Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

Освітньо-наукова програма: Теорія, історія української мови та компаративістика

Освітня програма: Теорія, історія літератури та компаративістика


Кваліфікація, що присвоюється


Магістр філології

Освітній ступінь


Магістр 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Наявність першого рівня вищої освіти.

Спеціальні вимоги до зарахування


Зарахування здійснюється відповідно до загальних умов вступу на магістерські програми НаУКМА.

Вимоги і положення до кваліфікації


Магістр філології за освітньою програмою «Теорія, історія літератури та компаративістика», підготовлений для роботи в освітній, науковій та видавничій сфері. Магістр є фахівцем з питань історії вітчизняної та зарубіжної літератури, теорії літератури та порівняльного літературознавства (компаративістики).

Профіль програми


Теорія, історія літератури та компаративістика (порівняльне літературознавство).

Ключові
результати навчання

Фахова компетентність
магістра філології передбачає:

 • Досконале знання державної та володіння мінімум двома іноземними мовами на рівні професійного і побутового спілкування.
 • Вільне володіння історико-літературними фактами усіх рівнів; розуміння суті естетичних феноменів.
 • Вміння застосовувати знання з теорії літератури та компаративістики, користуватися методами компаративного дослідження.
 • Усвідомлення природи і сутності національних традицій в галузі літератури та мистецтва. Вміння вирізняти типове й окреме, загальносвітове, європейське й специфічно національне у розвиткові письменства.
 • Володіння сучасними методологіями літературознавчого дослідження, вміння обрати адекватну предмету дослідження наукову методологію.
 • Вміння самостійно планувати й здійснювати певне літературознавче дослідження.

Вивчення теоретичних і практичних дисциплін сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:

 • навички пошуку та опрацювання джерел;
 • навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів;
 • навички самостійного навчання та постійного підвищення фахової компетентності;
 • навички професійного письма в жанрах науково-академічного, довідкового, літературно-критичного, публіцистичного та популярного викладів;
 • навички практичного застосування сучасних інформаційних технологій.

Професійні профілі випускників з прикладами

Випускник-літературознавець може працювати в освітній, науковій, літературно-видавничій галузях, у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях, у різноманітних фондах та фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Доступ до подальшого навчання

Магістр філології підготовлений для продовження освіти в аспірантурі НаУКМА за спеціальностями: 10.01.01 Українська література; 10.01.04 Література зарубіжних країн; 10.01.05 Порівняльне літературознавство; 10.01.06 Теорія літератури; 10.01.03 Література слов’янських країн.

На кафедрі літератури та іноземних мов функціонує Cпеціалізована вчена рада із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 10.01.01 українська література.

Структура програми

 

 

 

 

     

 

Кредитів

Годин

 1

Нормативні навчальні дисципліни та практика

65

1950

1.1

Нормативні навчальні дисципліни

65

1950

1.2.

Практика

0

0

 2.

Вибіркові навчальні дисципліни та практика

35

1050

2.1.

Дисципліни професійної та практичної підготовки

25

750

2.2.

Дисципліни вільного вибору студента

10

300

 

Атестація

20

600

 

РАЗОМ

120,00

4320

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».

Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)


Після завершення другого року навчання за обраною освітньою програмою в обсязі 120 кредитів ЄКТС випускник проходить державну атестацію на основі захисту дипломної роботи. Магістерська робота є самостійним, ґрунтовним дослідженням наукової проблеми, яка повинна бути висвітлена на основі фахового вивчення історико-літературного фактажу та теоретичного узагальнення з відображенням власної позиції автора дослідження щодо поставлених питань, та підготовлена випускником для публічного захисту й отримання академічного ступеня.

Форма навчання


Денна, тривалість – 1 рік 10 місяців.

Керівник програми


Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри літератури та іноземних мов НаУКМА Моренець Володимир Пилипович