Повідомлення

Освітня програма "Фізика біологічних систем"

Повна назва кваліфікації: Бакалавр фізики біологічних систем (Bachelor of Physics of Biological Systems)

 

Офіційна назва програми: Фізика

                    Галузь знань   10 – Природничі науки

                    Спеціальність  104 – Фізика та астрономія

                    Освітня програма: Фізика біологічних систем

                    Рівень вищої освіти – Бакалавр

 

Тип диплома: одиничний.

Обсяг програми: 3 роки 10 місяців, 240 кредитів ЄКТС, з яких:

-         142 кредити – нормативні навчальні дисципліни, 6 кредитів – практика;

-         77 кредитів – вибіркові навчальні дисципліни, які складаються з 52 кредитів дисциплін професійної та практичної підготовки та 25 кредитів дисциплін вільного вибору студента в рамках програми НаУКМА;

-         15 кредитів — державна атестація, в тому числі підготовка та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (12 кредитів) та кваліфікаційний екзамен з фізики (3 кредитів).

 

Навчальний заклад:

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

Акредитуюча організація:

Міністерство освіти і науки України, Акредитаційна комісія України.

 

Період акредитації: 2012 рік.

Сертифікат про акредитацію спеціальності: Серія УД, № 11007233

відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 5 жовтня 2012 р.

протокол №98;

Наказ МОНмолодьспорту України від 12.10.2012 р. № 2491 л (на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565);

термін дії сертифіката до 1 липня 2022 року.

 

Рівень: За Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – кваліфікація першого циклу.

За Національною Рамкою кваліфікацій – 7 рівень.

За Законом України «Про вищу освіту» - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

А. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Підготовка фахівців, з ґрунтовними знаннями в галузі фізики та біофізики, здатних виконувати професійну діяльність в рамках прикладних технологій на промисловому та лабораторному рівнях, пов’язану із фізикою та біофізикою, брати участь у наукових дослідженнях біофізичного спрямування в державних та приватних дослідницьких центрах.

В. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

1. Предметна область (галузь знань)

  • дисципліни циклів загальної і теоретичної фізики,
  • математичні дисципліни, необхідні для засвоєння професійних фізичних дисциплін,
  • дисципліни загальної та молекулярної біології, хімічні дисципліни
  • дисципліни з чисельних методів та вивчення спеціалізованих програмних засобів, які використовують в науковій роботі в галузях фізики та біологічної фізики.

2. Основне спрямування програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі фізики та біологічної фізики.

3. Орієнтація програми

Дослідницька (теорія та експеримент)

4. Особливості та відмінності

Орієнтація на наукову роботу в області фізики біологічних систем  (реалізується завдяки партнерським стосункам з науково-дослідними інститутами м. Києва університетами країн Європи та Північної Америки), кваліфікаційна робота має характер наукового дослідження.

Надаємо комплексну підготовку для успішної роботи в сфері наукових досліджень. Навчання відповідає міжнародним стандартам, стажування за кордоном протягом одного-двох семестрів завдяки академічній мобільності. Навички роботи в дослідницькій групі, підготовки наукових презентацій, комунікативні навички, навички роботи зі спеціальним фаховим програмним забезпеченням.

Забезпечуємо високий рівень підготовки з англійської мови та можливість опанувати іншу іноземну мову.

С. ЗДАТНІСТЬ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

1. Здатність до працевлаштування

Найчастіше випускники-фізики працюють у сфері освіти та/або наукових досліджень (фундаментальних або в межах промислових компаній).

Роботодавці усвідомлюють та надають важливого значення тому факту, що випускники-фізики вміють мислити логічно і критично про складні ситуації, та блискуче розв'язувати проблеми/задачі. Разом із високим рівнем математичних знань, навичками програмування та роботи із програмним забезпеченням це відкриває можливість робити успішну кар'єру в будь-якій сфері людської діяльності. Часто випускники обирають IT або фінансово-економічну сферу.

2. Подальше навчання

Магістерська програма.

D. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

1. Підходи до навчання та викладання

Аудиторне навчання у формі лекцій, практичних та лабораторних занять, ознайомчо-наукова та виробничо-наукова практика, самостійна робота студентів, консультації.

 

2. Методи оцінювання 

Усні та письмові екзамени, заліки, тези, кваліфікаційний екзамен.

E. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Загальні компетентності

ЗК1

Здатність здобувати знання

ЗК2

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК4

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5

Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій

ЗК6

Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК7

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК8

Знання англійської мови на рівні самостійного володіння.

ЗК9

Навички здійснення безпечної діяльності. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК10

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК11

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів): здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

ЗК12

Здатність зберігати та приумножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

Спеціальні компетентності

СК1

Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики.

СК2

Знання і розуміння математичного апарату сучасної фізики, вміння використовувати математичний апарат у фізичних задачах.

СК3

Навички оцінювання порядку величин у різних дослідженнях, так само як точності та значимості результатів.

СК4

Навички роботи з сучасним науковим обладнанням та вимірювальними приладами, обробки та аналізу результатів

СК5

Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати чисельні методи для розв’язання фізичних задач та моделювання фізичних систем

СК6

Навички моделювання фізичних явищ

СК7

Фізична ерудиція – обізнаність з найбільш відомими галузями фізики, підходами та теоріями, які знаходять застосування у багатьох галузях фізики; розуміння будови та поведінки природних і штучних об’єктів, законів існування та еволюції Всесвіту

СК8

Усвідомлення незаперечних стандартів – обізнаність з працями видатних фізиків, розмаїттям фізичних досліджень та теорій і в такий спосіб розвиток власного усвідомлення високих стандартів

СК9

Навички роботи з джерелами наукової інформації

СК10

Базові навички виконання теоретичних та експериментальних досліджень у складі наукової групи

СК11

Біологічна ерудиція — обізнаність з молекулярною та клітинною біологією, принципами функціонування біологічних систем та фізичними моделями і теоріями в біофізиці.

F. Програмні результати навчання

ПР1

Знати, розуміти та бути здатним застосовувати знання з циклу  загальної фізики, в тому числі механіки, теорії коливань та хвиль, термодинаміки та молекулярної фізики, електрики та магнетизму, оптики, фізики атома та атомних явищ, фізики ядра.

ПР2

Знати, розуміти та бути здатним застосовувати математичний апарат і чисельні методи до моделювання та розв'язання задач фізичного та  загального характеру, мати навички програмування

ПР3

Знати та вміти застосовувати експериментальні методи, теорію вимірювань, вміти обробляти похибки експериментальних вимірювань

ПР4

Знати, розуміти та бути здатним застосовувати знання з циклу теоретичної фізики, в тому числі аналітичної механіки, електродинаміки, квантової механіки, статистичної фізики

ПР5

Знати, розуміти та бути здатним застосовувати фізичні принципи та методи до вивчення біологічних систем, знати експериментальні методи дослідження біологічних об'єктів

ПР6

Знати і розуміти основи хімії, молекулярної та клітинної біології, біологічної фізики.

ПР7

Виконати та захистити курсову роботу оглядового або дослідницького характеру та кваліфікаційну роботу дослідницького характеру; володіти професійною етикою, вміти уникати плагіату

ПР8

Мати навички роботи із сучасним програмним забезпеченням орієнтованим на біофізичну галузь науки

ПР9

Вільно володіти державною мовою,  а також англійською мовою для усного і письмового професійного спілкування і, можливо, іншими іноземними мовам

 

G. Перелік компонент освітньої програми

 

Обовʼязкові компоненти ОП

О1

Математичний блок

42 кред.

О2

Блок загальної фізики

42 кред.

О3

Блок теоретичної фізики

32 кред.

О4

Гуманітарний блок

19 кред.

О5

Практика, курсова та кваліфікаційна робота,

кваліфікаційний екзамен

24 кред.

О6

Фізичне виховання

4 кред.

 

 

163 кред.

Вибіркові компоненти ОП

В1

Поглиблення знань з фізики та математики

20 кред.

B2

Програмування

12 кред.

В3

Блок спеціалізованих дисциплін біологія та хімія

20 кред.

В4

Дисципліни вільного вибору

25 кред.

 

 

77 кред.

 

Таблиця 1. Відповідність програмних компетентностей компонентам освітньої програми

 

О1

О2

О3

О4

О5

О6

В1

B2

В3

В4

ЗК1

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

ЗК2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК4

+

+

+

 

+

 

+

+

+

+

ЗК5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК7

+

+

+

 

+

 

 

+

 

 

ЗК8

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

ЗК9

 

+

 

 

+

+

+

 

+

+

ЗК10

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

ЗК11

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

ЗК12

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

СК1

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

СК2

+

+

+

 

+

 

+

+

+

 

СК3

 

+

+

 

+

 

+

 

+

 

СК4

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

СК5

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

СК6

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

СК7

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

СК8

 

+

+

+

+

 

+

 

+

 

СК9

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

СК10

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

СК11

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

Таблиця 2. Матриця забезпечення програмних результатів навчання компонентам освітньої програми

 

О1

О2

О3

О4

О5

О6

В1

В2

В3

В4

ПР1

 

+

+

 

+

+

 

 

 

 

ПР2

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

ПР3

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

ПР4

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

ПР5

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

ПР6

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

ПР7

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ПР8

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

ПР9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+