Повідомлення

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Освітньо-наукова програма  "Менеджмент в охороні здоров'я"

Освітньо-наукова програма «Стратегічне управління»

Освітньо-наукова програма «Managment in Healthcare»

 

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр менеджменту в охороні здоров'я 

Освітній ступінь


Магістр  

Спеціальні вимоги до зарахування


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає.

Профіль програми


У системі органів державного управління та закладів охорони здоров’я є чимало посад, де могли б працювати випускники Школи охорони здоров`я. Вони є потенційними працівниками структур і підрозділів центральних та місцевих органів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, Державного департаменту з нагляду за охороною праці, Міністерства праці та соціальної політики, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації, обласних, районних та міських центрах здоров’я, громадських організаціях, що працюють у сфері громадського здоров’я.

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальнідисципліни та практика – 62 кредита, вибіркові навчальні дисципліни та практика – 35 кредитів; державна атестація – 23 кредити.

Ключові результати навчання


1. Знання з предметної області

 • системний аналіз діяльності організації;
 • розроблення стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення конкурентоспроможності;
 • планування та прогнозування діяльності організації (підрозділу);
 • планування потреби у ресурсах;
 • розроблення нововведень;
 • прогнозування динаміки попиту;
 • формування оптимального асортименту продукції;
 • планування особистої роботи;
 • організація та раціоналізація робочих місць;
 • організація процесів управління;
 • організація антикризового управління;
 • організація ділових контактів підприємництва.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність критично оцінювати та прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища;
 • здатність враховувати соціальні аспекти впливу ділової активності на працівників, споживачів, місцеві спільноти, суспільство;
 • здатність нести персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї організації.

3. Практичні навички з предметної області

 • уміння створювати та підтримувати соціальну мережу ділових та особистісних контактів;
 • уміння створювати власний імідж та удосконалювати його складові;
 • уміння вести конструктивні переговори та ділові бесіди;
 • уміння добирати та використовувати психолого-педагогічні технології у професійній сфері.

4. Загальні уміння та навички

 • уміння спілкуватися державною та принаймні однією з іноземних мов;
 • уміння готувати та проводити публічні виступи в аудиторіях різного типу;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та як мінімум однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресами;
 • уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності магістра менеджменту в охороні здоров'я є конкретні засоби та інструменти управління діяльністю організації, стратегічне планування організаційної діяльності установи.

Доступ до подальшого навчання

Магістр менеджменту в охороні здоров'я може продовжити навчання в університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів та успішний захист магістерської  роботи.

Форма навчання


Денна

Керівник програми


Степурко Тетяна, доктор філософії в галузі управління в охороні здоровя