Повідомлення

Освітньо-наукова програма «Маркетинг»

галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» /

07 «Management and Administration»

 

спеціальність – 075 «Маркетинг» /

075 «Marketing»

 

 

Кваліфікація

магістр маркетингу / Master of Marketing

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний ступінь, 120 кредитів ЄКТС.

Термін освоєння програми 1 рік 10 місяців для денної форми навчання

Навчальний заклад

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Акредитуюча організація

Міністерство освіти та науки України

Період акредитації

Акредитовано в 2016 році

Рівень програми

 • Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – другий цикл,
 • Національна Рамка кваліфікацій – 8 рівень,
 • Закон України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень

 

А.

Мета освітньої програми

 

Отримання ґрунтовної освіти з цього напряму, яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи та реалізувати їх у практиці установ будь-якої форми власності, на виробництві, у комерційних та некомерційних організаціях.

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників та розробників, експертів в області маркетингу, викладачів, наукових менеджерів у бізнесових структурах.

 

В.

Характеристика програми

 1. 1.      

Предметна область

Зміст спеціальної професійної підготовки бакалаврів з маркетингу зумовлений необхідністю здобуття знань, напрацювання умінь та навичок, які можуть забезпечити відповідність фахівця таким рівням, як економіст-маркетолог, маркетолог-аналітик, маркетолог-менеджер, директор з маркетингу, експерт з питань маркетингу.

Набуття відповідної спеціальності передбачає можливість створення фахівцем власного підприємства та управління підприємствами різних форм власності та організаційно-правових форм, можливість діяльності в консультаційних організаціях та установах.

 1. 2.      

Основне спрямування програми спеціальності 075 «Маркетинг»

В основі підготовки бакалаврів з маркетингу в НаУКМА лежать такі концепції:  

 • маркетингова орієнтація компаній на конкурентному ринку (вивчення  поведінки споживачів,  формування лояльних покупців);
 • маркетинг як інструмент створення вартості компанії (за рахунок маркетингових активів).
 1. 3.      

Орієнтація програми

Професійна, прикладна, наукова.

 1. 4.      

Особливості та відмінності

 • Використання в навчальному процесі ділових ігор, кейсів та професійно-ситуаційного моделювання;
 • Запровадження системи ефективної мотивації творчої праці студентів, викладачів і співробітників;
 • Сприяння студентам у визначенні своєї професійної кар'єри,
 • Залучення до практичної діяльності за майбутнім фахом ще під час перебування їх в НаУКМА,
 • Залучення до наукової та викладацької діяльності.

 

С.

здатність до Працевлаштування та подальшого навчання

 1. 1.      

Здатність до працевлаштування

 • Магістр спеціальності 075 «Маркетинг» підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96», затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 № 441:
 • Оптова торгівля і посередництво в торгівлі: К.51.1 – Посередництво в оптовій торгівлі.
 • Операції з нерухомістю: К.70.31 – Діяльність агентів нерухомості; К.71 – Здавання під найм без обслуговуючого персоналу.
 • Послуги, надавані переважно юридичним особам: К 74.13.0 – Дослідження ринку та вивчення громадської думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розроблень нових видів продукції, вивчення громадської думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів); К.74.14 – Консультації з питань комерційної діяльності та управління (надання консультацій та практичної допомоги державним та недержавним підприємствам та установам у плануванні, з організаційних питань, забезпечення ефективності, контролю, інформації та управління); К.74.15.0 – Керівництво підприємствами; К.74.40 – Реклама (планування та проведення рекламних кампаній, створення та розміщення реклами, дослідження ринку та інші).
 • Державне управління – L.75.1 – Державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі; L.75.14.0 – Допоміжна діяльність у сфері державного управління (керівництво, функціонування та забезпечення всіх служб загального призначення: служби з централізованих закупівель і постачання та інші);
 • Громадська діяльність – О.91.1 – Організації у сфері економіки
 • Середня освіта: М 80.2 ‑М 80.21.2 ‑Повна загальна середня освіта; М 80. 22 ‑Професійно-технічна освіта.
 • Вища освіта:М 80.3.Навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти:М 80.4 ‑ М 80.42‑ Навчання дорослих та інші види освіти.
 1. 2.      

Подальше навчання 

 • Докторські програми
 • Міждисциплінарні програми

 

D

методика викладання

 1. 1.      

Підходи до викладання та навчання

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка магістерської роботи

 1. 2.      

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, звіти з проходження практики, усні презентації, поточний контроль, захист магістерської роботи.

Перевірка та оцінювання знань студентів у НаУКМА здійснюється за рейтинговою (стобальною) системою. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються паралельно за національною шкалою та шкалою ЄКТС.

 

Е.

Програмні компетентності

 1. 1.      

Загальні

 • Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
 • Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування фізичних знань та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.
 • Групова робота. Здатність виконувати лабораторні дослідження в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом.
 • Комунікаційні навички. Здатність до ефективного  комунікування та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.
 • Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із нефахівцями, певні навички викладання. Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень з фізики на соціальну сферу.
 1. 2.      

Фахові

Дослідницькі навички.

 • Здатність формулювати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси.
 • Уміння учитися. Здатність сприймати новоздобуті знання та інтегрувати їх із уже наявними.
 • Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій області, яка лежить поза межами вибраної спеціалізації.

Навички викладання.

 • Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання.
 • Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими викладацькі навички використовуються на практиці, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції.

Наставницькі та лідерські навички.

 • Здатність бути наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької майстерності.

Професійні навички

 • Розробляти маркетингові програми та алгоритм планування перспективних і поточних планів маркетингової діяльності.
 • Розраховувати прогнозовані та поточні обсяги виробництва і реалізації продукції.
 • Складати перспективні та поточні плани комерційної діяльності підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення та збуту.
 • Розраховувати потребу в кадровому і технічному забезпеченні складського перероблення, відвантаження та продажу продукції виробництва.
 • Розробляти й упроваджувати плани підвищення економічної ефективності використання матеріальних ресурсів, а також норм і нормативів витрат і виробничих запасів
 • Організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингової діяльності підприємства та превентивного реагування на зміни його стану.
 • Організовувати та проводити роботи з удосконалення структури управління маркетинговою діяльністю.
 • Організовувати роботу виставок, ярмарків та інших заходів закупівельно-торгової і комунікаційної діяльності
 • Реалізовувати плани діяльності за складниками комплексу маркетингу: товар-ціна-розподіл-комунікація.
 • Оцінювати ефективність маркетингової діяльності;
 • Виявляти резерви та реалізовувати заходи з підвищення ефективності використання ресурсів.
 • Розробляти рекомендації з удосконалення асортименту та якості продукції.
 • Розробляти рекомендації та окремі розділи планів реконструкції і модернізації існуючого виробництва, випуску нової продукції.
 • Формулювати та реалізовувати основні цілі рекламної діяльності.
 • Визначати та реалізовувати опосередковані цілі рекламної кампанії.
 • Розробляти та реалізовувати рекомендації щодо формування попиту і стимулювання збуту
 • Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами підприємства з приводу реалізації маркетингової  політики.
 • Збирати й нагромаджувати дані про стан вітчизняних та зарубіжних ринків з метою проведення відповідних консультацій.
 • Консультувати з питань дослідження стану кон’юнктури ринків та прогнозування її розвитку; підвищення ефективності маркетингової діяльності;
 • Здійснювати професійний консалтинг з питань формування попиту і стимулювання збуту.
 • Організовувати інформаційні та ділові зустрічі, а також поїздки для обміну досвідом з проблем маркетингової і підприємницької діяльності
 • Контролювати виконання договірних зобов’язань.
 • Підготовлювати вихідну інформацію для складання претензій на поставлені низькоякісні товарно-матеріальні цінності та відповідей на претензії замовників.
 • Діагностика стану ринку та середовища маркетингової діяльності

 

F

Програмні результати навчання

 

 • Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної самооцінки, самокритику, долати власні недоліки та шкідливі звички
 • Реалістично й оптимістично ставитися до себе, спокійно сприймати свої невдачі та вчитися на них
 • Визначати й усвідомлювати межі своїх знань, долати стереотипи мислення та практики, визнавати й аналізувати помилки, у тому числі власні
 • Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу, розуміти необхідність професійної мобільності
 • Використовувати різні методи та прийоми самовиховання
 • Розвивати потенціал лідера, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик
 • Використовувати психотехнології у самопрограмуванні, самоствердженні
 • Здійснювати самоменеджмент, встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру
 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати рефе­рат, анотацію
 • Тренувати пам’ять
 • Оцінювати й обирати оптимальні сполучення форм постійного підвищення власної кваліфікації
 • Застосовувати заходи самоконтролю та саморегуляції, розвитку вольових якостей особистості.
 • Використовувати природні чинники для зміцнення працездатності та стійкості до захворювань
  • Додержуючись норм сучасної української літературної мови, складати професійні тексти та документи.
  • У виробничих умовах за допомогою відповідних методів вербального спілкування готувати публічні виступи, застосовувати адекватні форми ведення дискусії.
  • Працюючи з іншомовними фаховими текстами, перекладати їх українською, послуговуючись термінологічними двомовними та електронними словниками
  • Обговорювати проблеми загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру для досягнення порозуміння зі співрозмовниками.
  • Вести ділове листування, застосовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання.
  • Виконувати аналітичне опрацювання  іншомовних джерел для одержання інформації, потрібної для розв’язання певних завдань професійно-виробничої діяльності.
  • За допомогою комп’ютерних систем автоматизації перекладу та електронних словників робити переклад іншомовної інформації.
  • У виробничих умовах, використовуючи ключові слова в певній галузі на базі професійно орієнтованих (друкованих та електронних) джерел, за допомогою відповідних методів проводити пошук нової текстової, графічної, звукової інформації та відеоінформації (робота з джерелами навчальної, наукової та довідкової інформації)
  • На основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи етико-естетичну теорію, визначати моральні переконання та смакові вподобання учасників спільної діяльності.
  • З урахуванням визначених моральних переконань та смакових уподобань знаходити компромісні рішення в процесі спільної діяльності
  • За допомогою формальних логічних процедур аналізувати наявну інформацію на її відповідність умовам необхідності та достатності для забезпечення ефективної діяльності.
  • За допомогою формальних логічних процедур проводити аналіз наявної інформації на її відповідність вимогам внутрішньої несуперечливості.
  • За результатами структурно-логічного опрацювання інформації доходити  висновку щодо її придатності для здійснення заданих функцій.
  • За негативного результату діяльності знаходити помилки в структурі логічних операцій
  • Прогнозувати оптимальні витрати на виробництві та максимальні прибутки за короткотерміновий та довготерміновий періоди.
  • Визначати ціну та обсяг виробництва за умов конкуренції.
  • На підставі моделей поведінки споживача прогнозувати максимізацію загальної корисності та платоспроможності домашнього господарства за фактичних бюджетних обмежень.
  • На основі аналізу наявних споживчих благ, використовуючи класифікаційні ознаки, класифікувати та визначати потреби суспільства
  • На основі аналізу наявних економічних та природних ресурсів, застосовуючи моделі альтернативних витрат, за допомогою зіставлення та порівняння визначати альтернативні варіанти використання економічних ресурсів
  • За результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України,  використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою зіставлення та порівняння  приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці
  • На основі аналізу виробничої ситуації визначати мету емпіричного соціологічного дослідження.
  • Залежно від визначеної мети обирати адекватну їй технологію соціологічного дослідження.
  • Провадити емпіричне соціологічне дослідження за обраною технологією.
  • За відповідними методиками провадити аналіз результатів емпіричного соціологічного дослідження
  • На основі аналізу результатів спостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, установлювати власний соціальний статус і соціальний статус учасників спільної діяльності.
  • Використовуючи критерії класифікації суспільних об’єднань і рухів, визначати тип конкретного суспільного об’єднання та його місце в  політичному житті держави.
  • На основі аналізу результатів самоспостережень, ураховуючи ознаки конкретної ідеології, визначати власні політичні переконання та політичні  переконання учасників спільної діяльності
  • Використовувати положення цивільного права у процесі підготовки нормативних та інших документів конкретного підприємства (установи).
  • Використовувати положення цивільного права для регулювання майнових відносин.
  • Використовувати положення  цивільного права для регулювання (здійснення) трудових відносин на виробництві.
  • Використовувати основні положення законодавства з охорони праці, цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій та екологічного права.
  • Використовувати основні положення законодавства України з інтелектуальної власності.
  • Використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась Україна
  • За результатами аналізу  історичних джерел та історіографічної літератури, зважаючи на ознаки соціально-історичних епох та критерії причинно-наслідкових зв’язків історичних процесів, визначати періоди, закономірності формування та розвитку етнополітичних процесів в Україні.
  • Аналізуючи сучасні документи та історичні матеріали, що відтворюють закономірності життя українського народу в минулому, визначати особливості сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективу.
  • З огляду на визначену належність свою та оточення до певного етносу підтримувати сприятливий психологічний клімат у процесі спільної діяльності
  • Визначати цілі та структуру власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів.
  • Організовувати та контролювати власну поведінку для забезпечення гармонійних стосунків з учасниками спільної діяльності.
  • Коригувати цілі діяльності та її структуру для підвищення безпеки та ефективності діяльності.
  • Оцінювати результати  власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей діяльності
  • Визначати та класифікувати мету заходів (інновацій).
  • Визначати адекватність застосовуваних технологій, обраних методів, форм, засобів досягнення мети.
  • Визначати зовнішні та внутрішні чинники, що сприяють або суперечать досягненню мети заходів.
  • Прогнозувати міру досягнення мети заходів (інновацій).
  • Визначати заходи, що можуть забезпечити досягнення накреслених цілей або поліпшити результати діяльності