Публікації

Загальна інформація

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Digital transformation : towards new frontiers and business opportunities / [Özlem Olgu Akdeniz, Elsadig Musa Ahmed, Bruno Daniotti, Alberto Pavan, Cecilia Bolognesi, Claudio Mirarchi, Martina Signorini, Iryna Kovshova et al.] ; edited by Antonella Petrillo, Fabio De Felice, Monica Violeta Achim and Nawazish Mirza. – London : IntechOpen, 2022. – xiii, 280 p. – http://doi.org/10.5772/intechopen.97989.
 • Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [Курило Л.І., Боднар О.В., Гуторов А.О. та ін. ; під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – 282 с. – Автори: Курило Л. І., Боднар О. В., Храпкіна В. В., Пріб К. В., Волошин А. В., Романченко Н. В., Чала Н. Д., Воропай О. К., Пічик К. В. та ін. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26733
 • Маркетинг і логістика у становленні цифрової економіки України : монографія / [Бочко О. Ю., Васильців Н. М.; Ганущак Т. В. … Храпкіна В. В. та ін.] ; за наук. ред. Є. В. Крикавського, О. В. Дейнеги ; Національний університет «Львівська політехніка», Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне ; Львів : О. Зень, 2022. – 309 с.
 • Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія / [Адамчук-Чала Надія Іванівна, Алєксов Олександр Петрович, Андросов Єгор Вадимович … Китаєв Андрій Сергійович … Чала Ніна Дмитрівна та ін.] ; за заг. ред. Т. О. Чайки ; Полтавське відділення академії наук технологічної кібернетики України. – Полтава : Астрая, 2022. – 452 с.
 • Сучасні тенденції розвитку автотранспортної галузі України : [монографія] / Вольська О. М., Храпкіна В. В., Грицук І. В., Матейчик В. П., Симоненко Р. В., Володарець М. В. ; Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету». – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 142 с.
 • Модернізація матеріально-технічної бази аграрних підприємств : [монографія] / Захарчук О. В., Войтюк В. Д., Могилова М. М. [та ін. ; за ред. О. В. Захарчука, В. Д. Войтюка]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2019. – 304 с.

 • Детермінанти сталого розвитку економіки : міжнародна колективна монографія / під заг. ред. Храпкіної В. В., Устименка В. А. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», НАН України, Iнститут економіко-правових досліджень, Комратський державний університет. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 261 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17816

 • Mastering anti-corruption : the practitioners’ view / [Wolfgang Amann, Manuela Brusoni, Elio Borgonovi, … Nina Chala et al.] ; ed. by Agata Stachowicz-Stanusch, Wolfgang Amann. – Charlotte : Information Age Publishing, c2019. – vi, 202 p. https://www.infoagepub.com/products/Mastering-Anti-Corruption

 • Ковшова І. О. Маркетинговий менеджмент : теорія, методологія, практика : монографія / Ковшова І. О. – Київ : Вишемирський В. С., 2018. – 515 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15760
 • Лобас М. Г. Ефективність використання виробничих ресурсів у садівництві : монографія / М. Г. Лобас, В. В. Россоха, Т. О. Кутковецька. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2017. – 198 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12392
 • Україна 2030 : доктрина збалансованого розвитку / [Жилінська О., Мельничук О., Антонюк Л., Гуменна О., ... Чала Н. та ін.]. – Львів : Кальварія, [2017]. – 163, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13431
 • Россоха В. В. Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. М. Шарапа. – Київ : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2016. – 228 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11567
 • Лобас М. Г. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери : монографія / М. Г. Лобас, В. В. Россоха, Д. О. Соколов. – Київ : Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2016. – 414 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11568
 • Россоха В. В. Управління вартістю молокопереробних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. П. Осетрова. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2014. – 259 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Чала Н. Д. Державне управління економічним розвитком України в глобальному просторі : монографія / Чала Н. Д. – К. : [Аграр Медіа Груп], 2012. - 283 с. : схеми. - Включ. бібліогр.
 • Лазоренко Л.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Податковий менеджмент". Для спец. 8. 050104 "Фінанси". - К.: Академія муніципального управління, 2005. - 34 с.
 • Проблеми та перспективи ринково-орієнтованого управління підприємствами : теорія, методологія, практика : колективна монографія / [А. С. Азєєв, ... Гуменна О. В., Іванова З. О., Пічик К. В., Романченко Н. В. та ін. ; наук. ред. Ю. М. Сафонов ; упоряд. О. В. Гуменна] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". - Київ : [б. в.] ; Кривий Ріг : СТПРЕС, 2015. - 534 с. : табл., схеми. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 • Поведінкова економіка: від теорії до практики : міждисциплінарний навчальний посібник / [Шульга О., Паневник Т., Болгарова Н. … Храпкіна В. та ін.]; за наук. ред.: Татомир І. Л., Квасній Л. Г. ; Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ ВНЗ «МАУП». – Трускавець : Посвіт, 2022. – 406 с.
 • Воропай О. К. Наукова робота: легко, із задоволенням : [навчальний посібник] / О. К. Воропай, К. В. Пічик, Н. Д. Чала ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – 84, [3] c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13818
 • Економіка підприємства : навчальний посібник / уклад.: Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. В. Пічик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2018. – 302, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15771
 • Довідник майбутнього управлінця : навчальний посібник / Храпкіна В. В., Матукова Г. І., Орлов В. В. [та ін.] ; за заг. ред. Храпкіної В. В. – Київ : Вінницька обласна типографія, 2018. – 266 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15772
 • Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / за ред. В. В. Россохи ; [автори : В. В. Россоха, О. В. Гуменна, К. В. Пічик, Н. В. Романченко]. – Київ : Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2014. – 242 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Маркетинг: Навч підручник для студ. Вищ.навч. закл./ За редакцією д.е.н., проф М.М. Єрмошенка та ін.. – К.:Національна академія управління, 2011. – 632 с.
 • Козак Ю.Г., Ганущак-Єфіменко Л.М. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч посібник / За редакцією д.е.н., проф Козака Ю.Г. та ін. – Київ: Освіта України, 2011. - 256с. (гриф МОНМС).
 • Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Економіка та управління інноваційною діяльністю підприємств: Навч посібник / За редакцією д.е.н., проф М.М. Єрмошенка. — К.:Національна академія управління, 2011. —526 c.
 • Чала Н.Д., Лазоренко Л.В. Бюджетна система: навч. посіб./ Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223с. – Ф.
 • Пан Л.В. Теорія поведінки споживачів: практикум з курсу "Теорія поведінки споживачів" для магістрів напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво/ Укл.: Л.Пан.– К.: НаУКМА, 2009.– 79 с. – П
 • Маркетинг: підруч. / [автор. кол. : В. Руделіус, В. В. Котусенко, Л.В. Пан … та ін. ; ред.-упоряд. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова]. – 4-те укр. вид. – К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. – 646 с. : іл., схеми, фотогр.
 • Лазоренко Л.В. Менеджмент : практикум : в 2 ч. / Л.В. Лазоренко; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т економічних наук. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008.
 • Пан Л.В. Методичне забезпечення семінарських та практичних занять з курсу "Маркетинг" : у 2 ч. / Л. В. Пан. – К. : Видавничий дім "KM Academia", 2008.
 • Романченко Н.В. Міжнародний менеджмент : навчально-методичне забезпечення курсу : для підготовки магістрів за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво" : в 2 ч. / Н.В. Романченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. маркетингу та управління бізнесом. – К. : [б. в.], 2008.
 • Єрофеєва Т.А. Економічне оцінювання : робочий тематичний план / Т.А. Єрофеєва.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Єрофеєва Т.А. Основи економічної теорії : робочий тематичний план / Т.А. Єрофеєва.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Лазоренко Л.В.Менеджмент : робочий тематичний план / Л.В. Лазоренко.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пан Л.В.Маркетинг : робочий тематичний план / Л.В. Пан.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 7 с.
 • Пан Л.В.Теорія поведінки споживачів : робочий тематичний план / Л.В. Пан.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 13 с.
 • Пічик К.В.Маркетингові дослідження : робочий тематичний план / К.В. Пічик.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пічик К.В. Маркетінгова товарна політика : робочий тематичний план / К.В. Пічик.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пічик К.В. Основи наукових досліджень : метод. матеріали до навч.-наук. семінару : для студ. екон. спец. / К.В. Пічик.– К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007.– 78 с.
 • Чала Н.Д. Логістика : робочий тематичний план / Н.Д. Чала. К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Митне регулювання” для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укл.: К.В. Пічик. – К.: Акад. муніципального упр., 2006. – 30с.
 • Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліни “Митний тариф” для студентів спеціальності «Фінанси» / Укл.: К.В. Пічик. – К.: Акад. муніципального упр., 2006. – 30с.
 • Пан Л.В. Управління проектами: Навч.-метод. забезпечення курсу: Для студ. напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Каф. економ. теорії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 137с.
 • Пан Л.В. Укл.: Методичні матеріали до навчально-наукового семінару "Основи наукових досліджень": Для студ. екон. спец. / НаУКМА. Каф. екон. теорії. - К.: ВД "КМ Академія", 2003. - 68с.
 • Пан Л.В. Укл.: Методичне забезпечення семінарських, практичних та самостійних занять з курсу "Стратегічне управління": Для студ. напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво / НаУКМА. Каф. екон. теорії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 55 с.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Інноваційний розвиток підприємств : навчальний посібник / Ганущак-Єфіменко Л. М., Гуменна О. В. ; [ред. Олена Пазюк]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - 279 с. : іл., табл., схеми. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Публікації /статті

2022

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Біловодська О. А. Торгові марки як об’єкти інтелектуальної власності: ТОП-5 брендів у світі / О. А. Біловодська // Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності» (24–25 березня 2022 року) / голов. ред. Петренко В. О. ; Український державний університет науки і технологій [та ін.]. – Дніпро : Юрсервіс, 2022. – С. 186–191.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25217
 • Біловодська О. А. Ринок консалтингових послуг в Україні та світі / Біловодська О. А. // Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів : міжнародна науково-практична конференція, 11–13 травня 2022 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія) / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 2022. – С. 14–16. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25100
 • Біловодська О. А. Топ-10 веб-сайтів у сфері діджитал маркетингу у світі / Біловодська О. А. // Маркетинг і цифрові технології : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 вересня 2022 / Національний університет «Одеська політехніка». – Одеса : ТЕС, 2022. – С. 29–32. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25099
 • Біловодська О. А. Основні проблеми розвитку соціально-етичного маркетингу в Україні / Біловодська О. А. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022 (м. Харків, 19–21 жовтня 2022 р.) / за ред. Сокола Є. І. ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – C. 508. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24984
 • Біловодська О. А. Методи генерування ідей інновацій за формами організації діяльності / Біловодська О. А. // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21 жовтня 2022 р.) / ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 196–199. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25219
 • Біловодська О. А. Топ-5 сайтів у сфері електронної комерції та шопінгу в Україні / Біловодська О. А. // Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 28 жовтня 2022 р. / відп. за вип. Є. В. Крикавський ; Кафедра маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 25–28. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25320
 • Боднар О. В. Узгодження взаємовідносин учасників ланцюгів постачання продовольства в умовах кризи COVID 19 / Ольга Василівна Боднар // Збірник матеріалів круглого столу «Фінансовий простір в умовах цифрових імперативів», м. Київ, 11 лютого 2022 року / упоряд. О. В. Безпаленко ; ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». – Київ, 2022. – C. 4–7.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25079
 • Боднар О. В. Цінові ризики на світовому ринку продовольства в умовах збройного конфлікту в Україні / Боднар О. В. // Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 вересня 2022 р., Одеса / Одеський національний економічний університет [та ін.]. – Одеса, 2022. – C. 41–42. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24982
 • Бурбело Н. О. Основні вимоги до управління організацією в кризовий і посткризовий період / Бурбело Н. О. // Нові інформаційні технології управління бізнесом : збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол.: Мазур В. Б. та ін.] ; Всеукраїнська громадська організація «Спілка автоматизаторів бізнесу». – Київ, 2022. – С. 23–27. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24981
 • Волошин А. В. Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства / Волошин А. В. ; наук. кер.: Бураковський І. В. // Шістдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, 27–28 вересня 2022 р., Львів, Україна – Переворськ, Польща / [редкол.: О. Патряк та ін.] ; ГО «Наукова спільнота», WSSG w Przeworsku. – Львів : Шпак В. Б., 2022. – C. 13–15. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25250
 • Гуменна О. В. Цифровізація пошуку роботи (першого робочого місця) через розробку рекрутингового мобільного додатку / Гуменна О. В., Гуменна А. А. // Маркетинг і цифрові технології : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 вересня 2022 / Національний університет «Одеська політехніка» [та ін.]. – Одеса : ТЕС, 2022. – C. 56–60. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25218
 • Ковшова І. О. Розвиток підприємництва в умовах цифрової трансформації / Ковшова І. О. // Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 лютого 2022 року / [редкол.: Гудзь О. Є. та ін.] ; Державний університет телекомунікацій, Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. – Київ, 2022. – С. 139–142. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25220
 • Ковшова І. О. Особливості імплементації інноваційних технологічних рішень в умовах сучасних викликів / Ірина Ковшова, Дмитро Шедько // Державна служба України: сучасні виклики та перспективи повоєнної трансформації : збірник тез учасників щорічного Міжнародного круглого столу, 17 червня 2022 р. / за ред. Л. Г. Комахи ; Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 149–151. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25221
 • Могилова М. М. Щодо пріоритетності методів оцінки агробізнесу і сільськогосподарського майна в угодах M&A / Могилова М. М. // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Капіталізація аграрних підприємств та їх інвестиційне забезпечення» з нагоди 85-ї річниці від дня народження Г. М. Підлісецького, 8 вересня 2022 р., м. Київ / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – Київ, 2022. – С. 17–23. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25222
 • Пріб К. А. Розвиток виробництва енергії з відновлювальних джерел в агарному секторі економіки України / Катерина Пріб // Органічне виробництво і продовольча безпека : збірник праць учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Поліського національного університету, 21–22 квітня 2022 р. / Поліський національний університет [та ін.]. – Житомир, 2022. – C. 273–281.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25080
 • Черемісіна С. Г. Ціновий моніторинг на ринку зерна та продуктів його переробки / Світлана Черемісіна, Володимир Россоха // Збірник праць учасників X Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека», присвяченої 100-річчю Поліського національного університету, 21–22 квітня 2022 р. – Житомир : Поліський національний університет, 2022. – С. 231–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23045
 • Черемісіна С. Г. Прогресивні напрями інноваційного розвитку молочної галузі України / Черемісіна С. Г., Россоха В. В. // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 квітня 2022 р. / Мукачівський державний університет [та ін.]. – Мукачево : МДУ, 2022. – С. 209–212. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23046
 • Черемісіна С. Г. Розвиток технологічного забезпечення виробництва зернових культур в Україні / Черемісіна Світлана, Россоха Володимир // Глобальні та національні тенденції у галузі наук про життя : збірник наукових праць / ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» [та ін.] ; редкол.: В. С. Лукач (голова) [та ін.]. – Ніжин : НДУ Гоголя, 2022. – С. 166–169. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23047
 • Россоха В. В. Пріоритетні напрями управління інноваційно-технологічним розвитком аграрної економіки / Володимир Россоха, Світлана Черемісіна // Збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції «100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи» / [редкол.: Олег Скидан (голова) та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Поліський національний університет. – Житомир : Поліський національний університет, 2022. – С. 78–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23883
 • Черемісіна С. Г. Моніторинг науково-організаційного супроводу інноваційно-технологічного розвитку аграрного виробництва / Світлана Черемісіна, Володимир Россоха // Збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції «100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи» / [редкол.: Олег Скидан (голова) та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Поліський національний університет. – Житомир : Поліський національний університет, 2022. – С. 103–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23884
 • Prospects for technological development of grain production in Ukraine / Cheremisina S., Rossokha V., Salo I., Mohilova M., Romanchenko N. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 27–29 October 2021. – 2022. – Vol. 1010, issue 1. – Article 012020. – https://doi.org/10.1088/1755-1315/1010/1/012020. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23099.
 • Modeling the management and efficiency of the speculative capital market / George Abuselidze, Olena Kireitseva, Oksana Sydorenko, Viktor Gryschko, Mariia Hunchenko // Computational Science and Its Applications – ICCSA 2022 Workshop, Malaga, Spain, July 4–7, 2022 : proceedings / Osvaldo Gervasi, Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Ana Maria A. C. Rocha, Chiara Garau (eds.). – Cham : Springer, 2022. – Part 2. – P. 32–44. – https://doi.org/10.1007/978-3-031-10450-3_3.
 • Problems of financing research and construction works on Ukrainian enterprises / Galina T. Palchevich, Oksana V. Sydorenko, Valentyna M. Panasiuk, Mykola A. Horlachuk, Anna M. Ivanova, Borys O. Yazlyuk // International Conference on Sustainable Innovation in Mechanical Engineering, 28–29 May 2021, Kanpur, India / editors: Anuj Dixit, S. Om Prakash, Parul Sahu, and Aditya Veer Gautam. – Kanpur, 2022. –Article 030018. – (AIP conference proceedings ; vol. 2413). – https://doi.org/10.1063/5.0092685.

 

Інше

 • Волошин А. В. Комплексні методи оцінки конкурентоспроможності підприємств у постпандемічний період / Волошин А. В. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 3.2. – C. 131–145. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26770
 • Воропай О. К. Комунікативна активність університетів у соціальних мережах в умовах пандемії та в постпандемічний період / Воропай О. К., Пічик К. В., Чала Н. Д. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 4.5. – C. 259–270. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26754
 • Гуменна О. В. Чому може навчити Сковорода сучасні бізнес-еліти України / Олександра Гуменна // Сковорода і Ми : [збірка статей / упоряд. Олесь Доній]. – Київ : Саміт-книга, 2022. – C. 22–26.
 • Гуменна О. В. Креативні хаби в університетах в контексті розбудови інноваційної екосистеми сталого розвитку / Гуменна Олександра, Василець Марія, Прохода Юлія // Державна політика сталого розвитку України: базові засади : (матеріали підготовки до парламентських слухань 2021) / [уклад. Харламова Г., Чала Н.] ; Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. – Київ : [б. в.], 2022. – С. 33–36.
 • Kovshova I. O. Digital transformation: the age of innovations in business and society / Iryna Kovshova // Digital transformation : towards new frontiers and business opportunities / edited by Antonella Petrillo, Fabio De Felice, Monica Violeta Achim and Nawazish Mirza. – London : IntechOpen, 2022. – P. 143–160. – https://doi.org/10.5772/intechopen.102797. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25270
 • Курило Л. І. Management approaches transformation in the context of the COVID-19 pandemic / Курило Л. І., Боднар О. В., Гуторов А. О. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 1.1. – C. 5–15. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26745
 • Пріб К. А. Вплив кризи, спричиненої пандемією COVID-19, на фінансову безпеку сільськогосподарських товаровиробників / Пріб К. А. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 2.5. – C. 95–104. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26778
 • Романченко Н. В. Вплив пандемії COVID-19 на ринок праці та адаптаційні заходи компаній / Романченко Н. В. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 3.4. – C. 152–162. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26762
 • Храпкіна В. В. Трансформація підходів у маркетингу в постпандемічний період / Храпкіна В. В., Трушкіна Н. В. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 1.3. – C. 25–37.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26797
 • Храпкіна В. Застосування штучного інтелекту у цифровому маркетингу / Валентина Храпкіна, Наталія Трушкіна // Поведінкова економіка: від теорії до практики : міждисциплінарний навчальний посібник / за наук. ред.: Татомир І. Л., Квасній Л. Г. ; Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ ВНЗ «МАУП». – Трускавець : Посвіт, 2022. – Тема 7, параграф 7.1. – С. 300–311.
 • Чала Н. Д. Регламенти соціально-трудових відносин за нових умов та епідеміологічних обмежень / Чала Н. Д., Поплавська О. М. // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період : колективна монографія / [під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2022. – [Підрозділ] 3.5. – C. 163–173.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26761
 • Лазоренко О. О. Резюме аналітичної записки «Щодо проблематики навчання та освіти дорослих у контексті набуття Україною членства у ЄС» = Brief of analytical paper “Regarding the issues of adult learning and education in the context of Ukraine’s apply to the EU membership” / Олена Лазоренко, Ніна Чала ; ГО «Жіноча Професійна Ліга». – Зальцбург ; Київ : [б. в.], 2022. – 9 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23934
 • Лазоренко О. О. Аналітична записка «Щодо проблематики навчання та освіти дорослих у контексті набуття Україною членства у ЄС» / Олена Лазоренко, Ніна Чала ; ГО «Жіноча Професійна Ліга». – Зальцбург ; Київ : [б. в.], 2022. – 26 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23933
 • Чала Н. Д. Механізм розбудови інноваційної екосистеми сталого розвитку регіону / Чала Ніна, Китаєв Андрій // Державна політика сталого розвитку України: базові засади : (матеріали підготовки до парламентських слухань 2021) / [уклад. Харламова Г., Чала Н.] ; Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. – Київ : [б. в.], 2022. – С. 100–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23885
 • Чала Н. Д. Енергетичний студентський кооператив як драйвер розвитку шерінгової економіки / Чала Н. Д., Китаєв А. С., Андросов Є. В. // Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія / за заг. ред. Т. О. Чайки ; Полтавське відділення академії наук технологічної кібернетики України. – Полтава : Астрая, 2022. – [Розд.] 2.9. – C. 166–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22945

 

2020

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Боднар О. В. Витратно-цінове інформаційне забезпечення функціонування аграрного ринку / Боднар Ольга Василівна // Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави : матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (intеrnet-конференція), 28–29 травня 2020 року / [наук. ред. Н. Г. Метеленко]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. – С. 381–386. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20489
 • Bodnar O. Energy crops production as a prospective for local sustainable development / Olha Bodnar and Julia Galchynska // Book of abstracts of the international scientific conference “Sustainable development: regional and local dimensions”, November 26, 2020 / ed. by Joanna Rakowska and Iwona Pomianek ; Warsaw University of Life Sciences, Institute of Economics and Finance. – [Warsaw : s. n., 2020]. – P. 20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20511
 • Воропай О. К. CRM-система як інструмент підвищення ефективності управління / Воропай О. К. // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 28 жовтня 2020 р., м. Полтава, Україна : збірник тез доповідей / Центр фінансово-економічних наукових досліджень. – Полтава : Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020. – Ч. 4. – С. 83–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20512
 • Пріб К. А. Розвиток малих форм господарювання як важливий чинник розбудови сільських територій / Пріб К. А. // Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 березня 2020 р., м. Київ. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 406–410. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20569
 • Пріб К. А. Розвиток антикризового управління в корпораціях / Пріб К. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 18 лютого 2020 року / [відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак]. – Луцьк : [б. в.], 2020. – С. 225–228. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20570
 • Романченко Н. В. Управління споживацьким досвідом у закладах громадського харчування / Наталія Романченко, Юлія Бояджян // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 травня 2020 року). – Київ : [б. в.], 2020. – С. 165–172. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20571
 • Романченко Н. В. Інноваційні інструменти діджитал-маркетингу / Наталія Романченко, Юлія Марцинковська // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 квітня 2020 р. : збірник наукових праць / [упоряд. збірника: Ю. В. Бобровнік, А. М. Вовкодав ; голов. ред.: В. П. Коцур]. – Переяслав : [б. в.], 2020. – С. 36–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20572
 • Романченко Н. В. Особливості управління розвитком торгової марки на сучасному фармацевтичному ринку / Наталія Романченко, Анна Ковранська // Матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 31 травня 2020 р. : збірник наукових праць / [упоряд. збірника: Ю. В. Бобровнік, А. М. Вовкодав ; голов. ред.: В. П. Коцур]. – Переяслав : [б. в.], 2020. – С. 36–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20573
 • Романченко Н. В. Управління продуктовим портфелем компаній на ринку фешн-ритейлу / Романченко Наталія Володимирівна, Кузнєцова Катерина Віталіївна // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 1 липня 2020 року). – Київ : [б. в.], 2020. – С. 51–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20574
 • Романченко Н. В. Маркетингові стратегії на ринку FMCG / Романченко Наталія Володимирівна, Соколовська Дар’я Дмитрівна // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 травня 2020 року). – Київ : [б. в.], 2020. – С. 173–183. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20575
 • Романченко Н. В. Дизайн-мислення у практиці маркетингу / Романченко Наталія Володимирівна, Струк Анастасія Андріївна // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 травня 2020 року). – Київ : [б. в.], 2020. – С. 68–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20576
 • Россоха В. В. Методологічне обґрунтування ефективностібіоенергетики / Россоха В. В. // Матеріали доповідей V-го Міжнародного науково-практичного семінару «Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві», 7–8 лютого 2020 р., м. Київ / [відп. за вип. М. П. Талавиря] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ : Наукова столиця, 2020. – С. 129–130. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18676
 • Россоха В. В. Інтеграційні процеси молокопродуктового підкомплексу / Россоха В. В., Петриченко О. А. // Сучасний стан і перспективи розвитку обліку, аналізу та фінансового забезпечення підприємств агропромислового виробництва : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / [редкол.: О. В. Ульянченко, В. М. Петров, М. Ф. Огійчук та ін.]. – Харків : ХНАУ, 2020. – С. 258–260. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18679
 • Россоха В. В. Управління земельними ресурсами як чинник формування об’єднаних територіальних громад / Россоха В. В. // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04–05 березня 2020 року) / [голов. ред.: Яремко Ю. І.]. – Херсон : ХДАУ, 2020. – С. 91–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18682
 • Россоха В. В. Управління розвитком сільських територій в умовах децентралізації влади / Россоха Володимир Васильович // Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ», 25 березня 2020 року, м. Херсон / [оргкомітет конф.: Кирилов Юрій Євгенович та ін.]. – Херсон : ХДАУ, 2020. – С. 110–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18681
 • Россоха В. В. Управління розвитком економічних відносин в умовах віртуальної інтеграції / Россоха Володимир Васильович // V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Цифрова трансформація фінансового сектора економіки» (м. Одеса, 9–10 квітня 2020 року) / [голова орг. ком.: Звєряков М. І.]. – Одеса : ОНЕУ, 2020. – С. 116–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18680
 • Россоха В. В. Організація корпоративного управління в акціонерних товариствах агропромислового виробництва / Россоха В. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 18 лютого 2020 року / [відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак]. – Луцьк : [б. в.], 2020. – С. 310–313. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18677
 • Россоха В. В. Маркетинговий контроль в управлінні підприємством / Россоха В. В., Іванова А. О. // Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права», 18 червня 2020 р., м. Полтава, Україна : збірник тез доповідей : [у 4 ч.] / Центр фінансово-економічних наукових досліджень. – Полтава : ЦФЕНД, 2020. – Ч. 4. – С. 111–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18675
 • Innovative forms of management for companies under rehabilitation / Hanna Matukova, Valentyna Khrapkina, Daria Matukova-Yaryha, Alla Maksimova, Natalia Bahashova // Proceedings of the III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020) / editors: Serhii Hushko, Victoria Solovieva. – [S. n.] : Atlantis Press, 2020. – P. 103–109. – (Advances in economics, business and management research ; vol. 129). – https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.013. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20582
 • Бакуменко В. Д. Аналіз Скопус-цитувань у різних галузях науки України / Бакуменко Валерій Данилович, Чала Ніна Дмитрівна // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції за міжнародною участю, 18 червня 2020 року / [редкол.: М. І. Лахижа, В. В. Гришко, І. О. Кульчій]. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 10–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20587
 • Чала Н. Д. Вплив пандемії COVID-2019 на досягнення Цілей сталого розвитку / Чала Ніна // Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2020. – Т. 3. – 2020. – С. 226–228. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20588
 • Чала Н. Д. Корпоративна соціальна відповідальність в умовах цифрової економіки / Чала Н., Поплавська О. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 18 лютого 2020 року / [відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак]. – Луцьк : [б. в.], 2020. – С. 600–603. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20583
 • Чала Н. Д. Особливості використання технологій машинного навчання в логістиці / Чала Н. Д. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2020), 16 квітня 2020 року : матеріали науково-практичної конференції / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра економічної теорії, Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 42–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19085
 • Поплавська О. М. Ринок праці України: проблеми, перспективи / Поплавська О. М., Чала Н. Д. // Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управліннярозвиткомсоціально-економічнихсистем», 08 жовтня 2020 р. / [редкол.: О. В. Нанка та ін.]. – Харків : ХНТУСГ, 2020. – С. 111–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21165

 

Інше

 • Навчальні потреби жінок в Україні : аналітичний звіт дослідження / [Олена Олександрівна Лазоренко, Ніна Дмитрівна Чала, Ольга Євгенівна Гомілко, Алла Василівна Кожина] ; за заг. ред. Олени Лазоренко. – Київ : Наукова думка, 2020. – 101 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20607
 • Чала Н. Д. Механізми публічного управління реалізацією збалансованого розвитку України до 2030 року / Ніна Дмитрівна Чала // 100 ідей для Президента та Уряду України: проєктні ініціативи у сфері публічного управління : збірник наукових праць : у 2 т. / [редкол.: Н. І. Обушна, А. П. Рачинський, С. К. Хаджирадєва (голова)] ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2020. – Т. 1. – 2020. – С. 172–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21043

 

2019

 

Cтатті

 • Гриджук І. А. Реалізація концепції маркетингу в публічному управлінні територіальним розвитком / І. А. Гриджук // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 2. – С. 113–117. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15321
 • Гриджук І. А. Удосконалення регуляторного механізму державного контролю у фінансово-економічній сфері / І. А. Гриджук // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. – № 1. – [6] с. – https://doi.org/10.32702/2307-2156-2019.1.25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17415
 • Гуменна О. В. Створення креативних хабів при університетах: світовий досвід та чинники успіху / Гуменна О. В., Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 27–33. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.27-33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16655
 • Волошин А. В. Міжнародна конкурентоспроможність українських малих та середніх підприємств / А. В. Волошин // Економіка та держава. – 2019. – № 2. – С. 120–123. http://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.2.120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15389
 • Voropai O. Increasing competitiveness of higher education in Ukraine through value co-creation strategy / Olga Voropai, Kateryna Pichyk, Nina Chala // Economics and Sociology. – 2019. – Vol. 12, Issue 4. – P. 228–240. – https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-4/14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17826
 • Systemic risk in the banking system: measuring and interpreting the results / Olena Bezrodna, Zoia Ivanova, Yulia Onyshchenko, Volodymyr Lypchanskyi, Serhii Rymar // Banks and Bank Systems. – 2019. – Vol. 14, Issue 3. – P. 34–47. – https://doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.04. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17824
 • Ignatiеva I. Features of Staff Motivation in EU Countries / Iryna Ignatiеva, Alina Serbenivska // Modern Science – Moderní věda. – 2019. – № 2. – P. 21–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17819
 • Ignatiеva I. Impact of Leadership Potential on Change Potential / Iryna Ignatiеva, Elena Babina // Modern Science – Moderní věda. – 2019. – № 5. – P. 19–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17820
 • Ігнатьєва І. А. Мотивація в сучасному менеджменті: проблеми і протиріччя / Ігнатьєва І. А., Сербенівська А. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 41–47. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.41-47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16651
 • Zubko T. Prospective Trends in Neuromarketing Tools of the Food Industry in View of Ukrainian Society Digitalization / Tatiana Zubko, Iryna Kovshova, Oksana Sydorenko // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – Vol. 8, Issue 3C. – P. 58–63. – http://doi.org/10.35940/ijrte.C1010.1183C19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17814
 • Курило Л. І. Інтелектуальний капітал: галузеві особливості формування / Курило Людмила Ізидорівна // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 4. – С. 89–94. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4913. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17780
 • Slyozko T. Transformation of the Accounting Profession in Terms of the Economy of the Future / Tetyana Slyozko, Lyudmila Kurilo, Oleksandra Mazina // ACC Journal. – 2019. – Vol. 25, Issue 3. – P. 34–45. – http://doi.org/10.15240/tul/004/2019-3-003. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17808
 • Курило В. І. Професійна діяльність як чинник формування культури особистості / Курило В. І., Світличний О. П., Курило Л. І. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – № 3. – С. 51–54. – https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191761. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17809
 • Могилова М. М. Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій / Могилова М. М. // Економіка АПК. – 2019. – № 5. – С. 68–76. – https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905068. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17420
 • Овсяннікова Н. В. Методологічні засади використання нейронних мереж для прогнозування фондового ринку / Овсяннікова Н. В., Желага О. В. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 5. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4979. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17418
 • Овсяннікова Н. В. Використання концепції біоекономіки у формуванні пріоритетів стратегії регіонального розвитку / Овсяннікова Н. В. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 11 (31). – С. 132–140. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5368. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17419
 • Пічик К. В. Вплив реклами та інших форм комунікації на поведінку споживачів / Пічик К. В., Будняк А. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 82–87. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.82-87http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16645
 • Патика Н. І. Світовий ринок продуктів тваринного походження та напрями посилення позицій України на ньому / Патика Н. І., Пріб К. А. // Modern Economics. – 2019. – Вип. 13. – С. 194–200. – https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16067
 • Патика Н. І. Світовий ринок рослинницьких продуктів та позиції України на ньому / Патика Н. І., Пріб К. А. // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – Вип. 1 (69), ч. 1. – С. 107–114. – https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16066
 • Пріб К. А. Подолання наслідків впливу криз у діяльності сільськогосподарських підприємств / Пріб Катерина Анатоліївна // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 10. – С. 47–52. – https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-10-5275. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17414
 • Пріб К. А. Практика антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах / Пріб К. А. // Економіка АПК. – 2019. – № 10. – С. 51–59. – https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910051. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17417
 • Романченко Н. В. Особливості стимулювання збуту продукції на ринку FMCG у сучасних економічних умовах / Романченко Н. В., Ковранська А. І. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2019. – Т. 4, вип. 1. – С. 88–94. – https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.88-94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16644
 • Россоха В. В. Формування контрактних відносин у молокопродуктовому підкомплексі на засадах технологій «блокчейн» і smart-контрактів / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3–4. – С. 133–140. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16252
 • Россоха В. В. Використання технології «блокчейн» у політичному маркетингу / Россоха В. В., Бочаров П. С. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 5. – С. 211–215. – https://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-274-5-213-217. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17043
 • Россоха В. В. Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК. – 2019. – № 12. – С. 16–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18678
 • Россоха В. В. Модернізація технологій виробництва сільськогосподарських підприємств: методологічний підхід / Россоха В. В., Малік М. Й. // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2019. – Вип. 14. – С. 76–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17825
 • Khrapkina V. Formation of mechanism of business management by means of PS and creative management in the context of providing investment attractiveness / Khrapkina Valentyna, Matukova Hanna, Korovina Olena // Espacios : revista arbitrada de gestión tecnológica. – 2019. – Vol. 40, Issue 16. – [9] p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17815
 • Храпкіна В. В. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств / Храпкіна В. В., Кузнєцова К. В. // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2019. – Вип. 2 (83). – С. 42–53. https://doi.org/10.35340/2308-104X.2019.83-2-05. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17817
 • Khrapkina V. Processing Agricultural Business Enterprises Economic Potential: Analysis and Evaluations Features / Khrapkina V. V. // Торгівля і ринок України. – 2019. – Вип. 1 (45). – С. 66–76. – https://doi.org/10.33274/2079-4762-2019-45-1-66-76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17818
 • Храпкіна В. В. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств / Храпкіна В. В., Кузнєцова К. В. // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2019. – № 5. – С. 64–72. – https://doi.org/10.37128/2411-4413-2019-5-7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17884

 

Матеріали конференцій

 • Гуменна О. В. Нейромаркетинг та його вплив на поведінку споживачів інноваційних продуктів / Гуменна О. В. // Матеріали круглого столу «Нейронауки та когнітивні системи в економіці» (НаУКМА, 19 лютого 2019 р.) / упоряд. О. В. Гуменна ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра маркетингу та управління бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 4–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19120
 • Гуменна О. В. Креативні хаби як ядро креативної економіки / Гуменна О. В. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 28–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16756
 • Шевчук А. А. Організація маркетингового консалтингу на ринку В2В / Шевчук А. А., Ковшова І. О. // Розвиток економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2019 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса : [ГО «Центр економічних досліджень та розвитку»], 2019. – С. 49–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17810
 • Рижков Р. І. Система показників оцінки ефективності управління рекламною діяльністю медіа-агенції / Рижков Роман Ілліч, Ковшова Ірина Олегівна // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи: теорії та пропозиції : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18 травня 2019 р.) / Класичний приватний університет, Університет ім. Вітаутаса Великого. – Запоріжжя : [Класичний приватний університет], 2019. – С. 48–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17811
 • Zubko T. Prospective Trends in Neuromarketing Tools of the Food Industry in View of Ukrainian Society Digitalization / Zubko Tatyana, Kovshova Iryna, Sydorenko Oksana // Digitalization of agrarian management : materials of the international scientific and practical conference (29–30, November, Kyiv) / National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine ; ed. board: Nadiia P. Reznik, Anna M. Slobodianyk, Krystyna P. Dramaretska. – Kyiv: NULES of Ukraine, 2019. – P. 104–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17813
 • Овсяннікова Н. В. Використання інформаційних технологій в організації маркетингової діяльності підприємства / Овсяннікова Н. В., Жаб’як С. А. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем», 19–20 березня 2019 р. : тези доп. – Київ : НАУ, 2019. – С. 241–244. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17885
 • Овсяннікова Н. В. Порівняльна характеристика методів і інструментів фондового ринку / Овсяннікова Н. В., Желага О. В. // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11 червня 2019 р.). – Тернопіль : Шпак В. Б., 2019. – Вип. 39. – С. 97–99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17821
 • Пічик К. В. Використання нейротехнологій в сучасних маркетингових дослідженнях / Пічик К. В. // Матеріали круглого столу «Нейронауки та когнітивні системи в економіці» (НаУКМА, 19 лютого 2019 р.) / упоряд. О. В. Гуменна ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра маркетингу та управління бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 22–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19114
 • Дюс А. Я. Основні переваги застосування інструментів діджитал-комунікацій у маркетинговій діяльності підприємства / Дюс А. Я., Романченко Н. В. // Сучасний рух науки : тези доповідей VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 червня 2019 р. / редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу “WayScience”. – Дніпро : [б. в.], 2019. – С. 509–512. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17634
 • Россоха В. В. Методология исследования рынка молока и молочной продукции / В. В. Россоха, А. А. Петриченко // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : сб. науч. тр. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого, Гомел. обл. орг. о-ва «Знание» ; под ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. – С. 191–197. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16717
 • Россоха В. В. Удосконалення партнерських відносин у молочній галузі / Россоха Володимир, Петриченко Олександр // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : збірник наукових праць / наук. ред. В. С. Лукач ; Національний університет біоресурсів і природокористування України, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» та ін. – Ніжин, 2019. – С. 201–204. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17845
 • Россоха В. В. Інституційне забезпечення умов господарювання в молочній галузі / Россоха Володимир, Петриченко Олександр // Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : матеріали Сімнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції, 30 травня 2019 року / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2019. – С. 195–200. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17802
 • Россоха В. В. Управління формуванням та використання соціального капіталу / Россоха Володимир // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський / голов. ред. Тріпак М. М. – Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019. – С. 44–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17803
 • Россоха В. В. Удосконалення економічних відносин у молочній сфері / Россоха Володимир Васильович, Петриченко Олександр Анатолійович // Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 травня 2019 р., м. Бережани / редкол.: С. М. Судомир (голова) та ін. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2019. – С. 183–185. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17804
 • Россоха В. В. Потенціал розвитку кооперації в об’єднаних територіальних громадах: управлінський аспект / В. В. Россоха // Кооперативні читання: 2019 рік : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 7 червня 2019 р.) / редкол.: Скидан О. В. та ін. ; Житомирський національний агроекологічний університет. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 63–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16071
 • Россоха В. В. Імперативи якості молокопродукції в сучасному вимірі / Россоха В. В., Петриченко О. А. // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2019 р.) / наук.-редкол.: Галушко В. П. та ін. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 106–109. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16719
 • Россоха В. В. Балансовий метод в дослідженні молочного ринку / Россоха Володимир, Петриченко Олександр // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали V Міжнародної науково-практичної конф., 24 жовтн. 2019 р. / [редкол.: Бруханський Р. Ф. та ін. ; Тернопіл. нац. екон. ун-т та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 236–238.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16718
 • Россоха В. В. Організаційні новації і конкуренція в молочній галузі / Россоха В. В., Петриченко О. А. // Інноваційний розвиток харчової індустрії : збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції, 21 листопада 2019 року, Інститут продовольчих ресурсів НААН, м. Київ / під заг. ред. М. П. Сичевського ; Національна академія аграрних наук України, Інститут продовольчих ресурсів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 138–140.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17633
 • Сидоренко О. В. Особливості когнітивного моделювання у вирішенні управлінських задач / Сидоренко О. В. // Матеріали круглого столу «Нейронауки та когнітивні системи в економіці» (НаУКМА, 19 лютого 2019 р.) / упоряд. О. В. Гуменна ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет економічних наук, Кафедра маркетингу та управління бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2019. – С. 25–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19113
 • Чала Н. Д. Виклики 4-ї промислової революції для ринку праці / Чала Н. Д., Поплавська О. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019) : матеріали науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 року / [Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Бойко І. С. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2019. – С. 70–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16739
 • Поплавська О. М. Оплата праці як маркер стійкого розвитку / Поплавська О. М., Чала Н. Д. // Економіко-правові аспекти сталого розвитку : держава, регіон, місто : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (7 червня 2019 р., м. Київ) / Інститут економіко-правових досліджень НАН України ; наук. ред. В. А. Устименко. – Київ : Десна Поліграф, 2019. – С. 135–137. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17883
 • Чала Н. Д. Ефект чи ефективність: особливості вибору показників оцінки прогресу / Н. Д. Чала // Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 24 травня 2019 р.) : у 5 т. / Національна академія державного управління при Президентові України ; за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Т. 4. – С. 7–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17635
 • Чала Н. Д. Збалансування попиту і пропозиції компетенцій: виклики індустрії 4.0 / Чала Н. Д., Поплавська О. М. // Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 23–24 жовтня 2019 р. / редкол.: Колот А. М. [та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 149–151. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17805
 • Китаєв А. С. Особливості використання технології «блокчейн» в енергоефективності: від публічних закупівель до випуску зелених бондів / Китаєв Андрій, Чала Ніна // Інноваційний розвиток і підвищення рівня спроможності об’єднаних територіальних громад : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (30 жовтня – 29 листопада 2019 р., м. Дніпро) / ДРІДУ НАДУ ; за заг. ред. І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 112–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17806

 

Інше

 • Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України / [Гадзало Я. М., Жук В. М., Могилова М. М. та ін. ; за ред. Я. М. Гадзала] ; Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. – 40 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17822
 • Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : наукова доповідь / [Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, В. Я. Месель-Веселяк, … М. М. Могилова та ін.] ; ГО «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. – 114 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17823
 • Россоха В. В. Управление качеством продовольственной продукции в молочной отрасли Украины / Владимир Россоха, Александр Петриченко // Modern aspects of management. Part 2 : scientific monograph / scientific edition: W. Gajda, P. Soroka, V. Zaplatynskyi. – Kyiv ; Warsaw : Publishing House of the Warsaw Management School Graduate and Postgraduate School, 2019. – S. 74–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19434
 • Chala N. Is corruption a problem of poverty, ethics or culture? / Chala N., Poplavska O. // Mastering anti-corruption : the practitioners’ view / ed. by Agata Stachowicz-Stanusch, Wolfgang Amann. – Charlotte : Information Age Publishing, c2019. – P. 167–184. – (Contemporary Perspectives in Corporate Social Performance and Policy).https://www.infoagepub.com/products/Mastering-Anti-Corruption

 

2018

Cтатті

 • Voropai O. K. Customer Centric Marketing Strategy for Universities / O. Voropai // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 28–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14862
 • Гавриленко Т. В. Перспективи розвитку легкої промисловості України в умовах нестабільного зовнішнього середовища / Т. В. Гавриленко, І. В. Бродюк // Економічні горизонти : науковий журнал. – Полтава : Астра, 2018. – № 1 (4). – С. 28–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15580
 • Харламова Г. О. Креативність врятує: уроки для України / Г. Харламова, О. Гуменна // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2018. – № 1 (196). – С. 76–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15581
 • Гуменна О. В. Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу / Гуменна О. В., Гончарова К. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 38–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14860
 • Ігнатьєва І. А. Операційна ефективність в стратегічному управлінні промисловими підприємствами / І. А. Ігнатьєва, Т. В. Гавриленко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – Херсон, 2018. – № 29 (18), т. 1. – С. 56–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15757
 • Ignatieva I. Operational efficiency in the implementation of enterprise strategy / I. A. Ignatieva, T. V. Gavrilenko // Modern Science – Moderní věda. – Praha, 2018. – № 6. – Р. 15–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15579
 • Ковшова І. О. Теоретичні основи оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства / І. О. Ковшова, А. В. Кравченко // Бізнес-навігатор. – 2018. – № 3–2 (46). – С. 7–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15583
 • Ковшова І. О. Система оцінювання персоналу підприємства / І. О. Ковшова, А. О. Долінська // Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – № 3 (65). – С. 80–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15584
 • Кожемякіна Т. В. Ключові гравці та процеси глобального світу: сучасні трансформації / Кожемякіна Т. В., Романченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 56–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14857
 • Кurуlo L. The transaction costs classification in the rural economy sector / Кurуlo L., Slyozko T. // International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. – 2018. – № 9. – Р. 8–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15591
 • Пан Л. В. Особливості створення бізнесу у віртуальному просторі / Пан Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 95–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14850
 • Россоха В. В. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи / Россоха Володимир, Плотнікова Марія // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал. – 2018. – Вип. 4. – С. 41–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15290
 • Россоха В. В. Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2018. – № 7. – С. 27–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14817
 • Россоха В. В. Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2018. – № 8. – С. 43–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14816
 • Храпкіна В. В. Форсайт розвитку фінансового забезпечення закладів культури на рівні сільських об’єднаних територіальних громад / Храпкіна В. В., Майстренко Ю. В. // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. – Київ : КНУКіМ, 2018. – Вип. 1. – С. 98–109. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15594
 • Чала Н. Д. Стратегічний маркетинг та особливості його використання в діяльності великих компаній / Чала Н. Д., Архипенко І. В. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 1 (119). – С. 65–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15597
 • Чала Н. Д. Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні? / Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 115–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14847
 • Kharlamova G. Ukraine 2030. A Doctrine for Sustainable Development: the consolidation of acts – the consolidation of ideas [electronic resourse] / Ganna Kharlamova, Nina Chala, Oleksandra Gumenna // The market for ideas. – Electronic data. – 2018. – No. 12, Jul–Aug. – Mode of access: Internet. – Title from the screen (viewed 15.05.2019). http://www.themarketforideas.com/ukraine-2030-a-doctrine-for-sustainable-development-the-consolidation-of-acts-the-consolidation-of-ideas-a383/

 

Матеріали конференцій

 • Ігнатьєва І. А. Тенденції оцінювання ефективності організаційних структур на засадах теорії змін / І. А. Ігнатьєва, А. Ю. Сербінівська, А. І. Ігнатьєв // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 19 квітня 2018 р.). – Полтава : Астра, 2018. – С. 10–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15578
 • Ковшова І. О. Клієнтоорієнтоване спрямування маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Сучасні напрямки розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : Міжнародна науково-практична конференція, 6 квітня 2018 року. – Запоріжжя, 2018. – С. 54–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15588
 • Ковшова І. О. Організаційна функція розвитку маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Фінанси, підприємництво та облік: національні особливості та світові тенденції : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7 квітня 2018 року. – Київ, 2018. – С. 30–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15587
 • Ковшова І. О. Демократичний напрям організаційного розвитку маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7 квітня 2018 року. – Одеса, 2018. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15590
 • Ковшова І. О. Концептуальні основи розвитку маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Фінансове забезпечення розвитку економіки на національному та міжнародному рівнях : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5 травня 2018 року. – Одеса, 2018. – С. 36–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15589
 • Могилова М. М. Об’єднання територіальних громад у сільській місцевості в контексті децентралізації влади в Україні / М. М. Могилова // Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С. М. Приліпка [та ін.]. – Умань : Сочінський М. М., 2018. – С. 280–282. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15592
 • Могилова М. М. Модернізація сільської економіки на основі інноваційно-диверсифікаційного відтворення її ресурсного потенціалу / М. М. Могилова // Eastern European studies: economics, education, and law : Proceedings of the International Scientific Conference, June 7–8, 2018. – Burgas, 2018. – Vol. 2. – P. 53–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15593
 • Россоха В. В. Методика викладання маркетингу на засадах компетентнісного підходу / Володимир Россоха // Сучасна соціально-економічна система: парадигма, завдання і тенденції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України, 27 квітня 2018 року, м. Ніжин / наук. ред. В. С. Лукач. – Ніжин, 2018. – С. 173–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14814
 • Россоха В. В. Потенціал енергозабезпечення аграрного сектору / Володимир Россоха // Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / голов. ред. С. А. Нестеренко. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – С. 332–333. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14815
 • Россоха В. В. Управління сільським розвитком в умовах розширення повноважень і відповідальності регіонів / В. В. Россоха // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : збірник тез ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 14 грудня 2018 року. – Рівне : НУВГП, 2018. – С. 165–167. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15003
 • Храпкіна В. В. Антикризове фінансове управління підприємством в умовах трансформаційних перетворень / Храпкіна В. В. // Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики) : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XII Всеукраїнському фестивалю науки та 95-річчю Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, 17–18 травня 2018 року). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 137–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15716
 • Храпкіна В. В. Управление финансовой безопасностью предприятия в условиях трансформационных преобразований / Храпкина В. В. // Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень : збірник тез доповідей наукових читань, присвячених пам’яті В. П. Череваня, (25 квітня 2018 року). – Київ, 2018. – С. 186–189. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15596
 • Храпкіна В. В. Проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства / В. В. Храпкіна // Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Суми, 12–14 вересня 2018 року). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 58–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15791
 • Чала Н. Д. Індустрія 4.0: нова економічна політика України / Чала Н. Д. // Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи : збірник тез ХVІІІ Міжнародного наукового конгресу, 26 квітня 2018 року. – Харків : Магістр, 2018. – С. 405–407. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15598
 • Чала Н. Д. Особливості моделювання у публічному управлінні / Чала Н. Д. // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, (07–08 вересня 2018 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 478–483. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15599
 • Чала Н. Д. Вплив індустрії 4.0 на вимоги до фахових компетенцій державних службовців / Н. Д. Чала // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні (Київ, 25 травня 2018 р.) : у 5-ти т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 4. – С. 17–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13182
 • Поплавська О. М. Розвиток людського капіталу та соціальні виклики в умовах Індустрії 4.0 / Поплавська О. М., Чала Н. Д. // Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 29 листопада 2018 року / за ред. І. В. Гущука [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2018. – С. 202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14812
 • Чала Н. Д. Нерівність доходів, бідність та суспільний добробут України / Чала Н., Гуменна О., Харламова Г. // Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 29 листопада 2018 року / за ред. І. В. Гущука [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2018. – С. 208–209. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14811

 

Інше

 • Ignatieva I. A. Impact of communicative competence on transformation of business entities’ potential / I. A Ignatieva, A. V. Khomenko // Theory and practice of social, economic and technological changes : monograph / [chief ed. Roman Rossi]. – Prague, 2018. – P. 266–276. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15677
 • Храпкіна В. В. Формування стратегії розвитку сучасного підприємства / [Храпкіна В. В., Матукова Г. І., Матукова-Ярига Д. Г.] // Концепти інноваційного розвитку підприємництва : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. Храпкіної В. В. ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Інтерсервіс, 2018. – Підрозділ. 2.2. – С. 72–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15595
 • Chala N. The Formation of Socially Responsible Business in Ukraine / [Nina Chala, Oksana Poplavskaya] // Management Education for Corporate Social Performance / ed. Agata Stachowicz-Stanusch, Wolfgang Amann. – 2018. – Part 3, Chapter 14. – Р. 283–294. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13636
 • Чала Н. Д. Впровадження концепту «розумне врядування» у практику державного управління в Україні / Н. Д. Чала // Україна 2030. Консолідація мислення – консолідація дій: аналітична платформа стратегічних комунікацій. – Київ : [СПД В. Павленко], 2018. – Розділ 2.3. – С. 34–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13644
 • Україна 2030 : Біла книга економічної політики України до 2030 року : національний і регіональний виміри / [Антонюк Л., Гуменна О., Поручник А. ... Чала Н.]. – Київ : Павленко, 2018. – 151 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15254

2017

Cтатті

 • Гуменна О. В. Методологія визначення ставлення споживачів до фірм-продавців на ринку / Гуменна О. В., Пан Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 28–33. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119786
 • Ignatieva I. Innovative approaches to light industry enterprises positioning in Ukraine / Iryna Ignatieva // Modern Science – Moderní věda. – Praha, 2017. – № 3. – P. 27–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13175
 • Ковшова І. О. Наукові підходи до визначення маркетингового менеджменту / Ковшова І. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 69–74. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119797
 • Ковшова І. О. Організація дистанційного менеджменту на підприємстві / Ковшова І. О., Ілько Л. М. // Економіка, менеджмент, бізнес. – 2017. – № 2 (20). – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13455
 • Ковшова І. О. Організація маркетингового менеджменту на підприємстві / Ковшова І. О. // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 11. – С. 244–249. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13453
 • Ковшова І. О. Особливості маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств / Ковшова І. О. // Економіка і Фінанси : науковий журнал. – 2017. – № 6. – С. 39–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13454
 • Ковшова І. О. Форми реалізації сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві / Ковшова І. О. // Інноваційна економіка. – 2017. – № 3–4 (68). – С. 174–180. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13452
 • The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance / Volodymyr Kurylo, Lyudmyla Kurylo, Yaroslav Zhovnirchyk, Yevgen Kartashov // Investment Management and Financial Innovations. – 2017. – Vol. 14, issue 1. – P. 212–217. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11942
 • Россоха В. В. Інтегральна оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства / В. В. Россоха, І. В. Науменко // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 60–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11944
 • Россоха В. В. Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин / В. В. Россоха, Л. М. Пронько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2017. – № 9. – С. 124–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12145
 • Россоха В. В. Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств у трансакційному вимірі / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2017. – № 4. – С. 67–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11557
 • Храпкіна В. В. Стратегії розвитку підприємств машинобудування – світовий досвід та українські реалії / В. В. Храпкіна, Т. В. Кожемякіна // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка / гол. ред. К. В. Калабанов. – Маріуполь, 2017. – Вип. 13. – С. 14–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13456
 • Чала Н. Д. Особливості оцінки конкурентоспроможності інтраокулярних лінз при виході на ринок медичних послуг / Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 130–135. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119830
 • Chala N. The 4th Industrial Revolution and Innovative Labor: Trends, Challenges, Forecasts / Chala Nina, Poplavska Oksana // Czlowiek–Spoleczenstwo–Gospodarka / red. M. A. Paszkowicz [et al.]. – Zielona Gora, 2017. – T. 4 : Intelektualizacja i humanizacja pracy. – P. 141–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13184
 • Chala N. The Interrelation Between Government and Business in Fighting Poverty in Ukraine / Nina Chala, Oksana Poplavskaya // Humanizacja Pracy. – 2017. – № 1 (287). – P. 25–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11941

 

Матеріали конференцій

 • Гуменна О. В. Управління процесом запуску інноваційних проектів в секторі FMCG / Гуменна О. В., Веремійчик А. А. // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 26 жовтня 2017 року. – Полтава : [Пусан А. Ф.], 2017. – Ч. 1. – С. 173–175.
 • Kharlamova G. Creative Economy and Competitiveness: Case of Ukraine / Ganna Kharlamova, Oleksandra Gumenna // Emerging Issues in the Global Economy: International Economics Conference in Sibiu (IECS) / ed. Silvia Cristina Mărginean, Claudia Ogrean, Ramona Orăștean. – 2017. – P. 199–210. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-71876-7_18
 • Ігнатьєва І. А. Інноваційні підходи до факторної оцінки системи управління змінами на підприємствах легкої промисловості України / Ігнатьєва І. А., Ігнатьєв О. І. // Наукові розробки, передові технології, інновації : збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції, 6–8 травня 2017 року. – Прага ; Брно ; Київ : НДІСР, 2017. – С. 118–126. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13448
 • Ігнатьєва І. А. Проектний підхід як методологічна основа трансформації бізнес-освіти / Ігнатьєва І. А. // Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : збірник доповідей Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Київ, 6 квітня 2017 р.) / [наук. ред. Я. М. Мартинишин]. – Київ : КНУЕіМ, 2017. – С. 76–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13176
 • Кожемякіна Т. Місце України в глобальному економічному просторі: сучасні тенденції і перспективи змін / Тетяна Кожемякіна // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : Міжнародна науково-практична конференція, 19–20 квітня 2017 року / [гол. ред. М. М. Поплавський]. – Київ : КНУКіМ, 2017. – Ч. 2. – С. 39–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13228
 • Курило Л. І. Проблеми формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері України / Курило Л. І. // Формування й відтворення аграрного капіталу та розвиток ринків матеріально-технічних ресурсів : збірник наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції, 12 вересня 2017 р. : (до 80-річчя з дня народження Підлісецького Г. М.) / Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» [та ін.]. – Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. – С. 22–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13365
 • Россоха В. В. Маркетинговый инструментарий оценивания земель сельскохозяйственного назначения / В. В. Россоха // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : сборник научных трудов / под ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. – С. 21–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13192
 • Россоха В. В. Роль самоорганізації населення в розвитку регіональної інфраструктури / В. В. Россоха // Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку : науково-практична конференція, 7 червня 2017 року : збірник тез доповідей. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. – С. 90–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13457
 • Чала Н. Д. Використання Big Data у роботі місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування / Н. Д. Чала, О. В. Гавриленко // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 27 жовтня 2017 року. – Одеса, 2017. – С. 45–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13178
 • Чала Н. Д. Використання гравітаційної моделі для обґрунтування стратегії економічного розвитку регіону / Чала Н. Д., Гавриленко О. В. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 березня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 154–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13461
 • Чала Н. Д. Креативні регіони: виклики та можливості / Чала Ніна // Культурні і креативні індустрії: історія, теорія і сучасні практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24 квітня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 153–156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13459
 • Чала Н. Д. Медична бідність: нові виклики для України / Чала Н. Д. // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5–6 квітня 2017 р.) / [заг. ред. Семигіної Т. В.]. – Київ, 2017. – С. 83–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13460

 

Інше

 • Велч Дж. Переможець : усе, що ви хотіли знати про роботу керівника, але боялися запитати / Джек Велч і Сьюзі Велч ; пер. з англ. Тетяна Заволоко ; [наук. ред. Наталія Романченко]. – Київ : Наш формат, 2017. – 262, [1] с.
 • Еяль Н. На гачку : як створити продукт, що чіпляє / Нір Еяль і Раян Гувер ; пер. з англ. Галина Гриценко ; [наук. ред. К. Пічик]. – Київ : Наш Формат, 2017. – 191, [1] с. : іл.
 • Левітт С. Фрікономіка : зворотний бік усього на світі / Стівен Левітт і Стівен Дабнер ; пер. з англ. Володимир Горбатько ; [наук. ред. Олександра Гуменна]. – Київ : Наш формат, 2018. – 247, [1] с.
 • Ферґюсон Ніл. Еволюція грошей : фінансова історія світу / Ніл Ферґюсон ; пер. з англ. Катерина Диса ; [наук. ред. О. Гуменна]. – Київ : Наш формат, 2017. – 380, [1] с. : іл., фотоіл.
 • Lentner C. Comparative characteristics of fiscal policy in Hungary and Ukraine / Csaba Lentner, Iryna Ignatieva // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : колективна монографія / за ред. І. А. Маркіної. – Полтава ; Київ ; Прага, 2017. – С. 39–62.

2016

Статті

 • Гуменна О. В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комунікацій / Гуменна О. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 48–53. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/95
 • Курило Л. І. Інноваційність економіки з огляду рівня розвитку науки / Курило Л. І., Удовиченко С. М., Сльозко Т. М. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 13. – С. 129–133. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11558
 • Кузьминчук Н. В. Формування матриці стратегії управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування: практичний аспект / Кузьминчук Н. В., Олексюк Т. В. // Економіка і управління. – 2016. – № 1. – С. 56–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11559
 • Ковшова І. О. Оптимізація бізнес-процесів як засіб підвищення ефективності діяльності промислових підприємств / Ковшова І. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 1 (15). – С. 53–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11560
 • Ковшова І. О. Застосування мультиатрибутивної моделі у маркетинговому менеджменті промислових підприємств / Ковшова І. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 2 (16). – С. 84–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11561
 • Курило Л. І. Трансакційні витрати в інституціональному середовищі аграрного сектору економіки / Курило Л. І., Сльозко Т. М. // Економічні студії. – 2016. – № 2 (10). – С. 71–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11562
 • Россоха В. В. Експортний потенціал аграрних підприємств / Россоха Володимир, Шарапа Ольга // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2016. – № 4. – С. 44–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11563
 • Россоха В. В. Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. – № 8. – С. 71–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11564
 • Россоха В. В. Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. – № 10. – С. 73–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11565
 • Россоха В. В. Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки / В. В. Россоха, Л. М. Пронько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2016. – № 10. – С. 37–48.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11566

 

Матеріали конференцій

 • Гуменна О. В. Маркетингове забезпечення соціальних інновацій / Гуменна О. В. // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність : погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21–22 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 187–190. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11570
 • Россоха В. В. Роль Інтернет-маркетингу в аграрному бізнесі / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 15–16 вересня 2016 р.). – Одеса : Атлант, 2016. – С. 181–182.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11569

 

Інше

 • Ха-Юн Чанґ. Економіка : інструкція з використання / Ха-Юн Чанґ ; пер. з англ. Андрій Лапін ; [Гуменна Олександра Віталіївна (наук. ред)]. – Київ : Наш Формат, 2016. – 400 с.
 • Бок Ласло. Робота рулить! : уроки Google : правила гри у команді мрії / Ласло Бок ; пер. з англ. Анастасія Дудченко ; [Романченко Наталія Володимирівна (наук. ред)]. – Київ : Наш Формат, 2016. – 422, [1] с.
 • Саттон Роберт. Мудакам тут не місце : як вижити в офісних джунглях / Роберт Саттон ; пер. з англ. Любов Пилаєва ; [Романченко Наталія Володимирівна (наук. ред.)]. – Київ : Наш формат, 2016. – 173, [1] с.
 • Стоун Бред. Продається все : Джефф Безос та ера Amazon / Бред Стоун ; пер. з англ. Наталія Валевська ; [Романченко Наталія Володимирівна (наук. ред)]. – Київ : Наш Формат, 2016. – 399 c.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Ганущак-Єфіменко Л. Основні мотиви формування інтелектуальних активів підприємства : [препринт] / Людмила Ганущак-Єфіменко // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 80-84 : мал.
 • Іванова З. Стратегічне управління розвитком туристичних підприємств : [препринт] / Зоя Іванова // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 86-87.
 • Романченко Н. Порівняльна характеристика бізнес-профілю поколінь HR : [препринт] / Наталія Романченко, Катерина Пічик // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 201-205 : табл.
 • Россоха В. Підготовка маркетологів за технологіями бізнес-освіти : [препринт] / Володимир Россоха // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. - Київ : [НаУКМА], 2015. - С. 20-23.
 • Россоха В. В. Розвиток промислового маркетингу в контексті сучасних ринкових трансформацій / Россоха В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 74-80.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Механізм управління інноваційним розвитком на основі інтеграційної взаємодії / Л. М. Ганущак-Єфіменко, Г. Ю. Кирилова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 5. - С. 74-78.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Стратегічні імперативи ефективного управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 8. - С. 46-49.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Концептуальний підхід до управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів в національному господарстві / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 5. - С. 112-116.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Побудова кластерної моделі управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 10. - С. 106-117.
 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Концепція організації управління інноваційними галузевими кластерами / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2015. - № 12. - С. 112-118.
 • Россоха В. В. Соціально-економічні аспекти використання господарського комплексу Державної кримінально-виконавчої служби / В. В. Россоха // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 8. - С. 69-75.
 • Россоха В. В. Управління сільським розвитком в умовах розширення повноважень і відповідальності регіонів / Россоха Володимир Васильович, Газуда Леся Михайлівна // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. - Мукачево : [б. в.], 2015. - Вип. 2, ч. 2. - С. 189-196.
 • Большаков С. І. Принципи об’єктивності оцінки вартості збитків, завданих власнику колісного транспортного засобу / Большаков С. І., Россоха В. В., Волчек Р. М. // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. - 2015. - № 6. - С. 67-76.

В інших виданнях України

 • Пічик К. Глава 4. Маркетинг інновацій / [К. Пічик] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - С. 67-91.

В іноземних виданнях

 • Sharapa O. An analysis of integration in the agriculture in Ukraine / Olga Sharapa, Volodumur Rossokha // Quantitative Methods in Accounting and Finance : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics / ed. by Edward Nowak, Rusłan Motoryn, Marcin Wierzbiński. - Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2015. - № 375. - P. 143-151.

Інше

 • Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - 294 с. : табл. -  Micтить бiблioгpaфiю. -  Авт. зазначено на звороті тит. л.

2014

У виданнях НаУКМА

 • nuschak-Efymenko L. Logit-model of management innovation processes / L. Gаnuschak-Efymenko, О. Gumenna // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 19-21.
 • Ivanova Z. Theoretical aspect functioning of the financial-investment mechanism of tourism and recreation industry / Z. Ivanova // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 32-34.
 • Pichyk K. Mechanism of marketing innovation for a competitive market success / K. Pichyk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 63-66.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Методичні засади стратегічного управління портфелем бізнесу інтегрованих бізнес-структур / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 6. – С. 197-204.
 • Гуменна О. Формування споживчої цінності знань в інноваційній екосистемі / Гуменна О. В., Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 2. – С. 8-13.
 • Іванова З. О. Концепція удосконалення інструментарію управління розвитком туристичної привабливості вітчизняних територій / Іванова З. О. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 8. – С. 183-186.

В інших виданнях України

 • Россоха В. В. Нетворкінґ як інструмент технології розширення бізнесу / Россоха В. В., Маклюк Х. А. // Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку : збірник доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 17 квітня 2014 р. / Мін-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т праці і зайнятості населення Мін-ва соц. політики України та НАН України, Голов. упр. статистики у Кіровоград. обл. [та ін.]. – Кіровоград : КОД, 2014. – С. 25-26.
 • Россоха В. В. Роль технології бенчмаркінґу в маркетинговій діяльності / Володимир Россоха, Кристина Попкова // Розвиток національної економіки: методологія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2014 року / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Економ. ф-т [та ін.]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2014. – С. 53-55.
 • Россоха В. В. Принципи застосування тайм-менеджменту в управлінській діяльності / Россоха В. В., Севрук Я. І. // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2014 р., м. Черкаси / Мін-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Черкас. держ. технолог. ун-т [та ін.]. – Черкаси : [ЧДТУ], 2014. – С. 170-172.
 • Россоха В. В. Особливості інноваційно-технологічного розвитку сільського господарства в умовах кліматичних змін / Россоха В. В. // Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13-14 травня 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Полтава : [ПолтНТУ], 2014. – Ч. 1. – С. 227-230 : табл.
 • Россоха В. В. Маркетингові технології у політичній сфері / Россоха Володимир Васильович, Толмачов Ілля Володимирович // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево : [б. в.], 2014. – Вип. 1. – С. 114-118.

В іноземних виданнях

 • Россоха В. В. Развитие кооперативных форм хозяйствования в АПК / В. В. Россоха // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты : материалы XIII международ. науч.-практич. конф., (Барнаул, 23-24 сент. 2014 г.). – Барнаул : [Алтайский дом печати], 2014. – С. 190-193 : табл.

2013

В інших виданнях України

 • Іванова З. О. Особливості розвитку вітчизняного туристичного потенціалу в умовах євроінтеграційного вектору України / Іванова З. О. // Інституціональні засади розвитку інтеграційних процесів економіки : збірник наукових статей / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій, Каф. міжнар. економіки ; [за заг. ред. С. О. Гуткевич]. - К. : [б. в.], 2013. - Вип. 3. - С. 51-57.
 • Романченко Н. В. Проектування інтеграційних утворень міжнародних компаній / Романченко Н. В., Пічик К. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы одиннадцатой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 4-5 апр. 2013 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" [та ін.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - С. 185-187.
 • Романченко Н. В. Маркетингова оцінка франчайзингу як форми підприємництва / Романченко Н. В., Пічик К. В. // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой всеукр. науч. web-конф. молодых ученых, 7 марта 2013 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" [та ін.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - С. 115-116.
 • Россоха В. В. Технологічні трансформації в агропромисловому виробництві України : тенденції та результати / Россоха В. В., Соколов Д. О. // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища : монографія / за заг. ред. В. Я. Швеця ; Мін-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - Д. : [б. в.], 2013. - С. 429-474 : табл.

Інше

 • Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європейс. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013. - 279 с. : іл. - Включ. бібліогр. посилання. - Авт. зазначені на звороті тит. л.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Гуменна О. В. Розробка стратегії регіонального інноваційного розвитку в Україні : реформування освітньої сфери Одеського регіону / Гуменна О. В., Коротка М. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 39-43.
 • Романченко Н. В. Системний підхід до оцінки корупції в міжнародному бізнесі як фактора економічної небезпеки / Романченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 106-111.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Лобас М. Г. Тенденції в диференціації сучасної економічної науки / М. Г. Лобас, В. В. Россоха// АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 1-3. - С. 25-30.
 • Россоха В. В. Промисловий і споживчий маркетинг : особливості та інструменти / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 7-9. - С. 85-89.
 • Россоха В. В. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 10-12. - С. 108-112.
 • Россоха В. В. Інформаційне забезпечення маркетингового управління / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 4-6. - С. 53-56.

В інших виданнях України

 • Гуменна О. В. Інноваційна стратегія в системі маркетингу інновацій / Гуменна О. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Десятой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 3-4 апр. 2012 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. - С. 212-213.
 • Погасій В. І. Маркетингова стратегія продажу житлової нерухомості: основні етапи / Погасій В. І. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Десятой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 3-4 апр. 2012 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. - С. 233-235.

2011

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Чала Н.Д. Міжмуніципальне співробітництво як механізм розвитку внутрішнього потенціалу економічного зростання країни // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». - 2011. - Вип. 2. – С. 137-143.
 2. Гуменна О.В. Формування інноваційної культури споживання як фактор забезпечення економічного розвитку країни // Экономика Крыма. - 2011. - № 3. - С. 13-17.

В інших виданнях України

 1. Бугаєнко Н.В. Регіональний маркетинг в сфері освітніх послуг // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 46-48.
 2. Гуменна О.В. Технологічний аудит як елемент технологічної стратегії фірми // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування : Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, (8 квіт. 2011 р.) : [у 2-х ч.] / [за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової] ; Акад. муніцип. упр. - К. : Вид.-полігр. центр АМУ, 2011. - Ч. 1. - С. 195-197.
 3. Гуменна О.В. Значення маркетингового аналізу в управлінні інноваційними проектами // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 49-51.
 4. Пічик К.В. Методичні аспекти маркетингу територій // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 55-57.
 5. Пан Л.В. Тренды регионального покупательского и потребительского поведения в условиях кризиса // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web-конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь, ДИАЙПИ, 2011. - С. 53-55.
 6. Пан Л.В. Преимущества и проблемы оценки эффективности управления знаниями (УЗ) в организациях // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 67-69.
 7. Романченко Н.В. Розвиток партнерської мережі при розширенні бізнесу // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 248.

В іноземних виданнях

 1. Романченко Н.В. Формирование информационной модели В2В- бизнеса в Украине // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 80-82.
 2. Пичик Е.В. Информация - товар первой необходимости // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 73-74.

2010

 • Гуменна О.В. Роль інноваційних процесів в механізмі саморозвитку економіки / О.В.Гуменна // Экономика Крыма. – 2010. – №1 (30). – С.69-73 (0,31 др.арк.) – Ф.
 • Пан Л.В. Визначення трендів поведінки споживачів на українському ринку / Л.В. Пан // Економіка Криму, 2010. – № 1(30). – С. 117-120 (0,2 др. арк.). – Ф
 • Пан Л.В. Формування ефективної системи взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності в системі роздрібної торгівлі / Л.В. Пан // Вісник Національного транспортного університету. –Ч.1 –К.: НТУ, 2009. – Випуск 19. – С.325-330 (0,3 др. арк.). – Ф
 • Пічик К.В. Специфіка проведення маркетингових досліджень на промисловому ринку / К.В. Пічик // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 69. К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 87 – 93 (0,35 др. арк.). -Ф
 • Лазоренко Л.В. Інформаційна підтримка процесу управління маркетингом / Л.В. Лазоренко // Особенности развития регионов в новых экономических условиях. Материалы первой Всеукраинской научной web-конференции молодых ученых. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – С. 49 – 50 (0,05 др. арк.). -Ф.
 • Лазоренко Л.В. Стратегічний розвиток компаній в нових економічних умовах / Л.В. Лазоренко // Современные достижения в науке и образовании. Сборник трудов IV Международной научной конференции. – Будва, Черногория, 2010. – С. 305-308 (0,12 др. арк.). -Ф
 • Лазаренко Л.В. Особливості мотивації персоналу в умовах ризику / Л.В. Лазоренко // Малий та середній агро бізнес у системі фінансів підприємств. Матеріали науково-практичної конференції (у заочній формі). – К: ІАЕ, 2010. – С. 36 – 38 (0,06 др. арк.). -Ф
 • Лазоренко Л.В. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на сталий розвиток підприємства / Л.В. Лазоренко// Державне регулювання соціального підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Х: ХРІДУ, 2010. – С. 28 – 31 (0,07 др. арк.). -Ф
 • Пан Л.В. Роль коммуникаций "из уст в уста" (word-of-mouth) в маркетинге / Л.В. Пан //Управління розвитком підприємництва в сучасних умовах: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь, ДІАЙПІ, 2010. – С.120-122 (0,06 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Способи покращення захисту інформації на ринку інформаційних продуктів та послуг в Україні / Л.В. Пан // Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы восьмой всеукраинской конференции учёных, аспирантов, студентов –Сімферополь, ТНУ им. Вернадского, 2010. – С. 219-221 (0,1 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Приоритеты развития B2B-маркетинга в условиях новой экономической ситуации / Л.В. Пан // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях / Материалы Первой Всеукраинской научной web-конференции молодых учёных. – Симферополь: ДИАЙПИ, 4 марта 2010. – С. 55-57 (0,1 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Особливості споживчої мотивації на роздрібному ринку / Л.В. Пан // LXVI Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ. – К.: НТУ, 2010. – С. 242 (0,05 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В., Гуменна О.В. Роль інформації в інноваційному розвитку емерджентної економіки / Л.В. Пан // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: збірник наукових праць. –Черкаси – Одеса, 2010. – С.66-67 (0,06 др. арк.) – Ф
 • Пічик К.В. Методика визначення конкурентоспроможності магазину / К.В. Пічик // Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України – Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, 2010. – С. 112-117 (0,25 др. арк.). -Ф.
 • Романченко Н.В., Куцаченко Д. Потенційні можливості зростання та інноваційного розвитку підприємства в період кризових явищ / Н.В. Романченко, Д. Куцаченко // Збірник тез наукових доповідей пятої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». – Одеса: Одеський національнийй університет ім. І.І. Мечникова, 2010. – с.167-169 (0,06 др. арк.). - П
 • Романченко Н.В. Особливості формування брендів промисловими підприємствами України / Н.В. Романченко // Материалы первой всеукраинской научной web-конференции молодых ученых, 4 марта 2010. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – с.63-65 (0,06 др. арк.). - Ф
 • Чала Н.Д. Генеза державної економічної політики України / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип.1/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 129-138 (0,35 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Вплив соціального капіталу на економічний розвиток країни / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 2/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 163-169 (0,25 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Методологічні підходи до оцінки державної політики економічного розвитку / Н.Д. Чала // Теорія та практика державного управління Зб. наук. Праць. – Вип. 1 (28). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – с. 289 - 295 (0,32 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Система державного управління економічним розвитком в Україні / Н.Д. Чала // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. Праць. – Вип. 2 (29). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010 (0,15 др. арк.). -Ф.
 • Чала Н.Д. Концептуальна основа моделі-підходу державного управління регіональним розвитком «4 І» / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 3/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 523 -529 (0,25 др. арк.). -Ф
 • Lazorenko L. Сorporate culture as a way of preventing and combating corruption in an enterprise/ L. Lazorenko // Organization Immunity to Corruption Building Theoretical and Research Foundations. – Katowice, 2009, Poland – P. 279 – 287 - Ф
 • Пан Л.В. Значение внедрения стандартов социальной ответственности для украинского бизнеса / Л.В. Пан // Нравственность и экономика: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участиием. Сборник научных трудов. – Курган: Курганский филиал, ИЭ УрО РАН, 9 апреля 2010 г. – Т. 1. – С. 108-109 (0,05 др. арк.) – Ф
 • Pan L., Derevianko L. The art of uniting business and science in marketing / L. Pan, L. Derevianko // EBRF Conference "Recearch Forum to Understand Business in Knowledge Society", September 15 – 17, Nokia, Finland , University of Tampere, 2010. – P.172 – 173 (0,05 др. арк.) – П
 • Pan L. Organizational Immunity end Corruption: Building Theoretical and Research Foundations edited by Agata Stachowicz-Stanusch / L.Pan // The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences, 2009. – 482 р. (21 chapter of L. Pan – Modern Tendencies of Companies' Image Forming)- 297-310 p. (0,35 др. арк.) – Ф
 • Романченко Н.В. Культурная матрица как фактор успешности бизнеса международной компании / Н.В. Романченко // Нравственность и экономика: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участиием. Сборник научных трудов. – Курган: Курганский филиал, ИЭ УрО РАН, 9 апреля 2010 г. – Т. 1. – С. 122-123 (0,35 др. арк.). - П
 • Чалая Н.Д. Государственная инвестиционная политика стимулирования экономического развития / Н.Д. Чала // Экономика, государство и общество в 21-ом веке. VIII Румянцевские чтения на базе Курского филиала Российского государственного торгово-экономического университета, 29 апреля 2010 г. – Материалы научных чтений. – Курск: Изд-во «Деловая полиграфия», 2010. – с.227-237. (0,35 др. арк.). -Ф

2009

 • Гуменна О.В. Управління інноваційно-інвестиційними проектами в кризових умовах // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук. -практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 118-120.
 • Гуменна О.В. Формування інфраструктури ринку інноваційної продукції // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 33-36.
 • Єрофеєва Т.А. Система управління вартістю компанії в інституційній економіці : методологічні аспекти // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 42-47.
 • Лазоренко Л.В. Інтерактивні методи викладання бізнес-дисциплін // "Теория и практика экономики и предпринимательства" : VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 4-6 мая 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского … [и др.]. -[Симферополь], [2009]. – С. 27.
 • Лазоренко Л.В. Мотивація праці в умовах ризику // Экономика Крыма. – 2009. – № 26. – С. 15-18.
 • Лазоренко Л.В. Особливості комерційної діяльності в сучасних умовах // Теория и практика предпринимательской деятельности : материалы третьей междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, 15-18 апр. 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Белорус. гос. эконом. ун-т, Ягеллон. ун-т. – [Симферополь : Азимут], [2009]. – С. 35-37.
 • Лазоренко Л.В. Роль керівника в досягненні успіху організації // Економіка і управління. – 2009. – № 1. – С. 67-71.
 • Лазоренко Л.В., Гуткевич С.О. Система управління персоналом у підприємствах України в сучасних умовах // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 6-7.
 • Лазоренко Л.В. Система управління персоналом у підприємствах України в сучасних умовах / Лазоренко Л. В., Гуткевич С.О. // Міжнародний науково-практичний бізнес-форум «Бізнес і наука : вектори співпраці», смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна, 18-22 трав. 2009 р. / МОН України… [та ін.]. – Симферополь, 2009. – С. 6-7.
 • ЛазоренкоЛ.В. Стратегія розвитку персоналу організації в умовах глобалізації економіки // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2009 р., Тернопіль / [відп. за вип. Луців О. Р.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Галиц. ін-т ім. В. Чорновола, Терноп. міськрада. – Тернопіль : ["Підручники & посібники"], 2009. – С. 59-61.
 • Пан Л.В. Единство теории и практики в маркетинге // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 38-40.
 • Погасій В.І. Ефективні засоби розповсюдження рекламної інформації в контексті девелопменту коттеджного містечка // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 40-42.
 • Погасій В.І. Маркетингові комунікації як запорука успішної діяльності торгово-розважальних центрів // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 75-78.
 • Романченко Н.В. Антикризові заходи в маркетинговій політиці компанії // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 груд. 2009 р. / [відп. за вип. Горовий Д. А.] ; МОН України, Північно-схід. наук. центр Трансп. акад. України, Харків. нац. автомобільно-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2009. – Т. 2. – С. 17-18.
 • Романченко Н.В. Культурні виміри України та успішність міжнародного бізнесу // Экономика Крыма. – 2009. – № 27. – С. 104-107
 • Романченко Н.В. Культурні детермінанти міжнародного франчайзингу // Маркетинг у третьому тисячолітті : зб. тез наук. доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, Донецьк, 15-16 трав. 2009 р. / [відп. за вип. О.М. Азарян] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ... [та ін.]. – Донецьк :[Цифрова типографія], 2009. – Т. III, ч. II. – С. 46-47.
 • Романченко Н.В. Мотивація працівника в процесі управління виконанням робіт // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы седьмой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь, 15-18 апр. 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : [Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского], 2009. – С. 11-13.
 • Романченко Н.В. Напрями оптимізації маркетингової політики в умовах кризи // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2009 р., Тернопіль / [відп. за вип. Луців О. Р.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Галиц. ін-т ім. В. Чорновола, Терноп. міськрада. – Тернопіль : ["Підручники & посібники"], 2009. – С. 69-70.
 • Романченко Н.В. Особенности вовлечения персонала в процесс внедрения изменений // Теория и практика экономики и предпринимательства : VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 4-6 мая 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского ... [и др.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 29-30.
 • Романченко Н.В. Ценностные ориентации персонала компании : использование при внедрении изменений // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 7-9.
 • Рябікова Г.В. Криза як фактор трансформації інформаційної інфраструктури підприємства // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук. -практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 15-16.
 • Чала Н.Д. Від нового знання до нової доданої вартості // Бізнес і наука : вектори співпраці : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна, 18-22 трав. 2009 р. / МОН України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського … [та ін.]. – Симферополь, 2009. – С. 59-61.
 • Чала Н.Д. Підходи до класифікації теорій економічного розвитку // Збалансований (сталий) місцевий розвиток : теоретичні та практичні аспекти : зб. наук. пр. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2009 р. / [гол. ред. кол. Мальчин Ю.М.] ; Акад. муніцип. упр., Прогр. розвитку ООН, Всеукр. еколог. ліга. – К. : [Акад. муніцип. упр.], 2009. – С. 38-45.
 • Чала Н.Д. Системний підхід до управління розвитком держави // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Управління" : зб. наук. пр.. – К. : [Акад. муніцип. упр.], 2009. – Вип. 1 : Державне управління та місцеве самоврядування / [ред. кол. : В. Д. Бакуменко (голова) ... та ін.]. – С. 89-98.

2008

 • Гуменна О.В. Роль регіональної інноваційної діяльності у розвитку українського бізнесу / Гуменна О. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврмческого национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 64-65.
 • Єрофеєва Т.А. Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку / Єрофеєва Т. А. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 67.
 • Єрофеєва Т.А. Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону / Єрофеєва Т. А. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики», м. Харків, 22-23 трав. 2008 р. / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : [ХНЕУ], 2008. — С. 104-107.
 • Єрофеєва Т.А. Роль ключових чинників вартості в управлінні бізнесом / Єрофеєва Т. А.,Гуменна О.В. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 203-207.
 • Лазоренко Л.В. Економічний механізм регулювання ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств малого бізнесу / Л. В. Лазоренко // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – C. 382-383.
 • Лазоренко Л.В. Особенности управления персоналом в коммерческих организациях Украины / Лазоренко Л. В. // Търговията в съвременното общество : теория и практика : сб. с доклади : от юбилейна международна научна конференция по случай 55 години катедра «Икономика и управление на търговията» и 60 години специалност «Икономика на търговията», г. Варна, 10-11 октомври 2008 г. / [редкол. : Николинка Сълова (председател)… и др.]. – Варна : Изд-во Икономически университет «Наука и икономика», 2008. – С. 546-551.
 • Лазоренко Л.В. Роль цільового управління в підвищенні ефективності господарської діяльності підприємств / Лазоренко Лариса Віталіївна // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків,19 груд. 2008 р. / МОН України, Північно-схід. наук. центр Транспортной акад. України, Харків. нац. автомобільно-дорож. ун-т. – Харків : [ХНАДУ], 2008. – С. 111-112.
 • Пан Л.В. Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку / Єрофеєва Т.А., Пан Л. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 67.
 • Пан Л.В. Влияние поведения потребителей на управление трендом / Пан Л. В. // Конкурентоспособность и инновации : проблемы науки и практики. – 2008. – С. 184-187. – (Бизнесинформ ; № 11).
 • Пан Л.В. Вплив культури на рівень економічної свободи і міжнародну комерційну діяльність / Л. В. Пан, Н.В. Романченко // Наукові записки. Т. 81 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. І. Г.Лук'яненко, Г. С. Григор'єв]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 61-66.
 • Пан Л.В. Інтегральні маркетингові комунікації (ІМС) як новий інструмент управління бізнесом / Пан Лілія Володимирівна // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 132-133.
 • Пан Л.В. Комплекс маркетингу та його роль в умовах комунікаційної ери маркетингу / Л. В. Пан // Экономика Крыма. – 2008. – № 25. – С. 33-36.
 • Пан Л.В. Лояльність споживачів як стратегічний показник успішності компанії / Пан Л. В. // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / за ред. : Мальчина Ю. М., Ніколенка Ю. В. ; МОН України, Акад. муніципального управління. – К., 2008. –Вип. 28. – С. 193-200.
 • Пан Л.В. Маркетинг нових ідей як сучасна модель розвитку взаємовідносин зі споживачем / Пан Л. В. // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 148. – С. 84-87.
 • Пан Л.В. Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону / Пан Л. В., Єрофеєва Т. А. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики», м. Харків, 22-23 трав. 2008 р. / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : [ХНЕУ], 2008. — С. 104-107.
 • Пан Л.В. Особливості функціонування підприємств в умовах посилення конкуренції / Пан Л. В. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 152-153.
 • Пан Л.В. Особенности развития малого предпринимательства в Украине / Пан Л. В. // Таврійський економічний журнал. – 2008. – № 1 (1). – С. 38-42.
 • Пан Л.В. Проблеми забезпечення адекватної реакції організації на зміни в середовищі функціонування / Пан Л. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 229-231.
 • Пан Л.В. Стратегічний моніторинг як підсистема стратегічного управління підприємством / Пан Л. В., Романченко Н. В. // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2008. – № 5. – С. 357-358.
 • Пічик К. В. Розробка упакування товару як елемент мерчендайзингу / Пічик К. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 34.
 • Пічик К.В. Вендінговий бізнес в Україні / Пічик К. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 173-174.
 • Пічик К.В. Семплінг — новітній інструмент маркетингових комунікацій / Пічик К. В. // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 134.
 • Романченко Н.В. Вплив факторів культурного середовища на міжнародний бізнес компанії / Романченко Н.В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 377-379.
 • Романченко Н.В. Матрична організація служби маркетингу з товарною (брендовою) орієнтацією / Романченко Н.В. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів.
 • Романченко Н.В. Формування програм лояльності / Романченко Н.В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. – Симферополь, 2008. – С. 45-46.
 • Чала Н.Д. Виміри сучасної економічної політики України / Н. Чала // Політичний менеджмент. Спецвип. : Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : [за матеріалами наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми політичного менеджменту», м. Київ, 15-16 жовт. 2008 р.] / Укр. акад. політичних наук… [та ін.]. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 215-223.
 • Чала Н.Д. Інноваційна система України : проблеми розбудови / Чала Н. Д. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 81-83.
 • Чала Н.Д. Логістичні рішення як інструмент підвищення ефективності діяльності місцевих органів влади / Н. Д. Чала // Теорія та практика державного управління : [зб. наук. праць] / Нац. акад. держ. управління при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління.— Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – Вип. 1 (20). – С. 171-178.
 • Чала Н. Д. Маркетинг регіонів як інструмент залучення інвестиційних ресурсів / Чала Ніна Дмитрівна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-24 жовтня 2008 р. У 3 ч. Ч. 3 : Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні / НАН України, РВПС України, 2008. – С. 276-279.
 • Чала Н.Д. Механизмы выравнивания асимметрии регионального развития в условиях глобализации / Чалая Н.Д. // Публичное управление. – 2008. – С. 15-23. – Журн. вид. армян. мовою Акад. гос. упр. Респ. Армения (гол. ред. Оганес Арутюнян).
 • Чала Н.Д. Соціально-відповідальне підприємництво як основа місцевого самоврядування / Чала Н. Д. // Європейські орієнтири муніципального управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (14 берез. 2008 р.). [В 2 ч.]. Ч. 1 / Акад. муніципального управління ; [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Акад. муніципального управління], 2008. – С. 307-310.
 • Пан Л.В. Consumer Behaviour as Strategic Factor of Brand Management / Liliya Pan // Търговията в съвременното общество : теория и практика : сб. с доклади : от юбилейна международна научна конференция по случай 55 години катедра «Икономика и управление на търговията» и 60 години специалност «Икономика на търговията», г. Варна, 10-11 октомври 2008 г. / [редкол. : Николинка Сълова (председател)… и др.]. – Варна : Изд-во Икономически университет «Наука и икономика», 2008. – С. 401-407.
 • Пан Л.В. Entrepreneurship (Small Business Management) in Competitive Economy of Ukraine / L. V. Pan // Monthly House Jornal / National Foundation of Indian Engineers. – 2008. – Vol. XXI, no. 11 (February). – P. 2-6.
 • Пан Л.В. Problems and Obstacles Young Entrepreneurs Face When Emerging Business Society of Ukraine / Pan L. V. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів. – С. 242-243.
 • Романченко Н.В. Du diligence як метод прийняття управлінських рішень / Романченко Н. В. // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 23-24.
 • Єрофеєва Т.А. Value — Based Management of Company / Yerofeeva T. A. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів. – С. 252-253.

