• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Наукові школи

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Катерини Песоцької (разова спеціалізована вчена рада 081-28-12-2023-30)
Детальніше...
Захист дисертації Катерини Ященко (разова спеціалізована вчена рада 081-25-04-2024-37)
Детальніше...
Захист дисертації Артема Нікітіна (разова спеціалізована вчена рада 081-28-03-2024-36)
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-наукова програма «Інженерія програмного забезпечення» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії у галузі знань «12 Інформаційні технології» за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення» вибудовується на основі інституційної моделі наукової освіти і спільного навчального плану загальної підготовки аспірантів у НаУКМА, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі і створює умови для міждисциплінарного діалогу в процесі навчання.

 

Освітньо-наукова програма «Інженерія програмного забезпечення» створює умови для наукових досліджень з акцентом на моделюванні розподілених систем і об’єктів інтелектуального типу та процесів різної природи з великим об’ємом вхідних даних. Особливістю програми є поглиблене вивчення методів, алгоритмів і програмних засобів математичного моделювання та ефективної програмної реалізації інтелектуальних розподілених систем.

 

Усі дисципліни ОНП «Інженерія програмного забезпечення» заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською та англійською мовами. Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи). Велика увага приділяється вивченню англійської мови та підготовці до міжнародної публікаційної активності.

 

Тривалість навчання — 4 роки, освітня складова програми (мінімум — 43 кредити) виконується в основному в перші 2 роки навчання, проте аспіранти мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору дисциплін усіх рівнів освіти, використання ресурсів неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності, якщо це відповідає дослідницьким інтересам і потребам виконання дослідження.

 

Основні напрями досліджень освітньо-наукової програми «Інженерія програмного забезпечення»: розробка і впровадження теорій і технологій з використанням сучасних методів, методик і технологій феноменологізації; технологій, орієнтованих на індустріальне виробництво програмних систем; інтелектуальний аналіз BIG DATA на основі методів семантичного моделювання; розробка методів машинного навчання для задач обробки зображень та аналізу природної мови; проектування, створення та підтримка онтологічних баз знань.

 

Виконання освітньо-наукової програми «Інженерія програмного забезпечення» забезпечується фаховою групою кафедри інформатики факультету інформатики НаУКМА із залученням фахівців із партнерських наукових інституцій та університетів.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Глибовець Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інформатики НаУКМА

 

  • Опис програми 
  • Навчальний план 
  • Відомості про самооцінювання 
  • Силабуси курсів 
  • Теми дисертаційних досліджень аспірантів 
  • Програма візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна