Анотації курсів

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Digital - маркетинг
Дисципліна "Digital-маркетинг" спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики цифрового маркетингу; отримання ними умінь і навичок самостійної розробки стратегій цифрового маркетингу, обрання необхідних каналів та інструментів цифрової маркетингової комунікації, оволодінні необхідними навичками роботи з відповідними ресурсами, програмами, що забезпечують роботу в цифрових мережах, а також зі спеціалізованими інформаційними технологіями та системами в середовищі digital - маркетингу.


Project-менеджмент
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки розглядає сучасні концепції управління проектами. Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки його ефективності, вибору виконавців, розрахунку бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Предметом дисципліни «Project менеджмент» є вивчення конкретних практик ведення проектів, а також супутніх процесів які виникають при цьому – управління якістю, ризиками, бюджетним плануванням часу та ресурсів.


PR-технології в організаціях
Дисципліна "PR-технології в організаціях" є вибірковою. Курс орієнтований на розуміння ролі PR у маркетингу, оволодіння практичними навичками у сфері масових комунікацій, інструментарієм, який формує зовнішній облік компанії; методами оцінки ефективності PR-компанії. Головною метою курсу PR-технології в організаціях - вивчення сучасного інструментарію налагодження комунікацій із зовнішнім та внутрішнім середовищем організації.


Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу
Сутність та сучасна концепція менеджменту та маркетингу, система та характеристики. Ключові фактори ефективного менеджменту. Основні закони ефективних маркетингових кампаній. Сучасні інструменти менеджменту та маркетингу. Маркетинг і загальні бізнес-процеси: роль, взаємозв'язок і вимірювання результатів. Планування, організація та контроль маркетингової діяльності підприємства. Оцінка ефективності маркетингової діяльності. Маркетинг сьогодні в Україні і світі.


Антикризове управління
Антикризове управління – це особлива система управління підприємством, яка спрямована на запобігання або усунення наслідків впливу несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту. Курс націлений на формування у студентів знань про виникнення й механізми переборення різних видів криз та передусім тих, що пов’язані з маркетинговою діяльністю підприємства, проблемами збуту, погіршення положення на ринку, неконкурентоспроможністю, іміджевими втратами, зниженням лояльності споживачів тощо. Завдання курсу: розглянути причини та особливості перебігу криз; вивчити підходи до діагностування криз; навчитися розробляти ефективну систему заходів щодо запобігання дестабілізаційним процесам й подолання наслідків впливу криз


Аспірантський дослідницький семінар


Бізнес планування у сфері енергозбереження
Метою дисципліни є надання студентам базових теоретичних знань і навичок щодо методів економічного аналізу інженерних рішень, ведення економічних розрахунків та підготовки техніко-економічних обґрунтувань і роботи з науково-технічною та економічною літературою. Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання: знання: - термінології та методів ведення економічних розрахунків; - структури та вимог до розроблення бізнес-планів інвестиційних проектів у сфері енергозбереження; уміння: - використовувати знання економічної теорії, ринкової економіки та макроекономіки під час під час вирішення різних прикладних завдань; - аналізувати стан довкілля та економіки підприємства, а також обирати оптимальні рішення проблем виробництва та використання енергоресурсів; досвід: - ведення економічних розрахунків; - ведення аналізу перспективності використання різних варіантів реалізації проектів у сфері енергозбереження, - ведення аналізу перспективності використання різних типів обладнання та технологій.


Бізнес-планування
Курс "Бізнес-планування" є вибірковою дисципліною для опанування знаннями й навичками з професійної та практичної підготовки бакалаврів менеджерів. Основною метою курсу є формування у студентів системних знань з методології розробки бізнес-планів у діяльності підприємств та контролю їх виконання; засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок бізнес-планування, оволодіння сучасними прийомами бізнес-планування; набуття вмінь і навичок щодо визначення ефективних методів та засобів використання ресурсів підприємства. В процесі вивчення дисципліни "Бізнес-планування" студент набуде компетенції аналізувати склад, структуру й динаміку показників на підприємствах з різними формами власності при розробці бізнес-плану; розроблення й обґрунтовування основних показників, що входять до складу бізнес-плану підприємства; використовувати сучасні методи планування на підприємствах. Дисципліна охоплює повний цикл - від вивчення методологічних основ бізнес-планування до оцінки підприємницьких ризиків, що виникають при реалізації бізнес-ідеї. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший присвячений вивченню концептуальних основ бізнес-планування. Другий рівень охоплює вивчення структури та технології розробки бізнес-планів. Бізнес-планування має свою специфіку і вимагає наявності у менеджерів і учасників бізнес-планування спеціальних навичок і знань.


Бренд-менеджмент
Дисципліна "Бренд-менеджмент" спрямована на формування у студентів теоретичних навичок щодо використання стратегії брендингу, а також застосування практичних вмінь в сучасному бізнесі з метою отримання підприємством довгострокового прибутку. Студенти навчаться використовувати основні моделі та інструменти формування брендів, аналізувати маркетингову ситуацію навколо бренду та розробляти довгострокову стратегію підприємства. Студенти візьмуть участь в розробці та прийнятті управлінських рішень щодо формування, планування та розвитку бренду. Передбачено вивчення етапів формування системи маркетингових комунікацій в сфері бренд-менеджменту, а також методів розвитку торговельних марок та їх перетворення на бренди.


Економіка підприємства
Дисципліна сприяє формуванню у студента сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань з теорії та практики управління, прогнозування і планування результатів діяльності підприємства. Предметом курсу "Економіка підприємств" є вивчення основ операційної, економічної та фінансової діяльності підприємства у їх щільній взаємодії відповідно до концепції сучасного менеджменту, а також формування у студента розуміння того, як виявляти резерви підвищення ефективності діяльності підприємства, зокрема здійснювати обґрунтування ефекту, ефективності й результативності рішень у відповідній функціональній сфері.


Економіка праці
Курс "Економіка праці" дозволяє сформувати систему знань з теоретичних основ і нормативно-правових положень економіки праці та соціально-трудових відносин, а також отримати практичні навички з організації та управління працею на мікрорівні, враховуючи інституційні й макроекономічні чинники та стан ринку праці. Основна увага приділяється вивченню методичних положень функціонування, розвитку і регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві, оптимального використання робочої сили на макрорівні і трудових ресурсів на мікрорівні, підвищення продуктивності та ефективності праці. Дисципліна охоплює повний цикл - від макроекономічних й інституційних чинників соціально-трудових відносин і економіки праці до формування ефективної системи використання трудового потенціалу підприємства. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший рівень розкриває значення праці, сутність та чинники формування трудового потенціалу на макрорівні і ринку праці, а також інституційні та нормативно-правові засади соціально-трудових відносин і економіки праці. Другий рівень передбачає засвоєння основних положень оплати праці, її організації та нормування, формування системи соціально-трудових відносин, перш за все в контексті соціального партнерства, забезпечення соціального захисту населення, визначення продуктивності та ефективності праці, опанування планування праці та підготовки відповідної звітності. Курс "Економіка праці" в комплексі зі знаннями, набутими при вивченні інших дисциплін, фокусує їх для формування компетенцій щодо оцінки макроекономічних та інституційних чинників економіки праці і соціально-трудових відносин на підприємстві, аналізу процесів, що відбуваються в соціально-трудовій сфері національної економіки та на ринку праці, практичних вмінь і навичок щодо управління працею на макро- і макрорівнях.


Економічний аналіз
Сучасні методики економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів. Системне оцінювання діяльності організації, виявлення внутрішніх резервів національного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.


Емоційний інтелект
Опанування курсу "Емоційний інтелект" сприяє розвитку усвідомленості, емоційної компетентності, внутрішньої стійкості та зрощує вміння вибудовувати стосунки з собою, іншими людьми, світом в умовах нової реальності.


Енергетичний аудит
Метою вивчення курсу "Енергетичний аудит" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та проведення енергетичного аудиту. Під час вивчення курсу студенти отримають також практичні навички щодо збирання та аналізу економічної та технічної інформації щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Буде також проаналізовано типові помилки під час проведення енергетичного аудиту, що їх зазвичай припускаються енергоаудитори в Україні та за кордоном. Зокрема щодо думки ніби-от енергоаудит - це тільки розроблення енергоощадних заходів Під час вивчення курсу студенти отримають знання щодо організації та проведення енергетичного аудиту : - підприємств; - галузей економіки; - території (міста, регіону та економіки України в цілому). З урахуванням проблем тарифної політики буде представлено підходи до проведення аудиту енергетичного складника тарифів підприємств енергетики та житлово-комунального господарства.


