Повідомлення

Факультет природничих наук

Спеціальність 104 "Фізика та астрономія"

Освітня програма "Фізика"

Освітня програма "Фізика біологічних систем"

Освітня програма "Комп'ютерна фізика"

Кваліфікація, що присвоюється


Бакалавр фізики та астрономії 

Освітній ступінь

Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми

Студенти спеціальності “Фізика та астрономія” отримують необхідні знання:

 • для розуміння фізичних явищ і процесів на всіх структурних рівнях організації матерії з метою дослідження нових властивостей і закономірностей та формування науково-природничих знань про навколишнє середовище;
 • для формулювання фізичних теорій, що дозволяють пояснювати відомі та передбачати нові фізичні явища;
 • знайомляться з наукоємними приладами, фізичним устаткуванням для наукових досліджень, новими матеріалами та технологіями.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика  – 150 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни та практика – 75 кредитів, атестація – 15 кредитів.

Ключові результати навчання


1. Знаннязпредметноїобласті

 • Вміти застосовувати апарат математичного аналізу.
 • Вміти використовувати положення аналітичної геометрії та лінійної алгебри.
 • Вміти розв'язувати диференціальні та інтегральні рівняння.
 • Вміти застосовувати основні положення теорії ймовірностей та математичної статистики.
 • Вміти формувати якісні та кількісні уявлення про ієрархію і рівні організації матерії від мікросвіту до Всесвіту, фундаментальні закони взаємодії, фізичні поля.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Здатність робити та обґрунтовувати наукові висновки, давати професійні рекомендації, застосовувати знання для вирішення сучасних фізико-математичних задач та освоєння сучасних напрямків наукової діяльності.
 • Вміти провести зіставлення і встановлення зв’язків між характеристиками фізичних систем явищами, процесами і механізмами на базі наступних основних розділів загальної фізики: “Механіка”, “Молекулярна фізика”, “Електрика і магнетизм”, “Оптика”, “Атомна фізика”, “Фізика ядра і елементарних частинок”.
 • Володіти і вміти застосовувати знання розділу теоретичної фізики “Класична механіка” для пояснення отриманих даних і передбачення нових наукових результатів, вміти впроваджувати здобуті фундаментальні знання з цього розділу при розробці нових наукових методик, в новітніх промислових технологіях, зразках нової техніки і апаратури.
 • Володіти і вміти застосовувати знання розділу теоретичної фізики “Електродинаміка” для пояснення отриманих даних і передбачення нових наукових результатів, вміти впроваджувати здобуті фундаментальні знання з цього розділу при розробці нових наукових методик, в новітніх промислових технологіях, зразках нової техніки і апаратури.
 • Володіти і вміти застосовувати знання розділу теоретичної фізики “Квантова механіка” для пояснення отриманих даних і передбачення нових наукових результатів, вміти впроваджувати здобуті фундаментальні знання з цього розділу при розробці нових наукових методик, в новітніх промислових технологіях, зразках нової техніки і апаратури.
 • Володіти і вміти застосовувати знання розділу теоретичної фізики “Термодинаміка і статистична фізика” для пояснення отриманих даних і передбачення нових наукових результатів, вміти впроваджувати здобуті фундаментальні знання з цього розділу при розробці нових наукових методик, в новітніх промислових технологіях, зразках нової техніки і апаратури.
 • Вміти застосовувати знання з “Астрофізики” для пояснення отриманих даних і передбачення нових наукових результатів спостережень віддаленого космосу.

3. Практичні навички з предметної області

 • Вміти складати під керівництвом плани фундаментальних і прикладних досліджень.
 • Вміти користуватись методами математичного моделювання фізичних процесів.
 • Експлуатація, обслуговування стандартної апаратури, пристроїв для фізичних спостережень, експериментів, досліджень.
 • Вміти отримати на базі фізичних методик, методів, вимірювальної апаратури комплекс експериментальних і теоретичних даних.
 • Володіння загальними принципами дії фізичних пристроїв та апаратури. Знання основ цифрової техніки.
 • Володіти параметрами штучних пристроїв та стандартної апаратури.
 • Знати і володіти матеріально-технічною базою обчислювальної техніки.
 • Вміти під керівництвом тестувати стандартну апаратуру і штучні пристрої, складати технічну документацію.
 • Вміти використовувати програмне забезпечення для функціонування електронно-обчислювальних пристроїв.
 • Вміти застосовувати програмне забезпечення для вирішення математичних задач і обробки результатів фізичних досліджень.

4. Загальні уміння та навички

 • Здатність діагностувати власні стани та почуття з метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності.
 • Уміння визначати цілі та завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне і безпечне виконання.
 • Здатність організовувати власну діяльність як складову колективної діяльності.
 • Уміння формувати орієнтовну основу власних дій в умовах виробничої або побутової діяльності на основі усвідомлення мети діяльності та її структури.
 • Здатність в умовах виробничої діяльності проводити соціологічні дослідження.
 • Навички у процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного соціологічного дослідження, визначати характеристики суспільної реальності.
 • Навички визначати тип конкретного суспільного об’єднання та його місце в політичному житті, отримані за результатами аналізу державних нормативно-правових документів про суспільні об’єднання, програмних документів суспільних об’єднань, з використанням критеріїв класифікації суспільних об’єднань та рухів.
 • Уміння застосовувати прагматичну компетенцію з метою ефективного виконання професійних завдань в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних методів.

Професійні профілі випускників з прикладами

Бакалавр фізикита астрономії  підготовлений до роботи в науково-дослідних інститутах НАН України фізичного та біофізичного профілю, в установах МОНМС України, в установах та організаціях фізико-технічного спрямування. Бакалавр фізики та астрономії здатний виконувати таку роботу:

 • брати участь у проведенні фізичного та біофізичного експерименту на рівні лаборанта;
 • опрацьовувати літературу і брати участь у теоретичних дослідженнях та комп’ютерному моделюванні фізичних явищ та процесів;
 • брати участь у створенні математичного забезпечення комп’ютерної обробки результатів фізичного експерименту, діагностики, в розробці тестових систем фізичного спрямування;
 • брати участь в організації та проведенні лабораторних практикумів з фізики в загальноосвітній школі або вищому закладі освіти.

Бакалавр фізики та астрономії може обіймати посади: старшого лаборанта, лаборанта.
Подальші посади з додатковою підготовкою: інженер-дослідник, молодший науковий співробітник.

Доступ до подальшого навчання


Бакалавр фізики та астрономії може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівніі вищої освіти за спеціальністю “Фізика та астрономія”.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений кваліфікаційний екзамен і захист кваліфікаційної роботи.

Форма навчання


Денна

Завідувач кафедри


Кандидат фізико-математичних наук, доцент Мельник Руслан Михайлович