privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія/ [М. М. Білинська, Н. О. Васюк, Л. А. Гаєвська, Р. В. Деркач, І. П. Кринична, Л. А. Мельник, Л. А. Мельник, Г. П. Нестеренко, Т. В. Савіна, І. Г. Сурай, О. І. Ушакова, Т. П. Юрочко] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – 219 c.
 • Короленко В. В. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я України в контексті європейської інтеграції : монографія / В. В. Короленко, Т. П. Юрочко ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : КІМ, 2018. – 102, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15804
 • Stepurko T. Informal patient payments in Central and Eastern European countries : dissertation to obtain the degree of Doctor at Maastricht University / Tetiana Stepurko. - Vinnitsa : O. Tarnashinskiy, 2013. - 222 p. -  Включ. бібліогр. посилання.
 • Мигович І.І. Свобода совісті : українські реалії (релігія, церкви і атеїзм в українському соціумі) / Всеукр. громад. об-ня "Інтелігенція України за соціалізм". – К. : [б. в.], 2009. – 157 с.
 • Семигіна Т.В. Політика протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні : роль міжнародної допомоги : за матеріалами дослідження глобальних ініціатив у сфері ВІЛ-СНІДу. – К. : [Агентство Україна], 2009. – 143 с.
 • Мигович І.І., Макара М.П. Закарпатський соціум : етнологічний аспект / НАН України, Інститут соціології, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Патент, 2000. – 158 с.
 • Андреєва Т. І. Тютюн в Україні: національне опитування щодо знань, ставлення та поведінки. — К. : Міжнародний центр перспективних досліджень, 2006. — с. 96

Підручники, навчальні посібники

 

 • Бронікова С. А. Практики комунікативної культури в медичному закладі: пацієнт-центрований підхід : [посібник] / Бронікова Світлана. – [Б. м. : б. в.], 2020. – 69 c.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21027
 • Соціальна робота і програми відновного правосуддя : теорія і практика : навч. посіб. / [Гірник А.М., Дума Л.П., Кабаченко Н.В., Савчук О.М. … та ін. ; за заг. ред. А. Горової та Р. Коваля] ; Школа соц. роботи ім. В. І. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» … [та ін.]. – К. : Захаренко В. О., 2009. – 216 с.
 • Семигіна Т.В., Лукашевич М.П. Соціальна робота : (теорія і практика) : підруч. / рец. : О. В. Киричук, І. В. Козубовська, І. І. Мигович. – К. : Каравела, 2009. – 367 с. – (Укр. книга).
 • Семигіна Т.В., Лукашевич М.П. Соціологія соціальної роботи (курс лекцій) : навч. посіб. / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – К. : [ІПК ДСЗУ], 2009. – 210 с.
 • Семигіна Т. В. Інформаційне забезпечення соціальних служб: Методичний посібник до курсу. — К. : Києво-Могилянська академія, 2007. — 156 с.
 • Лукашевич М. П., Семигіна Т. В. Cоціальна робота (теорія і практика): Навчальний посібник. — К. : ІПК ДСЗУ, 2007. — 341 с.
 • Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспективи / Семигіна Т. В., Міщенко К. С. Кіча Т. Г. та ін. — К: Зірка, 2007. — 52 с.
 • ВІЛ / СНІД: політика, профілактика, догляд: Методичний посібник до курсу / За ред. Т. Семигіної. – К. :Вид. дім “КМА”, 2006.-140 с. (І. М. Грига у співавторстві).
 • Вступ до соціальнї роботи: Навч. посібник / За ред. Семигіної Т. В., Миговича І. І. — К. : Академвидав, 2005. — 304 с. (авторський колектив — Грига І. М., Кабаченко Н. В., Мигович І. І., Савчук О. М., Семигіна Т. В.).
 • Гуляев Д. В., Гуляева М. В. (2006) Инсульт. Справочник практического врача (под ред. Т. С. Мищенко). Киев, Издатель Д. В. Гуляев, 220 с.
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня маґістра соціальної роботи / За ред. Семигіної Т. В. — К: КМ Академія, 2005. — 87 с. (авторський колектив — Грига І. М., Кабаченко Н. В., Лисенко О. П., Савельєв Ю. Б., Семигіна Т. В.).
 • Соціальні послуги на рівні громади: український досвід і перспективи / За ред. Т. Семиігної. — К. : Ресурсний центр “Гурт”, 2005. — 134 с. (авторський колектив — Семигіна Т. В., Бойко А. М., Брижовата О. С., Грига І. М., Дума Л. П., Копач Л. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М.).
 • Соціально-психологічна реабілітація у рамках програми замісної підтримуючої терапії: Методичні рекомендації для соціальних працівників, які надають допомогу ВІЛ-позитивним споживачам ін’єкційних наркотиків / Семигіна Т. В., Бойко А. М., Дума Л. П., Грига І. М. та ін. – К., 2005. — 50 с.
 • Теорії і методи соціальної роботи: Підручник / За ред. Семигіної Т. В., Миговича І. І. — К. : Академвидав, 2005. — 328 с. (авторський колектив — Грига І. М., Кабаченко Н. В., Лисенко О. П., Мигович І. І., Савчук О. М., Семигіна Т. В.).

Публікації /статті

2021

Cтатті

 • Trends in overdose experiences and prevention behaviors among people who use opioids in Baltimore, MD, 2017–2019 / Lauren Dayton, Alyona Mazhnaya, Kristin E. Schneider, Xiangrong Kong, Abigail Winiker, Melissa Davey-Rothwell, Karin E. Tobin, Carl A. Latkin // Drug and Alcohol Dependence. – 2021. – Vol. 221. – Article 108650. – [7] p. – https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.108650.
 • Лідерство та командоутворення в клінічній практиці (за результатами кейс-дослідження) / А. О. Белебеєва, М. В. Шевченко, Ю. Г. Вернигор, Л. М. Семенюк // Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery = Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2021. – № 1 (73). – С. 52–60. – http://doi.org/10.30978/CEES-2021-1-52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23019
 • Yurochko T. P. Eating behaviour of international students in Ukraine / Tetiana P. Yurochko, Maryna V. Shevchenko, Anthony Hassan Jr. Wenom // Wiadomości Lekarskie. – 2021. – Vol. 74, issue 3, part 2. – P. 708–712. – https://doi.org/10.36740/WLek202103226. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21615
 • Yashchenko M. V. Real-life approaches employed by recognized governments to ensure health coverage of citizens in fragile settings, including the population of the disputed territories, struggling for independence / Yashchenko Mariia V., Yurochko Tetiana P. // Wiadomości Lekarskie. – 2021. – Vol. 74, issue 5. – P. 1268–1273. – https://doi.org/10.36740/WLek202105141. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21516

 

Інше

 • Юрочко Т. П. Моніторинг прогресу реформи на основі аналізу виконання рекомендацій галузевого аналітичного брифу до URC 2021 / Тетяна Юрочко // UAReforms. – 2021. – https://uareforms.org/monitoring/oxorona-zdorovya.
 • Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я на засадах компетентнісного підходу у США та Канаді / Л. А. Мельник, Т. В. Савіна, О. І. Ушакова, Т. П. Юрочко // Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія / [М. М. Білинська та ін.] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – Розд. 2.2. – С. 77–95.
 • Мельник Л. А. Визначення потреби в підготовці керівних кадрів для сфери охорони здоров’я в Україні / Л. А. Мельник, Т. В. Савіна, Т. П. Юрочко // Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія / [М. М. Білинська та ін.] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – Розд. 3.1. – С. 105–118.
 • Мельник Л. А. Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я в Україні: проблеми та ризики / Л. А. Мельник, Т. П. Юрочко // Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія / [М. М. Білинська та ін.] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – Розд. 3.3. – С. 131–135.
 • Мельник Л. А. Шляхи вдосконалення системи підготовки керівних кадрів у сфері охорони здоров’я в Україні з позицій компетентнісного підходу / Л. А. Мельник, Т. П. Юрочко // Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія / [М. М. Білинська та ін.] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – Розд. 4.4. – С. 174–181.
 • Пищуліна О. М. Соціально-економічнінаслідки коронакризи : [інформаційно-аналітична доповідь / Ольга Пищуліна, Василь Юрчишин, Тетяна Юрочко ; керівник проекту – Ольга Пищуліна] ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2021. – 236 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23020
 • Юрочко Т. П. Доступ населення до медичної допомоги під час пандемії COVID-19 / Тетяна Юрочко, Василь Юрчишин, Ольга Пищуліна // Соціально-економічнінаслідки коронакризи : [інформаційно-аналітична доповідь / Ольга Пищуліна, Василь Юрчишин, Тетяна Юрочко ; керівник проекту – Ольга Пищуліна] ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2021. – Розд. 4. – С. 149–185.

 

2020

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Бронікова С. А. Мем як феномен публічного управління / Бронікова Світлана, Оганісян Михайло // Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2020. – Т. 1. – С. 5–7.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21028
 • Бронікова С. А. Комунікативна культура як елемент корпоративної культури медичного закладу / Бронікова Світлана // Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених в рамках заходу «Школа розвитку молоді» (Київ, 25 листопада 2020 р.) / за заг. ред. А. Савкова, М. Білинської, О. Петроє, І. Дегтярьової ; Національна академія державного управління при Президентові України, Департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації. – Київ : НАДУ, 2020. – С. 35–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21030

 

Інше

 • Індекс здоров’я. Україна-2019 : результати загальнонаціонального дослідження / [уклад.: Барська Ю., Захожа В., Сахно Ю., Семигіна Т., Степурко Т., Харченко Н. ; Міжнародний фонд «Відродження», Київський міжнародний інститут соціології, Школа охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія»]. – Київ : [б. в.], 2020. – 102 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20820
 • Звіт за результатами дослідження «Оцінка поведінки провайдерів первинної медичної допомоги у відповідь на введення капітації» / [Максим Дуда, Ірина Курінна, ... Марина Шевченко та ін.] ; Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я», Національна служба здоров’я України. – Київ : [б. в.], 2020. – 135 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21033
 • Скіпальська Г. Галузевий бриф «Охорона здоров’я» / Галина Скіпальська, Тетяна Юрочко, Андрій Скіпальський. – [Б. м. : б. в.], 2020. – 6 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21035

 

2019

Cтатті

 • Semigina T. Primary health care reform in Ukraine: results of the nation-wide survey “Health index. Ukraine” / Tetyana Semigina, Tetiana Stepurko, Victoriia Tymoshevska // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2019. – № 2. – С. 66–84. – https://doi.org/10.33287/11206. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16852
 • Skrypnikova O. S. Early detection and screening as the main components of the cancer prevention strategy / O. S. Skrypnikova, T. P. Yurochko // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 2. – С. 23–32. – http://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.2.10476. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18294
 • Coping strategies of cancer patients in Ukraine / Olena Levenets, Tetiana Stepurko, Abel Polese, Milena Pavlova, Wim Groot // The International Journal of Health Planning and Management. – 2019. – Volume 34, Issue 4. – P. 1423–1438. – https://doi.org/10.1002/hpm.2802.
 • Shevchenko M. V. Factors of working environment influencing occupational stress among primary health care doctors in Ukraine / Maryna V. Shevchenko, Tetiana P. Yurochko, Iryna I. Hrechko // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – T. 72, nr 5, cz. 2. – S. 1038–1042. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18293
 • Васюк Н. О. Публічне управління охороною здоров’я в сучасних умовах реформування в Україні / Н. О. Васюк, Т. П. Юрочко // Державне управління: теорія та практика. – 2019. – № 1. – С. 78–84. – https://doi.org/10.36030-2311-6722-2019-1-78-84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18295

 

Матеріали конференцій

 • Skrypnikova O. Early detection as the main component of cancer control strategy = Система ранньої діагностики як складова стратегії протидії онкологічним захворюванням / Skrypnikova O., Yurochko T. // Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium, Kyiv, Ukraine, 20–24 May 2019 : abstract directory. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 385. – Тези надруковані українською та англійською мовами. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18762
 • Юрочко Т. П. Особливості публічного управління системою охорони здоров’я в період економічних реформ в Україні / Т. П. Юрочко, К. О. Інгінова // Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 24 травня 2019 р.) : у 5 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Т. 2. – С. 109–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18761

 

Інше

 • Coping mechanisms of Ukrainian patients: bribes, gifts, donations, and connections / Olena Levenets, Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, and Wim Groot // Governance beyond the law : the immoral, the illegal, the criminal / [ed. by] Abel Polese, Alessandra Russo, Francesco Strazzari. – Cham : Palgrave Macmillan, 2019. – Chapter 7. – P. 125–143. – https://doi.org/10.1007/978-3-030-05039-9_7.
 • Формування інституціонального середовища системи публічного управління в умовах децентралізації / [Н. О. Васюк, Л. А. Гаєвська, … Т. П. Юрочко та ін.] // Інституціоналізація публічного управління в Україні : науково-аналітична доповідь / за заг. ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Розд. 3. – С. 87–143. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18854
 • Юрочко Т. Галузевий бриф «Реформа системи охорони здоров’я» / Тетяна Юрочко, Світлана Бубенчикова // Галузеві брифи з питань реформ в Україні / [редкол.: Василь Бабич (голов. ред.), Богдан Яцун, Георгій Бушуєв]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 35–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18760
 • Юрочко Т П. Неформальність у сфері медичного обслуговування / Т. Юрочко // Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні : масштаби, динаміка, наслідки / [Ольга Пищуліна, Тетяна Юрочко] ; Центр Разумкова. – Київ : [Центр Разумкова : Заповіт], 2019. – Розд. 8. – С. 205–218.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17010

 

2018

Cтатті

 • Здоров’я та (не)здорова поведінка українського населення: результати національного репрезентативного дослідження «Індекс здоров’я. Україна» / Барська Ю., Степурко Т., Семигіна Т., Тимошевська В. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 2. – С. 77–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15766
 • Do people expect the healthcare reform? (Results of the national representative survey “Health Index. Ukraine”) / Stepurko T., Betliy O., Semigina T., Tymoshevska V. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 4. – С. 75–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15761
 • Polese A. Informality and Ukrainian higher educational institutions: happy together? [electronic resource] / Polese Abel, Stepurko Tetiana, Oksamytna Svitlana // Policy futures in education. – 2018. – Vol. 16, Issue 4. – P. 482–500. https://doi.org/10.1177/1478210318758812

 

Матеріали конференцій

 • Stepurko T. Health care reform in Ukraine: citizens’ perception / Stepurko T., Semigina T., Postolovska I. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 46–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15763
 • Степурко Т. Г. Освітні продукти в міжсекторальному проекті BIHSENA ЕРАЗМУС-ПЛЮС розбудова потенціалу / Степурко Т., Ігнащук О. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 102–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15767
 • Perspective of public-private partnership in the filed of healthcare in Ukraine / Alwani J., Stepurko T., Anufriyeva V., Shevchenko M. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 35–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15803
 • Шевченко М. В. Система фінансування охорони здоров’я України: законодавчі новації / Шевченко М. В. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 33–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15796
 • Shevchenko M. V. Households’ out-of-pocket expenditures for the services of the hospital sector in Ukraine: results of health index. Ukraine 2017 study / Shevchenko M. V. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 43–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15797
 • Shevchenko M. V. Financial availability of medicines in Ukraine. Health index. Ukraine 2017 study / Shevchenko M. V. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15798
 • Шевченко М. В. Особливості в споживанні медичної допомоги кримськими татарами / Шевченко М. В., Руснак Д. В. // Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до всесвітнього дня здоров’я 2018 року. – Київ, 2018. – С. 99–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15799
 • Yurochko T. Cardio-vascular diseases in Ukraine: state, problem, and ways to solve / Yurochko T. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 року). – Київ, 2018. – С. 85–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15800

 

Інше

 • Semigina T. Human-made disasters and social work: A Ukrainian perspective [electronic resource] / Semigina T. // The Routledge Handbook of Green Social Work / ed. by Lena Dominelli. – London : Routledge, 2018. – P. 431–441. – DOI: 10.4324/9781315183213. https://doi.org/10.4324/9781315183213
 • Stepurko T. Innovating Health-Care Governance in Ukraine: Formal and Informal Practises / [Stepurko T., Belli P. C.] // Health, Technologies, and Politics in Post-Soviet Settings / ed. O. Zvonareva, E. Popova, K. Horstman. – [Cham, Switzerland] : Palgrave Macmillan, [2018]. – Chapter 8. – P. 199–224. http://doi.org/10.1007/978-3-319-64149-2

 

2017

Cтатті

 • Дорошенко О. О. Аналіз міжнародного досвіду фінансування вторинної медичної допомоги / Дорошенко О. О., Шевченко М. В. // Економіка і право охорони здоровя : науково-практичний журнал. – 2017. – № 1 (5). – С. 16–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12134
 • Іванова С. А. Дисбіоз та «синдром надлишкового бактеріального росту» (поняття, значення нормальної мікрофлори, діагностика, принципи лікувальної корекції) / Іванова С. А., Ігнащук О. В., Кириченко І. М. // Biomedical and Biosocial Anthropology : scientific journal / ed. V. M. Moroz. – 2017. – № 28. – С. 224–229. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12863
 • Результати проведення циклу тематичного удосконалення «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем» / Л. Ф. Матюха, … Т. П. Авраменко, Н. Є. Гусак // Україна. Здоров’я нації : науково-практичний журнал. – 2017. – № 3 (44). – С. 166–171. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12130
 • Степурко Т. Г. Кейс-стаді як метод викладання управлінських дисциплін в охороні здоров’я / Степурко Т., Ігнащук О. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму / гол. ред. В. Буяшенко. – 2017. – № 1. – С. 71–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12864
 • Stepurko Tetiana. Informal Payments in Health Care / [Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Wim Groot] // The Handbook of Business and Corruption: Cross-Sectoral Experiences / edited by Michael S. Aβländer, Sarah Hudson. – Bingley : Emerald Publishing Limited, 2017. – Part 2, Chapter 13. – P. 305–327. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12209
 • Stepurko T. Perceived quality of out- and in- patient services in Ukraine: health care users’ perspective / T. Stepurko, V. Anufriyeva, V. Tymoshevska // Journal of Academy of Labour, Social Relations and Tourism. – 2017. – No 1. – P. 11–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12136
 • Юрочко Т. П. Внедрение изменений в сфере здравоохранения в Украине: опыт НАТО в организации предоставления медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях / Т. П. Юрочко, А. Е. Бакай // Administrarea Publică: revistă metodico-ştiinţiică trimestrială. – Chişinău, 2017. – Nr. 2 (94). – P. 93–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12132
 • Analysis of major risk factors affecting those working in the agrarian sector (based on a sociological survey) / Olena M. Krekoten, Anatolii V. Dereziuk, Olena V. Ihnaschuk, Svitlana E. Holovchanska // Wiadomości Lekarskie. – 2017. – T. 70, no 5. – P. 925–929. http://wl.medlist.org/2018/01/18/05-2017-11/
 • Computer-aided system for interactive psychomotor testing / Karina G. Selivanova, Olena V. Ignashchuk, Leonid G. Koval [et al.] // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 27 May – 5 June / ed. Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk. – 2017. – Vol. 10445. – P. 104453B. http://dx.doi.org/10.1117/12.2280815
 • Grayscale morphological filter based on local statistics / Anatolii I. Povoroznyuk, Anna E. Filatova, ... Olena V. Ignashchuk [et al.] // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 27 May – 5 June / ed. Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk. – 2017. – Vol. 10445. – P. 104452F. http://dx.doi.org/10.1117/12.2280998
 • Patterns of harm reduction service utilization and HIV incidence among people who inject drugs in Ukraine: a two-part latent profile analysis / Danielle C. Ompad, Jiayu Wang, ... Julia Barska [et al.] // International Journal of Drug Policy. – 2017. – Vol. 43. – P. 7–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.12.008
 • Short-term education for health care administrators in Ukraine: Swiss-Ukrainian collaboration / Stepurko T., Riabtseva N., Kovtoniuk P., Raab M., Hoffmann A. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму / гол. ред. В. Буяшенко. – 2017. – № 2. – С. 61–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12865

 

Матеріали конференцій

 • Васильєва М. В. Детермінанти споживання фруктів в Україні / Васильєва М. В., Барська Ю. Г. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / голова оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 89–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12859
 • Дорошенко О. О. Господарсько-правовий статус та фінансування лікарняного сектору: міжнародний досвід / Дорошенко О. О., Шевченко М. В. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 26–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12135
 • Заремба С. М. Задоволеність пацієнтів амбулаторною медичною допомогою в Україні / Заремба С. М., Юрочко Т. П. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.» – Київ, 2017. – С. 48–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12127
 • Застосування онлайн-навчання в медицині / Ігнащук О. В., Кобилянська І. М., Комарницька Н. Т., Малачкова Н. В. // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.) : [в 2 т .] / редкол. : С. М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Т. 1. – С. 267–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12866
 • Ігнащук О. В. Соціологічне дослідження мотивів міграції серед студентів медичних вищих навчальних медичних закладів / О. В. Ігнащук, Н. Т. Комарницька, В. С. Зеленський // Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнарнародною участю (Київ, 23 березня 2017 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2017. – С. 51–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12870
 • Калінін С. С. Використання антибіотиків пацієнтами амбулаторної ланки / Калінін С. С., Юрочко Т. П. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 51–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12128
 • Комарницька Н. Нові форми післядипломної освіти організаторів охорони здоров’я в умовах трансформації галузі / Наталія Комарницька, Олена Ігнащук // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації влади: цілі, механізми, інструменти : щорічна науково-практична конференція ОРІДУ НАДУ при Президентові України / Одес. регіон. ін-т держ. управління. – 2017. – Т. 1, вип. 1. – С. 62–64.
 • Післядипломне навчання керівників охорони здоров’я в умовах трансформації медичної галузі / Комарницька Н. Т., Малачкова Н. В., Ігнащук О. В., Цихоцька О. А. // Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров’я України : тези доповідей навчально-методичної конференції, 15 лютого 2017 року / гол. ред. В. М. Мороз. – Вінниця, 2017. – С. 92–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12889
 • Роль місцевої влади в забезпеченні громадського здоров’я: приклад раннього виявлення раку шийки матки та раку молочної залози в м. Житомир / Ануфрієва В. В., Степурко Т. Г., Юрочко Т. П., Шевченко М. В., Барська Ю. Г. [та ін.] // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12133
 • Семигіна Т. В. Чи така вже нездійсненна соціальна робота в охороні здоров’я України? / Т. В. Семигіна // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 28–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12883
 • Степурко Т. Г. Суб’єктивна оцінка якості амбулаторних послуг в Україні: погляд споживачів / Тетяна Степурко, Валентина Ануфрієва, Вікторія Тимошевська // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 31–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12850
 • Сучасні підходи до післядипломного навчання керівників охорони здоров’я / Комарницька Н. Т., Ігнащук О. В., Малачкова Н. В., Адамчук О. Ф. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, м. Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 104–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12888
 • Шевченко М. В. Запровадження мотиваційних стимулів для медичних працівників, зайнятих у профілактичних програмах / Шевченко М. В. // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 114–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12853
 • Юрочко Т. П. Підготовка кадрів для сфери охорони здоров’я – пріоритетна складова запровадження змін в охороні здоров’я в Україні / Т. П. Юрочко // Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 23 березня 2017 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2017. – С. 195–198. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12578

 

Інше

 • Шевченко М. В. Фінансування та економічні механізми управління галуззю в умовах її реформування / [М. В. Шевченко] // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / [редкол. Мельник П. С. та ін.] ; М-во охорони здоров’я України, Укр. ін-т стратег. досліджень МОЗ України. – Київ, 2017. – Розділ 5.2. – С. 343–369. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12784
 • Юрочко Т. П. Медична реформа / [Юрочко Т. П.] // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – Київ : НІСД, 2017. – Розділ 9.1. – С. 388–395. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12860

2016

Статті

 • Patterns of informal patient payments in Bulgaria, Hungary and Ukraine: a comparison across countries, years and type of services [electronic resource] / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga, Peter Gaal, Wim Groot // Health Policy and Planning. – Електронні дані. – 2016. – No 32 (4). – P. 453–466. https://academic.oup.com/heapol/article-abstract/32/4/453/2593595/Patterns-of-informal-patient-payments-in-Bulgaria
 • Polese A. Ucraina: sanità e bustarelle [electronic resource] / Abel Polese, Tetiana Stepurko // Osservatorio balcani e caucaso transeuropa. – 2016. http://www.balcanicaucaso.org/aree/Ucraina/Ucraina-sanita-e-bustarelle-172600
 • Степурко Т. Г. Задоволеність доступністю та якістю медичної допомоги в Україні, Польщі та Угорщині / Степурко Т. Г. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 82–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10882
 • Stepurko T. Overall satisfaction of health care users with the quality of and access to health care services: a cross-sectional study in six Central and Eastern European countries / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Wim Groot // BMC Health Services Research. – 2016. – No 16. – 13 p. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1585-1
 • Чала Н. Д. Зміни механізмів фінансування закладів охорони здоров’я в умовах реформування галузі / Чала Н. Д. // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – Івано-Франківськ, 2016. – № 1 (13). – С. 84–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11709
 • Чала Н. Д. Інституційний розвиток як базис для забезпечення функціонування механізму фінансування охорони здоров’я / Чала Н. Д. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 3 (99). – С. 98–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11708
 • Шевченко М. В. Досвід запровадження нової системи оплати праці залежно від її обсягу та якості / М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 1 (3). – С. 38–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11704
 • Шевченко М. В. Об’єднання фінансових ресурсів і закупівля медичних послуг: міжнародний досвід і українські реалії / М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 2 (4). – С. 23–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11706
 • Ященко Ю. Б. Фінансова децентралізація в системі охорони здоров’я / Ю. Б. Ященко, М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 2 (4). – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11703

 

Матеріали конференцій

 • Авраменко Т. П. Державна політика щодо підвищення якості професійної підготовки медичних працівників / Авраменко Т. П., Дмитрук І. В. // Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 23 березня 2016) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2016. – С. 11–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11702
 • Бакай А. Є. Публічна політика щодо забезпечення міжсекторальної взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій / А. Є. Бакай, Т. П. Авраменко // Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 27 травня 2016 р.) / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2016. – С. 155–157. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11701
 • Васюк Н. О. Підготовка фахівців у сфері охорони здоров’я за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в Україні / Васюк Н. О., Князевич В. М., Юрочко Т. П. // Організація та управління охороною здоров’я : науково-практична конференція з міжнародною участю : матеріали конференції, 18–20 жовтня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 26–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11698
 • Найда І. Особливості формулювання бачення для груп стратегічного планування розвитку охорони здоров’я на місцевому рівні / І. Найда., К. Надутий, Т. Авраменко // XVI Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : матеріали, Берлін-Київ, 8–23 серпня 2016 року. – Одеса : Видавництво Бартенєва, 2016. – С. 29–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11700
 • Найда І. Сильні сторони і ризики різних варіантів залучення експертних спільнот до вироблення місцевої політики охорони здоров’я / І. Найда., К. Надутий, Т. Авраменко // XVI Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : матеріали, Берлін-Київ, 8–23 серпня 2016 року. – Одеса : Видавництво Бартенєва, 2016. – С. 27–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11699
 • Чала Н. Д. Використання гравітаційної моделі для обґрунтування стратегії економічного розвитку регіону / Чала Н. Д., Гавриленко О. В. // Державна економічна політика регіонального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : Магістр, 2016. – С. 111–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11705
 • Чала Н. Д. eHealth – інноваційний механізм підвищення ефективності системи охорони здоров’я України / Чала Н. Д. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем : матеріали науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 57–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11705
 • Чала Н. Д. Фіктивний людський капітал в охороні здоров’я: недосконалість вітчизняного законодавства чи менеджменту / Чала Н. Д. // Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 23 березня 2016 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2016. – С. 188–190. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11707
 • Юрочко Т. П. Нова ідеологія державного управління охороною здоров’я України з метою збереження здоров’я нації - управління змінами / Юрочко Т. П. // Реформування публічного управління та адміністрування : теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 28 жовтня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 409–410. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11692
 • Юрочко Т. П. Проблеми державної політики щодо протидії стигмі та дискримінації, що пов’язані з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні / Юрочко Т. П., Дацюк В. В. // Організація та управління охороною здоров’я : науково-практична конференція з міжнародною участю : матеріали конференції, 18–20 жовтня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11697
 • Юрочко Т. П. Стигма та дискримінація хворих на ВІЛ/СНІД в медичних закладах: роль публічного управління / Юрочко Т. П., Дацюк В. В. // Реформування публічного управління та адміністрування : теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 28 жовтня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 121–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11691
 • Ященко Ю. Б. Реализация корпоративных программ здорового образа жизни в Украине / Ященко Ю. Б., Шевченко М. В., Кондратюк Н. Ю. // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV
 • Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2016. – Т. 1. – С. 121.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11690

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Авраменко Т. П. Охорона здоров’я як складова соціогуманітарної політики України / [Авраменко Т. П.] // Соціальна і гуманітарна політика : підручник / [авт. кол. : В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, М. В. Кравченко та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського. – Київ : НАДУ, 2016. – Розділ 14. – С. 471–505.
 • Stepurko T. Professionalism of heath workforce in Ukraine / [Tetiana Stepurko, Alona Goroshko, Paolo Carlo Belli] // Ethics and Professionalism in Healthcare: Transition and Challenges. – 2016. – Part 3.6. – P. 73–87.
 • Індекс здоров’я. Україна – 2016 : результати загальнонаціонального дослідження / [В. Тимошевська, В. Захожа, Т. Степурко, М. Шевченко, Т. Юрочко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 165 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12129
 • Шевченко М. В. Аналіз робочого навантаження, мотиваторів і стимулів праці медичних працівників, які надають ВІЛ-послуги в семи регіонах України : короткий огляд основних результатів / [Шевченко М. В.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 23 с. http://www.hivreforminaction.org/?page_id=24
 • Шевченко М. В. Медико-соціальне обґрунтування нової системи фінансування охорони здоров’я в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук / Шевченко Марина Вікторівна; М-во охорони здоров’я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків : [б. в.], 2016. – 42 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11689
 • Анализ рабочей нагрузки, мотиваторов и стимулов труда медицинских работников, предоставляющих вич-услуги в семи регионах Украины / [И. Демченко, …, М. Шевченко, С. Беляков, … [та ін.] ; Проект USAID «Реформа ВИЧ–услуг в действии». – Киев : [б. в.], 2016. – 236 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12131

2015

У виданнях НаУКМА

 • Кутузова Д. М.Пацієнт, споживач чи клієнт? Як називати тих, хто по цей бік лікарні? / Кутузова Д. М., Степурко Т. Г., Ковтонюк П. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 174 : Соціологічні науки. – С. 86-91.

У фахових українських виданнях

 • Гуляєва М. В.Інсультний центр клініки Оберіг : 5 років ефективної боротьби з інсультом / М. В. Гуляєва, Ю. В. Фломін, Д. В. Гуляєв // Судинні захворювання головного мозку : наук.-практ. журн. – 2015. – № 3-4. – С. 54-56.
 • Инсульт: проблемы и решения / Полищук Н. Е., Московко С. П. ... Гуляев Д. В. [та ін.] // Судинні захворювання головного мозку : наук.-практ. журн. – 2015. – № 3-4. – С. 2-7.
 • Лапіна В. В.Консьюмеризм як концептуальна та методична проблема теорії соціального менеджменту / Лапіна В. В. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Шевченка, 2015. – Вип. 2. – С. 40-45.
 • Чала Н. Д.Макроекономічні засади реформи системи охорони здоровя в Україні / Чала Н. Д. // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : зб. наук. пр. – Київ : Акад. муніцип. упр., 2015. – Вип. 1. – С. 70-81 : табл.
 • Чи зможемо ми вберегти інтелект нації? Нагальне питання громадського здоровя / Міщенко Т. С., Поліщук Н. Є. ... Гуляєв Д. В. [та ін.] // Судинні захворювання головного мозку : наук.-практ. журн. – 2015. – № 1-2. – С. 4-5.

 

В інших виданнях України

 • Грига І. М. Розділ 13. Глобальні та міжнародні питання / [Грига Ірена] // Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей : посібник. Ч. 1. / [за заг. ред. доц. О. О. Сердюка та В. В. Бурлаки]. – Харків : [Діса плюс], 2015. – С. 439-475.
 • Чала Н. Д. Глава 5. Інноваційна політика підприємства: реінжиніринг бізнес-процесів / [Н. Чала] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григорєв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.» та ін.]. – Київ : Пульсари, 2015. – С. 92-109.
 • Чала Н. Д. Нова модель фінансування галузі охорони здоров’я в умовах проведення реформи децентралізації / Н. Д. Чала // Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2015 р. – Київ : Компринт, 2016. – С. 100-102.
 • Чала Н. Д.Оцінка ефективності системи охорони здоровя України в контексті реформування галузі / Чала Ніна Дмитрівна // Публічне управління : стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнарод. наук. конгр., 23 квіт. 2015 р / Нац. акад. держ. упр. при президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків : Магістр, 2015. – С. 280-281.
 • Чала Н. Д.Розвиток освіти – фундамент для формування майбутнього економічного зростання країни : [препринт] / Ніна Чала, Марія Бусигіна // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. – Київ : [НаУКМА], 2015. – С. 208-209.
 • Чалая Н. Д.Глава 5. Инновационная политика предприятия : реинжиниринг бизнес-процессов / [Н. Чалая] // Инновационное предпринимательство : креативность, коммерциализация, экосистема : учебное пособие для высших учебных заведений / [Ю. Бажал, ... Г. Григорьев, А. Гуменная, Н. Иванова, К. Пичик, ... Н. Чалая] ; под ред. Ю. Н. Бажала ; рец. Г. Андрощук, И. Бураковский, В. Россоха ; [Ун-т г. Брэдфорд, Великобритания, М-во образования и науки Украины, Нац. ун-т «Киево-Могил. акад.» и др.]. – Киев : Пульсары, 2015. – С. 98-115 : рис.

В іноземних виданнях

 • Informal payments for health care services: the case of Lithuania, Poland and Ukraine / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga [et al.] // Journal of Eurasian Studies. – 2015. – Vol. 6, Issue 1. – P. 46-58.
 • Informal Payments for Healthcare Services in Lithuania and Ukraine / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga [et al.] // Informal Economies in Post-Socialist Spaces : Practices, Institutions and Networks / ed. by Jeremy Morris, Abel Polese. – [New York] : Palgrave Macmillan, [2015]. – P. 195-224.
 • Making patients pay: informal patient payments in Central and Eastern European Countries / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga and Wim Groot // Frontiers in Public Health. – 07 August 2015.

Інше

 • Чала Н. Д.Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Логістика» [Електронний ресурс] / Н. Д. Чала ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», Каф. маркетингу та упр. бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2015. – 2 с.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Оксамитна С. М. Соціальний статус лікарів в українському суспільстві / Оксамитна С. М., Степурко Т. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 63-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Чала Н. Д. Особливості планування бюджету в Україні в умовах євроінтеграції / Чала Н. Д. // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 1. – С. 53-60.

В інших виданнях України

 • Medical Care on the Euromaidan : who saved the lives protesters? / Tetiana Stepurko, Vitalina Vitiuk, Anna Kvit, Pavlo Kovtonyuk // Social, Health, and Communication Studies Journal / MacEwan University, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ternopil State Medical University. – [Кyiv : s. n.], 2014. – Vol. 1, № 1. – P. 80-104.

В іноземних виданнях

 • To pay or not to pay? A multicountry study on informal payments for health-care services and consumers’ perceptions / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga, Wim Groot // Health Expectations. – 2014.

Інше

 • Реформи охорони здоров'я в Республіці Грузія : від радянської руїни до охорони здоров'я на ринковій основі / Бендукідзе Е., Редер Ф. С., Танер М., Урушадзе А. ; [пер. Яковлєв М. В. ; наук. ред. Чала Н. Д. ; літ. ред. Дика Л. В.]. – Київ : [Інтерсервіс], 2014. – 52 с.
 • К. Бендукідзе, Ф.С. Редер, М. Танер, А. Урушадзе Реформи охорони здоров’я в Республіці Грузія: від радянської руїни до охорони здоров’я на ринковій основі. Переклад: Яковлєв М.В., к.політ.н., доцент (НаУКМА). Наукове редагування: Чала Н.Д., д.н.держ.упр.; Грига І.М., к.мед.н., доцент (Школа охорони здоров’я НаУКМА). Літературний редактор: Дика Л.В., к.філол.н., доцент (НаУКМА)

2013

У виданнях НаУКМА

 • Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії / Степурко Т. Г., Павлова М., Грига І. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 148 : Соціологічні науки. - С. 83-92.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Мажак І. М. Законодавче та нормативно-правове забезпечення сфери боротьби з онкологічними захворюваннями / І. М. Мажак // Інвестиції: практика та досвід. - 2013.- № 17. - С. 120-123.

В інших виданнях України

 • Степурко Т. Що заважає головним лікарям стати "менеджерами"? / Тетяна Степурко, Ірена Грига // PRO Менеджмент в охороні здоров’я. - 2013.- № 6. - С. 24.
 • Степурко Т. Фінансування з кишені в кишеню / Тетяна Степурко, Андрій Данилів, Ірена Грига // PRO Менеджмент в охороні здоров’я. - 2013.- № 5. - С. 42-49.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Андрєєва Т. І. Поведінка як можливий посередник зв’язку між соціальним статусом та станом здоров’я : (на прикладі ВІЛ-інфекції серед жінок комерційного сексу) / Андрєєва Т. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 135 : Соціологічні науки. - С. 59-64.
 • Данилів А. І. Формування ринку медичних послуг в Україні : структура фінансування та витрат / Данилів А. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 49-56.
 • Якунчикова О. П. Вживання алкоголю матір’ю як важливий фактор ризику раннього початку пиття підлітками / Якунчикова О. П., Андрєєва Т. І., Григорчук Д. О. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 135 : Соціологічні науки. - С. 64-70.


У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Андрєєва Т. І. Телефонні опитування у дослідженнях здоров'я населення / Тетяна Андрєєва // Соціальна психологія. - 2012. - № 1-2. - С. 169-177.


В інших виданнях України

 • Andreeva T. Surveys used to assess the population health and to inform healthy public policy: challenges for research in poor countries / Tatiana I. Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 1-4.
 • Andreeva T. Differences by gender and education in responding to tobacco control measures implemented in Ukraine since 2005 / Tatiana I. Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(2). - P. 111-121.
 • Клименко Н. В. Фактори користування презервативами з випадковими партнерами серед ЧСЧ в Україні / Клименко Надія Володимирівна, Андрєєва Тетяна Іллівна // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 43-54.
 • Iakunchykova O. Suboptimal parenting practices as a risk factor for adolescent alcohol consumption in Ukraine / Olena Iakunchykova, Tatiana Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 33-42.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Andreeva T.I., Gerashchenko Ya. Does knowledge about the health hazards of tobacco predetermine the intention to quit smoking? Findings from the "Tobacco in Ukraine: national survey of knowledge, attitudes and behavior" [Electronic resourse] // Kyiv-Mohyla Journal / National University of Kyiv-Mohyla Аcademy. - Electronic data. - Kyiv, 2011. - Vol. 2. - 9 p. - Mode of access: World Wide Web. - http://journal.ukma.kiev.ua/index.php/naukma/article/view/14/10 (viewed on March 27, 2012) - Title from title screen.
 2. Андрєєва Т.І. Чи існує в Україні диспаритет за освітою щодо куріння? // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 66-70.
 3. Яковлєв М.В., Мелих О.В. Статистичний аналіз організації фінансового контролінгу на підприємстві // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 61-65.
 4. Яковлєв М.В., Кабаченко Н.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 54-60.
 5. Яковлєв М.В. Техніки та алгоритми аналізу візуального матеріалу: розмежування якісних і кількісних підходів // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 9-13.
 6. Яковлєв М.В. Застосування кейс-стаді як методу політичних досліджень: спроба типологізації // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 121 : Політичні науки. - С. 13-16.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Андреєва Т.І. Труднощі відмови від куріння: вплив гендерних стереотипів // Соціальна психологія. - 2011. - № 3. - С. 98-108.
 2. Андрєєва Т.І. Запитання для моніторингу поширеності куріння серед дорослого населення // Грані. - 2011. - № 2. - С. 71-74.
 3. Андрєєва Т.І. Чи є більш освічені люди в Україні здоровішими? // Грані. - 2011. - № 5. - С. 99-102.
 4. Андрєєва Т.І. Чи є харчування більш освічених українців здоровішим? // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. - 2011. - Вип. 5. - С. 267-275.
 5. Андрєєва Т.І. Освіта батьків і здорове харчування дітей // Соціальна психологія. - 2011. - № 4. - С. 144-151.
 6. Андрєєва Т., Захожа В., Харченко Н. Статус щодо куріння очима самої людини та членів її родини: методи оцінювання // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 1. - С. 116-126.
 7. Андрєєва Т.І. Кому лікарі в Україні рекомендують припинити куріння? Результати опитування населення 2005 року // Грані. - 2011. - № 1. - С. 131-135.
 8. Андрєєва Т.І. Освіта і споживання товарів та послуг, що впливають на здоров'я // Грані. - 2011. - № 5. - С. 89-91.
 9. Андрєєва Т., Барська Ю. Фактори використання жінками чоловічих презервативів як методу контрацепції // Соціальна психологія. - 2011. - № 1. - С. 166-176.
 10. Андрєєва Т.І., Хомич Л. С. Фактори ризику небажаних результатів вагітностей // Здоровье женщины. - 2011. - № 2 (58). – C. 90-94.
 11. Андрєєва Т.І., Жогов І.В., Либа А.М. Фактори впливу на задоволеність лікарів власною роботою (на прикладі кількох лікарень м. Львова) // Україна. Здоров'я нації. – 2011. - № 3 (19). – С. 109-113.
 12. Андрєєва Т.І., Красовський К.С., Григоренко А.А. Розвиток тютюнової епідемії серед чоловіків України в 2000–2010 роках // Україна. Здоров'я нації. - 2011. - № 4 (20). - С. 45-48.
 13. Андрєєва Т., Якунчикова О. Вільний час підлітків та ризик вживання алкоголю // Соціальна психологія. - 2011. - № 2. - С. 70-79.
 14. Андрєєва Т.І. Визначення запитань в опитуваннях для вимірювання поширеності куріння кальяну // Соціальна психологія. - 2011. - № 6. - С. 107-114.
 15. Яковлєв М.В. Сучасні методи дослідження політичного активізму он-лайн // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 4. - С. 75-79.

В інших виданнях України

 1. Андреева Т.И., Ананьева Г.А. Масштабы незаконной торговли табачными изделиями в городе Казани // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, № 1. – C. 34-38. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_05_illeg.pdf
 1. Андреева Т.И. ... [и др.]. Мониторинг загрязнения воздуха взвешенными частицами табачного дыма в университетах города Казани // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. - 2011. - Т. 1, № 1. – C. 11-19. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_02_universities.pdf
 2. Андреева Т.И. Исследования в области контроля над табаком. Какими они бывают и зачем они нужны? Примеры из Казани // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, №1. – C. 1-10. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_01_editorial.pdf
 3. Андреева Т.И. Оценка состояния табачной эпидемии и мер противодействия ей на национальном и муниципальном уровне // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, №1. – C. 51-60. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_11_ME.pdf
 4. Андреева Т.И., Андреичева Е.Н., Ананьева Г.А. Готовность студентов-медиков к оказанию помощи в прекращении курения // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, № 1. – C. 28-33. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_04_medstud.pdf
 5. Андреева Т.И., Токар А.В. Курение подростков в Российской Федерации в сравнении с другими странами бывшего Советского Союза и Центрально-Восточной Европы. Результаты Глобального опроса молодежи о табаке // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, № 1. – C. 20-27. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_03_GYTS.pdf
 6. Грига І., Семигіна Т., Степурко Т. Подарунок лікарю - корупція чи подяка? : у будь-якому разі потрібні зміни у взаєминах "пацієнт-лікар" // Віче. - 2011. - № 19. - С. 36-39.
 7. Гуляев Д.В. Гепарин : история, реалии, перспективы // Кровь. - 2011. - № 1. - С. 41-48.
 8. Andreeva T. Multisectoral studies in Public Health in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 75-76.
 9. Andreeva T. Health behavior disparities: a universal trend or a peculiarity for the developed countries? // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 86.
 10. Andreeva T. Health behavior as a key construct for social epidemiology, sociology of health, and public health // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 86.
 11. Andreeva T., Belyi A., Impact of home and workplace smoking restriction on quitting smoking among adult population in Ukraine in 2005 // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 93.
 12. Andreeva T., Slobodianyk L. Social risk factors that influence the spread of HIV among pregnant women in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 82. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 13. Andreeva T., Khryshchuk O. Factors associated with tuberculosis among injection drug users in Ukraine based on the results of 2004 behavioral survey // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 85.
 14. Andreeva T., Chagarna N. Characteristics associated with being overweight among the population of Ukraine, results of 2000 survey // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 87. - Текст парал. англ., рос. та укр. мовами.
 15. Andreeva T., Mustehsan H. Life style factors and number of chronic diseases // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 88.
 16. Andreeva T., Prosol V., Iakunchykova O., Kozlova J. Families with increased risk of alcohol and tobacco use by adolescents // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 90. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 17. Andreeva T., Bondarenko K. Possible causes of quitting smoking among women in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 91.
 18. Andreeva T., Vasylyeva T. Distribution of injection drug use epidemics in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 94. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 19. Andreeva T., Khomych L. Factors associated with miscarriages: results of the 1999 Ukraine Reproductive Health Survey // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 100. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 20. Gryga I., Danyliv A., Pavlova M., Groot W. Willingness to pay for physician services at a primary contact in Ukraine: Results of a contingent valuation study // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 77.
 21. Gryga I., Hural A. Alternative mechanisms of state public health institutions financing // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 78.

В іноземних журналах

 1. Андреева Т.И., Амиров Н.Б. Табачная эпидемия: фармакологические возможности борьбы // Вестник современной клинической медицины. - 2011. - Т. 4, вып. 3. – С. 28-33. http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1233
 2. Андреева Т.И., Красовский К.С. Прекращение курения в России и Украине: сравнение результатов Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака // Наркология. - 2011. - № 4. – С. 44-48.
 3. Андреева Т.И., Красовский К.С., Ананьева Г.А., Андреичева Е.Н. Потребление бездымного табака – дополнительная проблема контроля над табаком в России // Наркология. - 2011. - № 1. - С. 44-49.
 4. Яковлев М., Гарань А. Двадцатилетие независимой Украины: уроки развития // Вестник Института Кеннана в России. - 2011. - Вып. 20. - С. 35-44.
 5. Griga I. The Doctorate in Health Administration: an Example of the Implementation of a PhD Program in Ukraine // Social Policy and Social Work in Transition. – 2011. – Vol. 2, issue 1. – P. 65-78.

В іноземних рецензованих журналах з імпакт-фактором

 1. Andreeva T.I., Krasovsky K.S. Recall of Tobacco Pack Health Warnings by the Population in Ukraine and its Association with the Perceived Tobacco Health Hazard // International Journal of Public Health. - 2011. - Vol. 56, no. 3. – P. 253-262.

2009

 • Андреева Т.И. Воздействие пассивного курения на здоровье детей // Главный врач. – 2009. – № 9. – С. 86-95 ; № 10. – С. 75-83.
 • Андреева Т.И., Фроес И. Оценка состояния полости рта населения как индикатор для мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний // Охорона здоров'я України. – 2009. – № 1. – С. 43-44.
 • Бондар В.С., Яковлєв М.В. Мультимодальна етнографія як сучасний напрям якісних досліджень // Наукові записки. Т. 96 : Соціологічні науки /Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Оссовський В. Л. (гол.), Паніотто В. І., Хмелько В. Є. ... та ін. ; упоряд. Бондар В. С. ; рец. : Макеєв С. О., Головаха Є. І.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 3-6.
 • Грига І.М., Ковтонюк П., Саврук О. Ключовий пріоритет для охорони здоров'я – готувати професійних управлінців // Главный врач. – 2009. – № 7 (99). – С. 51-52.
 • Грига І.М., Левенець О.В., Степурко Т.Г. Неофіційні платежі пацієнтів // Главный врач. – 2009. – № 10. – С. 43-46.

2008

 • Андреєва Т.І. Харчування студентів НаУКМА / М. Загороднов, Т. Андреєва // Магістеріум. Вип. 32 : Соціальна робота і охорона здоров'я / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : Т. В. Семигіна]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 56-63.
 • Грига І. Створення приватної медичної установи в Києві : маркетингові аспекти / Т. Черниш, М. Хренов, І. Грига // Магістеріум. Вип. 32 : Соціальна робота і охорона здоров'я / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : Т. В. Семигіна]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 28-35.
 • Чала Н.Д. Концептуальні підходи щодо визначення чинників конкурентоспроможності регіонів / Чала Н.Д. // Механізми державного управління та місцевого самоврядування / [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управліня], 2008. – С. 138-145. – (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління» ; вип. 1(3).
 • Чала Н.Д. Формування принципів соціально-відповідального підприємництва / Чала Н.Д. // Державне та муніципальне управління : зб. наук. праць / [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління], 2008. – С. 212-220. – (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління» ; вип. 2 (4).
 • Чала Н.Д. Кластери як каталізатор підвищення конкурентних переваг української економіки / Н.Д. Чала // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 383-385.
 • Чала Н.Д. Виміри сучасної економічної політики України / Н. Чала // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : [за матеріалами наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми політичного менеджменту», м. Київ, 15-16 жовт. 2008 р.] / Укр. акад. політичних наук… [та ін.]. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 215-223. – (Політичний менеджмент ; спецвип.).

2007

 • Семигіна Т. В. Типологізація соціальної політики як концепт сучасної політичної науки / / Нова парадигма. — 2007. — Вип. 66. — С. 155–163.
 • Семигіна Т. В. Соціальна політика — компроміс між комуналізмом і лібералізмом? / / Нова парадигма . — 2007. — Вип. 67. — С. 166–175.
 • Семигіна Т., Богдан Д. Вивчення глобальних ініціатив у сфері ВІЛ / СНІДу, що реалізуються в Україні / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2007. – № 2– С. 30–38.
 • Семигіна Т. Соціальна робота в Україні: є вона чи її насправді немає? / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2007. – № 2. — С. 123–136.
 • Семигіна Т. Організація надання соціальних послуг на рівні громади як загальна тенденція розвитку соціальної роботи / / Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг?: Збірка тез конференції / За заг. ред. Т. Семигіної. — К. : Сфера, 2007. – С. 35–39.
 • Семигіна Т. Планування соціальних послуг на місцевому рівні / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2007. – № 1. — С. 51–63.

2006

 • Andreeva T. I. Changes in smoking prevalence in Ukraine in 2000–2005: comparison with changes in Russia / / Tobacco control. 22
 • Andreeva T. I. Policy and knowledge determinants of smoking initiation and continuation among young people in a country without tobacco control legislation: a cross-sectional study / / Biomedcentral Public Health. 33.
 • Бездольна І. С. Результати досліджень впливу на центральну нервову систему піддослідних тварин електромагнітного випромінювання з частотою 900 МГц та малих доз цезію-137 / / Гігієна населених місць. — Київ. — 2006. — Вип. 47.
 • Бездольна І. С. Структурний стан ДНК тимоцитів після рентгенівського опромінення та додавання пероксиду водню / / Гігієна населених місць. — Київ. — 2006. — Вип. 48.
 • Бездольна І. С. Фрагментація ДНК тимоцитів щурів за дії радіації / / Международная конференция молодых онкологов “Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии”.
 • Грига І., Саврук О., Рябцева Н. Удосконалення систем охорони здоров’я: зв’язок: управління процесами. / / Маґістеріум: Соціальна робота і охорона здоров’я. / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2006. — Випуск 25. — С. 21–28.
 • Гуляев Д. В. (2006) Управление артериальным давлением в лечении и профилактике инсульта: Обзор рекомендаций Американской ассоциации инсульта (ASA) и Европейской инициативы инсульта (EUSI). Судинні захворювання головного мозку. №2, с. 10–20
 • Гуляев Д. В. (2006) Эффективная нейропротекция?… Здесь, сейчас! / / Судинні захворювання головного мозку. №4, с. 61–62
 • Гуляев Д. В., Московко С. П. (2006) Мировая практика ведения больных с острым ишемическим инсультом: руководящие положения Американской ассоциации инсульта (ASA) и Европейской инициативы инсульта (EUSI). / / Судинні захворювання головного мозку. №1, с. 29–34.
 • Гуляев Д. В., Петренко О. Э., Гуляева М. В. (2006) Об организации борьбы с инсультом. / / Судинні захворювання головного мозку. №1, с. 8–22
 • Гуляев Д. В., Трещинский А. И. (2006) Нейрозащитное лечение при инсульте. “Отказаться от использования … нельзя… продолжать применение” — где поставить запятую? Судинні захворювання головного мозку. №4, с. 2–9
 • І. М. Грига, О. Й. Саврук, Н. С. Рябцева. Покращення перинатальних послуг в чотирьох районах Волинської та Івано-Франківської областей. — Дніпропетровськ, “Главный врач”. — 2006. — №10. — 12 стор.
 • Грига І. М. Перший захист маґістрів менеджменту організацій охорони здоров’я в Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”. — Дніпропетровськ, “Главный врач”. — 2006. — №6 (62). — 7 стор.
 • Оса Ю., Грига І. Модель захищеного житла для людей з проблемами психічного здоров’я. Соціальна політика і соціальна робота. — 2006. — №2–3. — с. 84–99.
 • Трещинский А. И., Гуляев Д. В., Трещинская М. А. (2006) В чьем ведении должно находиться лечение больных инсультом? / / Судинні захворювання головного мозку. №1, с. 24–28.

2005

 • Andreeva T. I., Ananjeva G. A., Gallyamova L. K. Information as a valuable tool for smoking prevention / / Society for research on nicotine and tobacco, 11th Annual meeting, 2005 Pre-Meeting Conference, GTR-006
 • Andreeva T. I., Dovbakh G. V., Krasovsky K. S., Salyuk T. O. Smoking cessation in pregnancy in Ukraine / / Society for research on nicotine and tobacco, 11th Annual meeting, 2005 Pre-Meeting Conference, GTR-007
 • Andreeva T. I., Gilpin E., Salyuk T. O., Krasovsky K. S., Dovbakh A. V. Smoking and Its Consequences in pregnant Women in Ukraine / / HNP DISCUSSION PAPER / Economics of Tobacco Control Paper No. 30.
 • Andreeva T. I., Krasovsky K. S. Indicators and consequences of tobacco use in the FSU countries require additional research / / AJPH Online, 13 Jan 2005
 • Groot W., Gryga I. Social Health Insurance in Ukraine: WHY (not)? / / Маґістеріум. Соціальна робота і охорона здоров’я” / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2004. 28–34.
 • Semigina T., Gryga I., Volgina O. Social Work Education in Ukraine / / Ausbildung fur soziale Berufe in Europa. Band 3. Mit Beitragen uber Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Rumфnien, Moldawien, Finnland, Flandern / Belgien, Frankreich, Luxemburg und Liechtenstein. Franz Hamburger, Sandra Hirschler, Gьnther Sander, Manfred Wцbcke (Hrsg.) – Frankfurt am Main, 2005. — Р. 12–40.
 • Ананьева Г. А., Андреева Т. И., Галлямова Л. К. Что влияет на потребление алкоголя подростками / / Роль социальных служб в профилактике семейной и подростковой наркомании: Сборник материалов Межрегионального научно-практического семинара (г. Казань, 19–21 мая 2005 года) — Казань: Отечество, 152с.
 • Андреев И. Н., Андреева Т. И., Красовский К. С. Уроки одного прецедента в истории медийных кампаний, направленных на преодоление подросткового курения / / Роль социальных служб в профилактике семейной и подростковой наркомании: Сборник материалов Межрегионального научно-практического семинара (г. Казань, 19–21 мая 2005 года) — Казань: Отечество, 152с.
 • Андреева Т. И., Довбах А. В., Красовский К. С., Салюк Т. А. Потребление табака, алкоголя, кофе, витаминов и железа в семьях беременных женщин и их репродуктивное здоровье / / Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових. Матеріали конференції. Київ, 2005
 • Андреева Т. И., Красовский К. С. Отношение населения Украины к пассивному курению и методы эффективной защиты людей от принудительного вдыхания табачного дыма / / Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових. Матеріали конференції. Київ, 2005.
 • Андреева Т. И., Красовский К. С. Системный подход к сохранению и укреплению здоровья здоровых и возможности его применения в Украине / / Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових. Матеріали конференції. Київ, 2005
 • Грига І. Охороні здоров’я — фахівців з політики, економіки та менеджменту / / Покликання університету. — К. : РІА “ЯНКО”, Вид-во “Веселка". — 2005. — С. 214–221.
 • Грига І. Фінансування охорони здоров’я: проекти і реальність / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 1. — С. 80–92.
 • Грига І., Саврук О., Рябцева Н., Солодаренко А. Перинатальні послуги в Україні на прикладі чотирьох районів Волинської та Івано-Франківської областей / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 4 .
 • Грига І. М. Економічна захищеність хворого та перспективи обов’язкового медичного страхування в Україні / / Фінансово-економічні засади реформування охорони здоров’я України: нові законодавчі ініціативи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 лютого 2004 р., Київ). – 2004. – С. 99–102.
 • Грига І. М., Саврук О. Й. Нова якість охорони здоров’я: пріоритети фінансування / / Тези Всеукраїнської конференції міських голів з питань охорони громадського здоров’я „Перевернена піраміда: Час ставити на місце. Реалізація стратегії Президента підвищення якості життя народу України шляхом перерозподілу ресурсів охорони здоров’я”, Прилуки, 1–2 грудня. — подано до друку.
 • Грига І. М., Саврук О. Й., Рябцева Н. С., Солодаренко А. Г. Перинатальні послуги в Україні на прикладі чотирьох районів Волинської та Івано-Франківської областей. Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 4. — подано до друку.
 • Грига, І. Менеджмент організацій охорони здоров’я. Навчально-методичні матеріали до курсу для маґістерської програми “Менеджмент в охороні здоров’я”. ” / / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2005. 16 с.
 • Грига, І. Фінансування охорони здоров’я: проекти і реальність. Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 3. — С. 80–92.
 • Грига І. М., Масюк А. М., Бажал Ю. М. Нова якість охорони здоров’я: пріоритети фінансування / / Тези Всеукраїнської конференції міських голів з питань охорони громадського здоров’я „Перевернена піраміда: Час ставити на місце. Реалізація стратегії Президента підвищення якості життя народу України шляхом перерозподілу ресурсів охорони здоров’я”, Прилуки, 1–2 грудня 2005.
 • Грига, І., Кабаченко Н., Пієвська І., Король І. Мережі підтримки: забезпечення керованого інтегрованого догляду. Соціальна політика і соціальна робота. — 2004. — № 4. — С. 42–49.
 • Семигіна Т., Грига І. Медіа-дискурс стосовно ВІЛ / СНІДу: результати всеукраїнського моніторингу друкованих ЗМІ / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 2. — С. 74–82.

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

 

Адвокація в громадському здоров`ї
Адвокація є методом впливу на владу, на владну політику, на правила гри у політиці, на середовище, у якому ми живемо. Українське суспільство дорослішає, отже, готове оволодіти цим методом для успішного впровадження свого бачення, якою має бути Україна в охороні здоров'я та стандарти нашого життя.


Аналіз політики в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності в сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, яка зосереджена на питаннях дослідження того, яким чином виробляються та реалізуються політичні рішення в цих сферах. Він дає змогу студентам здобути знання щодо особливостей аналізу політики в сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, а також відпрацювати навички дослідження різних етапів політичного процесу. Завдання курсу: познайомити студентів з методами та принципами аналізу політики охорони здоров'я, дати уявлення про можливості й обмеження аналізу політики. Навчальна дисципліна базується на використані методики проблемно-орієнтованого навчання (Problem Based Learning), націлена на вирішенні завдань, стимулюванні застосовувати навички критичного мислення та вирішувати проблеми за обмежений час. Застосування даної методики сприятиме отриманню студентами справжнього досвіду, який сприятиме активному процесу вивчення, допомагатиме систематизувати знання та інтегруватиме результати навчання у практичну діяльність.


Аналіз політики охорони здоров`я
The discipline is a necessary component of the training of specialists to carry out professional activities in the field of health care and public health, which is focused on research issues of how political decisions are made and implemented in these areas. It allows students to gain knowledge about the specifics of policy analysis in the field of health care and public health, as well as practice research skills at various stages of the policy process.


Аналіз та формування публічної політики в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна "Аналіз та формування публічної політики в охороні здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Навчальна дисципліна є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності у сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, яка зосереджена на питаннях дослідження того, яким чином виробляються та реалізуються політичні рішення в цих сферах. Курс дає змогу студентам здобути знання щодо особливостей аналізу політики у сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, а також відпрацювати навички дослідження різних етапів політичного процесу.


Атестація КРОК
Єдиний державний кваліфікаційний іспит - це ліцензійний інтегрований іспит "Крок", який проводиться у формі стандартизованого незалежного тестування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. "Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань "Охорона здоров'я".


Бренд-менеджмент
Мета викладання дисципліни "Бренд-менеджмент" - засвоєння системи та методів формування брендів у системі маркетингу, змісту та функції політики просування брендів з погляду теорії взаємодії суб'єктів ринкових відносин, що допоможе майбутнім фахівцям ухвалювати ефективні виробничі, організаційні й наукові рішення, які відповідатимуть сучасним вимогам. Отримані у процесі вивчення дисципліни знання та навички допоможуть згодом підготувати матеріали для підприємств, розробити бренд продукту, здійснювати моніторинг рекламних повідомлень і масових комунікацій у галузі підприємницької діяльності. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних засад актуальних концепцій бренду та брендингу; опанування головних принципів та механізмів організації бренд- менеджменту під час просування продукту; розширення знань про інтегрування інструментів комунікацій бренд-менеджменту; опанування основ моделювання розвитку бренду; опанування методів управління брендингом на внутрішньому та зовнішніх ринках і набуття навичок розробки стратегії розвитку бренду.


Вступ до біостатистики
Курс розрахований на студентів магістерської програми "Менеджмент охорони здоров'я". Зміст курсу включає розгляд основних понять статистичного аналізу та практичні приклади та розв'язування задач з метою закріплення теоретичного матеріалу. Викладання матеріалу відбувається з орієнтацією на сферу охорони здоров'я (переважно в частині вирішення практичних завдань та наведення прикладів). Курс не вимагає попереднього знання статистики або попереднього завершення курсу статистики.


Вступ до громадського здоров`я
Introduction to Public Health is a fundamental, introductory course addressing the principles and practice of public health. Written from a multidisciplinary perspective, the course defines the discipline of public health, the nature and scope of public health activity and the challenges that face public health in the 21st century. The course helps students with their understanding of the nature and scope of public health and the challenges facing the field in the future.


Вступ до магістерських студій
Дисципліна "Вступ до магістерських студій" передбачає ознайомлення студентів-магістрів з особливостями навчанням в Школі охорони здоров'я Національного університету "Києво-Могилянська академія" та навчити студентів здійснювати пошук, аналіз, синтез і представлення інформації з різних джерел у різноманітних формах та форматах задля розв'язування завдань менеджменту в охороні здоров'я через розвиток у студентів додаткових фахових навичок та soft skills.


Вступ до магістерської програми
Дисципліна "Вступ до магістерської програми" передбачає ознайомлення студентів-магістрів з особливостями навчанням в Школі охорони здоров'я Національного університету "Києво-Могилянська академія" та навчити студентів здійснювати пошук, аналіз, синтез і представлення інформації з різних джерел у різноманітних формах та форматах задля розв'язування завдань громадського здоров'я через розвиток у студентів додаткових фахових навичок та soft skills.


Вступ до статистики
Курс розроблений для студентів магістерської програми "Менеджмент в охороні здоров'я" у межах блоку курсів з Методів дослідження. Курс присвячений вступу до статистики, тобто аналізу кількісних даних. Його основна мета - не стільки навчити студентів рахувати відповідні статистики, як навчити їх розуміти засади статистичного аналізу, читати та критичного оцінювати його результати.


Глобальне громадське здоров`я
Цей курс познайомить студентів із всеосяжною та зростаючою сферою глобальної охорони здоров'я: від вступу до ключових принципів і тем глобального здоров'я до основних детермінант в розрізі глобальних впливів, а також вимірювання глобального тягаря хвороб. Ми обговоримо наскрізні та актуальні питання зміцнення здоров'я, програми та дослідження боротьби з хворобами у міжнародних умовах. Вправи та дискусії будуть зосереджені на складних глобальних проблемах охорони здоров'я та стратегіях їх вирішення. Курс буде глобальним за охопленням, але зосереджуватиметься на країнах із низьким і середнім рівнем доходу, здоров'ї бідних верств населення та нерівностях у здоров'ї. Протягом усього курсу акцент робиться на питаннях систем охорони здоров'я, зв'язках між здоров'ям і розвиток і питання охорони здоров'я, пов'язані з глобальною взаємозалежністю.


Громадське здоров`я на рівні громади
Курс зосереджено на основних функціях громадського здоров'я з акцентом на програми охорони здоров'я громади та сучасні тенденції здоров'я населення. Розкриває студента роль практики охорони здоров'я в громаді в максимізації стану здоров'я всіх груп населення. Курс включатиме огляд організаційної структури державних, регіональних і місцевих інституцій, пов'язаних із охороною здоров'я, і вивчення взаємозв'язку політичних, соціальних, культурних та економічних аспектів діяльності у сфері охорони здоров'я населення на рівні громад.


Гуманітарне здоров`я
Основні питання, на які будуть надані відповіді: - Які ключові потреби у сфері охорони здоров'я під час гуманітарних криз? - Як ми можемо розробити відповідь на потреби охорони здоров'я в гуманітарних умовах із максимальним ефектом? Основні модулі: Структура гуманітарної допомоги; Планування відповіді під час криз та катастроф; Захист (внутрішньо) переміщених осіб: міжнародне гуманітарне право; Міжнародні медико-санітарні правила; Місія Міжнародних НУО; Управління захворюваннями; Надання медичних послуг; Психічне здоров'я в надзвичайних ситуаціях; Репродуктивне здоров'я; Особиста безпека; Укриття в надзвичайних ситуаціях; Продовольча безпека та засоби до існування; Водопостачання та санітарія в надзвичайних ситуаціях; Харчування в екстрених умовах.


Доказова практика в охороні здоров`я
В межах курсу студенти навчаються аналізувати підходи доказової медицини, зокрема з лікарських засобів, вмінню оцінювати можливість використання міжнародних джерел незалежної інформації і застосування принципів доказової медицини при оцінці публікацій про лікарські засоби, діагностичні процедури, а також прийняття управлінського рішення на принципах доказовості. Під час курсу детально розглядаються вимоги до діяльності сучасної охорони здоров'я, яка повинна базуватися на принципах доказовості.


Економіка охорони здоров`я
Навчальна дисципліна "Економіка охорони здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Менеджмент в охороні здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях економіки охорони здоров'я, знати особливості ринку охорони здоров'я, основи економічного аналізу в галузі охорони здоров'я, орієнтуватися щодо економічних аспектів аналізу державної політики, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері фінансування систем охорони здоров'я, володіти принциповими навиками для самостійного планування і аналізу економічної ситуації в сфері охорони здоров'я на макро і макрорівнях, принципами ціноутворення, різноманітними типами економічного аналізу, якими користуються економісти в галузі охорони здоров'я та їх застосування при вирішенні важливих проблем у політиці та управлінні охороною здоров'я, моделі організації і фінансування охорони здоров'я.


Економічне оцінювання втручань в охороні здоров`я
Метою цього курсу є познайомити майбутніх фахівців у галузі менеджменту в охороні здоров'я з методологією економічного оцінювання технологій в охороні здоров'я (програм сприяння здоров'ю, скринінгових програм, діагностичних тестів, медичних препаратів тощо). Це дозволяє приймати найкращі рішення щодо розміщення обмежених ресурсів не тільки в клінічно ефективні, а також в економічно ефективні технології. Така діяльність може здійснюватися як на рівні оцінювання національних та регіональних програм, так і на рівні медичного закладу.


Електронна охорона здоров`я
Метою курсу є сприяння формуванню у студентів системних знань та вмінь управління електронною охороною здоров'я в Україні та різних країнах світу, включаючи розвиток пріоритетних напрямків цифровізації у сфері громадського здоров'я, основ науково-практичного управління цифровими та економічними процесами, цифровізацією на макро- та мікрорівнях. Основне завдання курсу є ознайомлення студентів з організацією електронної охорони здоров'я, сучасними принципами та підходами до управління. Окрему увагу приділено менеджменту цифрових проєктів та продуктів у сфері охорони здоров'я.


Епідеміологія
Цей курс належить до блоку курсів охорони здоров'я. Курс має на меті познайомити майбутніх спеціалістів із охорони здоров’я із «західною епідеміологією» — дослідженням розподілу, тенденцій та профілактичних факторів/факторів ризику захворювань та інших станів, пов’язаних зі здоров’ям, і способів контролю над ними. Основний акцент курсу робиться на придбанні методології для вивчення всіх концепцій, згаданих вище, для належного та незалежного пошуку, критичного читання та використання бази доказів у сфері громадського здоров’я.


Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань
Навчальна дисципліна " Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань " є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій медичній термінології, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та медичними станами, знати основні групи інфекційних та неінфекційних захворювань, знати структуру та особливості діяльності медичної галузі в Україні та світі, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері організації надання медичної допомоги. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації.


Епідеміологія розладів психіки та поведінки, самогубств
Тенденції до поширення розладів психіки та поведінки, а також високий рівень суїцидальної активності у світі спонукає до розгляду даних питань в межах підготовки фахівців системи громадського здоров'я, створює необхідність пошуку ефективних заходів превенції та профілактики аутоагресії. Курс зосереджено на формуванні у студентів розуміння психічного здоров'я в суспільстві - зосередження уваги на важких психічних захворюваннях, зв'язку між соціально-економічним статусом і психопатологією, зв'язку між здоров'ям (медицина) і психічним здоров'ям (психіатрія), вивчення конкретних груп населення, які виключені (наприклад, шукачів притулку, жертв торгівля людьми, люди похилого віку).


Епіднагляд та оцінка стану здоров’я і благополуччя населення
Спостереження за станом здоров'я - це безперервний, систематичний збір, аналіз та інтерпретація даних, пов'язаних зі здоров'ям, необхідних для планування, впровадження та оцінки практики охорони здоров'я. Фахівці системи громадського охорони здоров'я повинні набути знань і навичок, необхідних для вимірювання та інтерпретації факторів, пов'язаних із захворюваннями та здоров'ям, як окремої особи, так і груп населення. Демографія та епідеміологія є основою інформаційних систем охорони здоров'я, але соціальні та фундаментальні медичні науки також є життєво важливими для розуміння громадського здоров'я, забезпечуючи розширення спектру показників стану здоров'я та вимірювань впливу втручань. На оволодіння вищезазначеними знаннями та навичками спрямований курс "Епіднагляд та оцінка стану здоров'я і благополуччя населення".


Етика та лідерство в громадському здоров’ї
Ми живемо у світі, у якому люди, організації, країни й суспільства стають щораз більш взаємопов'язаними. Таким чином, вплив лідерства, як добрий, так і поганий, поширюється на всі політичні та економічні системи. Із посиленням такої пов'язаності зростає також вплив, і така ситуація змінила характер лідерства. Лідери мають вплив за межами своєї організації, зміцнюючи взаємозв'язок між етикою та добрим лідерством. Цей модуль розроблено з метою допомогти лекторам ознайомити студентів із теоретичним підґрунтям та практичним застосуванням етичного лідерства з урахуванням культурного розмаїття сучасних організацій.


Законодавчі та правові основи громадського здоров`я
Метою курсу є наблизити студентів до ключових правових питань сучасної системи охорони здоров'я. Проблематика соціальної справедливості, яку відстоює право, тісно пов'язана з діяльністю системи охорони здоров'я і, зокрема - громадського здоров'я, ніж будь-якої іншої. Курс охоплює конституційний та законодавчий рівні регламентації та механізми захисту прав людини в охороні здоров'я.


Здоров`я дорослого населення
Курс зосереджений на основних проблемах охорони здоров'я дорослого населення як в Україні, так і у світі, а також на програмах і політиках, які покращують здоров'я та добробут населення. Курс призначений для вивчення поширеності та етіології показників здоров'я та благополуччя дорослого населення. В межах курсу студенти розглядатимуть питання стану здоров'я дорослого населення; соціальні та екологічні фактори, які впливають на здоров'я та благополуччя дорослого населення, а також стратегії запобігання проблемам громадського здоров'я та покращення стану здоров'я даної групи населення.


Здоров`я матері та дитини
Після проходження дисципліни студенти зможуть орієнтуватися у базових принципах організації медичної допомоги матерям та дітям, що ґрунтуються на загальновизнаних міжнародних підходах до охорони материнства та дитинства, знати особливості організаційних та правових засад функціонування системи охорони здоров'я в сфері охорони здоров'я матерів та дітей на національному, регіональному та місцевому рівнях, спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надать медичну допомогу матерям та дітям, орієнтуватися у основних ефективних медичних технологіях по збереженню життя та здоров'я матерів та дітей та перспективах їх розвитку. Курс передбачає набуття студентами навичок моделювання та стратегічного планування розвитку ефективних систем охорони здоров'я від функціонування медичного закладу до діяльності державних органів влади в сфері материнства та дитинства. В межах курсу також передбачено ознайомлення з ефективними моделями функціонування закладів охорони здоров'я приватної форми власності, що надають медичну допомогу дітям та матерям.


Інноваційний менеджмент
Дисципліна вивчає теорію, методологію і прикладні аспекти розроблення інноваційного проєкту на основі інноваційної бізнес-ідеї. Вона покликана мотивувати студентів спробувати себе у ролі підприємців, надати їм можливість комплексно та контекстно отримати знання і уміння зі сфер менеджменту, маркетингу, психології, соціології, економіки, фінансів та права, необхідні для того, щоб побудувати власний інноваційний бізнес або бути до цього залученим. "Інноваційний менеджмент" є дисципліною, що поєднує як спеціальні, так і міждисциплінарні знання. Спеціальні знання відбивають особливості тієї промисловості, до якої належать підприємства. Вивчення даної дисципліни базується на концепціях і поняттях теорії управління, управління інноваціями, інтелектуальною власністю.


Інфекційний контроль та лікарняна гігієна
Основними завданнями вивчення дисципліни "Інфекційний контроль та лікарняна гігієна" є: формування системи знань, вмінь та навичок щодо причин виникнення та етіології внутрішньо-лікарняних інфекцій (ВЛІ), мети та складових інфекційного контролю, складових епідпроцесу, законів епідеміології, основ профілактики ВЛІ, правил асептики та антисептики, правил проведення дезінфекції та стерилізації.


Клінічні дослідження
Курс "Клінічні дослідження" - це практичне посібник для навігації процесами розробки та постмаркетингового нагляду за лікарськими засобами та медичними пристроями. Це короткий вступ до галузі, що охоплює правові, етичні, методологічні та практичні обмеження та можливості створення, дослідження та просування лікарських засобів та пристроїв на ринок.


Клінічні дослідження та фармацевтичний менеджмент
Course "Клінічні дослідження та фармацевтичний менеджмент / Clinical trials and pharmaceutical management (англ. мовою)" is a practical guide to navigate through the processes behind the development and postmarketing surveillance of drugs and medical devices. It is a brief introduction into the industry, encompassing legal, ethical, methodological, and practical limitations and opportunities of creating, investigating, and moving medicinal products and devices to the market.


Комунікативний менеджмент
Комунікативний менеджмент є самостійною управлінською дисципліною і самостійним видом професійної управлінської діяльності в системі охорони здоров'я. Методологія вивчення комунікативного менеджменту є міждисциплінарною й охоплює предмети психології, соціології, теорії управління. Курс "Комунікативний менеджмент" має прикладний характер, оскільки спрямований на опанування навичок переважно практичної діяльності. Курс пропонує дієві інструменти досягнення стратегічних цілей, формування нематеріальних активів тощо. В інструментальному блоці - технології брендингу, зв'язків з громадськістю (PR), зв'язків з урядом (GR), управління зв'язками з клієнтом (CRM), репутаційного менеджменту тощо.


Комунікації у сфері громадського здоров`я
Курс "Комунікації у сфері громадського здоров'я" надає магістрантам базові знання та навички, необхідні для ефективної комунікації у сфері громадського здоров'я, вивчає важливість ефективної комунікації для зміцнення здоров'я та запобігання хворобам. Курс містить чотири модулі й охоплює основні принципи та концепції комунікації щодо громадського здоров'я, зокрема теорії зміни поведінки та управління комунікаціями в кризових умовах. Студенти дізнаються про різні комунікаційні канали та стратегії, які використовуються у цілеспрямованих кампаніях, вчаться оцінювати вплив своїх комунікаційних зусиль. Після завершення цього курсу магістранти матимуть чітке розуміння ролі комунікації в зміцненні здоров'я та профілактиці захворювань, опанують навички розробки та реалізації ефективних комунікаційних стратегій для ініціатив у сфері охорони здоров'я. Курс "Комунікації у сфері громадського здоров'я" як нормативна дисципліна служить основою для подальшого вивчення комунікацій у сфері охорони здоров'я або суміжних дисциплін.


Корпоративні програми для працюючого населення
На курсі буде розглянута важливість сприяння здоров'ю та благополуччю співробітників, її роль у сфері Громадського здоров'я, а також різні стратегії, які організації можуть використовувати для покращення здоров'я співробітників. Лекційні та практичні заняття курсу спрямовані на огляд ключових компонентів успішних корпоративних програм охорони здоров'я, включаючи підходи до планування, впровадження та оцінки таких програм. Також буде розглянута роль лідерства та організаційної культури у створенні здорового робочого середовища, і вплив здоров'я співробітників на продуктивність та успіх організації. Наприкінці курсу студенти матимуть чітке розуміння переваг інвестицій у здоров'я співробітників, а також практичні інструменти та стратегії, необхідні для впровадження ефективних корпоративних програм охорони здоров'я для працюючого населення.


Лідерство в охороні здоров`я
During the course students will get acquainted with general notion "leadership", "leader". The Course is focused on types and qualities of a leader in healthcare. Students will define their own style and plan their development for the future five years.


Магістерська робота
Кваліфікаційні роботи другого (магістерського) рівня виконуються на завершальному етапі навчання здобувачів вищої освіти на магістерській програмі. Дана робота передбачає розв'язання складної задачі або проблеми в сфері менеджменту охорони здоров'я на основі даних проведених досліджень та/або інновацій. Здобувач вищої освіти повинен показати здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, володіти фундаментальною науковою базою, уміти застосовувати набуті здібності до творчої науково-дослідної і навчально-педагогічної діяльності, досконало володіти методологією наукового дослідження, новітніми інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і застосування наукової інформації, показати ступінь наукової розробки та практичні аспекти. Однією з найголовніших вимог до магістерської роботи є наукова єдність переданих даних, відсутність академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації.


Маркетинг в громадському здоров`ї
Сучасний стан здоров'я населення різних країн світу визначається досить різними тенденціями: в деяких країнах тривалість життя населення зростає, неінфекційні хвороби привалюють над інфекційними, профілактичні послуги користуються більшим попитом, ніж інші медичні продукти; проте в інших країнах ситуація є відмінною: інфекційні хвороби залишаються основною причиною смертності, доступ до високоякісних медичних послуг є обмеженим. Ці фактори значно впливають на розвиток ринку медичних послуг та диверсифікацію учасників, які представлені на ньому. Зокрема, нині державні, комунальні, приватні медичні заклади та навіть соціальні організації працюють в сфері охорони здоров'я та формують ринок медичних послуг.


Маркетинг в охороні здоров`я
Сучасний стан здоров'я населення різних країн світу визначається досить різними тенденціями: в деяких країнах тривалість життя населення зростає, неінфекційні хвороби привалюють над інфекційними, профілактичні послуги користуються більшим попитом, ніж інші медичні продукти; проте в інших країнах ситуація є відмінною: інфекційні хвороби залишаються основною причиною смертності, доступ до високоякісних медичних послуг є обмеженим. Ці фактори значно впливають на розвиток ринку медичних послуг та диверсифікацію учасників, які представлені на ньому. Зокрема, нині державні, комунальні, приватні медичні заклади та навіть соціальні організації працюють в сфері охорони здоров'я та формують ринок медичних послуг.


Менеджмент охорони здоров`я
The purpose of teaching the educational discipline "Health Care Management" is the formation of the theoretical foundations of modern management thinking with the rational use of special knowledge in the field of management of health care facilities. Acquisition of practical skills and abilities in the technology of management of medical and pharmaceutical structures, acquisition of skills in analyzing the internal and external environment, making adequate management decisions.


Менеджмент персоналу
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів розглядає сучасні концепції управління персоналом в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища.


Менеджмент якості в охороні здоров`я
В цьому курсі описується та аналізується менеджмент установ охорони здоров'я з урахуванням їх природи та особливостей управлінської діяльності. Обговорюються деякі важливі питання менеджерської діяльності в установах охорони здоров'я: мотивація, побудова команди, стратегічне лідерство, управління інформаційними системами, управління змінами та мультидисциплінарна робота.


Методи досліджень в громадському здоров`ї
Даний курс є базовим для студентів магістерської програми "Громадське здоров'я". Під час курсу розглядаються послідовно етапи проведення класичного дослідження: структура та елементи дослідницького проекту, формулювання дослідницького питання і вибір стратегії дослідження, основні дизайни досліджень, відбір об'єктів у дослідження (вибірки), збір даних, обговорюються етичні аспекти проведення дослідження. Під час курсу студенти мають розробити - крок за кроком - дослідницьку пропозицію реального дослідження. Ці навички потім можуть бути використані при підготовці магістерської тези.


Методологія наукових досліджень в охороні здоров`я
Даний курс є базовим для студентів магістерської програми "Менеджмент в охороні здоров'я". Під час курсу розглядаються послідовно етапи проведення класичного дослідження: структура та елементи дослідницького проекту, формулювання дослідницького питання і вибір стратегії дослідження, основні дизайни досліджень, відбір об'єктів у дослідження (вибірки), збір даних, обговорюються етичні аспекти проведення дослідження. Під час курсу студенти мають розробити - крок за кроком - дослідницьку пропозицію реального дослідження. Ці навички потім можуть бути використані при підготовці магістерської тези.


Методологія та організація наукових досліджень
This course is basic for students of the Master's program "Management in Health Care". During the course, the stages of classical research are considered successively: the structure and elements of a research project, the formulation of a research question and the choice of a research strategy, basic research designs, selection of objects for research (sampling), data collection, ethical aspects of research are discussed. During the course, students have to develop step by step a research proposal of a real study. These skills can then be used in the preparation of a master's thesis.


Мовна комунікація: технологія письма
Курс належить до числа дисциплін, які мають важливе теоретичне і практичне значення, оскільки вміння спілкуватися полягає не тільки в правильному формулюванні висловлювань відповідно до граматичних, лексичних, стилістичних та інших вимог, а й у знання, в яких реальних контекстах можливі певні твердження.


Навколишнє середовище та здоров’я населення
Курс надає студентам знання та навички у питаннях забруднення атмосфери та наслідків зміни клімату, від локального до глобального масштабів. Це включає в себе зосередження на оцінці та управлінні впливом на здоров'я людини через ефективний взаємозв'язок між науками про громадське здоров'я екологічною епідеміологією та екологічною токсикологією; та підходи екологічної інженерії до управління екологічними ризиками. Курс досягає цих цілей шляхом викладання на стику між громадською охороною здоров'я та екологічною інженерією, з особливим акцентом на методології, засновані на підходах, орієнтованих на ризик.


Надзвичайні ситуації й епідемії та реагування на них
Курс "Надзвичайні ситуації й епідемії та реагування на них" покликаний сформувати у студентів знання щодо того, як влада може краще використовувати цивільні та військові ресурси під час реагування на масштабні надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я та відновлення після них. Студенти розглянуть, чим управління катастрофами у сфері громадського здоров'я відрізняється від реагування на катастрофи, що виникають при раптовому впливі та довготривалих діях. У курсі також буде розглянуто, як країни, що розвиваються, можуть найкращим чином інтегрувати національні та міжнародні активи в надзвичайних ситуаціях у сфері охорони здоров'я. Студенти побачать, де і коли вигідно координувати дії з міжнародними організаціями, військовими та сусідами під час реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я.


Науково-дослідний семінар
Науково-дослідний семінар має на меті розвиток навичок проведення самостійних наукових досліджень, вміння чітко визначати актуальність, мету та завдання дослідження, розвиток презентаційних навичок. Даний курс передбачає створення для магістрів сприятливого фахового середовища для формування структури власного дослідження, визначення найбільш прийнятних методів його проведення та опрацювання ключової літератури за напрямом. Курс спрямовано на обговорення останніх досягнень українських та західних вчених за обраними здобувачами темами досліджень.


Невідкладні стани в умовах надзвичайних ситуацій
Курс дає поняття та базові принципи про невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи.


Організаційна діагностика та організаційні зміни
Курс "Оргдіагностика" читається в третьому симестрі. В межах курсу студенти навчаються аналізувати системи менеджменту якості (СМЯ) організацій; вплив СМЯ на рутинні процеси організації та комунікації з внутрішнім та зовнішнім клієнтом, постачальниками та третіми особами; системи визначення та попередження потенційно ризикових ситуацій. Курс є практичним. Студенти розглядають практичні кейси роботи закладів охорони здоров'я, аналізують системи управління закладом. Студенти зможуть використовувати надбані знання та вміння при розгляді соціально-економічних, культурних, політичних, екологічних, психологічних та інших контекстуальних факторів системи охорони здоров'я у наступних курсах та написанні магістерської роботи.


Організація і фінансування первинної медичної допомоги
Навчальна дисципліна передбачає знайомство студентів із первинною медичною допомогою (ПМД) для розуміння її організації, функціонування і фінансування, дає розуміння чому первинна медична допомога є центральною для досягнення основних цілей системи охорони здоров'я, як принципи ПМД можуть впливати на формування політики та прийняття рішень особами, що приймають рішення в цій сфері. Міжнародний досвід свідчить, що найефективнішою системою надання медичної допомоги є допомога, орієнтована саме на ПМД, що надається висококваліфікованими та максимально наближеними до пацієнтів сімейними лікарями/лікарями загальної практики. Згідно з рекомендаціями ВООЗ дуже важливо, щоб медичні працівники, організатори охорони здоров'я, економісти, політики та громадськість визнавали ключову роль цієї ланки у системі охорони здоров'я та складність її завдань.


Організація, економіка та фінансування охорони здоров`я
Мета курсу: формування сучасних знань теоретичних основ економіки охорони здоров'я, а також умінь та навичок щодо економічної оцінки та аналізу діяльності галузі на макро- та мікрорівнях, включаючи аналіз ефективності використання наявних ресурсів закладів охорони здоров'я.


Основи громадського здоров`я
Навчальна дисципліна "Основи громадського здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології, розуміти історичні передумови розвитку громадського здоров'я, причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та здоров'ям, взаємозв'язок громадського та індивідуального здоров'я, знати та розуміти міждисциплінарність організації системи громадського здоров'я в Україні та світі, орієнтуватися в політиках громадського здоров'я, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері громадського здоров'я. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Цей курс також призначений для стимулювання інтересу студентів до інших курсів і програм громадського здоров'я.


Основи епідеміології
Метою цього курсу є познайомити майбутніх менеджерів у галузі громадського здоров'я з епідеміологією ?? наукою про дослідження поширеності, тенденцій і фактори, що сприяють або запобігають виникненню захворювань або інших станів здоров'я, та контроль їх. Основний акцент курсу є на опануванні методології дослідження перерахованих вище явищ для подальшого грамотного і самостійного пошуку, критичної оцінки та використання доказової бази (результатів досліджень) у галузі громадського здоров'я.


Основи медичних знань
Навчальна дисципліна "Основи медичних знань" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Менеджмент в охороні здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій медичній термінології, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та медичними станами, знати основні групи захворювань, володіти практичними навичками з надання першої домедичної допомоги при невідкладних станах, знати структуру та особливості діяльності медичної галузі в Україні, орієнтуватися щодо аналізу діяльності певних напрямів системи охорони здоров'я (як, наприклад, геріатрична, паліативна та хоспісна допомога, трансплантологія, донорство крові людини та інші), користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері організації надання медичної допомоги. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації.


Охорона праці в галузі
The purpose of teaching the discipline "Occupational safety in the industry" is to reform future specialists' knowledge, skills and competencies, as well as to foster a safety culture in order to ensure effective management of occupational safety in the medical field, to create favorable conditions for the production environment and occupational safety in accordance with current legislative and regulatory acts for implementation of the priority principle of protecting the life and health of medical workers.


Політика та соціальна справедливість в громадському здоров’ї
Ключовим принципом курсу у реалізації політики виступає забезпечення соціальної справедливості. Соціальну справедливість найчастіше співвідносять із соціальною рівністю, і в цьому контексті соціальна справедливість розуміється як міра рівності й нерівності в розподілі матеріальних і духовних благ у суспільстві, статусів і влади, а також у стані життя різних суспільних груп. Питання соціальної справедливості є досить актуальним у мінливий час сьогодення, коли в масовій свідомості відбувається процес переоцінки цінностей.


Політика щодо запобігання НІЗ
Курс висвітлює різні аспекти неінфекційних захворювань (НІЗ), травм, природних надзвичайних ситуацій і конфліктів як з точки зору окремих осіб, так і суспільства. Важливість різних НІЗ і різних типів травм для глобального здоров'я та в країнах з різними економічними умовами. Розглядаються різні передумови та фактори ризику для різних НІЗ, а також стратегії їх запобігання. Акцентується увага на важливості місцевого та регіонального контексту щодо соціальних та економічних обставин, функціонального рівня охорони здоров'я, а також обізнаності та готовності серед політиків та громадськості протидіяти НІЗ.


Права людини і біомедицина
Курс спрямований на вивчення сучасних тенденцій і інформаційних технологіях як в охороні здоров'я, так і в закладах охорони здоров'я. Розвиток інформаційних систем і технологій відкриває безліч можливостей для вдосконалення як клінічних, так і організаційних процесів в охороні здоров'я. Закордонний досвід дає можливість попередити складнощі в запровадженні таких технологій, як і свідчення позитивних ефектів на здоров'я та ефективність лікування.


Права людини та біомедицина
The course is aimed at studying modern trends and information technologies both in health care and in health care institutions. The development of information systems and technologies opens up many opportunities for improving both clinical and organizational processes in health care. Foreign experience makes it possible to prevent difficulties in the introduction of such technologies, as well as evidence of positive effects on health and the effectiveness of treatment.


Правове регулювання охорони здоров`я
Зосереджується увага на основних механізмах державного регулювання і проблемах правового регулювання охорони здоров'я. Розглядаються індивідуальний і соціальний аспекти права людини на охорону здоров'я в межах міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів, законодавче регулювання фінансових і економічних відносин в системі охорони здоров'я, медико-санітарне законодавство, основні тенденції розвитку законодавства у сфері медицини і страхування в Україні та світі.


Практика навчально-професійна
Практична підготовка забезпечує закріплення теоретичних знань, а також набуття, вдосконалення і розширення професійних компетентностей, необхідних для успішної роботи за обраною спеціальністю. Вона надає здобувачеві практичний досвід діяльності за фахом, сприяє формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та розв'язування задач, ознайомлює здобувача з практичними аспектами виникнення та розвитку проблемної ситуації, яка є предметом дослідження при написанні магістерської роботи, збір інформаційних матеріалів, оволодіння здобувачами сучасними методами у галузі їх майбутньої професії.


Практика науково-дослідна
Практична підготовка забезпечує закріплення теоретичних знань, а також набуття, вдосконалення і розширення професійних компетентностей, необхідних для успішної роботи за обраною спеціальністю. Вона надає здобувачеві практичний досвід діяльності за фахом, сприяє формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та розв'язування задач, ознайомлює здобувача з практичними аспектами виникнення та розвитку проблемної ситуації, яка є предметом дослідження при написанні магістерської роботи, збір інформаційних матеріалів, оволодіння здобувачами сучасними методами у галузі їх майбутньої професії.


Програмний менеджмент в громадському здоров`ї
Планування та оцінка охорони здоров'я є частиною постійного циклу розвитку, вдосконалення та адаптації в управлінні програмами громадського здоров'я. Проектна діяльність у сфері громадського здоров'я являє собою єдину цілеспрямовану дію, спрямовану на вирішення тих чи інших проблем зі здоров'ям населення. Тому майбутні фахівці системи громадського здоровя мають знати, розуміти і застосовувати на практиці принципи проєктного менеджменту. Цей курс пропонує навчання управлінню проектами для керівництва програмами громадського здоров'я, визначення пріоритетів ресурсів, управління витратами та ризиками, розробки планів, мотивації персоналу та спрямування зусиль на покращення охорони здоров'я громади та виконання програм.


Психічне здоров`я
Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань, формування у студентів цілісного уявлення про психічне здоров'я, основні цілі, стратегії, напрямки розвитку, розуміння соціальних та поведінкових факторів, що впливають на прийняття рішень та поведінки щодо психічного здоров'я, правові засади, організацію та фінансування послуг у сфері психічного здоров'я, основні захворювання і стани, які формують тягар хвороб як для систем охорони здоров'я, так і для економік країн, обмеження і бар'єри в сфері психічного здоров'я, основи психічного здоров'я та добробуту на робочому місці, засади профілактики і промоції в сфері психічного здоров'я.


Публічна комунікація
Публічна комунікацію розглядають і як самостійна галузь знань, і як частину психології, соціології тощо. Курс "Публічна комунікація" є важливим компонентом програм з лідерства, менеджменту, зокрема програм "Менеджмент в охороні здоров'я", "Громадське здоров'я". Курс сприяє розвитку продуктивного спілкування з різними групами людей, зокрема медичними фахівцями, пацієнтами, страховими компаніями, державними та некомерційними організаціями для ефективного управління охороною здоров'я. Магістранти вивчають теоретичні основи спілкування та публічної риторики, а також навчаються застосовувати ці знання на практиці. Здобуті на курсі знання, уміння й навички публічної комунікації сприяють кращому розумінню потреб та очікувань різних аудиторій, коректного на них впливу та досягненню спільних цілей. Курс допомагає магістрантам стати більш переконливими та ефективними комунікаторами, що уможливить їхню перспективу як визнаних керівників і лідерів.


Реформи та стабільне фінансування охорони здоров`я
Навчальна дисципліна передбачає вивчення сучасних тенденцій і підходів до реформ СОЗ у багатьох регіонах світу, країнах, де були присутні різні проблеми у цій сфері, різні варіанти їх вирішення на основі використання інструменту The Harvard-Flagship health reform approach (core concept)/"П'ять ручок налаштування/Five control knobs" (фінансування, оплата, організація, регулювання та поведінка), які розроблені групою представників Гарвардської школи громадського здоров'я ( Harvard School of Public Health ). Ручки управління - це основні точки "входу" в систему охорони здоров'я, які впливають на її діяльність. Запровадження реформ в системі охорони здоров'я потребує розробки і впровадження відповідних заходів у політику охорони здоров'я. Використання даного інструменту дає можливість поглибленого вивчення варіантів реформування сектору охорони здоров'я на основі найкращих доказових міжнародних практик та вітчизняного досвіду.


Самоменеджмент управлінця
Курс зосереджено на формуванні у студентів саморозвиток менеджера як особистості і організація його особистої діяльності, що представляє собою цілеспрямоване і послідовне використання випробуваних методів роботи в повсякденній практиці в специфічних умовах переважання самоорганізації. Основні цілі: - максимальне використання менеджером часу і своїх можливостей; - свідоме управління плином життя; - подолання зовнішніх обставин як на роботі, так і в особистому житті.


Сексуальна освіта та здоров’я
Метою курсу є забезпечення знаннями, вміннями, навичками та установками, що дозволять їм підтримувати власне здоров'я, добробут та гідність, будувати шанобливі соціальні й сексуальні стосунки, розуміти вплив їхніх рішень на благополуччя власне й інших, а також розуміти й бути спроможними захистити власні права протягом життя.


Системи охорони здоров`я
Навчальна дисципліна "Системи охороні здоров'я" має міждисциплінарний характер та інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших освітніх і наукових галузей: економіки охорони здоров'я, публічного управління, менеджменту в охороні здоров'я, статистики тощо Передбачає спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями щодо систем охорони здоров'я, що є передумовою набуття ними високого рівня кваліфікації і підготовки до роботи в умовах реформування цієї сфери. В результаті вивчення дисципліни студенти отримають ґрунтовні знання з теоретичних основ систем охорони здоров'я, предмету та основних понять, базових моделей, особливостей, сучасних концепцій, зокрема "Універсального покриття в охороні здоров'я", тенденцій і шляхів реформування СОЗ, зможуть зрозуміло і недвозначно доносити обґрунтовані власні висновки до професіоналів і непрофесіоналів у сфері охорони здоров'я, працювати в національному та міжнародному контексті, як особистість і як член команди.


Сприяння здоров`ю
Здійснюється огляд концепцій, теорій і ресурсів сприяння здоров’ю, знайомство із основними етапами розвитку та специфікою цього напряму діяльності. Вивчаються визначальні моделі та теорії, на яких базуються програми зі сприяння здоров’ю, стратегії формування здорового способу життя та профілактика захворювань.


Сприяння здоров`ю: теорії, підходи та стратегії
Здійснюється огляд концепцій, теорій і ресурсів сприяння здоров'ю, знайомство із основними етапами розвитку та специфікою цього напряму діяльності. Вивчаються визначальні моделі та теорії, на яких базуються програми зі сприяння здоров'ю, стратегії формування здорового способу життя та профілактика захворювань.


Статистика в охороні здоров`я
Курс "Статистика в охороні здоров'я" є необхідною складовою підготовки фахівців з менеджменту організацій в галузі охорони громадського здоров'я. Він дає змогу студентам здобути знання щодо основних засад кількісного аналізу даних для різнопланових досліджень в галузі охорони громадського здоров'я, а також застосування різнопланових методів статистики для потреб епідеміологічних досліджень.


Стратегічне управління підприємством
Предметом вивчення дисципліни є теоретико-методичні засади та сучасні практичні підходи стратегічного управління підприємством для забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах складності рухливості та невизначеності зовнішнього середовища.


Стратегічний менеджмент в охороні здоров`я
У сучасних умовах розвитку системи охорони здоров'я України особливого значення набуває проблема досягнення закладом охорони здоров'я стабільного положення на ринку, зміцнення його конкурентних позицій. Це вимагає застосування нової системи управління, здатної до інноваційної, конкурентної і підприємницької реакцій на зміну в зовнішньому середовищі, що дозволяє керувати цими змінами на основі наукових методів їхнього передбачення, регулювання, пристосування до цілей організації. Такою системою є стратегічний управління, що включає розробку і реалізацію стратегії організації, а також управління стратегічними проблемами. Мета стратегічного менеджменту полягає у забезпеченні закладами та установами охорони здоров'я конкурентних переваг зараз і в довгостроковій перспективі. Важливість питань, що розглядаються навчальною дисципліною "Стратегічний менеджмент в охороні здоров'я", полягає в тому, що майбутньому менеджеру для обґрунтування прийняття управлінських рішень необхідно знати методологію стратегічного управління, володіти відповідними методами розробки та реалізації стратегії організації.


Управління змінами в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна "Управління змінами" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Менеджмент в охороні здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у студентів (майбутніх управлінців сфери охорони здоров'я) систему знань з теорії та методології управління змінами; принципів впровадження змін у сфері охорони здоров'я; формування системного мислення та комплексу системних знань і вмінь щодо розуміння необхідності змін та управління змінами у стратегічному розвитку сучасних організацій охорони здоров'я, принципів та методів управління опором змінам; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами; вмінь розробляти рекомендації щодо управління структурними змінами. Концепція навчальної дисципліни - системне поєднання практичного досвіду із ключовими концепціями реформування системи охорони здоров'я, використання теорій та моделей управління змінами при розробці стратегії запровадження змін у сфері охорони здоров'я з метою досягнення максимальної соціальної й економічної ефективності її діяльності. Об'єкт вивчення - організаційні зміни і трансформації в організації та їх особливості у сфері охорони здоров'я.


Управління поведінкою споживача
The course is based on a number of fundamental scientific disciplines (sociology, psychology and social psychology, economic theory, social history and cultural history), as well as two applied disciplines - management and marketing. In essence, marketing is a view of the market from the point of view of the enterprise that works in it. The problem of consumer behavior on it is key. The purpose of the discipline is to help future specialists master the issues related to the process of making a consumer purchase decision and the analysis of external and internal influencing factors.


Фармацевтичний менеджмент
Навчальна дисципліна "Фармацевтичний менеджмент" є вибірковою дисципліною у програмі підготовки управлінців у сфері охорони здоров'я. Курс зосереджено на таких питаннях як: місце фармацевтичного менеджменту в системі охорони здоров'я та політика забезпечення населення якісними лікарськими засобами, а також особливості проведення доклінічних та клінічних досліджень лікарських засобів.


Фінансовий менеджмент в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна "Фінансовий менеджмент в охороні здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Менеджмент в охороні здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти і формує у студентів володіння засадами теоретичних знань, формування цілісного уявлення про раціональну фінансову систему вимірів діяльності закладу охорони здоров'я, розуміння логіки розвитку фінансової думки, моделей та підходів, методів і важелів фінансового механізму з врахування специфічних особливостей діяльності закладів охорони здоров'я; набуття умінь та навичок щодо практичних навичків побудови ефективної системи фінансування у закладах охорони здоров'я різної організаційно-правової форми діяльності і форм власності.


Фінансування закладів охорони здоров`я
The program of the course of assimilation of theoretical knowledge, the formation of students of a holistic idea of a rational financial system of measurements of the activity of a health care institution, an understanding of the logic of the development of financial thinking, models and approaches, familiarization with the process of developing a chain of financial management of influence on them using methods and levers of the financial mechanism with taking into account specific features of health care institutions; acquisition of skills and practical skills in building an effective financing system in health care institutions of various organizational and legal forms of activity and forms of ownership.


Харчування як складова громадського здоров’я
Курс "Харчування як складова громадського здоров'я" забезпечує поглиблене навчання, пов'язане з концепціями епідеміології харчування. Учасники матимуть можливість розглянути основні концепції науки про харчування, включаючи основні поживні речовини, захворювання, пов'язані з харчуванням; проблеми, пов'язані з харчуванням в масштабах суспільної та глобальної охорони здоров'я, а також обговорить поточну політику харчування та втручання, які можуть бути застосовані як частина заходів зі зміцнення здоров'я.


 

Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

  Завідувач кафедри
Юрочко Тетяна Петрівна
кандидат наук з державного управління, доцент
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
вул. Волоська, 10, корпус 6, кімната 104
тел.: (044) 425 77 69
тел. вн.: 470
 
  Провідний спеціаліст кафедри
Безуглова Тетяна Геннадіївна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
вул. Волоська, 10, корпус 6, кімната 109
тел.: (044) 425 77 69
тел. вн.: 466

 

 

Ануфрієва Валентина Володимирівна

вища освіта за фахом педагога та правознавства

 

Барська Юлія Григоріївна

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускниця НаУКМА

 

Грига Ірена Максимівна

фундаторка Школи охорони здоров’я,

кандидат медичних наук, доцент

 

Григорчук Деніел

доктор філософії в галузі медицини, професор (Іллінойський університет, США)

 

Гроот Вім

доктор філософії в галузі економіки, професор (Маастрихтський університет, Нідерланди), Почесний професор НаУКМА

 

Гуляєв Дмитро Валерійович

кандидат медичних наук

 

Ковтонюк Павло Анатолійович

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускник НаУКМА

 

Міхнова Тетяна Андріївна

медична вища освіта, керівник проєкту та генеральний директор Медичного Центру

Святої Параскеви

 

Петренко Олег Едуардович

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускник НаУКМА, Заступник генерального директора з питань стратегічного розвитку клініки ISIDA

 

Прадо Фроес Іван

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускник НаУКМА

 

Семигіна Тетяна Валеріївна

доктор політичних наук, доцент, випускниця НаУКМА

 

Степурко Тетяна Георгіївна

PhD, маґістр соціології, випускниця НаУКМА

 

Черненко Зоряна Степанівна

PhD, маґістр права, випускниця НаУКМА

 

Шевченко Марина Вікторівна

доктор медичних наук, доцент

 

Ющенко Анна Володимирівна

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускниця НаУКМА

 

Яковлєв Максим Володимирович

кандидат політичних наук, доцент, випускник НаУКМА

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна