Повідомлення

Факультет природничих наук

Освітньо-наукова програма "Молекулярна біологія"

Освітньо-наукова програма "Лабораторна діагностика біологічних систем"

 

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр біології

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні умови до зарахування


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги та положення до кваліфікації


Кваліфікація, що здобувається магістрами програми «Біологія», є необхідною і мінімально достатньою для професійної діяльності у галузі дослідження та охорони живої природи, використання біологічних систем у господарських та медичних цілях. Магістр біології підготований для самостійної діяльності, яка вимагає високого рівня освіти у галузі біологія, він має володіти навичками науково-дослідної роботи, спираючись на фундаментальну наукову базу та ерудицію; сучасною методологією наукового пошуку, сучасними експериментальними методами біології, а також інформаційними технологіями в обсязі, необхідному для реалізації наукових досліджень у галузі біологічних дисциплін. Магістр біології самостійно планує та реалізує польові та лабораторні експериментальні роботи з різних біологічних спеціальностей, аналізує та узагальнює отримані результати, розробляє та реалізує нові методи, складає наукові звіти та всю іншу документацію, що супроводжує науково-дослідну роботу, бере участь в наукових конференціях, оприлюднює статті у наукових виданнях. Магістр біології здатен розробляти нормативні документи у професійній галузі діяльності, опановувати існуючу нормативну документацію та слідкувати за виконанням її положень. Магістр біології проводить самостійну виробничу діяльність у галузі охорони природи, біотехнології, певних аспектах медицини. Магістр біології підготований до професійної діяльності у середніх та вищих навчальних закладах.

Профіль програми

Магістр за спеціальністю  091 «Біологія» отримує знання, необхідні для здійснення професійної діяльності у галузях біологічного спрямування, в тому числі науково-дослідної, науково-виробничої, організаційно-управлінської, педагогічної. Програма «Біологія» орієнтує студентів переважно у напрямку наукової діяльності в науково-дослідницьких закладах України та інших країн світу. Магістерська робота пишеться за результатами власного експериментального дослідження, яке виконується на експериментальних базах НаУКМА та науково-дослідних інститутів НАНУ. Загальний обсяг навчальної програми 120 кредитів ЄКТС дає змогу наситити програму вибірковими курсами з високим ступенем сучасності, які читаються провідними спеціалістами з відповідних напрямків біології.

Ключові результати навчання

Результати засвоєння магістерської програми «Біологія» реалізуються у креативності магістрів, їхній здатності до системного мислення, здібності до постійного підвищення науково-освітнього рівня та прагненні до інноваційної діяльності. Магістр біології розуміє шляхи розвитку цивілізації та використовує набуті знання для реалізації активної життєвої позиції у її збереженні, здатний до адекватної оцінки ситуацій ризику та прийняття правильних рішень з питань, що стосуються геополітичних та біосферних аспектів. Випускник магістерської програми використовує набуті знання для розуміння сучасних проблем біології чи їх вирішення через свою професійну діяльність, знає та вміє використовувати головні теорії та принципи у всіх напрямках біології, здатний до системного мислення та до самостійного аналізу інформації, бачення фундаментальних проблем, постановки та вирішення завдань для їхньої реалізації. Магістр біології підготовлений для виконання польової та лабораторної експериментальної роботи, вміє користуватися сучасною апаратурою, в тому числі електронно-обчислювальною технікою, розуміє свою відповідальність за якість виконаної дослідницької роботи та достовірність отриманих результатів. Для забезпечення високої якості своєї діяльності магістр біології:

  • знає історію та методологію біології;
  • знає основи вчення про біосферу та розуміє сучасні біосферні процеси, здатний професійно оцінити наслідки соціально-значущих проектів, пов’язаних з біологією;
  • застосовує сучасні інформаційні технології у всіх аспектах професійної діяльності;
  • розуміє та може обґрунтувати місце природничих наук у науковому світогляді;
  • вільно володіє англійською мовою та здатний до роботи у міжнародних колективах;
  • має знання та навички з організації роботи наукового колективу;
  • вміє оформлювати, доповідати, оприлюднювати та захищати результати науково-дослідницької, технологічної та виробничої діяльності.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об’єктами діяльності магістра за освітньо-професійним напрямом «Біологія» є біологічні системи різних рівнів організації, процеси їхньої життєдіяльності, еволюції, біологічні, біоінженерні, біомедичні, природоохоронні технології, біологічна експертиза і моніторинг, оцінка і використання біоресурсів. Магістр біології має дотримуватися етичних та правових норм стосовно інших людей і природи, демонструвати базові уявлення про різноманітність біологічних видів та їх необхідність для функціонування біосфери, мати широке та сучасне знання про молекулярний рівень життя, застосовувати сучасні експериментальні методи і апаратуру при проведенні досліджень, мати та використовувати сучасні та ґрунтовні знання про основи біотехнології та генетичної інженерії, молекулярного моделювання та доцільність і межі їхнього використання у сучасних технологіях виробництва та захисту життя і здоров’я людини, мати чіткі уявлення з питань біоетики та біобезпеки, вміти вести дискусію та викладати біологічні дисципліни в середніх та вищих навчальних закладах. Магістр має вирішувати такі професійні завдання: у сфері наукової діяльності організовувати та брати участь у проведенні науково-дослідних польових та лабораторних робіт, аналізувати та узагальнювати отриману інформацію з використанням сучасної обчислюваної техніки та програмного забезпечення до неї, літературних даних, розробляти нові методи, складати звіти, оприлюднювати статті, організовувати наукові конференції. Магістр професійно підготовлений для фахової роботи у сфері виробничої діяльності, в тому числі її організації, може контролювати процеси біологічного виробництва, проводити біомоніторинг та оцінку стану природного середовища, планувати та проводити заходи з охорони природи, працювати у галузі організаційної та управлінської діяльності.


Доступ до подальшого навчання

Магістр біології може продовжувати навчання в НаУКМА у Докторській школі PhD за спеціальністю 03.00.15 – генетика, в аспірантурі будь-якого іншого вищого навчального закладу або науково-дослідної установи з будь-якої спеціальності у галузі біологічних наук.

Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (60 кредитів на навчальний рік повного навчання)


Нормативні навчальні дисципліни та практикка – 65 кредитів
Дисципліни професійної та практичної підготовки – 20 кредитів
Вибіркові навчальні дисципліни – 10 кредитів
Атестація – 25 кредитів
Разом 120 кредитів за 2 роки.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску (закінчення навчання)


Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішно захищена магістерська робота

Форма навчання (денна (повна), заочна, вечірня (часткова), дистанційна)


Денна

Керівник магістерскої програми


Доктор біологічних наук, професор Терновська Тамара Костянтинівна