Злиття та поглинання корпорацій
Курс "Злиття та поглинання корпорацій" дозволяє сформувати систему знань з теорії інтеграції бізнесу шляхом злиття і поглинання компаній як можливої стратегії їх розвитку та отримати навички практичного застосування щодо основних форм і методів угод M&A. Основна увага приділяється вивченню нормативно-правового, інституційного і методичного забезпечення злиття і поглинання корпорацій, освоєнню організаційних і економічних засад здійснення угод M&A. Дисципліна охоплює повний цикл - від історичних аспектів розвитку ринку M&A до організаційно-економічного механізму угод злиття і поглинання. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні та історичні аспекти ринку M&A, принципові ознаки і види злиттів та поглинань, мотиви і чинники M&A, інституційне забезпечення процесу. Другий рівень дозволяє апробувати отримані знання шляхом їх практичного застосування в частині освоєння організаційних засад угод M&A, поетапної процедури і механізму злиття і поглинання, визначення економічної ефективності угоди M&A. Знання, предбачені курсом "Злиття та поглинання корпорацій", в комплексі зі знаннями інших дисциплін фокусуться на формуванні компетенцій щодо злиття та поглинання корпорацій в контексті обґрунтування альтернативної органічному зростанню стратегії.


Інвестиційний менеджмент
Курс спрямований на формування цілісної системи знань з теорії та практики управління інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики забезпечення суб'єктів господарювання інвестиційними ресурсами, формування логіки прийняття управлінських рішень реального і фінансового інвестування, ознайомлення з сучасними інвестиційними інструментами, які використовуються у вітчизняній і світовій практиці.


Інноваційний маркетинг
Курс "Інноваційний маркетинг" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей використання новітніх інструментів маркетингу. Основна увага приділяється формуванню спеціальних знань з теорії та методології; опанування знаннями і навичками у галузі інноваційного маркетингу, а саме: ознайомлення з принципами розробки та використання сучасних інструментів в маркетингу. Дисципліна охоплює повний цикл - від поняття до аналізу сучасних прогресивних методик та підходів, визначення ефективності використання найновіших технологій для досягнення цілей маркетингу. Дисципліна передбачає багато практичних завдань та досліджень. Дисципліна "Інноваційний маркетинг" поєднує знання, набуті під час вивчення дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства", "Інтелектуальна власність".


Інноваційний менеджмент
Дисципліна "Інноваційний менеджмент" дозволяє сформувати систему знань щодо сучасних форм керування інноваційними процесами на будь-якому рівні за допомогою їх якісної й кількісної зміни в результаті застосування адекватних методів організації та керування, що забезпечують єдність науки, техніки, виробництва й споживання, тобто задоволення суспільних потреб в інноваційному продукті. Програмою дисципліни передбачено два модулі. Перший розкриває теоретико - методичні засади інноваційного менеджменту, що дозволяє побачити еволюція інноваційного процесу в контексті соціально-економічної трансформації суспільства та обумовлюється складністю і багатогранністю проблем інноваційної сфери.. Другий модуль дозволяє практично реалізувати і управляти інноваційними ідеями і проектами за допомогою існуючих інструментів, методів і способів інноваційного менеджменту.


Інноваційний розвиток підприємств
Курс "Інноваційний розвиток підприємства" дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок з інноваційної діяльності підприємства в сучасних економічних умовах, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики; опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, методів організації, планування, маркетингу і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах. При проведенні занять необхідно забезпечити глибоке засвоєння студентами основ управління підприємством у ринкових умовах, що базується на ефективному використанні інноваційного потенціалу підприємства.


Інноваційний розвиток підприємства
Курс "Інноваційний розвиток підприємства " дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок з інноваційної діяльності підприємств в сучасних економічних умовах, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики; опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, методів маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах. При проведенні занять необхідно забезпечити глибоке засвоєння студентами основ маркетингового управління підприємством в ринкових умовах, що базується на ефективному використанні інноваційного потенціалу підприємства.


Інтелектуальна власність
Метою вивчення курсу є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. Об'єктом вивчення дисципліни є сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні вміти визначити: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності; - вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; - процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.


Інтернет-маркетинг
Дисципліна "Інтернет-маркетинг" спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики Інтернет-маркетингу та електронної комерції ; отримання ними комплексного розуміння, що включає в себе поняття "Інтернет-маркетинг"; умінь і навичок самостійної роботи з сучасними інструментами , що використовує Інтернет-маркетинг з метою просування комерційних проектів; обрання для електронної комерції відповідних каналів цифрової маркетингової комунікації в мережі Internet; оволодінні необхідними навичками роботи з програмними продуктами, які використовує Інтернет-маркетинг.


Інформаційні системи та технології в маркетингу
Курс "Інформаційні системи та технології в маркетингу" дозволяє сформувати систему теоретичних знань з основ організації та функціонування інформаційних систем маркетингу (ІСМ), сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв'язання основних маркетингових задач, а також набуття практичних навичок використання інформаційних систем та технологій у процесі управління маркетингом. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін Попередні курси: "Інформатика", "Економетрія", "Маркетинг".


Інформаційні технології підтримки управлінських рішень
Курс "Інформаційні технології підтримки управлінських рішень на підприємстві" набуття теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування сучасних технологічних засобів оброблення даних та інформаційних технологій розв'язання основних управлінських задач, а також набуття практичних навичок використання відповідного програмного забезпечення та технологій для обґрунтування управлінських рішень в організаціях та компаніях. Основним напрямом удосконалення управління діяльністю компанії є створення інформаційних систем, які базуються на сучасних апаратно-програмних засобах, інформаційних технологіях, розподіленому обробленні даних у мережах, на використанні економіко- математичних методів і моделей та систем підтримки прийняття рішень. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін: "Інформатика", "Статистика", "Основи менеджменту та адміністрування".


Історія розвитку управлінської науки
Дисципліна «Історія розвитку управлінської науки» дозволяє сформувати систему теоретичних знань з менеджменту в цілому та отримати практичні навички для інтерпретації сучасних подій на основі минулого досвіду. Основна увага приділяється вивченню особливостей управлінських революцій та дослідженню основних наукових положень провідних науковців різних шкіл. Дисципліна охоплює повний цикл – від виникнення поняття «менеджмент» до аналізу сучасних прогресивних методів в управлінні. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває роль та значення управлінської науки, основні етапи формування управлінської діяльності, аналіз наукових шкіл з менеджменту, оцінку сучасного розвитку управлінської наукової думки. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Кваліфікаційна робота
Процес навчання за програмою "бакалавр" завершується підготовкою і публічним захистом кваліфікаційної роботи. З одного боку, це форма державного контролю засвоєння студентами знань і набутих умінь, а, з іншого, - кульмінаційний етап становлення майбутнього бакалавра, можливість самоствердження випускника як компетентного фахівця, здатного розв'язувати комплексні проблеми маркетингової діяльності й отримати від державної екзаменаційної комісії (ДЕК) офіційне підтвердження рівня своєї кваліфікації. Кваліфікаційна робота належить до категорії самостійних наукових досліджень, основу яких становить моделювання вже відомих рішень. Виконання такої роботи спрямоване не стільки на вирішення наукових питань, скільки на свідчення того, що її автор навчився самостійно вести науковий пошук, аналізувати досліджувану проблему, знаходити найдоцільніші способи і прийоми її розв'язання. Метою виконання кваліфікаційної роботи спеціальності 075 у "Маркетинг" є закріплення набутих в процесі навчання теоретичних знань з фундаментальних положень економічної теорії, теорії фінансів, менеджменту і маркетингу на мікро- і макрорівні та практичних навиків, необхідних для подальшої самостійної наукової та виробничої діяльності. Для досягнення цієї мети майбутній фахівець у кваліфікаційній роботі відповідно до обраної теми повинен продемонструвати: 1) знання теорії питання і вміння їх використовувати стосовно поточних явищ і процесів; 2) здатність до самостійної дослідницької і практичної роботи в обраній сфері діяльності; 3) уміння збирати, систематизувати, узагальнювати та аналізувати економічну інформацію, робити практичні висновки та розробляти заходи щодо поліпшення маркетингової діяльності конкретного об`єкта дослідження; 4) уміння під час захисту переконливо і в доступній формі викласти основні положення роботи, свої висновки і пропозиції.


