Повідомлення

Факультет правничих наук

Освітньо-наукова програма "Публічне управління та адміністрування"

Кваліфікація, що присвоюється  

Магістр публічного управління та адміністрування

Освітній ступінь

Магістр 

Вимоги до зарахування 

Вступні випробування: мотиваційна презентація; тестування з  англійської мови.

Вимоги і положення до кваліфікації

Освітній ступінь бакалавр, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», підтверджений документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.

Профіль програми

Приєднуйтесь до моделювання майбутнього України!

Києво-Могилянська школа публічного адміністрування створена тими й для тих, кого об’єднує спільне бажання впорядкувати Україну, зробивши її привабливою для українців та цікавою світові. Це середовище формування лідерів для політичної діяльності та публічної служби в Україні. Лідерів, спроможних генерувати ідеї та брати відповідальність за подолання викликів, які постають перед нашою країною.

Сучасна культура публічного адміністрування сформувалася на працях десятків мислителів і на кількасотрічній практиці багатьох країн світу. Попри складнощі з проходженням демократичних процесів в Україні, попри конфлікти, що виникають на різних рівнях публічної влади, публічні службовці мають бути спроможними ефективно діяти, дбаючи про інтереси громадян та забезпечуючи повагу до їх гідності. Лише за таких умов наші політики та державні службовці зможуть долучити Україну до європейської спільноти.

Києво-Могилянська школа публічного адміністрування – це поєднання університетських традицій Києво-Могилянської Академії та інноваційних підходів до опанування публічного адміністрування. Вони запропоновані провідними українськими фахівцями та засновані на сучасному розумінні демократичного урядування. А також спиратимуться на освітній та професійний досвід наших слухачів.

Унікальність програми

Магістерська програма Школи публічного адміністрування покликана стати середовищем, що готує кадри для органів державної влади та місцевого самоврядування, які потребують негайного реформування. Саме тому вона призначена для зрілих особистостей, які вже мають певний досвід роботи у публічній сфері, громадських організаціях чи бізнесі. Ми пропонуємо не стандартне навчання, а можливість ефективно провести час у спілкуванні з однодумцями – освіченими, ініціативними людьми, яким не байдуже майбутнє України.

Головне завдання викладачів Школи полягає у тому, щоб, спираючись на міцний фундамент теорії, постійно спонукати учасників програми до дискусії, живого обміну думками й досвідом.

Навчальний план магістерської програми складений відповідно до вимог Державного стандарту вищої освіти України, а також з урахуванням підходів до викладання відповідних теоретичних та практичних дисциплін у таких демократичних країнах, як, насамперед, Великобританія, Німеччина, США і Канада.

 

Загальний обсяг навчальної програми складає 120 кредитів ЄКТС, зокрема: нормативні навчальні дисципліни та практика – 65 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни та практика – 32 кредита, написання магістерської роботи на здобуття ступеня магістра – 24 кредита.

Ключові результати навчання

1. Знання з фахової царини:

 • розуміння філософських засад демократичного врядування;
 • розуміння інституційної організації держави та суспільства;
 • розуміння основ макроекономіки та економічної політики;
 • розуміння засад політичного процесу;
 • розуміння основ вироблення політики та прийняття рішень;
 • розуміння засад публічної служби і управління персоналом;
 • розуміння значення інформації та інформаційних технологій у публічному врядуванні;
 • розуміння природи публічних фінансів, засад бюджетування та фінансового менеджменту;
 • розуміння засад стратегічного управління в публічних організаціях;
 • розуміння засад належного врядування у відносинах публічної адміністрації з громадянами;
 • розуміння зовнішньополітичних аспектів вироблення політики;
 • розуміння зовнішньоекономічних аспектів публічного адміністрування;
 • розуміння європейських стандартів публічного адміністрування та засад євроінтеграції;
 • розуміння значення та засад публічних комунікацій і взаємодії з громадськістю;
 • розуміння значення і засад судового контролю за публічною адміністрацією;
 • розуміння засад правозастосування, нормотворення та юридичної техніки;
 • розуміння засад місцевого та регіонального розвитку.

2. Когнітивні уміння та навички з фахової царини:

 • уміння досліджувати та аналізувати нормативно-правові акти, статистичну та фінансову інформацію публічного характеру;
 • уміння критично оцінювати та прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища;
 • уміння аналізувати та прогнозувати вплив діяльності публічної адміністрації на суспільство;
 • уміння приймати та формулювати публічно-адміністративні рішення;
 • здатність передбачити виклики та нести відповідальність за прийняті рішення.

3. Практичні навички з фахової царини:

 • навички сприйняття та побудови економічних моделей;
 • навички підготовки проектів політичних рішень;
 • навички управління персоналом;
 • навички застосовування інформаційних технологій для потреб публічного адміністрування;
 • навички бюджетування та фінансового менеджменту;
 • навички стратегічного управління;
 • навички публічних комунікацій і взаємодії з громадськістю;
 • навички представництва інтересів держави у суді;
 • навички правозастосування, нормотворення та юридичної техніки.

4. Загальні уміння та навички:

 • уміння готувати та проводити публічні виступи в аудиторіях різного типу;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою;
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресовими ситуаціями;
 • уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

Професійні профілі випускників

Випускники магістерської програми «Публічне управління та адміністрування» володітимуть знаннями та навичками, необхідними для роботи передовсім на посадах керівників середньої та вищої ланки в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських та політичних організаціях.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Публічне адміністрування» може продовжити навчання в університеті на третьому (освітньо-науковому) рівніі вищої освіти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску (закінчення навчання)  

Нормативною формою атестації у рамках програми «Публічне управління та адміністрування» є захист магістерської роботи для присвоєння  ступеня магістра (24 кредита). Необхідною передумовою для допуску до захисту магістерської роботи має бути успішне опанування навчальної програми маґістеріуму (обсяг – 96 кредитів). До захисту магістерська робота подається з відгуками наукового керівника та одного рецензента.

Форма навчання 

Денна (модульна).

Керівник програми  

Микола Іванович Козюбра, завідувач кафедри загальнотеоретичних і державно-правових наук, доктор юридичних наук, професор.

Фахова група

Коліушко Ігор Борисович – директор Києво-Могилянської школи публічного адміністрування, старший викладач кафедри державно-правових наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», голова правління Центру політико-правових реформ;

Сироїд Оксана Іванівна – LL.M., заступник директора Києво-Могилянської школи публічного адміністрування, старший викладач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», директор Української Правничої Фундації.