2007

 • Єрофеєва Т.А. Підходи до оцінки вартості бізнесу : проблеми їх використання / Т.А. Єрофеєва // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 25–30.
 • Пан Л.В. Маркетинг нових ідей як сучасна модель розвитку взаємовідносин зі споживачем / Л.В. Пан // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 57–60.
 • Пічик К.В. Методика визначення цільового ринку компанії / К.В. Пічик // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 66–69.
 • Романченко Н.В. Методи обґрунтування рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності / Н.В. Романченко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 74–80.

2006

 • Єрофеєва Т.А. Оцінка вартості бізнесу: проблеми та обмеження традиційних підходів // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 123-126.
 • Лазоренко Л.В. Психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 10-12.
 • Лазоренко Л.В. Роль бюджетного планування у формуванні доходів державного та місцевих бюджетів // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. / Акад. муніципального упр. – К., 2006. – Вип. 22. – С. 82-87.
 • Лазоренко Л.В. Роль влади в сучасних умовах діяльності // Экономика Крыма. – 2006. – № 18. – С. 24-28.
 • Лазоренко Л.В. Формування кар’єри в сучасних умовах // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 143-144.
 • Пан Л.В. Массовая индивидуализация как ответ на поведение потребителей // Стратегія маркетингу. – 2006.– № 2. – С. 49-54.
 • Пан Л.В. Прикладні аспекти управління брендами в Україні / Л.В. Пан, І.П. Небиш // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 80-83;
 • Пан Л.В., Шаповалова І.В. Соціально-відповідальний бізнес як передумова досягнення конкурентноздатності фірми // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дн., 2006. – Вип. 218., т. 4. – С. 1122-1132.
 • Пан Л.В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу: теоретичні та практичні аспекти // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы Междунар. науч.-практ конф. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийський нац. ун-т им. В. Вернадського. – Симферополь, 2006. – С. 87-90.
 • Пан Л.В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу: теоретичні та практичні аспекти // Экономика Крыма. – 2006. – № 17. – С. 73-74.
 • Пічик К.В. Завоювання уваги споживача – головна мета мерчендайзингу // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький, та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 84-86.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 29-31.
 • Пічик К.В. Маркетинг на міжнародному фінансовому ринку // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. = Problems of Foreign Economic Relations DEvelopment and Attraction of Foreign Investments: regional aspect: collection of scientific works / Донецкий нац. ун-т. – Д., 2006. – С. 753-757.
 • Романченко Н.В. Адаптация персонала как одна из основных функций руководителя среднего звена // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 162-165.
 • Романченко Н.В. Адаптація функцій маркетингового управління міжнародним бізнесом до культурних особливостей національних ринків // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 87-89.
 • Романченко Н.В. Адаптація як технологія управління трудовою поведінкою працівників в структурних підрозділах // Экономика Крыма. – 2006. – № 18. – С. 9-12.
 • Романченко Н.В. Значение культурного анализа в международном предпринимательстве // Стратегія маркетингу. – 2006. – № 2. – С. 91-96.

2005

 • Пан Л.В. Транзитна реклама як ефективний інструмент формування обізнаності споживачів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 44: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2005. - С. 93-96.
 • Пан Л.В. Вплив концепції поведінки споживачів на розвиток підприємництва в Україні // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 1. - Ялта, 2005. - С. 20-21.
 • Пан Л.В. Вплив концепції поведінки споживачів на розвиток підприємництва в Україні // Экономика Крыма. - 2005. - № 15. - С. 6-10.
 • Лазоренко Л.В. Роль акцизів у формуванні доходної частини бюджету // Формування ринкових відносин в Україні . - 2004 . - № 5. - С.34-37.
 • Лазоренко Л.В. Роль інформації у процесі підготовки раціональних управлінських рішень // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти: Зб наук. доп. Х міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ , 27 - 28 січня 2005 р. У 2- х ч. - Ч. 1 / Європейський ун- т. - К., 2005. - С. 200-202.
 • Лазоренко Л.В. Сучасні аспекти мотивації персоналу. // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф, 6 - 7 жовт. 2005 р. / Ред.. Н.В. Валінкевич та ін.; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України, Ін-т підприємництва та сучасних технол. - Житомир, 2005. - С. 96 - 98.
 • Лазоренко Л.В. Психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 2. - Ялта, 2005. - С. 23-24.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 2. - Ялта, 2005. - С. 56- 57.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Экономика Крыма. - 2005. - № 15. - С. 16-11.
 • Пічик К.В. Механізм здійснення займів на ринках єврооблігацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - Вип. 50: У 2- х ч. - Ч. ІІ / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин - К., 2005. - С. 67- 71.
 • Пічик К.В. Специфіка здійснення маркетингових досліджень на промисловому та споживчому ринках. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - Вип. 50: У 2- х ч. - Ч. ІІ / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин. - К., 2005. - С.53-58.
 • Романченко Н.В. Критерії оптимізації експорту підприємства. // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. - Вип. 201: В 4 т. - Том 1. - Дн, 2005. - С. 189-194.
 • Романченко Н.В. Оцінка конкурентоспроможності експортної продукції виробничого призначення з урахуванням капіталовкладень споживача // Збірник наукових праць Інституту регіональних досліджень НАН України / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Л., 2005 - С. 171-180.
 • Романченко Н.В. Прийняття рішень у сфері міжнародного маркетингу з урахуванням особливостей формування грошових потоків. // Збірник наукових праць Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету. - Кривий Ріг:, 2005. - № 2. - С.211-223.

2004

 • Пан Л.В., Сисенко Н.В., Абрамович О.К. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Пан Л.В. Реклама на транспорті як ефективний інструмент маркетингових комунікацій // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. пр. / Укр. держ. акд. залізничного транспору. - 2004. - № 7: Спец. вип. - С. 55- 56.
 • Пан Л.В., Сисенко Н. Управління знаннями як конкурентна перевага// Києво- Могилянська Бізнес Студія. - 2004. - № 9. - С. 56- 64.
 • Абрамович О.К., Пан Л.В., Сисенко Н.В. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Греченкова О.В., Головень В.П. Оцінки економічного зростання в перехідних економіках // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 14: Економічні студії / Редкол.: В.С. Брюховецькийта ін; НаУКМА.- К., 2004 - С. 43-45.
 • Головень В.П. Диверсифікація зовнішньої торгівлі в Україні // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 14: Економічні студії / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін.- К., 2004 - С. 64-70.
 • Лазоренко Л.В. Роль акцизів у формуванні доходної частини бюджету // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. - Вип. 5 (36) / Ред.: І.К. Бондар та ін.; М- во економіки та з питань європейської інтеграції України. Наук.-дослідний економ. ін- т . - К., 2004. - С.34- 36.
 • Лазоренко Л.В. Спрощена система оподаткування підприємств малого бізнесу // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / Ред. М.Я. Дем'яненко; Нац. наук. центр "Ін- т агаррної економіки". - К., 2004. - С. 49- 54.
 • Лазоренко Л.В. Україна і Європейський Банк Реконструкції і Розвитку: через співпрацю до ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин. - К., 2004. - Вип.. 46, Ч. ІІ. - С. 68- 71.
 • Пічик К.В. Аналіз кредитних ризиків банків і шляхи їх мінімізації // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / Ред. М.Я. Дем'яненко; Нац. наук. центр "Ін- т агаррної економіки". - К., 2004. - С. 217-225.
 • Романченко Н.В., Хорольський В.П., Діянова І.П. Методи основи управління нематеріальними активами на підприємствах гірничо-металургійного комплексу // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т. - Дн., 2004. - Вип. 198, Т. IV. - С. 998-1008.
 • Сисенко Н.В., Абрамович О.К., Пан Л.В. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Сисенко Н.В., Пан Л.В. Управління знаннями як конкурентна перевага // Києво- Могилянська Бізнес Студія. - 2004. - № 9. - С. 56- 64.

2003

 • Пан Л.В. Збалансована система показників (Balanced Scorecard - BSc) як інструмент ефективного управління стратегією організації // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 56-63.
 • Пан Л.В. Зміна традиційної парадигми менеджменту: причини та сутність // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2 Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 338-342.
 • Пан Л.В. Знання як стратегічний актив організації // Сучасні проблеми економіки підприємства: Матеріали наук.-практ. конф., 5 листоп., 2003 р.: В 2 т. - Т.2. - Дн.,2003. - С. 45- 46.
 • Пан Л.В. Необхідність урахування факторів зовнішнього середовища в управління людськими ресурсами організації // Вчені записки: Наук. зб./ Київ. нац. економ. ун- т. - 2003. - Вип. 5. - С. 74- 79.
 • Пан Л.В. Обґрунтування необхідності стратегічного планування на вітчизняних підприємствах // П-во, госп-во і право. - 2003. - № 10. - С. 8-11.
 • Пан Л.В. Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу в системі управління // Бізнес-освіта як бізнес: Якість послуг і соціальна відповідальність: Матеріали п'ятої щоріч. міжнар. конф. "Розбудова менеджмент-освіти в Україні", м. Харків, 13-15 листоп. 2003р. - К., 2003. - С. 23-35.
 • Єрофеєва Т.А. Грошово-кредитна політика в умовах стабілізації економічного розвитку України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2: Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 334-337.
 • Єрофеєва Т.А. Грошово-кредитне регулювання в період стабілізації національної економіки // Управління економікою в ринкових умовах в контексті стратегічних напрямів розвитку України до 2011 року: Тези наук.-практ. конф. м.Київ. - К., 2003. - С. 14-18.
 • Єрофеєва Т.А. Довгостокова грошово- кредитна полтика в Україні // Вчені записки / Харків. ін- т управління - 2003. - № 10. - С. 90- 94.
 • Єрофеєва Т.А. Монетарні передумови економічного зростання в Україні / Від лідера - особистості до держави - лідера: Зб доп. та тез до ІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 серп. 2003 р. - К., 2003. - С. 140- 143.
 • Лазаренко Л.В. Вплив екологічних факторів на економічний розвиток країни // Наукові праці МАУП / Ред..: М.Ф. Головатий та ін.; Міжрегіональна акад. управління персоналом. - 2003. - Вип. 7: Роль молоді у формуванні екологічного менеджменту. - С. 34- 35.
 • Лазаренко Л.В. Роль оптимізації співвідношення між основними функціями податків у підвищені ефективності податкової політики держави // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. професорсько- викладацького складу і аспірантів / М- во освіти України. Акад. муніципального управління. - 2003. - Вип. 13. - С. 59- 63.
 • Лазоренко Л.В. Основні тенденції розвитку агробізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. - Вип. 3 (22) / Ред. І.К. Бондар та ін.; М- во економіки та з питань європейської інтеграції України. Наук.-дослідний економ. ін- т . - К., 2003. - С. 90- 95.
 • Лазоренко Л.В. Особливості метології розробки та прийняття господарських рішень в умовах корпоративного управління // Актуальні проблеми корпоративного управління в Україні: Зб наук. пр. / МАУП. Прикарпат. філія МАУП, Міжнар. фінансова корпорація. - К.: Наук. світ, 2003. - С. 117- 120.
 • Романченко Н.В. Економічна оцінка ефективності зустрічних операцій в практиці зовнішньоекономічної діяльності фірм // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т. - Дн., 2003. - Вип. 185, Т. 1. - С. 778- 783.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна