• Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Наукові школи

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Силенка Іллі Володимировича «Марковська Ідеальна Рівновага у грі видобутку ресурсів зі степеневими перевагами агентів»
Детальніше...
Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Детальніше...
Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD «Дослідження політики і врядування»

Освітньо-наукова програма «Дослідження політики і врядування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії у галузі знань «28 Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «281 Публічне управління та адміністрування» вибудовується на основі інституційної моделі наукової освіти і спільного навчального плану загальної підготовки аспірантів у НаУКМА, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі і створює умови для міждисциплінарного діалогу в процесі навчання.

 

Освітньо-наукова програма «Дослідження політики і врядування» має на меті підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних досліджувати суспільну політику і врядування, розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної дослідницько-інноваційної діяльності й створювати нові цілісні знання та/або професійні практики, а також використовувати набуті компетентності для вдосконалення управлінської й адміністративної діяльності та врядування, впровадження світоглядних демократичних цінностей.

 

Дисципліни фахової підготовки складаються з двох блоків:

 • нормативний блок, який містить чотири дисципліни, спрямовані на формування навичок ефективного планування та здійснення дослідження, здатності до науково-організаційної діяльності, співпраці в межах фахової спільноти та комунікації задля подальшого практичного впровадження його результатів. Ці дисципліни сприяють розвитку здатності ефективно спілкуватися зі спеціальною та загальною аудиторіями, подавати складну інформацію у зручний і зрозумілий спосіб усно та письмово, використовуючи відповідну технічну лексику та методи;
 • вибірковий блок спрямований на здобуття глибинних знань за конкретним напрямом досліджень, зокрема розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму.

 

Тривалість навчання — 4 роки, освітня складова програми (мінімум — 45 кредитів) виконується в основному в перші 2 роки навчання, проте аспіранти мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору дисциплін усіх рівнів освіти, використання ресурсів неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності, якщо це відповідає дослідницьким інтересам і потребам виконання дослідження.

 

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи).

 

Основні напрями досліджень освітньо-наукової програми «Дослідження політики і врядування»: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, суспільної політики і врядування на наднаціональному, загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, адміністрування в усіх сферах діяльності; принципи і закономірності функціонування належного врядування, дослідження політики, системи публічного управління та адміністрування як сукупності інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, відповідно до покладених на них функцій і повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви суспільного життя на різних рівнях.

 

Виконання освітньо-наукової програми «Дослідження політики і врядування» забезпечується фаховою групою кафедри «Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича» факультету правничих наук НаУКМА із залученням фахівців із партнерських наукових інституцій та університетів.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Рябцев Геннадій Леонідович — доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри «Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича» факультету правничих наук НаУКМА

 

 • Опис програми 
 • Навчальний план 
 • Відомості про самооцінювання 
 • Силабуси курсів 
 • Теми дисертаційних досліджень аспірантів
 • Програма візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна