privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Короленко В. В. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я України в контексті європейської інтеграції : монографія / В. В. Короленко, Т. П. Юрочко ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : КІМ, 2018. – 102, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15804
 • Stepurko T. Informal patient payments in Central and Eastern European countries : dissertation to obtain the degree of Doctor at Maastricht University / Tetiana Stepurko. - Vinnitsa : O. Tarnashinskiy, 2013. - 222 p. -  Включ. бібліогр. посилання.
 • Мигович І.І. Свобода совісті : українські реалії (релігія, церкви і атеїзм в українському соціумі) / Всеукр. громад. об-ня "Інтелігенція України за соціалізм". – К. : [б. в.], 2009. – 157 с.
 • Семигіна Т.В. Політика протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні : роль міжнародної допомоги : за матеріалами дослідження глобальних ініціатив у сфері ВІЛ-СНІДу. – К. : [Агентство Україна], 2009. – 143 с.
 • Мигович І.І., Макара М.П. Закарпатський соціум : етнологічний аспект / НАН України, Інститут соціології, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Патент, 2000. – 158 с.
 • Андреєва Т. І. Тютюн в Україні: національне опитування щодо знань, ставлення та поведінки. — К. : Міжнародний центр перспективних досліджень, 2006. — с. 96

Підручники, навчальні посібники

 • Соціальна робота і програми відновного правосуддя : теорія і практика : навч. посіб. / [Гірник А.М., Дума Л.П., Кабаченко Н.В., Савчук О.М. … та ін. ; за заг. ред. А. Горової та Р. Коваля] ; Школа соц. роботи ім. В. І. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» … [та ін.]. – К. : Захаренко В. О., 2009. – 216 с.
 • Семигіна Т.В., Лукашевич М.П. Соціальна робота : (теорія і практика) : підруч. / рец. : О. В. Киричук, І. В. Козубовська, І. І. Мигович. – К. : Каравела, 2009. – 367 с. – (Укр. книга).
 • Семигіна Т.В., Лукашевич М.П. Соціологія соціальної роботи (курс лекцій) : навч. посіб. / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – К. : [ІПК ДСЗУ], 2009. – 210 с.
 • Семигіна Т. В. Інформаційне забезпечення соціальних служб: Методичний посібник до курсу. — К. : Києво-Могилянська академія, 2007. — 156 с.
 • Лукашевич М. П., Семигіна Т. В. Cоціальна робота (теорія і практика): Навчальний посібник. — К. : ІПК ДСЗУ, 2007. — 341 с.
 • Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспективи / Семигіна Т. В., Міщенко К. С. Кіча Т. Г. та ін. — К: Зірка, 2007. — 52 с.
 • ВІЛ / СНІД: політика, профілактика, догляд: Методичний посібник до курсу / За ред. Т. Семигіної. – К. :Вид. дім “КМА”, 2006.-140 с. (І. М. Грига у співавторстві).
 • Вступ до соціальнї роботи: Навч. посібник / За ред. Семигіної Т. В., Миговича І. І. — К. : Академвидав, 2005. — 304 с. (авторський колектив — Грига І. М., Кабаченко Н. В., Мигович І. І., Савчук О. М., Семигіна Т. В.).
 • Гуляев Д. В., Гуляева М. В. (2006) Инсульт. Справочник практического врача (под ред. Т. С. Мищенко). Киев, Издатель Д. В. Гуляев, 220 с.
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня маґістра соціальної роботи / За ред. Семигіної Т. В. — К: КМ Академія, 2005. — 87 с. (авторський колектив — Грига І. М., Кабаченко Н. В., Лисенко О. П., Савельєв Ю. Б., Семигіна Т. В.).
 • Соціальні послуги на рівні громади: український досвід і перспективи / За ред. Т. Семиігної. — К. : Ресурсний центр “Гурт”, 2005. — 134 с. (авторський колектив — Семигіна Т. В., Бойко А. М., Брижовата О. С., Грига І. М., Дума Л. П., Копач Л. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М.).
 • Соціально-психологічна реабілітація у рамках програми замісної підтримуючої терапії: Методичні рекомендації для соціальних працівників, які надають допомогу ВІЛ-позитивним споживачам ін’єкційних наркотиків / Семигіна Т. В., Бойко А. М., Дума Л. П., Грига І. М. та ін. – К., 2005. — 50 с.
 • Теорії і методи соціальної роботи: Підручник / За ред. Семигіної Т. В., Миговича І. І. — К. : Академвидав, 2005. — 328 с. (авторський колектив — Грига І. М., Кабаченко Н. В., Лисенко О. П., Мигович І. І., Савчук О. М., Семигіна Т. В.).

Публікації /статті

2018

Cтатті

 • Здоров’я та (не)здорова поведінка українського населення: результати національного репрезентативного дослідження «Індекс здоров’я. Україна» / Барська Ю., Степурко Т., Семигіна Т., Тимошевська В. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 2. – С. 77–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15766
 • Do people expect the healthcare reform? (Results of the national representative survey “Health Index. Ukraine”) / Stepurko T., Betliy O., Semigina T., Tymoshevska V. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 4. – С. 75–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15761
 • Polese A. Informality and Ukrainian higher educational institutions: happy together? [electronic resource] / Polese Abel, Stepurko Tetiana, Oksamytna Svitlana // Policy futures in education. – 2018. – Vol. 16, Issue 4. – P. 482–500. https://doi.org/10.1177/1478210318758812

 

Матеріали конференцій

 • Stepurko T. Health care reform in Ukraine: citizens’ perception / Stepurko T., Semigina T., Postolovska I. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 46–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15763
 • Степурко Т. Г. Освітні продукти в міжсекторальному проекті BIHSENA ЕРАЗМУС-ПЛЮС розбудова потенціалу / Степурко Т., Ігнащук О. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 102–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15767
 • Perspective of public-private partnership in the filed of healthcare in Ukraine / Alwani J., Stepurko T., Anufriyeva V., Shevchenko M. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 35–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15803
 • Шевченко М. В. Система фінансування охорони здоров’я України: законодавчі новації / Шевченко М. В. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 33–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15796
 • Shevchenko M. V. Households’ out-of-pocket expenditures for the services of the hospital sector in Ukraine: results of health index. Ukraine 2017 study / Shevchenko M. V. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 43–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15797
 • Shevchenko M. V. Financial availability of medicines in Ukraine. Health index. Ukraine 2017 study / Shevchenko M. V. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15798
 • Шевченко М. В. Особливості в споживанні медичної допомоги кримськими татарами / Шевченко М. В., Руснак Д. В. // Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до всесвітнього дня здоров’я 2018 року. – Київ, 2018. – С. 99–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15799
 • Yurochko T. Cardio-vascular diseases in Ukraine: state, problem, and ways to solve / Yurochko T. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 року). – Київ, 2018. – С. 85–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15800

 

Інше

 • Semigina T. Human-made disasters and social work: A Ukrainian perspective [electronic resource] / Semigina T. // The Routledge Handbook of Green Social Work / ed. by Lena Dominelli. – London : Routledge, 2018. – P. 431–441. – DOI: 10.4324/9781315183213. https://doi.org/10.4324/9781315183213
 • Stepurko T. Innovating Health-Care Governance in Ukraine: Formal and Informal Practises / [Stepurko T., Belli P. C.] // Health, Technologies, and Politics in Post-Soviet Settings / ed. O. Zvonareva, E. Popova, K. Horstman. – [Cham, Switzerland] : Palgrave Macmillan, [2018]. – Chapter 8. – P. 199–224. http://doi.org/10.1007/978-3-319-64149-2

 

2017

Cтатті

 • Дорошенко О. О. Аналіз міжнародного досвіду фінансування вторинної медичної допомоги / Дорошенко О. О., Шевченко М. В. // Економіка і право охорони здоровя : науково-практичний журнал. – 2017. – № 1 (5). – С. 16–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12134
 • Іванова С. А. Дисбіоз та «синдром надлишкового бактеріального росту» (поняття, значення нормальної мікрофлори, діагностика, принципи лікувальної корекції) / Іванова С. А., Ігнащук О. В., Кириченко І. М. // Biomedical and Biosocial Anthropology : scientific journal / ed. V. M. Moroz. – 2017. – № 28. – С. 224–229. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12863
 • Результати проведення циклу тематичного удосконалення «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем» / Л. Ф. Матюха, … Т. П. Авраменко, Н. Є. Гусак // Україна. Здоров’я нації : науково-практичний журнал. – 2017. – № 3 (44). – С. 166–171. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12130
 • Степурко Т. Г. Кейс-стаді як метод викладання управлінських дисциплін в охороні здоров’я / Степурко Т., Ігнащук О. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму / гол. ред. В. Буяшенко. – 2017. – № 1. – С. 71–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12864
 • Stepurko Tetiana. Informal Payments in Health Care / [Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Wim Groot] // The Handbook of Business and Corruption: Cross-Sectoral Experiences / edited by Michael S. Aβländer, Sarah Hudson. – Bingley : Emerald Publishing Limited, 2017. – Part 2, Chapter 13. – P. 305–327. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12209
 • Stepurko T. Perceived quality of out- and in- patient services in Ukraine: health care users’ perspective / T. Stepurko, V. Anufriyeva, V. Tymoshevska // Journal of Academy of Labour, Social Relations and Tourism. – 2017. – No 1. – P. 11–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12136
 • Юрочко Т. П. Внедрение изменений в сфере здравоохранения в Украине: опыт НАТО в организации предоставления медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях / Т. П. Юрочко, А. Е. Бакай // Administrarea Publică: revistă metodico-ştiinţiică trimestrială. – Chişinău, 2017. – Nr. 2 (94). – P. 93–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12132
 • Analysis of major risk factors affecting those working in the agrarian sector (based on a sociological survey) / Olena M. Krekoten, Anatolii V. Dereziuk, Olena V. Ihnaschuk, Svitlana E. Holovchanska // Wiadomości Lekarskie. – 2017. – T. 70, no 5. – P. 925–929. http://wl.medlist.org/2018/01/18/05-2017-11/
 • Computer-aided system for interactive psychomotor testing / Karina G. Selivanova, Olena V. Ignashchuk, Leonid G. Koval [et al.] // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 27 May – 5 June / ed. Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk. – 2017. – Vol. 10445. – P. 104453B. http://dx.doi.org/10.1117/12.2280815
 • Grayscale morphological filter based on local statistics / Anatolii I. Povoroznyuk, Anna E. Filatova, ... Olena V. Ignashchuk [et al.] // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 27 May – 5 June / ed. Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk. – 2017. – Vol. 10445. – P. 104452F. http://dx.doi.org/10.1117/12.2280998
 • Patterns of harm reduction service utilization and HIV incidence among people who inject drugs in Ukraine: a two-part latent profile analysis / Danielle C. Ompad, Jiayu Wang, ... Julia Barska [et al.] // International Journal of Drug Policy. – 2017. – Vol. 43. – P. 7–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.12.008
 • Short-term education for health care administrators in Ukraine: Swiss-Ukrainian collaboration / Stepurko T., Riabtseva N., Kovtoniuk P., Raab M., Hoffmann A. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму / гол. ред. В. Буяшенко. – 2017. – № 2. – С. 61–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12865

 

Матеріали конференцій

 • Васильєва М. В. Детермінанти споживання фруктів в Україні / Васильєва М. В., Барська Ю. Г. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / голова оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 89–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12859
 • Дорошенко О. О. Господарсько-правовий статус та фінансування лікарняного сектору: міжнародний досвід / Дорошенко О. О., Шевченко М. В. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 26–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12135
 • Заремба С. М. Задоволеність пацієнтів амбулаторною медичною допомогою в Україні / Заремба С. М., Юрочко Т. П. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.» – Київ, 2017. – С. 48–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12127
 • Застосування онлайн-навчання в медицині / Ігнащук О. В., Кобилянська І. М., Комарницька Н. Т., Малачкова Н. В. // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.) : [в 2 т .] / редкол. : С. М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Т. 1. – С. 267–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12866
 • Ігнащук О. В. Соціологічне дослідження мотивів міграції серед студентів медичних вищих навчальних медичних закладів / О. В. Ігнащук, Н. Т. Комарницька, В. С. Зеленський // Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнарнародною участю (Київ, 23 березня 2017 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2017. – С. 51–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12870
 • Калінін С. С. Використання антибіотиків пацієнтами амбулаторної ланки / Калінін С. С., Юрочко Т. П. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 51–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12128
 • Комарницька Н. Нові форми післядипломної освіти організаторів охорони здоров’я в умовах трансформації галузі / Наталія Комарницька, Олена Ігнащук // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації влади: цілі, механізми, інструменти : щорічна науково-практична конференція ОРІДУ НАДУ при Президентові України / Одес. регіон. ін-т держ. управління. – 2017. – Т. 1, вип. 1. – С. 62–64.
 • Післядипломне навчання керівників охорони здоров’я в умовах трансформації медичної галузі / Комарницька Н. Т., Малачкова Н. В., Ігнащук О. В., Цихоцька О. А. // Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров’я України : тези доповідей навчально-методичної конференції, 15 лютого 2017 року / гол. ред. В. М. Мороз. – Вінниця, 2017. – С. 92–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12889
 • Роль місцевої влади в забезпеченні громадського здоров’я: приклад раннього виявлення раку шийки матки та раку молочної залози в м. Житомир / Ануфрієва В. В., Степурко Т. Г., Юрочко Т. П., Шевченко М. В., Барська Ю. Г. [та ін.] // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12133
 • Семигіна Т. В. Чи така вже нездійсненна соціальна робота в охороні здоров’я України? / Т. В. Семигіна // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 28–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12883
 • Степурко Т. Г. Суб’єктивна оцінка якості амбулаторних послуг в Україні: погляд споживачів / Тетяна Степурко, Валентина Ануфрієва, Вікторія Тимошевська // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 31–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12850
 • Сучасні підходи до післядипломного навчання керівників охорони здоров’я / Комарницька Н. Т., Ігнащук О. В., Малачкова Н. В., Адамчук О. Ф. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, м. Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 104–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12888
 • Шевченко М. В. Запровадження мотиваційних стимулів для медичних працівників, зайнятих у профілактичних програмах / Шевченко М. В. // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 114–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12853
 • Юрочко Т. П. Підготовка кадрів для сфери охорони здоров’я – пріоритетна складова запровадження змін в охороні здоров’я в Україні / Т. П. Юрочко // Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 23 березня 2017 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2017. – С. 195–198. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12578

 

Інше

 • Шевченко М. В. Фінансування та економічні механізми управління галуззю в умовах її реформування / [М. В. Шевченко] // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / [редкол. Мельник П. С. та ін.] ; М-во охорони здоров’я України, Укр. ін-т стратег. досліджень МОЗ України. – Київ, 2017. – Розділ 5.2. – С. 343–369. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12784
 • Юрочко Т. П. Медична реформа / [Юрочко Т. П.] // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – Київ : НІСД, 2017. – Розділ 9.1. – С. 388–395. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12860

2016

Статті

 • Patterns of informal patient payments in Bulgaria, Hungary and Ukraine: a comparison across countries, years and type of services [electronic resource] / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga, Peter Gaal, Wim Groot // Health Policy and Planning. – Електронні дані. – 2016. – No 32 (4). – P. 453–466. https://academic.oup.com/heapol/article-abstract/32/4/453/2593595/Patterns-of-informal-patient-payments-in-Bulgaria
 • Polese A. Ucraina: sanità e bustarelle [electronic resource] / Abel Polese, Tetiana Stepurko // Osservatorio balcani e caucaso transeuropa. – 2016. http://www.balcanicaucaso.org/aree/Ucraina/Ucraina-sanita-e-bustarelle-172600
 • Степурко Т. Г. Задоволеність доступністю та якістю медичної допомоги в Україні, Польщі та Угорщині / Степурко Т. Г. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 82–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10882
 • Stepurko T. Overall satisfaction of health care users with the quality of and access to health care services: a cross-sectional study in six Central and Eastern European countries / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Wim Groot // BMC Health Services Research. – 2016. – No 16. – 13 p. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1585-1
 • Чала Н. Д. Зміни механізмів фінансування закладів охорони здоров’я в умовах реформування галузі / Чала Н. Д. // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – Івано-Франківськ, 2016. – № 1 (13). – С. 84–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11709
 • Чала Н. Д. Інституційний розвиток як базис для забезпечення функціонування механізму фінансування охорони здоров’я / Чала Н. Д. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 3 (99). – С. 98–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11708
 • Шевченко М. В. Досвід запровадження нової системи оплати праці залежно від її обсягу та якості / М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 1 (3). – С. 38–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11704
 • Шевченко М. В. Об’єднання фінансових ресурсів і закупівля медичних послуг: міжнародний досвід і українські реалії / М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 2 (4). – С. 23–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11706
 • Ященко Ю. Б. Фінансова децентралізація в системі охорони здоров’я / Ю. Б. Ященко, М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 2 (4). – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11703

 

Матеріали конференцій

 • Авраменко Т. П. Державна політика щодо підвищення якості професійної підготовки медичних працівників / Авраменко Т. П., Дмитрук І. В. // Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 23 березня 2016) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2016. – С. 11–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11702
 • Бакай А. Є. Публічна політика щодо забезпечення міжсекторальної взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій / А. Є. Бакай, Т. П. Авраменко // Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 27 травня 2016 р.) / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2016. – С. 155–157. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11701
 • Васюк Н. О. Підготовка фахівців у сфері охорони здоров’я за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в Україні / Васюк Н. О., Князевич В. М., Юрочко Т. П. // Організація та управління охороною здоров’я : науково-практична конференція з міжнародною участю : матеріали конференції, 18–20 жовтня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 26–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11698
 • Найда І. Особливості формулювання бачення для груп стратегічного планування розвитку охорони здоров’я на місцевому рівні / І. Найда., К. Надутий, Т. Авраменко // XVI Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : матеріали, Берлін-Київ, 8–23 серпня 2016 року. – Одеса : Видавництво Бартенєва, 2016. – С. 29–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11700
 • Найда І. Сильні сторони і ризики різних варіантів залучення експертних спільнот до вироблення місцевої політики охорони здоров’я / І. Найда., К. Надутий, Т. Авраменко // XVI Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : матеріали, Берлін-Київ, 8–23 серпня 2016 року. – Одеса : Видавництво Бартенєва, 2016. – С. 27–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11699
 • Чала Н. Д. Використання гравітаційної моделі для обґрунтування стратегії економічного розвитку регіону / Чала Н. Д., Гавриленко О. В. // Державна економічна політика регіонального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : Магістр, 2016. – С. 111–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11705
 • Чала Н. Д. eHealth – інноваційний механізм підвищення ефективності системи охорони здоров’я України / Чала Н. Д. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем : матеріали науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 57–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11705
 • Чала Н. Д. Фіктивний людський капітал в охороні здоров’я: недосконалість вітчизняного законодавства чи менеджменту / Чала Н. Д. // Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 23 березня 2016 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2016. – С. 188–190. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11707
 • Юрочко Т. П. Нова ідеологія державного управління охороною здоров’я України з метою збереження здоров’я нації - управління змінами / Юрочко Т. П. // Реформування публічного управління та адміністрування : теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 28 жовтня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 409–410. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11692
 • Юрочко Т. П. Проблеми державної політики щодо протидії стигмі та дискримінації, що пов’язані з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні / Юрочко Т. П., Дацюк В. В. // Організація та управління охороною здоров’я : науково-практична конференція з міжнародною участю : матеріали конференції, 18–20 жовтня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11697
 • Юрочко Т. П. Стигма та дискримінація хворих на ВІЛ/СНІД в медичних закладах: роль публічного управління / Юрочко Т. П., Дацюк В. В. // Реформування публічного управління та адміністрування : теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 28 жовтня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 121–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11691
 • Ященко Ю. Б. Реализация корпоративных программ здорового образа жизни в Украине / Ященко Ю. Б., Шевченко М. В., Кондратюк Н. Ю. // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV
 • Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2016. – Т. 1. – С. 121.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11690

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Авраменко Т. П. Охорона здоров’я як складова соціогуманітарної політики України / [Авраменко Т. П.] // Соціальна і гуманітарна політика : підручник / [авт. кол. : В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, М. В. Кравченко та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського. – Київ : НАДУ, 2016. – Розділ 14. – С. 471–505.
 • Stepurko T. Professionalism of heath workforce in Ukraine / [Tetiana Stepurko, Alona Goroshko, Paolo Carlo Belli] // Ethics and Professionalism in Healthcare: Transition and Challenges. – 2016. – Part 3.6. – P. 73–87.
 • Індекс здоров’я. Україна – 2016 : результати загальнонаціонального дослідження / [В. Тимошевська, В. Захожа, Т. Степурко, М. Шевченко, Т. Юрочко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 165 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12129
 • Шевченко М. В. Аналіз робочого навантаження, мотиваторів і стимулів праці медичних працівників, які надають ВІЛ-послуги в семи регіонах України : короткий огляд основних результатів / [Шевченко М. В.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 23 с. http://www.hivreforminaction.org/?page_id=24
 • Шевченко М. В. Медико-соціальне обґрунтування нової системи фінансування охорони здоров’я в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук / Шевченко Марина Вікторівна; М-во охорони здоров’я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків : [б. в.], 2016. – 42 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11689
 • Анализ рабочей нагрузки, мотиваторов и стимулов труда медицинских работников, предоставляющих вич-услуги в семи регионах Украины / [И. Демченко, …, М. Шевченко, С. Беляков, … [та ін.] ; Проект USAID «Реформа ВИЧ–услуг в действии». – Киев : [б. в.], 2016. – 236 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12131

2015

У виданнях НаУКМА

 • Кутузова Д. М.Пацієнт, споживач чи клієнт? Як називати тих, хто по цей бік лікарні? / Кутузова Д. М., Степурко Т. Г., Ковтонюк П. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 174 : Соціологічні науки. – С. 86-91.

У фахових українських виданнях

 • Гуляєва М. В.Інсультний центр клініки Оберіг : 5 років ефективної боротьби з інсультом / М. В. Гуляєва, Ю. В. Фломін, Д. В. Гуляєв // Судинні захворювання головного мозку : наук.-практ. журн. – 2015. – № 3-4. – С. 54-56.
 • Инсульт: проблемы и решения / Полищук Н. Е., Московко С. П. ... Гуляев Д. В. [та ін.] // Судинні захворювання головного мозку : наук.-практ. журн. – 2015. – № 3-4. – С. 2-7.
 • Лапіна В. В.Консьюмеризм як концептуальна та методична проблема теорії соціального менеджменту / Лапіна В. В. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Шевченка, 2015. – Вип. 2. – С. 40-45.
 • Чала Н. Д.Макроекономічні засади реформи системи охорони здоровя в Україні / Чала Н. Д. // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : зб. наук. пр. – Київ : Акад. муніцип. упр., 2015. – Вип. 1. – С. 70-81 : табл.
 • Чи зможемо ми вберегти інтелект нації? Нагальне питання громадського здоровя / Міщенко Т. С., Поліщук Н. Є. ... Гуляєв Д. В. [та ін.] // Судинні захворювання головного мозку : наук.-практ. журн. – 2015. – № 1-2. – С. 4-5.

 

В інших виданнях України

 • Грига І. М. Розділ 13. Глобальні та міжнародні питання / [Грига Ірена] // Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей : посібник. Ч. 1. / [за заг. ред. доц. О. О. Сердюка та В. В. Бурлаки]. – Харків : [Діса плюс], 2015. – С. 439-475.
 • Чала Н. Д. Глава 5. Інноваційна політика підприємства: реінжиніринг бізнес-процесів / [Н. Чала] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григорєв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.» та ін.]. – Київ : Пульсари, 2015. – С. 92-109.
 • Чала Н. Д. Нова модель фінансування галузі охорони здоров’я в умовах проведення реформи децентралізації / Н. Д. Чала // Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2015 р. – Київ : Компринт, 2016. – С. 100-102.
 • Чала Н. Д.Оцінка ефективності системи охорони здоровя України в контексті реформування галузі / Чала Ніна Дмитрівна // Публічне управління : стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнарод. наук. конгр., 23 квіт. 2015 р / Нац. акад. держ. упр. при президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків : Магістр, 2015. – С. 280-281.
 • Чала Н. Д.Розвиток освіти – фундамент для формування майбутнього економічного зростання країни : [препринт] / Ніна Чала, Марія Бусигіна // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. – Київ : [НаУКМА], 2015. – С. 208-209.
 • Чалая Н. Д.Глава 5. Инновационная политика предприятия : реинжиниринг бизнес-процессов / [Н. Чалая] // Инновационное предпринимательство : креативность, коммерциализация, экосистема : учебное пособие для высших учебных заведений / [Ю. Бажал, ... Г. Григорьев, А. Гуменная, Н. Иванова, К. Пичик, ... Н. Чалая] ; под ред. Ю. Н. Бажала ; рец. Г. Андрощук, И. Бураковский, В. Россоха ; [Ун-т г. Брэдфорд, Великобритания, М-во образования и науки Украины, Нац. ун-т «Киево-Могил. акад.» и др.]. – Киев : Пульсары, 2015. – С. 98-115 : рис.

В іноземних виданнях

 • Informal payments for health care services: the case of Lithuania, Poland and Ukraine / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga [et al.] // Journal of Eurasian Studies. – 2015. – Vol. 6, Issue 1. – P. 46-58.
 • Informal Payments for Healthcare Services in Lithuania and Ukraine / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga [et al.] // Informal Economies in Post-Socialist Spaces : Practices, Institutions and Networks / ed. by Jeremy Morris, Abel Polese. – [New York] : Palgrave Macmillan, [2015]. – P. 195-224.
 • Making patients pay: informal patient payments in Central and Eastern European Countries / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga and Wim Groot // Frontiers in Public Health. – 07 August 2015.

Інше

 • Чала Н. Д.Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Логістика» [Електронний ресурс] / Н. Д. Чала ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», Каф. маркетингу та упр. бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2015. – 2 с.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Оксамитна С. М. Соціальний статус лікарів в українському суспільстві / Оксамитна С. М., Степурко Т. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 63-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Чала Н. Д. Особливості планування бюджету в Україні в умовах євроінтеграції / Чала Н. Д. // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 1. – С. 53-60.

В інших виданнях України

 • Medical Care on the Euromaidan : who saved the lives protesters? / Tetiana Stepurko, Vitalina Vitiuk, Anna Kvit, Pavlo Kovtonyuk // Social, Health, and Communication Studies Journal / MacEwan University, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ternopil State Medical University. – [Кyiv : s. n.], 2014. – Vol. 1, № 1. – P. 80-104.

В іноземних виданнях

 • To pay or not to pay? A multicountry study on informal payments for health-care services and consumers’ perceptions / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga, Wim Groot // Health Expectations. – 2014.

Інше

 • Реформи охорони здоров'я в Республіці Грузія : від радянської руїни до охорони здоров'я на ринковій основі / Бендукідзе Е., Редер Ф. С., Танер М., Урушадзе А. ; [пер. Яковлєв М. В. ; наук. ред. Чала Н. Д. ; літ. ред. Дика Л. В.]. – Київ : [Інтерсервіс], 2014. – 52 с.
 • К. Бендукідзе, Ф.С. Редер, М. Танер, А. Урушадзе Реформи охорони здоров’я в Республіці Грузія: від радянської руїни до охорони здоров’я на ринковій основі. Переклад: Яковлєв М.В., к.політ.н., доцент (НаУКМА). Наукове редагування: Чала Н.Д., д.н.держ.упр.; Грига І.М., к.мед.н., доцент (Школа охорони здоров’я НаУКМА). Літературний редактор: Дика Л.В., к.філол.н., доцент (НаУКМА)

2013

У виданнях НаУКМА

 • Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії / Степурко Т. Г., Павлова М., Грига І. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 148 : Соціологічні науки. - С. 83-92.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Мажак І. М. Законодавче та нормативно-правове забезпечення сфери боротьби з онкологічними захворюваннями / І. М. Мажак // Інвестиції: практика та досвід. - 2013.- № 17. - С. 120-123.

В інших виданнях України

 • Степурко Т. Що заважає головним лікарям стати "менеджерами"? / Тетяна Степурко, Ірена Грига // PRO Менеджмент в охороні здоров’я. - 2013.- № 6. - С. 24.
 • Степурко Т. Фінансування з кишені в кишеню / Тетяна Степурко, Андрій Данилів, Ірена Грига // PRO Менеджмент в охороні здоров’я. - 2013.- № 5. - С. 42-49.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Андрєєва Т. І. Поведінка як можливий посередник зв’язку між соціальним статусом та станом здоров’я : (на прикладі ВІЛ-інфекції серед жінок комерційного сексу) / Андрєєва Т. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 135 : Соціологічні науки. - С. 59-64.
 • Данилів А. І. Формування ринку медичних послуг в Україні : структура фінансування та витрат / Данилів А. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 49-56.
 • Якунчикова О. П. Вживання алкоголю матір’ю як важливий фактор ризику раннього початку пиття підлітками / Якунчикова О. П., Андрєєва Т. І., Григорчук Д. О. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 135 : Соціологічні науки. - С. 64-70.


У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Андрєєва Т. І. Телефонні опитування у дослідженнях здоров'я населення / Тетяна Андрєєва // Соціальна психологія. - 2012. - № 1-2. - С. 169-177.


В інших виданнях України

 • Andreeva T. Surveys used to assess the population health and to inform healthy public policy: challenges for research in poor countries / Tatiana I. Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 1-4.
 • Andreeva T. Differences by gender and education in responding to tobacco control measures implemented in Ukraine since 2005 / Tatiana I. Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(2). - P. 111-121.
 • Клименко Н. В. Фактори користування презервативами з випадковими партнерами серед ЧСЧ в Україні / Клименко Надія Володимирівна, Андрєєва Тетяна Іллівна // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 43-54.
 • Iakunchykova O. Suboptimal parenting practices as a risk factor for adolescent alcohol consumption in Ukraine / Olena Iakunchykova, Tatiana Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 33-42.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Andreeva T.I., Gerashchenko Ya. Does knowledge about the health hazards of tobacco predetermine the intention to quit smoking? Findings from the "Tobacco in Ukraine: national survey of knowledge, attitudes and behavior" [Electronic resourse] // Kyiv-Mohyla Journal / National University of Kyiv-Mohyla Аcademy. - Electronic data. - Kyiv, 2011. - Vol. 2. - 9 p. - Mode of access: World Wide Web. - http://journal.ukma.kiev.ua/index.php/naukma/article/view/14/10 (viewed on March 27, 2012) - Title from title screen.
 2. Андрєєва Т.І. Чи існує в Україні диспаритет за освітою щодо куріння? // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 66-70.
 3. Яковлєв М.В., Мелих О.В. Статистичний аналіз організації фінансового контролінгу на підприємстві // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 61-65.
 4. Яковлєв М.В., Кабаченко Н.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 54-60.
 5. Яковлєв М.В. Техніки та алгоритми аналізу візуального матеріалу: розмежування якісних і кількісних підходів // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 9-13.
 6. Яковлєв М.В. Застосування кейс-стаді як методу політичних досліджень: спроба типологізації // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 121 : Політичні науки. - С. 13-16.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Андреєва Т.І. Труднощі відмови від куріння: вплив гендерних стереотипів // Соціальна психологія. - 2011. - № 3. - С. 98-108.
 2. Андрєєва Т.І. Запитання для моніторингу поширеності куріння серед дорослого населення // Грані. - 2011. - № 2. - С. 71-74.
 3. Андрєєва Т.І. Чи є більш освічені люди в Україні здоровішими? // Грані. - 2011. - № 5. - С. 99-102.
 4. Андрєєва Т.І. Чи є харчування більш освічених українців здоровішим? // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. - 2011. - Вип. 5. - С. 267-275.
 5. Андрєєва Т.І. Освіта батьків і здорове харчування дітей // Соціальна психологія. - 2011. - № 4. - С. 144-151.
 6. Андрєєва Т., Захожа В., Харченко Н. Статус щодо куріння очима самої людини та членів її родини: методи оцінювання // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 1. - С. 116-126.
 7. Андрєєва Т.І. Кому лікарі в Україні рекомендують припинити куріння? Результати опитування населення 2005 року // Грані. - 2011. - № 1. - С. 131-135.
 8. Андрєєва Т.І. Освіта і споживання товарів та послуг, що впливають на здоров'я // Грані. - 2011. - № 5. - С. 89-91.
 9. Андрєєва Т., Барська Ю. Фактори використання жінками чоловічих презервативів як методу контрацепції // Соціальна психологія. - 2011. - № 1. - С. 166-176.
 10. Андрєєва Т.І., Хомич Л. С. Фактори ризику небажаних результатів вагітностей // Здоровье женщины. - 2011. - № 2 (58). – C. 90-94.
 11. Андрєєва Т.І., Жогов І.В., Либа А.М. Фактори впливу на задоволеність лікарів власною роботою (на прикладі кількох лікарень м. Львова) // Україна. Здоров'я нації. – 2011. - № 3 (19). – С. 109-113.
 12. Андрєєва Т.І., Красовський К.С., Григоренко А.А. Розвиток тютюнової епідемії серед чоловіків України в 2000–2010 роках // Україна. Здоров'я нації. - 2011. - № 4 (20). - С. 45-48.
 13. Андрєєва Т., Якунчикова О. Вільний час підлітків та ризик вживання алкоголю // Соціальна психологія. - 2011. - № 2. - С. 70-79.
 14. Андрєєва Т.І. Визначення запитань в опитуваннях для вимірювання поширеності куріння кальяну // Соціальна психологія. - 2011. - № 6. - С. 107-114.
 15. Яковлєв М.В. Сучасні методи дослідження політичного активізму он-лайн // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 4. - С. 75-79.

В інших виданнях України

 1. Андреева Т.И., Ананьева Г.А. Масштабы незаконной торговли табачными изделиями в городе Казани // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, № 1. – C. 34-38. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_05_illeg.pdf
 1. Андреева Т.И. ... [и др.]. Мониторинг загрязнения воздуха взвешенными частицами табачного дыма в университетах города Казани // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. - 2011. - Т. 1, № 1. – C. 11-19. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_02_universities.pdf
 2. Андреева Т.И. Исследования в области контроля над табаком. Какими они бывают и зачем они нужны? Примеры из Казани // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, №1. – C. 1-10. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_01_editorial.pdf
 3. Андреева Т.И. Оценка состояния табачной эпидемии и мер противодействия ей на национальном и муниципальном уровне // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, №1. – C. 51-60. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_11_ME.pdf
 4. Андреева Т.И., Андреичева Е.Н., Ананьева Г.А. Готовность студентов-медиков к оказанию помощи в прекращении курения // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, № 1. – C. 28-33. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_04_medstud.pdf
 5. Андреева Т.И., Токар А.В. Курение подростков в Российской Федерации в сравнении с другими странами бывшего Советского Союза и Центрально-Восточной Европы. Результаты Глобального опроса молодежи о табаке // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, № 1. – C. 20-27. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_03_GYTS.pdf
 6. Грига І., Семигіна Т., Степурко Т. Подарунок лікарю - корупція чи подяка? : у будь-якому разі потрібні зміни у взаєминах "пацієнт-лікар" // Віче. - 2011. - № 19. - С. 36-39.
 7. Гуляев Д.В. Гепарин : история, реалии, перспективы // Кровь. - 2011. - № 1. - С. 41-48.
 8. Andreeva T. Multisectoral studies in Public Health in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 75-76.
 9. Andreeva T. Health behavior disparities: a universal trend or a peculiarity for the developed countries? // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 86.
 10. Andreeva T. Health behavior as a key construct for social epidemiology, sociology of health, and public health // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 86.
 11. Andreeva T., Belyi A., Impact of home and workplace smoking restriction on quitting smoking among adult population in Ukraine in 2005 // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 93.
 12. Andreeva T., Slobodianyk L. Social risk factors that influence the spread of HIV among pregnant women in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 82. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 13. Andreeva T., Khryshchuk O. Factors associated with tuberculosis among injection drug users in Ukraine based on the results of 2004 behavioral survey // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 85.
 14. Andreeva T., Chagarna N. Characteristics associated with being overweight among the population of Ukraine, results of 2000 survey // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 87. - Текст парал. англ., рос. та укр. мовами.
 15. Andreeva T., Mustehsan H. Life style factors and number of chronic diseases // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 88.
 16. Andreeva T., Prosol V., Iakunchykova O., Kozlova J. Families with increased risk of alcohol and tobacco use by adolescents // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 90. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 17. Andreeva T., Bondarenko K. Possible causes of quitting smoking among women in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 91.
 18. Andreeva T., Vasylyeva T. Distribution of injection drug use epidemics in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 94. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 19. Andreeva T., Khomych L. Factors associated with miscarriages: results of the 1999 Ukraine Reproductive Health Survey // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 100. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 20. Gryga I., Danyliv A., Pavlova M., Groot W. Willingness to pay for physician services at a primary contact in Ukraine: Results of a contingent valuation study // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 77.
 21. Gryga I., Hural A. Alternative mechanisms of state public health institutions financing // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 78.

В іноземних журналах

 1. Андреева Т.И., Амиров Н.Б. Табачная эпидемия: фармакологические возможности борьбы // Вестник современной клинической медицины. - 2011. - Т. 4, вып. 3. – С. 28-33. http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1233
 2. Андреева Т.И., Красовский К.С. Прекращение курения в России и Украине: сравнение результатов Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака // Наркология. - 2011. - № 4. – С. 44-48.
 3. Андреева Т.И., Красовский К.С., Ананьева Г.А., Андреичева Е.Н. Потребление бездымного табака – дополнительная проблема контроля над табаком в России // Наркология. - 2011. - № 1. - С. 44-49.
 4. Яковлев М., Гарань А. Двадцатилетие независимой Украины: уроки развития // Вестник Института Кеннана в России. - 2011. - Вып. 20. - С. 35-44.
 5. Griga I. The Doctorate in Health Administration: an Example of the Implementation of a PhD Program in Ukraine // Social Policy and Social Work in Transition. – 2011. – Vol. 2, issue 1. – P. 65-78.

В іноземних рецензованих журналах з імпакт-фактором

 1. Andreeva T.I., Krasovsky K.S. Recall of Tobacco Pack Health Warnings by the Population in Ukraine and its Association with the Perceived Tobacco Health Hazard // International Journal of Public Health. - 2011. - Vol. 56, no. 3. – P. 253-262.

2009

 • Андреева Т.И. Воздействие пассивного курения на здоровье детей // Главный врач. – 2009. – № 9. – С. 86-95 ; № 10. – С. 75-83.
 • Андреева Т.И., Фроес И. Оценка состояния полости рта населения как индикатор для мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний // Охорона здоров'я України. – 2009. – № 1. – С. 43-44.
 • Бондар В.С., Яковлєв М.В. Мультимодальна етнографія як сучасний напрям якісних досліджень // Наукові записки. Т. 96 : Соціологічні науки /Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Оссовський В. Л. (гол.), Паніотто В. І., Хмелько В. Є. ... та ін. ; упоряд. Бондар В. С. ; рец. : Макеєв С. О., Головаха Є. І.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 3-6.
 • Грига І.М., Ковтонюк П., Саврук О. Ключовий пріоритет для охорони здоров'я – готувати професійних управлінців // Главный врач. – 2009. – № 7 (99). – С. 51-52.
 • Грига І.М., Левенець О.В., Степурко Т.Г. Неофіційні платежі пацієнтів // Главный врач. – 2009. – № 10. – С. 43-46.

2008

 • Андреєва Т.І. Харчування студентів НаУКМА / М. Загороднов, Т. Андреєва // Магістеріум. Вип. 32 : Соціальна робота і охорона здоров'я / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : Т. В. Семигіна]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 56-63.
 • Грига І. Створення приватної медичної установи в Києві : маркетингові аспекти / Т. Черниш, М. Хренов, І. Грига // Магістеріум. Вип. 32 : Соціальна робота і охорона здоров'я / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : Т. В. Семигіна]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 28-35.
 • Чала Н.Д. Концептуальні підходи щодо визначення чинників конкурентоспроможності регіонів / Чала Н.Д. // Механізми державного управління та місцевого самоврядування / [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управліня], 2008. – С. 138-145. – (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління» ; вип. 1(3).
 • Чала Н.Д. Формування принципів соціально-відповідального підприємництва / Чала Н.Д. // Державне та муніципальне управління : зб. наук. праць / [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління], 2008. – С. 212-220. – (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління» ; вип. 2 (4).
 • Чала Н.Д. Кластери як каталізатор підвищення конкурентних переваг української економіки / Н.Д. Чала // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 383-385.
 • Чала Н.Д. Виміри сучасної економічної політики України / Н. Чала // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : [за матеріалами наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми політичного менеджменту», м. Київ, 15-16 жовт. 2008 р.] / Укр. акад. політичних наук… [та ін.]. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 215-223. – (Політичний менеджмент ; спецвип.).

2007

 • Семигіна Т. В. Типологізація соціальної політики як концепт сучасної політичної науки / / Нова парадигма. — 2007. — Вип. 66. — С. 155–163.
 • Семигіна Т. В. Соціальна політика — компроміс між комуналізмом і лібералізмом? / / Нова парадигма . — 2007. — Вип. 67. — С. 166–175.
 • Семигіна Т., Богдан Д. Вивчення глобальних ініціатив у сфері ВІЛ / СНІДу, що реалізуються в Україні / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2007. – № 2– С. 30–38.
 • Семигіна Т. Соціальна робота в Україні: є вона чи її насправді немає? / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2007. – № 2. — С. 123–136.
 • Семигіна Т. Організація надання соціальних послуг на рівні громади як загальна тенденція розвитку соціальної роботи / / Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг?: Збірка тез конференції / За заг. ред. Т. Семигіної. — К. : Сфера, 2007. – С. 35–39.
 • Семигіна Т. Планування соціальних послуг на місцевому рівні / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2007. – № 1. — С. 51–63.

2006

 • Andreeva T. I. Changes in smoking prevalence in Ukraine in 2000–2005: comparison with changes in Russia / / Tobacco control. 22
 • Andreeva T. I. Policy and knowledge determinants of smoking initiation and continuation among young people in a country without tobacco control legislation: a cross-sectional study / / Biomedcentral Public Health. 33.
 • Бездольна І. С. Результати досліджень впливу на центральну нервову систему піддослідних тварин електромагнітного випромінювання з частотою 900 МГц та малих доз цезію-137 / / Гігієна населених місць. — Київ. — 2006. — Вип. 47.
 • Бездольна І. С. Структурний стан ДНК тимоцитів після рентгенівського опромінення та додавання пероксиду водню / / Гігієна населених місць. — Київ. — 2006. — Вип. 48.
 • Бездольна І. С. Фрагментація ДНК тимоцитів щурів за дії радіації / / Международная конференция молодых онкологов “Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии”.
 • Грига І., Саврук О., Рябцева Н. Удосконалення систем охорони здоров’я: зв’язок: управління процесами. / / Маґістеріум: Соціальна робота і охорона здоров’я. / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2006. — Випуск 25. — С. 21–28.
 • Гуляев Д. В. (2006) Управление артериальным давлением в лечении и профилактике инсульта: Обзор рекомендаций Американской ассоциации инсульта (ASA) и Европейской инициативы инсульта (EUSI). Судинні захворювання головного мозку. №2, с. 10–20
 • Гуляев Д. В. (2006) Эффективная нейропротекция?… Здесь, сейчас! / / Судинні захворювання головного мозку. №4, с. 61–62
 • Гуляев Д. В., Московко С. П. (2006) Мировая практика ведения больных с острым ишемическим инсультом: руководящие положения Американской ассоциации инсульта (ASA) и Европейской инициативы инсульта (EUSI). / / Судинні захворювання головного мозку. №1, с. 29–34.
 • Гуляев Д. В., Петренко О. Э., Гуляева М. В. (2006) Об организации борьбы с инсультом. / / Судинні захворювання головного мозку. №1, с. 8–22
 • Гуляев Д. В., Трещинский А. И. (2006) Нейрозащитное лечение при инсульте. “Отказаться от использования … нельзя… продолжать применение” — где поставить запятую? Судинні захворювання головного мозку. №4, с. 2–9
 • І. М. Грига, О. Й. Саврук, Н. С. Рябцева. Покращення перинатальних послуг в чотирьох районах Волинської та Івано-Франківської областей. — Дніпропетровськ, “Главный врач”. — 2006. — №10. — 12 стор.
 • Грига І. М. Перший захист маґістрів менеджменту організацій охорони здоров’я в Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”. — Дніпропетровськ, “Главный врач”. — 2006. — №6 (62). — 7 стор.
 • Оса Ю., Грига І. Модель захищеного житла для людей з проблемами психічного здоров’я. Соціальна політика і соціальна робота. — 2006. — №2–3. — с. 84–99.
 • Трещинский А. И., Гуляев Д. В., Трещинская М. А. (2006) В чьем ведении должно находиться лечение больных инсультом? / / Судинні захворювання головного мозку. №1, с. 24–28.

2005

 • Andreeva T. I., Ananjeva G. A., Gallyamova L. K. Information as a valuable tool for smoking prevention / / Society for research on nicotine and tobacco, 11th Annual meeting, 2005 Pre-Meeting Conference, GTR-006
 • Andreeva T. I., Dovbakh G. V., Krasovsky K. S., Salyuk T. O. Smoking cessation in pregnancy in Ukraine / / Society for research on nicotine and tobacco, 11th Annual meeting, 2005 Pre-Meeting Conference, GTR-007
 • Andreeva T. I., Gilpin E., Salyuk T. O., Krasovsky K. S., Dovbakh A. V. Smoking and Its Consequences in pregnant Women in Ukraine / / HNP DISCUSSION PAPER / Economics of Tobacco Control Paper No. 30.
 • Andreeva T. I., Krasovsky K. S. Indicators and consequences of tobacco use in the FSU countries require additional research / / AJPH Online, 13 Jan 2005
 • Groot W., Gryga I. Social Health Insurance in Ukraine: WHY (not)? / / Маґістеріум. Соціальна робота і охорона здоров’я” / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2004. 28–34.
 • Semigina T., Gryga I., Volgina O. Social Work Education in Ukraine / / Ausbildung fur soziale Berufe in Europa. Band 3. Mit Beitragen uber Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Rumфnien, Moldawien, Finnland, Flandern / Belgien, Frankreich, Luxemburg und Liechtenstein. Franz Hamburger, Sandra Hirschler, Gьnther Sander, Manfred Wцbcke (Hrsg.) – Frankfurt am Main, 2005. — Р. 12–40.
 • Ананьева Г. А., Андреева Т. И., Галлямова Л. К. Что влияет на потребление алкоголя подростками / / Роль социальных служб в профилактике семейной и подростковой наркомании: Сборник материалов Межрегионального научно-практического семинара (г. Казань, 19–21 мая 2005 года) — Казань: Отечество, 152с.
 • Андреев И. Н., Андреева Т. И., Красовский К. С. Уроки одного прецедента в истории медийных кампаний, направленных на преодоление подросткового курения / / Роль социальных служб в профилактике семейной и подростковой наркомании: Сборник материалов Межрегионального научно-практического семинара (г. Казань, 19–21 мая 2005 года) — Казань: Отечество, 152с.
 • Андреева Т. И., Довбах А. В., Красовский К. С., Салюк Т. А. Потребление табака, алкоголя, кофе, витаминов и железа в семьях беременных женщин и их репродуктивное здоровье / / Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових. Матеріали конференції. Київ, 2005
 • Андреева Т. И., Красовский К. С. Отношение населения Украины к пассивному курению и методы эффективной защиты людей от принудительного вдыхания табачного дыма / / Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових. Матеріали конференції. Київ, 2005.
 • Андреева Т. И., Красовский К. С. Системный подход к сохранению и укреплению здоровья здоровых и возможности его применения в Украине / / Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових. Матеріали конференції. Київ, 2005
 • Грига І. Охороні здоров’я — фахівців з політики, економіки та менеджменту / / Покликання університету. — К. : РІА “ЯНКО”, Вид-во “Веселка". — 2005. — С. 214–221.
 • Грига І. Фінансування охорони здоров’я: проекти і реальність / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 1. — С. 80–92.
 • Грига І., Саврук О., Рябцева Н., Солодаренко А. Перинатальні послуги в Україні на прикладі чотирьох районів Волинської та Івано-Франківської областей / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 4 .
 • Грига І. М. Економічна захищеність хворого та перспективи обов’язкового медичного страхування в Україні / / Фінансово-економічні засади реформування охорони здоров’я України: нові законодавчі ініціативи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 лютого 2004 р., Київ). – 2004. – С. 99–102.
 • Грига І. М., Саврук О. Й. Нова якість охорони здоров’я: пріоритети фінансування / / Тези Всеукраїнської конференції міських голів з питань охорони громадського здоров’я „Перевернена піраміда: Час ставити на місце. Реалізація стратегії Президента підвищення якості життя народу України шляхом перерозподілу ресурсів охорони здоров’я”, Прилуки, 1–2 грудня. — подано до друку.
 • Грига І. М., Саврук О. Й., Рябцева Н. С., Солодаренко А. Г. Перинатальні послуги в Україні на прикладі чотирьох районів Волинської та Івано-Франківської областей. Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 4. — подано до друку.
 • Грига, І. Менеджмент організацій охорони здоров’я. Навчально-методичні матеріали до курсу для маґістерської програми “Менеджмент в охороні здоров’я”. ” / / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2005. 16 с.
 • Грига, І. Фінансування охорони здоров’я: проекти і реальність. Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 3. — С. 80–92.
 • Грига І. М., Масюк А. М., Бажал Ю. М. Нова якість охорони здоров’я: пріоритети фінансування / / Тези Всеукраїнської конференції міських голів з питань охорони громадського здоров’я „Перевернена піраміда: Час ставити на місце. Реалізація стратегії Президента підвищення якості життя народу України шляхом перерозподілу ресурсів охорони здоров’я”, Прилуки, 1–2 грудня 2005.
 • Грига, І., Кабаченко Н., Пієвська І., Король І. Мережі підтримки: забезпечення керованого інтегрованого догляду. Соціальна політика і соціальна робота. — 2004. — № 4. — С. 42–49.
 • Семигіна Т., Грига І. Медіа-дискурс стосовно ВІЛ / СНІДу: результати всеукраїнського моніторингу друкованих ЗМІ / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 2. — С. 74–82.

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

 

PR-технології в організаціях


Адвокація в охороні здоров`я


Адвокація в охороні здоров`я


Аналіз політики в охороні здоров`я
У цьому курсі розглядаються підходи до аналізу національної та міжнародної політики в сфері охорони здоров'я, процес вироблення та втілення політики, політичні інструменти та роль акторів, які впливають на цей процес. Студенти отримають основи знань про аналіз політики в охороні здоров'я та розуміння процесів реформування системи охорони здоров'я.


Аналіз політики охорони здоров`я


Аудит систем менеджменту якості
В межах курсу студенти знайомляться з основними рекомендаціями та методиками проведення аудитів систем менеджменту якості. Курс зосереджується на оцінюванні та покращенні якості діяльності медичної установи в цілому та її структурних одиниць. Розглядається концепція "Безперервного покращення якості" та відпрацьовуються навички оцінювання програм, втручань та послуг з точки зору концепцій управління якістю: TQM, ISO. Під час курсу розглядаються вимоги стандарту ISO 19011-2011: принципи проведення аудиту, управління програмою аудиту, виконання аудиту, компетентність та оцінка аудиторів. Студенти створюють на практиці програму аудиту, план аудиту, звіт по результатах аудиту.


Бренд-менеджмент


Бренд-менеджмент
Дисципліна знайомить із загальними закономірностями, принципами формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристиками основних елементів організаційного й економічного механізмів управління організаціями корпоративного типу.


Вступ до біостатистики


Вступ до громадського здоров`я


Вступ до магістерської програми


Вступ до магістерської програми


Вступ до статистики


Доказова практика в охороні здоров`я
В межах курсу студенти навчаються аналізувати підходи доказової медицини, зокрема з лікарських засобів, вмінню оцінювати можливість використання міжнародних джерел незалежної інформації і застосування принципів доказової медицини при оцінці публікацій про лікарські засоби, діагностичні процедури, а також прийняття управлінського рішення на принципах доказовості. Під час курсу детально розглядаються вимоги до діяльності сучасної охорони здоров'я, яка повинна базуватися на принципах доказовості.


Доказова практика в охороні здоров`я


Екологічне харчування


Економіка охорони здоров`я


Економіка охорони здоров`я
Навчальна дисципліна націлена на формування у слухачів цілісного уявлення про теоретичні основи економіки охорони здоров'я, а також умінь та навичок щодо економічного аналізу діяльності галузі на макро- та макрорівнях, оволодіння принциповими навиками для самостійного планування і аналізу економічної ситуації в сфері охорони здоров'я, розуміння основних функцій системи фінансування охорони здоров'я, ознайомлення з основними процесами, реалізованими в економіці охорони здоров'я, економічними процесами на макро- і мікрорівнях в різних країнах світу і Україні; знання різних аспектів організації обов'язкового і добровільного медичного страхування, вивчення основних методів економічної ефективності результатів діяльності системи охорони здоров?я.


Економічне оцінювання втручань в охороні здоров`я


Економічне оцінювання втручань в охороні здоров`я


Електронна охорона здоров`я


Електронна охорона здоров`я


Епідеміологія


Епідеміологія
Курс зосереджується на принципах вивчення захворюваності, поширеності хвороб і детермінант здоров'я та їх розподілу, впливу чинників ризику, ефективності та економічності втручань, спрямованих на зменшення захворюваності. Метою цього курсу є ознайомити майбутніх управлінців і дослідників у галузі охорони здоров'я з "західною епідеміологією" - наукою про дослідження поширеності, тенденцій і фактори, що сприяють або запобігають виникненню захворювань або інших станів здоров'я, та контроль їх. Основний акцент курсу - на опануванні методології дослідження перерахованих вище явищ, для подальшого грамотного і самостійного пошуку, критичної оцінки та використання доказової бази (результатів досліджень) у галузі охорони громадського здоров'я.


Здоров`я харчування


Інноваційний менеджмент
Головною метою курсу є формування знань щодо теоретичних і практичних засад управління інноваціями та змінами в сфері охорони здоров'я. Розглянуто особливості управління організаційними змінами та проблеми їх впровадження у сфері охорони здоров'я. Охарактеризовано моделі, етапи та методи впровадження змін, основні фактори ефективності їх реалізації. В межах курсу передбачається розгляд кейсів, які дозволять оволодіти принципами запровадження змін в сфері охорони здоров'я, стратегічного планування запровадження змін.


Інноваційний менеджмент


Інноваційний менеджмент


Інноваційний менеджмент


Клінічні дослідження та фармацевтичний менеджмент


Комп`ютерна бізнес-статистика


Комунікативний менеджмент


Комунікаційний менеджмент


Комунікація в охороні здоров`я


Консалтинг та аналіз господарської діяльності організації


Лідерство в охороні здоров`я


Лідерство в охороні здоров`я


Логістика та операційний менеджмент
Формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми й методи управління матеріальними та інформаційними потоками в сфері охорони здоров'я. Ознайомлення з засадами теоретичної концепції логістики; оволодіння сучасною методологією прогнозування та планування матеріальних потоків в медичній галузі; оволодіння методами побудови логістичних інформаційних систем; формування практичних навичок раціональної організації матеріальних та інформаційних потоків.


Магістерська робота
Маґістерська (випускна кваліфікаційна) робота - форма підготовки та підсумкової атестації студента; її захист перед державною комісією завершує курс навчання в маґістеріумі. Якість змісту та захисту цієї роботи визначає рівень підготовленості, міру придатності випускника до професійної діяльності.


Магістерська робота


Магістерська робота


Магістерська робота


Маркетинг в охороні здоров`я
Курс спрямований на вивчення основних елементів маркетингової стратегії, таких як позиціонування, сегментація, визначення особливостей цільової групи. Не менш важливими та специфічними в охороні здоров'я є зворотний зв'язок зі споживачами та відповідність медичної послуги їхнім очікуванням, тож у курсі представлені кейси з маркетингу в закладах охорони здоров'я.


Маркетинг в охороні здоров`я


Маркетинг інновацій


Маркетинг послуг


Менеджмент охорони здоров`я


Менеджмент персоналу


Менеджмент персоналу


Менеджмент персоналу
В даному курсі характеризуватиметься процес управління людськими ресурсами й оптимальні засоби добору персоналу на різні посади. Розглядатиметься вплив регуляторних заходів уряду на рішення у цій сфері, а також різні методи, якими менеджери можуть скористатися для оцінки результативності працівників. Студенти аналізуватимуть альтернативні варіанти залучення та скорочення кадрів.


Менеджмент персоналу


Менеджмент якості в охороні здоров`я


Методологія наукових досліджень в охороні здоров`я


Методологія та організація наукових досліджень


Мовні комунікації (українською мовою)


Навчально-науковий семінар


Науково-дослідний семінар


Організаційна діагностика та організаційні зміни


Організація і фінансування первинної медичної допомоги


Основи громадського здоров`я


Основи медичних знань


Основи медичних знань


Основи медичного права


Основи медичного права


Основи соціальної реклами


Основи соціології


Охорона здоров`я жінок і дітей


Охорона здоров`я жінок і дітей


Охорона праці в галузі


Права людини та біомедицина


Практика викладання фахових дисциплін


Практика навчально-професійна


Практика навчально-професійна
Однією з основних складових практичної підготовки магістра є навчально - професійна практика, під час якої поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх менеджерських дисциплін навчального плану, формуються дослідницькі пріоритети для подальшого наукового просування, для визначення теми і для виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Метою практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь, одержаних під час теоретичного навчання в університеті; формування комплексу практичних навичок та вмінь з управління закладами охорони здоров'я.


Психічне здоров`я


Публічна комунікація


Публічне управління


Реформи та стабільне фінансування охорони здоров`я
Метою курсу є знайомство з підходами до планування та здійснення реформування організаційної структури та фінансування галузі охорони здоров'я. Курс побудований як науковий семінар і передбачає запрошення провідних вітчизняних та іноземних фахівців охорони здоров'я.


Реформи та стабільне фінансування охорони здоров`я


Системи охорони здоров`я
Курс спрямований на вивчення систем охорони здоров'я, які є складними. Немає єдиної моделі організації фінансування, надання медичних послуг, використання ресурсів тощо, які б мали переваги над іншими. Це не означає, що всі системи охорони здоров'я є однаковими - між різними системами є значні відмінності, і набувати досвіду шляхом вивчення впливу організації/фінансування послуг охорони здоров'я також можна по-різному. В межах курсу студенти здобувають розуміння того, що основну мету систем охорони здоров'я можна розглядати з погляду наслідків для здоров'я, фінансових гарантій і задоволеності пацієнтів, але є також кілька проміжних характеристик, які мають важливе значення та будуть розглянуті під час навчання. Ми також розглянемо й інші наявні у світі системи охорони здоров'я та наведемо приклади деяких успішних реформ.


Системи охорони здоров`я


Соціальна епідеміологія психічних розладів


Соціологія здоров`я і медицини


Сприяння здоров`ю
Здійснюється огляд концепцій, теорій і ресурсів сприяння здоров’ю, знайомство із основними етапами розвитку та специфікою цього напряму діяльності. Вивчаються визначальні моделі та теорії, на яких базуються програми зі сприяння здоров’ю, стратегії формування здорового способу життя та профілактика захворювань.


Статистика в охороні здоров`я
У цій дисципліні розглядаються основні принципи та поняття статистичного аналізу, найбільш часто вживані методи досліджень в охороні здоров'я та відпрацьовуються навички статистичного аналізу даних за допомогою пакета SPSS.


Стратегічне управління підприємством


Стратегічне управління підприємством


Стратегічний менеджмент в охороні здоров`я


Телемедицина в охороні здоров`я


Телемедицина в охороні здоров`я


Теорія комунікацій


Управління змінами в охороні здоров`я


Управління змінами в охороні здоров`я
Курс "Управління змінами" зумовлений сучасними економічними, соціальними, політичними, правовими та іншими трансформаційними процесами, що відбуваються у всіх сферах суспільного життя, у тому числі й у сфері охорони здоровєя. Найбільш актуальними питаннями, що розглядаються в межах курсу є: навіщо зміни в організації, чим вони обумовлені; супротив змінам та його подолання та ін. Програма навчальної дисципліни спрямована на вивчення теоретичних аспектів та набуття практичних навичок з питань управління змінами, застосування цих закономірностей в практичній діяльності.


Управління змінами в охороні здоров`я


Управління змінами в охороні здоров`я


Управління інформаційними потоками в організації


Управління поведінкою споживача


Управлінський облік


Фармацевтичний менеджмент
Курс продовжує тему загального менеджменту, акцентуючи увагу на менеджменті в фармацевтичному секторі сфери охорони здоров'я. Курс практикоорієнтований: розкриваються такі важливі питання, як реєстрація та обіг лікарських засобів в Україні, фармаконагляд тощо. Які основні проблеми є в даній царині в Україні? Чи відповідають вітчизняні підходи міжнародним стандартам? Курс передбачає виїзні заняття в ДЕЦ, фармзавод, гостьові лекції провідних фахівців даної сфери.


Фінансовий менеджмент в охороні здоров`я
Фінансове планування та контроль в організаціях охорони здоров’я. Бюджетування та фінансування інвестиційних проектів. Міжнародні аспекти інвестиційної політики в секторі охорони здоров’я. Оскільки мета курсу – виробити в студентів менеджерські навички, вони аналізуватимуть реальні випадки, пов’язані з оцінюванням і відбором інвестиційних проектів, а також вчитимуться оцінювати альтернативні проекти та пропонувати оптимальні рішення.


Фінансування закладів охорони здоров`я


Якісні методи досліджень в охороні здоров`я


Якісні методи досліджень в охороні здоров`я


 

Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

  Зав.кафедри
Юрочко Тетяна Петрівна
кандидат наук з державного управління, доцент
корпус 6, кімната 104
(044) 425 77 69
  Спеціаліст
Гутнік Наталія Вікторівна
корпус 6, кімната 105
(044) 425 77 69

 

 

Ануфрієва Валентина Володимирівна

вища освіта за фахом педагога та правознавства

 

Барська Юлія Григоріївна

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускниця НаУКМА

 

Грига Ірена Максимівна

фундаторка Школи охорони здоров`я,

кандидат медичних наук, доцент

 

Григорчук Деніел

доктор філософії в галузі медицини, професор (Іллінойський університет, США)

 

Гроот Вім

доктор філософії в галузі економіки, професор (Маастрихтський університет, Нідерланди), Почесний професор НаУКМА

 

Гуляєв Дмитро Валерійович

кандидат медичних наук

 

Ковтонюк Павло Анатолійович

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускник НаУКМА

 

Міхнова Тетяна Андріївна

медична вища освіта, керівник проекту та генеральний директор Медичного Центру

Святої Параскеви

 

Петренко Олег Едуардович

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускник НаУКМА, Заступник генерального директора з питань стратегічного розвитку клініки ISIDA

 

Прадо Фроес Іван

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускник НаУКМА

 

Семигіна Тетяна Валеріївна

доктор політичних наук, доцент, випускниця НаУКМА

 

Степурко Тетяна Георгіївна

PhD, маґістр соціології, випускниця НаУКМА

 

Черненко Зоряна Степанівна

PhD, маґістр права, випускниця НаУКМА

 

Шевченко Марина Вікторівна

доктор медичних наук, доцент

 

Ющенко Анна Володимирівна

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускниця НаУКМА

 

Яковлєв Максим Володимирович

кандидат політичних наук, доцент, випускник НаУКМА

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна