Повідомлення

Освітня програма "Комп'ютерна фізика"

.

Повна назва кваліфікації: Бакалавр комп'ютерної фізики. Фізик. Програміст  (Bachelor of Computer Physics, Physicist. Programmer)

 

Офіційна назва програми: Фізика

                    Галузь знань   10 – Природничі науки

                    Спеціальність  104 – Фізика та астрономія

                    Освітня програма: Комп'ютерна фізика

                    Рівень вищої освіти – Бакалавр

 

Тип диплома: одиничний.

Обсяг програми: 3 роки 10 місяців, 240 кредитів ЄКТС, з яких:

-         142 кредити – нормативні навчальні дисципліни, 6 кредитів – практика;

-         77 кредитів – вибіркові навчальні дисципліни, які складаються з 52 кредитів дисциплін професійної та практичної підготовки та 25 кредитів дисциплін вільного вибору студента в рамках програми НаУКМА;

-         15 кредитів — державна атестація, в тому числі підготовка та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (12 кредитів) та кваліфікаційний екзамен з фізики (3 кредитів).

 

Навчальний заклад:

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

Акредитуюча організація:

Міністерство освіти і науки України, Акредитаційна комісія України.

 

Період акредитації: 2012 рік.

Сертифікат про акредитацію спеціальності: Серія УД, № 11007233

відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 5 жовтня 2012 р.

протокол №98;

Наказ МОНмолодьспорту України від 12.10.2012 р. № 2491 л (на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565);

термін дії сертифіката до 1 липня 2022 року.

 

Рівень: За Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – кваліфікація першого циклу.

За Національною Рамкою кваліфікацій – 7 рівень.

За Законом України «Про вищу освіту» - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

 

А. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Підготовка фахівців, з ґрунтовними знаннями в галузі фізики та комп'ютерних наук, здатних виконувати професійну діяльність на промисловому та лабораторному рівнях, пов’язану зі створенням та впровадженням обчислювальних технологій і комп'ютерних засобів у практику дослідження фізичних процесів, брати участь у наукових дослідженнях фізичного спрямування в державних та приватних дослідницьких центрах.

В. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

1. Предметна область (галузь знань)

  • дисципліни циклів загальної і теоретичної фізики,
  • математичні дисципліни, необхідні для засвоєння професійних фізичних дисциплін та комп'ютерних наук,
  • дисципліни з теорії програмування, чисельних методів, вивчення спеціалізованих програмних засобів, які використовують для розробки пакетів програм

2. Основне спрямування програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі фізики та комп'ютерних наук.

3. Орієнтація програми

Прикладна, дослідницька

4. Особливості та відмінності

Орієнтація на наукову роботу, що спирається на чисельний експеримент, з можливістю широкого вибору наукової тематики (реалізується завдяки партнерським стосункам з науково-дослідними інститутами м. Києва університетами країн Європи та Північної Америки), кваліфікаційна робота має характер наукового дослідження.

Надаємо комплексну підготовку для успішної роботи в сфері наукових досліджень. Навчання відповідає міжнародним стандартам, стажування за кордоном протягом одного-двох семестрів завдяки академічній мобільності. Навички роботи в дослідницькій групі, розробки пакетів програм, підготовки наукових презентацій, комунікативні навички.

Забезпечуємо високий рівень підготовки з англійської мови та можливість опанувати іншу іноземну мову.

 

С. ЗДАТНІСТЬ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

1. Здатність до працевлаштування

Найчастіше випускники-фізики працюють у сфері освіти та/або наукових досліджень (фундаментальних або в межах промислових компаній).

Роботодавці усвідомлюють та надають важливого значення тому факту, що випускники-фізики вміють мислити логічно і критично про складні ситуації, та блискуче розв'язувати проблеми/задачі. Разом із високим рівнем математичних знань, навичками програмування та роботи із програмним забезпеченням це відкриває можливість робити успішну кар'єру в будь-якій сфері людської діяльності. Часто випускники обирають IT або фінансово-економічну сферу.

2. Подальше навчання

Магістерська програма.

D. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

1. Підходи до навчання та викладання

Аудиторне навчання у формі лекцій, практичних та лабораторних занять, ознайомчо-наукова та виробничо-наукова практика, самостійна робота, консультації.

 

2. Методи оцінювання 

Усні та письмові екзамени, заліки, тези, кваліфікаційний екзамен, захист кваліфікаційної роботи.

E. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Загальні компетентності

ЗК1

Здатність здобувати знання

ЗК2

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК4

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5

Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій

ЗК6

Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК7

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК8

Знання англійської мови на рівні самостійного володіння.

ЗК9

Навички здійснення безпечної діяльності. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК10

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК11

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів): здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

ЗК12

Здатність зберігати та приумножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

Спеціальні компетентності

СК1

Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики.

СК2

Знання і розуміння математичного апарату сучасної фізики, вміння використовувати математичний апарат у фізичних задачах.

СК3

Навички оцінювання порядку величин у різних дослідженнях, так само як точності та значимості результатів.

СК4

Навички роботи з сучасними комп'ютерними засобами та програмним забезпеченням, які застосовують у практиці дослідження фізичних процесів, навички обробки та аналізу результатів.

СК5

Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати чисельні методи для розв’язання фізичних задач та моделювання фізичних систем.

СК6

Навички моделювання фізичних явищ

СК7

Фізична ерудиція – обізнаність з найбільш відомими галузями фізики, підходами та теоріями, які знаходять застосування у багатьох галузях фізики; розуміння будови та поведінки природних і штучних об’єктів, законів існування та еволюції Всесвіту

 

 

СК8

Усвідомлення незаперечних стандартів – обізнаність з працями видатних фізиків, розмаїттям фізичних досліджень та теорій і в такий спосіб розвиток власного усвідомлення високих стандартів

СК9

Навички роботи з джерелами наукової інформації

СК10

Базові навички виконання теоретичних та експериментальних досліджень у складі наукової групи

СК11

Володіння сучасним обчислювальними технологіями, здатність створювати та впроваджувати комп'ютерні засоби у практику дослідження фізичних процесів.

F. Програмні результати навчання

ПР1

Знати, розуміти та бути здатним застосовувати знання з циклу  загальної фізики, в тому числі механіки, теорії коливань та хвиль, термодинаміки та молекулярної фізики, електрики та магнетизму, оптики, фізики атома та атомних явищ, фізики ядра.

ПР2

Знати, розуміти та бути здатним застосовувати математичний апарат і чисельні методи до моделювання та розв'язання задач фізичного та  загального характеру, мати навички програмування

ПР3

Знати та вміти застосовувати експериментальні методи, теорію вимірювань, вміти обробляти похибки експериментальних вимірювань

ПР4

Знати, розуміти та бути здатним застосовувати знання з циклу теоретичної фізики, в тому числі аналітичної механіки, електродинаміки, квантової механіки, статистичної фізики

ПР5

Знати і розуміти основи сучасної фізики, зокрема фізики високих енергій та елементарних частинок, астрофізики тощо

ПР6

Вміти розробляти програмне забезпечення для розв’язання фізичних задач за допомогою чисельних методів, комп’ютерного моделювання найпростіших фізичних явищ і процесів, здійснення чисельних експериментів.

ПР7

Виконати та захистити курсову роботу оглядового або дослідницького характеру та кваліфікаційну роботу дослідницького характеру; володіти професійною етикою, вміти уникати плагіату

ПР8

Мати навички роботи із сучасним програмним забезпеченням, орієнтованим на фізичну галузь науки, вміти використовувати стандартні пакети прикладних програм

ПР9

Вільно володіти державною мовою,  а також англійською мовою для усного і письмового професійного спілкування і, можливо, іншими іноземними мовам

 

 

G. Перелік компонент освітньої програми

 

Обовʼязкові компоненти ОП

О1

Математичний блок

42 кред.

О2

Блок загальної фізики

42 кред.

О3

Блок теоретичної фізики

32 кред.

О4

Гуманітарний блок

19 кред.

О5

Практика, курсова та кваліфікаційна робота,

кваліфікаційний екзамен

24 кред.

О6

Фізичне виховання

4 кред.

 

 

163 кред.

Вибіркові компоненти ОП

В1

Поглиблення знань з фізики та математики

20 кред.

B2

Програмування

12 кред.

В3

Блок спеціалізованих дисциплін: моделювання та впровадження обчислювальних технологій

20 кред.

В4

Дисципліни вільного вибору

25 кред.

 

 

77 кред.

 

 

 

 

 


 

Таблиця 1. Відповідність програмних компетентностей компонентам освітньої програми

 

О1

О2

О3

О4

О5

О6

В1

B2

В3

В4

ЗК1

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

ЗК2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК4

+

+

+

 

+

 

+

+

+

+

ЗК5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК7

+

+

+

 

+

 

 

+

 

 

ЗК8

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

ЗК9

 

+

 

 

+

+

+

 

+

+

ЗК10

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

ЗК11

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

ЗК12

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

СК1

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

СК2

+

+

+

 

+

 

+

+

+

 

СК3

 

+

+

 

+

 

+

 

+

 

СК4

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

СК5

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

СК6

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

СК7

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

СК8

 

+

+

+

+

 

+

 

+

 

СК9

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

СК10

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

СК11

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

Таблиця 2. Матриця забезпечення програмних результатів навчання компонентам освітньої програми

 

О1

О2

О3

О4

О5

О6

В1

В2

В3

В4

ПР1

 

+

+

 

+

+

 

 

 

 

ПР2

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

ПР3

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

ПР4

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

ПР5

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

ПР6

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

ПР7

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ПР8

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

ПР9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+