Повідомлення

Освітньо-наукова програма Археологія

І. Загальна інформація

Навчальний заклад:

 Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Факультет гуманітарних наук

Повна   назва кваліфікації:

Ступінь  вищої освіти -         Маґістр

Маґістр археології (Master's Degree in Archaeology)

 Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма - Археологія

Тип диплома – одиничний

Диплом маґістра, 120 кредитів ЄКТС,

термін навчання - 1 рік 10 місяців навчання;

120 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (надалі – ЄКТС), з яких:

 1. 1.     Нормативні навчальні дисципліни:

-         60 кредитів ЄКТС –нормативні навчальні дисципліни за навчальним планом спеціальності «Історія та археологія», освітньо-наукової програми – «Археологія»

-         4, 5 кредитів ЄКТС – практика

 1. 2.     Вибіркові навчальні дисципліни:

-         18 кредитів ЄКТС – дисципліни професійної та практичної підготовки за вибором здобувача освітнього ступеня зі спеціальності;

-         15 кредитів ЄКТС – дисципліни вільного вибору студента в рамках програми НаУКМА.

 1. 3.     Атестація:

-         22, 5 кредитів ЄКТС – підготовка та захист магістерської кваліфікаційної роботи.

Наявність акредитації:

Акредитуюча організація: МОН України, Акредитаційна комісія України

Період акредитації: 2016 рік

Сертифікат про акредитацію: серія НД-ІV, № 1178867 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 року, протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 № 79-А), термін дії сертифіката до 01 липня 2021 року

Рівень:

НРК України – 8 рівень,

FQ-EHEA – другий цикл,

EQF-LLL – 7 рівень

 Передумови (вимоги щодо попередньої освіти)

Наявність ступеня бакалавра, або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Мова викладання:

Українська мова

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-наукової програми:

https://vstup.ukma.edu.ua/dlya-vstupnykiv-na-magisterski-programy/programy-vstupnyh-vyprobuvan/#1523987467611-2aa632b7-9f2e

 

ІІ. Мета освітньої програми

Теоретична та практична підготовка висококваліфікованих молодих професійних археологів-спеціалістів згідно з потребами сучасного ринку праці, які також володітимуть навичками наукової роботи в суміжних галузях – первісної історії, антро­пології, музеєзнавства та проблем охорони пам’яток історії та культури.

 Навчання зорієнтоване на поглиблене і всебічне вивчення останніх досягнень різноманітних дисциплін у сфері первісності. Спеціалізація за цим фахом особливо перспективна в Україні, яка є однією з найбагатших на археологічні пам’ятки країн Європи. Метою є також формування у студентів глибокого розуміння складного світу первісності, оволодіння ними джерелознавчою базою і методами її інтерпретації для самостійних досліджень давньої історії, культури та початкових етапів формування суспільства. Вона спрямована на поглиблене, комплексне вивчення первіс­ності за допомо­гою широкого спектру дисциплін. Розроблені курси лекцій концентруються на висвітленні актуальних проблем пер­віс­ної історії України на підставі даних археології, антропології, палеогеографії, палеоетно­логії, лінгвістики та інших дисциплін.

 

ІІІ. Характеристика програми

Маґістр археології зі спеціальності 032 – Історія та археологія (археологія) підготовлений для роботи в освітній та науковій сферах. Археологи-маґістри є багатопрофільними фахівцями з ґрунтовною теоретичною та практичною підготовкою для наукової діяльності в галузі археології, первісної історії, історії культури, антро­пології, музеєзнавства, охорони пам’яток історії та культури, а також підготовлені до вступу в аспірантуру з метою написання кандидатської дисертації із археологічної тематики.

          Основною метою є теоретична та практична підготовка висококваліфікованих молодих спеціалістів згідно з потребами сучасного ринку праці. Програма складена з урахуванням кращого досвіду вітчизняної та зару­біжної освіти та науки, із залученням до викладання провідних науковців з Національної Академії Наук України та університетів Києва. Для викладання більшості курсів запрошені знані археологи, що зробили значний особистий внесок в розробку наукової проблематики відпо­відного курсу.

         Навчання зорієнтоване на поглиблене і всебічне вивчення останніх досягнень різноманітних дисциплін у сфері первісності.

Мета підготовки магістрів з археології в НаУКМА визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти з цього напряму, яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи та реалізувати їх у практиці.

Зміст спеціальної професійної підготовки магістрів з археології зумовлений необхідністю здобуття знань, напрацювання умінь та навичок, які можуть забезпечити відповідність фахівця таким рівням, як професійний археолог, який також володіє навичками наукової роботи в суміжних галузях – первісної історії, антро­пології, музеєзнавства та проблем охорони пам’яток історії та культури.

      Випускники маґістеріуму, які виявили аналітичні здібності, мають високий рівень археологічної підготовки, що засвідчений публікаціями у фахових виданнях, мають право продовжувати навчання в Докторській школі НаУКМА за спеціальністю 032 – Історія та археологія для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) у галузі історії та археології.

Відповідно пріоритетними напрямками діяльності НаУКМА щодо підготовки фахівців спеціальності 032«Історія та археологія» визначено:

 • поглиблення якості підготовки фахівців з професійно орієнтованих дисциплін шляхом впровадження ефективних методик викладання, а також поточного та підсумкового контролю;
 • забезпечення високого рівня викладання шляхом запрошення кваліфікованих викладачів провідних вищих навчальних закладів України
 • підготовка власних викладацьких кадрів з числа кращих студентів академії;
 • створення для викладачів сприятливих умов для застосування авторських програм та оригінальних методик викладання;
 • здійснення науково-дослідної роботи, пріоритети в якій надаються дослідженням археологічних проблем, підтримці інноваційної політики, широкого залучення до науково-дослідної роботи молодих викладачів і студентів;
 • запровадження системи ефективної мотивації творчої праці студентів, викладачів і співробітників;
 • проведення для студентів-відмінників стажування за кордоном
 • сприяння студентам у визначенні своєї професійної кар'єри, допомога їм з працевлаштуванням, залучення до практичної діяльності за майбутнім фахом ще під час перебування їх в НаУКМА;
 • поширення міжнародних зв'язків, встановлення творчих контактів з провідними вищими навчальними закладами та науковими установами, в Україні і за кордоном.

При кафедрі археології працює науковий центр «Археологічна експедиція НаУКМА», як підрозділ кафедри археології ФГН. Метою експедиції є організація самостійних археологічних досліджень викладачами та студентами НаУКМА, поліпшення практичної підготовки останніх як майбутніх фахівців в галузі археології та історії.

Неухильному підвищенню рівня фахової археологічної освіти у НаУКМА сприяє орієнтація  на поєднання навчальної діяльності з науковими студіями, свідченням чого є участь і проведення наукових семінарів і конференцій, видання тематичних колективних монографій (у рамках наукових тем), систематична підготовка викладачами кафедри монографій, підручників, наукових статей, успішний захист дисертацій аспірантами і докторантами кафедри, проведення студентських наукових заходів тощо.

Укладено Угоди про наукову співпрацю з вітчизняними інституціями та спільні наукові заходи, які проводяться із партнерами за участю студентів – магістрів.

1. З Інститутом археології НАН України.

2. З Інститутом праісторії Познанського університету ім. Адама Міцкевича.

3. З Інститутом археології та етнології Гданського університету.

4. Угода про співробітництво з Інститутом класичної археології Техаського університету, США

 

 

ІV. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Випускники кафедри працюють в установах, що відпові­дають їх спеціальності: науково-дослідницьких інститутах, кафедрах вузів, музеях, регіональних центрах археології та охорони пам’яток історії та культури, в археологічних інспекціях на місцях, а також можуть викладати у вищій та середній школі історичні дисципліни, бути референтом чи науковим консультантом з широкого кола питань археології, давньої історії, працювати у відділах історії та культури газет, журналів, в культурних представництвах закордоном тощо.

Відповідно до ДК 003:2010 (Державний класифікатор професій) фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «маґістр» напряму підготовки 032

 «Історія та археологія»

№ з/п

Код і назва професійної групи

Професійна назва роботи (посада)

І. Керівники

1

1229.4. Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання

Завідувач навчального кабінету, секції, кафедри;

Завідувач лабораторії вищого навчального закладу;

Керівник навчальної практики;

2

1229.6  Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
Завідувач  музею (історичного, археологічного, краєзнавчого);
Завідувач архіву;  

ІІ. Професіонали

3

2310. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

 

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Асистент;

Старший викладач вищого навчального закладу;

Методист;

4

2320 Викладачі середніх навчальних закладів

Учитель середньої школи;

Методист;

5

2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 

Викладач професійного навчально-виховного закладу;

Учитель середнього навчально-виховного закладу;

6

2431. Професіонали в галузі архівної справи, зберігання
музейних та бібліотечних фондів

 

2431.1 Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)

Старший науковий співробітник;

Молодший науковий співробітник;

2431.2 Архіваріуси та зберігачі музеїв та бібліотек

Архіваріус, зберігач музею;

7

2442 Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології

 

2442.1 Наукові співробітники (археологія, археографія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

Старший науковий співробітник;

Молодший науковий співробітник;

2442.2 Археологи, археографи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи 

Археолог, археограф, науковий консультант з питань наукової археологічної експертизи;

8

2443 Професіонали в галузі філософії, історії та політології

 

2443.1 Наукові співробітники (філософія, історія, політологія)

Старший науковий співробітник;

Молодший науковий співробітник;

2443.2 Філософи, історики та політологи 

Спеціаліст, історик, археолог.

 

 • • Доступ до подальшого навчання

         Маґістр археології підготовлений для подальшого здобуття наукового ступеня PhD за спеціальністю 032 Історія та археологія.

 

V. Викладання та оцінювання

1. Викладання та навчання:

Основні підходи, методи та технології, що застосовуються це проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, практичні завдання та лабораторна практика. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарських, практичних занять, лабораторних робіт. Передбачена самостійна робота та профільна практика. Під час останнього року навчання відводиться час на виконання дипломного проекту.

2. Оцінювання:

Письмові та усні екзамени та заліки, усні презентації, захист звітів практики, попередній захист магістерських робіт та їх захист перед екзаменаційною комісією. Обов’язкова попередня перевірка дипломної роботи на плагіат.

VІ. Програмні компетентності

 

 

Компетенція

Шифр

компетенції

 

Компетенції соціально-особистісні:

КСО

 

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики);

КСО-01

 

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;

КСО-02

 

- здатність до навчання впродовж життя;

КСО-03

 

- здатність до критики й самокритики;

КСО-04

 

- креативність, здатність до системного мислення;

КСО-05

 

- адаптивність і комунікабельність;

КСО-06

 

- наполегливість у досягненні мети;

КСО-07

 

- турбота про якість виконуваної роботи;

КСО 08

 

- толерантність;

КСО-09

 

- екологічна грамотність.

КСО-10

 

Загальні компетенції:

ЗК

 

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

ЗК-01

 

- базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

ЗК-02

 

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

ЗК-03

 

- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін;

ЗК-04

 

- базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.

ЗК-05

 

Інструментальні компетенції

КІ

 

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою;

КІ-01

 

- знання іншої мови(мов);

КІ-02

 

- навички роботи з комп'ютером;

КІ-03

 

- навички управління інформацією;

КІ-04

 

- дослідницькі навички.

КІ-05

 

Фахові компетентності

ФК

 

 

- уміння використовувати повний спектр наукових методик для вироблення інноваційного знання в галузі

ФК-01

-       уздатність використовувати здобутки сучасної історіософії та історіографії для формування наукового розуміння минулого людства

ФК-02

-здатність отримати історичне знання з археологічних джерел

ФК-03

-здатність відрізнити наукові концепції від квазінаукових фантазій сучасних міфотворців

ФК-04

- вміння орієнтуватися в теоретичних концепція сучасної археології

ФК-05

-здатність формулювати наукову проблему і знаходити шляхи її вирішення

ФК-06

-уміння використовувати сучасниі конструкти вітчизняних та зарубіжних авторів

ФК-07

-здатність застосовувати складові елементи педагогічної теорії (ідеї, поняття, концепції) із врахуванням вимог болонського освітнього процесу

ФК-08

-здатність використовувати сучасні методи усного викладу матеріалу та роботи з текстом у навчальному процесі

ФК-09

СПЕЦІАЛІЗОВАНО-ПРОФЕСІЙНІ:

КСП

 

 

-володіти навичками історізації археологічного матеріалу

КСП-01

-здатність враховувати сучасні історіософські інтерпретації (теорії постмодернізму, дискурсу і деконструкції) у переосмисленні ролі і місця археологічних та історичних знань у суспільстві

КСП-02

-здатність формувати музейну експозицію для різних періодів первісності

КСП-03

-здатність застосовувати сучасні методики фіксації та консервації археологічних об‘єктів

КСП-04

-уміння застосовувати сучасне законодавство в охороні археологічної спадщини

КСП-05

-здатність забезпечити якісне проведення археологічних досліджень на предметно-функціональному рівні

КСП-06

-уміння використовувати новітні методики для пошуків археологічних пам‘яток та розкопок

КСП-07

-володіння навичками камеральної обробки як передумова введення в науковий обіг археологічних матеріалів

КСП-08

-здатність використовувати здобутки практичної археології та музеології у навчальному процесі

КСП-09

-здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі археології та музеології для моделювання історичних явищ і процесів в давню добу

КСП-10

 

 

 

Скорочення.

 компетенції:

КСО – соціально-особистісні,

ЗК – загальні,

КІ – інструментальні,

ФК –фахові,

КСП – спеціалізовано-професійні

 

 

VІІ. Програмні результати навчання

                Маґістр - археолог підготовлений як для продовження освіти докторських програмах за спеціальністю 032 Історія та археологія, так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок.

          Здатність освоювати і творчо використовувати наукові та культурні досягнення світової філософсько-естетичної думки з уважним ставленням до різних культур, релігій, національних традицій, особистих поглядів і суджень.

     Фахова компетентність маґістра археології передбачає:

 • § Вміння критично оцінювати світові та вітчизняні досягнення історичної думки й прогнозувати філософсько-естетичні, культурно-мистецькі тенденції та явища на підставі відповідного обсягу знань.
 • § Досконале знання державної та мінімум двох іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування.
 • § Вільне володіння історичними фактами усіх рівнів;
 • § Системне розуміння впливу культурного середовища та світового культурного контексту на розвиток вітчизняної історичної думки.
 • § Усвідомлення природи і сутності національних традицій в галузі літератури та мистецтва, знання історії України та специфіки її розвитку, вміння обстоювати її національно-культурну самобутність. Вміти вирізняти типове й окреме, загальносвітове, європейське й специфічно національне у розвиткові історичної науки.
 • § Здатність оперативно засвоювати нові теорії, концепції, прогресивні методики дослідження, що народжуються як у галузі історії, так і на стикові різних гуманітарних наук.
 • § Володіння сучасними методологіями історичного дослідження, вміння робити вибір на користь найбільш оптимального щодо даного предмету дослідження.
 • § Вміння самостійно планувати й здійснювати певне  історичне дослідження.
 • § Володіння сучасними методами отримання науково-бібліографічної інформації, мати навички бібліографічного й архівного пошуку, добре орієнтуватися в літературі предмету та науково-періодичних виданнях України й світу, вміти аналітично опрацьовувати зібрані джерела.
 • § Вільне орієнтування в засадничих питаннях вітчизняної та світової історі ,

       Вивчення теоретичних і практичних дисциплін сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця, як:

 • навички наукового пізнання і логічного мислення;
 • навички пошуку та опрацювання джерел;
 • навички аналізу та інтерпретації подій;
 • навички самостійного навчання та постійного підвищення фахової компетентності;
 • навички наукових досліджень у галузі
 • уміння застосовувати загально-гуманітарні знання у практичній діяльності та сфері освіти;
 • уміння готувати аналітичні та довідково-інформаційні матеріали з суспільствознавчих і гуманітарних питань;
 • навички практичного застосування сучасних інформаційних технологій;
 • навички міжособистісної та ділової комунікації;
 • уміння діяти в межах етики професійних відносин;
 • навички вільної комунікації українською та іноземними мовами;
 • навички раціональної організації власної діяльності та ефективного використання часу.

VІІІ. Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення освітньо-наукової програми «Археологія» складається з професорсько-викладацького складу кафедри археології НаУКМА. Практико-орієнтований характер освітньо-наукової програми передбачає широку участь фахівців-практиків, що відповідають напрямку програми. Керівник проектної групи та викладацький склад, який забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти.

Матеріально-технічне забезпечення: всі дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами, робочими програмами, комплексними контрольними роботами, готуються електронні варіанти лекцій, які мають спростити процес ознайомлення студентів з матеріалами дисциплін та покращити їх сприйняття.

Для вивчення навчальних дисциплін з урахуванням специфіки їх викладання розроблено робочі програми, які обговорені на засіданнях кафедри, прорецензовані у провідних фахівців інших вищих учбових закладів і схвалені методичною комісією.

Робоча програма дисципліни має коротку анотацію, з описом мети навчальної дисципліни, завдань курсу, комплексу умінь та навиків, якими повинні оволодіти студенти. Вона містить перелік назв тем, погодинний розподіл лекційних та семінарських занять, обсяг практичних завдань і самостійної роботи студентів.

Програма курсу дисципліни подає характеристику обсягу навчального матеріалу в кожній з тем. Плани семінарських занять орієнтують студентів на вивчення ключових проблем. До кожного семінарського заняття студентам рекомендовано тематику питань, виступів, рефератів, а також підручники і список фахової літератури.

Структура і тематика семінарських занять усіх нормативних і вибіркових дисциплін розроблена і реалізується у відповідності з вимогами МОН України, Закону України  «Про вищу освіту» № 37-38 від 01.07. 2014 р. та уточнюється за змістом і методами навчання Вченою радою Національного університету «Києво-Могилянська Академія» щодо врахування сукупності норм обов’язкового мінімуму підготовки фахівця. Мова навчання відповідає Закону України «Про мови в Україні».

В ході семінарських та практичних занять проводиться опитування студентів, виконуються практичні роботи. Методичні розробки планів семінарських завдань включають розгорнуті й деталізовані проблемні завдання, тематику виступів і рефератів, список фахової монографічної літератури й періодики, запитання для самоконтролю.

Навчальний час, що відведений студентам для самостійної роботи над вивченням конкретної дисципліни регламентується навчальним планом.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальними програмами дисциплін, методичними матеріалами та вказівками викладача. Виконання самостійної роботи забезпечується системою навчально-методичних засобів:

 • підручниками, що є в наявності в бібліотеці університету та в книго фонді кафедри;
 • конспектами лекцій, матеріалами практичних і семінарських занять;
 • електронними навчально-методичними посібниками, що містяться в електронних програмах кафедр і бібліотеки;
 • консультаціями викладачів;
 • тощо.

В бібліотеці університету та в кафедральному книго фонді є  в достатній кількості найновіша монографічна література, регулярно надходять фахові періодичні видання. Навчальний матеріал, що опрацьовується студентами самостійно, виноситься на підсумковий контроль.

Програма підготовки магістрів передбачає обов’язкове виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи. Дипломна маґістерська робота виконується на матеріалах з археологічних пам’яток, які зберігаються у наукових фондах Інституту археології НАН України, а також які опубліковані у фахових виданнях. Теми дипломних маґістерських робіт відображають актуальну проблематику археології та давньої історії України.

У процесі навчання та науково-дослідної діяльності студенти, викладачі, аспіранти та співробітники університету мають змогу швидко та ефективно отримувати інформацію, скориставшись фондами наукової бібліотеки, яка є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом університету та забезпечує швидкий та зручний доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів в НаУКМА. У процесі навчання та науково-дослідної діяльності студенти, викладачі аспіранти та співробітники університету мають змогу швидко та ефективно отримувати інформацію, скориставшись фондами наукової бібліотеки. Наукова бібліотека є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом  університету та забезпечує швидкий та  зручний  доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів в НаУКМА. Бібліотека  органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси, як власні так і світового інформаційного простору.

Кафедра має спеціалізований кафедральний книго фонд, який поповнюється щороку.