privat

Факультет правничих наук

Випускники

under construction

Перелік курсів

under construction

Освітня діяльність

Бакалаврська програма

 

Напрям підготовки 6.020301 «Філософія»

 


Кваліфікація, що присвоюється


Бакалавр за напрямом підготовки «Філософія»

Рівень кваліфікації


Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

Бакалавр за напрямом «Філософія» володіє системою поглядів на буття та сутність людини і світу.

Кваліфікація «Бакалавр філософії» передбачає ґрунтовну гуманітарну підготовку: розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця людини у світі; усвідомлення ролі та значення культури в історії людства; володіння базовою історико-філософською освітою; обізнаність в актуальних проблемах сучасної гуманітаристики загалом і філософської думки зокрема; оперування навичками аналізу та інтерпретації тексту; усвідомлення значущості загальнолюдських цінностей та етичних норм; вільне знання державної та іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосовувати їх у професійній діяльності.

Профіль програми

Бакалаврська програма з напряму «Філософія» в НаУКМА, створена у 1992 році, реалізує модель філософської освіти, що передбачає поєднання загальногуманітарної, природничо-наукової та професійної і практичної складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами історії світової філософії, сучасної філософської думки, класичних і актуальних філософських першоджерел. Належна мовна підготовка, що реалізується у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами професійно-практичного, гуманітарного, природничо-наукового і соціально-економічного спрямування в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Головну увагу приділено фаховій підготовці, що здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА у тісній співпраці з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та філософським факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з урахуванням і творчим використанням досвіду іноземних освітніх інституцій. До реалізації програми систематично залучаються не тільки провідні вітчизняні вчені, а й філософи та релігієзнавці інших країн світу.

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності, здатності до комунікації, творчої діяльності та наукових студій. Студенти програми мають можливість отримати додаткову спеціалізацію або опанувати сертифікатну програму з релігієзнавства; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (за вільним вибором студента); опанувати латину; вдосконалити знання англійської мови; оволодіти низкою інших іноземних мов.

Ключові результати навчання

Бакалавр філософії підготовлений як для продовження освіти на магістерській програмі за спеціальністю 8.02030101 «Філософія», так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок (комунікація; письмо; переклад; пошук, аналіз і презентація інформації тощо).

Фахова компетентністьбакалавра філософії передбачає:

 • розуміння сутності філософії та її ролі в історії культури, специфіки взаємин філософії з іншими формами духовного життя людства (релігією, наукою, мистецтвом);
 • знання основних етапів розвитку світової філософської думки та сутності поглядів видатних філософів античності, Європейського середньовіччя, Нового часу, сучасної західної філософії, вітчизняної філософської традиції і східних релігійно-філософських вчень;
 • володіння проблематикою основних філософських дисциплін;
 • розуміння історичності людського буття, багатоманітності культур і цивілізацій;
 • знання основних етапів розвитку науки та критеріїв науковості, розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, сутності та значущості наукової раціональності;
 • знання історії головних релігійних конфесій, володіння проблематикою філософії, соціології та психології релігії, розуміння сучасних тенденцій релігійного життя, сутності свободи совісті; уявлення про традицію вільнодумства та його форми.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:

 • навички наукового пізнання і логічного мислення;
 • навички пошуку та опрацювання джерел;
 • навички аналізу та інтерпретації гуманітарних (передусім – філософських) текстів;
 • навички самостійного навчання та постійного підвищення фахової компетентності;
 • навички наукових досліджень у галузі гуманітаристики (передусім – філософії);
 • уміння застосовувати загальногуманітарні знання у практичній діяльності та сфері освіти;
 • уміння готувати аналітичні та довідково-інформаційні матеріали з суспільствознавчих і гуманітарних питань;
 • навички практичного застосування сучасних інформаційних технологій;
 • навички міжособистісної та ділової комунікації;
 • уміння діяти в межах етики професійних взаємин;
 • навички вільної комунікації українською та іноземними мовами;
 • навички раціональної організації власної діяльності та ефективного використання часу.

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка бакалавра філософії формує уміння та здатності для реалізації виконавських, консультативних, педагогічних (для середніх навчальних закладів), дослідницьких і комунікативних виробничих функцій.

Бакалавр філософії підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД):

 • діяльність, пов’язана з банками даних;
 • дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук;
 • дослідження і розробки в галузі суспільних наук;
 • дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
 • діяльність щодо зв’язків з громадськістю;
 • надання секретарських послуг та послуг з перекладу;
 • допоміжна діяльність у сфері державного управління;
 • загальна середня освіта;
 • позашкільна освіта;
 • освіта дорослих та інші види освіти;
 • діяльність громадських організацій.

Бакалавр філософії може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Державному класифікатору професій ДК003-95:

 • молодших фахівців у галузі освіти (методист);
 • технічних фахівців у галузі управління:

1. інспектор з основної діяльності;
2. інструктор;

 • секретарів адміністративних органів:

1. інспектор з контролю за виконанням доручень;
2. оргсекретар (асоціації, союзу, федерації);

 • помічників керівників:

1. референт;
2. рецензент з основної діяльності;
3. секретар адміністративний;
4. секретар комітету (організації, підприємства, установи)
5. секретар правління.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр філософії підготовлений для подальшого здобуття повної вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.02030101 – «Філософія» (галузь знань: 0203 – гуманітарні науки).

Таблиця 1. Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (Загальний розподіл кредитів: 240)

Таблиця 2. Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (Циклова структура навчального плану: 240 кредитів ЄКТС)

 

Структура програми за циклами

 

 

Кредитів

Годин

 

Нормативні навчальні дисципліни та практика

177

6372

1.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

15

540

2.

Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки

16

576

3.

Цикл професійної та практичної підготовки

146

5256

3.1.

Цикл професійної підготовки

141

5076

3.2.

Цикл практичної підготовки

5

180

 

Вибіркові навчальні дисципліни

62

2232

1.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

19

684

2.

Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки

2

72

3.

Цикл професійної та практичної підготовки

20

720

4.

Цикл дисциплін вільного вибору студента

21

756

 

Державна атестація

1

36

 

РАЗОМ

240

8640

 

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Державна атестація на здобуття кваліфікації бакалавра філософії у НаУКМА провадиться у формі державного екзамену, що має на меті комплексну перевірку знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом.

Державну атестацію випускників здійснює Державна екзаменаційна комісія НаУКМА. Умовою допуску студента до державного екзамену є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

За результатами атестації студент отримує кваліфікацію бакалавра з напряму «Філософія» та диплом державного зразка.

Форма навчання

Денна, тривалість – 4 роки.

Завідувач кафедри

Ткачук Марина
Леонідівна, доктор філософських наук, професор

 

Навчальний план

Магістерська програма

Спеціальність 8.02030101 «Філософія»

Кваліфікація, що присвоюється


Магістр за спеціальністю «Філософія»

Рівень кваліфікації


Магістр (другий цикл вищої освіти)


Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», підтверджена документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.


Спеціальні вимоги до зарахування


Зарахування здійснюється відповідно до загальних умов вступу на магістерські програми НаУКМА.


Вимоги і положення до кваліфікації


Магістр за спеціальністю «Філософія» володіє системою поглядів на буття та сутність людини і світу й спроможний виконувати науково-дослідницькі, науково-організаційні, науково-видавничі, професійно-педагогічні, експертно-консультативні функції.
Кваліфікація «магістр філософії» передбачає: ґрунтовну гуманітарну підготовку; розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця людини у світі; усвідомлення місця культури в розвитку людства; глибоке знання історії філософії; обізнаність з актуальними проблемами сучасної філософської думки; здатність виокремлювати та аналізувати філософські та історико-філософські проблеми; оперування навичками аналізу та інтерпретації філософського тексту; володіння навичками викладацької та науково-дослідницької діяльності в галузі філософії; обізнаність із системою загальнолюдських цінностей та моральних норм і принципів професійної етики; вільне володіння державною мовою та знання іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосувати їх у професійній діяльності.


Профіль програми


Магістерська програма за спеціальністю «Філософія», створена в НаУКМА у 1996 р., має спеціалізацію «Історія філософії» і реалізує модель філософської освіти, що передбачає поєднання загальногуманітарної, професійної і практичної складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами історії світової філософії, сучасної філософської думки, класичних і актуальних філософських першоджерел. Належна мовна підготовка, що реалізується у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 2 роки навчання й передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами професійно-практичного, гуманітарного і соціально-економічного спрямування в обсязі 120 (135) кредитів ЄКТС.

Головну увагу приділено фаховій підготовці, що здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА у тісній співпраці з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та філософським факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з урахуванням і творчим використанням досвіду іноземних освітніх інституцій.

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, творчої самодіяльності, ораторської майстерності і здатності до комунікації. Студенти програми мають можливість опанувати сертифікатну програму за вибором; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (за вільним вибором студента); вдосконалити знання англійської та інших іноземних мов.

Ключові результати навчання

Магістр філософії підготовлений як для навчання в аспірантурі за філософськими спеціальностями та на PhD програмах філософського спрямування, так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок (комунікація; письмо; переклад; пошук, аналіз і презентація інформації тощо), до виконання науково-дослідницьких, науково-організаційних, науково-видавничих, професійно-педагогічних, експертно-консультативних функцій у відповідних інституціях (вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, фонди, громадські організації, видавництва тощо).

Фахова компетентність магістра філософії передбачає:

 • знання теоретичних основ філософської науки й суміжних галузей гуманітаристики та суспільних наук;
 • опанування культурою філософського мислення;
 • володіння навичками наукового дослідження в галузі філософії; здатність до застосування варіативних методологічних підходів у вивченні міждисциплінарних проблем, концептуальне мислення;
 • володіння навичками і сучасними методиками освітньої (викладацької) діяльності в галузі філософії;
 • володіння навичками культурно-просвітницької діяльності, спрямованої на популяризацію філософських знань і піднесення рівня філософської культури суспільства;
 • вміння ефективно використовувати засоби фахової усної та письмової комунікації державною та іноземною мовами;
 • розуміння етичних засад педагогічної та наукової діяльності і готовність дотримуватися їх у процесі виконання виробничих функцій;
 • інноваційний підхід до власної освіти й діяльності, здатність постійно опрацьовувати значний обсяг нової інформації, сприймати модерні ідеї, опановувати сучасні інтелектуальні технології.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню низки практичних навичок і умінь магістрів філософії у царині наукової, видавничої, проектно-аналітичної та викладацької діяльності.

Навички наукової діяльності:

 • знання історії світової та вітчизняної філософії у процесі аналізу філософських проблем;
 • володіння теоретичними засадами історико-філософських досліджень; здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження;
 • вміння здійснювати бібліографічний пошук, джерелознавчі студії, аналіз та інтерпретацію філософських і релігійних текстів;
 • виокремлення на підставі знання напрямів і течій сучасної філософії актуальних філософських проблем та здійснення їх аналізу;
 • використання новітніх інформаційних технологій (електронні ресурси, бази даних тощо) для підвищення фахової кваліфікації;
 • планування, організація і проведення наукових досліджень у галузі філософії та історії філософії;
 • навички та культура наукової дискусії;
 • публічні виступи (преса, радіо, телебачення) на філософські та історико-філософські теми, наукова комунікація в межах філософської спільноти;
 • фахова комунікація англійською мовою.

Навички видавничої діяльності:

 • науковий супровід видань у галузі філософії та історії філософії;
 • науковий переклад іноземних філософських джерел українською мовою;
 • підготовка науково-популярних видань на філософські та історико-філософські теми;
 • підготовка довідкових видань з філософії та історії філософії, адресованих широкій аудиторії;
 • знання етичних і правових норм щодо чужої і своєї інтелектуальної власності.

Навички викладацької діяльності:

 • підготовка та проведення лекційних і семінарських занять з філософських дисциплін у вищих навчальних закладах;
 • знання про сучасні методики проведення занять у практиці викладання філософських дисциплін;
 • розробка навчально-методичного забезпечення занять з філософських дисциплін;
 • використання сучасних інформаційних технологій у практиці викладання.

Навички проектної та аналітичної діяльності:

 • аналіз, оцінка і прогнозування соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань;
 • підготовка аналітичних матеріалів із суспільствознавчих і гуманітарних питань;
 • експертна оцінка гуманітарних проектів;
 • підготовка та управління реалізацією гуманітарних проектів.


Професійні профілі випускників з прикладами


Освітньо-професійна підготовка магістра філософії формує уміння та здібності для реалізації науково-дослідницьких, науково-організаційних, науково-видавничих, професійно-педагогічних, експертно-консультативних функцій у відповідних інституціях (вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, фонди, громадські організації, видавництва тощо), підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Академії наук, Міністерству культури та ін.

Магістр філософії підготовлений до здійснення таких різновидів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД):

 • дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук;
 • дослідження і розробки в галузі суспільних наук;
 • діяльність щодо зв’язків з громадськістю;
 • дослідження кон’юнктури ринку та висловлення суспільної думки;
 • освіта дорослих та інші види освіти;
 • вища освіта;
 • діяльність громадських організацій;
 • діяльність у сфері державного управління;
 • надання послуг з перекладу.

Магістр філософії може виконувати такі види робіт та обіймати подібні посади, що відповідають Державному класифікатору професій ДК003-95:

 • викладач вищого навчального закладу (асистент);
 • науковий співробітник (молодший науковий співробітник);
 • експерт із суспільно-політичних питань;
 • консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях);
 • редактор-перекладач;
 • професіонал у сфері управління проектами і програмами;
 • оглядач чи аналітик.


Доступ до подальшого навчання


Магістр філософії підготовлений для подальшого навчання в аспірантурі за філософськими спеціальностями та на PhD програмах філософського спрямування, а також володіє навичками постійного самостійного підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня.


Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (60 кредитів на навчальний рік повного навчання)


Таблиця 1 (Структура навчального плану: 120 кредитів ЄКТС)

Таблиця 2 (Структура навчального плану: 135 кредитів ЄКТС)

 


 

Кредити ЄКТС

Години

Min

Max

Min

Max

Нормативні навчальні дисципліни, з них:

92

 

3312

 

1.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

8

 

288

 

2.

Цикл професійної та практичної підготовки

84

 

3024

 

2.1.

Цикл професійної підготовки

76

 

2736

 

2.2.

Цикл практичної підготовки

8

8

288

288

Вибіркові навчальні дисципліни

14

29

504

1044

Державна атестація

14

 

504

 

Разом

120

135

4320

4860


Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».
Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.


Вимоги до випуску (закінчення навчання)


Державна атестація на здобуття кваліфікації магістра філософії у НаУКМА здійснюється після завершення дворічного циклу навчання у формі захисту кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю «Філософія» є самостійним дослідженням проблемного питання з історії вітчизняної та світової філософії, яке містить елементи наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку наявних в історико-філософській науці підходів до вирішення досліджуваної проблеми.
Необхідними умовами допуску до атестації є опанування всіх дисциплін навчального плану; наявність вчасно виконаної і належним чином оформленої роботи, що рекомендована до захисту науковим керівником; а також наявність зовнішньої фахової рецензії.
Процедура захисту магістерської кваліфікаційної роботи відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії.


Форма навчання


Денна, тривалість – 2 роки.


Керівник програми


Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА Ткачук Марина Леонідівна

 

Навчальний план 

Сертифікатна програма

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

 

Опанування сертифікатної програми «Релігієзнавство», що передбачає поглиблене вивчення циклу релігієзнавчих дисциплін, є однією з тих додаткових освітніх можливостей, які пропонуються студентам бакалаврських програм НаУКМА паралельно із навчанням за певними напрямами.

Обрання додаткової програми «Релігієзнавство» дозволяє:

 • ґрунтовно ознайомитись з історією релігії та релігієзнавчою проблематикою в її теоретичних і практичних аспектах;
 • осягнути місце і роль релігії в історії та культурі;
 • глибше зрозуміти сутність сучасних релігійних процесів в Україні та світі;
 • набути знання та навички, необхідні для продовження навчання на магістерських програмах релігієзнавчого та богословського спрямування;
 • розширити перспективи майбутнього працевлаштування.

Навчальний план сертифікатної програми «Релігієзнавство» розрахований на 19 кредитів ЄКТС (684 години), з них:
нормативні дисципліни – 15 кредитів ЄКТС;
вибіркові дисципліни – 4 кредити ЄКТС.

Курси, прослухані в рамках сертифікатної програми «Релігієзнавство», зараховуються одночасно:

 • як нормативні і вибіркові за професійним спрямуванням – для студентів бакалаврської програми НаУКМА з напряму 6.020301 «Філософія»;
 • як вибіркові дисципліни циклу вільного вибору – для студентів інших бакалаврських програм.

 

Навчальний план сертифікатної програми «Релігієзнавство»

 


п\п

Назва дисципліни

Семестр

Кількість
годин
на тижд.

Форма контролю

Кредити ЄКТС

 

І. Нормативні навчальні дисципліни

1

Релігієзнавство

2

3

екзамен

3

2

Історія християнства

4

4

екзамен

4

3

Біблієзнавство

3

4

екзамен

4

4

Філософія релігії

7

3

залік

3

5

Курсова робота (релігієзнавство)

6

0

теза

1

 

 

 

 

 

15

 

ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Психологія релігії

8

3

залік

3

2

Релігієзнавство - 2

5

2

залік

2

3

Сакральна географія і феномен паломництва

8

3

залік

3

4

Неорелігії світу

3

залік

1

5

Іслам

3

залік

1

6

Політологічні аспекти
релігієзнавства

5

2

залік

2

7

Феноменологія релігії

8

3

залік

3

8

Філософія Г. Сковороди

4

залік

2

9

Соціологія релігії

7

3

залік

3

 

Залікових балів з нормативних дисциплін

 

15

Разом

19

Студенти, які виконали сертифiкатну програму «Релігієзнавство», отримують відповідне свідоцтво: сертифікат.
Викладання дисциплін, передбачених навчальним планом програми, здійснюється висококваліфікованими фахівцями кафедри філософії та релігієзнавства, які спеціалізуються у царині релігієзнавства.

Керівник програми – Сергій Іванович Головащенко, к. філос. н., доц.

