Повідомлення

Факультет правничих наук

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

 

Освітньо-наукова програма "Суспільна політика і врядування"

Освітньо-наукова програма "Комунікації в демократичному врядуванні"

 

Кваліфікація, що присвоюється  

Магістр публічного управління та адміністрування

 

Освітній ступінь

Магістр 

 

Вимоги до зарахування 

Вступні випробування відповідно до вимог МОН

 

Вимоги і положення до кваліфікації

Освітній ступінь бакалавр, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», підтверджений документом державного зразка, що виданий вищим закладом освіти III-IV рівня акредитації.

 

Профіль програми

Приєднуйтесь до творення України!

Києво-Могилянська школа врядування створена тими й для тих, кого об’єднує спільне бажання врядувати Україну, зробити її привабливою для українців та світові. Це – середовище формування лідерів для політичної діяльності, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні – лідерів, які спроможні генерувати ідеї та брати відповідальність за подолання викликів, що постають перед  країною.

Культура суспільного врядування сформувалася на працях десятків мислителів і на кількасотрічній практиці багатьох країн світу. Попри складнощі з проходженням демократичних процесів в Україні, попри конфлікти, що виникають на різних рівнях державної влади, державні службовці та службовці в  органах місцевого самоврядування мають бути спроможними ефективно діяти, дбати про інтереси громадян, поважати погляди всіх людей, прислуховуватись до порад фахівців у тій чи іншій сферах.

Києво-Могилянська школа врядування – це поєднання вікових традицій Університету «Києво-Могилянської Академія» та інноваційних підходів до опанування вмінь та навичок, що запропоновані провідними українськими фахівцями та засновані на  розумінні демократичного урядування.

 

Унікальність програми

Магістерська програма Києво-Могилянська школа врядування  покликана стати середовищем, що готує кваліфіковані кадри для органів державної влади та місцевого самоврядування, які потребують негайного реформування. Саме тому вона призначена для свідомих цілеспрямованих особистостей, які мають певний досвід роботи у суспільній сфері, громадських організаціях чи бізнесі. Ми пропонуємо можливість ефективного опанування знаннями у колі однодумців – освіченими, ініціативними людьми, яким не байдуже майбутнє України.

Головне завдання викладачів Школи врядування полягає у поєднанні міцного фундаменту теорії, постійного спонукання студентів програми до дискусії, обміну думками, досвідом, роботи в команді.

Навчальний план магістерської програми складений відповідно до вимог Державного стандарту вищої освіти України, а також з урахуванням підходів до викладання відповідних теоретичних та практичних дисциплін у демократичних країнах – лідерів освіти в світі – Великобританії, Німеччині, США та Канаді.

 

Загальний обсяг навчальної програми складає 120 кредитів ЄКТС, зокрема: нормативні навчальні дисципліни та практика – 64 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни та практика – 32 кредита, написання магістерської роботи на здобуття ступеня магістра – 24 кредита.

 

Ключові результати навчання

1. Знання з фахової царини:

розуміння

-          філософських засад демократичного врядування;

-          інституційної організації держави та суспільства;

-          базових засад економічної політики;

-          засад політичного процесу;

-          основ вироблення політики та прийняття рішень;

-          засад державної служби та управління персоналом;

-          значення інформації та інформаційних технологій у суспільному врядуванні;

-          природи публічних фінансів, засад бюджетування та фінансового менеджменту;

-          засад стратегічного управління в установах/організаціях;

-          засад належного врядування у відносинах публічної адміністрації з громадянами;

-          зовнішньополітичних аспектів вироблення політики;

-          зовнішньоекономічних аспектів публічного адміністрування;

-          європейських стандартів врядування та засад євроінтеграції;

-          гендерної рівності у врядуванні;

-          засад публічних комунікацій і взаємодії з громадськістю;

-          засад правозастосування, нормотворення та юридичної техніки;

-          засад місцевого та регіонального розвитку.

 

2. Когнітивні уміння та навички з фахової царини:

-           уміння досліджувати та аналізувати нормативно-правові акти, статистичну та фінансову інформацію публічного характеру;

-           уміння моніторити, критично оцінювати та прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища;

-           уміння аналізувати та прогнозувати вплив діяльності органу влади на суспільство;

-           уміння приймати та формулювати ефективні адміністративні рішення;

-           здатність передбачити виклики та нести відповідальність за прийняті рішення.

 

3. Практичні навички з фахової царини:

-          сприйняття та побудови економічних моделей;

-          підготовки проектів політичних рішень;

-          управління персоналом;

-          лідерства та управління змінами;

-          застосовування інформаційних технологій для потреб публічного адміністрування;

-          бюджетування та фінансового менеджменту;

-          стратегічного управління;

-          публічних комунікацій і взаємодії з громадськістю;

-          правозастосування, нормотворення та юридичної техніки.

 

4. Загальні уміння та навички:

-           уміння готувати та проводити публічні виступи в аудиторіях різного типу;

-           уміння професійно застосовувати цифрові технології;

-           здатність застосовувати набуті знання на практиці;

-           здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;

-           навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами;

-           навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресовими ситуаціями;

-           уміння організувати власну діяльність, визначати цілі, ефективно управляти, досягати головної мети.

 

Професійні профілі випускників

Випускники магістерської програми «Публічне управління та адміністрування» володітимуть знаннями та навичками, необхідними для роботи передовсім на посадах керівників середньої та вищої ланки в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських та політичних організаціях.

 

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Публічне адміністрування» може продовжити навчання в університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

 

Вимоги до випуску (закінчення навчання)  

Нормативною формою атестації у рамках програми «Публічне управління та адміністрування» є захист магістерської роботи для присвоєння  ступеня магістра (24 кредита). Необхідною передумовою для допуску до захисту магістерської роботи має бути успішне опанування навчальної програми маґістеріуму (обсяг – 96 кредитів). До захисту магістерська робота подається з відгуками наукового керівника та одного рецензента.

 

Форма навчання 

Денна (модульна).

 

Керівник програми  

Тертичка Валерій Володимирович, завідувач кафедри суспільного врядування, доктор наук з державного управління, професор.