Повідомлення

Освітньо-наукова програма «Антикорупційні студії»

ТИТУЛ ПРОГРАМИ

Повна назва кваліфікації: магістр політології

 

Офіційна назва Програми (спеціалізації), затверджена Вченою радою НаУКМА:

Галузь знань : 05 – Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 052 – Політологія

Освітньо-наукова програма: Антикорупційні студії

Рівень вищої освіти – МАГІСТР

 

 

Тип диплома: одиничний

 

Термін навчання: 1 рік 10 місяців, денна форма навчання, 120.00 кредитів ЄКТС.

 

Навчальний заклад: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

Акредитуюча організація: Міністерство освіти і науки України, Україна

 

Рівень:

За Рамкою кваліфікації Європейського простору вищої освіти – кваліфікація другого циклу (120 кредитів)

За національною Рамкою кваліфікації – 7 рівень, другий рівень вищої освіти.

За Законом України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

 

 

 

 

 


A. Мета освітньої програми

           Освітньо-наукова програма є нормативним документом Національного університету «Києво-Могилянська академія», у якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки магістра галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 052 Політологія.

 

В. Характеристика програми

1. Предметна область (галузь знань): Соціальні та поведінкові науки.

Основне спрямування програми: другий рівень вищої освіти, магістр за спеціальністю 052 Політологія.

2. Основне спрямування програми: загальна вища освіта в області соціальних та поведінкових наук.

3.Орієнтація програми: академічна, професійна

4. Особливості програми:

- програма є міждисциплінарною, що спрямована на здобуття навичок та вміння застосовувати знання у сфері політичної науки, права, економіки та соціології, а також зосереджена на опануванні сучасних методологічних підходів до дослідження політичних аспектів антикорупційної діяльності;

- викладання відбувається за модульною системою, послідовність та взаємопов’язаність курсів дозволяє здобути системні знання;

- до викладання залучені українські та закордонні науковці і практики у сфері антикорупційної діяльності; також відбуваються гостьові лекції відомих політиків та громадських діячів;

- вибіркові курси, у тому числі англомовні, дозволяють поглибити знання з політології, права, економіки, методології суспільних наук, а також спеціалізуватися в певній галузі.

 

С. Здатність до працевлаштування та подальшого зростання

Навчання на освітньо-науковій програмі “Антикорупційні студії” в межах спеціальності 052 “Політологія” сприяє підготовці до обіймання низки посад. Зокрема маґістр зі спеціальності 052 “Політологія”, після опанування освітньо-наукової програми “Антикорупційні студії” підготовлений до виконання професійних функцій за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженим наказом Держстандарту України від 28.07.2010 № 327:

 • Фахівці в сфері виявлення та запобігання корупції в сфері публічних закупівель;
 • Аналітики та експерти аналітичних центрів;
 • Наукові співробітники науково-дослідних установ;
 • Консультанти, менеджери міжнародних урядових та неурядових організацій в програмах та місіях спрямованих на розбудову доброчесності, прозорості та підзвітності у державному управлінні;
 • Фахівці в сфері комплаєнс-політики;
 • Комплаєнс-офіцери в приватних українських та міжнародних компаніях;
 • Працівники секретаріатів комітетів Верховної Ради України;
 • Працівники державного управління у сфері запобігання та протидії корупції;
 • Працівники моніторингових місій з питань впровадження антикорупційних реформ;
 • Аналітики та експерти громадських організацій у сфері запобігання та протидії корупції;
 • Менеджери громадських організацій у сфері запобігання та протидії корупції;
 • Консультанти з питань розробки та впровадження антикорупційних реформ;
 • Фахівці у сфері розробки антикорупційних програм;
 • Фахівці в сфері виявлення конфлікту інтересів та проведення антикорупційних експертиз;
 • Працівники НАЗК, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Можливим є продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» (редакція від 13.03.2016 р.) і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

 

D. Методика викладання

У навчальному процесі використовуються поєднані між собою підходи, методи та технології навчання, а саме: лекційні заняття, семінарські заняття, колоквіуми, рольові ігри, проблемно-орієнтоване навчання, комбіновані методи навчання.

Для перевірки знань пропонується написання творчих та контрольних робіт, виступи із презентаціями, проводяться усні або письмові іспити, використовуються дистанційні форми перевірки знань. В межах навчання передбачено проходження науково-дослідної практики. Обов’язковою умовою здобуття освіти є захист дипломних робіт.

 

E. Програмні компетентності

Завдяки опануванню сукупністю дисциплін, які пропонуються слухачам в рамках освітньо-наукової програми “Антикорупційні студії” обсягом 120 кредитів ЄКТС, студенти зможуть набути компетентності, необхідні для провадження професійної практичної, дослідницької та викладацької діяльності.


Основні компетентності:

 • Спроможність системно аналізувати причини вищої політичної, адміністративної та побутової корупції;
 • Знання міжнародних стандартів та національного антикорупційного законодавства;
 • Здатність розробляти дієві антикорупційні інструменти;
 • Спроможність здійснювати порівняльний аналіз, застосовувати метод “case study”;
 • Вміння аналізувати та обирати кращі практики подолання корупції з досвіду інших країн;
 • Спроможність розробити методологічний та концептуальний інструментарій (analytical tool box) досліджень та моніторингу корупції в різних суспільних сферах;
 • Здатність розробити альтернативну теорію та альтернативні підходи до вивчення та розуміння корупції;
 • Здатність вдосконалювати існуючи антикорупційні інструменти;
 • Вміння організовувати та проводити моніторинги у цій сфері;
 • Вміння створювати антикорупційні програми;
 • Вміння виявляти конфлікт інтересів;
 • Здатність до проведення антикорупційної експертизи;
 • Виявлення корупційних ризиків та правопорушень;
 • Пошук інформації в базах даних;
 • Підготовлення антикорупційної стратегії;
 • Підготовлення законопроектів та інших нормативно-правових актів в сфері антикорупційної політики;
 • Вміння організації та проведення адвокаційних кампаній;
 • Підготовка аналітичних документів;
 • Розслідування корупційних правопорушень;
 • Комунікаційні навички;
 • Спроможність розробляти альтернативні підходи до подолання корупції;
 • Розробка дизайну власного наукового дослідження, написання аналітичної статті у сфері протидії корупції;
 • Підготовлення та презентація прикладного дослідження у формі дієвого аналітичного документу у галузі державної політики;
 • Спроможність знаходити сильні та слабкі сторони окремих наукових підходів та методів;
 • Здатність  конструктивно критикувати теорії та методи, а також сприймати критику і відповідати на неї;
 • Консультування щодо розробки та впровадження антикорупційної політики;
 • Викриття та попередження корупції під час публічних  закупівель;
 • Організація та проведення журналістських розслідувань;
 • Спроможність адаптувати внутрішні політики, процедури компанії на відповідність антикорупційному законодавству України та антикорупційним стандартам інших країн;
 • Організація та проведення внутрішнього розслідування фактів корупції в компанії;
 • Розуміння принципів та стандартів академічної доброчесності.

 

F. Програмні результати навчання

 

Магістр зі спеціальності 052 Політологія є підготовленим для роботи в підрозділах органів державного управління та місцевого самоврядування, в засобах масової інформації, в громадських (у тому числі міжнародних) та політичних організаціях, наукових установах, експертних та аналітичних інституціях. Результати навчання на програмі ”Антикорупційні студії” стосуються здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей. 

Після виконання студентами навчального плану в повному обсязі  Екзаменаційна комісія НаУКМА здійснює атестацію випускників. Голова Екзаменаційної комісії (ЕК) призначається зі складу провідних спеціалістів, який/яка не працює в НаУКМА, та затверджується Міністерством освіти та науки України. До захисту магістерської роботи допускаються студенти, які успішно виконали навчальну програму.

Випускник захищає магістерську роботу перед Екзаменаційною комісією. Магістерська робота  має бути свідченням належної теоретичної та практичної підготовки фахівця, його здатності до наукового пошуку, володіння стандартами оформлення наукових робіт. За результатами атестації студентові присвоюється кваліфікація магістра та видається диплом встановленого зразка.