 

Програма додаткової спеціалізації

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
«ФІЛОСОФІЯ (minor

 

Опанування програми додаткової спеціалізації «Філософія (minor)», що передбачає поглиблене вивчення циклу філософських та історико-філософських дисциплін, є однією з тих додаткових освітніх можливостей, які пропонуються студентам бакалаврських програм НаУКМА паралельно із навчанням за певними напрямами.

Обрання програми додаткової спеціалізації «Філософія (minor)» дозволяє:

 • суттєво поглибити знання філософії, її історії та актуальної проблематики;
 • осягнути місце і роль філософії в культурному житті людства, її теоретичне і практичне значення;
 • опанувати навички логічного мислення, аналізу та інтерпретації текстів, наукових досліджень у галузі гуманітаристики тощо;
 • набути знання та вміння, необхідні для продовження навчання на магістерських програмах філософського (й ширше – гуманітарного) спрямування;
 • розширити перспективи майбутнього працевлаштування.

Навчальний план програми додаткової спеціалізації «Філософія (minor)» розрахований на 19 кредитів ЄКТС (684 години), з них:
нормативні дисципліни – 14 кредитів ЄКТС (із запропонованого переліку);
вибіркові дисципліни – 5 кредитів ЄКТС.

Курси, прослухані в рамках програми додаткової спеціалізації «Філософія (minor)», зараховуються одночасно як вибіркові дисципліни циклу вільного вибору.

 

Навчальний план додаткової спеціалізації
«Філософія (minor

 


п\п

Назва дисципліни

Семестр

Кількість
годин
на тижд.

Форма контролю

Кредити ЄКТС

 

І. Нормативні навчальні дисципліни

1

Антична філософія

1

4

залік

2

2

4

екзамен

4

2

Філософія середніх віків

3

4

екзамен

4

3

Філософія Відродження та Реформації

4

3

екзамен

3

4

Iсторія української філософії

5

4

екзамен

4

5

Філософія Нового часу

5

4

екзамен

4

6

Російська філософія XIX - початку ХХ ст.

6

4

екзамен

4

7

Німецька класична філософія

6

6

екзамен

5

8

Сучасна західна філософія

7

4

залік

2

8

4

екзамен

4

9

Метафізика

3

4

екзамен

4

10

Епістемологія

4

4

залік

4

11

Філософська антропологія

6

4

екзамен

4

12

Філософія історії

5

4

екзамен

4

13

Етика

7

4

екзамен

4

14

Естетика

8

4

екзамен

4

 

ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Феномен свідомості і сучасна наука

4

2

залік

2

2

Філософія музики

5

2

залік

2

3

Читання, письмо, інтерпретація:
теорія і практика

2

3

залік

3

4

Філософія Г. Сковороди

4

залік

2

5

Філософія Ніцше

8

2

залік

2

6

Аналітика міфу

4

залік

2

7

Європейський нігілізм

4

залік

2

8

Філософська логіка

4

залік

2

9

Філософія мови

7

2

залік

2

 

ІІІ. Державна атестація

1

Курсова робота (філософія)

4

0

теза

1

 

 

6

0

теза

1

 

Залікових балів з нормативних дисциплін

 

14

Разом

19

 

Студенти, які виконали програму додаткової спеціалізації «Філософія (minor)», отримують відповідне свідоцтво: сертифікат.

Наукова діяльність

Історико-філософська школа НаУКМА

under construction

 

Наукові проекти

under construction

Видання кафедри

under construction

 

Публікації

under construction

 

Наукові заходи

under construction

 

Наукове співробітництво

under construction

 

Кафедра філософії та релігієзнавства

ua

Історія і сьогодення

  fb f logo blue 50

internet winner

Веб-сайт

http://philosophy.ukma.edu.ua/

 

Контакти Завідувач -
Менжулін Вадим Ігорович,
доктор філософських наук, професор
Корпус 1, кімната 314.
(044) 425 60 11
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Офісні години: 

понеділок - 13:00 - 15:00
четвер - 13:00 - 15:00
 

Провідний спеціаліст -

Байрак Ольга Анатоліївна

Корпус 1, кімната 327

Телефон: (044) 425 60 11

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 

 

 

Кафедру філософії та релігієзнавства НаУКМА було створено у 1992 р. з метою забезпечення підготовки бакалаврів і магістрів за напрямом та спеціальністю «Філософія», а також викладання філософських і релігієзнавчих дисциплін для студентів НаУКМА всіх напрямів і спеціальностей. Вагома роль у становленні кафедри належала її фундатору й очільнику в 1992–2000 рр., доктору філософських наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Вілену Сергійовичу Горському  (1931–2007). У 2000–2007 рр. кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА розвивалася під керівництвом кандидата філософських наук, доцента Валентина Івановича Гусєва. З червня 2007 р. кафедру очолювала доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Марина Леонідівна Ткачук, з вересня 2015 року – доктор філософських наук, професор Вадим Ігорович Менжулін.

 

Основним напрямом освітньої діяльності кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА є розробка і реалізація бакалаврської та магістерської програм за спеціальністю 033 «Філософія». Модель філософської освіти, запроваджена й успішно апробована кафедрою філософії та релігієзнавства НаУКМА, передбачає поєднання гуманітарної, природничо-наукової та професійної складових і застосування в навчальному процесі результатів новітніх наукових студій. Фахова філософська підготовка здійснюється з урахуванням кращого досвіду вітчизняних та іноземних інституцій. Переконливим свідченням високої якості професійної підготовки випускників-філософів НаУКМА є наявність у їх складі трьох докторів і понад тридцяти кандидатів наук. Успішна реалізація вихованців кафедри здійснюється не лише у викладацькій й дослідницькій роботі за фахом, а й у виконанні організаційних, видавничих, управлінських, експертно-консультативних, проектувально-аналітичних функцій у різноманітних наукових та освітніх інституціях, фондах, громадських організаціях, видавництвах тощо.

 

Запорукою ефективності підготовки бакалаврів і магістрів філософії у НаУКМА є потужний кадровий склад кафедри. Від початку історії кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА участь у її діяльності брали і беруть провідні вітчизняні й зарубіжні науковці.

 

У різні роки з лекційними курсами в НАУКМА виступали професори Поль Рікер (Франція, «Політика та етика»), Тарас Закидальський (Канада, «Аналітична філософія»), Роланд Піч (Німеччина, «Середньовічна філософія»), Алан Ватт (Великобританія, «Британський емпіризм», «Французький структуралізм», «Філософія Ніцше»), Ельжбета Матиня (США, «Історія ідей»), Олександр Онофрійчук (Канада, «Релігії світу»), Хозе Казанова (США, «Соціологія релігії»), Джеймс Янг (США, «Християнство і релігії світу»), Андрій Накорчевський (Японія, «Релігійні течії Японії»), Говард Біддульф (США, «Світові релігії»), Світлана Кобець (Канада, «Аскетичний імператив у християнській культурі»), Світлана Вишневська (Польща, «Історико-критичні методи біблійної екзегези»), Хенрик Зімонь (Польща, «Африканські релігійні традиції»), Мірко Вішке (Німеччина, «Актуальні проблеми історико-філософського пізнання»).

 

Упродовж багатьох років викладачами кафедри були такі відомі українські філософи, як академіки НАН України Мирослав Володимирович Попович (курс «Критичне мислення») та Анатолій Євгенович Конверський (курси «Логіка» та «Некласична логіка»), професори Сергій Борисович Кримський («Філософія»), Анатолій Миколайович Колодний («Релігієзнавство»), Ада Корніївна Бичко («Історія української філософії»), Тамара Іванівна Ящук («Філософія історії», «Соціальна філософія», «Філософія господарства»). Упродовж багатьох років на кафедрі також викладає директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, член-кореспондент НАН України Анатолій Миколайович Єрмоленко (курс «Комунікативна практична філософія»).

 

Нині у складі кафедри філософії на релігієзнавства НаУКМА працює 30 викладачів, що є провідними українськими науковцями в різних галузях філософського знання, шістнадцять з яких є докторами, а дванадцять – кандидатами наук.

 

За роки свого існування кафедра здобула авторитет не лише освітнього, а й наукового осередку, в якому сформувалась потужна історико-філософська школа. Викладачі, аспіранти та студенти кафедри задіяні у виконанні дослідницьких проектів, виступають із численними публікаціями, беруть участь у наукових заходах всеукраїнського та міжнародного рівня. Тривалий час кафедра видавала два фахові збірники наукових праць – «Наукові записки НаУКМА. Сер. Філософія та релігієзнавство» (1996–2017, щорічно) та «Маґістеріум: Історико-філософські студії» (1998–2016, раз на два роки). Починаючи з 2018 р., кафедра двічі на рік видає науковий рецензований журнал «Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство».

 

Кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА здійснює багаторічне наукове співробітництво з Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Українським філософським фондом, Інститутом філософії Жешувського університету (Польща). З 2009 р. кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА є членом Міжнародної міжуніверситетської мережі кафедр ЮНЕСКО «Культура миру через комунікацію» на засадах мережевого співробітництва за Програмою ЮНЕСКО «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО».

 

Одним із вагомих напрямів діяльності кафедри філософії та релігієзнавства є підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. На поточний момент на базі цього підрозділу НаУКМА виконано вже шість докторських і близько 50 кандидатських дисертацій. У 2009 р. кафедрою філософії та релігієзнавства спільно з кафедрою літературознавства НаУКМА було розроблено та запроваджено структуровану міждисциплінарну PhD-програму «Філософія і література». З 2016 р. кафедра філософії та релігієзнавства розробила і почала запровадження на базі Докторської школи імені родини Юхименків (аспірантури) НаУКМА освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 033 «Філософія».

 

 

Викладачі

menzhulin

 

Менжулін

Вадим Ігорович

завідувач кафедри,

доктор філософських наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

bogachov

 

Богачов

Андрій Леонідович

доктор філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

bondarevska

 

Бондаревська

Ірина Андріївна

доктор філософських наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

golovawenko

 

Головащенко

Сергій Іванович

доктор філософських наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

gomilko

 

 

 Гомілко

Ольга Євгенівна

доктор філософських наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

gusev

 

Гусєв

Валентин Іванович

кандидат філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

yermolenko

 

Єрмоленко

Анатолій Миколайович

доктор філософських наук,

професор,

член-кореспондент НАН України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

zavgorodniy

 

Завгородній

Юрій Юрійович

доктор філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

yosypenko

 

Йосипенко

Сергій Львович

доктор філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

kapranov

 

Капранов

Сергій Віталійович

кандидат філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

kebuladze

 

Кебуладзе

Вахтанг Іванович

доктор філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 kozlovskyi

 

Козловський

Віктор Петрович

кандидат філософских наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

koltsov

 

Кольцов

Михайло Олександрович

кандидат філософських наук,

старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 komaha

 

Комаха

Лариса Григорівна,

доктор філософських наук,

доцент

 

 

 

  

 

liutiy

 

Лютий

Тарас Володимирович

доктор філософських наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Макух Ю.Ю. 

 

Макух

Юрій Юрійович

асистент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

  

  

pastuwenko

 

Пастушенко

Людмила Андріївна

кандидат філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Петруньок Н.І.

 

Петруньок

Надія Іванівна

кандидат філософських наук, старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

poliwyk

 

Поліщук

Ніна Павлівна

доктор філософських наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

Рогожа М.М. 

Рогожа

Марія Михайлівна,

доктор філософських наук,

професор

 

sarapin

 

Сарапін

Олександр Васильович 

кандидат філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

svatko

 

Сватко

Юрій Іванович

доктор філологічних наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

tycholaz

 

Тихолаз

Анатолій Георгійович

доктор габілітований,

кандидат філософских наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 

Ткачук

Марина Леонідівна

доктор філософських наук,

професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

phylypovych

 

Филипович

Людмила Олександрівна

доктор філософських наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

yurinets

 

Юринець

Ярина Ігорівна

старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Віртуальна виставка видань кафедри (до 25-ліття заснування)

 

Авторські та колективні монографії

 • Енциклопедичні проекти – чинники національного поступу : монографія / [А. М. Киридон, ... В. В. Титаренко, С. І. Гірік та ін. ; за заг. ред. А. М. Киридон] ; Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво". – Київ : Енциклопедичне видавництво, 2020. – 333 с. : іл.
 • Титаренко В. В. Довідкові видання в українській академічній релігієзнавчій науці доби незалежності / В. В. Титаренко // Енциклопедичні проекти – чинники національного поступу : монографія / [А. М. Киридон та ін. ; за заг. ред. А. М. Киридон] ; Держ. наук. установа "Енциклопедичне видавництво ". – Київ : Енциклопедичне видавництво, 2020. – Розділ 2, підрозділ 2.2. – С. 79–85.–http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19765
 • Philosophical and methodological challenges of the study of modern society : collective monograph / [T. V. Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, … O. Ye. Gomilko et al.]. – Lviv ; Toruń : Liha-Pres, 2019. – 255 p. http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/42
 • Філософські основи наукових досліджень : [монографія / В. Багинський, С. В. Вільчинська, ... О. Є. Гомілко, … А. М. Єрмоленко та ін.] ; відп. ред. Ю. А. Іщенко ; НАН України, Центр гуманітарної освіти. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 239 с. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18797
 • Колотілова Н. А. Логіка і риторика : ретроспектива взаємозв’язку : монографія / Н. А. Колотілова ; [рец.: Дуцяк І. З., Ткачук М. Л., Щербина О. Ю.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 271 с.
 • Завгородній Ю. Ю. Кілька епізодів з новітньої історії острова Хортиця (1917–1961 роки) / [Завгородній Юрій]. – Запоріжжя : С-принт, 2017. – 31 с. : фот. – (Сакральна географія : погляд з України ; вип. 2).
 • Лютий Т. В. Корабель шаленців : нариси з культури несамовитості, глупоти і безрозсудства / Тарас Лютий. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 215, [1] с.
 • Біографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії : зб. наук. праць / відп. ред. і упоряд. М. Л. Ткачук. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 232 с.
 • Филипович Л. О. Культура релігійного життя. Вибрані праці. / Людмила Филипович / За упор. Г. Филиповича і ред. А. Колодного. – К. : Інтерсервіс, 2016. – 584 с.
 • Лютий Т. В. Ніцше : самоперевершення / Тарас Лютий ; [рец. М. Л. Ткачук, В. І. Кабуладзе]. – [Київ] : Темпора, [2016]. – 968, [1] с.
 • Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства / [А. М. Єрмоленко, О. О. Лазоренко, О. І. Вєдров та ін. ; відп. ред. А. М. Єрмоленко] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2016. – 302, [1] с. – (Проект «Наукова книга»)
 • Козловський В. П. Кантова антропологія : джерела, констеляції, моделі : монографія / Віктор Козловський ; [рец. Ткачук М. Л.]. – [Київ : Києво-Могилянська академія, 2014]. – XXIX, 595 с. : портр. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – 456 с. –  Micтить бiблioгpафічні посилання. –  Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Лисий І. Я. Отяммося! : вибрані есеї та публіцистика / Іван Лисий ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2014. – 259 с. : портр.
 • Лисий І. Я. Національно-культурна ідентичність філософії : сім наближень до теми / Іван Лисий. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 179 с. - Включ. бібліогр.

Підручники, навчальні посібники

 • Гусєв В. І. Метафізика: проблеми, принципи, поняття : лекційний курс : навчальний посібник / В. І. Гусєв ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Каравела, 2020. – 352 с.
 • Гусєв В. І. Нариси з історії філософії Нового часу / Гусєв В. І. ; [рец.: Йосипенко С. Л., Козловський В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2020. – 343 с. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19512
 • Козловський В. П. Ідея: сутність і функції / Віктор Козловський // Ще (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Дух і Літера, 2020. – Вип. 2. – С. 334–359.
 • Лютий Т. В. Масова культура і політичні ідеології / Тарас Лютий // Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу / Амельченко Н., Геращенко О., Гомза І. [та ін.] ; Український культурний фонд, Школа політичної аналітики НаУКМА. – Київ : Пульсари, 2020. – С. 29–36.
 • Професійна та корпоративна етика : навчальний посібник / [В. Г. Нападиста, О. В. Шинкаренко, М. М. Рогожа та ін. ; наук. ред. В. І. Панченко] ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 367 с.
 • Київська духовна академія в іменах : 1819–1924 : енциклопедія : в 2 т. / упоряд. і наук. редактор М. Л. Ткачук; відп. ред. В. С. Брюховецький. – Т. 2 : Л–Я. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 1002 с.
 • Київська духовна академія в іменах : 1819–1924 : енциклопедія : в 2 т. / упоряд. і наук. редактор М. Л. Ткачук; відп. ред. В. С. Брюховецький. – Т. 1 : А–К. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 740 с.
 • Капранов С. В. Автохтонні релігії Китаю та Японії // Релігієзнавство : Навчальний посібник / Наук. ред. Д. В. Брильов ; відп. за вип. О. В. Лісовий, С. О. Ліхота. – К. : НЦ «Мала академія наук України», 2015. – С. 72–102.
 • Лисий І. Я. Методичний посібник з науково-дослідницької практики. Вид. 3-є, доповнене. / І. Я. Лисий. – К. : НаУКМА, 2015. – 58 с.
 • Мінаков М. А. Філософія історії : навч.-метод. посібник з курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальність 6.020301 – філософія. – К. : НаУКМА, 2014. – 88 с.
 • Мінаков М. А. Критична філософія Іммануїла Канта : навч.-метод. посібник з курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальність 8.02030101 – філософія. – К. : НаУКМА, 2014. – 52 с.
 • Навчально-методичний посібник з курсу "Історико-філософська біографістика" / [уклад. Менжулін Вадим Ігорович ; рец.: Ткачук М. Л., Кебуладзе В. І.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т гуманіт. наук, Каф. філософії та релігієзнавства. - К. : [б. в.], 2013. - 45 с. - Включ. бібліогр.

Публікації /статті

2020

Cтатті

 • Головащенко С. І. Україна в символічному "біблійному світі": історичні уроки та перспективи / Сергій Головащенко // Українське релігієзнавство. – 2020. – № 90. – С. 14–33. – https://doi.org/10.32420/2020.90.1814. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20171
 • Головащенко С. І. Релігієзнавчі мотиви у творчості професора Київської духовної академії Володимира Рибінського (на підставі праці "Древнееврейская суббота") / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2020. – Т. 6. – С. 89–99. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.6.89-99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19924
 • Holovashchenko S. Existential and Cognitive Dimensions of Personal Denomination-Oriented Research and Educational Practices: A Few Case Studies from the Still-Relevant Story of an Academic Project / Sergiy Holovashchenko // Зустрічаючись із таємницею: збірка статей на честь сімдесятиліття С. В. Саннікова / [редкол.: О. Гейченко та ін.]. – Рівне : Формат-А, 2020. – С. 157–173. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20172
 • Гомілко О. Є. Гумор як атрибут розуму чи тригер хайпу? / Ольга Гомілко // Δόξα = Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / [відп. ред. В. Л. Левченко] ; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса : [б. в.], 2020. – Вип. 1 (33). – С. 41–50. – https://doi.org/10.18524/2410-2601.2020.1(33).211968. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19789
 • Гомілко О. Є. Навчання дорослих як важливий напрям для розширення прав і можливостей жінок в Україні / О. Гомілко // Навчальні потреби жінок в Україні : аналітичний звіт дослідження / Лазоренко О. О., Чала Н. Д., Гомілко О. Є., Кожина А. В. ; ГО "Жіноча Професійна Ліга". – Київ : Наукова думка, 2020. – С. 21–25. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20553
 • Гомілко О. Є. Муньє Еммануель / О. Є. Гомілко // Енциклопедія Сучасної України / співголови редкол.: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Романів О. М. [та ін.]. – Київ : [Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України], 2020. – Т. 22. – С. 150. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20554
 • "What Do You Mean, You Are a Refugee in Your Own Country?": Displaced Scholars and Identities in Embattled Ukraine [electronic resource] / Anatoly Oleksiyenko, Serhii Terepyshchyi, Olga Gomilko, Denys Svyrydenko // European Journal of Higher Education. – 2020. – P. 1–18. – https://doi.org/10.1080/21568235.2020.1777446
 • Єрмоленко А. М. Німецька політична філософія: морально-етичний аспект / Анатолій Єрмоленко // Філософська думка. – 2020. – № 3. – С. 6–16. – https://doi.org/10.15407/fd2020.03.006. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19759
 • Єрмоленко А. М. Соціальна філософія у структурі соціогуманітарних наук / Анатолій Єрмоленко // Філософська думка. – 2020. – № 5. – С. 6–22. – https://doi.org/10.15407/fd2020.05.006. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19760
 • Єрмоленко А. М. Інтеріоризаця інтерсуб'єктивності в "Я"-концепті та співвідповідальність у трансцендентальній прагматиці / Анатолій Єрмоленко // Філософська думка. – 2020. – № 6. – С. 6–15. – https://doi.org/10.15407/fd2020.06.006. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20557
 • Єрмоленко А. М. Спадщина Г. С. Сковороди і сучасність (до 300-річчя від дня народження) / Єрмоленко Анатолій Миколайович // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 4. – С. 68–72. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19761
 • Yermolenko A. M. Universalisierungsprinzip und der moralische Imperativ in den philosophischen Paradigmen / Anatoliy Yermolenko // Ética y Discurso. – 2020. – Vol. 5. – S. 1–29. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19762
 • Yermolenko A. M. Human Condition in a Globalized Society of Risks as a Social and Ethical Problem / А. М. Yermolenko // Anthropological Measurements of Philosophical Research. – 2020. – № 17. – P. 110–118. – https://doi.org/10.15802/ampr.v0i17.206724. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20152
 • Йосипенко С. Л. До проблеми рецепції та впливу в історії філософії / С. Йосипенко // Філософська думка. – 2020. – № 2. – С. 6–23 –https://doi.org/10.15407/fd2020.02.006. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20558
 • Йосипенко С. Л. Освіта і ситуація множинності цінностей / Сергій Йосипенко // Філософія освіти. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 68–83. – https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-1-4. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20559
 • Капранов С. В. Від японізму до аніме: з історії рецепції Ніцше в Японії / С. В. Капранов // Східний світ. – 2020. – № 1. – С. 97–108. – https://doi.org/10.15407/orientw2020.01.097. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20561
 • Капранов С. В. Інтерпретація янмінізму в пізній творчості Місіми Юкіо / С. В. Капранов // Східний світ. – 2020. – № 3. – С. 63–70. – https://doi.org/10.15407/orientw2020.03.063. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20155
 • Капранов С. В. Ненґо як ідеологема японської політичної культури (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.) / С. В. Капранов // Східний світ. – 2020. – № 4. – С. 99–107. – https://doi.org/10.15407/orientw2020.04.099. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20161
 • Капранов С. В. Дослідження "Дао де цзіну" в Європі в першій половині ХІХ ст. / Капранов С. В. // Китаєзнавчі дослідження. – 2020. – № 2. – С. 5–16. – https://doi.org/10.51198/chinesest2020.02.005. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20150
 • Капранов С. В. Інтерпретація алхімії у працях М. Еліаде. Частина І. Ранній період (1921–1937) / Сергій Капранов // Традиція і традиціоналізм : альманах / [редкол.: Білокобильський О. В. та ін.]. – Київ : Видавець Руслан Халіков, 2020. – С. 9–33. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20562
 • Геґель і українська філософія 70–80-х років (Частина 1) / Віктор Козловський, Ілля Давіденко, Катерина Круглик, Дар'я Попіль // Sententiae. – 2020. – Vol. 39, Issue 2. – P. 241–250. – https://doi.org/10.31649/SENT39.02.241. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19758
 • Лютий Т. В. Мімезис: антропокультурний вимір подвоєння / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2020. – Т. 5. – С. 3–14. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.5.3-14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17866
 • Лютий Т. В. Філософський символізм багатократного дублювання / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2020. – Т. 6. – С. 14–27. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.6.14-27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19931
 • Менжулін В. І. Сова і півень як символи філософування / Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2020. – Т. 6. – С. 3–13. –https://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.6.3-13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19932
 • Пастушенко Л. А. Становлення вищої освіти в Україні: рецепція київських академічних істориків ХІХ – початку ХХ століття / Людмила Пастушенко // KELM. – 2020. – Vol. 1, № 3. – P. 62–67. – https://doi.org/10.51647/kelm.2020.3.1.12
 • Пастушенко Л. А. Міжконфесійна полеміка XVI–XVII ст. на українських теренах: погляд київських духовно-академічних мислителів ХІХ – початку ХХ ст. / Пастушенко Л. А. // Гілея. – 2020. – Вип. 159 (№ 11–12). – С. 52–58.
 • Поліщук Н. П. Прагматизм як інтелектуальна культура демократії (історико-філософський есей у контексті сучасності) / Поліщук Н. П. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2020. – Т. 5. – С. 69–80. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.5.69-80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17862
 • Курбатов С. В. Місія університету в західноєвропейській культурі (етичні та соціологічні аспекти) : частина ІІ / Сергій Курбатов, Марія Рогожа // Філософія освіти. – 2020. – Т. 26, №. 1. – C. 113–130. – https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-1-7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20159
 • Рогожа М. М. Популізм в українській політичній культурі / М. М. Рогожа // Українські культурологічні студії / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – № 2 (7). – С. 50–60. – https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).09. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20167
 • Сарапін О. В. Алан Лілльський [електронний ресурс] / О. В. Сарапін // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Алан_Лілльський
 • Сарапін О. В. Антимесія [електронний ресурс] / О. В. Сарапін // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Антимесія
 • Сарапін О. В. Антитринітаризм [електронний ресурс] / О. В. Сарапін // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Антитринітаризм
 • Сарапін О. В. Антропопатизм [електронний ресурс] / О. В. Сарапін // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Антропопатизм
 • Сарапін О. В. Асури [електронний ресурс] / О. В. Сарапін // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Асури
 • Сарапін О. В. Асхаби [електронний ресурс] / О. В. Сарапін // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Асхаби
 • Сарапін О. В. Ахура-Мазда [електронний ресурс] / О. В. Сарапін // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Ахура-Мазда
 • Сарапін О. В. Афрінаган [електронний ресурс] / О. В. Сарапін // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Афрінаган
 • Сарапін О. В. Ачар’я [електронний ресурс] / О. В. Сарапін // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Ачар’я
 • Сарапін О. В. Ашарі, Абу-ль-Хасан Алі ібн Ісмаїл [електронний ресурс] / О. В. Сарапін // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Ашарі,_Абу-ль-Хасан_Алі_ібн_Ісмаїл
 • Сарапін О. В. Аштад [електронний ресурс] / О. В. Сарапін // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Аштад
 • Cватко Ю. І. Культурно-символічна картина світу латинського християнського Середньовіччя : онтологічний вимір / Cватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2020. – Т. 5. – С. 26–59. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.5.26-59.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17864
 • Терлецький В. М. Концепт "дослідження рецепції" в контексті методології історії філософії / Віталій Терлецький // Філософська думка. – 2020. – № 2. – С. 24–36. – https://doi.org/10.15407/fd2020.02.024. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19763
 • Терлецький В. М. Теоретичний семінар Кантівського товариства в Україні / Віталій Терлецький // Філософська думка. – 2020. – № 2. – С. 127–132. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19764
 • Терлецький В. М. "Рік [17]69 дав мені велике світло" (семінар Кантівського товариства в Україні) / Терлецький В. М., Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2020. – Т. 5. – С. 103–105. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.5.103-105. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17859
 • Терлецький В. М. Кантова теорія генія: деякі питання джерельної реконструкції / Віталій Терлецький // Sententiae. – 2020. – Т. 39, № 1. – С. 29–53. – https://doi.org/10.31649/sent39.01.029.
 • Іващенко І. Значливість перекладу для філософської освіти (на прикладі українського перекладу "Критики чистого розуму" Імануеля Канта) / Іван Іващенко, Віталій Терлецький // Філософія освіти. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 211–229. – https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-1-13
 • Титаренко В. В. Религиозная идентичность в Украине в координатах свободы религии / Титаренко В. В. // Светскость, секуляризм, религиозность: исторические, юридические и философско-мировоззренческие аспекты : монографический сборник статей / под ред. Е. С. Элбакян ; Центр Религиоведческих Исследований Кыргызстана [и др.]. – Бишкек : [б. и.], 2020. – С. 170–176.– http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19766
 • Титаренко В. В. Ар'я (В. В. Титаренко) [електронний ресурс] / В. В. Титаренко, О. Р. Титаренко // Велика українська енциклопедія. – 2020. – http://vue.gov.ua/Ар'я_(В._В._Титаренко)
 • Титаренко В. В. Ар'я Майтрея [електронний ресурс] / В. В. Титаренко, О. Р. Титаренко // Велика українська енциклопедія. – 2020. –https://vue.gov.ua/Ар'я_Майтрея
 • Титаренко В. В. Ар'я Самадж [електронний ресурс] / В. В. Титаренко, О. Р. Титаренко // Велика українська енциклопедія. – 2020. –https://vue.gov.ua/Ар'я_Самадж
 • Титаренко В. В. Ар'ядева [електронний ресурс] / В. В. Титаренко, О. Р. Титаренко // Велика українська енциклопедія. – 2020. –http://vue.gov.ua/Ар'ядева
 • Титаренко В. В. Ар'ясатья [електронний ресурс] / В. В. Титаренко, О. Р. Титаренко // Велика українська енциклопедія. – 2020. –https://vue.gov.ua/Ар'ясатья
 • Титаренко В. В. Весак [електронний ресурс] / В. В. Титаренко // Велика українська енциклопедія. – 2020. –https://vue.gov.ua/Весак
 • Титаренко В. В. Буддизм [електронний ресурс] / В. В. Титаренко, А. В. Арістова // Велика українська енциклопедія. – 2020. –https://vue.gov.ua/Буддизм
 • Титаренко В. В. Специфика организационной структуры харизматических церквей в Украине: религиоведческая рефлексия / Титаренко Вита Владимировна, Тищенко Андрей Георгиевич // Сolloquium-journal. – 2020. – № 7, сzęść 4. – P. 26–31.
 • Vasylieva I. Dynamics and Growth Prospects of the Protestant Denominations in Ukraine / Iryna Vasylieva, Vita Tytarenko // Occasional Рapers on Religion in Eastern Europe. – 2020. – Vol. 40, іssue 3. – P. 73–87.
 • Титаренко В. В. Проблемні аспекти міжконфесійних та державно-конфесійних відносин у сучасній суспільно-політичний ситуації в Україні / В. Титаренко, Л. Филипович // Релігійна свобода. – 2020. – № 24. – С. 55–64.
 • Тищенко А. Г. Конфессиональная специфика современного харизматизма в Украине: некоторые аспекты общественно-практического и теологического измерений / Тищенко Андрей Георгиевич, Титаренко Вита Владимировна // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. – 2020. – № 8. – С. 112–118. – https://doi.org/10.37882/2500-3682.2020.08.19

 

Матеріали конференцій

 • Головащенко С. І. Біблійні студії в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ ст.) у європейському контексті: рефлексії та практики / Сергій Головащенко // Православ'я в Україні : збірник статей : до 400-річчя з часу відновлення православної ієрархії Київської митрополії Єрусалимським патріархом Феофаном / [редкол.: Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (співголова) та ін.] ; Українська Православна Церква, Київська православна богословська академія [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 379–390. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20552
 • Гомілко О. Є. Розумність тіла як освітня проблема / Гомілко О. Є. // Філософія в сучасному світі : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2020 р. / голов. ред. Тарароєв Я. В. ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" [та ін.]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – С. 267–270. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20555
 • Гомілко О. Є. Уроки Брекзиту: цифрова логіка "негромадянської війни" / Гомілко О. Є. // Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмислення : матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 18–19 червня 2020 р. / за заг. ред. С. В. Ківалова ; Національний університет "Одеська юридична академія" [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2020. – С. 63–67. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20556
 • Капранов С. В. Дослідження "Дао де цзіну" в Європі в першій половині ХІХ ст. / Капранов С. В. // Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції "Китайська цивілізація: традиції та сучасність", 5 листопада 2020 р. / Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, ГО "Українська асоціація китаєзнавців" [та ін.]. – Київ : Гельветика, 2020. – С. 62–66. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20560
 • Kolotilova N. A. The Interconnection of Logic and Rhetoric in the Education System / Nataliia Kolotilova // The Days of Science of the Faculty of Philosophy-2020 : abstracts of International Scientific Conference (April 22–23, 2020) / ed. A. Konverskyi [et al.]. – Kyiv : Kyiv University, 2020. – P. 87.
 • Рогожа М. М. Сигнализаторство и академическая честность (постановка вопроса) / М. М. Рогожа // Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития : материалы Пятой международной научной конференции (19–20 ноября 2020 года, г. Минск) / редкол.: А. А. Лазаревич [и др.] ; Институт философии НАН Беларуси. – Минск : Четыре четверти, 2020. – Т. 2. – С. 332–335.
 • Титаренко В. В. Релігійна ідентичність як проблема сучасного суспільства / Віта Титаренко // Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (24–25 вересня 2020 року) / редкол.: Степаненко М. І. [та ін.] ; Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2020. – С. 83–86.

 

Інше

 • Гусерлеві феноменологічні осяяння в українському викладі / А. Богачов, А. Вахтель, В. Кебуладзе (модератор), В. Терлецький // Філософська думка. – 2020. – № 1. – С. 135–138. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20153
 • Термінологія Артура Шопенгавера у творі "Світ як воля і уявлення" / А. Богачов, Н. Ваховська, І. Іващенко, В. Кебуладзе (модератор) // Філософська думка. – 2020. – № 3. – С. 128–132. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20551
 • Справа Мартина Гайдеґера: рецепція невловимого / А. Ахутін, Є. Бистрицький, М. Бойченко, О. Воронюк, А. Дахній, А. Єрмоленко [та ін.] // Філософська думка. – 2020. – № 1. – С. 6–25. – https://doi.org/10.15407/fd2020.01.006
 • Yermolenko A. M. Karl-Otto Apel’s discourse ethics as applied ethics of responsibility for ukrainian society / A. Yermolenko // Karl-Otto Apel. Vita e pensiero-Leben und Denken / a cura di: M. Borrelli, F. Caputo, R. Hesse. – Cosenza : Pellegrinni, 2020. – S. 829–844.
 • Єрмоленко А. М. Олександр Вишняк – шлях до соціології: спогади однокурсника / Анатолій Єрмоленко // Філософія життя соціолога Олександра Вишняка / [упоряд.: М. Вишняк, А. Ручка, С. Макеєв] ; Національна академія наук України, Інститут соціології. – Київ : Інститут соціології НАНУ, 2020. – Розділ 2 (2.1). – С 227–233.
 • Капранов С. В. Дороговказ у пошуках духовних смислів / С. В. Капранов // Релігієзнавчі нариси. – 2020. – № 9. – C. 125–130. – Рецензія нового українського перекладу М. Еліаде "Пошуки. Історія та смисл в релігії". – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20563
 • Круглий стіл "Шанси та ризики для демократії в Україні після виборів 2019 року" / Віктор Степаненко (модератор), ... Анатолій Єрмоленко, ... Вахтанґ Кебуладзе [та ін.] // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 1. – С. 132–170.
 • Особливості українського перекладу класики психології релігії / А. М. Басаурі Зюзіна, А. Бондар, В. Кебуладзе, О. Сарапін // Філософська думка. – 2020. – № 4. – С. 113–117. –https://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Osoblyvosti_ukrainskoho_perekladu.pdf
 • Перекладаючи неперекладне: Е. Северино "Сутність нігілізму" / Ю. Олійник, В. Кебуладзе (модератор), Т. Лютий, А. Бондар // Філософська думка. – 2020. – № 6. – С. 118–125.
 • Кебуладзе В. І. І стіни, і мости / Вахтанґ Кебуладзе // Мости замість стін, або Що об'єднує українців? : [есе] / упоряд. Тетяна Терен. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. – С. 25–31. – https://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Kebuladze_I_stiny_i_mosty.pdf
 • Кебуладзе В. І. Вступ. Майбутнє, якого ніколи не буде, вже є / Вахтанґ Кебуладзе // Майбутнє, якого ми прагнемо : [збірка есеїв] / упоряд. і відп. ред. Вахтанґ Кебуладзе. – Київ : Темпора, 2020. – С. 9–17.
 • Кебуладзе В. І. Можливість неможливого майбутнього / Вахтанґ Кебуладзе // Майбутнє, якого ми прагнемо / упоряд. і відп. ред. Вахтанґ Кебуладзе. – Київ : Темпора, 2020. – С. 83–100. –http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Kebuladze_Mozhlyvist_nemozhlyvoho_maibutnoho.pdf
 • Kebuladze V. Gaining a Motherland / Vakhtang Kebuladze // Ukraine in histories and stories : essays by Ukrainian intellectuals / ed. by Volodymyr Yermolenko ; with foreword by Peter Pomerantsev ; introduction by Andriy Kulakov. – Stuttgart : Ibidem-Verlag, 2020. – P. 169–182.
 • Козловський В. П. Чи потрібний нам Геґель? (нотатки читача до українського перекладу "Феноменології духу") : [рецензія] / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2020. – Т. 5. – С. 90–102. – Рецензія на кн.: Геґель, Ґ. В. Ф. (2019). Феноменологія духу (Пер. з нім. Петра Таращука). Харків: Фоліо. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.5.90-102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17860
 • Лютий Т. В. Стрибок у майбутнє / Тарас Лютий // Майбутнє, якого ми прагнемо / упоряд. і відп. ред. Вахтанґ Кебуладзе. – Київ : Темпора, 2020. – С. 121–136. – http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Liutyi_Strybok_u_maibutnie.pdf
 • Северино Е. Сутність нігілізму / Емануеле Северино ; пер. з англ. та італ. Юрія Олійника ; наук. ред. Тарас Лютий. – Київ : Темпора, 2020. – 686 с.
 • Лютий Т. В. Філософський перформанс Сергія Кримського : [рецензія] / Тарас Лютий // Sententiae. – 2020. – Т. 39, № 1. – С. 185–190. – Рецензія на кн.: Кримський, С. (2019). Вибрані твори у 4 книгах. (Т. Лютий, Ред.). Київ: Альфа-ПІК. - https://doi.org/10.31649/sent39.01.185
 • Lyuty T. Language as a cultural marker demands to be used [electronic resourse] / Taras Lyuty ; translated, with added references, by Ksenia Maryniak // Forum for Ukrainian Studies. – March 26, 2020. – https://ukrainian-studies.ca/2020/03/26/language-as-a-cultural-marker-demands-to-be-used/
 • Торо Г. Д. Волден, або Життя в лісах / Генрі Девід Торо ; пер. з англ. Я. Стріха ; наук. ред. та передм. В. Менжуліна. – Київ : Темпора, 2020. – 431 с.
 • Менжулін В. І. Передмова. Виживуть тільки відлюдники? / Менжулін В. І. // Волден, або Життя в лісах / Генрі Девід Торо ; пер. з англ. Я. Стріха ; наук. ред. та передм. В. Менжуліна. – Київ : Темпора, 2020. – C. 9–49.
 • Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 033 – Філософія / розробники: Шашкова Л. О., Менжулін В. І., Бойко А. І. [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України. – Видання офіційне. – Київ : МОН України, 2020. – 12 с. : табл.
 • Перспективи розвитку філософської освіти в Україні. Круглий стіл / Анжела Бойко, Андрій Дахній, Іван Карпенко, Вадим Менжулін [та ін.] // Філософія освіти. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 282–325. –https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-1-18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20162

 

2019

Cтатті

 • Бондаревська І. А. Істина і неконсеквентність: парадокс Лєшка Колаковського / Iryna Bondarevska // Studia Polsko-Ukraińskie. – 2019. – T. 6. – S. 52–66.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18076
 • Бондаревська І. А. Про суб’єкта історико-філософського пізнання / Бондаревська І. А. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2019. – Т. 3. – С. 69–75. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.3.69-75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16636
 • Головащенко С. І. Історико-біблієзнавчі нариси професора Київської духовної академії Стефана Сольського: вітчизняний та європейський контексти / Головащенко С. І. // Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819–1924): досвід археографічних та бібліографічних студій : [збірник наукових праць / упоряд. і наук. ред. М. Ткачук] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2019. – С. 60–86.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16813
 • Головащенко С. І. Надприродне та чудесне в біблійному наративі: критичний досвід професорів Київської Духовної Академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2019. – Т. 3. – С. 43–51. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.3.43-51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16638
 • Головащенко С. І. Чудо і надприродне в євангельському наративі: апологетична позиція професора Київської духовної академії Дмитра Богдашевського (архієпископа Василія) / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2019. – Т. 4. – С. 30–39. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.4.30-39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16798
 • Гомілко О. Є. Тварина в контексті антропології міста: єдність, доповнення, відторгнення? / Ольга Гомілко // Δόξα/Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / [відп. ред. В. Л. Левченко] ; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса : [Одеська гуманітарна традиція], 2019. – № 2 (32). – С. 89–98. – https://doi.org/10.18524/2410-2601.2019.2(32).188633. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18766
 • Gomilko O. The Philosophy Supremacy in the Digital Age / Olga Gomilko // Філософські діалоги’2019. Філософія в Академії: досягнення, проблеми, перспективи (до 100-річчя НАН України) : збірник наукових праць / голов. ред. А. М. Єрмоленко ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 17–18. – С. 58–71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19121
 • Yermolenko A. M. Karl-Otto Apel’s discourse ethics as applied ethics of responsibility for Ukrainian society / Anatoliy Yermolenko // Topologik. – 2019. – Vol. 1, Issue 24. – P. 248–256.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18459
 • Єрмоленко А. М. Академічна філософія як «нове просвітництво» для діалогічної цивілізації / Єрмоленко А. М. // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 11. – С. 3–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16830
 • Єрмоленко А. М. Академічна філософія у зміні парадигм / Анатолій Єрмоленко // Філософські діалоги’2019. Філософія в Академії: досягнення, проблеми, перспективи (до 100-річчя НАН України) : збірник наукових праць / голов. ред. А. М. Єрмоленко ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 17–18. – С. 5–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18772
 • Єрмоленко А. М. Нормативна когерентність філософського дискурсу / Анатолій Єрмоленко // Філософська думка. – 2019. – № 5. – С. 21–28.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19131
 • Єрмоленко А. М. Філософія Мирослава Поповича у контексті провідних тенденцій сучасної філософської думки / Анатолій Єрмоленко // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2019. – Вип. 22. – С. 136–142. – https://doi.org/10.30970/2078-6999-2019-22-13.
 • Josypenko S. L. Polski kontekst historiifi lozofi i ukraińskiej: problemy i perspektywy / Serhij Josypenko // Civitas. Studia z filozofi i polityki. – 2019. – T. 24. – S. 27–39. – https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.03. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18457
 • Йосипенко С. Л. Історія філософії та проблема внутрішньої тяглости національної філософії / Сергій Йосипенко // Україна Модерна. – 2019. – № 26. – С. 31–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17848
 • Капранов С. В. Дзен-буддизм та духовно-інтелектуальний потенціал Японії (друга пол. ХІХ–ХХ ст.) / С. В. Капранов // Східний світ. – 2019. – № 3. – С. 5–14. – https://doi.org/10.15407/orientw2019.03.005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17849
 • Капранов С. В. Японські інтелектуали – випускники Київської духовної академії: Іван Кавамото-Сенума та Марк Сайкайсі / С. В. Капранов // Східний світ. – 2019. – № 1. – С. 5–17. https://doi.org/10.15407/orientw2019.01.005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17850
 • Капранов С. В. Японські лауреати Нобелівської премії / С. В. Капранов // Китаєзнавчі дослідження. – 2019. – № 2. – С. 61–70. – https://doi.org/10.15407/chinesest2019.02.061. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17392
 • Козловський В. П. До питання про християнський персоналізм Маркелліна Олесницького / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2019. – Т. 3. – С. 29–42. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.3.29-42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16639
 • Козловський В. П. Петро Ліницький як апологет метафізики у «вік науки» / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2019. – Т. 4. – С. 3–16. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.4.3-16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16800
 • Колотілова Н. А. Взаємозв’язок логіки та риторики: методологія дослідження / Колотілова Н. А. // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / голов. ред. Вашкевич В. М. ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Гілея, 2019. – Вип. 147 (№ 8), ч. 2. Філософські науки. – С. 93–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18078
 • Колотілова Н. А. Логіка і риторика в дослідженнях аргументативної проблематики початку ХХІ ст. / Колотілова Н. А. // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / голов. ред. Вашкевич В. М. ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Гілея, 2019. – Вип. 142 (№ 3), ч. 2. Філософські науки. – С. 69–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18078
 • Лисий І. Я. Сучасна форма культурного космополітизму / Лисий І. Я. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2019. – Т. 2. – С. 53–64. – https://doi.org/10.18523/2618-0537.2019.2.53-64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17051
 • Лютий Т. В. Масова і популярна культура: проблема демаркації / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2019. – Т. 3. – С. 85–99. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.3.85-99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16634
 • Менжулін В. І. Випускник Київської духовної академії Гервасій Сікорський (за матеріалами архівних студій) / Менжулін В. І. // Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819–1924): досвід археографічних та бібліографічних студій : [збірник наукових праць / упоряд. і наук. ред. М. Ткачук] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2019. – С. 111–129. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16811
 • Менжулін В. І. Філософсько-психологічні розвідки представників Київської духовної академії (1819–1924) в європейському інтелектуальному контексті: зустріч із несвідомим / Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2019. – Т. 3. – С. 15–28. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.3.15-28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16640
 • Пастушенко Л. А. Студії з історії протестантизму на сторінках журналу «Труды Киевской духовной академии» (1860-ті – початок 1900-х рр.) / Пастушенко Л. А. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2019. – Т. 3. – С. 52–68. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.3.52-68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16637
 • Рогожа М. М. Візуалізація етичних змістів у чарівній казці / М. М. Рогожа // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / голов. ред. А. Є. Конверський ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – № 2 (5). – С. 31–36. – https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).06. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18079
 • Рогожа М. М. Специфіка моралі доби плинної сучасності / М. М. Рогожа // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / голов. ред. А. Є. Конверський ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – № 1 (4). – С. 24–35. – https://doi.org/10.17721/UCS.2019.1(4).05. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18080
 • Сватко Ю. І. Культурно-символічні картини світу як предмет власне філософської рефлексії у світлі проекту відтворення історії Європи в «картинно» увиразнених онтологіях / Сватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2019. – Т. 4. – С. 40–57. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.4.40-57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16797
 • Ткачук М. Л. Філософська проблематика в рукописних кандидатських творах студентів Київської духовної академії (1819–1924) / Марина Ткачук // Sententiae. – 2019. – Т. 35, № 2. – С. 19–36. – https://doi.org/10.22240/sent38.02.019. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17321
 • Tkachuk M. Handwritten Candidate Works of Kyiv Theological Academy Students as Sources for Studying the Academy’s Philosophical Heritage / Tkachuk Maryna // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2019. – Issue 6. – P. 43–67. – https://doi.org/10.18523/kmhj189003.2019-6.43-67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16893
 • Ткачук М. Л. Кандидатські твори студентів Київської духовної академії (1819–1924): специфіка жанру / Ткачук М. Л. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2019. – Т. 3. – С. 3–14. – https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.3.3-14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16641
 • Ткачук М. Л. Рукописні кандидатські твори студентів Київської духовної академії: проблеми дослідження / Ткачук М. Л. // Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819–1924): досвід археографічних та бібліографічних студій : [збірник наукових праць / упоряд. і наук. ред. М. Ткачук] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2019. – С. 4–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16815
 • Филипович Л. О. Виклики релігійної свободи національній ідентичності / Людмила Филипович // Релігійна безпека/небезпека України : збірник наукових праць / за ред. А. Колодного ; НАН України, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди, Українська асоціація релігієзнавців. – Київ : УАР, 2019. – С. 43–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19318
 • Филипович Л. О. Історія Української асоціації релігієзнавців (УАР): постання та інституалізація / Людмила Филипович // Українське релігієзнавство. – 2019. – № 87. – С. 80–100. – https://doi.org/10.32420/2019.87.1319. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17785
 • Филипович Л. О. Нові релігійні течії : чинники сприяння чи протидії національній розбудові? / Людмила Филипович // Релігійна безпека/небезпека України : збірник наукових праць / за ред. А. Колодного ; НАН України, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди, Українська асоціація релігієзнавців. – Київ : УАР, 2019. – С. 184–192. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19319
 • Филипович Л. О. Православні Церкви України в новій релігійній і соціо-політичній реальності: небезпеки і виклики / Людмила Филипович // Волинський благовісник. – 2019. – № 7. – С. 329–339. – http://doi.org/10.33209/2519-4348-2019-7-66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17784
 • Юринець Я. І. Рецепція західноєвропейської філософії у бібліографічних студіях Петра Ліницького (за матеріалами журналу «Труды Киевской духовной академии») / Юринець Я. І. // Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819–1924): досвід археографічних та бібліографічних студій : [збірник наукових праць / упоряд. і наук. ред. М. Ткачук] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2019. – С. 87–110.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16812

 

Матеріали конференцій

 • Головащенко С. І. Апологетична раціоналізація надприродного в Біблії: візія професорів Київської духовної академії / Сергій Головащенко // Православ’я в Україні : збірник за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції (20 листопада 2019 р.) / під ред. Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, О. Трофимлюка, Г. В. Папакіна, Н. М. Куковальської [та ін.] ; Київська православна богословська академія. – Київ : [Київська православна богословська академія], 2019. – С. 23–31.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18077
 • Гомілко О. Є. Сучасна самокорекція культури та освітні легітимації: еволюція чи революція? / О. Гомілко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Філософська антропологія та цивілізаційні виклики сучасності». ХІV Шинкаруківські читання, 26 квітня 2019 р. / [редкол.: Л. В. Губерський та ін.] ; Т-во «Знання» України [та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 99–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18765
 • Gomilko O. Unhappiness in Ukraine as Colonial Legacy / Olga Gomilko // Challenges of Postcolonialism: Philosophy, Religion, Education : materials of the 5th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 16–17, 2019) / National Pedagogical Dragomanov University. – Kyiv : National Pedagogical Dragomanov University, 2019. – P. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18165
 • Єрмоленко А. М. Мирослав Попович: філософія свободи / Анатолій Єрмоленко // Соціологія майбутнього і майбутнє соціології в XXI столітті : матеріали XII Міжнародних соціологічних читань пам’яті Наталії Паніної та Мирослава Поповича / НАН України, Ін-т соціології ; [за наук. ред. Є. І. Головахи, О. О. Максименко]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. – С. 33–43.
 • Єрмоленко А. М. Генеалогія моралі як габітусу розуму / Анатолій Єрмоленко // Категорії. Мораль : збірник наукових матеріалів за результатами Всеукраїнського круглого столу «Читання пам’яті Івана Бойченка–2019. Людина. Історія. Мораль» (25 жовтня 2019 р.) / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.] ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Центр гуманітарної освіти НАН України. – Київ : Знання України, 2019. – С. 3–11.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18083
 • Єрмоленко А. М. Людина як «незавершуваний проект історії» у суспільстві «ризиків і загроз» сучасної цивілізації / Анатолій Єрмоленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Філософська антропологія та цивілізаційні виклики сучасності». ХІV Шинкаруківські читання, 26 квітня 2019 р. / [редкол.: Л. В. Губерський та ін.] ; Т-во «Знання» України [та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 38–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19124
 • Єрмоленко А. М. Людина як «незавершуваний проект історії» та проблематичність принципу «природних прав» / Анатолій Єрмоленко // Проблема людини у філософії : матеріали ХХVІІ Харківських міжнародних cковородинівських читань (27–28 вересня 2019 р.) / Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України [та ін.]. – Харків : Майдан, 2019. – С. 152–160. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19125
 • Єрмоленко А. М. Принцип «природних прав» у дискурсивному обґрунтуванні ціннісно-нормативної системи біоетики / Єрмоленко А. М. // VII Національний конгрес з біоетики (30 вересня – 2 жовтня 2019, Київ, Україна) / Національна Академія наук України, Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 99–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19126
 • Колотілова Н. А. Курс критичного мислення в системі вищої освіти / Колотілова Н. А. // Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 28 березня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 17–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17854
 • Kolotilova N. A. Formal and Informal Approaches to Argumentation Research in the Beginning of the Twenty-First Century / Nataliia Kolotilova // The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019, International Scientific Conference (2019; Kyiv) : abstracts / Taras Shevchenko National University of Kyiv ; ed. board: A. Konverskyi [et al.]. – Kyiv : Kyiv University, 2019. – P. 77–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19331
 • Рогожа М. М. Моральні дилеми у галузі штучного інтелекту / Марія Рогожа // Категорії. Мораль : збірник наукових матеріалів за результатами Всеукраїнського круглого столу «Читання пам’яті Івана Бойченка–2019. Людина. Історія. Мораль» (25 жовтня 2019 р.) / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.] ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Центр гуманітарної освіти НАН України. – Київ : Знання України, 2019. – С. 45–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18081
 • Рогожа М. М. К вопросу об этических проблемах биотехнологий (случай ученого Хэ Джеанквея) / М. М. Рогожа // Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века : материалы 19-й международной научной конференции, 23–24 мая 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 3 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та ; редкол.: А. Н. Батян [и др.] ; под ред. С. А. Маскевича, С. С. Позняка. – Минск : МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, 2019. – Ч. 3. – C. 486–490.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18084
 • Рогожа М. М. Модус долженствования в сфере биотехнологий / Рогожа М. М. // Strategia supravietuirii din perspectiva bioeticii, antropologiei, filosofiei si medicinei : materialele Conferintei a 25-a Stiintifice Internationale / col. de red.: Teodor N. Judea [et al.]. – Chisinau : CEP “Medicina”, 2019. – Vol. 25. – P. 79–82.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18119
 • Рогожа М. М. Про академічну доброчесність педагога / М. М. Рогожа // Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 15 листопада 2019 р. / редкол.: А. П. Гетьман, В. О. Лозовой, Ю. А. Меліхова [та ін.] ; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – С. 265–268.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18160
 • Рогожа М. М. Про науковий етос в добу біотехнологій / Рогожа М. М. // VII Національний конгрес з біоетики (30 вересня – 2 жовтня 2019, Київ, Україна) / Національна Академія наук України, Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 40–41.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18161
 • Рогожа М. М. Символи добра в чарівній казці / Рогожа М. М. // Символічні виміри візуальної культури : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 11–12 жовтня 2019 р.) / голов. ред. В. І. Панченко ; Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ ; Луцьк : [Міленіум], 2019. – С. 76–78.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18162
 • Рогожа М. М. Аcademic integrity как идеология в практике школьного образования: постановка проблемы (этический аспект) / Рогожа М. М. // Интеллектуальная культура Беларуси: когнитивный и прогностический потенциал социально-философского знания : материалы Четвертой международной научной конференции (14–15 ноября 2019 года, г. Минск) : в 2 т. / Ин-т философии НАН Беларуси ; редкол.: А. А. Лазаревич [и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2019. – Т. 2. – С. 238–241.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18163
 • Слободян О. Р. Постать Євгена Спекторського в контексті проблеми культурної ідентичності / Слободян О. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Культурологія. Вип. 20. Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали XІІ міжнародної наукової конференції, (Острог, 17–18 травня 2019 р.) / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2019. – С. 157–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17855
 • Филипович Л. О. Національна ідентичність в ситуації релігійної свободи / Людмила Филипович // Феномен свободи в контексті цивілізаційних викликів XXI століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 травня 2019 р., м. Львів) / Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2019. – С. 305–312.

 

Інше

 • Gomilko O. The public intelectual and the legitimation crisis in the digital era: from social criticism to personal convictions / Gomilko O. Yе. // Philosophical and methodological challenges of the study of modern society : collective monograph / [T. V. Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein et al.]. – Lviv ; Toruń : Liha-Pres, 2019. – Chapter 5. – P. 87–108. – https://doi.org/10.36059/978-966-397-144-5/87-108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18456
 • Єрмоленко А. М. Ціннісні зміни етносу як чинник творення модерної ідентичності української нації / Анатолій Єрмоленко // Трансформація української національної ідеї / упоряд. Олесь Доній ; [Національний Форум трансформації України, Центр досліджень політичних цінностей]. – Київ : Наш формат, 2019. – С. 107–129.
 • Філософія в Україні: у вічному пошуку себе / А. Єрмоленко, В. Турчиновський, В. Фадєєв, О. Вєдров, І. Іващенко, В. Циба // Україна Модерна. – 2019. – № 26. – С. 12–30.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17853
 • Kebuladze V. Ukrainian intellectuals after Maidan / Vakhtang Kebuladze // New Eastern Europe. – 2019. – Issue 1. – P. 32–39.https://neweasterneurope.eu/2019/01/02/ukrainian-intellectuals-maidan/
 • Кебуладзе В. І. Здобути батьківщину / Вахтанґ Кебуладзе // Україна в історіях та оповідях : есеї українських інтелектуалів / за ред. Володимира Єрмоленка. – Київ : К.І.С., 2019. – С. 185–196.
 • Kebuladze V. Gaining a Motherland / Vakhtang Kebuladze // Ukraine in histories and stories. Essays by Ukrainian intellectuals / ed.: Volodymyr Yermolenko. – Kyiv : [K.I.S.], 2019. – P. 186–199.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17852
 • Лютий Т. В. Пригоди філософських ідей Західного світу : [від давнини до сучасності] / Тарас Лютий ; худож. Ольга Глумчер. – Київ : Темпора, 2019. – 379, [4] с.
 • Поліщук Н. П. Модерн / Поліщук Н. П. // Енциклопедія Сучасної України / співголови редкол.: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Железняк М. Г. [та ін.]. – Київ : [Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України], 2019. – Т. 21. – C. 301–302.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19328
 • Поліщук Н. П. Модерність / Поліщук Н. П. // Енциклопедія Сучасної України / співголови редкол.: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Железняк М. Г. [та ін.]. – Київ : [Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України], 2019. – Т. 21. – C. 312.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19329
 • Поліщук Н. П. Монізм / Поліщук Н. П. // Енциклопедія Сучасної України / співголови редкол.: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Железняк М. Г. [та ін.]. – Київ : [Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України], 2019. – Т. 21. – C. 496.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19330
 • Терлецький В. М. Ґеорґ Зимель як соціальний теоретик і філософ культури / Віталій Терлецький // Філософія грошей / Ґеорґ Зимель ; пер. з нім.: Iгор Андрущенко, Віталій Терлецький. – Київ : Фоліо, 2019. – С. 634–653.
 • Зимель Ґ. Філософія грошей / Ґеорґ Зимель ; [пер. з нім.: Iгор Андрущенко, Віталій Терлецький]. – Київ : Фоліо, 2019. – 667 с.
 • Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819–1924): досвід археографічних та бібліографічних студій : [збірник наукових праць / упоряд. і наук. ред. М. Ткачук] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2019. – 151 с. – До 200-річчя Київської духовної академії.
 • Филипович Л. О. Релігійні виміри національної ідеї: сучасні небезпеки / Людмила Филипович // Трансформація української національної ідеї / упоряд. О. Доній. – Київ : Наш формат, 2019. – С. 257–264. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18082
 • Филипович Л. О. Релігійні і секулярні світи: проблеми взаємин з огляду на суспільні трансформації XXI ст. / Филипович Л. // Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. С. Киричук та ін. ; Львівський музей історії релігії, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Львів : Логос, 2019. – С. 192–197. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19320
 • Циба В. М. Ніцше в українському контексті : [рецензія] / В’ячеслав Циба // Україна Модерна. – 2019. – № 26. – С. 225–230. – Рецензія на кн.: Ніцше. Самоперевершення / Лютий Тарас. – Київ : Темпора, 2016. – 978 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17851

 

2018

Cтатті

 • Бондаревська І. А. Утопія і нігілізм: філософські уроки Лєшека Колаковського / Бондаревська І. А. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2018. – Т. 1. – С. 35–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14620
 • Головащенко С. І. Критичні огляди та рецензії професорів Київської духовної академії на закордонну біблієзнавчу літературу: тематика і зміст (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2018. – Т. 2. – С. 65–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14950
 • Golowaszczenko S. Kyiv in the Global Biblical World: Reflections of KTA Professors From the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries / Sergiy Golovashchenko // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2018. – No. 5 : Cross-Cultural Connections and Displacement in Ukraine and Beyond. – P. 37–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14973
 • Головащенко С. І. Постання богословсько-апологетичного дискурсу в біблійних дослідженнях Київської духовної академії кінця ХІХ – початку ХХ ст. / С. І. Головащенко // Theological Reflections: Euro-Asian Journal of Theology. – 2018. – No. 21. – P. 43–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15685
 • Golovashchenko S. European Protestantism and the Orthodox tradition of mastering the Bible: the view of the Kiev Theological Academy professors of the ХІХ – early XX centuries / Sergii Golovashchenko // Theological Reflections: Euro-Asian Journal of Theology. – 2018. – No. 20. – P. 37–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15775
 • Головащенко С. І. Критико-бібліографічні практики інтеграції біблійних студій у КДА до європейського богословсько-дослідницького контексту (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2018. – Т. 1. – С. 79–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14617
 • Гомілко О. Є. Свобода та прогрес у постсоціалістичних викликах: рефлексія BASEES (13–15 квітня, 2018 р., Кембридж) / О. Є. Гомілко // Філософія освіти = Philosophy of Education. – 2018. – № 1 (22). – С. 270–282. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15723
 • Завгородній Ю. Ю. Релігійно-філософська думка Дживи Ґосвамі в індологічній літературі ХІХ – першої половини ХХ сторіччя (приклад орієнталістичного стереотипу) / Юрій Завгородній // Філософська думка. – 2018. – № 4. – С. 21–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14328
 • Rudenko S. National Philosophy as a Subject of Comparative Research / Serhii Rudenko, Serhii Yosypenko // Sententiae. – 2018. – Vol. 37, No 1. – P. 120–129. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14326
 • Yosypenko S. Philosophy and Post-Totalitarian Practices / S. Yosypenko // Future Human Image. – 2018. – Vol. 9. – P. 134–144. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15730
 • Капранов С. В. Китайський період діяльності Кіта Іккі / С. В. Капранов // Східний світ. – 2018. – № 1. – С. 40–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15687
 • Капранов С. В. Японські інтелектуали – випускники Київської духовної академії: Сімеон Міі, Даниїл Конісі, Клімент Намеда / С. В. Капранов // Східний світ. – 2018. – № 4. – С. 24–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15726
 • Капранов С. В. Проблема свободи у філософії Чжуан-цзи / С. В. Капранов // Китаєзнавчі дослідження. – 2018. – № 2. – С. 5–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15728
 • Кебуладзе В. І. «Ранкова зоря» Фридриха Ніцше. Воля до перекладу / В. І. Кебуладзе // Sententiae. – 2018. – Vol. 37, No. 1. – P. 110–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15732
 • Козловський В. П. Антропологічні візії Маркеліна Олесницького / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2018. – Т. 1. – С. 43–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14619
 • Козловський В. П. Мирослав Попович про людину в історії: фази розлому / В. Козловський // Філософська думка. – 2018. – № 5. – С. 72–80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15012
 • Лисий І. Я. Космополітизм: українська версія / Лисий І. Я. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 74–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15026
 • Лютий Т. В. Інший і Чужий у структурі людського Я (М. Бубер, Е. Левінас, Ю. Кристева) / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2018. – Т. 1. – С. 20–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14622
 • Лютий Т. В. Становлення великих груп: від натовпу та публіки до владно-видовищних масових рухів / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2018. – Т. 2. – С. 3–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14956
 • Менжулін В. І. На шляху до християнсько-юдейського діалогу: за матеріалами публікацій у журналі «Труды Киевской духовной академии» (1860–1917) / Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2018. – Т. 1. – С. 65–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14189
 • Менжулін В. І. Довідково-енциклопедична біографістика як жанр сучасних історико-філософських досліджень: англо-американський та український досвід : [рецензія] / Вадим Менжулін // Sententiae. – 2018. – Vol. 37, No 1. – P. 153–167. – Рец. на кн.: Київська духовна академія в іменах, 1819–1924 : у двох томах : [енциклопедія / Акішин С. Ю., Брюховецький В. С., Бурега В. В. та ін. ; редкол.: Брюховецький В. С. (голова та відп. ред.) та ін. ; упоряд. і наук. ред. Ткачук М. Л.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2015-2016. – 2 т. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14327
 • Менжулін В. І. Рецепція наукових досліджень Івана Сікорського на Заході / Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2018. – Т. 2. – С. 43–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14952
 • Пастушенко Л. А. Історико-філософська концепція Петра Кудрявцева: європейський контекст / Пастушенко Л. А. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2018. – Т. 1. – С. 55–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14618
 • Пастушенко Л. А. Дослідження католицизму на сторінках журналу «Труды Киевской духовной академии» (1860-ті – початок 1900-х рр.) / Пастушенко Л. А. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2018. – Т. 2. – С. 79–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14949
 • Pastushenko L. Kyiv Theological Academy Professors at the Beginning of the 20th Century: at the Intersection of Cultures / Liudmyla Pastushenko // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2018. – No. 5 : Cross-Cultural Connections and Displacement in Ukraine and Beyond. – P. 97–116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14970
 • Сарапін О. В. До питання про конфесійну приналежність Франциска Скорини / О. В. Сарапін // Софія : гуманітарно–релігієзнавчий вісник. – 2018. – № 2 (11). – С. 35–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15792
 • Терлецький В. М. Дискусійні питання в історії виникнення третьої «Критики» Імануеля Канта / Віталій Терлецький // Sententiae. – 2018. – Vol. 37, No. 2. – P. 49–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15733
 • Филипович Л. О. «Православний атеїст» як специфічна форма релігійної ідентичності в сучасній Україні / Л. О. Филипович // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. – 2018. – Вип. 28, ч. 4. – С. 531–544. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15870

 

Матеріали конференцій

 • Головащенко С. І. Внесок професора КДА Я. О. Олесницького (1842–1907) у становлення національного біблієзнавчого науково-богословського дискурсу / Сергій Головащенко // Православ’я в Україні : збірник за матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції «Українська Церква в історії українського державотворення», 20 листопада 2018 р. : до 100-ліття Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за автокефалію. – Київ, 2018. – С. 483–494. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15690

 

Інше

 • Ніцше Ф. Ранкова зоря : думки про моральні передсуди / Фридрих Ніцше ; пер. з нім. В. Кебуладзе ; [наук. ред., передм. Т. Лютого]. – Київ : Темпора, 2018. – 798 с.
 • Шюц А. Структури життєсвіту / Альфред Шюц, Томас Лукман ; [пер. з нім. і післям. Вахтанґа Кебуладзе]. – Харків : Фоліо, 2018. – 539, [1] с. – (Бібліотека класичної світової наукової думки).
 • Кебуладзе В. І. Про довіру / Вахтанґ Кебуладзе // ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2018. – С. 308–325.
 • Пастушенко Л. А. Життєвий шлях Віктора Федоровича Іваницького / Пастушенко Л. А. // Віктор Федорович Іваницький (1881–1955) : життя, віддане книзі / [упоряд. та наук. ред. Г. І. Ковальчук]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2018. – С. 11–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16194

 

2017

Статті

 • Зміст та інституційне забезпечення державної політики у сфері ідентичності: позиції фахівців / Віталій Духневич, Анатолій Єрмоленко, Ганна Кісла [та ін.] // Національна безпека і оборона. – 2017. – № 1–2. – С. 62–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8476
 • Бабій М. Cвобода релігії та протестантизм: історичний та сучасний контекст / Михайло Бабій та Людмила Филипович // Релігійна свобода. – 2017. – № 20. – С. 122–127. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13509
 • Богачов А. Л. До питання про діалектичнe обґрунтування онтології / Андрій Богачов // Sententiae. – 2017. – № 2. – С. 30–49. https://doi.org/10.22240/sent36.02.030
 • Бондаревська І. А. Межі мистецтва / І. А. Бондаревська // Українські культурологічні студії. – 2017. – № 1 (1). – С. 5–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13362
 • Бондаревська І. А. Сковородіана: труднощі читання, або що приховують і що повідомляють тексти / Ірина Бондаревська // Київська Академія. – Київ : Дух і літера, 2017. – Вип. 14. – С. 94–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12942
 • Воспоминания Екатерины Петровны Кудрявцевой о ее отце, бывшем профессоре Киевской духовной академии Петре Павловиче Кудрявцеве / публикация и примечания В. В. Буреги и М. Л. Ткачук // Труди Київської Духовної Академії. – 2017. – № 27. – С. 178–199. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13516
 • Головащенко С. І. Європейська контекстуалізація біблієзнавчих студій у Київській духовній академії: в пошуку ефективних стратегій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 48–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11926
 • Головащенко С. І. «Людина незвичайного розуму та невичерпної енергії»: до 200-річчя Київської духовної семінарії та 180-річного ювілею її ректора, єпископа Іринея (Орди) / Головащенко С. І. // Труди Київської Духовної Академії. – 2017. – № 26. – С. 278–288. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13368
 • Просвітництво: історія, культура, ідентичність : круглий стіл «Філософської думки» / Є. Бистрицький, А. Ґарапон, …, О. Гомілко [та ін.] // Філософська думка. – 2017. – № 4. – С. 6–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13356
 • Гомілко О. Є. Філософія освіти Григорія Сковороди: відмінність модерної візії / Ольга Гомілко // Філософія освіти. – 2017. – № 2 (21). – C. 194–210. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13366
 • Gomilko O. Post-totalitarian situation: totalitarian virtualization vs democratic free thinking? / Olga Gomilko // Філософська думка. – 2017. – № 2. – С. 105–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13357
 • Гусєв В. І. Тест А. Тюрінґа і «робот» Р. Декарта / Гусєв В. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 8–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11933
 • Завгородній Ю. Ю. Індійська філософія й уявлення про звільнення (мокшу) у «Манава-дгарма-шастрі» / Юрій Завгородній // Sententiae. – 2017. – № 2. – С. 117–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13408
 • Завгородній Ю. Ю. Острів Хортиця у роботах М. Міллера і Д. Донцова (з нагоди двох ювілеїв) / Ю. Ю. Завгородній // Кілька епізодів з новітньої історії острова Хортиця (1917–1961 роки) / Ю. Завгородній. – Запоріжжя : С-принт, 2017. – С. 17–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13524
 • Завгородній Ю. Ю. Острів Хортиця, як національна святиня, під час національно-визвольних змагань 1917–1921 років / Ю. Ю. Завгородній // Кілька епізодів з новітньої історії острова Хортиця (1917–1961 роки) / Ю. Завгородній. – Запоріжжя : С-принт, 2017. – С. 6–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13523
 • Капранов С. В. Педагогічна діяльність Окави Сюмея / С. В. Капранов // Східний світ / гол. ред. І. В. Отрощенко. – Київ, 2017. – № 4. – С. 18–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13140
 • Капранов С. В. Школа Кіото як приклад реалізації інтелектуального потенціалу Японії / С. В. Капранов // Східний світ / гол. ред. І. В. Отрощенко. – Київ, 2017. – № 3. – С. 46–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13141
 • Кебуладзе В. І. Поняттєво-перекладні аспекти німецької філософської антропології: український контекст / В. Кебуладзе, А. Дахній // Філософська думка. – 2017. – № 3. – С. 120–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11897
 • Козловський В. П. Декілька спостережень щодо кантознавчих студій Івана Четверикова: європейський контекст / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11928
 • Козловський В. П. Кант про психологію як метафізичну доктрину: можливості і межі / В. П. Козловський // Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 30. – С. 45–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13491
 • Лисий І. Я. Національна філософія – ідеологема чи метафілософський концепт? / Іван Лисий // Філософські обрії. – 2017. – № 37. – С. 10–23. http://doi.org/10.5281/zenodo.808758
 • Лютий Т. В. Постмодерні теорії та ідеологія / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 3–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11934
 • Lyuty T. Ideological interpretations of Nietzsche’s philosophical views in the Ukrainian cultural context (the end of the 19th – beginning of the 20th centuries) / Taras Lyuty // Sententiae. – 2017. – № 1. – С. 71–82. https://doi.org/10.22240/sent36.01.071
 • Менжулін В. І. Постать і спадщина почесного члена Київської духовної академії Івана Сікорського: сучасні інтерпретації / Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 73–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11923
 • Мінаков М. А. Найголовніше та останній Бог: онтотеології Льва Шестова та Мартіна Гайдеґґера / Мінаков М. А. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 22–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11931
 • Пастушенко Л. А. Релігійно-філософська публіцистика вихованця Київської духовної академії Євгена Капралова / Пастушенко Л. А. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 43–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11927
 • Петруньок Н. І. Знання як конструкт: до критики концепту «мовчазного знання» Майкла Полані / Петруньок Н. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 29–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11930
 • Рогожа М. М. Майєвтика: до проблеми методів навчання в західній культурі (філософсько-етичний аспект) / Марія Рогожа // Університетська кафедра. – 2017. – № 6. – С. 7–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13493
 • Рогожа М. М. Філософ у просторі і часі культури (хронотоп життєвчення). Частина І / М. М. Рогожа // Українські культурологічні студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – № 1 (1). – С. 47–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13497
 • Сватко Ю. І. Духовна безпека особистості в епоху «пост-»: її кордони i вороги / Ю. І. Сватко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 3 (78) : За матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування духовної безпеки особистості в умовах сьогодення: виклики і проблеми» (24 травня 2017 року, м. Київ), ч. 1. – С. 238–259. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13502
 • Сватко Ю. І. Фрагментарій «великої гри» для ХХІ століття: фрагмент І «Гра про мігранта-аноніма» / Cватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 17–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11932
 • Сватко Ю. І. Конфлікт у дзеркалі лінгвоонтоепістемологічної експертизи: за лаштунками «брані» між Ахіллом і Агамемноном, або Слово після вступу / Сватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 3–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12420
 • Терлецький В. М. Cучасні дискусії про назву Аристотелевого твору, відомого нам як «Метафізика» / Віталій Терлецький // Sententiae. – 2017. – № 2. – С. 50–65. https://doi.org/10.22240/sent36.02.050
 • Ткачук М. Л. Видатні богослови Київської духовної академії: Михайло Скабалланович (за матеріалами архівних студій) / Ткачук М. Л. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 53–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11925
 • Ткачук М. Л. Материалы к биографии профессора Киевской духовной академии П. П. Кудрявцева в Архиве Московской духовной академии: их предыстория и источниковедческий потенциал / Ткачук М. Л., Бурега В. В. // Труди Київської Духовної Академії. – 2017. – № 27. – С. 154–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13515
 • Филипович Л. О. Протестантизм та його роль в утвердженні релігійного багатоманіття світу / Людмила Филипович // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. – 2017. – Вип. 27, ч. 1. – С. 54–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13375
 • Циба В. М. «Декомунізація» і легітимація правлячої еліти в Україні / Циба В. М. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія. – 2017. – № 1. – С. 152–171. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13367
 • Юринець Я. І. Випускник Київської духовної академії Сергій Грушевський: нарис біографії / Юринець Я. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 67–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11924
 • Yurynets Ya. Mykhailo Hrushevskyi’s Father: Biographical Aspects / Yaryna Yurynets // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2017. – No. 4. – P. 11–27. https://dx.doi.org/10.18523/kmhj106707.2017-4.11-27
 • Yosypenko S. The revolution of 1917 – the 1920s and the history of social and political thought from Ivan Lysiak-Rudnytsky’s perspective / Serhii Yosypenko // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2017. – No. 4. – P. 53–66. https://doi.org/10.18523/kmhj106711.2017-4.53-66

 

Матеріали конференцій

 • Гомілко О. Є. Вітальна єдність людини та тварини: свідомість як квалія / Гомілко Ольга Євгенівна // Проблеми людини в українських реаліях – надії та сподівання : XII Шинкаруківські читання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2017 р. / Т-во «Знання» України, НАН України, НАПН України [та ін.]. – Київ : Знання України, 2017. – С. 73–80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13358
 • Гомілко О. Є. Гібридність як концепт постколоніального дискурсу в умовах глобалізації / Гомілко О. Є. // Виклики постколоніалізму: філософія, релігія, освіта : збірник тез учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18–19 травня 2017 р. / НПУ ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 9–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13355
 • Gomilko O. Educational hybridization in Ukraine: from colonial and totalitarian traumas to liberal modernization / Olga Gomilko // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи : Міжнародна науково-методична конференція, 30–31 жовтня 2017 року : тези наукових доповідей / [уклад. С. М. Іваненко та ін.]. – Київ : Вид-во НПТУ ім. М. Драгоманова, 2017. – С. 4–8.
 • Козловський В. П. Методичний досвід викладання соціальної філософії в університеті / Козловський В. П. // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : збірник матеріалів ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 28 квітня 2017 року / [редкол.: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень]. – Київ : [ЦІППО], 2017. – С. 383–385. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13490
 • Михайлов Д. Є. Постфеноменологічна експлікація проблеми взаємозв’язку (медіації) між людиною і технікою / Д. Є. Михайлов // Дні науки філософського факультету – 2017 : Міжнародна наукова конференція (25–26 квітня 2017 року) : матеріали доповідей та виступів / редкол. А. Є. Конверський [та ін.]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – Ч. 2. – С. 95–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13659
 • Петруньок Н. Цінність невисловлюваного: феномен «мовчазного знання» у філософії науки Майкла Полані / Надія Петруньок // Слово і невисловлюване : тези дванадцятої міжнародної наукової конференції «Філософія. Нове покоління» (Київ, НаУКМА, 23–24 березня 2017 року) / упоряд. В. Корчевний. – Київ : Пульсари, 2017. – С. 87–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12836
 • Поліщук Н. П. Образ «прагматичного гуманіста» Протагора у контексті сучасних тенденцій політики ідентичності / Н. П. Поліщук // Дні науки філософського факультету – 2017 : Міжнародна наукова конференція (25–26 квітня 2017 року) : матеріали доповідей та виступів / [редкол.: А. Є. Конверський (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – Ч. 1. – С. 137–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13492
 • Рогожа М. М. К вопросу о счастье в текучей современности / Рогожа М. М. // Strategia supravieţuirii din perspectivа bioeticii, filosofiei şi medicinei : materialele conferinţei a 23-a ştiinţifice internaţionale dedicată jubileului de 60 ani de la înfiinţarea Catedrei de Filosofie şi Bioetică şi aniversării a 80-a a profesorului universitar dr. hab. în filosofie Teodor N. Ţîrdea / red. responsabil Teodor N. Ţîrdea. – Chişinău : Medicina, 2017. – P. 124–126. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13494
 • Рогожа М. М. Прикладні і професійні етики: термінологічна довільність в контексті дискусій про їх природу / М. М. Рогожа // Дні науки філософського факультету – 2017 : Міжнародна наукова конференція (25–26 квітня 2017 року) : матеріали доповідей та виступів / [редкол.: А. Є. Конверський (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – Ч. 10. – С. 88–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13498
 • Рогожа М. М. Принципы биоэтики в ценностных измерениях общества риска / М. М. Рогожа // Национальная философия в глобальном мире : тезисы Первого белорусского философского конгресса, Минск, 18–20 октября 2017 года / [редкол.: В. Г. Гусаков (пред.) и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт философии. – Минск : Беларуская навука, 2017. – С. 682–683. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13496
 • Рогожа М. М. «Я и другой»: основы взаимодействия (в концепциях Э. Левинаса и З. Баумана) / М. М. Рогожа // Другой. Ближний и Дальний : материалы международной заочной этико-политологической конференции, Ереван, 15 октября 2017 года / [отв. ред. Р. Г. Апресян] ; Ереванский государственный университет. – Ереван, Издательство Ереванского государственного университета, 2017. – С. 156–162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13520
 • Терлецький В. М. Уявлення про час у ранньогрецькій думці / В. М. Терлецький // Дні науки філософського факультету – 2017 : Міжнародна наукова конференція (25–26 квітня 2017 року) : матеріали доповідей та виступів / [редкол.: А. Є. Конверський (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – Ч. 1. – С. 47–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13503
 • Юринець Я. І. Наукова робота як невід’ємна складова діяльнсті сучасного педагога / Я. І. Юринець // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 28 квітня 2017 року / [редкол. В. В. Сидоренко та ін.]. – Київ, 2017. – С. 400–401. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13510

 

Інше

 • Бьолер Д. Розмисли щодо нашого осереддя в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз / Дитрих Бьолер, пер. з нім. А. Єрмоленка // Філософська думка. – 2017. – № 2. – С. 54–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13486
 • Ґупта Р. М. Чайтанья-вайшнавська веданта Дживи Ґосвамі : коли знання зустрічає відданість / Раві Моган Ґупта ; [під ред М. М. Карпіцького ; пер. з англ. О. Ю. Кухарука, Ю. Ю. Завгороднього ; передмова Ю. Ю. Завгороднього]. – Луцьк : Друкмаркет, 2017. – 249 с.
 • Завгородній Ю. Ю. Періодизація та історіографія індійської філософії: такі різні і таки необхідні / Ю. Ю. Завгородній // Східний світ. – 2017. – № 1–2. – С. 171–180. – Micтить бiблioгpафічні посилання. – Рец. на кн.: Periodization and historiography of Indian philosophy / ed. by Eli Franco. – Wien : Sammlung de Nobili, 2013. – VIII, 388 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13488
 • Капранов С. В. Китай в ідеології японського паназіатизму / С. В. Капранов // Китай очима Азії : [колективна монографія / редкол.: О. В. Богомолов, О. Б. Бубенок, В. О. Кіктенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Укр. асоціація китаєзнавців. – Київ : [б. в.], 2017. – Розд. 3. – С. 146–217. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13489
 • Лисий І. Я. «Віддаль від себе», або Космополітизм чи роздвоєння душі? / Іван Лисий // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 461–482. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12429
 • Лютий Т. В. Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади / Тарас Лютий // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 64–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12444
 • Лисий І. Я. Ідеологія непевності (до постановки проблеми) / Іван Лисий // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 276–295. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12438
 • Лисий І. Я. «Національна філософія»: ідеологема чи метафілософський концепт? / Іван Лисий // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 296–310. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12437
 • Menzulin W. Carl Jung oraz Zygmunt Freud: podobieństwa i różnice. Teoria archetypów Carla Gustava Junga / Wadym Menzulin // Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: Rozmowy o filozofii i literaturze / pod red. Antona Marczyńskiego. – Warszawa, 2017. – S. 123–125.
 • Мінаков М. А. Вибір 1991 року. Оцінки незалежності, демократії та радянського спадку серед мешканців України в часи протистояння і війни (грудень 2013 – лютий 2017) / Михайло Мінаков // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 348–367. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12435
 • Мінаков М. А. Неволя і мислення. Філософія та ідеологія в СРСР / Михайло Мінаков // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 311–347. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12436
 • Minakov M. Big Europe’s gap: dynamic obstacles for intergration between European Union and Eurasian Economic Union / Mikhail Minakov // The Eurasian Economic Union and the European Union : moving toward a greater understanding / Angela Di Gregorio and Arianna Angeli (eds.). – The Hague, The Netherlands : Eleven International Publishing, [2017]. – Р. 45–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13517
 • Minakov M. Novorossiya and the transnationalism of unrecognized post-Soviet nations / Mikhail Minakov // Transnational Ukraine? Networks and ties that influence(d) contemporary Ukraine / Timm Beichelt, Susann Worschech (eds.). – Stuttgart : Ibidem, [2017]. – Р. 65–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11745
 • Рекомендації щодо розроблення політики он-лайн доступу до цифрової історико-культурної спадщини на веб-сайтах Державних архівів областей України та обласних краєзнавчих музеїв / [І. Тюрменко, М. Рогожа, Л. Божук, Л. Халецька] // Соціально-етичні основи збереження цифрової історико-культурної спадщини в Україні = Social and ethical foundations of digital historical and cultural heritage preservation in Ukraine : монографія / І. Тюрменко, М. Рогожа, Л. Божук, Т. Курченко, Л. Халецька. – Київ : [Талком], 2017. – Розд. 8. – С. 156–158. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13501
 • Рогожа М. М. Досвід Литовської Республіки в управлінні цифровими документами у системі архівних установ / [М. М. Рогожа] // Соціально-етичні основи збереження цифрової історико-культурної спадщини в Україні = Social and ethical foundations of digital historical and cultural heritage preservation in Ukraine : монографія / І. Тюрменко, М. Рогожа, Л. Божук, Т. Курченко, Л. Халецька. – Київ : [Талком], 2017. – Розд. 2, [підрозділ] 2.3. – С. 63–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13499
 • Рогожа М. М. Етичні аспекти збереження та доступу до цифрової історико-культурної спадщини / [М. М. Рогожа] // Соціально-етичні основи збереження цифрової of digital historical and cultural heritage preservation in Ukraine : монографія / І. Тюрменко, М. Рогожа, Л. Божук, Т. Курченко, Л. Халецька. – Київ : [Талком], 2017. – Розд. 7. – С. 142–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13500
 • Филипович Л. О. Трансформація функціональності релігії в сучасну добу: причини і наслідки / [Л. Филипович] // Функціональність релігії: український контекст : монографія / за ред. А. Колодного, Л. Филипович. – Київ : УАР, 2017. – Розділ 1.1. – С. 17–23.
 • Recommendations on the development of the policy of online access to historical and cultural heritage on the websites of State Archives of Ukraine’s oblasts and oblast local museums / [I. Tiurmenko, M. Rohozha, L. Bozhuk, L. Khaletska] // Соціально-етичні основи збереження цифрової історико-культурної спадщини в Україні : монографія = Social and ethical foundations of digital historical and cultural heritage preservation in Ukraine : монографія / І. Тюрменко, М. Рогожа, Л. Божук, Т. Курченко, Л. Халецька. – Київ : [Талком], 2017. – Chapter 8. – P. 159–161. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13501

2016

Статті

 • Богачов А. Л. Термінологія епістемології / А. Богачов, В. Кебуладзе // Філософська думка. – 2016. – № 4. – С. 125–127. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11803
 • Богачов А. Л. Термінологія фундаментальної онтології Мартина Гайдеґера / А. Богачов, І. Бурковський, В. Кебуладзе // Філософська думка. – 2016. – № 2. – С. 113–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11805
 • Бондаревська І. А. Некрасиве мистецтво / Бондаревська І. А. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2016. – Т. 180. – С. 12–21. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9302
 • Головащенко С. І. Значущість реконструкції персональних дослідницьких практик у вивченні біблієзнавчої спадщини КДА / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2016. – Т. 180. – С. 62–69. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9309
 • Golovashchenko S. Orthodox Christian Biblical Studies in Pursuit of Identity the Role and Impact of Personal Research Practices / Sergiy Golovashchenko // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2016. – No. 3. – P. 105–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11056
 • Gomilko O. Hybridity in the Higher Education of Ukraine: Global Logic or Local Idiosyncrasy? / Olga Gomilko, Denys Svyrydenko, Sergii Terepyshchyi // Philosophy & Cosmology. – 2016. – Vol. 17. – Р. 177–199. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11750
 • Гомілко О. Є. Сердечне порозуміння в присутності величі університету : щорічна конференція [ba|sees] (2–4 квітня, 2016, Кембридж, Велика Британія) / О. Гомілко // Філософська думка. – 2016. – № 3. – С. 106–116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11802
 • Гусєв В. І. Метафізика як філософська наука / Гусєв В. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2016. – Т. 180. – С. 3–11. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9301
 • Єрмоленко А. М. Відділ соціальної філософії: історія, здобутки, перспективи / А. Єрмоленко // Філософська думка. – 2016. – № 6. – С. 27–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11768
 • Єрмоленко А. М. Відродження філософської культури зі світу перекладу / А. Єрмоленко // Філософська думка. – 2016. – № 5. – С. 78–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11791
 • Єрмоленко А. М. Дискурс в архітектоніці мовної прагматики / А. Єрмоленко // Філософська думка. – 2016. – № 4. – С. 69–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11792
 • Єрмоленко А. М. Проблеми перекладу понять, похідних від слова «Welt», в етиці, практичній філософії та соціології / А. Єрмоленко, В. Кебуладзе // Філософська думка. – 2016. – № 3. – С. 117–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11794
 • Єрмоленко А. М. Філософія Василя Лісового у контексті сучасних філософських досліджень / А. Єрмоленко // Філософська думка. – 2016. – № 6. – С. 87–98. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11767
 • Козловський В. П. Володимир Шинкарук: існую, отже, мислю / В. Козловський // Філософська думка. – 2016. – № 6. – С. 67–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11766
 • Козловський В. П. Декілька спостережень щодо Стросонового аналізу Кантових вимірів свідомості / Козловський В. П. // Магістеріум. Історико-філософські студіїї. – 2016. – Вип. 65. – С. 23–29. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9788
 • Козловський В. П. Стросон і Кант: дескриптивна метафізика як концептуальна передумова аналізу «Критики чистого розуму» / Віктор Козловський // Sententiae. – 2016. – № 1 (34). – С. 25–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11749
 • Комаха Л. Г. Аргумент рефлексії в онтології екзистенціалізму і «філософії мови»: логіко-феноменологічний аналіз / Комаха Л. Г. // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Філософія. Політологія. – 2016. – № 2 (121). – С. 20–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11821
 • Комаха Л. Г. Взаємозв’язок епістемологічного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна / Комаха Л. Г. // Гілея : науковий вісник. – 2016. – Вип. 106. – С. 157–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11817
 • Комаха Л. Г. Дискурс рефлексії в аргументах феноменологічного мислення: від трансцендентного до трансцендентального / Комаха Л. Г. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 27. – С. 32–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11814
 • Комаха Л. Г. Знання як «онтологічна реальність»: аргумент від «апріорного» / Комаха Л. Г. // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – 2016. – № 1 (63). – С. 43–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11810
 • Комаха Л. Г. Концепт «риторики економіки» в аргументах логічного аналізу / Комаха Л. Г. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – 2016. – № 65. – С. 84–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11812
 • Комаха Л. Г. Логіка взаємозв’язку «синомії», «мови» і «смислу» в аргументах «прагматичного аналітизму» У. Куайна / Комаха Л. Г. // Гілея : науковий вісник. – 2016. – Вип. 107. – С. 165–168. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11818
 • Комаха Л. Г. Необхідність епістеми «апріорного» в аргументах «концептуального прагматизму» / Л. Г. Комаха // Філософські обрії. – 2016. – № 35. – С. 112–120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11752
 • Комаха Л. Г. Особливості «радикального перекладу» в прагматичному аналітизмі У. Куайна: аргумент «невизначеності» / Комаха Л. Г. // Гілея : науковий вісник. – 2016. – Вип. 104. – С. 100–103. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11815
 • Комаха Л. Г. Принципи істини як аргументи наукового пізнання: смислодіяльнісний вимір / Комаха Л. Г. // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2016. – Вип. 1–2 (149–150). – С. 127–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11811
 • Комаха Л. Г. Рефлексія в логіці обгрунтування достовірного знання: від методу до аргументу / Комаха Л. Г. // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Філософія. Політологія. – 2016. – № 1 (120). – С. 21–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11822
 • Комаха Л. Г. Смисл та істинність знання в аргументах «натуралістичної епістемології» У. Куайна / Комаха Л. Г. // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія «Філософія». – 2016. – Вип. 46, ч. 1. – С. 166–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11819
 • Комаха Л. Г. Традиція versus принцип «anything goes» в аргументах методології П. Фейєрабенда / Комаха Л. Г. // Гілея : науковий вісник. – 2016. – Вип. 105. – С. 260–263. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11816
 • Котусенко В. В. Еволюція окремих епістемологічних ідей у філософії західноєвропейського пізнього Середньовіччя / Котусенко В. В. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2016. – Т. 180. – С. 30–36. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9304
 • Лисий І. Я. Проблема філософської національності в дискурсі Жака Дерріда / Лисий І. Я. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2016. – Т. 180. – С. 55–61. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9306
 • Лютий Т. В. Критика ідеології : соціокультурний вимір (М. Штірнер, К. Маркс, Ф. Ніцше, З. Фройд) / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2016. – Т. 180. – С. 36–44. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9305
 • Лютий Т. В. Мова та ідеологія / Лютий Т. В. // Магістеріум. Історико-філософські студії. – 2016. – Вип. 65. – С. 14–22. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9789
 • Менжулін В. І. Про деякі актуальні проблеми теорії та методології історико-філософської біографістики / Менжулін В. І. // Магістеріум. Історико-філософські студіїї. – 2016. – Вип. 65. – С. 3–14. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9790
 • Мінаков М. А. Надто м’яка влада: результати української культурної дипломатії в Італії, 2014–2015 рр. / Михайло Мінаков // Агора. – 2016. – Вип. 16. – С. 75–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11667
 • Рогожа М. М. Запрет на ложь в этике поступка. Опыт прочтения эссе И. Канта «О мнимом праве лгать…» сквозь призму философии Х. Арендт / М. М. Рогожа // Этическая мысль : научно–теоретический журнал. - 2016. – Т. 16, № 1. – С. 112–129. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11751
 • Рогожа М. М. Політична ангажованість І. Я. Франка в контексті дискусії про місію митця / М. М. Рогожа // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Філософія. Політологія. – 2016. – № 3 (122). – С. 31–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11820
 • Рогожа М. М. Профессиональный успех университетского интеллектуала в контексте ценностных оснований «третьей миссии» университета / М. М. Рогожа // Ведомости прикладной этики. – 2016. – Вып. 48 : Возвращение этики успеха? – С. 90–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11696
 • Рогожа М. М. «Увести минуле, хоча б частково, у простір життя теперішнього і зрозуміти його сенс…» / М. М. Рогожа // Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 28. – С. 68–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11813
 • Сарапин А. В. Учение о религии в текстах социниан Речи Посполитой / Александр Сарапин // Богословские размышления. – 2016. – № 17 (спецвыпуск) : Реформация: восточноевропейские измерения. – С. 156–167. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11668
 • Cватко Ю. І. «Гнів, богине, услав Ахіллеса, Пелеєва сина», або Вступ до онтоепістемологічної експертизи одного «гнівного» конфлікту / Cватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2016. – Т. 188. – С. 3–17. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10828
 • Сватко Ю. І. Коли, чому і як, або Латинське Середньовіччя в просторі європейської філософії історії / Cватко Ю. І. // Магістеріум. Історико-філософські студіїї. – 2016. – Вип. 65. – С. 36–46. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9782
 • Cватко Ю. І. Фрагментарій «великої гри» для XXI століття. Вступ / Cватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2016. – Т. 180. – С. 22–29. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9303
 • Термінологія німецької класичної філософії / А. Богачов, І. Бурковський, В. Кебуладзе, В. Терлецький // Філософська думка. – 2016. – № 1. – С. 75–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11807
 • Ткачук М. Л. Орест Новицький : штрихи до життєпису / Ткачук М. Л. // Магістеріум. Історико-філософські студіїї. – 2016. – Вип. 65. – С. 73–84. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9775
 • Филипович Л. О. Голос Церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013–2014 років / Л. Филипович, О. Горкуша // Філософська думка. – 2016. – № 4. – С. 87–103. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11797
 • Филипович Л. О. Релігійна свобода і Церква Ісуса Христа Святих останніх днів: історія і логіка взаємин / Людмила Филипович, Анатолій Колодний // Релігійна свобода на перехресті епох, країн і культур : науковий щорічник. – 2016. – № 19. – С. 157–164. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11809
 • Филипович Л. О. Трансформація функціональності релігії в сучасну добу: причини і наслідки / Людмила Филипович // Українське релігієзнавство. – 2016. – № 78. – С. 61–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11808
 • Циба В. М. Кант в Аушвіці. Звичаєвість та інституції / В. Циба // Філософська думка. – 2016. – № 1. – С. 64–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11765
 • Циба В. М. Концептуальність споглядання: Селарс добудовує Кантову епістемологію / В’ячеслав Циба // Sententiae. – 2016. – № 1 (34). – С. 42–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11748
 • Юринець Я. І. Семен Семковський і становлення філософії природознавства в Україні у 1920–1930 рр. / Юринець Я. І. // Магістеріум. Історико-філософські студіїї. – 2016. – Вип. 65. – С. 84–90. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9774

 

Матеріали конференцій

 • Бондаревська І. А. Критика знання і освіти в творах Григорія Сковороди / Ірина Бондаревська // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції «AD Fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 жовтня 2015 року. – 2016. – С. 117–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11529
 • Головащенко С. І. Своєрідність вітчизняного православного біблієзнавства : інституційний та біографічний виміри / Головащенко С. І. // Бібліографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії (1819–1924). – 2016. – С. 56–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11134
 • Козловський В. П. Рецепція європейського досвіду викладання філософських дисциплін у Києво-Могилянській академії другої половини XVIII століття / Віктор Козловський // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції «AD Fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 жовтня 2015 року. – 2016. – С. 102–116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11528
 • Комаха Л. Г. «Нелегітимна аргументація»: від софістики до практики раціонального мислення / Л. Г. Комаха // «Дні науки філософського факультету – 2016» : Міжнародна наукова конференція (20–21 квітня 2016 року) : матеріали доповідей та виступів / гол. ред. А. Є. Конверський [та ін.]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч. 4. – С. 88–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11744
 • Kotusenko V. Significance of the late medieval epistemology for contemporary philosophy of mind and cognitive science / Victor Kotusenko // Філософія між природничими та гуманітарними науками : тези одинадцятої міжнародної наукової конференції «Філософія. Нове покоління» (Київ, НаУКМА, 24–25 березня 2016 року) / упоряд. О. Слободян. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 68–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11728
 • Макух Ю. Ю. Виклики та перспективи наукового реалізму (за працями Яна Хакінга) / Юрій Макух // Філософія між природничими та гуманітарними науками : тези одинадцятої міжнародної наукової конференції «Філософія. Нове покоління» (Київ, НаУКМА, 24–25 березня 2016 року) / упоряд. О. Слободян. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 38–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11727
 • Minakov M. Euromaidan, War, and the Development of Ukraine’s Political System in 2014–2015 / M. Minakov // Rimlands, Buffer Zones and Great Power Rivalry: Ukraine Conference Papers. – New York : Institute of War and Peace Studies, Columbia University Press, 2016. – Р. 67–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11725
 • Рогожа М. М. Сила гражданского общества в решении экологических проблем: этический аспект / Рогожа М. М. // Сахаровские чтения 2016 года: экологические проблемы ХХІ века : материалы 16-й Международной научной конференции, 19–20 мая 2016 г., г. Минск, Республика Беларусь / под общ. ред. С. А. Маскевича, С. С. Позняка, Н. А. Лысухо. – Минск : МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2016. – С. 320–321. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11724
 • Ткачук М. Л. Енциклопедичний проект «Київська духовна академія в іменах: 1819–1924» : від задуму до результатів / Марина Ткачук // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції «AD Fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 жовтня 2015 року. – 2016. – С. 142–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11530
 • Филипович Л. О. Нові вектори функціонування релігії в сучасному українському соціумі / Людмила Филипович // Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 9–10 вересня 2016 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 100–105. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11726

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому : круглий стіл "Філософської думки" / А. Ахутін, А. Баумейстер, … О. Гомілко, … В. Козловський [та ін.] // Філософська думка. – 2016. – № 5. – С. 6–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11798
 • Головащенко С. І. Київська традиція дослідження Святого Письма: європейський контекст і національні архетипи релігійно-культурного самоусвідомлення / Сергій Головащенко // Dziedzictwo Świętego Włodzimierza / zbiór studiów pod redakcją Tadeusza Stegnera. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – S. 75–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11722
 • Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження : круглий стіл «Філософської думки» / І. Бекешкіна, В. Верстюк, А. Єрмоленко, … В. Кебуладзе [та ін.] // Філософська думка. – 2016. – № 4. – С. 6–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11793
 • Еліаде М. Трактат з історії релігій / Мірча Еліаде ; [пер. з фр. О. Панич ; наук. ред. О. Сарапін]. – Київ : Дух і літера, 2016. – 520 с.
 • Minakov M. Does Ukraine Still Matter? / Mykhailo Minakov // Putin’s Russia : really back? / ed. Aldo Ferrari. – Milano : Ledizioni, 2016. – Р. 93–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11747
 • Minakov M. Novorossiya and the Transnationalism of Unrecognized Post-Soviet Nations / Mikhail Minakov // Transnational Ukraine? Networks and Ties that influence(d) Contemporary Ukraine / ed. T. Beichelt, S. Worschech. – Stuttgart : ibidem, 2016. – Р. 65–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11745
 • Minakov M. The De-Modernization Current: an Approach to Understand Ethical and Political Challenges of Post-Soviet Societies / Mykhailo Minakov // Ethics & global political theory : the encyclical letter Caritas in veritate and critical perspectives on integral human development / ed. V. Turchynovskyy, O. Bila. – Lviv : Ukrainian Catholic University Press, 2016. – Р. 62–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11746
 • Можновладці та громадянське суспільство: виклики для України : круглий стіл «Філософської думки» / О. Білий, … А. Єрмоленко, В. Кебуладзе, В. Козловський [та ін.] // Філософська думка. – 2016. – № 1. – С. 6–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11795
 • Philosophy of Mind? – Mind the Gap! : круглий стіл "Філософської думки" / Т. Білоус, А. Богачов, … В. Менжулін, М. Нестерова [та ін.] // Філософська думка. – 2016. – № 2. – С. 6–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11806

2015

У виданнях НаУКМА

 • Бондаревська І. А. Темпоральність прекрасного / Бондаревська І. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 3-8.
 • Golovashchenko S.Biblical Studies at the Kyiv Theological Academy (19th early 20th Centuries) : The Results and Prospects of the Research / Sergiy Golovashchenko // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. - 2015. - No. 2. - P. 11-30.
 • Головащенко С. І. Біблійні студії в КДА ХІХ – початку ХХ ст. : інституційні структури та персональні дослідницькі практики / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 82-90.
 • Гусєв В. І. Метафізика І. Ньютона / Гусєв В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 44-52.
 • Козловський В. П. Концептуальні моделі як методологічний прийом дослідження Кантової антропології / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 52-59.
 • Лисий І. Я. Ідеологія непевності : (до постановки проблеми) / Лисий І. Я. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 8-16.
 • Лютий Т. В. Два "Невчасні міркування" Ніцше : проблеми історії та музичної культури / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 60-65.
 • Макух Ю. Ю.  "Сітчаста" модель Ларрі Лаудана : спроба раціональної реінтерпретації парадигмальних зсувів / Макух Ю. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 76-81.
 • Менжулін В. І. Щодо методологічних засад історико-філософської біографістики : (за матеріалами періодичних видань кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА) / Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 31-38.
 • Петруньок Н. І. Після постпозитивізму : філософська спадщина Пола Феєрабенда в дзеркалі критики / Петруньок Н. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 70-75.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Головащенко С. І. Дослідження й тлумачення пророчих книг Біблії на київських теренах : в очікуванні повернення традиції : рец. на: Фаст Г., прот. Толкование на книгу пророка Аввакума, или опыт библейской теодицеи. - Київ : Богуславкнига, 2014. - 400 с. / Головащенко С. І. // Труди Київської Духовної Академії. - 2015. - № 22. - С. 314-319.
 • Круглий стіл "Філософської думки" / Анатолій Єрмоленко, Володимир Климчук, ... Віктор Козловський [та ін.] // Філософська думка. - 2015. - № 1 : Війна і суспільство. - С. 6-60.
 • Козловський В. П. Чи можлива антропологія як трансцендентальна доктрина : Кантові візії / Віктор Козловський // Філософська думка. - 2015. - № 2 : Актуальність Канта. - С. 21-38.
 • Козловський В. П. ""Київська школа" перекодувала радянський догматичний марксизм-ленінізм" / Віктор Козловський // Філософська думка. - 2015. - № 3 : Київське філософське коло ХХ сторіччя. - С. 24-29.
 • Козловський В. П. Чи рухає ресентимент історію? / Віктор Козловський // Філософська думка. - 2015. - № 4 : Якого кольору ХХІ століття?. - С. 38-51.
 • Лисий І. Я.  Проблемність національно-культурної ідентифікації української філософії (за матеріалами ХХХ тому Sententiae) / Іван Лисий // Sententiae. - 2015. - № 1. - С. 165-172.
 • Лисий І. Я.  Чому тільки аналітика? / Іван Лисий // Sententiae. - 2015. - № 2. - С. 166-176.
 • Лютий Т. В. Книжкові відзнаки року / Тарас Лютий // Філософська думка. - 2015. - № 6 : Філософські події - 2015. - С. 53-56.
 • Менжулін В. І. Історико-фiлософськi студiї в НаУКМА : актуальнi методологiчнi питання / В. І. Менжулін // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. пр. - Кривий Ріг : ДВНЗ "КНУ", 2015. - Вип. 16. – С. 73-86.
 • Круглий стіл Кантівського товариства "Чи можлива історія філософії на засадах трансценденталізму? Пам’яті Рьода" / В. Терлецький, М. Мінаков, О. Хома, В. Кебуладзе // Філософська думка. - 2015. - № 2 : Актуальність Канта. - С. 6-14.
 • Мінаков М. А.  Філософія в інтелектуальному ландшафті Києва / Михайло Мінаков // Філософська думка. - 2015. - № 3 : Київське філософське коло ХХ сторіччя. - С. 33-34.
 • Мінаков М. А.  Подія первинного досвіду і філософія. Метатеорія досвіду в Канта і Квайна / Михайло Мінаков // Sententiae. - 2015. - № 2. - С. 64-74.

В інших виданнях України

 • Бондаревська І. А. Естетичне судження versus культурні цінності (два варіанти рецепції спільного) / Бондаревська Ірина Андріївна // Культурологічний альманах. - Вінниця : Ніланд-ЛТД, 2015. - Вип. 1 : Ціннісні зміни молоді і сучасні форми культуротворчості. - С. 3-6.
 • Лютий Т. В. Людинознавчі концепції сучасності : від еволюціонізму до історичної антропології / Тарас Лютий // Філософія : нове покоління : тези десятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції = Philosophy : the new generation : 10th Interdisciplinary Student's Conference : summaries of reports, 21-22 травня 2015, Київ / [упоряд.: О. Саковська, Ю. Макух ; рец.: Ткачук М. Л., Гомілко О. Є.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : НаУКМА, 2015. - С. 79-83.
 • Макух Ю. Ю.  Моделі пояснення росту наукового знання у філософії постпозитивізму: тематичні інваріанти / Ю. Ю. Макух // Наукова конференція «Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства», 2 липня 2015 р. : матеріали доповідей та виступів / [редкол.: А. Є. Конверський та ін.]. - [Київ : КНУ ім. Шевченка, 2015]. - С. 118-119.
 • Макух Ю. Ю.  «Сітчаста» модель Ларрі Лаудана. Раціоналізм vs реалізм / Юрій Макух // Філософія : нове покоління : тези десятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції = Philosophy : the new generation : 10th Interdisciplinary Student's Conference : summaries of reports, 21-22 травня 2015, Київ / [упоряд.: О. Саковська, Ю. Макух ; рец.: Ткачук М. Л., Гомілко О. Є.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : НаУКМА, 2015. - С. 43-45.
 • Петруньок Н. І.  «Допустимо що?» : ідеї Пола Феєрабенда в контексті аксіологізації філософії науки / Надія Петруньок // Філософія : нове покоління : тези десятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції = Philosophy : the new generation : 10th Interdisciplinary Student's Conference : summaries of reports, 21-22 травня 2015, Київ / [упоряд.: О. Саковська, Ю. Макух ; рец.: Ткачук М. Л., Гомілко О. Є.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : НаУКМА, 2015. - С. 40-43.
 • Петруньок Н. І.  Постать та спадщина Пола Феєрабенда у дискусіях щодо релятивізації наукового знання / Н. І. Петруньок // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2015", 21–22 квіт. 2015 р. : матеріали доповідей та виступів / [редкол.: А. Є. Конверський та ін.]. - Київ : Київський університет, 2015. - Ч. 6. - С. 42-44.
 • Сватко Ю. І. Наприкінці Світу Людини: духовність, цінності, компетенція, освіта / Ю. І. Сватко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. : за матеріалами VІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Духовно-культурні цінності виховання людини» (27 травня 2015 р.) / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. - Сєвєродонецьк : [вид-во СНУ ім. В. Даля], 2015. - Вип. 3. - С. 174-196.

В іноземних виданнях

 • Головащенко С. І. Біблейскія штудыі ў Кіеўскай духоўнай акадэміі ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя: вынікі і перспектывы даследавання / Галавашчанка С. І. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е : Педагогические науки. Философия. - 2015. - № 7. - С. 77-85.
 • Менжулин В. И. Глава 4. История философии как философия / Вадим Менжулин // Политики знания и научные сообщества / Вахтанг Кебуладзе, ... Вадим Менжулин, Татьяна Огаркова [та ін.] ; [рец. М. Минаков]. - Вильнюс : Европейский гуманитарный университет, 2015. - С. 119-171.
 • Minakov M.Conflict in Eastern Europe : From War to Stable Peace / Mikhail Minakov // Kennan Cable / Wilson Center - 2015. - № 11 (August). - P. 1-4.

Інше

 • Головащенко С. І.Біблієзнавство в Київській духовній академії (XIX - початок XX ст.) : становлення і розвиток : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук / Сергій Іванович Головащенко ; [наук. консультант. Ткачук Марина Леонідівна] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2015. - 33 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Філософія : нове покоління : тези десятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції = Philosophy : the new generation : 10th Interdisciplinary Student's Conference : summaries od reports, 21-22 травня 2015, Київ / [упоряд.: О. Саковська, Ю. Макух ; рец.: Ткачук М. Л., Гомілко О. Є.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : НаУКМА, 2015. - 82, [6] с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Политики знания и научные сообщества / Вахтанг Кебуладзе, ... Вадим Менжулин, Татьяна Огаркова [та ін.] ; [рец. М. Минаков]. - Вильнюс : Европейский гуманитарный университет, 2015. - 208, [2] с.
 • Трач Н.  "Разом - сила!" : риторика українського спротиву : соціолінгвістичні есеї / Надія Трач ; [рец.: Л. Масенко, М. Мінаков]. - Київ : Кліо, 2015. - 141, [1] с., [8] л. іл. : іл., портр. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Rojansky M. Ukrainian leaders, under siege from Russian and separatist forces, resist constructive criticism [Електронний ресурс] / Matthew Rojansky and Mykhailo Minakov // YaleGlobal online / MacMillan Center. - Електронні дані. - 2015. - 23 June. - Режим доступу: World Wide Web. - http://yaleglobal.yale.edu/content/new-ukrainian-exceptionalism (дата перегляду 01.06.2016). - Назва з екрана.
 • Minakov Letter from Kiev [Електронний ресурс] / Mikhail Minakov // Carnegie Europe. - Електронні дані. - 2015. - 06 November. - Режим доступу: World Wide Web. - http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=61893 (дата перегляду 01.06.2016). - Назва з екрана.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Головащенко С. І. Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ ст.) : деякі понятійно-термінологічні питання дослідження / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 84-88.
 • Головащенко С. І. Біблієзнавство в Київській духовній академії ХІХ – початку ХХ ст. : джерелознавчий аспект дослідження / Головащенко С. І. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 55-62.
 • Гусєв В. І. У пошуках фундаментальної теорії свідомості: критичні нотатки до книги Девіда Чалмерса / Гусєв В. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 3-10.
 • Козловський В. П. Дещо про полеміку між І. Кантом і Е. Платнером: прагматика versus фізіології / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 54-59.
 • Козловський В. П. Кантівський критицизм очима вольфівського догматизму: конфлікт філософських позицій / Козловський В. П. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 25-34.
 • Кольцов М. О. Роль природничих праць Томаса Гоббса, Генрі Мора та Роберта Бойля в становленні філософських поглядів Ісаака Ньютона / Кольцов М. О. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 20-24.
 • Лисий І. Я. Культурна ідентичність: культурні виміри націй у баченні М. Гібернау / Лисий І. Я. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 11-17.
 • Лютий Т. В. Модифікації ідентичності в українській масовій культурі (випадок впливу мас-медій) / Тарас Лютий // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 395-419.
 • Лисий І. Я. Концепт національної ідентичності в дослідженнях культури / Іван Лисий // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 40-52.
 • Лисий І. Я. Національна філософія як проблема / Іван Лисий // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 309-325.
 • Лисий І. Я. Ще раз про національну ідентифікацію філософії / Іван Лисий // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 366-383.
 • Лютий Т. В. Два "невчасні міркування" Ніцше: проблеми культурної ідентичності / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 60-66.
 • Лютий Т. В. "Ранкова заграва" Ніцше: перший похід проти моралі / Лютий Т. В. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 35-42.
 • Мінаков М. А. Модерн і революція в Україні: до питання про генеалогію Євромайдану / Мінаков М. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 45-53.
 • Пастушенко Л. А. Вихованець Київської духовної академії Микола Стеллецький: сторінками біографії та творчості / Пастушенко Л. А. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 68-80.
 • Сватко Ю. І. Міф про кредит, або Вправа з прикладної філософії / Сватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 34-45.
 • Сватко Ю. І. Народження риторики з духу філософії, або Деякі наслідки античного філософування "з людським обличчям" / Сватко Ю. І. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 3-15.
 • Сватко Ю. І. Рівні конфлікту та рівні обману, або Справа про «інформаційний маскарад» (студії з практичного майданознавства) / Cватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 3-16.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Бондаревська І. А. Пам’ятати і забувати. Есе про політику пам’яті / Ірина Бондаревська // Філософська думка. – 2014. – № 6 : Ідеології Майдану. – С. 46-61.
 • Круглий стіл Українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка / Людмила Шашкова, Сергій Секундант, ... Віктор Козловський [та ін.] // Філософська думка. – 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 7-23. –  Учасники круглого столу: Л. Шашкова, С. Секундант, М. Симчич, В. Бугров, В. Козловський.
 • Козловський В. П. Декілька слів про соціальну філософію та особливості її університетського викладання : [виступ на круглому столі] / Віктор Козловський // Філософська думка. – 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 18-23. –  Учасники круглого столу: Л. Шашкова, С. Секундант, М. Симчич, В. Бугров, В. Козловський.
 • Інтелектуали у сучасному світі : український контекст : круглий стіл / Іван Лисий, Євген Головаха, Анатолій Єрмоленко [та ін.] // Філософська думка. – 2014. – № 2 : Інтеліґенція/інтелектуали: українська ситуація. – С. 52–68. – Учасники круглого столу: І. Лисий, Є. Головаха, А. Єрмоленко, І. Сікора, Л. Шашкова, Т. Гардашук, М. Гамкало.
 • Лисий І. Я. Українська філософія – феномен чи фантом? / Іван Лисий // Мандрівець. – 2014. – № 4. – С. 4-10.
 • Лисий І. Я. Сабадуха В. Українська національна ідея та концепція особистісного буття. – Івано-Франківськ, 2011 : [рецензія] / Іван Лисий // Мандрівець. – 2014. – № 1. – С. 75-78.
 • Лисий І. Я. "Українські інтелектуали" – чи не оксюморон? : [матеріали круглого столу] / Іван Лисий // Філософська думка. – 2014. – № 2 : Інтеліґенція/інтелектуали: українська ситуація. – С. 52-55. –  Учасники круглого столу: І. Лисий, Є. Головаха, А. Єрмоленко, І. Сікора, Л. Шашкова, Т. Гардашук, М. Гамкало.

В інших виданнях України

 • Лютий Т. В. Шлях парадоксів і симбіозів: реформування життя як оволодіння мистецтвом жити / Тарас Лютий // Шлях за майбутнє людства / Едгар Морен ; пер. з фр. Євгена Марічева ; [вступ. ст. Т. Лютий]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 7-12.
 • Лютий Т. В. Ніцше і Самотність : до 170-річчя від дня народження філософа / Тарас Лютий // Український Тиждень. – 2014. – № 46. – С. 40-42.
 • Лютий Т. В. Міфи Майдану / Тарас Лютий // #Euromaidan : History in the Making / [упоряд.: Гліб Гусєв та ін.]. – [Київ : Основи, 2014]. – С. 34-63 : фот. – Текст укр., англ. мовами.
 • Лютий Т. В. Розділ п’ятий. Трансформація європейських гуманістичних ідеалів у контексті визначення перспектив філософської антропології / [Т. В. Лютий] // Антропокультурні чинники європейського вибору України / [Є. І. Андрос, Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк... Т. В. Лютий... та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2014. – С. 156-193.
 • Мінаков М. А. "Є дві базові моделі держави – яка створює проблеми і яка їх розв’язує. Україна належить до першого типу" : [інтерв’ю з доц. каф. філософії та релігієзнавства НаУКМА Михайлом Мінаковим] / Інна Івершень, Романія Горбач // Країна. – 2014. – № 42. – С. 28-31.
 • Ткачук М. Л. Києво-Могилянська академія в історії філософської освіти / Марина Ткачук // Пам'ятки України. – 2014. – № 11. – С. 32-41.

В іноземних виданнях

 • Головащенко С. И. Богословский и научный дискурсы в библейских исследованиях Киевской духовной академии ХІХ – начала ХХ вв. / С. И. Головащенко // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2014. – Т. 15, вып. 1. – С. 57-66.
 • Минаков М. А. Сотрудничество и конкуренция между организациями гражданского общества, правящими элитами и олигархами после Майдана 2013–2014 гг. / Михаил Минаков // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2014. – № 2. – С. 117-131.
 • Минаков М. А. Трансформации философского образования в Украине в конце ХХ в. (1986-1995 гг.) / Михаил Минаков // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2014. – № 2. – С. 355-416.
 • Минаков М. А. Постсоветская демодернизация: период нового околдования? / Михаил Минаков // Неприкосновенный запас. – 2014. – № 6. – С. 23-36.

Інше

 • Етика. Естетика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Панченко В. І. ; [рец. Бондаревська І. А.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 429 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Козловський В. П. Кантова антропологія : джерела, констеляції, моделі : монографія / Віктор Козловський ; [рец. Ткачук М. Л.]. – [Київ : Києво-Могилянська академія, 2014]. – XXIX, 595 с. : портр. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Досвід та його інтерпретації : тези дев'ятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління" = Experience and its Interpretations : 9th Interdisciplinary Students' Conference "Philosophy: the New Generation" : Summaries of Reports / упоряд.: Саковська А. Ю., Богачов М.А. ; рец.: Гомілко О. Є., Менжулін В. І. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – 98 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Смаглій К. Зміни творить кожен із нас : соціальне підприємництво та стратегічна філантропія / Катерина Смаглій ; [рец. Т. Семигіна, О. Гончарова, М. Мінаков]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 206 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Вєдров О. Науки про суспільство та соціальний прогрес : епістемологічні та етичні засади соціальних наук з погляду філософії комунікації / Олексій Вєдров ; [рец. Михайло Мінаков та ін.]. – Київ : Стилос, 2014. – 338 с. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • XIII міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза : теорія та методика " : програма і матеріали / [орг. комітет : А. М. Гірник, В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко та ін.] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – 16 с.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Головащенко С. І. Між академічним вивченням і місіонерською популяризацією Біблії : «Особлива думка» професора Володимира Рибінського / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 23-31.
 • Гусєв В. І. Локк і Декарт : порівняльний аналіз теорії знання / Гусєв В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 38-44.
 • Козловський В. П. Кантова антропономія, або вчення про людину як нормотворчу істоту / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 45-51.
 • Лютий Т. В. «Народження трагедії» Ніцше : контексти, ідеї, впливи / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 51-60.
 • Менжулін В. І. Історіографія філософії у контексті філософії досвіду / Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 32-38.
 • Пастушенко Л. А. Професор Київської духовної академії Микола Дроздов: віхи життя і творчості / Пастушенко Л. А. // Труди Київської Духовної Академії. - 2013. - № 19. - С. 203-211.
 • Сватко Ю. І. "Кінець прекрасної епохи", або Час зміни "картинки"? / Сватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 3-12.
 • Сватко Ю. І. Конфлікт як предмет знання / Cватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 3-9.
 • Ткачук М. Л. Вихованці і викладачі Київської духовної академії у складі єпископату православних церков / Марина Ткачук // Київська Академія. - К. : Laurus, 2013. - Вип. 11. - С. 161-197.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Бондаревська І. А. Історична пам’ять і забування / Ірина Бондаревська // Філософська думка. - 2013. - № 6 : Місця пам’яті. - С. 18-21.
 • Обличчя релігієзнавства в сучасному світі : круглий стіл "Філософської думки" і "Релігієзнавчих нарисів" / К. Антонов, Є. Арінін, С. Головащенко [та ін.] ; підготували О. Муха, Т. Фолієва // Філософська думка. - 2013. - № 3 : Як можливе релігієзнавство сьогодні?. - С. 5-38. - Виступили: К. Антонов, Є. Арінін, С. Головащенко, В. Єленський, С. Карасьова, О. Кисельов, І. Козловський, П. Костилєв, О. Міхельсон, Р. Сафронов, М. Смірнов, О. Степанова, І. Стренскі, О. Тимощук, А. Тюрін, А. Вітгамар.
 • Козловський В. П. Чи можлива політична ідентичність поза культурними відмінностями? / Віктор Козловський // Філософська думка. - 2013. - № 2 : Леґітимація і насильство. - С. 35-41.
 • Менжулін В. І. Про біографічний аспект історіографії філософії : досвід дослідників з НаУКМА / В. І. Менжулін // Мультиверсум. - 2013. - Вип. 2. - С. 70-79.

В інших виданнях України

 • Головащенко С. І. Про роль "могилянської доби" в становленні й розвитку київського духовно-академічного біблієзнавства / Головащенко С. І. // Труди Київської Духовної Академії. - 2013. - № 19. - С. 100-107.
 • Головащенко С. І. Взгляд на "Жену Лотову" : библейская поэтика и поэтический экзегезис Григория Сковороды / Головащенко С. И. // Труди Київської Духовної Академії. - 2013. - № 18. - С. 103-124.
 • Козловський В. П. Рецепція вольфіанської філософії викладачами Києво-Могилянської академії в другій половині XVIII століття / Козловський В. П. // Труди Київської Духовної Академії. - 2013. - № 19. - С. 132-146.
 • Лисий І. Я. Проблема міжкультурного діалогу в Україні / Лисий І. Я. // Матеріали Другої всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю "Науковий діалог "Схід-Захід", (12 жовт. 2013 р., м. Бахчисарай, АР Крим) / Придніпров. наук. центр НАН України і Мін-ва освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [наук. ред. Токовенко О. С.]. - Бахчисарай ; Дніпропетровськ : [Інновація], 2013. - Ч. 1. - С. 74-77.
 • Лютий Т. В. Модифікації ідентичності в українській масовій культурі (випадок впливу мас-медій) / Тарас Лютий // Філософсько-антропологічні студії’2013. Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання / НАНУ, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; [упоряд. Є. І. Андрос]. - К. : Стилос, 2013. - С. 171-187.
 • Лютий Т. В. 100 років української масової та популярної культури: стратегії ідентифікації / Тарас Лютий // Українська культура. - 2013. - № 11. - С. 10-15.
 • Лютий Т. В. До ідеї "культурного плюралізму" / Тарас Лютий // Українська культура. - 2013. - № 4. - С. 18-20.
 • Мінаков М. А. Рамки пострадянської демодернізації / Михайло Мінаков // Критика. - 2013. - Ч. 9-10. - С. 2-3.
 • Ткачук М. Л. "Мені дуже цікаво працювати в цій сфері..." : Вілен Горський як дослідник давньоруського «любомудрія» : [передмова] / Марина Ткачук // Несторівські студії : преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців X Несторівських студій / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. - К. : Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, 2013. - С. 272-275.
 • Ткачук М. Л. "Не постигаю, как я перенес такие труды..." (к 200-летию со дня рождения С. С. Гогоцкого) / Ткачук М. Л. // Труди Київської Духовної Академії. - 2013. - № 19. - С. 173-188.

В іноземних виданнях

 • Головащенко С. И. Апологетический компонент в работах библеистов Киевской духовной академии конца XIX - начала XX в. : (к проблеме сопоставления богословского и научного дискурсов) / С. И. Головащенко // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Богословие. Философия. - М. : [б. в.], 2013. - Вып. 3 (47). - С. 60-74.
 • Головащенко С. И. Библия в свете "популярного дискурса" : киевские поиски и дискуссии конца XIX - начала XX в. / С. И. Головащенко // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. - 2013. - № 5 (1). – С. 254-258.
 • Бурега В. В. Киевская духовная академия / В. В. Бурега, С. И. Головащенко, М. Л. Ткачук // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Моск. и Всея Руси Кирилла. - М. : Церковно-науч. центр "Православ. энцикл.", [2013]. - Т. XXXIII : Киево-Печерская лавра - Кипрская икона Божией Матери. - С. 96-151.

Інше

 • Головащенко С. І. Диспут «Фома Аквинский: pro et contra» - враження зацікавленого очевидця [Електронний ресурс] / Сергій Головащенко // Релігія в Україні. - Електронні дані. - 2013. - 28 січня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://www.religion.in.ua/main/20352-disput-foma-akvinskij-pro-et-contra-vrazhennya-zacikavlenogo-ochevidcya.html (переглянуто 07.02.2014).
 • Головащенко С. І. «Релігієзнавчі нариси» № 3 – нотатки зацікавленого читача [Електронний ресурс] / Сергій Головащенко // Релігійно-інформаційна служба в Україні. - Електронні дані. - 2013. - 6 березня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://risu.org.ua/ua/index/studios/announcements_of_publications/51517/ (переглянуто 07.02.2014).
 • Проблема обґрунтування та шляхи аргументації : тези восьмої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління", [21-22 березня 2013, Київ / упоряд.: Саковська О. Ю., Грудінін Д. Ю. ; рец.: Гомілко О. Є., Лютий Т. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : НаУКМА, 2013. - 146 с. - Включ. бібліогр. посилання.

Проєкти освітніх програм

 

 

Дочірні категорії

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна