Повідомлення

Освітньо-наукова програма: Теорія, історія української мови та компаративістика

Освітньо-наукова програма: Теорія, історія української мови та компаративістика

Вищий навчальний заклад та структурний підрозділ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», кафедра загального і слов’янського мовознавства.

Категорія: Cпеціальність 035.01 Філологія (українська мова та література), галузь знань 03-Гуманітарні науки

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу: другий ступінь вищої освіти, магістр філології.

Офіційна назва освітньої програми: Теорія, історія української мови та  компаративістика.

  • Тип диплома та обсяг програми: освітньо-наукова програма розрахована на 2 роки навчання (денна форма) і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами в обсязі 120 кредитів ЄКТС.

Цикл/рівень програми: Національна рамка кваліфікацій України – 8 рівень, EQF – LLL – 7 рівень, FQ – EHEA – другий цикл.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного) - Наявність освітнього ступеня «бакалавр»,  підтверджених документом державного зразка.

Спеціальні вимоги до зарахування - зарахування здійснюється відповідно до загальних умов вступу на магістерські програми НаУКМА. 

• Вимоги і положення до кваліфікації

           Вимоги до відбору абітурієнтів для навчання на магістерській освітньо-науковій програмі з філології «Теорія, історія української мови та компаративістика» Національного університету „Києво-Могилянська академія” включають: наявність базової вищої освіти в галузі філології з відповідною системою знань, умінь і навичок, відсутність протипоказань за станом здоров’я.

Особисті якості: прагнення до науково-дослідної діяльності, схильність до інтелектуального аналізу та синтезу, здатність розуміти багатомірність кожного мовного явища, вміння бачити різні аспекти в об’єкті, здібність виявляти в мові цілісність, логічність, системні ознаки, вміння гнучко оперувати мовленнєвими та мовними елементами й  структурами.

• Профіль програми - Магістерська освітньо-наукова програма  «Теорія, історія української мови та компаративістика», яка відкрита 2008 р., реалізує модель філологічної освіти з лінгвістичним спрямуванням, що визнає провідну роль мови в пізнавальній і комунікативній діяльності суспільства, передбачає поєдання курсів загальнотеоретичного та історичного циклів, забезпечуючи ґрунтовні знання студентами мовознавчих першоджерел, динаміки та  сучасного стану лінгвістичної думки.

            Освітньо-наукова програма підготовки магістрів розрахована на 2 роки навчання і передбачає опанування нормативними та вибірковими навчальними дисциплінами професійно-практичного, гуманітарного, природничо-наукового і соціально-економічного спрямування в обсязі 120 кредитів ЄКТС.

            Головну увагу приділено фаховій підготовці, що здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри, загального і слов’янського мовознавства та кафедри української мови НаУКМА із залученням провідних фахівців з інших університетів та академічних інститутів України й освіти.

• Ключові результати навчання - Магістр філології  підготовлений як  для продовження навчання в аспірантурі зі спеціальностей 10.02.01 –українська мова, 10.02.03 – слов’янські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.17 – загальне мовознавство,так і  до  практичної діяльності,  що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок (комунікація; письмо; переклад; редагування; пошук, аналіз і презентація мовознавчої інформації  тощо).

      Фахова компетентність магістра філології передбачає:

    Магістр філології зі пеціальністі: 035.01 Філологія (українська мова та література) освітньо-наукової програми: «Теорія, історія української мови та компаративістика» підготовлений для роботи в освітній, науковій та видавничій сфері народного господарства. Філолог-магістр є фахівцем з питань історії української та слов’янських мов, соціолінгвістики, теорії мови та порівняльного мовознавства (компаративістики), володіє найновішою інформацією з цієї галузі гуманітарного знання, готовий надавати освітні, науково-довідкові та редакторські послуги, здатний проводити самостійні науково-критичні дослідження як на замовлення зацікавлених в цьому інституцій (міністерств, відомств, комітетів, фондів, видавництв, редакцій тощо), так і в плані власного становлення як фахівця вищої кваліфікації (кандидата наук).

  Магістр філології повинен бути здатним працювати у різних професійних групах за Державним класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) та Державного класифікатора професій (КП).

 

Структура програми за циклами

 

 

 

 

Кредитів

Годин

 1.

Нормативні навчальні дисципліни та практика

65

1950

1.1

Цикл нормативної навчальної підготовки

65,0

1950

2.

Вибіркові навчальні дисципліни

35,0

1050

2.1

Цикл професійної та практичної підготовки 

24,0

720

2.2.

 Цикл дисциплін вільного вибору студента

11

330

 

Атестація

20

600

 

РАЗОМ 

120

3600

• Положення про екзамени, оцінювання й оцінки

    Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення  НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».

Критерії оцінювання знань і  умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на  першому занятті. 

 

 Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу ЕСТS

 

 

За шкалою

університету

За національною шкалою

За шкалою

ECTS

Екзамен

Залік

91 – 100

відмінно

зараховано

A(відмінно)

81 – 90

 

добре

B(дуже добре)

71 – 80

C(добре)

66 – 70

 

задовільно

D(задовільно)

60 – 65

E(достатньо)

30 – 59

 

незадовільно

не зараховано

FX(незадовільно – з можливістю повторного складання)

1 – 29

F(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

 

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

    Атестація на здобуття освітнього ступеня магістра філології у НаУКМА провадиться у формі захисту магістерської (дипломної) роботи, що має на меті  комплексну перевірку знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом.

        Атестацію випускників здійснює  Екзаменаційна комісія НаУКМА. Умовою допуску студента до захитсту магістерської (дипломної) роботи є виконання ним  навчального плану в повному обсязі.

За результатами атестації студент  отримує кваліфікацію  магістра філології  та  диплом державного зразка.