Конкурентна розвідка
Курс «Конкурентна розвідка» є вибірковою дисципліною, що дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок для визначення поточної ринкової позиції компаній-конкурентів (частка ринку, дохід, к-ть клієнтів, маржинальність, ринкові переваги, в тому числі ті, що є комерційними таємницями) та їхніх намірів, використовуючи інструменти переважно відкритих джерел (OSINT), але не обмежуючись ними. Розглядається методика формування джерельної бази для проведення розвідки, інструменти та підходи для роботи із джерелами, а також вміння робити висновки на основі обробки джерел. Основна увага приділяється формуванню вмінь щодо розробки плану розвідувального завдання і його проведення з використанням мінімальних часових та грошових ресурсів. Курс буде корисним для тих, хто займається академічними дослідженнями, журналістськими розслідуваннями, формує стратегію розвитку компанії. Дисципліна передбачає багато практичних завдань, рольову гру (war-gaming), групове дослідження. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Маркетингові дослідження», «Маркетинг».


Конкурентоспроможність підприємств
Динамічна зміна зовнішнього середовища та ринкова кон’юнктура змушує підприємства постійно розвивати конкурентні переваги. Історія зростання і банкрутств відомих підприємств свідчить про те, що навіть володіння конкурентною продукцією не дозволяє їм припинити опікуватися питаннями конкурентоспроможності. Дисципліна “Конкурентоспроможність підприємств” спрямована на вивчення основ аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, чинників конкурентоспроможності, а також розуміння їх взаємозв’язків. Дисципліна “Конкурентоспроможність підприємств” - є обов’язковою для вивчення студентами, які навчаються на бакалаврській програмі з менеджменту, а також рекомендованою для студентів, які здобувають фахову економічну освіту, чи цікавляться природою конкурентної боротьби. Під час вивчення дисципліни «Конкурентоспроможність підприємств» передбачається розглянути теоретичні аспекти та розв’язати практичні ситуації з питань, пов’язаних із зовнішнім оточенням підприємства, формування та реалізації стратегії підприємства на основі наявних конкурентних переваг; здійснення аналізу діяльності підприємства.


Корпоративне управління
Сутність курсу «Корпоративне управління» полягає в опануванні принципів корпоративного управління; опануванні навичками формування організаційної культури корпоративного типу; формуванні умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями; формуванні навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ; опануванні навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контролінгу; формуванні навичок трансформації систем управління АТ.


Креативний менеджмент
Курс передбачає формування у студентів креативного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до інноваційних задач, набуття знань та навичок в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації. В межах вивчення даного курсу студенти отримають знання з управління креативними процесами на підприємствах. Викладання курсу враховує існуючий закордонний і вітчизняний досвід в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця.


Культура ведення бізнесу
Курс дозволяє сформувати систему теоретичних знань з бізнес-мислення, оволодіння інструментарієм ділової культури і формування корпоративної культури організації. Дисципліна передбачає опанування студентами знань та навичок з фахової підготовки фахівця з управління та бізнес-адміністрування. Містить певне коло знань у галузі ділового етикету та протоколу, а також національні особливості ділового спілкування в різних країнах світу.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Курсова робота стимулює розвиток творчого мислення та навичок самостійної науково-дослідної роботи і є важливою ланкою у системі опанування студентами спеціальності "Менеджмент". Завдяки цьому студент має засвоїти основні принципи і механізми функціонування окремих економічних суб'єктів, аналізувати взаємовідносин між ними, оцінювати роль держави в проведенні економічної політики на мікрорівні, навчитися грамотно і логічного викладати засвоєний матеріал, аргументовано і зрозуміло висвітлювати власну думку, застосовувати теоретичні знання для практичного вирішення конкретних економічних завдань, приймати необхідні управлінські рішення та розуміти механізм функціонування сучасної економіки. Зміст такої форми навчання, як курсова робота обумовлює її функції, базисом яких є набуття студентами навичок: - підбирати, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію в межах об'єкта та предмета дослідження; - виявляти та досліджувати базові та похідні причини виникнення певних економічних явищ, з'ясовувати їх вплив на об'єкт і предмет дослідження; - поглиблення, систематизування і закріплення теоретичних знань; - вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми; - відпрацювання навичок самостійної роботи з елементами творчого пошуку, ініціативності; - розвиток навичок пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; - застосовування методів менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації; - розробляти пропозиції щодо вирішення існуючих проблем з можливістю їх застосування в умовах національної економіки. Курсова робота відображає результати самостійно проведеного студентом наукового дослідження. У ній студент повинен показати вміння грамотно і належним чином висвітлювати власні думки, детально та ґрунтовно аналізувати зібрану інформацію та графічно представляти результати аналізу, аргументувати запропоновані рекомендації, правильно і вільно користуватися загальноприйнятою економічною термінологією.


Лідерство в організації
Дисципліна "Лідерство в організації" спрямована на розкриття лідерського потенціалу та побудову ефективної командної роботи.


Логістика
Суть логістики проявляється у пошуку шляхів раціонального просування продукту виробничим ланцюжком: від постачальника до кінцевого споживача. Цей процес передбачає прийняття рішень та контроль на всіх етапах: пошук постачальника; організація виробничої логістики (пересування сировини, комплектуючих, напівфабрикатів між окремими ланками виробничого процесу); зберігання готової продукції на складі; доставка кінцевому споживачу. Навчальна програма дисципліни розрахована на студентів 4 року навчання і включає вивчення базових тем: планування, організацію і контроль руху матеріальних та інформаційних потоків в просторі і в часі на шляху від первинного джерела сировини і матеріалів, внутрішньофірмової їх переробки до виготовлення готової продукції і доведення її до споживача.


Логістичний менеджмент
Метою вивчення дисципліни Логістичний менеджмент є опанування знань базових принципів побудови систем матеріальних потоків та керування ланцюгами постачань. Основними завданнями курсу є оволодіння теоретичними знаннями у сфері логістичного менеджменту за метою пошуку та прийняття найбільш оптимальних логістичних рішень при виконанні загальних виробничих завдань. Предметом вивчення дисципліни є системи матеріальних, інформаційних та фінансових потоків, місце та роль логістичних процесів у оптимізації використання ресурсів та підвищенні ефективності бізнес процесів у ланцюгах постачань.


Магістерська робота
Процес навчання за програмою "магістр" завершується підготовкою і публічним захистом магістерської роботи. З одного боку, це форма державного контролю засвоєння студентами знань і набутих умінь, а, з іншого, - кульмінаційний етап становлення майбутнього магістра, можливість самоствердження випускника як компетентного фахівця, здатного розв'язувати комплексні проблеми маркетингової діяльності й отримати від державної екзаменаційної комісії (ДЕК) офіційне підтвердження рівня своєї кваліфікації. Магістерська робота належить до категорії самостійних наукових досліджень, основу яких становить моделювання вже відомих рішень. Виконання такої роботи спрямоване не стільки на вирішення наукових питань, скільки на свідчення того, що її автор навчився самостійно вести науковий пошук, аналізувати досліджувану проблему, знаходити найдоцільніші способи і прийоми її розв'язання. Метою виконання магістерської роботи спеціальності "Маркетинг" є закріплення набутих в процесі навчання теоретичних знань з фундаментальних положень економічної теорії, теорії фінансів, менеджменту і маркетингу на мікро- і макрорівні та практичних навиків, необхідних для подальшої самостійної наукової та виробничої діяльності. Для досягнення цієї мети майбутній фахівець у роботі відповідно до обраної теми повинен продемонструвати: 1) знання теорії питання і вміння їх використовувати стосовно поточних явищ і процесів; 2) здатність до самостійної дослідницької і практичної роботи в обраній сфері діяльності; 3) уміння збирати, систематизувати, узагальнювати та аналізувати економічну інформацію, робити практичні висновки та розробляти заходи щодо поліпшення маркетингової діяльності конкретного об'єкта дослідження; 4) уміння під час захисту переконливо і в доступній формі викласти основні положення роботи, свої висновки і пропозиції. Магістерська робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань економіки, маркетингу і підприємницької діяльності, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентами досліджень.


Маркетинг
Вивчення дисципліни дає можливість засвоєння теоретичної бази та набуття досвіду маркетингової діяльності в сфері маркетингових досліджень, товарної, цінової, комунікаційної, збутової політики, формування навичок самостійної роботи з літературними джерелами, поглибленням й розширенням економічних знань. Курс «Маркетинг» передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань діяльності підприємства в умовах ринку. є надання знань з питань: - теоретичних та методологічних основ маркетингу; - системного підходу до маркетингу підприємства; - вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу; - організації та здійснення маркетингових досліджень; - сегментування ринку та вибору цільових сегментів; - розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик; - стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу.


Маркетинг I
Значення та місце курсу "Маркетинг І" у навчальному процесі визначається тим, що вона у комплексі з іншими дисциплінами формує необхідний обсяг економічних знань фахівців. Після опанування даного курсу студент повинен знати: - основні поняття, термінологію курсу; - теорію еволюції маркетингової концепції управління; - характеристику основних елементів концепції маркетингу; - характеристику основних складових комплексу маркетингу; - клаисфікацію основних видів маркетингу; - теоретичні засади формування маркетингової товарної, - цінової, комунікаційної та збутової політики; - сновні підходи до планування та контролю маркетингової діяльності.


Маркетинг в індустрії моди
Курс передбачає формування в студентів теоретичних знань та практичних навичок з маркетингу в індустрії моди. З’ясовуються еволюція та основні тенденції розвитку індустрії моди. Аналізуються основні підходи до сегментації споживачів на ринку моди, визначається специфіка роботи з клієнтами в компаніях традиційної та інтернет-торгівлі. З’ясовуються інструменти формування персонального бренду стиліста. Визначаються стратегії управління та взаємозв’язки в системі поставок і закупок в індустрії моди, особливості управління каналами збуту: online, offline, omni-channel. Розглядаються особливості інноваційного маркетингу в індустрії моди та місце креативного дизайну в комплексі маркетингу. З’ясовується сутність трендвотчингу, кулхантингу, форсаи?ту в моді та вплив трендів на моду. Визначаються особливості маркетингових досліджень рітейлерів та брендів в сфері моди. Розглядається механізм розробки маркетингових стратегій компаній в секторі моди класу люкс. Програма курсу дозволить студентам отримати практичні навички в прийнятті ефективних маркетингових рішень щодо завоювання цільових сегментів ринку моди.


Маркетинг впливу (Customer experience)
Вибіркова, професійно-орієнтована дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з маркетингу. "Маркетинг впливу" - це дисципліна, яка розкриває можливості використання всіх форм цифрових каналів для просування продукції або бренду. Розкриваються поняття, види та техніки, що дозволяють інформувати цільову аудиторію не тільки в цифровому просторі, а навіть в оффлайн середовищі. Розглядаються механіки використання найсучасніших інструментів маркетингу для досягнення максимального ефекту інформування та впливу на цільову аудиторії. Наведено механізм оцінки ефективності використання інструментів. До викладання дисципліни залучені лектори-практики з Міжнародної Асоціації Маркетингових Ініціатив, які діляться власним досвідом та надають реальні сучасні кейси до виконання. Особливістю курсу є повністю командна робота над реальними проектами по брифах компаній.


Маркетинг І
Значення та місце курсу "Маркетинг І" у навчальному процесі визначається тим, що вона у комплексі з іншими дисциплінами формує необхідний обсяг економічних знань фахівців. Після опанування даного курсу студент повинен знати: - основні поняття, термінологію курсу; - теорію еволюції маркетингової концепції управління; - характеристику основних елементів концепції маркетингу; - характеристику основних складових комплексу маркетингу; - клаисфікацію основних видів маркетингу; - теоретичні засади формування маркетингової товарної, - цінової, комунікаційної та збутової політики; - сновні підходи до планування та контролю маркетингової діяльності.


Маркетинг інновацій
Курс "Маркетинг інновацій" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розробки та виведенням на ринок нових товарів. Основна увага приділяється формуванню спеціальних знань з теорії та методології; опанування знаннями і навичками з питань планування та організації створення нових товарів та методичних і практичних навичок щодо оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, його функціонально-економічного обґрунтування. Дисципліна охоплює повний цикл - від генерації ідеї до комерціалізації проєктів. Дисципліна передбачає багато практичних завдань та досліджень. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисципліни "Маркетинг", "Маркетингові дослідження", "Маркетингова товарна політика" .


Маркетинг послуг
Курс "Маркетинг послуг" дозволяє сформувати систему знань щодо застосування теоретико-методичних підходів, спрямованих на задоволення потреб та запитів споживачів у нематеріальних формах блага - послугах, шляхом формування ефективних взаємовідносин між споживачами та підприємством і управління на цих засадах процесами виробництва, збуту та споживання послуг, що знаходяться в одній часовій площині, з метою максимізації прибутків підприємства. Основна увага приділяється формуванню вмінь і навичок використання інноваційного маркетингового інструментарію; передбачає багато практичних завдань та досліджень. Мета даного курсу - оволодіння компетентностями щодо застосування теоретико-методичних підходів, спрямованих на задоволення потреб та запитів споживачів у нематеріальних формах блага - послугах, шляхом формування ефективних взаємовідносин між споживачами та підприємством і управління на цих засадах процесами виробництва, збуту та споживання послуг, що знаходяться в одній часовій площині, з метою максимізації прибутків підприємства. Курс спрямований на набуття навичок і умінь щодо загальних принципів і методів орієнтації виробництва і збуту на більш повне ніж конкуренти задоволення існуючих потреб споживачів за допомогою різного роду послуг; дослідження ринку послуг та аналізу результатів дослідження з метою виявлення існуючого і потенційного попиту споживачів; підтримки відповідного очікуваного споживачем середовища обслуговування; теоретико-методичних засад реалізації комплексу маркетингу в сфері послуг; задоволення потреб контактних працівників, що сприяє поліпшенню якості обслуговування клієнтів компанії та формування іміджу підприємства


Маркетинг промислового підприємства
Встановлення особливостей ринку промислових товарів та маркетингових інструментів для використання на цьому ринку промисловим підприємством, організація його діяльності на засадах маркетингу; проведення маркетингових досліджень на промисловому ринку; розроблення продуктових стратегій та стратегій ціноутворення; поширення та просування промислових товарів; розроблення маркетингових програм; управління суб’єктами маркетингу в промисловому ринковому середовищі для ухвалення раціональних рішень на різних рівнях


Маркетингова товарна політика
Курс "Маркетингова товарна політика" дозволяє сформувати систему знань щодо формування і ефективного ведення на маркетингових засадах товарної політики різних суб'єктів господарювання, а також набуття практичних навичок ефективного управління та обґрунтованого застосовування маркетингових методів оптимізації товарної політики з позицій повнішого, ніж конкуренти, задоволення потреб і запитів споживачів. Основна увага приділяється формуванню вмінь і навичок використання інноваційного маркетингового інструментарію; передбачає багато практичних завдань та досліджень. Мета даного курсу - оволодіння компетентностями щодо формування і ефективного управління товарною політикою сучасного підприємства на основі маркетингових методів та організаційно-методичних принципів планування продукту, оптимізації товарної політики, розроблення товарів та послуг ринкової новизни у руслі концепції маркетингу. Курс спрямований на набуття навичок і умінь щодо аналізу товарної політики підприємства і розроблення заходів з підвищення її ефективності, вибору цільового ринку і його обґрунтування, виконання порівняльної оцінки конкурентоспроможності товарів та визначення місця продукту на ринку, розроблення товарних марок, брендів і управління ними, оцінювання якості продукції, розроблення заходів із формування споживчого попиту на конкретні товари, формування системи цілеспрямованого контролю управління якістю, планування та розроблення упаковки.


Маркетингове ціноутворення
Опанування дисципліни дозволяє отримати знання з теорії маркетингового ціноутворення, освоїти методи формування цін і тарифів на товари та послуги, а також набути практичні навички з ціноутворення на підприємствах за різними видами економічної діяльності з метою їх використання у відповідних цілях, в тому числі управління маркетинговою діяльністю підприємства. Значна увага зосереджена на вивченні нормативно-правового забезпечення розрахунку та встановлення цін та тарифів, вивченню складових ціни, в тому числі непрямих податків, освоєнню особливостей маркетингового ціноутворення за різними видами робіт та послуг у різних галузях національної економіки. Окрема увага приділяється державному регулюванню цін та тарифів, врахуванню якісних характеристик при формуванні цін. Дисципліна охоплює варіації ціноутворення на ринках із різним ступенем конкуренції. Структурною побудовою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває суть, значення маркетингового ціноутворення, класифікаційні ознаки та функції цін, основні ціноутворюючі фактори, завдання та методи державного регулювання та контролю за цінами, основні підходи та методи ціноутворення в маркетинговій діяльності підприємств. Другий рівень дозволяє деталізувати та здійснити апробацію отриманих знань шляхом їх застосування на прикладі товарів та послуг, що виробляються (надаються) підприємствами у окремих галузях національної економіки.


Маркетинговий аудит
Опанування дисципліни дозволяє отримати науково-теоретичні та практичні знання і навички з організації та проведення маркетингового аудиту, навчити методологічним та організаційним прийомам його використання за сучасних умов маркетингової діяльності підприємства. Зокрема досліджувати маркетингове середовище підприємства з поглибленою діагностикою всіх складових системи маркетингу, проводити систематичне, комплексне і незалежне оцінювання й аналіз основних чинників зовнішнього середовища підприємства, проведення ситуаційного (маркетингового) аналізу його внутрішнього стану, розробляти обґрунтовані заходи щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства в цілому та його окремих бізнес - одиниць.


Маркетинговий менеджмент
Курс "Маркетинговий менеджмент" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей управління компанією на засадах маркетингу. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингового менеджменту; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для розробки системи бізнес-процесів маркетингового менеджменту. Дисципліна охоплює повний цикл - від поняття "маркетинговий менеджмент" до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший рівень розкриває теоретичні основи маркетингового менеджменту, як інноваційного підходу управління компанією. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці.


Маркетингові дослідження
Курс "Маркетингові дослідження" є нормативною дисципліною, дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок щодо проведення досліджень ринку товарів і послуг в сучасних умовах.Розглядається методика проведення маркетингових досліджень, методи збору первинної маркетингової інформації, формування вибіркової сукупності. Основна увага приділяється формуванню вмінь і навичок використання інноваційного маркетингового інструментарію, розробка форм для збирання даних, аналіз, обробка та інтерпретація даних. Важливим аспектом підготовки фахівця маркетолога є вміння формулювати висновки до проведеного дослідження. Дисципліна передбачає багато практичних завдань та досліджень. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін "Мікроекономіка", "Маркетинг", "Статистика".


Маркетингові комунікації
Курс "Маркетингові комунікації" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку складових marketing mix (реклами, персонального продажу, стимулювання збуту, P&R, інтернет-маркетингу) та отримати практичні навички для управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями на підприємстві. Основна увага приділяється вивченню маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів та формуванню ідеї створення власної рекламної стратегії для конкретного товару, послуги чи ідеї. Дисципліна охоплює повний цикл - від визначення понять "маркетингові комунікації", "реклама", "P&R", "стимулювання збуту", "персональний продаж і до аналізу сучасних прогресивних методик оцінки ефективності рекламної діяльності.


Менеджмент
Навчальна дисципліна є невід'ємною частиною програми підготовки фахівців з економічних дисциплін. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено необхідністю впровадження теоретико-методичних положень і практичних інструментів прийняття управлінських рішень у діяльності підприємств. Дисципліна нормативна, професійно-орієнтована для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра. Містить коло знань з теорії, методології та практики менеджменту і має на мені формування фундаментальних знань в галузі системного управління організацією. Метою дисципліни є ознайомлення з особливостями сучасного менеджменту, опанування знаннями з побудови ефективної організації, виявлення факторів, що здійснюють вплив на управлінську діяльність підприємств різних форм власності та на прийняття управлінських рішень, а також навчитися аналізувати, оцінювати їх ступінь впливу, спираючись на теорію і практику менеджменту.


Менеджмент наукових проектів


Менеджмент персоналу
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів, розглядає сучасні концепції менеджменту персоналу в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Дозволяє опанувати навичками самостійного вибудовування системи управління персоналом, що є актуальним як для розбудови власного бізнесу, так і впровадження функцій HR-менеджменту в мідл-керівництво (що є складовою професійних компетенцій майбутнього фахівця). Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища, в т.ч. до змін в поведінці споживача.


Менеджмент стартапів
Курс "Менеджмент стартапів" передбачає формування у студентів практичних навичок від застосування своїх знань на практиці. Концепція курсу: пройти шлях від ідеї до реалізації за 1 семестр із застосуванням всіх наявних знань. Курс базується на таких дисциплінах як: психологія, економіка, соціологія, менеджмент, маркетинг.


Менеджмент та лідерство
Програмою курсу "Менеджмент та лідерство" передбачено два рівні. Перший розкриває сутність, складові, значимість сучасного лідерства, його тенденції, психологічні аспекти взаємодії та інструменти побудови команди, методи визначення та розвитку особистих лідерських якостей. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння та навички, практикуючи лідерство в команді.


Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школ
Формування спеціальних знань з дидактики, педагогічних методик, підходів, прийомів і практики проведення занять з маркетингу та системи знань про зміст, планування й організацію навчального процесу для маркетингових дисциплін, закономірності інноваційного розвитку освітньої системи, особистісно-орієнтовані, інтерактивні, інформаційні кредитно-модульні технології навчання маркетингу.


Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школі
Формування спеціальних знань з дидактики, педагогічних методик, підходів, прийомів і практики проведення занять з маркетингу та системи знань про зміст, планування й організацію навчального процесу для маркетингових дисциплін, закономірності інноваційного розвитку освітньої системи, особистісно-орієнтовані, інтерактивні, інформаційні кредитно-модульні технології навчання маркетингу.


Методологія наукових досліджень
Формування наукового світогляду, набуття спеціальних знань з методології науки та професійної готовності до проведення науково-дослідної роботи у сфері маркетингу для отримання достовірного знання, яке відображає сутнісні характеристики об’єкта дослідження, перевірений практикою результат пізнавальної діяльності


Мистецтво переговорів
Зміст курсу "Мистецтво переговорів" та використання знань, що він дає, є важливим інструментом в практиці комерційної діяльності, управління конфліктами, кризисного менеджменту, маркетингової діяльності підприємства. Загальні підходи до організації та управління переговорними процесами можуть бути використані у інших галузях діяльності ніж бізнес, включаючи політичну, соціальну та зовнішні справи. Опанування мистецтвом переговорів передбачає постійне вдосконалення вміння досягати бажаного або максимально можливого результату у реальних умовах.


Міжнародний маркетинг
Дисципліна спрямована на розвиток у фахівців в галузі маркетингу навичок реалізації функцій та завдань маркетингу в крос-культурному середовищі. Дисципліна вивчає особливості формування комплексної системи дослідження міжнародного середовища, процедуру вибору компанією зарубіжних ринків та їх сегментації; методи виходу компанії на зовнішні ринки; принципи організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах маркетингу. Основна увага приділяється формуванню спеціальних знань з теорії та методології складання експортного плану компанії; набуття вмінь і навичок організації досліджень і планування бізнес-процесів здійснення міжнародної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію. Дисципліна охоплює повний цикл - від поняття "міжнародний маркетинг" до підготовки проформи інвойсу та комерційної пропозиції зарубіжному контрагенту з попереднім визначенням ефективності експортної операції для компанії. Дисципліна "Міжнародний маркетинг" об'єднує знання, набуті під час вивчення дисциплін "Маркетингові дослідження", "Маркетингова товарна політика", "Маркетингова цінова політика", "Маркетинговий менеджмент" та фокусує їх для формування компетенцій розробки стратегії міжнародної маркетингової діяльності та реалізації її на практиці.


Операційний менеджмент
Курс "Операційний менеджмент" є нормативною, професійно-орієнтованою дисципліною для опанування знаннями й навичками з фахової підготовки бакалаврів менеджменту. Основною метою курсу є формування компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних щодо формування сучасного управлінського мислення та забезпечення ефективного поєднання всіх видів ресурсів підприємства з метою найкращого використання в залежності від ринкових потреб. Дисципліна охоплює повний цикл - від вивчення поняття "операційний менеджмент" до освоєння різноманітних варіантів формування й реалізації операційної стратегії підприємства для досягнення конкретних поставлених цілей. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності, видів, категорій, еволюції, концепції та рівнів операційного менеджменту й аналізу чинників його ефективності Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Основи бізнес-аналізу
Метою викладання дисципліни "Основи бізнес-аналізу" є допомога студентам в опануванні і здобутті ґрунтовних знань з методики аналітичних досліджень у вирішенні управлінських проблем, формуванні практичних навичок щодо оцінювання досягнутого рівня діяльності підприємств, доцільності використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності виробництва і раціонального управління фінансово-господарською та маркетинговою діяльністю підприємства. Одним з основних завдань курсу є спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями з бізнес - аналізу, що є передумовою високого рівня кваліфікації в умовах ринку праці. Програмою дисципліни передбачено два модулі.


Основи енергетичної безпеки
Високий рівень енергоємності економіки України та кризові процеси в енергетичній сфері компаній, підприємств та муніципалітетів, що пов'язані з наслідками військового конфлікту в Україні, потребують від управлінців нових навичок операційного та антикризового управління, що ґрунтуються на розумінні закономірностей та взаємної залежності при функціонуванні економічних процесів та енергетичних систем на державному, регіональному та корпоративному рівнях. Дисципліна "Основи енергетичної безпеки" спрямована на вивчення основ аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів енергетичної безпеки, що впливають на стан енергоємності держави/підприємства, індикаторів енергетичної стійкості, а також розуміння їх взаємозв'язків з економічними показниками енергетичного балансу. Дисципліна "Основи енергетичної безпеки" - є рекомендованою для студентів, що здобувають фахову економічну/управлінську освіту та потребують компетенцій в сфері управління ризиками в під час реалізації проектів розвитку на корпоративному, муніципальному та регіональному рівнях. Під час вивчення дисципліни "Основи енергетичної безпеки" передбачається розглянути теоретичні аспекти формування макроекономічних енергетичних ризиків, що виникають для країн, їх впливу на формування внутрішньої та зовнішньої політики держав/компаній, розв'язати практичні ситуації з питань енергетичної безпеки, що пов'язані із зовнішнім оточенням підприємства, формування та реалізації стратегії підприємства з урахуванням впливу енергетичних ризиків; здійснення аналізу діяльності підприємства у сфері енергетичної безпеки.


Основи енергоефективності
Метою підготовки є вивчення методів і засобів підвищення ефективності використання енергоресурсів у промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві та у побуті. Вивчення дисципліни має забезпечити студенту знання в області: - методів дослідження ефективності використання енергоресурсів на підприємствах та у побуті; - енергетичних характеристик обладнання і технологічних процесів; - методів розрахунку втрат енергоресурсів; - методів розрахунку економії енергоресурсів при впровадженні енергозберігаючих заходів, а також методів економічного обґрунтування енергоощадних заходів. Під час вивчення дисципліни студенти мають набути навички та вміння: · роботи з науково-технічною літературою і пошуку заходів заощадження енергоресурсів; · ведення розрахунків втрат та витрат енергоресурсів, енергоємності продукції, робіт і послуг, а також заощадження енергоресурсів при впровадженні нововведень; · грамотного, на відповідному рівні, подання пропозицій щодо розробки і впровадження заходів з енергозбереження на промислових підприємствах., в енергетиці, житлово-комунальному господарстві та в побуті.


Основи енергоменеджменту
Головною метою курсу "Основи енергоменеджменту" є засвоєння студентами теоретичних знань з основ організації та функціонування систем енергоменеджменту на підприємстві та в органах державного управління, а також набуття практичних навичок створення та ведення баз даних щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Попередні курси: "Інформатика", "Вища математика", "Економетрія", "Екологія", "Маркетинг".


Основи маркетингу (для студентів неекономічних спеціальностей)
Курс «Основи маркетингу» дозволяє отримати знання з теоретичних засад, моделей та концепцій, що лягли в основу формування системи маркетингу, зокрема теорії попиту і пропозиції, формування ціни, моделі ринку за рівнем конкуренції, поведінки споживачів та споживацького вибору, функціонування підприємств в умовах ринкової економіки, формування витрат підприємства та його прибутку, а також освоїти існуючі методи формування цін на товари та послуги, цінові стратегії підприємства, набути практичні навички з ціноутворення на підприємствах. Значна увага зосереджена на вивченні нормативно-правового забезпечення державного регулювання ринку. Окрема увага приділяється засвоєнню особливостей функціонування ринків факторів виробництва, зокрема ринку праці та ринку капіталу. Дисципліна охоплює вивчення засад формування маркетингового середовища з позицій макроекономіки, основних факторів мікро- та макро маркетингового середовища. Зокрема особливості формування сукупного попиту і сукупної пропозиції та їх взаємодії, формування рівня національного виробництва, фактори, що зумовлюють макроекономічну нестабільність та ризики у здійсненні маркетингової діяльності підприємств, такі як безробіття та інфляція. Крім того розглянуто особливості міжнародної торгівлі товарами та послугами. Структурною побудовою програми дисципліни передбачено три рівні. Перший розкриває теоретичні, методичних та практичних підходи маркетингу, другий рівень дозволяє розглянути проблеми формування маркетингового середовища через призму макроекономічних показників. Третій рівень передбачає здійснити апробацію отриманих знань шляхом здійснення маркетингових досліджень на ринках окремих видів продукції та підготовки маркетингового плану діяльності підприємства.


Основи менеджменту і адміністрування
Основи менеджменту та адміністрування - базова дисципліна для слухачів, що навчаються за освітньою програмою "менеджмент". Дисципліна присвячена вивченню теоретичних положень теорії менеджменту, організаційної поведінки (organizational behavior), процесів управління організацією, прийняття управлінських рішень. В процесі опанування навчального матеріалу слухачі вивчають класичні праці І. Адізеса, П. Друкера, Г. Мінцберга, а також сучасні кейси Гарвардської бізнес-школи, компаній Alibaba, Apple, Google. Вчаться використовувати на практиці SWOT-аналіз, PEST-аналіз, будувати дерево рішень, приймати рішення за допомогою теорії ігор. Рівень викладення матеріалу розрахований на студентів другого року навчання.


Основи підприємництва
Курс "Основи підприємництва" є нормативною, професійно-орієнтованою дисципліною для опанування знаннями й навичками з фахової підготовки бакалаврів менеджменту. Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, набуття теоретичних знань, практичних навичок і умінь приймати рішення з організації бізнесу, відкриття власної справи, системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі генезису, проблем організації та функціонування бізнесу; обґрунтування бізнес-ідей, розуміння державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та визначення можливостей підприємницької діяльності. Дисципліна охоплює повний цикл - від вивчення поняття "підприємництво" до освоєння різноманітних варіантів формування й реалізації операційної стратегії підприємства для досягнення конкретних поставлених цілей. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності підприємництва як економічної категорії, державного регулювання підприємницької діяльності, механізм створення власної справи. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Основи підприємництва та бізнес-планування
Курс "Основи підприємництва та бізнес-планування" є вибірковою дисципліною для опанування знаннями й навичками з професійної та практичної підготовки бакалаврів маркетингу. Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, набуття теоретичних знань, практичних навичок і умінь приймати рішення з організації бізнесу, відкриття власної справи, системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі генезису, проблем організації та функціонування бізнесу; обґрунтування бізнес-ідей, розуміння державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, визначення можливостей підприємницької діяльності, набуття теоретичих знань бізнес-планування та практичних навичок складання бізнес-плану. Дисципліна охоплює повний цикл - від основних етапів становлення та розвитку відносин бізнесу та підприємництва до механізму створення власної справи та складання структурованого бізнес-плану підприємства Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності підприємництва як економічної категорії, державного регулювання підприємницької діяльності, механізм створення власної справи. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності при складанні бізнес-плану підприємства.


Основи та методи наукових досліджень
Дисципліна є складовим елементом широкого спектру знань та умінь із загальної підготовки майбутніх фахівців рівня бакалавр вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент". Професійно-орієнтована дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з основ методології наукових досліджень. Містить коло знань з теорії, методології та практики наукових досліджень і має на мені формування знань та навиків в сфері проведення наукових досліджень. Завданнями є формування систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми й методи проведення наукових досліджень; ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, методами організації наукових досліджень; набуття практичних навичок в організації та проведенні наукового дослідження і представленні результатів дослідження.


Оцінка бізнесу
Мета даного курсу - формування у майбутніх менеджерів (спеціалістів з управління розвитком бізнесу) необхідних знань з теорії, методології, а також різних методів оцінки бізнесу (ЦМК) та окремих видів майна і майнових прав (як основи оцінки бізнесу за майновим підходом). Оцінка бізнесу є обов'язковим елементом при операціях купівлі-продажу компаній чи їх часток, при реструктуризації підприємств, у випадку залучення інвестицій, при кредитуванні, а також при прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення зростання вартості бізнесу. Широкий спектр застосування оцінки бізнесу та майна передбачає використання відповідного методичного інструментарію, який студенти опановують під час практичних занять. В тому числі, даний курс передбачає освоєння методики оцінки об'єктів енергетичної сфери. Попередні курси: економіка підприємства; стратегічний менеджмент; стратегічне управління підприємством; бухгалтерський облік і звітність.


Поведінка споживача
Поведінку потенційних споживачів треба розуміти задовго до початку організації бізнесу, так як успіх компанії максимально залежить від споживача, його бажання зробити покупку. Споживачеві не досить просто мати гроші, необхідно мати також прагнення придбати товар конкретного виду та марки. Окрім фінансових ресурсів для споживача є важливим ототожнення його з тією соціальною конструкцією навколишнього світу, яку він обрав для себе. В зв’язку в цим, курс “Поведінка споживача” є актуальним як для студентів спеціальності «Маркетинг», так й для студентів інших спеціальностей. Курс передбачає формування у студентів теоретичних знань про cутність, зміст та особливості психології поведінки споживачів на ринку. З’ясовується еволюція розвитку теорії поведінки споживачів. Аналізуються основні підходи до сегментування ринку і позиціонування товару, розглядаються особливості визначення типів споживачів. Визначаються індивідуальні детермінанти поведінки споживачів та вплив факторів зовнішнього середовища на поведінку споживачів. Розглядаються типи купівельних рішень та модель процесу прийняття рішень споживачами. З’ясовується відмінність поведінки офлайн та онлайн споживачів. Визначаються риси майбутніх споживачів та з’ясовуються перспективи розвитку системи «споживач-компанія».


Практика науково-дослідна
Мета практики - закріплення теоретичних знань, що отримали студенти в процесі вивчення спеціальних дисциплін за фахом, на підставі глибокого вивчення комерційної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, на яких вони проходять практику; оволодіння необхідними професійними навичками та передовими методами роботи у галузі комплексу маркетингових заходів впливу на ринок послуг їх споживачам (фізичні та юридичні особи) тощо. Ринкова концепція управління науково-технічною та виробничо-збутовою діяльністю підприємств та організацій спрямована на вивчення ринку та економічної кон'юнктури попиту споживачів. Основна мета практики - продемонструвати оволодіння сучасними науковими методиками та інструментами маркетингута менеджменту, підготувати та запровадити у діяльність компанії власні розробки, обґрунтовані в випускній магістерській роботі. Основні задачі практики 1. Закріплення теоретичних знань, які отримані студентами під час вивчення фахових дисциплін 2. Вивчення нормативно-правової та обліково-звітної документації підприємств в галузі планування та організації діяльності підприємств виробничої сфери та сфери послуг, тощо. 3. Вивчення досвіду роботи цих підприємств (організацій) в умовах ринкових відносин. 4. Придбання необхідних навичок самостійної роботи за фахом: від дослідження стану попиту на товари і послуги до їх реалізації на конкретному ринку та прийняття відповідних управлінських рішень. 5. Добір необхідних матеріалів для написання звіту по практиці та завершення випускної магістерської роботи.


Практика педагогічна
Відповідальним етапом у професійному становленні майбутнього магістра, викладача - є педагогічна практика. Її мета - формування необхідних педагогічних навичок і умінь, практична підготовка фахівців, здатних працювати як за традиційними так і за новими педагогічними технологіями, творчий розвиток майбутніх спеціалістів-маркетологів. Програма педагогічної практики студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр спеціальності маркетинг складена у відповідності з вимогами навчального плану підготовки. Ця практика є обов'язковою складовою частиною підготовки і проводиться на базі університету, протягом 15-ти тижнів без відриву від навчання Керівниками практики призначаються викладачі кафедри маркетингу та управління бізнесом, які мають значний педагогічний досвід.


Практика переддипломна
Переддипломна практика - важлива складова частина підготовки бакалаврів. Зміст та порядок проходження переддипломної практики визначається діючим Положенням про практику та Програмою, а її термін встановлюється робочим планом спеціальності. Мета практики - закріплення теоретичних знань, що отримали студенти в процесі вивчення спеціальних дисциплін за фахом, на підставі глибокого вивчення комерційної діяльності банків, і підприємств малого та середнього бізнесу, на яких вони проходять практику; оволодіння необхідними професійними навичками та передовими методами роботи у галузі комплексу маркетингових заходів впливу на ринок послуг їх споживачам (фізичні та юридичні особи) тощо. Ринкова концепція управління науково-технічною та виробничо-збутовою діяльністю підприємств та організацій спрямована на вивчення ринку та економічної кон'юнктури попиту споживачів. Основна мета практики - продемонструвати оволодіння інструментами менеджменту та маркетингу, підготувати та запровадити у діяльність компанії власні розробки, обґрунтовані в випускній роботі.


Практичний енергоменеджмент: технічне регулювання
Метою курсу "Практичний енергоменеджмент: технічне регулювання" є засвоєння студентами практичних навичок щодо організації та функціонування систем енергоменеджменту на підприємстві та в органах державного управління, зокрема - набуття практичних навичок створення та ведення баз даних щодо споживання, виробництва та використання енергетичних ресурсів та води. Це дозволить визначати "вузькі місця", які потребують першочергового обстеження та розроблення енергоощадних заходів. Особлива увага буде приділятися розробленню організаційних, тобто практично безвитратних заходів, що є "know how" для ринку послуг у сфері енергоаудиту та енергоменеджменту. Буде розглянуто питання щодо розроблення проектів типових енергоощадних заходів для промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства та побутових приміщень і споруд. Компетенції, отримані студентами в процесі вивчення цієї дисципліни, застосовуються ними при написанні магістерської роботи та дозволяють вирішувати широкий спектр задач, що пов'язані з заходів у сфері енерго- та ресурсозбереження, а також х аналізом та розробленням техніко-економічних обґрунтувань.


Практичний енергоменеджмент: управління проектами
Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами з урахуванням специфіки енергоефективності. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки, вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Курс є міждисциплінарним, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, інвестиційного аналізу, енергоефективності.


Психологія управління
У ринкових умовах функціонування менеджмент ґрунтується на активізації людського потенціалу з урахуванням психологічних особливостей працівників, які є найважливішим фактором підвищення конкурентоздатності будь-якої організації, а тому особливого значення набуває актуальність дисципліни "Психологія управління", яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності, а саме: роль людського та психологічного чинників в управлінні, оптимальний розподіл професійних і соціальних ролей у колективі, лідерство та керівництво, процеси інтеграції та згуртованості колективу, неформальні стосунки між його членами, психологічні механізми прийняття управлінського рішення, соціально-психологічні якості керівника тощо. Програма дисципліни "Психологія управління" інтегрує професійно-теоретичні знання та практику сучасних психологічних шкіл з метою підвищення організаційної ефективності підприємств.


Психологія управління і бізнес комунікації
Курс "Психологія управління та бізнес комунікація" висвітлює закономірності психологічних стосунків і поведінки людей в організації, особливості управлінського впливу та бізнес-комунікацію.


Рекламний менеджмент
Курс "Рекламний менеджмент" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку міжнародного і вітчизняного ринків реклами та отримати практичні навички для управління рекламною діяльністю на підприємстві чи рекламною агенцією. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних практичних знань щодо маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій щодо створення та управління власною рекламною агенцією. Дисципліна охоплює повний цикл - від визначення понять "рекламний менеджмент", "реакція споживачів", "потенціал ринку" і до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності рекламної кампанії. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи рекламного менеджменту, види рекламних агенцій, варіанти маркетингових стратегій, норми регулювання рекламного ринку. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Ризик-менеджмент
Курс "Ризик-менеджмент" є вибірковою дисципліною для опанування знаннями й навичками з професійної та практичної підготовки бакалаврів х менеджменту. Основною метою курсу є формування системи знань щодо методології управління ризиком та оволодіння практичним інструментарієм застосування прийомів і методів зниження ризику задля створення умов безпеки фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання. Дисципліна охоплює повний цикл - від визначення сутності ризиків, їх видів, процесу ризик-менеджменту, причин та джерел виникнення ризиків, принципів ризик-менеджменту до встановлення факторів, що визначають ризик та елементи процесу ризик-менеджменту. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності ризику як економічної категорії, класифікацію ризиків, методичні підходи до оцінки ризиків та програму управління ризиками. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння та навички у практичній діяльності підприємства.


Розробка дисертаційного проекту


Системний аналіз та моделювання державних рішень


Соціальна відповідальність
Курс "Соціальна відповідальність" дозволяє сформувати систему знань з теорії і практики соціальної відповідальності та набути ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Основна увага приділяється вивченню теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства. Дисципліна охоплює повний цикл - від вивчення поняття "соціальна відповідальність" до освоєння різноманітних варіантів формування й використання практики соціальної відповідальності підприємством для досягнення конкретних поставлених цілей. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності, видів, категорій, еволюції, концепції та рівнів соціальної відповідальності й аналізу чинників її ефективності Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.


Стратегічне управління підприємством
Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, що дозволяє вивчати зовнішнє оточення та потенціал підприємства, формулювати стратегії відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку підприємства, організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення цілей на основі забезпечення реалізації визначених стратегій. Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства у майбутньому, залежить від ефективності використання керівництвом інструментів та методів стратегічного управління. Курс “Стратегічне управління та розвиток бізнесу” передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок щодо визначення актуальних проблем розвитку організацій та прийняття стратегічних рішень, сприяє формуванню здатності самостійно стратегічно мислити. Містить певне коло знань про логіку розробки та методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі.


Стратегічне управління та розвиток бізнесу
Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, що дозволяє вивчати зовнішнє оточення та потенціал підприємства, формулювати стратегії відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку підприємства, організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення цілей на основі забезпечення реалізації визначених стратегій. Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства у майбутньому, залежить від ефективності використання керівництвом інструментів та методів стратегічного управління. Курс “Стратегічне управління та розвиток бізнесу” передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок щодо визначення актуальних проблем розвитку організацій та прийняття стратегічних рішень, сприяє формуванню здатності самостійно стратегічно мислити. Містить певне коло знань про логіку розробки та методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі.


Стратегічний маркетинг
Стратегічний маркетинг є одним з інструментів управління розвитком підприємства на основі системного підходу, сегментації ринку, когнітивної науки та теорії менеджменту з метою забезпечення сталого розвитку підприємства в умовах глобалізації та нестабільності ринків. Передбачається дослідження основ аналізу маркетингового середовища, сутності та принципів вибору маркетингових стратегій.


Стратегічний менеджмент
Дисципліна до формування компетенції сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі стратегічного менеджменту, розуміння концептуальних основ стратегічного менеджменту підприємством. Розглядає практичні підходи щодо методичних засад розроблення стратегій розвитку підприємства, виявлення закономірностей, принципів формування, функціонування та розвитку системи стратегічного менеджменту в діяльності підприємств. Вивчення дисципліни дозволить здійснити практичну підготовку та сформувати ряд професійних компетенцій: аналітичне оцінювання зовнішнього середовища та конкурентоспроможності потенціалу підприємства; визначення стратегічних цілей підприємства; оцінювання стратегічної позиції підприємства; розроблення стратегій та вибір найбільш ефективних напрямів діяльності підприємства; складання програми стратегічних змін; проектування та удосконалення діючої ОСУ - відповідно до обраних стратегій діяльності підприємства.


Сучасні принципи споживчої культури
Діяльність підприємства спрямована на отримання прибутку шляхом задоволення потреб і бажань споживачів. Тому одним із стратегічних завдань є з'ясування цих потреб, визначення особливостей процесу прийняття рішення про купівлю споживачем, його раціональності та передбачуваності. Компанія повинна докласти зусиль, щоб стати партнером клієнта в його прагненні до щастя і задоволення. Курс "Сучасні принципи споживчої культури" передбачає засвоєння знань про дослідження споживчої поведінки, внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на споживчу поведінку, сучасних тенденцій і культурних особливостей. Курс орієнтований на оволодіння навичками аналізу та інтерпретації споживчої поведінки. Курс "Сучасні принципи споживчої культури" є хорошим стартом для подальшого опанування маркетингу через курси "Маркетинг" та "Поведінка споживача".


Теорія прийняття управлінських рішень
Курс "Теорія прийняття управлінських рішень" дозволяє сформувати у студентів науковий світогляд та систему спеціальних знань у сфері теоретичних, методичних та інформаційних основ процесу прийняття управлінських рішень: набути практичних навиків для прийняття зваженого управлінського рішення на різних ієрархічних рівнях компанії (критична оцінка сучасних здобутків теорії і практики прийняття управлінських рішень; формування технологій управлінських рішень відповідно до поставленої задачі з використанням різних методик; дослідження інформаційних систем для збору, систематизації та аналізу первинних та вторинних даних для об'єктивної оцінки управлінського рішення; розробка управлінських заходів з урахуванням взаємозв'язку елементів системи; прийняття обґрунтованих управлінських рішень).


Торговельний маркетинг
Курс "Торговельний маркетинг" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей маркетингу в торгівлі. Основна увага приділяється формуванню спеціальних знань з теорії та методології; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для програми маркетингу для торговельних точок. Дисципліна охоплює повний цикл - від поняття до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності заходів з торговельного маркетингу. дисципліна передбачає багато практичних завдані та досліджень. Дисципліна "Торговельний маркетинг" поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін "Інноваційний розвиток підприємства", "Логістичний менеджмент", "Соціальна відповідальність" та фокусує їх для формування компетенцій розробки стратегії і тактики управління торговими точками.


Управління бізнес процесами та бізнес моделями в цифровому середовищі
Основною метою курсу є формування компетентностей щодо ефективного управління бізнес процесами підприємств різної форми власності в сучасному цифровому середовищі. Висвітлюється сучасна трансформація процесів в цифрову площину. Дисципліна формує знання щодо сучасних бізнес моделей, на прикладі бізнес моделі CANVAS. Ментальні\національні особливості в бізнес моделях. Надаються методології управління цифровими процесами. Аналізуються сучасні цифрові інструменти управління бізнес процесами.


Управління брендом роботодавця
Містить певне коло знань у галузі human capital, а саме: архітектура побудови системи Employer Brand Management, принципи створення стратегій розвитку Employer Brand, принципи створення Employee Value Proposition, аналітичні інструментами вимірювання бренда роботодавця, сучасні підходи до розвитку корпоративної культури через цінності компанії, лідерство, мотивація, комунікація, робота над задоволенням та залученням співробітників (кандидатів), сучасні підходи до управління досвідом кандидатів (Candidate Experience) через побудову ефективного шляху кандидатів (Candidate Journey), використання обмеження компаній у якості можливостей у побудові Employer Brand.


Управління змінами
Дисципліна націлена на набуття знань й оволодіння навичками щодо управління змінами. Основними завданнями є: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування бізнесу; розуміння сутності та генезису змін, чинників їх провокування або гальмування, природи виникнення індивідуальних, групових й організаційних бар’єрів реалізації змін; набуття навичок моніторингу і оцінок опору змінам, визначення його причин, форм і варіацій прояву; оволодіння інструментарієм аналізу наявних ресурсів організації для здійснення змін; набуття компетентностей щодо розробки заходів з управління змінами, зниження опору, створення та забезпечення роботи цілісної систем менеджменту в умовах змін; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами, розробки й реалізації ефективних моделей реалізації змін.


Управління персоналом
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів, розглядає сучасні концепції менеджменту персоналу в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Дозволяє опанувати навичками самостійного вибудовування системи управління персоналом, що є актуальним як для розбудови власного бізнесу, так і впровадження функцій HR-менеджменту в мідл-керівництво (що є складовою професійних компетенцій майбутнього фахівця). Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендингу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища, в т.ч. до змін в поведінці споживача.


Управління поведінкою споживача
Споживач здійснює більшість покупок в «споживчому трансі», використовуючи прості стратегії вибору. Знання цих споживчих стратегій дає продавцю можливість використовувати їх у власних цілях, заволодіваючи увагою та прихильністю споживача, обмінювати свої товари і послуги на гроші. Визначаються об’єкти маніпулювання в поведінці споживачів, психологічні основи сприйняття продуктів, вибору брендів, передумови успішності впливу засобів масової комунікації, прямих форм стимулювання збуту на поведінку споживачів, розглядаються загальна модель ефективного маніпулювання споживачем на масових ринках, технологія особистих продажів.


Управлінське консультування
Актуальність управлінського консультування обумовлена необхідністю забезпечення ефективного управління підприємством в умовах глобальної конкуренції та волатильності світових та національних ринків. Передбачається дослідження основ менеджмент-консалтингу, етапів консультаційного процесу, аспектів професійної етики консультанта та специфіки формування консультаційної фірми


Фінансовий менеджмент
Дисципліна "Фінансовий менеджмент" дозволяє сформувати систему знань щодо сучасних методів фінансового управління, допомогти опанувати логіку прийняття управлінських рішень, які б забезпечували високій динамізм та варіативність Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи інтереси в питаннях регулювання маси і динаміки прибутку, що забезпечує ефективну реалізацію політики стратегічного розвитку підприємства. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навички у практичній діяльності (що піддаються управлінню за допомогою універсальних методів: збільшення майна акціонерів, дивідендна політика, фінансове планування).


Ціноутворення
Дисципліна дозволяє опанувати знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра, а саме: освоєння методів формування цін і тарифів на товари та послуги, в тому числі методів трансфертного ціноутворення, вивчення складових ціни, в тому числі непрямих податків, дослідження кон’юнктури та цінової ситуації на ринках товарів і послуг, освоєння особливостей маркетингового ціноутворення за видами робіт та послуг, зокрема маркетингове ціноутворення у продовольчих вартісних ланцюгах від аграрної сировини до продуктів харчування, особливостей формування цін підакцизних товарів, маркетингове ціноутворення на окремі види промислової продукції, формування цін у зовнішній торгівлі товарами залежно від базису поставки, утворення тарифів на транспортні послуги залежно від виду перевезень, встановлення тарифів на послуги житлово-комунального господарства та медичні послуги.


© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна