• Наукові школи
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Історико-філософська наукова школа НаУКМА

Історико-філософська наукова школа НаУКМА, зорієнтована на вивчення теорії та методології історико-філософського пізнання, історії світової та вітчизняної філософської думки,  почала формуватися на кафедрі філософії та релігієзнавства НаУКМА з середини  1990-х рр. Створення наукової школи зафіксовано ухвалою Вченої ради НаУКМА у 2005 р.

 

 

До 2007 р. керівництвом історико-філософською науковою школою НаУКМА опікувався доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Вілен Сергійович Горський (1931–2007). З 2007 р. ця наукова школа розвивається під керівництвом доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Марини Леонідівни Ткачук. Історико-філософська школа  НаУКМА має заслужений авторитет одного з найпотужніших осередків наукових студій з історії вітчизняної академічної філософії, теорії та методології історико-філософського пізнання, історії західноєвропейської філософії, відомого не лише в Україні, а й поза її межами.

 

Станом на серпень 2019 р. наукові дослідження у складі історико-філософської наукової школи НаУКМА здійснює 13 штатних викладачів (з них 6 докторів і 5 кандидатів філософських наук), 6 аспірантів і 2 здобувачі кафедри філософії та релігієзнавства.  4 доктори наук мають вчене звання  професора; 2 доктори і 5 кандидатів наук мають вчене звання доцента. Серед представників школи ‒ знані українські філософи та історики філософії В. І. Менжулін, А. Г. Тихолаз, В. І. Гусєв, В. П. Козловський, Т. В. Лютий та ін.

 

Перспективи оновлення кадрового складу наукової школи кафедра пов’язує із залученням до роботи на постійній основі найкращих випускників профільної аспірантури НаУКМА попередніх років, які здобули ступені кандидатів/докторів наук за спеціальністю, а також осіб, які навчаються в оновленій у 2015 р. аспірантурі (Докторській школі) НаУКМА, за умови вчасної підготовки й успішного захисту ними дисертацій на здобуття наукового ступеня PhD. 

 

На 2019‒2020 рр. заплановано захисти 5 кандидатських дисертацій, підготовлених на кафедрі філософії та релігієзнавства НаУКМА:

 

 • Саковська О. Ю.  «Поняття “corpus” у філософії св. Томи Аквінського» (прийнята до захисту спеціалізованою вченою радою Д 26.001.27 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).
 • Гривінський Р. Р.  «Проблема людської автентичності у філософії Чарльза Тейлора».
 • Речич Л. Л.  «Поняття Іншого у філософії Емануеля Левінаса: філософсько-антропологічний аспект».
 • Макух Ю. Ю.  «Моделі пояснення розвитку науки у філософії постпозитивізму».
 • Фостяк Т. А.  «Матеріальна етика цінностей Макса Шелера».

 

На 2021‒2023 рр. заплановано захисти 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспірантами кафедри:

 

 • Бабенко Б. А. . «Дослідження метафізики Арістотеля в працях польських томістів».
 • Онищенко А.  В. . «Політичний аспект кризи репрезентації в мистецтві ХХ ст.: філософський аналіз».
 • С’єдін О. С. «Поняття сучасного міфу: філософські засади аналізу».
 • Слободян О. Р.  «Соціальна філософія та історія суспільних наук у творчості Євгена Спекторського».
 • Корчевний В. О.  «Становлення онтології спекулятивного реалізму: на матеріалах філософських проектів К. Мейясу, Г. Хармана, Р. Брасьє й І. Г. Ґранта».
 • Петрук Ю. С.  «Фотографія як предмет філософського аналізу: техніка, суб’єкт і функція фотообразу».

 

Розвитку наукового потенціалу історико-філософської школи НаУКМА сприяє систематичне  виконання науково-дослідних робіт.  31.12.2019 дослідницька група на чолі з д. філос. н., проф. М. Л. Ткачук завершує виконання трирічної фундаментальної держбюджетної теми  «Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819–1924): європейський контекст» (номер державної реєстрації – 0117U004232). На 2020‒2025 рр. заплановано розробку нових дослідницьких проектів у руслі визначених нижче пріоритетних тематичних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень у сфері філософії.  Крім того, заплановано подальше систематичне підвищення кваліфікації представниками школи у вітчизняних і закордонних наукових  інституціях та закладах вищої освіти.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна