• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Юлії Суховець (разова спеціалізована вчена рада 035-16-05-2024-38)
Детальніше...
Захист дисертації Бреда Фішера (разова спеціалізована вчена рада 293-29-12-2023-35)
Детальніше...
Захист дисертації Катерини Песоцької (разова спеціалізована вчена рада 081-28-12-2023-30)
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «113 Прикладна математика»

Освітньо-наукова програма «Прикладна математика», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «113 Прикладна математика» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

 

Цикл професійної підготовки та наукову підготовку забезпечує кафедра математики факультету інформатики НаУКМА. Основними напрямами наукових досліджень кафедри математики є проблеми дискретної математики, зокрема теорії графів і дискретних метричних просторів; керування випадковими процесами; еколого-економічне моделювання; теорія груп і напівгруп; оптимізаційні методи для задач машинного навчання, методи регуляризації та їх застосування; фінансова математика та математична статистика.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

  • Дискретна математика: метричні властивості графів, динаміка на графах, спектральна теорія графів.
  • Алгебра: теорія груп і напівгруп, кільця і алгебри та їх застосування.
  • Керування випадковими процесами, еколого-економічне моделювання, стохастична оптимізація.
  • Оптимізаційні методи для задач машинного навчання. Методи регуляризації та їх застосування. Оптимальні методи ініціалізації нейронних мереж, спрощення структури мереж алгебраїчними та дискретними методами, ймовірнісні графічні моделі та ядерні методи.
  • Фінансова математика і математична статистика. 

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Олійник Богдана Віталіївна - доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики НаУКМА 

 

Програма розрахована на 4 роки.

Освітня компонента складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Доктор філософії у галузі «Математика і статистика» за спеціальністю «Прикладна математика»

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна