Анотації курсів

Загальна інформація

Місія та досягнення

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Didgital - маркетинг
Із курсу ви дізнаєтеся, як написати та втілити стратегію онлайн-комунікацій, реалізувати масштабні інформаційні кампанії. Визначення ефективного використання соціальних медіа, менеджменту веб-сайтів і як зробити контент привабливим і корисним для вашого читача. Як оцінювати ефективність рекламних кампаній і чого чекати від агентств.


PR-технології в організаціях
Дисципліна "PR-технології в організаціях" є вибірковою у навчальному плані підготовки бакалаврів напряму 0501 "Економіка та підприємництво". Курс орієнтований на розуміння ролі PR у маркетингу, оволодіння практичними навичками у сфері масових комунікацій, інструментарієм, який формує зовнішній облік компанії; методами оцінки ефективності PR-компанії. Головною метою курсу PR-технології в організаціях - вивчення сучасного інструментарію налагодження комунікацій із зовнішнім та внутрішнім середовищем організації.


Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу
Мета і завдання навчальної дисципліни "Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу": озброєння студентів сумою знань з сучасної теорії менеджменту, особлива увага приділяється: визначенню суті основних категорій менеджменту, системі управління, еволюції теорії управління, процесу менеджменту в організаціях, основним категоріям менеджменту - принципам, функціям, методам управлінської роботи; навчити загальним принципам маркетингових досліджень ринку та правилам використання інструментарію, а також формування у студентів навичок та вмінь управлінської та маркетингової діяльності.


Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу
Курс " Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу " передбачає опанування студентами необхідних теоретичних основ маркетингу та менеджменту, сприяє формуванню маркетингового мислення та придбанню практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення маркетингових проблем фірми та адаптацію її діяльності завдяки маркетинговим інструментам до змін у зовнішньому середовищі. Курс присвячено з'ясуванню суті маркетингу та розгляду його основних груп функцій - маркетинговим дослідженням, розробці основних політик - товарної, цінової, політики розподілу та комунікації, функціям організації, планування та контролю маркетингової діяльності.


Антикризове управління
Антикризове управління - це особлива система управління підприємством, яка спрямована на запобігання або усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту. Завдання курсу: розглянути причини криз на рівні держави і підприємства; навчити проводити діагностику і долати причини неплатоспроможності і неспроможності підприємств; формувати в учнів знання, необхідні для розроблення антикризової стратегії і плану фінансового оздоровлення підприємства.


Аспірантський дослідницький семінар


Бенчмаркинг
Мета дисципліни - надати студентам теоретичні знання та практичні навички зі проведення дослідження та впровадження кращого з досвіду конкурентів і підприємств інших сфер діяльності. Бенчмаркинг сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності фірми, збільшення прибутку, якості пропонованих товарів і послуг. Основні завдання дисципліни: досягти високого рівня теоретичної підготовки студентів, сформувати їх ринкове мислення в аспектах ефективного управління, розглянути методи проведення досліджень, оцінити середовище, розробляти та впроваджувати бенчмаркинг.


Бізнес-планування
Метою вивчення дисципліни є формування системи знань про методику і технологію розробки бізнес-плану, про зміст його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану підприємницького проекту. Впродовж вивчення дисципліни слухачі докладно вивчають логіку розробки і структуру бізнес-плану, як створюється цінність для клієнта у вигляді продукту, різні види планів: маркетинг-план, виробничий план, організаційний план, оцінка ризиків, фінансовий план, а також розробляють власний бізнес-план і роблять його презентацію наприкінці курсу.


Бренд-менеджмент
Мета дисципліни - надати студентам теоретичні знання та практичні навички зі створення та управління брендами, реалізації брендових стратегій з метою досягнення максимального ефекту для підприємства. Основні завдання дисципліни: досягти високого рівня теоретичної підготовки студентів, сформувати їх ринкове мислення в аспектах ефективного управління брендами; навчити студентів самостійно створювати бренди, ефективно управляти активами бренду, розробляти та підтримувати трендові стратегії підприємства. Предметом дисципліни є методи, процеси та дії підприємства зі створення брендів і управління їхніми активами.


Глобал-менеджмент


Глобал-менеджмент
Мета науки: формування розуміння умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення власної та колективної інтелектуальної місії для прийняття адаптивних, раціональних креативних управлінських рішень. Завдання науки: сформувати комплекс знань щодо: природи і закономірностей становлення глобальної економіки; засобів і потенціалу антициклічного регулювання глобальних економічних процесів; механізмів функціонування глобальних ринків; сучасних стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій; процесів і моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах; природного, технологічного та людського ресурсів глобальної економіки; цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в умовах глобалізації.


Глобальна економіка
Мета науки: формування розуміння умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення власної та колективної інтелектуальної місії для прийняття адаптивних, раціональних креативних управлінських рішень. Завдання науки: сформувати комплекс знань щодо: природи і закономірностей становлення глобальної економіки; засобів і потенціалу антициклічного регулювання глобальних економічних процесів; механізмів функціонування глобальних ринків; сучасних стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій; процесів і моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах; природного, технологічного та людського ресурсів глобальної економіки; цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в умовах глобалізації.


Гостьовий курс *


Гостьовий курс*


Гостьовий курс*


Державний екзамен з фахових дисциплін


Дірект маркетинг


Економіка підприємства


Економіка підприємства
Дисципліна сприяє формуванню у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань з теорії та практики господарювання, прогнозування і планування економічних показників діяльності підприємства. Предметом курсу "Економіка підприємств" є вивчення основ господарської, економічної та фінансової діяльності підприємств, оптимізації організаційних рішень, направлених на підвищення ефективності діяльності підприємства.


Економіка підприємства
Дисципліна сприяє формуванню у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань з теорії та практики господарювання, прогнозування і планування економічних показників діяльності підприємства. Предметом курсу "Економіка підприємств" є вивчення основ господарської, економічної та фінансової діяльності підприємств, оптимізації організаційних рішень, направлених на підвищення ефективності діяльності підприємства.


Економіка праці
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалаврів розглядає теоретико-методологічні та соціально-економічні питання трудових відносин у суспільстві. Курс передбачає опанування основних положень економіки праці майбутніми спеціалістами в галузі економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту і бізнесу; формує у студентів стійкі знання основ економіки праці та уявлення про процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері нашої країни; допомагає набути практичних вмінь і навичок щодо управління працею на макро- і макрорівнях.


Економіка праці
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалаврів розглядає теоретико-методологічні та соціально-економічні питання трудових відносин у суспільстві. Курс передбачає опанування основних положень економіки праці майбутніми спеціалістами в галузі економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту і бізнесу; формує у студентів стійкі знання основ економіки праці та уявлення про процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері нашої країни; допомагає набути практичних вмінь і навичок щодо управління працею на макро- і макрорівнях.


Економіка праці
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалаврів розглядає теоретико-методологічні та соціально-економічні питання трудових відносин у суспільстві. Курс передбачає опанування основних положень економіки праці майбутніми спеціалістами в галузі економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту і бізнесу; формує у студентів стійкі знання основ економіки праці та уявлення про процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері нашої країни; допомагає набути практичних вмінь і навичок щодо управління працею на макро- і макрорівнях.


Економічний аналіз
Сучасні методики економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів. Системне оцінювання діяльності організації, виявлення внутрішніх резервів національного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.


Економічний аналіз в маркетингу
Метою викладання дисципліни є допомога студентам в опануванні і здобутті грунтовних знань з методики аналітичних досліджень у вирішенні управлінських проблем, формуванні практичних навичок щодо оцінювання досягнутого рівня діяльності підприємств, доцільності використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності виробництва і раціонального управління фінансово-господарською та маркетинговою діяльністю підприємства. Одним з основних завдань курсу є спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями з економічного аналізу, що є передумовою високого рівня кваліфікації в умовах ринку праці. Попередні курси: Економічна теорія, Макро- та мікроекономіка, Статистика


Економічний аналіз в маркетингу
Метою викладання дисципліни є допомога студентам в опануванні і здобутті грунтовних знань з методики аналітичних досліджень у вирішенні управлінських проблем, формуванні практичних навичок щодо оцінювання досягнутого рівня діяльності підприємств, доцільності використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності виробництва і раціонального управління фінансово-господарською та маркетинговою діяльністю підприємства. Одним з основних завдань курсу є спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями з економічного аналізу, що є передумовою високого рівня кваліфікації в умовах ринку праці. Попередні курси: Економічна теорія, Макро- та мікроекономіка, Статистика


Інвестиційний менеджмент
Дисципліна до опанування знаннями і навичками в сферах управління реалізацією фінансових інвестицій та реальних інвестиційних проектів. Розглядає поняття , категорії, системи та алгоритми інвестиційного менеджменту; досліджує методичний інструментарій інвестиційного менеджменту; вивчає методи та інструментів інвестиційного проектування; визначає зарубіжні концепції та сучасні вітчизняні підходи відносно управління фінансовими та реальними інвестиціями; забезпечує формування знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфелю та програм реальних інвестицій підприємства.


Інвестиційний менеджмент


Інноваційний маркетинг
Нормативна дисципліна, яка містить певне коло знань у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів, надання знань з питань планування та організації створення нових товарів та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування.


Інноваційний маркетинг
Нормативна дисципліна, яка містить певне коло знань у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів, надання знань з питань планування та організації створення нових товарів та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування.


Інноваційний маркетинг
Нормативна дисципліна, яка містить певне коло знань у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів, надання знань з питань планування та організації створення нових товарів та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування.


Інноваційний менеджмент


Інноваційний розвиток підприємств


Інноваційний розвиток підприємства
Мета дисципліни - сформувати у студентів теоретичні засади та практичні навики щодо інноваційного розвитку підприємств. У результаті студент повинен знати ключові поняття інноваційного розвитку; механізм управління інноваційним розвитком; сучасні організаційні форми інноваційних підприємств; маркетинговий процес дослідження та формування попиту на інновації; сутність та структуру інтелектуального капіталу; науково-інформаційне, кадрове та фінансове забезпечення інноваційного розвитку; сутність і структуру потенціалу інноваційного розвитку підприємства; організація процесу трансферу і комерціалізації технологій; функції та інструменти конролінгу; сутність процесу управління інноваційними ризиками. Вміти: розробляти стратегію інноваційного розвитку; проводити маркетингові дослідження в інноваційній сфері; оцінювати інтелектуальний капітал; обґрунтовувати потребу в інвестиціях; оцінювати потенціал інноваційного розвитку підприємства; визначати вартість ліцензії; розробляти бізнес-план проекту комерціалізації технологій; застосовувати інструменти контролінгу інновацій; ідентифікувати та оцінювати інноваційні ризики


Інноваційні технології в маркетингу
Вибіркова дисципліна містить певне коло знань у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів, надання знань з питань планування та організації створення нових товарів та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування.


Інтелектуальна власність
Метою вивчення курсу є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. Об'єктом вивчення дисципліни є сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні вміти визначити: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності; - вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; - процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.


Інтелектуальна власність


Інтерактивний маркетинг і електронна комерція


Інформаційні системи та технології в маркетингу
"Інформаційні системи та технології в маркетингу" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та функціонування інформаційних систем маркетингу (ІСМ), сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв'язання основних маркетингових задач, а також набуття практичних навичок використання інформаційних систем та технологій у процесі управління маркетингом.


Інформаційні технології підтримки управлінських рішень на підприємстві
Головна мета курсу - засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та функціонування інформаційних систем, сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв'язання основних управлінських задач. Використовуючи програмне забезпечення формуються практичні навички створення та використання баз даних, управління інформаційними системами в процесі обгрунтування та прийняття управлінських рішень.


Історія розвитку управлінської науки
Нормативна, професійно-орієнтована дисципліна для фахової підготовки бакалаврів з менеджменту спрямована на формування необхідних знань щодо існуючих концепцій розвитку менеджменту на основі критичного аналізу. Містить комплекс питань, що розкривають основні етапи становлення науки "менеджмент" та розвиток фундаментальних ідей в сфері управління від зародження до сучасності. Особлива увага приділяється вивченню особливостей управлінських революцій у менеджменті та дослідженню основних наукових положень провідних науковців різних шкіл.


Кваліфікаційна робота


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Комплексний кваліфікаційний екзамен


Конкурентноспроможність підприємств
Основна мета курсу полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок щодо оцінки конкурентоспроможності підприємства, окрема увага приділяється методикам оцінки позиції підприємства на світовому ринку, а також розвиток навичок із створення і розвитку конкурентних переваг на підприємстві. В курсі передбачається розглянути теоретичні аспекти та розробити практичні ситуації з питань, пов'язаних із зовнішнім оточенням підприємства, формування та реалізації стратегії підприємства на основі наявних конкурентних переваг; здійснення аналізу діяльності підприємства.


Конкурентоспроможність підприємств
Метою вивчення дисципліни є отримання системи теоретичних знань про закономірності й особливості сучасної конкуренції, а також про систему, процес і функції управління конкурентоспроможністю підприємства. В результаті вивчення дисципліни студент отримує компетенції щодо визначення, розроблення стратегій, підтримування та нарощування конкурентних переваг організації.


Конкурентоспроможність підприємств
Метою вивчення дисципліни є отримання системи теоретичних знань про закономірності й особливості сучасної конкуренції, а також про систему, процес і функції управління конкурентоспроможністю підприємства. В результаті вивчення дисципліни студент отримує компетенції щодо визначення, розроблення стратегій, підтримування та нарощування конкурентних переваг організації.


Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу
Метою вивчення дисципліни є формування у фахівців базових знань з теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності бізнесу і набуття ними відповідних професійних компетенцій, які забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Впродовж вивчення дисципліни слухачі знайомляться з загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства, з основами реалізації інструментарію формування та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в організації.


Корпоративний (фірмовий) стиль


Креативний менеджмент
Курс "Креативний менеджмент" передбачає формування у студентів інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до інноваційних задач, набуття знань та навичок в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації. В межах вивчення даного курсу студенти отримають знання з управління креативними процесами на підприємствах. Викладання курсу враховує існуючий закордонний і вітчизняний досвід в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця. Курс базується на таких дисциплінах як: психологія, філософія, соціологія, менеджмент, маркетинг.


Культура ведення бізнесу


Культура ведення бізнесу
Містить певне коло знань у галузі ділового етикету та протоколу, а саме: етичні засади бізнесу та підприємництва, порядок підготовки та проведення ділових переговорів, організацію зустрічей делегацій, ділову атрибутику, техніку ділового спілкування, організацію ділових прийомів, а також національні особливості ділового спілкування в різних країнах світу.


Культура ведення бізнесу


Курсова робота
Курсова робота на 2 р.н. являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, призначений засвідчити якість набутих студентами знань та вміння використовувати їх при опрацюванні теоретичних і конкретних-практичних питань. Виконання курсової роботи переслідує одразу декілька цілей: 1. Закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисциплін. 2. Прищепити студентам навички самостійної роботи зі спеціальною літературою, довідниками, джерелами первинної статистичної інформації тощо. 3. Виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, самостійно формулювати висновки, розроблювати пропозиції, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з проблем, що досліджуються. Написання курсової роботи на 3 р.н. має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань курсу. Це вимагає від них само-стійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури: монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо. Студенти виконують курсову роботу на основі ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень, що містяться у відповідних літературних джерелах, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях. При виконанні курсової роботи слід використовувати також інструктивні, нормативні, звітні матеріали підприємств або організацій.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).Висвітлення основних проблемних питань теоретичного характеру та практичної спрямованості діяльності підприємств та організацій.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки). Опрацювання основних питань теоретичного характеру. Проведення аналізу діяльності підприємств та розробка пропозицій практичної спрямованості.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота
Опрацювання основних питань теоретичного характеру. Проведення аналізу діяльності підприємств та розробка пропозицій практичної спрямованості.


Курсова робота
Опрацювання основних питань теоретичного характеру. Проведення аналізу діяльності підприємств та розробка пропозицій практичної спрямованості. Практичні розрахунки за фактичними даними організації маркетингових та економічних показників для обґрунтування прогнозів і планів.


Лідерство в організації
Дисципліна "Лідерство в організації" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розуміння і призначення лідерства сучасного керівника для успішності професійної діяльності, а також активізувати уміння та навички діагностики особистісного лідерського потенціалу. Основна увага приділяється розвитку здатності та навичкам розробки та реалізації саморозвитку лідерства для максимальної самореалізації у професійній діяльності на керівних посадах в управлінні. Дисципліна охоплює повний цикл - від визначення понять "лідерство" до аналізу сучасних прогресивних методик визначення мотиваційних аспектів самовдосконалення та саморозвитку лідерського потенціалу - власного та підлеглих співробітників. Програмою дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи лідерства, а саме: сутність, складові, значимість сучасного управлінського лідерства, тенденції розвитку управлінського лідерства в Україні та в інших країнах, психологічні аспекти встановлення контакту з діловими партнерами, методи визначення та розвитку особистих лідерських якостей. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навички у практичній діяльності, а саме: визначати рівень особистого лідерського потенціалу та потреби щодо застосування дієвих інструментів та технологій лідерства у щоденній керівній діяльності в підлеглому колективі.


Логістика
Дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з економіки та підприємництва. Дисципліна спрямована на вивчення студентами теорії та практики з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками з використанням логістичного підходу у сферах виробництва та обігу. Предмет спрямовано на оволодіння студентом методами оптимізації наскрізних потоків в основних функціональних та інтегрованих областях логістичної системи; навичками створення ефективних логістичних ланцюгів для руху матеріальних потоків; прийомами визначення логістичних витрат та шляхів їх скорочення; основами комплексної оцінки ефективності функціонування логістичної системи.


Логістика
Дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з економіки та підприємництва. Дисципліна спрямована на вивчення студентами теорії та практики з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками з використанням логістичного підходу у сферах виробництва та обігу. Предмет спрямовано на оволодіння студентом методами оптимізації наскрізних потоків в основних функціональних та інтегрованих областях логістичної системи; навичками створення ефективних логістичних ланцюгів для руху матеріальних потоків; прийомами визначення логістичних витрат та шляхів їх скорочення; основами комплексної оцінки ефективності функціонування логістичної системи.


Логістика


Логістичний менеджмент
Дисципліна Логістичний менеджмент спрямована на вивчення базових принципів управління (планування, організація, контроль) ресурсами організації та прийняття логістичних рішень. Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань логістичного менеджменту, активним інтегруючим потенціалом, здатним зв'язати воєдино і покращити взаємодію між базовими функціональними сферами організації: постачанням, виробництвом, маркетингом, дистрибуцією, організацією продажу, та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання логістичного менеджменту для підвищення ринкової конкурентоспроможності організації. Предметом вивчення дисципліни є система та процес логістичного менеджменту, логістичне адміністрування, прогнозування, планування, контроль та аудит. У відповідності до цього фахівець у логістиці повинен знати: місце логістичного менеджменту в системі менеджменту організації; вміти: визначати цілі логістичного менеджменту та шляхи їх досягнення; мати уявлення: про опис основних підходів та принципи формування логістичної стратегії.


Магістерська робота
Магістерська робота повинна: по-перше, засвідчити певний рівень підготовки студента за дисциплінами, передбаченими освітньо-професійною програмою магістра з маркетингу; по-друге, продемонструвати його розуміння та уміння використовувати міждисциплінарні зв'язки при теоретичному обґрунтуванні досліджуваної проблеми; по-третє, показати рівень оволодіння ним законодавчою та нормативно-методичною базою; по-четверте, виявити уміння та навички щодо використання набутих теоретичних знань для аналізу законодавчої та нормативно-методичної бази, ситуацій, що виникають в реальній господарській практиці, у сфері економіки та маркетингу, а також уміння проілюструвати результати такого аналізу прикладами з того об'єкта дослідження, де студент проходив практик та іншими відомими практичними ситуаціями; по-п'яте, проводити практичні розрахунки за фактичними даними організації маркетингових та економічних показників для обґрунтування прогнозів і планів; по-шосте, засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, оцінки практичних ситуацій та висновків з власного дослідження, використовувати для цього комп'ютерну техніку.


Маркетинг
Забезпечення успішного і довгострокового функціонування компанії можливе завдяки стратегічному мисленню топ-менеджмента і інтегрованості маркетингу в загальну систему управління організацією. Маркетинг передбачає оволодіння знаннями в області маркетингових досліджень, сегментації і позиціонування, цінової політики, просування і стимулювання збуту, продажів. Курс орієнтований на оволодіння студентами навичками як стратегічного, так і оперативного характеру для здійснення успішної маркетингової діяльності.


Маркетинг
Філософія даного курсу полягає в тому, що компанії, які використовують маркетингову концепцію, орієнтовані на довгостроковий успіх. Забезпечення успішного і довгострокового функціонування компанії можливе завдяки стратегічному мисленню топ-менеджмента і інтегрованості маркетингу в загальну систему управління організацією. Маркетинг передбачає оволодіння знаннями в області маркетингових досліджень, сегментації і позиціонування, цінової політики, просування і стимулювання збуту, продажів. Курс орієнтований на оволодіння студентами навиків як стратегічного, так і оперативного характеру для здійснення успішної маркетингової діяльності.


Маркетинг
Філософія даного курсу полягає в тому, що компанії, які використовують маркетингову концепцію, орієнтовані на довгостроковий успіх. Забезпечення успішного і довгострокового функціонування компанії можливе завдяки стратегічному мисленню топ-менеджмента і інтегрованості маркетингу в загальну систему управління організацією. Маркетинг передбачає оволодіння знаннями в області маркетингових досліджень, сегментації і позиціонування, цінової політики, просування і стимулювання збуту, продажів. Курс орієнтований на оволодіння студентами навиків як стратегічного, так і оперативного характеру для здійснення успішної маркетингової діяльності.


Маркетинг
Філософія даного курсу полягає в тому, що компанії, які використовують маркетингову концепцію, орієнтовані на довгостроковий успіх. Забезпечення успішного і довгострокового функціонування компанії можливе завдяки стратегічному мисленню топ-менеджмента і інтегрованості маркетингу в загальну систему управління організацією. Маркетинг передбачає оволодіння знаннями в області маркетингових досліджень, сегментації і позиціонування, цінової політики, просування і стимулювання збуту, продажів. Курс орієнтований на оволодіння студентами навиків як стратегічного, так і оперативного характеру для здійснення успішної маркетингової діяльності.


Маркетинг II


Маркетинг в індустрії моди


Маркетинг взаємодії


Маркетинг І
Формування навичок практичного вирішення проблеми конкурентоспроможності підприємства на основі аналізу причин успіху чи провалу маркетингових заходів відомих операторів ринку. Активно використовуються інтерактивні методи навчання: розгляд кейсів (ситуаційних вправ), які ґрунтуються на досвіді діяльності підприємств різних сегментів українського ринку.


Маркетинг інновацій
Вибіркова дисципліна, яка містить певне коло знань у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та виведенням на ринок нових товарів. формування знань та навичок з питань планування та організації створення нових продуктів та послуг та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування. Багато кейсів та креативних завдань.


Маркетинг нерухомості


Маркетинг послуг
Курс "Маркетинг послуг" вивчає особливості ринку послуг та застосування на цьому ринку комплексу маркетингу. Ринок послуг розвивається сьогодні швидкими темпами та формує найперспективнішу галузь економіки країни. Сфера послуг охоплює торгівлю і транспорт, фінанси і страхування, культурні, освітні та медичні установи, комунальне господарство та ін. Практично всі організації надають ті чи інші послуги клієнтам. Тому дуже важливо зрозуміти специфіку маркетингу послуг та навчитися використовувати ці знання у своїй діяльності в цій сфері.


Маркетинг промислового підприємства
Суть промислового маркетингу. Процес постачання на промисловому ринку. особливості маркетингових досліджень у промисловому середовищі. ринкова сегментація та позиціонування на промисловому ринку. Ціноутворення в промисловому маркетингу розповсюдження товарів. Маркетингова комунікаційна політика в промисловому середовищі. Стратегічне планування на промисловому ринку. організація маркетингу на промисловому підприємстві.


Маркетинг територій


Маркетинг туризму


Маркетингова політика комуникацій
Дисципліна передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок в галузі організації та планування маркетингових комунікацій, складання фінансових кошторисів, контролю за використанням коштів, вивчення систем, методів та алгоритмів прийняття рішень щодо маркетингових комунікацій на підприємствах будь-якої форми господарювання. Містить певне коло знань про знань про cутність, зміст та особливості комунікацій в системі маркетингу. Розглядаються законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій. Аналізуються основні підходи до рекламування товару, визначається алгоритм організації рекламної кампанії. Розглядається механізм стимулювання продажу товарів. Визначаються особливості діяльності у сфері "паблік рілейшнз", встановлюється відмінність PR від пропаганди. Розглядається ефективність та особливості реклами на місці продажу, причини популярності BTL-реклами. З'ясовуються переваги й недоліки прямого маркетингу, особливості директ-маркетингу. Розглядаються види та комунікативні особливості персонального продажу, досвід його використання в Україні. З'ясовуються форми організації служб маркетингових комунікацій, визначаються форми й методи контролю ефективності маркетингових комунікацій.


Маркетингова товарна політика
Вивчення дисципліни передбачає набуття певного кола знань у галузі маркетингу, а саме: визначення місця товару в системі маркетингу, аналіз споживчих мотивацій, вивчення природи та формування споживчої вартості продукції, поняття асортименту та асортиментної політики, важливість якості та сертифікації продукції, поняття бренду та корпоративної символіки, необхідність здійснення інноваційної політики на фірмі. Товарна політика підприємства є визначальною у комплексі інструментів маркетингу і слугує певним орієнтиром як загального спрямування маркетингових дій виробника, так і розробки заходів відносно ціни, розподілу, просування. Пропозиція конкретного товару цільовому ринку є також наслідком певної виробничої діяльності підприємства, яка, в свою чергу, повинна теж мати маркетингове спрямування, бути здатною виробляти саме такі товарі, які в поточний момент часу користуються попитом і здатні забезпечувати прибуткову діяльність підприємства.


Маркетингова цінова політика
Мета дисципліни - формування у студентів цілісного уявлення відносно питань розробки та реалізації маркетингової цінової політики, висвітлення питань ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які випускають і надають підприємства. Завдання дисципліни розкрити студентам теоретично-методологічну базу маркетингової цінової політики; допомогти студентам у оволодінні практичними вміннями і навичками маркетингового ціноутворення. Предмет дисципліни: висвітлення і аналіз маркетингових процесів ціноутворення.


Маркетингове ціноутворення
Мета дисципліни - допомогти майбутнім фахівцям засвоїти питання, пов'язані з ціноутворенням на нові й традиційні товари, що випускаються підприємствами, які використовують елементи маркетингу або систему маркетингу в цілому. Завдання дисципліни полягає у засвоєнні студентами системних знань про політику формування цін, про концепції ціноутворення, показати взаємозв'язок ціноутворення з елементами комерційної політики фірми, а також розробляти цінову стратегію підприємства із врахуванням фактору ризику.


Маркетинговий аудит
Дисципліна покликана надати студентам науково-теоретичні знання та практичні навички з організації і проведення маркетингового аудиту, навчити методологічним та організаційним прийомам його використання за сучасних умов маркетингової діяльності підприємства. Попередні курси: Маркетинг, Стратегічне управління, Маркетингова товарна, цінова, комунікаційна політики, Інфраструктура товарного ринку


Маркетинговий менеджмент
Дисципліна дозволяє опанувати сучасним досвідом управління міжнародними (транснаціональними) корпораціями. Глобалізація економіки, розширення сфери діяльності міжнародних корпорацій в Україні та зростання масштабів зовнішньоекономічній діяльності українських підприємств вимагає формування у вітчизняних фахівців навичок розв'язання проблем міжнародного менеджменту. Дисципліна спрямована на формування у студентів компетентності щодо: сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту; сучасних технологій управління міжнародними корпораціями; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах. Попередні курси: менеджмент, управління персоналом, фінанси підприємства, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент


Маркетинговий менеджмент
Дисципліна дозволяє опанувати сучасним досвідом управління міжнародними (транснаціональними) корпораціями. Глобалізація економіки, розширення сфери діяльності міжнародних корпорацій в Україні та зростання масштабів зовнішньоекономічній діяльності українських підприємств вимагає формування у вітчизняних фахівців навичок розв'язання проблем міжнародного менеджменту. Дисципліна спрямована на формування у студентів компетентності щодо: сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту; сучасних технологій управління міжнародними корпораціями; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах. Попередні курси: менеджмент, управління персоналом, фінанси підприємства, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент


Маркетингові дослідження
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра-маркетолога. Містить певне коло знань у галузі маркетингу, а саме: процес постановки цілей маркетингового дослідження, збору, аналізу об'єктивної ринкової інформації за допомогою статистичних методів та розробка рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень відносно будь-яких елементів продуктово-ринкової стратегії фірми.


Маркетингові дослідження
Розглядається процес постановки цілей дослідження, збору, аналізу об’єктивної ринкової інформації та розробки рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень щодо будь-яких елементів продуктово-ринкової стратегії фірми.


Маркетингові комунікації
Професійно-орієнтована дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з маркетингу, а саме: визначення специфіки окремих складових комплексу маркетингових комунікацій (marketing-mix); механізм запуску успішної рекламної кампанії; розрахунок ефективності від реалізації інтегрованих маркетингових комунікацій на практиці; формування медіа-плану для конкретного підприємства; розробка альтернативних сценаріїв рекламної кампанії.


Математичне моделювання в маркетингу
Дисципліна розрахована на формування та розв'язок основних маркетингових задач за допомогою сучасних технологічних засобів обробки інформації та відповідних прикладних програм. Виконання кейсів та ситуаційних завдань відбувається за допомогою програмного забезпечення CRM OneBox Marketing Analytic 6. Багатофункціональна система OneBox, дозволяє оптимізувати управління бізнесом і вести повний контроль діяльності співробітників. Новий додаток поєднує дві системи - CRM і ERP. CRM-система, що є частиною дозволяє провести аналіз клієнтської бази, а також краще зрозуміти її інтереси і переваги. Інструментарій OneBox допомагає в стратегічному плануванні роботи компанії і розстановці її пріоритетів. Також курс формуватиме поглиблення практичних навичок у створенні та роботі з інформаційною базою при виконанні конкретних функцій і процедур управління маркетингом: аналізу продажів, формування економетричних моделей та прогнозування, сегментації споживачів, стратегічного портфельного аналізу при розробці нових продуктів та інше.


Менеджмент
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з економіки та підприємництва. Розглядає науково-прикладні підходи до організації процесів управління організацією, а саме функції управління, планування та організація діяльності, мотивація, управлінський контроль, стилі і методи керівництва, концепції прийняття управлінських рішень, а також психологічні аспекти управлінської діяльності. Попередні курси: мікроекономіка, економіка підприємства


Менеджмент
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з економіки та підприємництва. Розглядає науково-прикладні підходи до організації процесів управління організацією, а саме функції управління, планування та організація діяльності, мотивація, управлінський контроль, стилі і методи керівництва, концепції прийняття управлінських рішень, а також психологічні аспекти управлінської діяльності. Попередні курси: мікроекономіка, економіка підприємства


Менеджмент
Функції управління, методи відбору й оцінки кадрів, стилі і методи керівництва, концепції прийняття управлінських рішень. Моделі взаємодії зовнішнього середовища з організацією, методи стратегічного управління і планування. Мотивація та контроль у менеджменті, психологічні аспекти управлінської діяльності.


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Менеджмент наукових проектів


Менеджмент персоналу


Мерчендайзинг **


Методи дослідження споживчих мотивацій
Методика здійснення маркетингових досліджень споживчих мотивацій щодо певного товару. Процес постановки цілей дослідження, збору, аналізу об’єктивної ринкової інформації та розробки рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень відносно будь-яких елементів продуктово-ринкової стратегії фірми. Студенти опановують навички роботи з відповідним програмним забезпеченням.


Методика викладання маркетингу у вищій школі
У сучасних умовах реформування системи освіти України набула актуальності проблема профпідготовки фахівців. Її розв'язання полягає у відродженні українським суспільством національної ідеї, відкритості зарубіжному досвіду, утіленні перспективних технологій розвитку, навчання, викладання у ВНЗ. У цьому процесі особливої актуальності та визначального значення набувають методика, методи, технології та техніки викладання дисциплін у ВШ.


Методологія наукових досліджень в маркетингу
З метою забезпечення ефективного розвитку економіки України та її регіонів пропонується інвестиційно-інноваційна стратегія, економічне зростання, що ґрунтується на формуванні інтелектуального потенціалу і широкому використанню в економічній діяльності досягнень науки і техніки. Для розвитку науково-технічної сфери створені основні правові, організаційні і фінансові засади, які визначені в законах України. Науково-технічні досягнення в значній мірі визначатимуться сукупністю наукових досліджень, до яких повинна залучатись талановита молодь - випускники вищих навчальних закладів. Перші навички з науково-дослідної діяльності студенти можуть отримати беручи участь у наукових дослідженнях, що проводяться в межах вищих навчальних закладів. Все це спонукає до необхідності вивчення такої дисципліни як "Методологія наукових досліджень в маркетингу". Вміння самостійно ставити і вирішувати нові завдання та творчо використовувати досягнення науки і техніки у практичній діяльності важливо усім майбутнім спеціалістам. Тому сучасному студенту необхідні основні знання з проведення наукових досліджень.


Міжнародний маркетинг
Дисципліна спрямована на розвиток у фахівців навичок реалізації функцій та завдань маркетингу в крос-культурному середовищі. Дисципліна вивчає особливості формування комплексної системи дослідження міжнародного середовища, процедуру вибору компанією зарубіжних ринків та їх сегментації; методи виходу компанії на зовнішні ринки; принципи організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах маркетингу. Попередні курси: маркетинг, товарна маркетингова політика, ділова етика, маркетингові дослідження


Міжнародний маркетинг
Дисципліна спрямована на розвиток у фахівців навичок реалізації функцій та завдань маркетингу в крос-культурному середовищі. Дисципліна вивчає особливості формування комплексної системи дослідження міжнародного середовища, процедуру вибору компанією зарубіжних ринків та їх сегментації; методи виходу компанії на зовнішні ринки; принципи організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах маркетингу. Попередні курси: маркетинг, товарна маркетингова політика, ділова етика, маркетингові дослідження


Міжнародний менеджмент
Курс буде цікавий як для студентів-економістів, так і студентів інших спеціальностей, які мають інтерес до особливостей менеджменту і маркетингу міжнародних компаній та суб'єктів малого і середнього бізнесу. Курс є актуальним з огляду на прагнення України зміцнити свій експортний потенціал. Головними напрямами вивчення цього курсу є: Форми виходу компанії на міжнародні ринки; Дослідження міжнародного середовища та здійснення вибору зарубіжного ринку для експорту; Способи укладання міжнародного контракту. Оферти та запити; Оформлення зовнішньоторговельного договору; Зміст термінів Інкотермс-2010; Культурні відмінності країн та їх відбиття на комунікаціях Міжнародна торгівля правами інтелектуальної власності (ліцензійна та франчайзингова діяльність; Методологія складання експорт-плану. Попередні курси (бажано): менеджмент, маркетинг.


Міжнародний менеджмент
Курс буде цікавий як для студентів-економістів, так і студентів інших спеціальностей, які мають інтерес до особливостей менеджменту і маркетингу міжнародних компаній та суб'єктів малого і середнього бізнесу. Курс є актуальним з огляду на прагнення України зміцнити свій експортний потенціал. Головними напрямами вивчення цього курсу є: Форми виходу компанії на міжнародні ринки; Дослідження міжнародного середовища та здійснення вибору зарубіжного ринку для експорту; Способи укладання міжнародного контракту. Оферти та запити; Оформлення зовнішньоторговельного договору; Зміст термінів Інкотермс-2010; Культурні відмінності країн та їх відбиття на комунікаціях Міжнародна торгівля правами інтелектуальної власності (ліцензійна та франчайзингова діяльність; Методологія складання експорт-плану. Попередні курси (бажано): менеджмент, маркетинг.


Міжнародний менеджмент та маркетинг **


Національна економіка


Оглядовий курс лекцій до комплексного кваліфікаційного екзамену


Операційний менеджмент
Студенти здобувають необхідні знання про вплив соціального оточення на розвиток психічних захворювань, а також на корекцію, лікування й адаптацію психічнохворих людей у суспільстві.


Основи економіки соціальної сфери


Основи менеджменту
Функції управління, методи прийняття управлінських рішень, стилі керівництва, методи управління в конфліктних ситуаціях та умовах ризику, оцінка ефективності управлінських рішень.


Основи менеджменту


Основи менеджменту і адміністрування
Дисципліна до опанування знаннями і навичками в сферах організації та управління діяльністю суб'єктів господарювання. Розглядає наукові підходи до організації процесу управління та побудови системи управління підприємством; наукові підходи до проектування організації, управління організаційними змінами, людськими ресурсами, мотивацією персоналу; вивчає етапи та методи здійснення управлінського контролю над бізнес-процесами, системами та підсистемами управління, досліджує процес ділової кар'єри та поняття лідерства.


Основи менеджменту та адміністрування


Основи підприємництва
При вивченні дисципліни розглядаються зміст, принципи та види підприємницької діяльності, певна увага приділяється висвітленню засобів створення власної справи, маркетинговій орієнтації підприємницької діяльності, бізнес-плануванню й використанню принципів менеджменту. В результаті вивчення дисципліни у студентів формуються базові компетенції з питань теорії і практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин.


Основи підприємництва та бізнес-планування
У результаті вивчення дисципліни " Основи підприємництва та бізнес-планування" студент має отримати глибокі знання з теорії та практики корпоративного та банківського проектного управління в умовах ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття управлінських рішень щодо фінансового забезпечення проектів суб'єктами господарювання. також, вивчається методика створення та організації власного бізнесу; формування у студентів теоретичної бази та практичних навичок, необхідних для подальшого оволодіння практикою складання бізнес-плану. Вивчення особливостей та шляхів шляхів удосконалення підриємництва в Україні.


Основи підприємництва та бізнес-планування
У результаті вивчення дисципліни " Основи підприємництва та бізнес-планування" студент має отримати глибокі знання з теорії та практики корпоративного та банківського проектного управління в умовах ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття управлінських рішень щодо фінансового забезпечення проектів суб'єктами господарювання. також, вивчається методика створення та організації власного бізнесу; формування у студентів теоретичної бази та практичних навичок, необхідних для подальшого оволодіння практикою складання бізнес-плану. Вивчення особливостей та шляхів шляхів удосконалення підриємництва в Україні.


Основи підприємницької діяльності та бізнес-планування


Основи та методи наукових досліджень


Оцінка бізнесу
Основні поняття, теоретичні основи і сучасні дані біохімії мікроорганізмів. Теоретичні та практичні аспекти вивчення біохімічних шляхів метаболізму мікроорганізмів за умов постійного середовища чи його зміни. Методичні підходи, що використовуються для вирішення теоретичних і практичних питань у цій галузі.


Підприємницьке право


Поведінка споживача
Головною метою курсу є надання знань про напрями розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використання цих механізмів для досягнення мети організації. Розуміння сучасних теорій споживчої поведінки, споживчі потреби та мотивацію, фактори внутрішнього та зовнішнього впливу на прийняття споживачем рішення про купівлю, алгоритм прийняття споживачем рішення про купівлю, поведінкову реакцію на покупку, моделі поведінки споживача на споживчому та промисловому ринках, їхню специфіку.


Практика навчально-професійна
Метою практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь, одержаних під час теоретичного навчання в університеті; формування комплексу навичок та вмінь практичного застосування набутих знань для вивчення діяльності підприємств і організацій. Основною метою перебування студента на практиці є збір матеріалів для подальшого аналізу дослідження та написання випускної роботи.


Практика науково-дослідна
Закріплення теоретичні знання на місцях практики; виконання завдання згідно програми практики, застосовувати методи економічної діяльності на підприємствах, в організаціях та установах; збирання, систематизація необхідних матеріалів формувати комплекс практичних навичок та вмінь з управління маркетинговою діяльністю підприємств і організацій; підготовка до державної атестації.


Практика педагогічна
Ознайомлення зі спеціальною літературою, в тому числі з педагогіко-методичною. Асистування викладачам та керівникам у підготовці та проведені семінарських занять, засідань наукових гуртків, керівництві та написанні курсових робіт, перевірці та оцінці письмових контрольних а курсових робіт. Підготовка текстів лекцій, планів-конспектів семінарських занять з різних навчальних дисциплін. Читання пробної лекції (1 год.). Проведення за участю керівників практики 2-х семінарських занять, які мають бути відрецензовані керівниками і на які запрошуються викладачі кафедри.


Практика переддипломна
Курс спрямований на розвиток знань та вмінь проведення управлінського дослідження в охороні здоров’я і побудований у форматі семінару-тренінгу. В ході курсу студенти будуватимуть дизайни та проводитимуть власні дослідження, робитимуть пошук літератури щодо певних наукових проблем, оцінюватимуть реальні дослідження, опубліковані дані досліджень тощо.


Практика переддипломна
Мета переддипломної практики – підготувати й проаналізувати матеріали для написання кваліфікаційної роботи відповідно до обраних напрямків.


Практика переддипломна


Промисловий маркетинг
Нормативна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців з маркетингу. Метою дисципліни є усвідомлення сучасної методології та інструментарію промислового маркетингу. Предметом дисципліни є взаємовідносини, які складаються між суб'єктами промислового ринку в процесі маркетингової діяльності. Студент може ефективно використовувати знання і навички, набуті під час вивчення курсу, у практиці маркетингового управління національними компаніями.


Психологія управління
Метою вивчення курсу є засвоєння студентами основних підходів в управлінні персоналом, видів конфліктів, які виникають, а також з'ясування місця цієї дисципліни як складової сучасної теорії управління бізнесом та ознайомлення з методологією комплексного управління компанією. Завданнями, які ставляться перед студентами, що вивчають дану дисципліну, є виявлення закономірностей, причинно-наслідкових зв'язків та альтернативності запобігання та управління конфліктами в колективі, оволодіння студентами вміння практично застосовувати набуті теоретичні знання щодо психологічних особливостей при управлінні колективом.


Психологія управління
Метою вивчення курсу є засвоєння студентами основних підходів в управлінні персоналом, видів конфліктів, які виникають, а також з'ясування місця цієї дисципліни як складової сучасної теорії управління бізнесом та ознайомлення з методологією комплексного управління компанією. Завданнями, які ставляться перед студентами, що вивчають дану дисципліну, є виявлення закономірностей, причинно-наслідкових зв'язків та альтернативності запобігання та управління конфліктами в колективі, оволодіння студентами вміння практично застосовувати набуті теоретичні знання щодо психологічних особливостей при управлінні колективом.


Рекламний менеджмент
Мета дисципліни сформувати знання з рекламного бізнесу, швидко реагувати на зміни ринкової ситуації, уживати відповідних заходів для нейтралізації конкурентів, коригувати свою діяльність згідно зі змінами вимог покупців. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - які завдання організації вирішує рекламний менеджмент; - практичні методи, технології і прийоми реклами; - прийоми роботи із засобами масової комунікації та інформації; - повинен знати і використовувати прийоми впливу на масову та спеціалізовані аудиторії, а також представляти всі нюанси взаємин з конкретним індивідом; - представляти роль і місце рекламного менеджменту в маркетинговій і конкурентних стратегіях фірми; У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: - ставити і вирішувати стратегічні завдання рекламного менеджменту; - структурувати мету і виробляти в рамках базової стратегії функціональні стратегії рекламної компанії, а також вміти користуватися мікростратегіямі на рівні операцій; - володіти арсеналом комунікаційних технологій, у тому числі майстерністю журналістики, редагуванням, ораторським і дизайнерським мистецтвом, методами спілкування; - застосовувати отримані знання та навички в практичній роботі, в тому числі формувати і впливати на громадську думку, враховувати суспільний настрій, структурувати аудиторію, позиціонувати організацію та її продукцію.


Рекламний менеджмент
Мета дисципліни сформувати знання з рекламного бізнесу, швидко реагувати на зміни ринкової ситуації, уживати відповідних заходів для нейтралізації конкурентів, коригувати свою діяльність згідно зі змінами вимог покупців. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - які завдання організації вирішує рекламний менеджмент; - практичні методи, технології і прийоми реклами; - прийоми роботи із засобами масової комунікації та інформації; - повинен знати і використовувати прийоми впливу на масову та спеціалізовані аудиторії, а також представляти всі нюанси взаємин з конкретним індивідом; - представляти роль і місце рекламного менеджменту в маркетинговій і конкурентних стратегіях фірми; У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: - ставити і вирішувати стратегічні завдання рекламного менеджменту; - структурувати мету і виробляти в рамках базової стратегії функціональні стратегії рекламної компанії, а також вміти користуватися мікростратегіямі на рівні операцій; - володіти арсеналом комунікаційних технологій, у тому числі майстерністю журналістики, редагуванням, ораторським і дизайнерським мистецтвом, методами спілкування; - застосовувати отримані знання та навички в практичній роботі, в тому числі формувати і впливати на громадську думку, враховувати суспільний настрій, структурувати аудиторію, позиціонувати організацію та її продукцію.


Ризик-менеджмент
Мета дисципліни - пояснити сутність ризику в комерційних заходах організації; методику аналізу можливого впливу факторів ризику та симптомів кризових ситуацій; методику прийняття стратегічних рішення з урахуванням концепції корисності та ризику; методику визначення стратегій розвитку підприємства з урахуванням прийнятного рівня ризику.


Розробка дисертаційного проекту


Ситуаційний менеджмент
Мета дисципліни - засвоєння методологічних основ си туаційного підходу для формування системи знань і вмінь прийняття управлінських рішень, заснованих на аналізі і прогнозуванні тенден цій розвитку конкретних ситуацій, а також надання пропозицій і ре комендацій щодо можливих варіантів поведінки в них.


Ситуаційний менеджмент
Мета дисципліни - засвоєння методологічних основ си туаційного підходу для формування системи знань і вмінь прийняття управлінських рішень, заснованих на аналізі і прогнозуванні тенденцій розвитку конкретних ситуацій, а також надання пропозицій і рекомендацій щодо можливих варіантів поведінки в них.


Соціальна відповідальність
Метою вивчення дисципліни є формування у фахівців базових знань з теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності бізнесу і набуття ними відповідних професійних компетенцій, які забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Впродовж вивчення дисципліни слухачі знайомляться з загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства, з основами реалізації інструментарію формування та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в організації.


Соціальний маркетинг


Соціальний маркетинг


Соціальний менеджмент


Стратегічне управління підприємством
Опанування дисципліни передбачає розробку і обґрунтування заходів і планів досягнення визначених цілей, в яких врахований технічний, фінансовий і трудовий потенціал підприємства, а також його виробничо - збутові можливості. При розробці стратегічних позицій підприємства використовують якісні та кількісні показники. Якісні показники на практиці називають орієнтирами, а кількісні - завданнями. Стратегічне управління передбачає: визначення ключових позицій на перспективу в залежності від поставлених цілей; виділення ресурсів підприємства під стратегічні цілі; створення центрів керівництва кожною стратегічною ціллю; оцінку і стимулювання виробничих підрозділів та їх керівників за ступенем досягнення стратегічних цілей.


Стратегічний маркетинг
Мета даного курсу - набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо стратегічного аналізу умов конкуренції, оцінки перспектив конкурентного ринку, методології і методики обґрунтування і вибору ефективних глобальних і функціональних стратегій маркетингу, спрямованих на досягнення стратегічних маркетингових цілей підприємств з урахуванням стратегічних маркетингових цілей підприємства з урахуванням ринкових вимог і його можливостей.


Стратегічний менеджмент
Опанування дисципліни передбачає розробку і обґрунтування заходів і планів досягнення визначених цілей, в яких врахований технічний, фінансовий і трудовий потенціал підприємства, а також його виробничо - збутові можливості. При розробці стратегічних позицій підприємства використовують якісні та кількісні показники. Якісні показники на практиці називають орієнтирами, а кількісні - завданнями. Стратегічне управління передбачає: визначення ключових позицій на перспективу в залежності від поставлених цілей; виділення ресурсів підприємства під стратегічні цілі; створення центрів керівництва кожною стратегічною ціллю; оцінку і стимулювання виробничих підрозділів та їх керівників за ступенем досягнення стратегічних цілей.


Стратегія збільшення вартості фірм


Сучасні принципи споживчої культури
Культура споживача в умовах економічного обігу. Поняття, структура і сутність поведінки споживача. Фактори впливу на споживача. Моделі формування рішення споживача. Маркетингові інструменти впливу на споживчу культуру. Поведінкова реакція покупців. Дослідження споживчої культури.


Теорія поведінки споживачів


Теорія прийняття управлінських рішень
Висвітлюються закономірності психологічних стосунків і поведінки людей в організації, психологічні закономірності управлінської діяльності. Мета курсу - навчити студентів здійснювати психологічний аналіз особистості та міжособистісних взаємин у групах, визначати засоби оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі.


Торговельний маркетинг
Мета даного курсу - дати поглиблені знання майбутнім маркетологам з теорії і практики, методам і техніці маркетингу в торгівлі (мерчендайзингу). Мерчандайзинг є серцевиною роздрібної торгівлі, оскільки головним його завданням є питання розміщення товарів в торговельному залі та планування заходів по стимулюванню збуту. Акцентування уваги покупця на визначених видах товару або брендах. Спеціальна викладка-представлення товару для активізації "імпульсних покупок". Попередні курси: маркетинг, маркетингова політика комунікацій, маркетингова товарна політика.


Управління конфліктами зі споживачами **


Управління персоналом
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів розглядає сучасні концепції управління персоналом в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища.


Управління персоналом
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з економіки та підприємництва. Розглядає наукові підходи до організації управління персоналом, методики проведення якісного відбору претендентів на відповідні посади, кваліфіковане узгодження кадрової політики зі стратегічними цілями організації, методи аналізу й оцінки роботи персоналу, мотивації праці, дослідження процесу ділової кар'єри та поняття лідерства, аналіз особистої тактики менеджерів і керівників організацій та психологічні аспекти кадрової роботи.


Управління поведінкою споживача
Головною метою курсу є надання знань про напрями розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використання цих мехванізмів для досягнення мети організації. Розуміння сучасних теорій споживчої поведінки, споживчі потреби та мотивацію, фактори внутрішнього та зовнішнього впливу на прийняття споживачем рішення про купівлю, алгоритм прийняття споживачем рішення про купівлю, поведінкову реакцію на покупку, моделі поведінки споживача на споживчому та промисловому ринках, їхню специфіку.


Управління поведінкою споживачів **


Управління проектами
Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки його ефективності, вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, інвестиційного аналізу, організації поведінки, системного аналізу.


Управління ризиками
Мета дисципліни - пояснити сутність ризику в комерційних заходах організації; методику аналізу можливого впливу факторів ризику та симптомів кризових ситуацій; методику прийняття стратегічних рішення з урахуванням концепції корисності та ризику; методику визначення стратегій розвитку підприємства з урахуванням прийнятного рівня ризику.


Управління якістю в організаціях


Управління якістю в організаціях


Фінансовий менеджмент
Формування системи знань щодо основних засад теорії фінансового менеджменту; отримання практичних навичок щодо аналізу фінансових результатів, прибутків, інвестицій, грошових потоків підприємств; засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових інструментів та використання фінансового механізму; формування професійних компетентностей з прийняття оптимальних рішень щодо мобілізації фінансових ресурсів підприємств для забезпечення проектної діяльності; використання фундаментальних, теоретичних і практичних знань із внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування; здійснення оцінки фінансових ризиків підприємства для забезпечення нейтралізації та зменшення їх негативного впливу на проектну діяльність підприємств.


© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна