Повідомлення

Освітньо-наукова програма «Стратегічне управління»

галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» /

07 «Management and Administration»

 

спеціальність – 073 «Менеджмент» / 073 «Management»

освітньо-наукова програма «Стратегічне управління» /

«Strategic management»

 

 

Кваліфікація

магістр менеджменту / Master of Management

Загальна інформація

Вищий навчальний заклад та структурний підрозділ

Національний університет «Києво-Могилянська академія», кафедра менеджменту організацій

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Другий ступінь вищої освіти,

маґістр менеджменту

Офіційна назва освітньої програми

Стратегічне управління

Тип диплома та обсяг програми

Диплом маґістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС

Термін навчання: 1 рік 10 місяців; 1 рік 6 місяців для денної форми навчання

Акредитуюча організація

Міністерство освіти та науки України

Наявність акредитації

 

Цикл/рівень програми

 • Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – другий цикл,
 • Національна Рамка кваліфікацій – 8 рівень,
 • Закон України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень
 • ЕQF-LLL – 7 рівень

Мова(и) викладання

 • Українська
 • Англійська

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

 

 

А.

Мета освітньої програми

 

Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей. Вироблення спроможності  приймати стратегічні управлінські рішення, системно мислити, застосовувати моделі та принципи для розбудови на стратегічному рівні компаній, установ будь-якої форми власності, комерційних та некомерційних організацій як цілісної стратегічної системи.

 

В.

Характеристика програми

 1. 1.      

Предметна область

Зміст спеціальної професійної підготовки маґістрів зі Стратегічного менеджменту зумовлений необхідністю здобуття знань, напрацювання спроможностей (умінь та навичок), які можуть забезпечити рівень фахівця, здатного ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері стратегічного управління організаціями, компаніями на засадах оволодіння системою компетентностей.

Набуття відповідної спеціальності передбачає здатність стратегічно управляти компаніями, підприємствами різних форм власності та організаційно-правових форм, а також створення та розвитку власного підприємства.

 1. 2.      

Основне спрямування програми «Стратегічне управління»

В основі підготовки маґістра зі «Стратегічного управління» лежать такі концепції:

 • Стратегічне мислення, формування стратегічних рішень з метою їх втілення;
 • Формування відповідальних лідерів для ефективного управління бізнесом;
  • Орієнтація на інтегрований підхід до розбудови стратегічної архітектури компанії, включаючи стратегічну ідею, стратегію, бізнес-модель, управління змінами, що забезпечує створення та діяльність конкурентоспроможних компаній  в глобальному діловому середовищі;
  • Орієнтація на системну логіку роботи з компаніями та партнерськими організаціями, які формують екосистеми та кластери.
  • Інноваційні концепції та системи менеджменту;
  • Методологія науково-прикладних досліджень.
 1. 3.      

Орієнтація програми

Професійна, прикладна, наукова.

 1. 4.      

Особливості та відмінності

 • Використання в навчальному процесі ділових ігор, кейсів, професійно-ситуаційного моделювання виїзних модулів;
 • Запровадження системи ефективної мотивації творчої співпраці всіх учасників навчального процесу;
 • Залучення студентів до викладацької діяльності.

 

С.

здатність до Працевлаштування та подальшого навчання

 1. 1.      

Здатність до працевлаштування

 • Маґістр зі стратегічного управління підготовлений до виконання професійних функцій за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010), затвердженим наказом Держстандарту України від 28.07.2010 № 327:
 • Керівники підприємств, установ та організацій: 12.
 • Керівники виробничих та інших основних підрозділів: 122.
 • Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів: 14.
 1. 2.      

Подальше навчання 

 • Докторські програми PhD
 • Міждисциплінарні програми

 

D

методика викладання

 1. 1.      

Підходи до викладання та навчання

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, на виїзних модулях, самонавчання на основі конспектів, підручників та іншої рекомендованої літератури, навчальних мультимедійних матеріалів, консультації з викладачами, підготовка магістерської роботи.

 1. 2.      

Методи оцінювання

Письмові та усні екзамени, есе, презентації, проміжні контрольні роботи, проектна робота, захист маґістерської роботи.

Перевірка та оцінювання знань студентів у НаУКМА здійснюється за рейтинговою (100-бальною) системою. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються паралельно за національною шкалою та шкалою ЄКТС.

 

Е.

Програмні компетентності

 1. 1.      

Загальні

 • Аналіз та синтез. Здатність до системного аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
 • Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до нових знань та компетентностей та їх застосування у професійній діяльності та повсякденному житті.
 • Вироблені лідерські якості для формування команди та вирішення управлінських завдань.
 • Робота в команді. Здатність до роботи в команді лідерів, навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог планування та управління часом.
 • Комунікаційні навички. Здатність до ефективного  комунікування та до представлення необхідної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.
 • Вміння виявляти, формулювати та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
 • Навички пояснення. Вміння доступно донести інформацію та знання нефахівцям, навички викладання. Етичні установки. Дотримання етичних принципів з погляду професійної та загальносуспільної доброчесності.
 1. 2.      

Фахові

Дослідницькі навички.

 • Уміння постійно навчатися, сприймати, творчо переосмислювати здобуті знання та інтегрування їх у дію.
 • Здатність формулювати нові гіпотези, вибирати нові напрями і методи для їх розв’язку.
 • Здатність орієнтуватися поза межами вибраної спеціальності.

Наставницькі та лідерські навички.

 • Розуміння психологічних аспектів для формування команди та персональної самоідентифікації лідера.
 • Здатність бути наставником, подавати приклад професійної майстерності та моральної поведінки.

Професійні навички

 • Наявність глибоких обґрунтованих знань у галузі управління та адміністрування, детальне розуміння економічних процесів як у цілому, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання зокрема.
 • Вміння організувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища в діяльності компанії та превентивного реагування на зміни його стану.
 • Вміння організовувати та проводити на високому рівні роботи з удосконалення структури управління організацією/компанією.
 • Встановлювати критерії, за якими організація визначає подальші напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та плани;
 • Знання сучасного стану, засад і принципів управління та адміністрування на міжнародному, міждержавному, державному та регіональному рівнях, а також окремих суб’єктів господарювання.
 • Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі управління та адміністрування з використанням засад сталого розвитку.
 • Реалізація проектів з можливими власними дослідженнями для створення нових цілісних знань і розв’язання важливих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем, пов’язаних зі стратегічним управлінням.
 • Здатність до ініціювання інноваційних комплексних соціально-економічних проектів, лідерства та повної автономності під час їх реалізації.
 • Соціальна відповідальність з результативним прийняттям стратегічних рішень, пов’язаних з управлінням та адмініструванням.
 • Здатність до самовдосконалення у професійній сфері протягом життя, відповідальність за організацію навчання співробітників та науково-прикладних досліджень у галузі менеджменту.

Навички викладання.

 • Здатність ефективно використовувати сучасні теорії в області викладання. Застосування спеціалізованих знань.
 • Спроможність аналізувати та обирати найдоцільніші шляхи для викладання, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції.
 • Здатність до самовдосконалення, адаптації та реагування на складні ситуації, креативність.

 

F

Програмні результати навчання

 

 • Розвивати потенціал лідера, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик.
 • Здійснювати самоменеджмент, встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.
 • Оцінювати й обирати оптимальні рішення для сполучення форм постійного підвищення власної кваліфікації.
  • Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі менеджменту та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності.
  • Інтегрувати існуючі методики та методи досліджень та адаптувати їх для розв’язання наукових завдань при проведенні дисертаційних досліджень.
  • Володіти знаннями щодо основних структурних форм організації, моделей менеджменту, процесів прийняття рішень і їх вплив на систему управління.
  • Застосовувати законодавчі акти, що регулюють економічну політику на міжнародному, міждержавному, державному та регіональному рівнях.
  • Застосовувати заходи самоконтролю та саморегуляції, розвитку вольових якостей особистості.
   • Дотримуючись норм сучасної української літературної мови, складати професійні тексти та документи.
   • У виробничих умовах за допомогою відповідних методів вербального спілкування готувати публічні виступи, застосовувати адекватні форми ведення дискусії.
   • Проводити на державному та регіональному рівнях оцінку та аналіз існуючих економічних проблем.
   • Обговорювати проблеми загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру для досягнення порозуміння зі співрозмовниками.
   • Вести ділове листування, застосовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання.
   • Виконувати аналітичне опрацювання  іншомовних джерел для одержання інформації, потрібної для розв’язання певних завдань професійно-виробничої діяльності.
   • Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо питань стратегічного менеджменту.
   • Доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні наукові знання та результати досліджень до професійної та непрофесійної спільноти.
   • Знаходити оригінальні інноваційні рішення, спрямовані на розв’язання конкретної соціально-економічної проблеми в галузі управління.
   • За негативного результату діяльності знаходити помилки в структурі логічних операцій
   • Прогнозувати оптимальні витрати на виробництві та максимальні прибутки за короткотерміновий та довготерміновий періоди.
   • Визначати ціну та обсяг виробництва за умов конкуренції.
   • На основі аналізу наявних споживчих благ, використовуючи класифікаційні ознаки, класифікувати та визначати потреби суспільства
   • На основі аналізу наявних економічних та природних ресурсів, застосовуючи моделі альтернативних витрат, за допомогою зіставлення та порівняння визначати альтернативні варіанти використання економічних ресурсів.
   • За результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України,  використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою зіставлення та порівняння, приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці.
   • Використовувати положення цивільного права для регулювання майнових відносин та трудових відносин на виробництві.
   • Використовувати основні положення законодавства з охорони праці, цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій та екологічного права.
   • Використовувати основні положення законодавства України з інтелектуальної власності.
   • Використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась Україна.
   • Організовувати та контролювати власну поведінку для забезпечення гармонійних стосунків з учасниками спільної діяльності.
   • Коригувати цілі діяльності та її структуру для підвищення безпеки та ефективності діяльності.
   • Визначати адекватність застосовуваних технологій, обраних методів, форм, засобів досягнення мети.
   • Визначати зовнішні та внутрішні чинники, що сприяють або суперечать досягненню мети заходів.