Маркетинг послуг
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з маркетингу, а саме: визначення специфіки послуги як продукту. Характеристика ринку послуг. Методи маркетингового дослідження ринку послуг. Комплекс маркетингу сервісного підприємства. Планування маркетингу у сфері послуг. Особливості маркетингу у різних галузях сфери послуг.


Маркетинг промислового підприємства
Курс спрямований на формування у студентів спеціальних знань ринку промислових товарів та маркетингових інструментів для використання промисловим підприємством, а також компетентних умінь організації діяльності промислового підприємства на засадах маркетингу та професійної готовності до практичної діяльності на промисловому ринку товарів і послуг. Містить визначення промислового маркетингу. Процес постачання на промисловому ринку. Особливості проведення маркетингових досліджень у промисловому середовищі. Ринкову сегментацію та позиціонування на промисловому ринку. Ціноутворення у промисловому маркетингу. Поширення товарів. Маркетингову комунікаційну політику підприємства у промисловому середовищі. Стратегічне планування на промисловому ринку. Організацію маркетингу на промисловому підприємстві.


Маркетингова товарна політика
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з маркетингу. Містить коло знань у галузі маркетингу, а саме: визначення місця товару в системі маркетингу, вивчення природи та формування споживчої вартості продукції, поняття асортиментної політики, важливість якості та сертифікації продукції, поняття бренду та корпоративної символіки, здійснення інноваційної політики на фірмі та інше. Попередні курси: маркетинг


Маркетингове ціноутворення
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з маркетингу, а саме: освоєння методів формування цін і тарифів на товари та послуги, в тому числі методів трансфертного ціноутворення, дослідження кон'юнктури та цінової ситуації на ринках товарів і послуг, освоєння особливостей маркетингового ціноутворення за видами робіт та послуг, зокрема маркетингове ціноутворення у продовольчих вартісних ланцюгах від аграрної сировини до продовольства, маркетингове ціноутворення на окремі види промислової продукції, формування цін у зовнішній торгівлі товарами залежно від базису поставки, утворення тарифів на транспортні послуги залежно від виду перевезень, встановлення тарифів на послуги житлово-комунального господарства та медичні послуги.


Маркетинговий аудит
Дисципліна покликана надати студентам науково-теоретичні знання та практичні навички з організації і проведення маркетингового аудиту, навчити методологічним та організаційним прийомам його використання за сучасних умов маркетингової діяльності підприємства. Попередні курси: Маркетинг, Стратегічне управління, Маркетингова товарна, цінова, комунікаційна політики, Інфраструктура товарного ринку.


Маркетинговий менеджмент
Курс "Маркетинговий менеджмент" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей управління компанією на засадах маркетингу. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингового менеджменту; набуттю вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для розробки системи бізнес-процесів маркетингового менеджменту. Дисципліна охоплює повний цикл - від поняття "маркетинговий менеджмент" до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший рівень розкриває теоретичні основи маркетингового менеджменту, як інноваційного підходу управління компанією. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці.


Маркетингові дослідження
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра-маркетолога. Містить певне коло знань у галузі маркетингу, а саме: процес постановки цілей маркетингового дослідження, збору, аналізу об'єктивної ринкової інформації за допомогою статистичних методів та розробка рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень відносно будь-яких елементів продуктово-ринкової стратегії фірми.


Маркетингові комунікації
Курс "Маркетингові комунікації" охоплює два рівні. Перший розкриває теоретичні основи особливостей розвитку складових marketing mix (реклами, персонального продажу, стимулювання збуту, P&R, інтернет-маркетингу). Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці та сформувати систему знань для управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями підприємства, установи чи бренду. Особлива увага приділяється вивченню маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції потенційних і реальних споживачів та формуванню ідеї створення власної рекламної стратегії для конкретного товару, послуги чи ідеї. Дисципліна охоплює повний цикл - від визначення понять "маркетингові комунікації", "реклама", "P&R", "стимулювання збуту", "персональний продаж і до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності рекламної діяльності. Результатами навчання є формування компетентностей, необхідних для розробки маркетингової комунікаційної стратегії компанії та її реалізації на практиці.


Менеджмент
Функції управління, методи відбору й оцінки кадрів, стилі і методи керівництва, концепції прийняття управлінських рішень. Моделі взаємодії зовнішнього середовища з організацією, методи стратегічного управління і планування. Мотивація та контроль у менеджменті, психологічні аспекти управлінської діяльності.


Менеджмент наукових проектів


Менеджмент персоналу
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів розглядає сучасні концепції управління персоналом в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища.


Менеджмент стартапів
Дисципліна вільного вибору, орієнтована на тих, хто планує після закінчення університету розвивати власний бізнес. За семестр навчання студент пройде шлях від розробки ідеї до формування MVP та, навіть, запуску перших тестових продаж. Ключова ідея курсу: застосувати на практиці отримані в університеті знання та здобути практичний досвід реалізації проектів. В рамках курсу передбачена робота в мультидисциплінарних командах, різнопланові практичні завдання та серйозні виклики вашій креативності! А ви готові кинути собі виклик?


Менеджмент та лідерство
Дисципліна "Менеджмент та лідерство" спрямована на розкриття лідерського потенціалу. Програмою передбачено два рівні. Перший розкриває сутність, складові, значимість сучасного лідерства, його тенденції, психологічні аспекти взаємодії та інструменти побудови команди, методи визначення та розвитку особистих лідерських якостей. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навички, практикуючи лідерство в наявному колективі.


Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школ
Курс спрямований на формування професійної готовності магістрів до навчання студентів та спеціальних знань з дидактики, методики, технології і техніки викладання та практики проведення занять з маркетингових дисциплін у закладах вищої освіти; набуття вмінь і навичок організації навчального процесу. Дисципліна охоплює повний цикл набуття практичних навичок педагогічної діяльності у реалізації методики викладання маркетингу в навчальному процесі в умовах адаптації вищої освіти до європейської системи навчання та в умовах карантинних заходів; розроблення навчальних програм як вихідних документів у плануванні й організації навчання маркетингу; проведення лекцій, семінарських занять; дискусій і ефективного використання засобів навчання, у т. ч. в умовах карантину; обґрунтованого оцінювання знань студентів; набуття якостей майбутнього викладача; відповідального ставлення до виконання його ролі; постійного саморозвитку, самоконтролю і самовдосконалення.


Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школі
Курс спрямований на формування професійної готовності магістрів до навчання студентів та спеціальних знань з дидактики, методики, технології і техніки викладання та практики проведення занять у закладах вищої освіти; набуття вмінь і навичок організації навчального процесу. Дисципліна охоплює повний цикл набуття практичних навичок педагогічної діяльності у реалізації методики викладання у навчальному процесі в умовах адаптації вищої освіти до європейської системи навчання та в умовах карантинних заходів; розроблення навчальних програм як вихідних документів у плануванні й організації навчання; проведення лекцій, семінарських занять; дискусій і ефективного використання засобів навчання, у т. ч. в умовах карантину; обґрунтованого оцінювання знань студентів; набуття якостей майбутнього викладача; відповідального ставлення до виконання його ролі; постійного саморозвитку, самоконтролю і самовдосконалення.


Методологія наукових досліджень
Науково-дослідна робота - це головний шлях набуття, примноження й оновлення знань, який передбачає уміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір та обробку інформації, а також створювати умови для генерування нових ідей та їх практичної реалізації. Досвід наукової роботи набувається протягом усього життя. Ознайомлення з цим курсом дасть цілісне уявлення про науку як систему знань і знаряддя пізнання, сформує погляди на методологію наукового пізнання, сутність загальнонаукових та спеціальних методів і принципів проведення дослідження та оформлення їх результатів. Студентам ці знання допоможуть під час освоєння нових дисциплін, самопідготовки, написання магістерської роботи. Знання будуть корисними під час ведення диспутів, виступу на науково-практичних конференціях, обстоювання різних поглядів, вибору найбільш аргументованих позицій.


Мистецтво переговорів
Зміст курсу "Мистецтво переговорів" та використання знань, що він дає, є важливим інструментом в практиці комерційної діяльності, управління конфліктами, кризисного менеджменту, маркетингової діяльності підприємства. Загальні підходи до організації та управління переговорними процесами можуть бути використані у інших галузях діяльності ніж бізнес, включаючи політичну, соціальну та зовнішні справи. Опанування мистецтвом переговорів передбачає постійне вдосконалення вміння досягати бажаного або максимально можливого результату у реальних умовах.


Міжнародний бізнес
Запорукою успішного виходу підприємства на зовнішній ринок є володіння теорією і практикою підготовки та реалізації міжнародних комерційних угод з урахуванням особливостей конкретних ринків і змін ринкової кон'юнктури. Передбачається дослідження впливу умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності фірм на організацію та управління міжнародними компаніями. Вивчення дисципліни спрямовано на застосування економічного аналізу функціонування суб'єктів господарювання, опанування видів і форм сучасної міжнародної підприємницької діяльності, набуття досвіду щодо вибору способів, вивчення практик удосконалення розвитку міжнародних компаній, опанування інформаційних та когнітивних технологій для вирішення управлінських завдань. В результаті студенти зможуть забезпечити вихід українських підприємств на зарубіжні ринки та роботу міжнародних компаній на українському ринку.


Міжнародний маркетинг
Дисципліна спрямована на розвиток у фахівців навичок реалізації функцій та завдань маркетингу в крос-культурному середовищі. Дисципліна вивчає особливості формування комплексної системи дослідження міжнародного середовища, процедуру вибору компанією зарубіжних ринків та їх сегментації; методи виходу компанії на зовнішні ринки; принципи організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах маркетингу. Попередні курси: маркетинг, товарна маркетингова політика, ділова етика, маркетингові дослідження


Міжнародний менеджмент
Дисципліна спрямована на розвиток у фахівців в галузі менеджменту навичок реалізації функцій менеджменту в крос-культурному середовищі. Дисципліна вивчає комплексний підхід до проведення досліджень міжнародного середовища, процедури вибору компанією зарубіжних ринків та проведення їх сегментації; вибору форм виходу компанії на зовнішні ринки. Студенти навчаються розробляти бізнес-модель міжнародної діяльності. Передбачається проектна командна робота, змістом якої є розробка експорт-плану, що може виконуватися як на замовлення суб'єктів малого та середнього бізнесу в Україні, так і бути економічно доцільною пропозицією, розробленою студентами щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності певної компанії на зарубіжному ринку. Проектно-орієнтований підхід забезпечує комплексність в отриманні знань та вмінь в галузі міжнародного менеджменту завдяки активне використання набутих знань в галузі маркетингу, менеджменту та економіки. Додатково формуються навички бізнес-планування, проектного менеджменту, бізнес-аналітики та навички командної роботи.


Операційний менеджмент
Метою викладання дисципліни є допомога студентам в опануванні і здобутті ґрунтовних знань з методики аналітичних досліджень у вирішенні управлінських проблем, формуванні практичних навичок щодо оцінювання досягнутого рівня діяльності підприємств, доцільності використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності виробництва і раціонального управління фінансово-господарською та маркетинговою діяльністю підприємства. Передумовою для опанування дисципліни є наявність знань з економіки підприємства, маркетингу, менеджменту.


Основи бізнес-аналізу
Метою викладання дисципліни є допомога студентам в опануванні і здобутті ґрунтовних знань з методики аналітичних досліджень у вирішенні управлінських проблем, формуванні практичних навичок щодо оцінювання досягнутого рівня діяльності підприємств, доцільності використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності виробництва і раціонального управління фінансово-господарською та маркетинговою діяльністю підприємства. Одним з основних завдань курсу є спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями з економічного аналізу, що є передумовою високого рівня кваліфікації в умовах ринку праці.


Основи енергетичної безпеки
Високий рівень енергоємності економіки України спонукає до впровадження енергозберігаючих рішень у державному, публічному та приватному секторах, що передбачає задіяння у цьому процесі великої кількості управлінців та інженерно-технічного персоналу. Дисципліна "Основи енергетичної безпеки" спрямована на вивчення основ аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів енергетичної безпеки, що впливають на стан енергоємності держави/підприємства, індикаторів енергетичної стійкості, а також розуміння їх взаємозв'язків з показниками енергетичного балансу. Дисципліна "Основи енергетичної безпеки" - є обов'язковою для вивчення студентами, які навчаються на магістерській програмі з управління енергоефективністю, а також рекомендованою для студентів, які здобувають фахову економічну/управлінську освіту та цікавляться природою енергетичних ризиків та шляхів їх реалізації. Під час вивчення дисципліни "Основи енергетичної безпеки" передбачається розглянути теоретичні аспекти формування макроекономічних енергетичних ризиків, що виникають для країн, їх впливу на формування внутрішньої та зовнішньої політики держав/компаній, розв'язати практичні ситуації з питань енергетичної безпеки, що пов'язані із зовнішнім оточенням підприємства, формування та реалізації стратегії підприємства з урахуванням впливу енергетичних ризиків; здійснення аналізу діяльності підприємства у сфері енергетичної безпеки.


Основи енергоефективності
Метою підготовки є вивчення методів і засобів підвищення ефективності використання енергоресурсів у промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві та у побуті. Вивчення дисципліни має забезпечити студенту знання в області: - методів дослідження ефективності використання енергоресурсів на підприємствах та у побуті; - енергетичних характеристик обладнання і технологічних процесів; - методів розрахунку втрат енергоресурсів; - методів розрахунку економії енергоресурсів при впровадженні енергозберігаючих заходів, а також методів економічного обґрунтування енергоощадних заходів. Під час вивчення дисципліни студенти мають набути навички та вміння: · роботи з науково-технічною літературою і пошуку заходів заощадження енергоресурсів; · ведення розрахунків втрат та витрат енергоресурсів, енергоємності продукції, робіт і послуг, а також заощадження енергоресурсів при впровадженні нововведень; · грамотного, на відповідному рівні, подання пропозицій щодо розробки і впровадження заходів з енергозбереження на промислових підприємствах., в енергетиці, житлово-комунальному господарстві та в побуті.


Основи енергоменеджменту
Головною метою курсу "Основи енергоменеджменту" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та функціонування систем енергоменеджменту на підприємстві та в органах державного управління, а також набуття практичних навичок створення та ведення баз даних щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Попередні курси: "Інформатика", "Вища математика", "Економетрія", "Екологія", "Маркетинг".


Основи маркетингу (для студентів неекономічних спеціальностей)
Архітектонікою програми навчальної дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи маркетингу та маркетингових стратегій. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці. Метою викладання навчальної дисципліни "Маркетинг" є формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингу; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з одночасним задоволенням потреб споживачів. Курс орієнтований на набуття студентами практичних навиків для розробки маркетингового плану компанії: критична оцінка наукових і практичних здобутків у сфері маркетингу; розробка маркетингових програм залежно від цілей діяльності компанії; аналіз чинників мікро-, мезо- та макро- середовищ компанії; розробка маркетингових заходів з урахуванням взаємозв'язку між елементами комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, збут); прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. Вивчення дисципліни не потребує базової економічної підготовки, в той же час, дозволить краще опановувати курси маркетингового спрямування!


Основи менеджменту
Функції управління, методи прийняття управлінських рішень, стилі керівництва, методи управління в конфліктних ситуаціях та умовах ризику, оцінка ефективності управлінських рішень.


Основи менеджменту і адміністрування
Дисципліна до опанування знаннями і навичками в сферах організації та управління діяльністю суб'єктів господарювання. Розглядає наукові підходи до організації процесу управління та побудови системи управління підприємством; наукові підходи до проектування організації, управління організаційними змінами, людськими ресурсами, мотивацією персоналу; вивчає етапи та методи здійснення управлінського контролю над бізнес-процесами, системами та підсистемами управління, досліджує процес ділової кар'єри та поняття лідерства.


Основи підприємництва
При вивченні дисципліни розглядаються зміст, принципи та види підприємницької діяльності, певна увага приділяється висвітленню засобів створення власної справи, маркетинговій орієнтації підприємницької діяльності, бізнес-плануванню й використанню принципів менеджменту. В результаті вивчення дисципліни у студентів формуються базові компетенції з питань теорії і практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин.


Основи підприємництва та бізнес-планування
Дисципліна сприяє отриманню знань з теорії та практики підприємницької діяльності, формуванню проектного підходу до організації стартапівських проектів, а також інноваційних проектів, що реалізуються в господарській діяльності сучасних компаній. Дисципліна сприяє формуванню навичок самостійного творчого мислення, прийняття рішень в сфері бізнес-діяльності, навички бізнес-планування. Основи підприємницької діяльності підприємств опановуються завдяки проектно-орієнтованій формі навчання - розробки студентами проекту по створенню підприємства, що функціонує на певному товарному ринку. Передбачається командна організація роботи. Такий підхід забезпечується комплексний підхід до отримання знань про засади підприємницької діяльності, який передбачає активне використання знань в галузі економіки, маркетингу, менеджменту та права. Додатково формуються навики проектного менеджменту, бізнес-аналітики, навички командної роботи, навички ухвалення рішень в умовах невизначеності та ризику.


Основи та методи наукових досліджень
Мета дисципліни "Основи наукових досліджень" є оволодіння теоретичними основами, практичними навичками і методологією наукових досліджень. Завдання дисципліни: формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень; ознайомлення з відповідними поняттями, категоріями, методами організації наукових досліджень; набуття практичних навичок в організації та проведенні наукового дослідження і представленні результатів дослідження. Як результат навчання з дисципліни студенти повинні: 1. знати: теоретико-методологічні основи, питання методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності; категоріальний апарат системи наукових досліджень та технологію та організацію виконання наукового дослідження; предметно-суб'єктну структуру наукових досліджень; сутність та структуру наукового пізнання, та його методи, підходи і загальні принципи; суть, завдання, принципи та методологію наукового дослідження; 2. вміти: відбирати та аналізувати необхідну інформацію, обирати об'єкт і предмет дослідження; формувати проблему дослідження, мету, завдання, а також розробляти, обґрунтовувати та доводити наукові гіпотези; володіти термінологічним апаратом, методологічними принципами виконання та оформлення науково-дослідної роботи; будувати алгоритм наукового дослідження та планувати його проведення; обирати та застосовувати методологічні прийоми і методи наукових досліджень; реалізовувати набуті знання і практичні навики, здобуті у процесі освоєння курсу, при підготовці наукових виступів на конференціях, виконанні курсових, дипломних, магістерських робіт, написанні наукових праць.


Оцінка бізнесу
Мета даного курсу - формування у майбутніх менеджерів (спеціалістів з управління розвитком бізнесу) необхідних знань з теорії, методології, а також різних методів оцінки бізнесу (ЦМК) та окремих видів майна і майнових прав (як основи оцінки бізнесу за майновим підходом). Оцінка бізнесу є обов'язковим елементом при операціях купівлі-продажу компаній чи їх часток, при реструктуризації підприємств, у випадку залучення інвестицій, при кредитуванні, а також при прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення зростання вартості бізнесу. Широкий спектр застосування оцінки бізнесу та майна передбачає використання відповідного методичного інструментарію, який студенти опановують під час практичних занять. В тому числі, даний курс передбачає освоєння методики оцінки об'єктів енергетичної сфери. Попередні курси: економіка підприємства; стратегічний менеджмент; стратегічне управління підприємством; бухгалтерський облік і звітність.


Поведінка споживача
Курс передбачає формування в студентів теоретичних знань про сутність, зміст та особливості психології поведінки споживачів на ринку. З'ясовується еволюція розвитку теорії поведінки споживачів. Аналізуються основні підходи до сегментування ринку і позиціонування товару, розглядаються особливості визначення типів споживачів. Визначаються індивідуальні детермінанти поведінки споживачів та вплив факторів зовнішнього середовища на поведінку споживачів. Розглядаються типи купівельних рішень та модель процесу прийняття рішень споживачами. З'ясовується відмінність поведінки офлайн та онлайн споживачів. Визначаються риси майбутніх споживачів та з'ясовуються перспективи розвитку системи "споживач-компанія". Курс дозволить студентам отримати практичні навички в галузі аналізу, моделювання поведінки споживачів та розробці ефективних маркетингових рішень з завоювання цільових сегментів ринку. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях та поняттях економічної теорії, маркетингу, менеджменту, психології, соціології, культурології.


Практика науково-дослідна
Закріплення теоретичних знань на місцях практики; виконання завдання згідно з програмою практики, застосування методів економічної діяльності на підприємствах, в організаціях та установах; збирання, систематизація необхідних матеріалів; формування комплексу практичних навичок та вмінь з управління маркетинговою діяльністю підприємств і організацій; підготовка до державної атестації.


Практика педагогічна
Ознайомлення зі спеціальною літературою, в тому числі з педагогіко-методичною. Асистування викладачам та керівникам у підготовці та проведенні семінарських занять, засідань наукових гуртків, керівництві та написанні курсових робіт, перевірці та оцінці письмових контрольних та курсових робіт. Підготовка текстів лекцій, планів-конспектів семінарських занять із різних навчальних дисциплін. Читання пробної лекції (1 год). Проведення за участю керівників практики двох семінарських занять, які мають бути відрецензовані керівниками і на які запрошуються викладачі кафедри.


Практика переддипломна
Формування комплексу практичних навичок та вмінь з управління маркетинговою діяльністю підприємств і організацій; вивчення методів маркетингової діяльності на підприємствах, в організаціях та установах; збирання, систематизація необхідних матеріалів. Підготовка до державної атестації.


Практичний енергоменеджмент: технічне регулювання
Метою курсу "Практичний енергоменеджмент: технічне регулювання" є засвоєння студентами практичних навичок щодо організації та функціонування систем енергоменеджменту на підприємстві та в органах державного управління, зокрема - набуття практичних навичок створення та ведення баз даних щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Це дозволить визначати "вузькі місця", які потребують першочергового обстеження та розроблення енергоощадних заходів. Особлива увага буде приділятися розробленню організаційних, тобто практично безвитратних заходів, що є "know how" для ринку послуг у сфері енергоаудиту та енергоменеджменту. Буде розглянуто питання щодо розроблення проектів типових енергоощадних заходів для промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства та побутових приміщень і споруд. Компетенції, отримані студентами в процесі вивчення цієї дисципліни, застосовуються ними при написанні магістерської роботи та дозволяють вирішувати широкий спектр задач, що пов'язані з заходів у сфері енерго- та ресурсозбереження, а також х аналізом та розробленням техніко-економічних обґрунтувань.


Практичний енергоменеджмент: управління проектами
Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами з урахуванням специфіки енергоефективності. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки, вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Курс є міждисциплінарним, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, інвестиційного аналізу, енергоефективності.


Психологія управління
Метою вивчення курсу є засвоєння студентами основних підходів в управлінні персоналом, видів конфліктів, які виникають, а також з'ясування місця цієї дисципліни як складової сучасної теорії управління бізнесом та ознайомлення з методологією комплексного управління компанією. Завданнями, які ставляться перед студентами, що вивчають дану дисципліну, є виявлення закономірностей, причинно-наслідкових зв'язків та альтернативності запобігання та управління конфліктами в колективі, оволодіння студентами вміння практично застосовувати набуті теоретичні знання щодо психологічних особливостей при управлінні колективом.


Психологія управління і бізнес комунікації
Курс висвітлює закономірності психологічних стосунків і поведінки людей в організації, особливості ефективної комунікації та управлінського впливу в бізнесовій сфері. Мета курсу - навчити студентів здійснювати психологічний аналіз особистості керівника підлеглого та міжособистісних взаємин у групах; визначати засоби оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі; вести ефективну управлінську комунікацію. Результати навчання: Знати: зміст та психологічні особливості управління та ведення бізнесу; структуру та основні складові психологічної готовності керівника до управління; основні чинники створення сприятливого клімату в колективі; психологічні закономірності ефективної комунікації в бізнесі та її види. Уміти: використовувати психологічні закономірності управління для аналізу конкретних управлінських ситуацій; використовувати різні методи діагностичної роботи для вивчення психологічних проблем управління, застосовувати різні види і форми управлінського спілкування в бізнес-середовищі.


Рекламний менеджмент
Курс "Рекламний менеджмент" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку міжнародного і вітчизняного ринків реклами та отримати практичні навички для управління рекламною діяльністю на підприємстві чи рекламною агенцією. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних практичних знань щодо маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій щодо створення та управління власною рекламною агенцією. Дисципліна охоплює повний цикл - від визначення понять "рекламний менеджмент", "реакція споживачів", "потенціал ринку" і до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності рекламної кампанії. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи рекламного менеджменту, види рекламних агенцій, варіанти маркетингових стратегій, норми регулювання рекламного ринку. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Рекомендаційний маркетинг
Рекомендаційний маркетинг (referral marketing) це дисципліна орієнтована на опанування знаннями та навичками щодо системи просування продуктів та послуг новим клієнтам через рекомендації. Правила ведення бізнесу, проведення презентацій, формування лояльності споживачів. Цікаві, практичні кейси.


Ризик-менеджмент
Метою викладання дисципліни є допомога студентам в опануванні і здобутті ґрунтовних знань з сутності ризику в комерційних заходах організації; структурування знань щодо класифікації ризиків, отримання практичних навичок ідентифікації та систематизації ризиків; опанування основних навичок оцінки операційних та фінансових ризиків; розуміння як реагувати на ризики та ефективно ними управляти; отримання знань та практичних навичок з розробки ефективної стратегії розвитку компанії з побудовою надійної системи ризик-менеджменту.


Розробка дисертаційного проекту


Системний аналіз та моделювання державних рішень


Ситуаційний менеджмент
Мета дисципліни - засвоєння методологічних основ ситуаційного підходу для формування системи знань і вмінь прийняття управлінських рішень, заснованих на аналізі і прогнозуванні тенденцій розвитку конкретних ситуацій, а також надання пропозицій і рекомендацій щодо можливих варіантів поведінки в них.


Соціальна відповідальність
Метою вивчення дисципліни є формування у фахівців базових знань з теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності бізнесу і набуття ними відповідних професійних компетенцій, які забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Впродовж вивчення дисципліни слухачі знайомляться з загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства, з основами реалізації інструментарію формування та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в організації.


Стратегічне управління підприємством
Практичне вирішення проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства у майбутньому, залежить від ефективності використання керівництвом інструментів та методів стратегічного управління. Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, що дозволяє вивчати зовнішнє оточення та потенціал підприємства, формулювати стратегії відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку підприємства, організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення цілей на основі забезпечення реалізації визначених стратегій. Курс "Стратегічне управління підприємством" передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок щодо визначення актуальних проблем розвитку організацій та прийняття стратегічних рішень, сприяє формуванню здатності самостійно стратегічно мислити. Містить певне коло знань про логіку розробки та методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі. Попередні курси: "Менеджмент", "Маркетинг", "Управління проектами".


Стратегічне управління та розвиток бізнесу
Практичне вирішення проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства у майбутньому, залежить від ефективності використання керівництвом інструментів та методів стратегічного управління. Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, що дозволяє вивчати зовнішнє оточення та потенціал підприємства, формулювати стратегії відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку підприємства, організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення цілей на основі забезпечення реалізації визначених стратегій. Курс "Стратегічне управління та розвиток бізнесу" передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок щодо визначення актуальних проблем розвитку організацій та прийняття стратегічних рішень, сприяє формуванню здатності самостійно стратегічно мислити. Містить певне коло знань про логіку розробки та методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі. Попередні курси: "Менеджмент", "Маркетинг", "Управління проектами".


Стратегічний маркетинг
Мета даного курсу - набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо стратегічного аналізу умов конкуренції, оцінки перспектив конкурентного ринку, методології і методики обґрунтування і вибору ефективних глобальних і функціональних стратегій маркетингу, спрямованих на досягнення стратегічних маркетингових цілей підприємств з урахуванням стратегічних маркетингових цілей підприємства з урахуванням ринкових вимог і його можливостей.


Стратегічний менеджмент
Опанування дисципліни передбачає розробку і обґрунтування заходів і планів досягнення визначених цілей, в яких врахований технічний, фінансовий і трудовий потенціал підприємства, а також його виробничо - збутові можливості. При розробці стратегічних позицій підприємства використовують якісні та кількісні показники. Якісні показники на практиці називають орієнтирами, а кількісні - завданнями. Стратегічне управління передбачає: визначення ключових позицій на перспективу в залежності від поставлених цілей; виділення ресурсів підприємства під стратегічні цілі; створення центрів керівництва кожною стратегічною ціллю; оцінку і стимулювання виробничих підрозділів та їх керівників за ступенем досягнення стратегічних цілей.


Сучасні принципи споживчої культури
Economic activity of a company is aimed at generating profit through satisfaction of customers' needs, Чи може маркетинг зробити споживачів щасливими? Чи знають виробники та споживачі, що робити для сталого розвитку? Чому 2+2=4 майже завжди, а мій новий телефон буде айфоном на сто відсотків. Чи можемо ми справді вивчити своїх клієнтів, їхні потреби, бажання, прагнення? Українське вино - це смакота чи гидота? Запитань багато. Відповіді на них спробує шукати в рамках курсу "Сучасні принципи споживчої культури". Та ще з'ясуємо, як виглядає поведінка споживача, що допомагає та заважає йому приймати рішення, як нам дійти до суті його бажань та прагнень. Курс щороку слухає близько 90 студентів різних факультетів. Групові завдання дозволяють розширити горизонти, попрацювавши у крос-дисциплінарних командах з менеджерами, маркетологами, правниками, екологами, культурологами, фінансистами… Відчуваєте, що вам це також цікаво? Тоді реєструйтесь! / · Can marketing help customers be happy? · What are consumers' and producers' answers to Gretta's "How dare you?" · Why 2+2 is almost always 4 and my next new phone will be iPhone? · Can we really get to know consumers, their needs, wants and desires? · Ukrainian wine - yum or yuck? These and some more questions to be answered during the Modern Principles of Consumer Culture course. Desperate to know the answer? Then register, don't hesitate!


Теорія прийняття управлінських рішень
Курс "Теорія прийняття управлінських рішень" охоплює два рівні. Перший формує науковий світогляд та систему спеціальних знань у сфері теоретичних, методичних та інформаційних основ процесу прийняття управлінських рішень. Другий рівень дозволяє набути практичних навиків для прийняття зваженого управлінського рішення на різних ієрархічних рівнях компанії. Дисципліна охоплює повний цикл - від визначення понять "управлінське рішення" і до аналізу сучасних прогресивних методик прийняття управлінських рішень. Особлива увага приділяється: критичній оцінці сучасних здобутків теорії і практики прийняття управлінських рішень, формуванню технологій управлінських рішень відповідно до поставленої задачі з використанням різних методик, дослідженню інформаційних систем для збору, систематизації та аналізу первинних та вторинних даних для об'єктивної оцінки управлінського рішення. Результатами навчання є формування компетентностей, необхідних для розробки управлінських заходів з урахуванням взаємозв'язку елементів системи та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.


Торговельний маркетинг
Мета даного курсу - дати поглиблені знання майбутнім маркетологам з теорії і практики, методам і техніці маркетингу в торгівлі (мерчендайзингу). Мерчандайзинг є серцевиною роздрібної торгівлі, оскільки головним його завданням є питання розміщення товарів в торговельному залі та планування заходів по стимулюванню збуту. Акцентування уваги покупця на визначених видах товару або брендах. Спеціальна викладка-представлення товару для активізації "імпульсних покупок". Попередні курси: маркетинг, маркетингова політика комунікацій, маркетингова товарна політика.


Управління брендом роботодавця
Містить певне коло знань у галузі human capital, а саме: архітектура побудови системи Employer Brand Management, принципи створення стратегій розвитку Employer Brand, принципи створення Employee Value Proposition, аналітичні інструментами вимірювання бренда роботодавця, сучасні підходи до розвитку корпоративної культури через цінності компанії, лідерство, мотивація, комунікація, робота над задоволенням та залученням співробітників (кандидатів), сучасні підходи до управління досвідом кандидатів (Candidate Experience) через побудову ефективного шляху кандидатів (Candidate Journey), використання обмеження компаній у якості можливостей у побудові Employer Brand.


Управління змінами
Дисципліна націлена на набуття знань й оволодіння навичками щодо управління змінами. Основними завданнями є: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування бізнесу; розуміння сутності та генезису змін, чинників їх провокування або гальмування, природи виникнення індивідуальних, групових й організаційних бар'єрів реалізації змін; набуття навичок моніторингу і оцінок опору змінам, визначення його причин, форм і варіацій прояву; оволодіння інструментарієм аналізу наявних ресурсів організації для здійснення змін; набуття компетентностей щодо розробки заходів з управління змінами, зниження опору, створення та забезпечення роботи цілісної систем менеджменту в умовах змін; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами, розробки й реалізації ефективних моделей реалізації змін.


Управління персоналом
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалаврів розглядає сучасні концепції управління персоналом в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища.


Управління поведінкою споживача
Споживач здійснює більшість покупок в "споживчому трансі", використовуючи прості стратегії вибору. Знання цих споживчих стратегій дає продавцю можливість використовувати їх у власних цілях, заволодіваючи увагою та прихильністю споживача, обмінювати свої товари і послуги на гроші. Курс передбачає опанування студентами необхідних основ управління поведінкою кінцевих споживачів. Визначаються об'єкти маніпулювання в поведінці споживачів, психологічні основи сприйняття продуктів, вибору брендів, передумови успішності впливу засобів масової комунікації, прямих форм стимулювання збуту на поведінку споживачів, розглядаються загальна модель ефективного маніпулювання споживачем на масових ринках, технологія особистих продажів. Попередні курси: "Маркетинг", "Поведінка споживача", "Маркетингові дослідження".


Управлінське консультування
Актуальність управлінського консультування обумовлена необхідністю забезпечення ефективного управління підприємством в умовах глобальної конкуренції та волатильності світових та національних ринків. Вивчення дисципліни спрямовано на забезпечення розуміння системного управління організаціями, організаційних основ взаємовідносин консультанта і клієнта, а також засвоєння сутності та етапів консультаційного процесу. Передбачається дослідження основ менеджмент-консалтингу, етапів консультаційного процесу, аспектів професійної етики консультанта та специфіки формування консультаційної фірми. В результаті студенти зможуть самостійно здійснювати організаційну діагностику, правильно розподіляти ролі та функції як консультантів, так і керівництва організації на кожному етапі консультаційного процесу.


Фінансовий менеджмент
Формування системи знань щодо основних засад теорії фінансового менеджменту; отримання практичних навичок щодо аналізу фінансових результатів, прибутків, інвестицій, грошових потоків підприємств; засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових інструментів та використання фінансового механізму; формування професійних компетентностей з прийняття оптимальних рішень щодо мобілізації фінансових ресурсів підприємств для забезпечення проектної діяльності; використання фундаментальних, теоретичних і практичних знань із внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування; здійснення оцінки фінансових ризиків підприємства для забезпечення нейтралізації та зменшення їх негативного впливу на проектну діяльність підприємств.


© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна