Повідомлення

Помилка
 • JUser::_load: не можу завантажити користувача з ID: 45

Освітньо-наукова програма "Публічне управління та адміністрування"

ТИТУЛ ПРОГРАМИ

Повна назва кваліфікації: магістр із публічного управління та адміністрування (Master of Public Administration)

Офіційна назва Програми (спеціалізації), затверджена Вченою радою НаУКМА:

Галузь знань : 28 – Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 – Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти – МАГІСТР

Тип диплома: одиничний

Термін навчання: 1 рік 10 місяців, денна форма навчання, 120.00 кредитів ЄКТС.

Навчальний заклад: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Акредитуюча організація: Міністерство освіти і науки України, Україна

Період акредитації: 2020 р.

 

Рівень:

За Рамкою кваліфікації Європейського простору вищої освіти – кваліфікація другого циклу (120 кредитів)

За національною Рамкою кваліфікації – 8 рівень, другий рівень вищої освіти.

За Законом України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

A. Мета освітньої програми

Мета підготовки магістрів в галузі публічного управління та адміністрування в НаУКМА визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти в цій сфері, яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи та реалізувати їх у практичній діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності.

 

В. Характеристика програми

1. Предметна область (галузь знань): публічне управління та адміністрування.

Основне спрямування програми: другий рівень вищої освіти, магістр за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

2. Основне спрямування програми: загальна вища освіта в області управління та адміністрування.

3.Орієнтація програми: академічна, професійна

4. Особливості програми:

 • програма сконцентрована на опануванні сучасних європейських підходів до публічного адміністрування
 • викладання відбувається за модульною системою;
 • до викладання залучені відомі політики-практики та сучасні реформатори політичної системи та державної служби.
 • широкий перелік вибіркових курсів, для опанування окремих із них потрібне володіння англійською мовою.
 • із метою підвищення рівня підготовки фахівців на магістерській програмі діє практика гостьових лекцій.

5. Дисципліни програми

1.1.1 Ділова англійська мова в професійній діяльності (Business English)

1.1.2 Методи дослідження для суспільного врядування (Research Methods for Public Governance)

 • Методи для суспільного врядування
 • Методологія наукових досліджень

1.1.3 Право у врядуванні (Law to Governance)

 • Конституція й інституційна організація держави та суспільства
 • Верховенство права
 • Нормотворчість та правозастосування

1.1.4 Демократичне врядування (Democratic Governance)

 • Філософія та історія демократичного врядування
 • Економіка для врядування
 • Державні фінанси та бюджетування
 • Цифрова демократія і Е-врядування

1.1.5 Вироблення доказової політики (Evidence-based Policy-making)

 • Процес та процедури політик
 • Аналіз політики

1.1.6 Лідерство у врядуванні (Leadership in Governance)

 • Управління професійним розвитком HRM
 • Запобігання корупції у врядуванні

1.1.7 Політика збалансованого розвитку (Sustainable Development Policy)

 • Творення політики в ЄС та євроінтеграція України
 • Регіональний та місцевий розвиток
 • Сервісна держава та стандарти відносин інституцій з приватними особами

1.1.8 Стратегічне управління (Strategic Public Management)

 • Управління змінами
 • Стратегічне управління

1.2. Курсова робота

1.3. Практика

 • Практика навчально-дослідницька в органі влади України (після семестру)

 2.1. Дисципліни професійної та практичної підготовки

Дисципліни спеціалізації

Аналіз та оцінювання суспільної політики

 • Процедури аналізу стейкхолдерів та середовище вироблення політики
 • Економічні та політичні аспекти аналізу політики
 • Кількісні та якісні методи аналізу політики
 • Порівняльний аналіз процедур вироблення політики в ЄС, США/Канаді й Україні
 • Взаємодія держави, бізнесу та громадянського суспільства в процесі аналізу та оцінювання державної політики
 • Виконавський аудит, моніторинг та оцінювання політики
 • Соціально-психологічні й етичні аспекти аналізу та оцінювання політики
 • Підготовка і презентація результатів аналізу та оцінювання політики

Багаторівневе врядування

 • Політика згуртування та багаторівневе врядування
 • Інституційна взаємодія та багаторівневі ініціативи
 • Стратегії, політики, програми і проекти в багаторівневому врядуванні
 • Стратегічні рішення й інструменти багаторівневого врядування
 • Мережеві структури у врядуванні
 • Цифрове багаторівневе врядування
 • Моніторинг та оцінювання у багаторівневому врядуванні

Людський капітал та соціальна й гуманітарна політика

 • Управління людським розвитком та персоналом
 • Соціальна організація суспільства та соціальна політика
 • Соціальна безпека і соціальні ризики, корпоративна соціальна відповідальність
 • Державно-приватне партнерство та соціальний діалог
 • Розвиток інтелектуального капіталу та формування єдиного гуманітарного простору
 • Політика у сфері етнонаціонального розвитку та державно-конфесійних відносин

Регіональний, місцевий розвиток та управління містом

Політика регіонального розвитку

 • Територіальна організація влади в Україні та державна регіональна політика
 • Механізми та інструменти політики регіонального розвитку
 • Стратегічне планування регіонального розвитку

Місцеве самоврядування та політика розвитку громад

 • Теоретичні та правові засади функціонування та розвитку системи місцевого самоврядування
 • Механізми реалізації права на місцеве самоврядування та децентралізація
 • Місцеві вибори та служба в органах місцевого самоврядування

Управління містом

 • Стратегії міського розвитку та управління міськими територіями
 • Стимулювання економічного зростання та фінансові механізми розвитку міста
 • Конкурентоспроможність, управління соціальними процесами в місті та брендінг міста

Цифрове врядування та інформаційно-комунікативна діяльність

 • Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування
 • Галузеве електронне урядування
 • Реінжиніринг адміністративних процесів в органах державної влади
 • Електронна взаємодія органів влади: електронна установа, електронні послуги
 • Інформаційне право й інформаційно-комунікативна діяльність
 • Стратегічні комунікації та комунікативні технології
 • Кризові комунікації та інформаційні війни
 • Ділова українська мова в професійній діяльності

 

2. 2. Дисицпліни вільного вибору студента

 • Аудит виконання
 • Бенчмаркінг у діяльності державних організацій
 • Гарантування енергетичної безпеки держави
 • Гендер у суспільному врядуванні
 • Глобальне врядування
 • Гостьовий курс - 1
 • Гостьовий курс - 2
 • Гостьовий курс - 3
 • Гостьовий курс - 4
 • Державна служба
 • Експертно-аналітичний консалтинг
 • Етикет та мистецтво публічної поведінки
 • Етичні виміри організаційної культури управлінців
 • Зовнішньополітичні складники належного врядування
 • Інноваційно-інвестиційна та конкурентна політика
 • Комунікації у врядуванні
 • Креативність й етика аналізу політики
 • Макроекономічна політика
 • Міграційна політика
 • Місцеві фінанси та бюджетування
 • Моделювання прийняття й ухвалення владних рішень
 • Монетарна політика
 • Податкова політика
 • Порівняльна суспільна політика
 • Порівняльне виборче право і парламентаризм
 • Потенційна демографія
 • Процедури підготовки та прийняття владних рішень
 • Самоменеджмент в управлінні та врядуванні
 • Служба в місцевому самоврядуванні: HR-менеджмент
 • Соціальна та гуманітарна політика
 • Тайм-менеджмент в управлінні
 • Технології парламентської діяльності
 • Технології критичного мислення

 

С. Здатність до працевлаштування та подальшого зростання

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, робить можливим працевлаштування на значний перелік посад, органах державної влади, місцевого самоврядування України тощо.

Закон України Про державну службу, що набрав чинності з 1 травня 2016 року визначає наступні категорії посад державної служби:

1) категорія «А» (вищий корпус державної служби) – посади:

Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;

керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;

керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників;

голів місцевих державних адміністрацій;

керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

2) категорія «Б» – посади:

керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників;

керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;

заступників голів місцевих державних адміністрацій;

керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;

заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

3) категорія «В» – інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» і «Б».

Випускники магістерської програми мають змогу продовжити навчання у аспірантурі, третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

 

D. Методика викладання

1. Підходи до викладання та навчання:

У програмі використовуються студентоцентроване, проблемно-орієнтоване та орієнтоване на результат навчання, а також самонавчання студентів:

 • студентоцентроване навчання передбачає зосередження зусиль професорсько-викладацького складу на стимулюванні максимальної активності студентів в оволодінні відповідними предметами, розширенні їхньої автономії та посиленні відповідальності;
 • проблемно-орієнтоване навчання має на меті акцентування уваги на проблемних аспектах вивчення відповідних правових явищ і процесів та необхідності пошуку шляхів їх вирішення;
 • навчання, орієнтоване на результати передбачає вироблення у магістрантів навиків самостійного пошуку засобів і способів розв’язання теоретичних і практичних проблем;
 • самонавчання студентів має на меті формування та розвиток у них навиків самостійного пошуку наукових, нормативних та інших джерел, необхідних для підготовки їх магістерських робіт, критичної оцінки цих джерел та формулювання відповідних висновків.

 2. Методи навчання:

 • лекції, мультимедійні заняття, науково-дослідні семінари, самостійна робота, проходження науково-дослідної практики та переддипломної практики в юридичних та інших установах та організаціях.

3. Методи оцінювання:

 • Письмові та усні екзамени, усні та письмові заліки, усні презентації, поточний контроль, захист звітів з науково-дослідної практики та переддипломної практики, захист курсової роботи, попередній захист магістерських робіт на відповідних кафедрах та їх захист перед екзаменаційною комісією. Обов’язкова попередня перевірка на плагіат.

 

E. Програмні компетентності

У результаті навчання за магістерською програмою у студентів формуються такі загальні та професійні компетентності:

 

Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел,
 • проведення досліджень на відповідному рівні
 • Здатність виявляти, визначати та виробляти варіанти вирішення проблем
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 • Здатність до професійного розвитку та навчання
 • Здатність працювати в команді
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня,з експертами з інших видів економічної діяльності
 • Здатність планувати та управляти часом
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології
 • Здатність виконувати професійну діяльність на основі етичних міркувань (мотивів), доброчесності, принципів служіння суспільству
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, протидіяти її дискримінації
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
 • Здатність виявляти, визначати та виробляти варіанти вирішення проблем
 • Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення

 

Професійні компетентності

 • Здатність ідентифікувати поточні суспільно значущі проблеми у відповідній сфері державної політики з урахуванням різних точок зору
 • Здатність ідентифікувати заінтересовані сторони та визначати їх позиції
 • Здатність готувати оптимальні пропозиції щодо формування державної політики, які ґрунтуються на оцінці альтернатив та ризиків
 • Здатність здійснювати процес моніторингу реалізації державної політики, державних програм, стратегій
 • Здатність готувати пропозиції щодо оцінювання результативності та впливу державної політики
 • Здатність працювати з великими обсягами різного виду інформації, виділяти головне
 • Здатність враховувати отримані результати моніторингу та оцінки державної політики, державних програм, стратегій, презентувати та використовувати їх у роботі
 • Здатність аналізувати суспільно значущі проблеми, формувати та обґрунтовувати пропозиції щодо необхідності нормативно-правового
 • забезпечення реалізації державної політики в межах повноважень
 • Здатність супроводжувати процес розроблення, узгодження проектів актів законодавства
 • Здатність здійснювати фахову та інші види експертиз, оцінку впливу проектів актів законодавства
 • Здатність готувати пропозиції щодо визначення заінтересованих сторін, їх залучення до процесу формування та реалізації державної політики
 • Здатність здійснювати ефективну комунікацію з іншими структурними підрозділами апарату державного органу
 • Здатність організовувати та брати участь у проведенні консультацій з громадськістю в процесі вироблення та реалізації державної політики в межах повноважень
 • Здатність розробляти пропозиції щодо формування стратегічних цілей та пріоритетів діяльності державного органу
 • Здатність проводити аналіз та готувати необхідну інформацію для розроблення стратегічних документів (стратегій, стратегічних планів тощо)
 • Здатність взаємодіяти з іншими структурними підрозділами апарату центрального органу виконавчої влади з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями
 • Здатність аналізувати проекти документів на відповідність цілям та пріоритетам, визначеним стратегічними та програмними документами, міжнародним зобов’язанням України
 • Здатність готувати пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги, оцінки реалізації та результативності програм (проектів) міжнародної технічної допомоги
 • Здатність здійснювати оцінку реалізації та результативності програм (проектів) міжнародної технічної допомоги
 • Здатність оцінювати та розуміти стан відповідної сфери, ідентифікувати поточні суспільно значущі проблеми у відповідній сфері державної політики з урахуванням різних точок зору
 • Здатність готувати оформлені, цілісні пропозиції щодо формування державної політики, які ґрунтуються на оцінюванні альтернатив та ризиків
 • Здатність організовувати та здійснювати процес моніторингу реалізації державної політики, державних програм, стратегій
 • Здатність забезпечувати процес оцінювання результативності та впливу державної політики
 • Здатність представляти (презентувати) та використовувати отримані результати моніторингу та оцінки державної політики, державних програм, стратегій
 • Здатність аналізувати суспільно значущі проблеми, формувати та обґрунтовувати пропозиції щодо необхідності нормативно-правового забезпечення реалізації державної політики в межах повноважень
 • Здатність забезпечувати супровід процесу розроблення, узгодження проектів актів законодавства
 • Здатність планувати та організовувати роботу відділу, управління, експертної групи директорату (генерального департаменту)
 • Здатність ефективно використовувати сучасні методи та інструменти управління персоналом
 • Здатність розробляти та управляти проектами
 • Здатність визначати заінтересовані сторони та готувати пропозиції щодо їх залучення до процесу формування та реалізації державної політики
 • Здатність планувати та організовувати консультації з громадськістю в процесі вироблення та реалізації державної політики в межах повноважень
 • Здатність до підготовки стратегічних документів (стратегій, стратегічних планів тощо)
 • Здатність координувати роботу інших структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями
 • Здатність ідентифікувати потреби та готувати пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги та оцінки реалізації та результативності програм (проектів) міжнародної технічної допомоги
 • Здатність здійснювати ефективну комунікацію з установами, організаціями, що надають міжнародну технічну допомогу
 • Здатність оцінювати та розуміти стан відповідної сфери державної політики, ідентифікувати поточні суспільно значущі проблеми у відповідній сфері з урахуванням різних точок зору
 • Здатність ухвалювати рішення, що ґрунтуються на оцінці альтернатив та ризиків
 • Здатність планувати процес моніторингу реалізації державної політики, державних програм, стратегій та управляти ним
 • Здатність планувати (розробляти технічне завдання, проект тощо) здійснення оцінювання результативності, впливу державної політики та управляти процесом оцінювання
 • Здатність аналізувати суспільно значущі проблеми, формувати та обґрунтовувати позиції щодо необхідності нормативно-правового забезпечення реалізації державної політики в межах повноважень
 • Здатність організувати процес розроблення, узгодження проектів актів законодавства
 • Здатність планувати та організовувати роботу відділу, управління, директорату (генерального департаменту)
 • Здатність визначати та залучати заінтересовані сторони до процесу формування та реалізації державної політики
 • Здатність планувати та організовувати консультації з громадськістю в процесі вироблення та реалізації державної політики в межах повноважень
 • Здатність організовувати і забезпечувати процес стратегічного планування діяльності державного органу
 • Здатність управляти змінами
 • Здатність визначати стратегію
 • Здатність забезпечувати планування та координацію роботи інших структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями
 • Здатність ідентифікувати та використовувати можливості для залучення міжнародної технічної допомоги, узгоджуючи із відповідними національними стратегіями та державними програмами
 • Здатність планувати та здійснювати оцінку реалізації та результативності програм (проектів) міжнародної технічної допомоги
 • Здатність ідентифікувати потреби та готувати відповідні пропозиції для залучення міжнародної технічної допомоги

 

Керівник програми

Тертичка Валерій Володимирович, завідувач кафедри суспільного врядування, доктор наук з державного управління, професор.