Повідомлення

Освітньо-наукова програма – Юдаїка

 1.  Мета освітньої програми

  Фундаментальна програма для випускників бакалаврських програм. Призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють ґрунтовними знаннями з історії, розвинутим критичним мисленням і аналітичними здібностями, мають практичні навички та компетентності для комунікації, кооперації, поширення інформації, здійснення проектів та надання інформаційно-аналітичних послуг у сфері апробованих історичних знань, а також проведення оригінальних наукових досліджень з метою створення та розвитку наукового напрямку юдаїки у вітчизняній системі вищої школи та підготовки фахівців кваліфікації «магістр»

  Випускник програми може ефективно працювати як дослідник явищ сучасної культури, викладач, експерт-аналітик, критик, проектувальник соціокультурних моделей у державних, громадських організаціях і приватних структурах, організовувати та здійснювати методичну та наукову допомогу архівним, бібліотечним та музейним закладам у збереженні єврейської культурної спадщини, а також сприяти організації створення та методичного забезпечення Державного реєстру пам’яток єврейської культурної спадщини в Україні.

  Програма має забезпечувати підготовку нового покоління дослідників у сфері юдаїки для вітчизняної академічної науки та викладачів вищої  школи, а також висококваліфікованих фахівців-дослідників у галузі юдаїки для успішної роботи в державних наукових, архівних, бібліотечних і музейних закладах різних форм підпорядкування, науково-дослідних центрах, у системі освіти, ЗМІ, рекламно-інформаційних компаніях, а також недержавних і громадських організаціях, які зберігають державну і недержавну частини культурного надбання,

  Освітньо-наукова  програма є стаціонарною програмою тривалістю 1 рік 10 місяців. Вона передбачає опанування студентом дисциплін теоретичного навчання, гуманітарної та соціально-економічної підготовки, психолого-педагогічної підготовки (80:16:4) за спеціалізацією «Історія» в межах спеціальності 032 «Історія та археологія».

   

  1. A.                         Характеристика програми

  Предметною галуззю програми є історія як пізнання історичних процесів і явищ в їхньому відображенні в історичних джерелах та  соціокультурних, політичних, економічних вимірах.

  Фокус програми загалом передбачає наголос на широкому огляді та глибоких знаннях взаємозв’язку між людським минулим і сьогоденням, на здатність критично розуміти актуальні трансформації історіографії; освітньо-наукова  програма «Юдаїка» призначена для підготовки істориків-фахівців з єврейської історії та культури.

  Загальною орієнтацією програми є освітньо-наукова діяльність. Програма передбачає наголос на особистісних і групових компетентностях дослідження, письмовій і інших формах комунікації рідною та кількома іноземними мовами (англійською, мовами іврит та їдиш).

  До участі у програмі залучені випускники бакалаврських програм будь-якої спеціальності, які мають чітку мотивацію до роботи в галузі історичних досліджень, у системі освіти, музейно-архівній та пам’яткоохоронній царині.

  Особливостями програми є ґрунтування на авторських програмах і здійснення у співпраці з науково-дослідницькими центрами Національного університету «Києво-Могилянська академія», освітніми осередками Єрусалима, Кракова, Львова, Вашингтона, Нью-Йорка, Монреаля та ін. Порядок опанування навчальних дисциплін спирається на індивідуальне планування. Надається можливість опанувати психолого-педагогічний блок навчальних дисциплін, що дає право на викладацьку роботу. Програма сприяє студентам в отриманні стажування за кордоном.

   

   

   

  1. B.  Здатність до працевлаштування і подальшого навчання

   

  Фахівець цього рівня підготовлений до роботи за кількома видами і найменуваннями економічної діяльності відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009-2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. № 457 із змінами, внесеними наказом Держспоживстандарту України від 29 листопада 2010 р. № 530 530 (кодифікація та конкретні галузі діяльності зазначені у Таблиці 1).

   

  Таблиця 1

  Кодифікація та конкретні галузі діяльності магістра, підготованого за спеціальністю –  «Історія та археологія»

  Вид економічної діяльності

  КОД

  1

  Наукові дослідження та розробки

  M−72

  2

  Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

  M−72.2

  3

  Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних гуманітарних наук

  M−72.20

  4

  Освіта

  P−85

  5

  Середня освіта

  P−85.3

  6

  Загальна середня освіта

  P−85.31

  7

  Вища освіта

  P−85.4

  8

  Вища освіта

  P−85.42

  9

  Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

  R−91

  10

  Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

  R−91.0

  11

  Функціювання бібліотек і архівів

  R−91.01

  12

  Функціювання музеїв

  R−91.02

  13

  Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури

  R−91.03

  16

  Діяльність громадських організацій

  S−94

  17

  Діяльність професійних громадських організацій

  S−94.12

  18

  Діяльність професійних спілок

  S−94.2

  19

  Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

  S−94.99

   

  Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010 та може займати первинні посади, які зазначені в ОКХ галузі знань 03 – «Гуманітарні науки», спеціальності 032 –«Історія та археологія», що встановлені Національним класифікатором України – Класифікатор професій ДК 003:2010 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.08.2016 N 1328 (Таблиця 2).

   

   

  Таблиця 2

  Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець

  освітнього рівня «магістр»

  спеціальності 032 – «Історія та археологія»

   

  № з/п

  Назва та шифр професійної групи

  Професійні назви робіт

  1.

  2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

  Асистент

  Викладач вищого навчального закладу

  2.

  2320 Викладачі середніх навчальних закладів

  Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

  3.

  2431.1 Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)

  Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)

  4.

  2431.2 Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках

  Архівіст

  Зберігач експонатів

  Зберігач фондів

  5.

  2442.2 Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи

  Археограф

  Археолог

  6.

  2443.2 Філософи, історики та політологи

  Історик

  Історик (економіка)

  Історик (політика)

  Історик (суспільні відносини)

  Консультант з питань історії

   

  Випускники освітньо-наукової програми «Юдаїка» спеціалізації «Історія» можуть продовжити своє навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL  та 9 рівня HPK як в Україні, так і за її межами.

   

  1. C.                         Методика викладання

  Стиль навчання – активний, що дає можливість студенту обирати предмет та організовувати час. Курси проводяться у формі лекцій і семінарів, з методологічними робочими зустрічами для студентів, які працюють у цей самий період або над темою діахронії. Під час першого року навчання студент обирає напрям дослідження, включаючи курси (дисципліни), які потрібно прослухати, і тему магістерської роботи й обговорює свій вибір на колоквіумі.

  Для усіх студентів встановлено набір обо’язкових для вивчення дисциплін в межах спеціалізації «Історія» спеціальності 032 «Історія та археологія» та вибіркових дисциплінз юдаїки.

  У процесі навчання студент отримує можливість вільного вибору навчальних курсів з урахуванням його науково-дослідницьких інтересів й актуальних запитів суспільства.

  Під час навчання студенти проходять музейно-архівно-бібліотечну практику й  готують до захисту магістерську (випускову) роботу.

  Під час останнього року більша половина часу присвячується написанню дипломної роботи, яка презентується та захищається перед Екзаменаійною комісією.

  Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою відповідно до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань» з перерахуванням у 4-бальну («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), вербальну («зараховано»,  «незараховано») системи та шкалу ЕСТS (A, B, C, D, E, FX, F). Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль. Форми контролю: усне і письмове опитування, тестові завдання, захист індивідуальних робіт. Державна атестація провадиться у формі захисту дипломної роботи.

   

  1. D.                        Програмні компетентності

   

  1. Загальні компетентності

  • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  • Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. На підставі врахування сучасного стану науки й соціальної практики, що змінюється, застосовувати здобуті знання для розв’язання конкретних наукових і практичних завдань.
  • Здатність планувати і розпоряджатися часом. Формувати орієнтовну основу власних дій. Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення часткових та загальних цілей діяльності.
  • Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. У власній науково-дослідницькій і педагогічній діяльності спиратися на уявлення про функції історичної науки як складової частини наукової думки і духовної культури суспільства. Знання стандартів наукового дослідження і публікування, критична обізнаність та інтелектуальна чесність.
  • Здатність спілкуватися рідною мовою та другою мовою як усно, так письмово. Здатність правильно розмовляти і писати згідно з різними комунікаційними стилями: неофіційним, офіційним та науковим.
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Упевнена робота з офісними застосуваннями, електронними базами даних і пошуковими системами.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здійснювати пошук літератури з теми дослідження, складання бібліографії шляхом бібліографічного пошуку в каталогах бібліотек та інформаційно-довідкових відділах архівів, роботи з електронними базами даних і пошуковими системами.
  • Здатність спілкуватися з колегами та нефахівцями своєї галузі. Уміти переконувати і провадити професійні та громадсько-політичні дискусії
  • Здатність працювати в міжнародному контексті. Розглядати культурологічні питання сучасності з позицій пошани до надбання народів світу.
  • Здатність працювати автономно та в команді. Сприяти гармонізації міжлюдських і міжнаціональних відносин. Взаємоузгоджувати особисті, суспільні та колективні інтереси. Уміти створювати сприятливий психологічний клімат у трудовому колективі.

   

  2. Спеціальні компетентності

  • Знання світової історії, глобальних процесів і взаємозв’язків. Знання основних історичних процесів та подій у світовому масштабі, їхньому взаємозв’язку, сучасного стану досліджень, основних концепцій та актуальних гіпотез.
  • Знання історії Європи. Знання основних історичних процесів та подій становлення й сучасної доби Європейської цивілізації, їх взаємозв’язку, сучасного стану досліджень, основних концепцій та актуальних гіпотез.
  • Знання історії України. Знання основних історичних процесів та подій на історичних теренах сучасної України та їх взаємозв’язок, сучасні дискусії на цю тему і напрями досліджень.
  • Знання особливостей міжнаціональних і міжкультурних контактів. Багатовікова історія українсько-єврейських взаємин як спадщини Речі Посполитої, Російської імперії, Австро-Угорської монархії, Радянського Союзу та незалежної України.
  • Детальне знання одного або декількох історичних періодів. Глибоке володіння джерельним і концептуальним матеріалом щодо конкретної історичної епохи.
  • Знання загальної хронології минулого. Уявлення про історичну хронологію, синхронію та діахронію історичних фактів.
  • Критичне усвідомлення сталого розвитку історичних студій і дискусій. Критичне розуміння відмінностей історіографічних поглядів у різні епохи й у різних контекстах, їхній зв’язок з розвитком філософії та науки загалом. Усвідомлення принципів професіоналізації та інституціоналізації історичної науки.
  • Усвідомлення суспільної ролі історика, використання історії в інтересах суспільства і зловживань на її ґрунті. Розуміння значущості наукових знань про історичне минуле людства, країни та її народу для розв’язання поточних суспільних і політичних проблем. Розуміння спонук і сенсу спроб міфологізації минулого.
  • Знання дидактики історії. Належна підготовка до викладацької діяльності в галузі історичної науки на сучасному рівні та врахування її кращого досвіду.

   

  1. E.  Програмні результати навчання
  • Спроможність спиратися на уявлення про функції історичної науки як складової частини наукової думки і духовної культури суспільства.
  • Здатність застосовувати здобуті знання для розв’язання конкретних наукових і практичних завдань.
  • Уміння обирати тему, визначати мету, завдання, об’єкт, предмет складової частини колективного або індивідуального дослідження.
  • Уміння здійснювати пошук літератури з теми дослідження, складання бібліографії шляхом бібліографічного пошуку в каталогах бібліотек та інформаційно-довідкових відділах архівів, роботи з електронними базами даних і пошуковими системами.
  • Уміння застосовувати аналітичні навички на основі комплексного, інтеграційного, історичного, динамічного, ситуаційного, системного підходів для з’ясування результатів дослідження.
  • Уміння презентувати власну інтерпретацію (версію, розуміння, оцінку) історичних явищ.
  • Уміння сприяти деміфологізації подій та явищ минулого, поширенню в ширших верствах суспільства сучасних наукових уявлень про витоки й передумови сучасного стану справ у державі, нагальних проблем, що потребують розв’язання.
  • Уміння оформлювати результати дослідження як публікацію відповідно до загальноприйнятих вимог.
  • Уміння комплектувати тематичні колекції, експозиції на підставі паспортизації груп і одиниць зберігання.
  • Здатність визначати потреби навчального процесу в сучасному обладнанні, устаткуванні, прикладних програмах і мультимедійних засобах
  • Здатність провести заняття з використанням доцільних технічних засобів навчання, інших видів навчальних посібників і досягти його мету в межах визначеного часу з урахуванням психологічних особливостей студентів при підготовці та проведенні занять.
  • Здатність обирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі і розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження.
  • Уміння враховувати особливості аудиторії та користуватися прийомами риторики.
  • Спроможність здійснити планування, організацію, методичне забезпечення і проведення основних видів занять, стимулювати самостійну роботу студентів з поглиблення знань, використовувати сучасні засоби навчання і дидактичні прийоми.
  • Уміння виявити, обробити і критично проаналізувати, оцінити, класифікувати віднайдені пам’ятки.
  • Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в історичних подіях минулого, аналізувати й узагальнювати історичний матеріал у певній системі, порівнювати історичні факти на основі здобутих знань і формувати особистий світогляд
  • Здатність оцінювати події і діяльність людей в історичному процесі з позицій загальнолюдських цінностей; суспільні явища розглядати в розвитку і конкретних історичних умовах.
  • Уміння аналізувати явища духовного життя, орієнтуватись у багатому світі духовної культури людства.
  • Здатність збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, толерантно ставитись до поглядів інших, брати участь у дискусіях, критично ставитись до тенденційної інформації.
  • Досконале володіння літературною і діловою мовою в усній формі й на письмі.