• Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Силенка Іллі Володимировича «Марковська Ідеальна Рівновага у грі видобутку ресурсів зі степеневими перевагами агентів»
Детальніше...
Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Детальніше...
Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

doc hub

Освітньо - наукова програма PhD "Теорія, історія літератури та компаративістика"

Освітньо-наукова програма «Теорія, історія літератури та компаративістика», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «035 Філологія», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р. Зміст програми є результатом досвіду впровадження експериментальної міждисциплінарної PhD програми «Філософія і література» (2010-2015 рр.).

 

 Метою освітньої діяльності за ОНП «Теорія, історія літератури та компаративістика» є формування нової генерації сучасних літературознавців, які будуть здатні аналізувати явища української і світової літератур у широкому гуманітарному контексті, з дотриманням кращих наукових традицій філософського осмислення естетичних феноменів, зберігаючи при цьому та творчо розвиваючи головні досягнення вітчизняного літературознавства.  

 

Програма  забезпечує ґрунтовну й усебічну науково-теоретичну, науково-практичну і мовну підготовку аспірантів задля набуття ними інтегральної компетентності третього рівня освіти – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної дослідницько-інноваційної діяльності, глибоко переосмислювати наявні та створювати нові знання і професійні практики у сфері теорії, історії літератури та компаративістики.

 

Програма  спрямована на формування активного дослідника, якому властиві не тільки знання власного фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами літературознавчого дослідження, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації, також і різноманітні викладацькі, комунікаційні аналітично-консультативні та менеджерські навички.

 

Унікальності програми додає також її вкоріненість у дослідницьку діяльність  кафедри літературознавства НаУКМА яку  очолює професор В.П.Моренець, доктор філол.наук, засл. діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, гарант програми і керівник її проєктної групи.

 

ОНП з літературознавства створювалася на основі ретельного вивчення європейського і американського досвіду розбудови ІІІ-го рівня освіти. В.П. Моренець знайомився із досвідом докторських програм в університетах США (2006, 2008), був одним із розробників і виконавців міжнародних проектів (Tempus program “Ph.D in Europe” - 2005/06; Tempus program “Ph.D in European Universities” - 2010-2013), до формування ОНП залучалися фахівці, які самі здобули цей ступінь на Заході.

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня "Доктор філософії у галузі «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Філологія».

 

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна