Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

Освітньо-наукова програма "Юдаїка"

Освітньо-наукова програма Археологія

Освітньо-наукова програма "Історія"

Навчальна програма в запитаннях і відповідях за посиланням.


Кваліфікація, що присвоюється


Магістр історії 

Освітній ступінь


Магістр (другий рівень вищої освіти)

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Наявність освітнього ступеня бакалавра.

Спеціальні вимоги до зарахування


Зарахування відбувається на підставі результатів письмового іспиту зі спеціальності, іспиту з української мови та тестування з англійської мови, оцінки наукової студії і співбесіди зі спеціальності. Під час оцінювання враховується точність фактичних даних, логічність аргументації, ясність та рівень грамотності викладу.

Вимоги і положення до кваліфікації


Магістр історії має ґрунтовні знання з української та всесвітньої історії, а також здатність проводити оригінальні наукові дослідження.

Профіль програми

У процесі підготовки магістрів за освітньою програмою «Історія» кафедра історії тісно співпрацює з науково-дослідними центрами Києво-Могилянської академії і з освітніми осередками Альберти, Будапешта, Варшави, Гарварда, Санкт-Петербурга,Саскачевана.
Викладання ґрунтується на авторських програмах. Порядок опанування навчальних дисциплін спирається на індивідуальне планування. Студент отримує поглиблені фахові знання й навички дослідницької роботи в обраній галузі, проходить підготовку до наукової або, за вибором, викладацької діяльності. Надається можливість на другому році навчання скласти іспити кандидатського мінімуму з філософії та англійської мови й опанувати психолого-педагогічний блок навчальних дисциплін, що дає право на викладацьку роботу.
У 2012 році НаУКМА спільно із  Асоціацією єврейських організацій та общин України (Ваад) започаткували першу в Україні спеціалізацію «Юдаїка» на базі кафедри історії. Метою спеціалізації є готувати істориків-фахівців з єврейської історії та культури. У рамках дворічної програми передбачається вивчення історичних і гуманітарних дисциплін, курсів з юдаїки, єврейських мов іврит і їдиш. Випускники програми отримуватимуть диплом державного зразка (маґістра історії) та англомовний диплом НаУКМА. Програма сприяє студентам в отриманні стажування за кордоном.  


Ключові результати навчання

Об'єктом діяльності магістра-історика є пізнання історичних процесів і явищ в їх соціокультурних, політичних, економічних вимірах та їх відображення в історичних джерелах. Магістр історії підготовлений до самостійної науково-дослідної роботи, а за умови освоєння відповідної освітньо-професійної програми педагогічного профілю — до педагогічної діяльності у вищій школі.

Фахова компетентність магістра історії передбачає:

 • розуміння суті, призначення й змісту гуманітарних наук, функцій історичної науки як складової частини наукової думки і духовної культури суспільства;
 • докладне знання історії України;
 • знання головних напрямів еволюції європейської історії та культури;
 • володіння комплексним, інтеграційним, історичним, динамічним, ситуаційним, системним підходами до наукового аналізу;
 • розгляд суспільних явищ у розвитку і в конкретно-історичних умовах;
 • оцінку подій та діяльності людей в історичному процесі з позицій загальнолюдських цінностей, критичну оцінку історичних фактів на підставі альтернативних поглядів на проблеми;
 • з’ясування причинно-наслідкових зв’язків в історичних подіях минулого, аналіз і узагальнення історичного матеріалу в певній системі, порівняння історичних фактів на основі здобутих знань і формування на цьому ґрунті особистого світогляду;
 • знання здобутків гуманітарних і суспільних наук.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню таких практичних навичок і вмінь фахівця:

 • навички самостійної науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності;
 • уміння визначати зміст, місце й значення проблеми в історичному пізнанні;
 • уміння формулювати цілі й завдання дослідження, дослідницькі гіпотези;
 • формування плану самостійної дослідницької діяльності;
 • навички ведення бібліографічної роботи;
 • уміння обирати необхідні методи дослідження;
 • уміння теоретично осмислювати емпіричний матеріал;
 • уміння обробляти отримані результати;
 • володіння методикою історіографічної та джерелознавчої критики;
 • уміння презентувати підсумки виконаної роботи;
 • навички міжособистісної та ділової комунікації;
 • уміння діяти в межах етики професійних взаємин.

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр історії може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Державному  класифікатору  професій ДК003-95: історик, археограф, архіваріус, зберігач музею, викладач університетів та вищих навчальних закладів, викладач середніх навчальних закладів, учитель спеціалізованих навчальних закладів.

Доступ до подальшого навчання

Базова підготовка є достатньою для вступу до аспірантури з метою здобуття наукового ступеня “кандидат історичних наук” за спеціальностями 07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія, 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».

Атестація провадиться у формі захисту магістерської роботи на здобуття освітнього ступеня  магістр. Як правило, виконання магістерської роботи повинно ґрунтуватися на поєднанні теоретичного дослідження та запровадженні в науковий обіг джерельної інформації інноваційного характеру. До захисту магістерська робота подається з відгуками наукового керівника та зовнішнього рецензента. Необхідною передумовою є виконання індивідуального плану в повному обсязі та успішне виконання комплексних кваліфікаційних завдань.

Форма навчання


Денна, тривалість – 1 рік 10 місяців.

Керівник програми


кандидат історичних наук, доцент  Шліхта Наталія Василівна