• Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Н. Сироти (разова спеціалізована вчена рада 102-23-02-2023-4)
Детальніше...
Захист дисертації Г. Яковенка (разова спеціалізована вчена рада 102-26-01-23-3)
Детальніше...
Захист дисертації Євгенія Сови (разова спеціалізована вчена рада 072-08-12-22-2)
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD "Політологія"

Освітньо-наукова програма «Політологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії у галузі знань «05 Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «052 Політологія» вибудовується на основі інституційної моделі наукової освіти і спільного навчального плану загальної підготовки аспірантів у НаУКМА, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі і створює умови для міждисциплінарного діалогу в процесі навчання.

 

Освітньо-наукова програма «Політологія» спрямована на формування системного наукового світогляду, розуміння засад академічної культури й етики, здатності до інтелектуального ризику та перегляду наукових парадигм, уміння застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

 

Дисципліни фахової підготовки формують поглиблений рівень знань про природу й значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, володіння політичною теорією, категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки, дають знання концептуальних та методологічних основ політичної науки у міждисиплінарному контексті, а також дослідницьких навичок, достатніх для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень. Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи).

 

Тривалість навчання – 4 роки, освітня складова програми (мінімум – 43 кредити) виконується в основному в перші 2 роки навчання, проте аспіранти мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору дисциплін усіх рівнів освіти, використання ресурсів неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності, якщо це відповідає дослідницьким інтересам і потребам виконання дослідження.

 

Основні напрями досліджень освітньо-наукової програми «Політологія»: політична теорія, методи дослідження, політичні феномени, політична філософія; політичні інститути, поведінка та процеси; урядування, публічна політика; суспільні трансформації, глобалізація та інтеграція, безпека, міжнародна та зовнішня політика.

 

Виконання освітньо-наукової програми «Політологія» забезпечується фаховою групою кафедри політології факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА із залученням фахівців із партнерських наукових інституцій та університетів.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Єрємєєв Олександр Сергійович, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА

 

  • Опис програми 
  • Навчальний план 
  • Відомості про самооцінювання 
  • Силабуси курсів 
  • Теми дисертаційних досліджень аспірантів 
  • Програма візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна