privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:Наукові публікації

 • Бершадська О.В. Культура міжсуб’єктної взаємодії в професійній діяльності / Основи психології та педагогіки. – Методичний посібник. - К.: ТОВ «Інтерсервіс», 2011. — С. 164-171.
 • Левицький А.Е., Гусар М.В. та інші. Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови). – Київ: Логос, 2011.
 • Бершадська О.В., Термінологічний аналіз поняття «культура міжсуб’єктної взаємодії» та його значення в розвитку підходів до професійної підготовки фахівців // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: педагогіка. — Вип. 17. — 2011. — С. 51-58.
 • Мазін Д. М. Синкретичний наратив романів Салмана Рушді (Функції Я-оповіді) // Мандрівець. – 2011. - №4. – С. 68-71.
 • Павленко Л. І. Прагматический потенциал мысленной обратной связи в диалоге // Теоретичні та прикладні питання філології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Біла К. О, 2011. – С. 87-90.
 • Федорів Я. Р. Інавгураційна промова: аналіз ключових концептів у риториці Білла Клінтона / Я. Федорів // "Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування": Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 8–9 квітня 2011 р. – У 3 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2011. – Т. 2. – С.107–111.
 • Федорів Я. Р. Лінгвокультурні засади інавгураційної риторики / Я. Федорів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур". – Київ, КНЛУ, 30 бер. – 1 квіт. 2011 р. (2 стор. подано до друку).
 • Федорів Я. Р., Федорів М. Л. Дискурс тоталітаризму: проблеми мовного вираження / Я. Р. Федорів, М. Л. Федорів // II Міжнародна наукова Інтернет-конференція "Теоретичні і прикладні питання філології". – Дніпродзержинськ, 22–23 серпня 2011 р. – С. 21–26.
 • Fedoriv Ya. Academic Argument: a cross-cultural approach / Ya. Fedoriv // Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects”. – Nov. 18–19, 2011. – Lviv: Publishing Houseof the Ivan Franko National University of Lviv, 2011. – P. 21.
 • Fedoriv Ya., Kyryliuk O. The Cognitive Paradigm and Language Acquisition: A study into developing students' motivation in the ESP classroom / Ya. Fedoriv, // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. А. Г. Гуд­ма­ня­на, О. Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 243–247.
 • Fedoriv Ya., Solomashenko N. Mother Tongue Interference in EFL Academic Writing: NaUKMA case study / Ya. Fedoriv, N. Solomashenko, M. Fedoriv // Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects”. – Nov. 18–19, 2011. – Lviv: Publishing Houseof the Ivan Franko National University of Lviv, 2011. – P. 28–29.
 • Solomashenko N. Brainstorming in the Business English Classroom as an Effective Technique For Enhancing Creative Thinking / N.Solomashenko // "Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування": Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 8–9 квітня 2011 р. – У 3 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2011.
 • Solomashenko N. Enriching Students’ Team-Building and Project Management Skills within Business English Course / N. Solomashenko // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. А. Г. Гуд­ма­ня­на, О. Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – C. 222-223.
 • Solomashenko N. Mother Tongue Interference in EFL Academic Writing: NaUKMA case study / Ya. Fedoriv, N. Solomashenko, M. Fedoriv // Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects”. – Nov. 18–19, 2011. – Lviv: Publishing Houseof the Ivan Franko National University of Lviv, 2011. – P. 28–29.
 • Fedoriv Ya. To Thank or Not to Thank: a Global Question. A study into inaugural discourse / Ya. Fedoriv // "Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication": The Twelfth International Conference on English and American Literature and Language. – 27–29 April 2011, Jagiellonian University, Kraków, Poland (4 стор. подано до друку)
 • Fedoriv Ya. Seeking Rhetorical Universals: A case study / Ya. Fedoriv // "Foreign Language Opportunities in Writing": International Conference on the Theory and Practice of Foreign Language Writing. – 13–14 June 2011, University of Łódź, Poland. – P. 3.

Участь у наукових конференціях і форумах

 • Батурська Л.А., Омеляненко Л.О. Developing critical thinking as an essential element of academic writing course. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Бершадська О.В. Формування культури міжсуб’єктної взаємодії у майбутніх соціальних працівників: результати дослідження / Наукова конференція «Актуальні проблеми педагогіки та психології професійної освіти», 26 січня 2011 р.
 • Бершадська О.В. Формування культури спілкування на практичних заняттях з іноземної мови в контексті інтегрованого навчання. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Бражник Н.В. Віртуальна класна кімната: оптимізація інтернет-спілкування між викладачем і студентами. / Дні науки в НАУКМА (Київ, 3 лютого 2011 р.).
 • Василькова І. М. Organization of Public Speech in Cultural Aspect / Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації», 1 лютого 2011 р.
 • Василенко І.В. Особливості підготовки до письмових завдань в тестах TOEFL та IELTS. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Гісем С.О. Teaching Multilevel Classes. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Гусар М. В. Фактор бенефактивної спрямованості дій на адресата у приватних газетних оголошеннях / Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації», 3 лютого 2011 р.
 • Китаєва С.О. Multimedia technologies in the course of Public Speaking. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Мазін Д. М. Сучасна кореляція цілей та методик і засобів вивчення англійської мови / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Павленко Л. І. Огляд сучасних методик викладання англійської мови: конкуренція чи взаємодія? / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Рябоконь Г. В. Комунікативні стратегії переконування у британському парламентському дискурсі та співвідносні з ними семантичні міжпропозиційні відноси. / Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації», 3 лютого 2011 р.
 • Сергієнко Л. В. Computer assisted language learning. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Фіногіна Т. С. Прагматичний аспект дієслів умовного способу у комісивних висловлюваннях. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Хименко С. А. Оцінний компонент у семантиці номінативних засобів на позначення зовнішності матері (на матеріалі англійської мови) / Дні науки в НАУКМА (Київ, 03 лютого 2011 р.).
 • Швидка Г. О. The advantages of the Credit Module System in the Course of English Master Program students. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.

Авторські та колективні монографії

 • Інклюзивна освіта. Досвід проекту : збірник статей / [упоряд.: Мазін Д. М., Найда Ю. М.] ; Канад.-укр. проект "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні". - К. : Плеяди, 2013. - 212 с. - Включ. бібліогр.
 • Федорів Я.Р. Лінгвістичні моделі дискурсу публічних виступів. – К. : [ВПЦ НаУКМА], 2010. - 187 с.
 • Омеляненко Л.О. Advanced Grammar Practice / Л.О. Омеляненко. – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2008. – 300 с.
 • Problem words / уклад. І. Д. Піроженко ; [рец.: Сем'янків І. В., Шугай А. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. англ. мови, Факультет гуманітарних наук. - Київ : НаУКМА, 2015. - 60 p. -  Includes bibliography

Підручники, навчальні посібники

 • Reference Book in IELTS Academic Writing / [compiler: A. Karapetian] ; The National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Faculty of Humanities, Department of English. – Кyiv : [s. n.], 2019. – 85 p.
 • Стирнік Н. С. Навчальний посібник з курсу «Англійська мова для міжнародних спеціальностей» [електронний ресурс] / [Стирнік Н. С., Качурець О. П.]. – Вид. 2-ге, допов. – Дніпро ; Київ : [б. в.], 2019. – [133 с.] – Без пагінації. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17289
 • Мазін Д. М. Globalisation : навчальний посібник з англійської мови для студентів НаУКМА / Дмитро Мазін, Людмила Нестеренко ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : [б. в.], 2019. – 104 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17286
 • Contrastive grammar: theory and practice : [навч. посіб. / авт.-сост.: Н. Ф. Гладуш, Н. В. Павлюк] ; Київський ун-т ім. Б. Грінченка, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Kyiv : [s. n.], 2019. – 296 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15739
 • Civil society, human rights, and democracy : English for NGOs : student’s book / [course developers: Oksana Kharchenko, Nataliia Sytnyk, Fredric Larsson, Sofiia Kryshtal, Mariia Ivanova]. – Kyiv : [s. n.], 2019. – 223 p.
 • Civil society, human rights, and democracy : English for NGOs : teacher’s book / [course developers: Oksana Kharchenko, Nataliia Sytnyk, Fredric Larsson, Sofiia Kryshtal, Mariia Ivanova]. – Kyiv : [s. n.], 2019. – 252 p.
 • Англійська мова для спеціальності «Англійська та українська мови» (ІІ р. н.) : навчальна програма дисципліни / [уклад.: Доб’я О. О., Качурець О. П., Фіногіна Т. С.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Загальноуніверситетська каф. англ. мови. – Київ : НаУКМА, 2016. – 26 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11276
 • Нестеренко Л. О. Globalisation : навчальний посібник з англійської мови для студентів НаУКМА / Л. О. Нестеренко ; [рец. : Л. А. Батурська, Д. М. Мазін, О. В. Ткачик] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. англ. мови. – Київ : НаУКМА, 2014. – 66 p. –  Includes bibliography.
 • Focus on Grammar and Syntax : навчальний посібник / [упоряд.]: І. Д. Піроженко, І. В. Сем'янків, Т. П. Сорокіна, А. Ю. Шугай ; [рец.: Мазін Д. М., Гусар М. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т гуманіт. наук, Каф. англ. мови. – Київ : [НаУКМА], 2014. – 83, [1] с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Посібник з англомовного публічного мовлення / упоряд. : Г. Швидка, Д. Мазін, Л. Павленко, Г. Рябоконь, Я. Федорів, С. Китаєва ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. англ. мови. – Київ : НаУКМА, 2014. – 194 с. : іл., табл., схеми. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 •  Master at words / [упоряд. Піроженко І. Д., Сем’янків І. В., Шугай А. Ю. ; рец. Мазін Д. М. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [НаУКМА], 2012. - 234, [1] с. - Включ. бібліогр.
 • Бершадська О.В. Культура міжсуб'єктної взаємодії в професійній діяльності // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. – К. : НВП Інтерсервіс, 2011. – Розд. 3, тема 3. – C. 164–171.
 • Writing for Journalism / [уклад. Л. В. Федоряченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. англ. мови. – K. : [НаУКМА], 2009. – 35 p.
 • Куліченко Н.П. Tips for Success : зб. тестових завдань / Куліченко Н.П., Піроженко І.Д. – К. : Копіювальний центр НаУКМА, 2008. – 60 с.
 • Долинська О.Р. English in Medicine : навч.-метод. матеріали / О.Р. Долинська, І.Д. Піроженко. – К. : [б. в.], 2007. – 52 с.
 • Піроженко І.Д. Guess The Word ! : навч.-метод. матеріали / І.Д. Піроженко, І.В. Сем'янків, А.Ю. Шугай. – К. : НаУКМА, 2007. – 54 с.
 • Бершадська О.В., Славінська С.О. Методична розробка до відеосерії "The Frugal Gourmet Collection" за темою "Food. Recipes". – НаУКМА, 2006. – 8c.
 • Бершадська О.В., Славінська С.О. Методична розробка до художнього фільму "My Fat Greek Wedding" за темою "Family". – НаУКМА, 2006.
 • Горкун М.Г. Методична розробка занять з теми "Family" (І курс). – НаУКМА, 2006. – 5c.
 • Горкун М.Г.Методична розробка занять з теми "Clothes" (І курс). – НаУКМА, 2006. – 5c.
 • Духота О.В. "Food": For the 1-st year students of Baccalaureate /Укл.: О.В. Духота; НаУКМА. Загально-університетська кафедра англ. мови. – К., 2006. – 56c.
 • Залеська Л.М. Методична розробка до теми "Crime".– К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 32c.
 • Зернецький П.В. Тоталітарний та посттоталітарний дискурс // Мандрівець. – 2006. – № 6.
 • Іващенко П.А. Збірка граматичних вправ з теми "Modаl predicates." – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 20c.
 • Куліченко Н.П.,Піроженко І.Д., ВасиленкоІ.В. Збірка тестів для студентів ДДП. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – 64c.
 • Куліченко Н.П. Завдання для розвитку інтегрованих навичок (WORK and EMPLOYMENT). – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – 36с.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка до відеозаняття з теми "Education" (ІІ курс). – НаУКМА, 2006. – 5 c.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка до відеозаняття з теми "Cultural Adjustment" (ІІ курс). – НаУКМА, 2006. – 5с.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка з теми "Work and Employment (ІІ курс). – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 36c.
 • Куліченко Н.П. Tests in English / Упоряд.: І.В. Василенко, Н.П. Куліченко, І.Д. Піроженко; НаУКМА. Кафедра англ. мови. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – 64c. – (Метод. серія).
 • Tests in English / Упоряд.: І.Д. Піроженко, І.В. Василенко, Н.П. Куліченко; НаУКМА. Кафедра англ. мови. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – (Метод. серія).
 • Пироженко І.Д., Долинська О.Р. Adjectives and Adverbs (підготовчі) & (1 курс). – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.
 • Сорокінa Т.П. Методична розробка до відеофільму "Stepmother". – НаУКМА, 2006. – 6c.
 • Федоряченко Л.В. Умовний стан дієслова: Підруч. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 60с.
 • Шугай А.Ю., Сем'янків І.В. Методична розробка з лексики англійської мови в межах програми для І курсу бакалаврату. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 70с.
 • Шугай А.Ю., Сем'янків І.В. Методична розробка з розвитку аудіонавичок у студентів І курсу бакалаврату. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 70c.
 • Зернецький П.В., Орлов М.В. Англійська мова для правників: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / П.В. Зернецький,. - К.: Вид. дім "KM Academia", 2003. - 182 с. Укл.: Завдання для розвитку інтегрованих навичок (читання, письма, говоріння та слухання) для студ. II курсу за темою "Work and Employment" / Укл.: Н.П. Куліченко, Л.О. Омеляненко; Рец. О.В. Куровська. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 46с.
 • Зернецький П.В., Шемелін Д.А. Англійська мова для правників: Вправи: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 163с.
 • Федоряченко Л.В. Emphatic Language: English for Journalism = Навчально-методичний посібник з курсу "Англійська мова для засобів масової інформації. Емфатичні конструкції". - K.: Копі-Центр НаУКМА, 2005. - 26с.
 • Zernetsky P., Bеrt S., Vеrеsоtsky М.А. Business English for Law Students: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. /. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 247с.
 • Semyankiv I.V., Shugay A.U. Listening comprehension tasks: For the 1st-year stulents of Bccalaureate / М-во освіти і науки України. НаУКМА. Загально- університет. каф. англ. мови. - К.: КОПІ-Центр НаУКМА, 2005. - 32с.

Публікації /статті

2019

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Бершадська О. В. Впровадження компетентністного підходу: як оцінити здатність працювати в команді / Бершадська О. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18117
 • Ushakova I. Some Aspects of Aesthetic Image of Man Representation in General English Classes / Iryna Ushakova // Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали міжнародної наукової конференції (11 квітня 2019 р.) / [відп. ред. Р. М. Ситняк]. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. – Вип. 5. – С. 173–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17278

 

Інше

 • Акерман Д. Дружина доглядача зоопарку / Діана Акерман ; пер. з англ. К. Дем’янчук, О. Бершадської. – Київ : BookChef, 2019. – 336 с.
 • Шеклі Р. Пастка на людей та інші тенета, капкани, омани, а також трохи жартів і вигадок : [оповідання] / Роберт Шеклі ; пер. з англ. О. Бершадської. – Київ : BookChef : [Форс Україна], 2019. – 272 с.
 • Заїка А. Ю. Методика і організація дослідницької діяльності у старшій школі / Заїка А. Ю. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – С. 27–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17658
 • Pavliuk N. Intersemiotic and Interlingual Factors of Semantic Changes in Proper Names: Case Study of Hamlet as a Proper Name / Pavliuk Natalia // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колективна монографія / [гол. ред. К. І. Мізін] ; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання. – Переяслав-Хмельницький ; Кременчук : Щербатих О. В., 2019. – С. 308–315. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1845

 

2018

Cтатті

 • Моісеєнко О. Ю. Мовні аспекти концептуалізації збройного конфлікту на сході України (2014–2018) в австралійському медійному дискурсі / Моісеєнко О. Ю. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія філологія. – Старобільск : ЛНУ, 2018. – № 7 (321). – С. 78–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15713
 • Pavlenko L. The Image of a Writer in Nobel Lectures Delivered by Laureates in Literature / Larysa Pavlenko // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 68–79.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14997
 • Serhiienko L.Typology of presentation structures in initial public offering texts / Serhiienko L. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2018. – Вип. 18. – С. 279–286. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15286
 • Ушакова І. О. Розвиток міжкультурної комунікації на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням / Ушакова І. О. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 3 (84). – С. 254–265. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15287

 

Матеріали конференцій

 • Бершадська О. В. Методи дослідження професійної міжособистісної компетентності майбутніх соціальних працівників / Бершадська О. В. // Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 26–27 липня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти», Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 5–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16089
 • Bershadska O. Project-based learning in ESP course: enhancing social work curriculum [electronic resource] / Olga Bershadska // XIІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» / Факультет Лінгвістики НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1. – 2018. – [S. pag.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16090

 

 

2017

Статті

 • Павленко Л. І. Нобелівська лекція як віддзеркалення світогляду лауреата / Лариса Павленко // Мова : класичне - модерне - постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 104–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12637
 • Сергієнко Л. В. Типи та модальність креолізованих текстів проспектів емісії цінних паперів / Сергієнко Л. В. // Мова і культура : [науковий журнал] / гол. ред. Д. С. Бураго. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 131–138. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12891
 • Teodorovych A. English for Specific Purposes Course Module Tests: Any Standard Tasks? / A. Teodorovych // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових праць / [гол. ред. Т. С. Плачинда]. – Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. – Вип. 1. – С. 438–442. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12890
 • Vasylenko I. Academic English Course Design for PhD Program: Principles and Content / І. Vasylenko // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 31–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12419

 

Матеріали конференцій

 • Гриців Т. С. Феномени утрудненого та неутрудненого спілкування у педагогічній взаємодії / Гриців Т. С. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13337
 • Гусар М. В. Лінгвістичні фактори успішності приватних газетних оголошень у сучасній британській періодиці / Гусар М. В. // Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14–15 березня 2017 року. – Харків : Центр наукових технологій, 2017. – С. 88–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12959
 • Гусар М. В. Фактор бенефактивної спрямованості дій на адресата як невід’ємна складова оферативних приватних газетних оголошень / Гусар М. В. // Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26–27 січня 2017 року). – Харків : Центр наукових технологій, 2017. – С. 100–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12960
 • Pavlenko L. I. An Integrated Approach to Reading and Writing / L. I. Pavlenko // Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі : матеріали IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару, 29 листопада 2017 року / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2017. – С. 78–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12892

 

Інше

 • Fedoriv Y. The art of public speaking: Interpretation, translation, adaptation [electronic resourse] / Fedoriv Y. // Language - Literature - the Arts: a Cognitive-Semiotic Interface / ed. E. Chrzanowska-Kluczewska, O. Vorobyova. – Peter Lang AG, 2017. – P. 197–217.http://dx.doi.org/10.3726/b10692

 

2016

Cтатті

 • Fedoriv Y. Speaking to the Global Audience: a Case Study into the Message Transformation / Yaroslava Fedoriv // Lege artis : language yesterday, today, tomorrow. – 2016. – Vol. 1, No 2. – P. 1–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12265
 • Zernetsky P. The Pandiscourse of the Internet / P. Zernetsky // Магістеріум. Мовознавчі студії. – 2016. – Вип. 62. – С. 32–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9319
 • A Canada–Ukraine collaborative initiative for introducing inclusive education for children with disabilities in Ukraine: participant perspectives / Tim Loreman, Donna McGhie-Richmond, Alla Kolupayeva, Oksana Taranchenko, Dymtro Mazin, Cheryl Crocker and Roman Petryshyn // School effectiveness and school improvement : an international journal of research, policy and practice. – 2016. – Vol. 27, no. 1. – P. 24–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11299
 • Павленко Л. І. Гіперекспліцитність висловлень та принцип кооперації Грайса / Лариса Павленко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – 2016. – Вип. 145. – С. 177–181. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11272

 

Матеріали конференцій

 • Нестеренко Л. О. Детермінанти формування психолого-педагогічної культури викладача іноземної мови / Нестеренко Л. О. // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (Київ, 17–18 березня 2016 р.) / [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової] ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : Основа, 2016. – С. 209–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11555
 • Fedoriv Ya. R. Prospects of Applying Cognitive Technologies to Rhetorical Analysis / Fedoriv Yaroslava // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті : теорія і практика : матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП, 8–10 жовтня 2016 р. – Черкаси : [б. в.], 2016. – С. 60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11278

2015

У виданнях НаУКМА

 • Мазін Д. М. Взаємне редагування письмових текстів на заняттях з англійської мови : фактори успішного впровадження / Мазін Д. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 40-43.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Brazhnyk N. Weblogs: a comparative structural analysis (on the material of weblogs written in English and Ukrainian) / Nadiya Brazhnyk // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 7-10.
 • Dukhota O. V. The role of psychological climate in gaining positive teaching results of an english lesson / Dukhota O. V. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 149-152.
 • Зернецький П. В. Основні контент-аналітичні характеристики Британського парламентського дискурсу (на матеріалі дебатів у Палаті громад) / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 33-36.
 • Зернецький П. В. Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у дискурсі британського та українського парламентів / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 60-65.
 • Нестеренко Л. О. Психолого-педагогічні критерії визначення рівня професіоналізму викладача ВНЗ / Нестеренко Л. О. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 106-112.
 • Сергієнко Л. В. Теоретичні аспекти лінгвістичного дослідження тексту проспекту емісії цінних паперів / Сергієнко Л. В. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 128-135.
 • Finogina T. Reflective teaching as a means of overcoming difficulties of the communicative approach / T. Finogina // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 80-83.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Бражник Н. В. Синтаксична побудова англомовних і україномовних блогів: зіставний аналіз / Бражник Н. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : [збірник наукових праць] / [редкол. В. П. Андрущенко (гол.) та ін.] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 2014. – Вип. 11. – С. 26-32 : табл.
 • Павленко Л. І. Экспликационные структуры как способ выражения модальной оценки / Лариса Павленко // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 127. – С. 135-139.

В інших виданнях України

 • Мазін Д. М. Психологічні чинники формування педагогічної культури викладача іноземної мови / Мазін Д. М., Нестеренко Л. О. // Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. 28 лют. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 100-102.
 • Майборода В. К. Формування акмеологічної компетентності науково-педагогічних працівників / Майборода Василь Каленикович, Нестеренко Людмила Олексіївна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. – [Київ : Ін-т вищої освіти НАПН України, 2014]. – № 1. – Дод. 1 : Наука і вища освіта. – C. 53-55.
 • Нестеренко Л. О. Психологічна культура державного службовця / Нестеренко Л. О. // Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ : Основа, 2014. – С. 352-353.
 • Нестеренко Л. О. Особливості використання психологічних тренінгів у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням / Л. О. Нестеренко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : [Грінь Д. С.], 2014. – Вип. 1. – С. 107-110.
 • Нестеренко Л. О. Уміння ефективно слухати як критерій професіоналізму викладача іноземної мови / Л. О. Нестеренко // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інформаційно-комунікаційні технології навчання : матеріали VIIІ Міжнародної наук.-практ. конф. 23 січ. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 83-85.

Інше

 • Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – вип. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Зернецький П. В. Аксіологія регулятивів мовлення в дискурсі британського та українського парламентів / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 38-43.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Зернецький П. В. Аксіологічна основа арґументації у британському політичному мовленні (на матеріалі дебатів у Палаті громад британського парламенту) / Павло Зернецький, Ганна Рябоконь // Мандрівець. - 2013. - № 6. - С. 59-67.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Зернецький П. В. Аргументаційна структура британського політичного мовлення : аксіологічний аспект / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 147-152.
 • Мазін Д. М. Міфопоетичні координати творчості С. Рушді / Мазін Д. М. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 48 : Літературознавчі студії. - С. 99-102.
 • Федорів Я. Р. Передумови моделювання публічного дискурсу в контексті звуко-смакової синестезії / Федорів Я. Р. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 66-68.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Зернецький П. В., Рябоконь Г.Л. Стратегії мовленнєвої діяльності та співвідносні з ними семантичні міжпропозиційні відношення (на матеріалі дискурсу британських парламентських дебатів) // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 30-36.
 2. Мазін Д.М. Синкретичний наратив романів Салмана Рушді (функції Я-оповіді) // Мандрівець. - 2011. - № 4. - С. 68-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Бершадська О.В. Термінологічний аналіз поняття «культура міжсуб’єктної взаємодії» та його значення в розвитку підходів до професійної підготовки фахівців // Вісник інституту розвитку дитини. – 2011. – Вип. 17. – С. 51–58.
 2. Бершадська О.В. Культура міжсуб'єктної взаємодії майбутніх соціальних працівників // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. - [К. : Гнозис], 2011. - Т. 5 (30) : Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. - C. 6-14. - Дод. 2 до № 3 журналу "Вища освіта України" ; Дод. 1 до № 2 збірника "Психологічні науки: проблеми і здобутки".

В інших виданнях України

 1. Павленко Л.І. Прагматический потенциал мысленной обратной связи в диалоге // Теоретичні та прикладні питання філології : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., Дніпродзержинськ, 22-23 серп. 2011 р. / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 87-90.
 2. Федорів Я.Р. Інавгураційна промова: аналіз ключових концептів у риториці Білла Клінтона // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (8–9 квіт. 2011 р.). У 3 т. Т. 2 : Методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 107–111.
 3. Федорів Я.Р., Федорів М.Л. Дискурс тоталітаризму: проблеми мовного вираження / Федорів М. Л., Федорів Я. Р. // Теоретичні та прикладні питання філології : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., Дніпродзержинськ, 22-23 серп. 2011 р. / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 21–25.
 4. Solomashenko N.V. Brainstorming in the Business English Classroom as an Effective Technique For Enhancing Creative Thinking // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (8–9 квіт. 2011 р.). У 3 т. / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – Т. 1 : Лінгвістика та методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі. - С. 21-23.

2010

 • Федорів Я.Р. Маніпулятивна риторика: лінгвопрагматичний аналіз стратегій прихованого впливу // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 111 : Філологічні науки. - С. 7-10.
 • Федорів Я.Р. Хронотоп і його функція в розкритті концепту страху в романах Р. Андріяшика // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 111 : Філологічні науки. - С. 32-41.

2009

 • Павленко Л.І. Прагматичний потенціал псевдоінформативного перепитування в англійському розмовному мовленні // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2009. – № 17. – С. 59-63.
 • Федорів Я.Р. Public Speaking Across Cultures: Problems and Challenges // The Art of Stylistics : Book of Abstracts, 28 July – August 1, 2009. / PALA 2009, Roosevelt Academy Middelburg. – Middelburg: Roosevelt Academy, 2009. – P. 21.

2008

 • Федорів Я. Р. Типологічні характеристики просодії англомовного дискурсу публічних виступів / Я. Р. Федорів // Наукові записки. Том 85 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький… та ін. ; упоряд. Л. Т. Масенко]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 77-85.

2007

 • Зернецький П.В. Тоталітарний та посттоталітарний дискурс / Павло Зернецький // Мандрівець. – 2007. – № 1. – С. 67–68.

2006

 • Павленко Л.І. Аргументативна функція гіперекспліцитних висловлень у англійському розмовному мовленні // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер.: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Х., 2006. – № 725, вип. 48. – С. 81-84.
 • Павленко Л.І. Експлікаційні моделі діалогу в англійському розмовному мовленні // Нова філологія / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006. – №. 24. – С. 133-137.
 • Павленко Л.І., Топачевський С.К. Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у діалозі // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – Житомир, 2006. – Вип. 27. – С. 131-136.
 • Федорів Я.Р. Spectrographic Analysis of Voice Dynamics Functioning in the Oratorical Discourse // Гума­нітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 29-31 берез. 2006 р. / Нац. авіаційний ун-т. – К., 2006. – С.
 • Хименко С.А. Семантична диференціація номінативного простору «материнство» в англомовній картині світу (на матеріалі лексикографічних джерел) // Матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мови у відкритому суспільстві». – Чернігів, 2006. – С. 61-64.

2005

 • Зернецький П.В. Віртуальний простір доби глобалізації: процеси формування та ієрархія стратегій трансформації // Мандрівець. - 2005. - № 3. - С. 3-6.
 • Зернецький П.В. Дискурсивні особливості англомовної протестантської проповіді // Мандрівець. - 2005. - № 2. - С. 72-75.
 • Зернецький П.В. Трансформації віртуального простору та парадигми впливу мас-медійних дискурсів / П. Зернецький, О. Зернецька // Політ. менеджмент. - 2005. - № 3. - С. 100-107.
 • Кучерова О.О. Семантичні стратегії й тактики побудови плану змісту британського газетного новинного дискурсу // Мандрівець. - 2005. - № 1. - С. 62-71.

2004

 • Куровська О.В. Забезпечення зворотного зв'язку в розвитку навичок письма ( на матеріалі англійської мови) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 59-63.
 • Горкун М.Г. Мовленнєва діяльність як об'єкт навчання іноземної мови // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 68-70.
 • Зернецький П.В., Рябоконь Г.Л. Досвід класифікації мовленнєвих актів у британському Парламентському дискурсі: топікальні та оформлюючі мовленнєві акти як складові діалогічного дискурсу // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 63-65.
 • Зернецький П.В. Мовленнєві типи особистості та розвиток змісту дискурсу. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 75-77.
 • Зернецький П.В. Типологія особистості: міжкультурні, психологічні та мовленнєві аспекти // Соц. психологія. - 2004. - № 3. - С. 119-131.
 • Зернецький П.В., Зернецька О.В. "Чи прийме палата нашу подяку?." : Дещо про мовний вишкіл британських парламентаріїв // Віче. - 2004. - № 9. - С. 73-74.
 • Кучерова О.О. Дискурсивно-семантичні характеристики спортивної статті (на матеріалі англійської мови) // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки. Нац. педагог. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К.: Знання України, 2004. - С. 213-219.
 • Кучерова О.О. Замітка як об'єкт дослідження теорії комунікації ( на матеріалі британської преси ). // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / Редкол.: В. Брюховецький, та ін.; НаУКМА. - К., 2004.- С. 84-87.
 • Кучерова О.О. Комунікативні стратегії тактики і прийоми в дискурсі британської газетної замітки // Мандрівець. - 2004. - № 4. - С. 39-44.
 • Кучерова О.О. Прямі та медійні мовленнєві акти у структурі плану повідомлення британського газетного новинного дискурсу // Мандрівець. - 2004. - № 5. - С. 15-21.
 • Рябоконь Г.Л. Аргументаційна структура британського парламентського дискурсу // Мандрівець/ - 2004. - № 4. - С. 51-69.
 • Досвід класифікації мовленнєвих актів у британському Парламентському дискурсі: топікальні та оформлюючі мовленнєві акти як складові діалогічного дискурсу / П.В. Зернецький., Г.Л. Рябоконь // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА. Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 63-65.
 • Рябоконь Г.Л. Семантичні міжпропозиційні відношення рівнозначності та імплікації у британському парламентському дискурсі // Мандрівець. - 2004. - № 5. - С. 22-29.
 • Рябоконь Г.Л. Функціонально-семантичні відношення нерівнозначності між пропозиціями порівняльної дискусії у Британському парламентському дискурсі // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. / Нац. педагог. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Знання України, 2004. - С. 237-250.

2003

 • Зернецький П.В., Зернецька О.В. PR - маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика // Політ. менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 101-103.
 • Зернецький П.В. Смислова модель маніпуляційного впливу в політичному дискурсі // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1.: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 58-60.
 • Кучерова О.О. Зв'язність дискурсу англомовної статті // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1.: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 54-56;

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Advanced English for Academic Communication - 1


Advanced English for Academic Communication - 2


Академічне письмо
Основна мета та завдання курсу - полягають в тому, що в процесі опанування академічним письмом студенти формують наступні компетенції: здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; уміння й навички самостійно аналізувати наукові джерела, узагальнювати та критично оцінювати викладені в них теорії і робити власні висновки; здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід крізь призму останніх досягнень лінгвістики; здатність застосовувати чотири види мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо) завдяки достатньому обсягу знань з фонетики, лексики, граматики, орфографії, пунктуації, стилістики та культури мовлення української та англійської мов; здатність використовувати в професійній діяльності довідкову літературу, словники, бази даних тощо.


Англійська для вивчення природничих дисциплін


Англійська для підготовки проектних пропозицій


Англійська для професійної діяльності
The aim of the course is to develop skills of written and oral professional communication in the field of Democratic Governance in English at the level C1/Advanced ("experienced user"), in accordance with the Common European Framework of Reference (CEFR). By the end of the course, students will be able to: - make informative and persuasive speeches on topics related to Democratic Governance, taking account of current social and political contexts; - write most common documents used in the field of state governance, choosing an appropriate format and communicating сomplex messages clearly; - participate in the discussion during speech sessions, persuade, justify an opinion, give feedback, etc.; - analyze information taken from authentic English-language sources, documents and research results in the field of public administration; identify the main ideas, structure, compare and establish links between parts; draw conclusions based on facts; - know a wide range of vocabulary units (including field-specific terminology), related to state governance.


Англійська мова


Англійська мова
Англійська мова для маґістеріуму. Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students The integrated course Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students prepares them for their future professional scientific and research work. The students acquire the knowledge to organize, and deliver different types of speeches as well as to write a research paper.


Англійська мова
Англійська мова для маґістеріуму. Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students The integrated course Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students prepares them for their future professional scientific and research work. The students acquire the knowledge to organize, and deliver different types of speeches as well as to write a research paper.


Англійська мова


Англійська мова
Англійська мова для маґістеріуму. Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students The integrated course Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students prepares them for their future professional scientific and research work. The students acquire the knowledge to organize, and deliver different types of speeches as well as to write a research paper.


Англійська мова
Програма курсу General English базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб ("needs analyses") і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, і відеоапаратури), а також інші методичні засоби і прийоми, що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові і ситуативній мовленнєвій спрямованості. Банк роздаткових матеріалів з розмовних тем, проведення дидактичних ситуативно-рольових і ділових ігор поряд з іншими видами аудіовізуального унаочнення, допомагає створити наочний фон мовної ситуації та передумови мовного висловлення.


Англійська мова
Програма дисципліни "Міжнародні Відносини - Суспільні Комунікації - Регіональні Студії 1" базується на розвитку мовленнєвих компетенцій та комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу сучасних навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма чітко визначає: · цілі навчання, які модифікуються і уточнюються як в залежності від кінцевої мети курсу, так і від результатів поточного тестування; · специфікацію певних мовленнєвих навичок і умінь (а саме, комбінацію чотирьох основних макронавичок - читання, письма, слухання, говоріння, на основі яких визначаються мікронавички, наприклад, написання завдань з продуктивного письма: параграфу - опису, порівняння - протиставлення, біографії та інше); · систему типових моделей спілкування для тієї чи іншої мовної ситуації, що вимагає вивчення функціональної граматики. Програма дисципліни "Міжнародні Відносини - Суспільні Комунікації - Регіональні Студії 1" орієнтована на вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні B2 згідно CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) на основі активізації та розвитку чотирьох основних мовленнєвих навичок (skills): читання, письмо, активне спілкування, аудіювання), необхідних для професійного користування мовою.


Англійська мова - 2


Англійська мова - 2 (практикум)


Англійська мова - 2: Англійська мова для менеджменту,маркетингу та туризму
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the sphere of Business Administration. This task-based course contains a professionally grounded program which provides the further vocabulary habit formation, as well as the listening, speaking, reading and writing skill development. English for Management, Marketing and Tourism was developed in cooperation with the economic faculty students. It is a student centered course designed with the intention to cover the areas of students' needs and interest and we constantly brainstorm and surf the waves of our imagination, the net and media for fresh business ideas :). The course is communicative and can be presented as a professionally-oriented one designed for those who plan to develop a future career in Business Administration, Marketing, Management or Tourism. The objective of the English Course for Management, Marketing and Tourism is to develop the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for a successful written communication.


Англійська мова - 2: Англійська мова для міжнародної банківської справи ,фінансів та аудиту
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the sphere of Finance, Banking, Auditing and Investment. The course contains a professionally based program which provides the further vocabulary and grammar habit formation, as well as the development of listening, speaking, reading and writing skills. A communicative and interactive course can be presented as a professionally-oriented and task-based one designed for those who plan to develop a future career in the area of Banking, Finance and Auditing. It is a student centered course designed with the intention to cover the areas of our students' needs and interest and we constantly surf the waves of the net, media and our imagination for fresh business ideas :). The objective of the English Course for International Banking, Finance and Auditing is to develop and activate the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for passing the ACCA Qualification.


Англійська мова - 2: Англійська мова для науковців
The focus of the course is on language rather than science. The course is set in a context to help students' motivation to use authentic modern materials concerning their major or minor fields. Modern scientific texts are used to cover some discussion points in Biology, Chemistry and Physics and stimulate further language practice. The language level is straihtforward and clear, and is supported by diagrams and photographs to aid understanding and help students with different learning styles. The course is designed to revise and consolidate the knowledge students have after the 1st and 2nd year of studying.


Англійська мова - 2: Англійська мова для професій типу "людина-людина"
The course is designed for future social workers, managers, teachers, psychologists, and all those whose future day-to-day work will involve face to face communication. During the course you are going to learn about and practice the usage of the specific features of English for interpersonal communication such as how to adjust the level of formality, how to ask and answer questions in different social settings, how to sound confident on the phone, etc. The course will consolidate and extend your general understanding and use of the English language. Besides, it will provide a great opportunity to develop your interpersonal skills and cultural awareness. As a result you will become more fluent in English, more successful in everyday communication and more likely to have a good career in future.


Англійська мова - 2: Англомовний економічний дискурс
Для всіх, хто планує працювати у міжнародних агенціях (економісти, маркетологи, правники, політологи, соціальні робітники), компаніях, що ведуть міжнародний бізнес, економічних та міжнародних редакціях масмедійних видань (філологи, економісти, маркетологи), наукових установах та міжнародних відділах банків (фінансисти). У навчальному курсі використовуються: - автентичні економічні документи (контракти, угоди різних типів, розписки, довіреності, тощо); - відеолекції провідних професорів Школи Бізнесу Гарвардського університету (Massachusetts, USA); - сучасні тематичні відеоматеріали телеканалів CNBC, CNN, Euronews, Bloomberg, тощо; - лексичні та текстові матеріали відібрані з сучасних американських підручників з економіки; - відеокурс American Business English (Portland, Oregon, USA); - авторський посібник з ділової англійської мови. Всі матеріали курсу відцифровані та віддаються студентам для подальшого відновлення знань та інформаційних консультацій на протязі їх професійної діяльності.


Англійська мова - 2: Англомовний курс з творчого письма
Викладач - Наталія Бадьйор, email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Мета курсу - навчитись писати англійською так само вільно, як і українською. Що ми для цього робимо? - читаємо класичні та сучасні літературні твори та аналізуємо їх - пишемо власні оповідання, фрагменти творів - діалоги, описи, монологи etc. - дискутуємо з приводу прочитаного та написаного - вчимося вживати в мові граматичні конструкції, сучасні англійські метафори, ідіоми та фразеологізми - тренуємося писати в різних літературних стилях та жанрах - відпрацьовуємо літературні прийоми - небоїмося бути співавторами Ернеста Хемінгвея, Курта Вонегута, Ф. С. Фітцджеральда Курс розрахований на студентів ІІІ р. н. Найкращі роботи публікуються в блозі курсу Creative Writing: http://workshopcreativewriting.blogspot.com/http://workshopcreativewriting.blogspot.com


Англійська мова - 2: Англомовний курс з творчого письма


Англійська мова - 2:Англійська мова ЗМІ
This is an upper-intermediate level course for students whose native language is not English. It is intended for learners who want to further develop their basic skills.The aim of the course is to develop speaking, listening, reading and writing skills on the basis of learner-centered approach. It takes into consideration students` needs and aspirations, and can be described as an occupational pre-experience course for those who would like to work for Mass Media.


Англійська мова (за професійним спрямуванням)
"English for Professional Needs" is a new type of educational programmes aimed at developing language skills for professional needs. The programme consolidates the knowledge acquired within General English Course and helps students to expand professional vocabulary and improve skills: speaking, writing, reading and listening, which are necessary for their qualification. "English for Professional Needs" is intended to facilitate students to master their academic approaches to analytical reading of special texts, summary writing, essay writing, group discussions, debates and presentations as well as note-taking, listening for gist and listening for details. The programme is designed to develop critical thinking and to prepare students for furrther successful studies on ESP and Master's programmes.


Англійська мова (за професійним спрямуванням)
"English for Professional Needs" is a new type of educational programmes aimed at developing language skills for professional needs. The programme consolidates the knowledge acquired within General English Course and helps students to expand professional vocabulary and improve skills: speaking, writing, reading and listening, which are neccessary for their qualification. "English for Professioal Needs" is intended to facilitate students to master their academic approaches to analytical reading of special texts, summary writing, essay writing, group discussions, debates and presentations as well as note-taking, listening for gist and listening for details. The programme is designed to develop critical thinking and to prepare students for further successful studies on ESP and Master's programmes.


Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Програма дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студентів спіціальності "Міжнародні Відносини - Суспільні Комунікації - Регіональні Студії" орієнтована на вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні B2 згідно CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) на основі активізації та розвитку чотирьох основних мовленнєвих навичок (skills): читання, письмо, активне спілкування, аудіювання), необхідних для професійного користування мовою. Програма передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання, а також інші методичні засоби і прийоми, що сприяють навчанню усній мові і ситуативному мовленнєвому відтворенню. Банк роздаткових матеріалів з розмовних тем, проведення дидактичних ситуативно-рольових ігор поряд з іншими видами аудіовізуального унаочнення, допомагає створити фон мовного середовища


Англійська мова (міжкультурна комунікація та переклад)
Викладач: Ольга Бершадська, email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Мова курсу: англійська курс має на меті підготувати студентів до спілкування в міжкультурному контексті та мінімізувати ймовірність міжкультурних непорозумінь. Цілі курсу В результаті проходження курсу слухачі зможуть: " " підвищити рівень володіння англійською " мовою " " " відслідкувати як і які особисті " фільтри впливають на сприйняття співрозмовника і таким чином уникнути стереотипів " " " дослідити культури різних країн " " " визначити тип культури, до якого " належить співрозмовник і відкоригувати свою комунікативну поведінку відповідно " " " підтримати розмову різних рівнів " формальності з урахуванням доречності обговорення тих чи інших тем " " " оволодіти мовленнєвими прийомами " ведення перемовин " " " створити проект, який сприятиме " промоції української культури та підтримки позитивного іміджу України


Англійська мова (міжкультурна комунікація та переклад)
COURSE DESCRIPTION This course aims to prepare you for communication in a global context with people from different cultural backgrounds COURSE GOALS " understand how our personal filters affect our perception of others and how to avoid stereotypes " explore the cultures of different countries " feel confident being a part of an international team " become a better negotiator STUDENT LEARNING OUTCOMES " identify the type of culture the other person belongs to and adjust your communicative behavior accordingly " support the discussion of different formality levels taking into account the appropriateness of discussing certain topics " decode the non-verbal behavior " practice basic principles of negotiation " create a project that will promote Ukrainian culture and support the positive image of Ukraine


Англійська мова (міжнародна документація та листування)
Мета: вивчити особливості мови міжнародних документів з метою оволодіння англомовним понятійним апаратом міжнародних конвенцій, декларацій, протоколів та угод, розвитку навичок перекладу такого типу документів, а також формування навичок ведення міжнародного листування Результати навчання: - ability to analyse an international document from the point of view of its function, structure and linguistic characteristics; - ability to translate the excerpt of an international document from English into Ukrainian ; - ability to analyse the translation of the EU - Ukraine Association Agreement ; - skills to write a diplomatic letter. Оцінювання результатів навчання: - document analysis; - translation of the excerpt of an international document from English into Ukrainian; - translation analysis of the EU - Ukraine Association Agreement; - diplomatic letter.


Англійська мова (міжнародна документація та листування)


Англійська мова (МП Боржники)


Англійська мова (МП Боржники)


Англійська мова (основи синхронного перекладу)


Англійська мова (основи синхронного перекладу)


Англійська мова -2
Курс відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів і є важливою складовою вивчення англійської мови. Спеціаліст будь-якої галузі, окрім лексичного запасу в рамках професійної тематики, повинен володіти широким спектром навичок та вмінь практичного застосування знань іноземної мови, які допомагають налагодити контакт з іноземними колегами та сприяють взаєморозуміння в процесі міжособистісного спілкування. Курс розрахований на студентів 3 року навчання бакалаврських програм різних факультетів, вивчається протягом 2 семестів і передбачає залік. Мета курсу - формування необхідних комунікативних вмінь та навичок практичного володіння англійською мовою в усній та письмовій формах в межах зумовленої спеціальністю тематики. У результаті вивчення курсу студент повинен " вміти практично застосовувати засвоєний лексичний та граматичний матеріал для знайомства, проведення переговорів, консультування, інтерв'ювання, розв'язання конфліктів та в контексті інших професійно зумовлених ситуацій.


Англійська мова -2: Англійська мова для засобів масової інформації


Англійська мова -2: Англійська мова для професій типу "людина-людина"


Англійська мова 2: Англомовний економічний дискурс 2
It is concentrated on the further development of the following skills: - free communication in the sphere of Business English ; - critical reading of authentic specialized literature, economic newspapers and journals, - free comprehension of information of TV channels (CNBC, CNN, Euronews, Bloomberg etc) and Internet; - analyzing and preparing of authentic national and international economic documents. All the materials of the course are digitalised and are given to the students for furthering renewal of their knowledge and information consultations in the course of their professional activities.


Англійська мова -2: Ділова англійська мова


Англійська мова в мас-медійному просторі


Англійська мова для журналістів -1
Writing for journalism Course Description The course focuses on critical thinking and thoughtful writing for journalism. The content introduces the highly advanced skills needed to write different categories of articles for different newspaper classes, such as broadsheets, middlebrow papers and tabloids. Students learn to think critically and to approach the writing process consciously from getting ideas for writing to digging out the background, collecting live information, and further on to organizing the material to a certain story structure, drafting and, finally to revising. Students also learn to implement the main fundamentals of reporting in their stories at different abstraction levels, paying special attention to facts. One of the goals of the course is to teach the student how to be more assertive in writing – not aggressively stating opinion – but, rather by presenting telling facts and revealing details. Another, yet even more important goal of the course is to develop a recognizable voice – an individual character in writing. During the course students will also be learning the main principles of good writing: to use well-chosen facts, thoughtful implications, clear organization, correct grammar and punctuation; to be informative and persuasive; to feel concern for one’s reader. Course work Each class has an assigned writing activity and a home assignment due in the next class. The course also requires the completion of the two bigger assignments including a description of a place and a profile feature of a person. All assignments must be presented in a portfolio, submitted at the end of the term.


Англійська мова для ЗМІ
The aim of the course 'English for Mass Media' is to cover topics related to mass media, such as: - media literacy; - ways to analyze media content; - different ways of manipulation; -bias in media; - various types of media; - language in media; During the course students study various types of mass media, analyze different sources of media, create their own content and improve their English skills. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: The course covers the following topics: " media literacy; " ways to analyze media content; " different ways of manipulation; bias in media; " various types of media' " language in media


Англійська мова для міжнародних тестів


Англійська мова для політологів
Our "English for Politologists" course is designed for those who would like to work in political or diplomatic fields. The aim of the course is to improve students' communication skills and knowledge of terminology which will help them to co-operate with foreign partners, process information dealing with politics, analyze crisis situations, offer and discuss possible solutions. The course focuses on real-life communication, which means that students will be engaged in a wide range of activities, such as case studies and role plays, individual presentations and debates. Participants will be provided with an overview of major international organizations and their role in international politics, gain a better understanding of the issues of leadership, diplomacy and intercultural awareness.


Англійська мова для правників
Курс Англійська мова для правників є необхідною складовою частиною та логічним продовженням вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Вивчення курсу складається з двох модулів - у першому модулі (1 семестр) студенти опановують англомовне юридичне письмо, збагачують словниковий запас професійної лексики, оволодівають техніками ділового листування в англосаксонському праві та опрацьовують юридичну документацію. Другий модуль курсу (2 семестр) присвячений засвоєнню та практичному застосуванню навичок публічного мовлення як в академічному, так і юридичному контекстах. Засвоюються загальні принципи публічного мовлення, побудова та презентація інформаційної промови та виступів у судових дебатах англійською мовою у цивільному та кримінальному процесах.


Англійська мова-1
Програма курсу General English базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб ("needs analyses") і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.


Англійська мова-2 (інтенсив)
Мета курсу - практика написання літературних творів за короткий період часу. Слухачі курсу дізнаються про основні принципи та практичні аспекти написання прозових творів: - як створити потужну історію; - де знайти персонажів; - як "вдихнути життя" в героя; - як художні деталі та описи впливають на текст; - як працювати над мовою та власним стилем; - як знайти матеріал для літературної творчості. Creative Writing - це курс, в якому теорія щільно пов'язана з практикою. Після кожного заняття студенти пишуть творчі роботи - оповіді, есе, сценарії, діалоги до п'єс, вірші тощо. Найкращі роботи викладаються в блог курсу Creative Writing: http://workshopcreativewriting.blogspot.com/


Англійська мова-2: сучасні виклики суспільства
Providing step-by-step language skill development it helps students to become more analytical and responsible as learners. The students are taught how to integrate grammar and vocabulary into their professional speech and writing as Modern Society Challenges Course: - helps to consolidate students' understanding of the language issues; - teaches how to organize information and make connections; - stimulates how to think critically and write creatively (Various Reports, Articles, Research Papers); - gives and develops practical analytical and research skills; - offers valuable tips how to recognize language cues and to acquire new professional vocabulary effectively; - covers the functional language and grammar that people who major in social sciences require; - encourages students to take a proactive role in their learning; - provides a regular possibility for extended, prepared and unprepared speaking. Realistic, engaging themes (Cross-Cultural Competence, Intelligence Development, Social Dynamics, Empathy, Life Expectancy, Social Media, Personal Relations (Love, Friendship), Modern Person Development Needs, Gender Roles and Inequality, Quality of Life Standards and Approaches, Migration Issues, Social Death, Millennium Development Goals, Poverty and many others) offer authentic contexts so that contextualized exercises and frequent self-assessment help to grow students' confidence and performance. It also provides up-to-date listening to the lectures material of the Northern American Universities, note-taking and debates on the variety of social themes. To help students succeed in socialization a special emphasis is given to personalization. To encourage the learners' independence and to motivate them to develop communicative skills the students are suggested structured language tasks which include interviews, mini-talks, problem-solving exercises, discussions of the texts where the frequent performance is regarded as a central element in learner's progress. The flexible (part-negotiated) and multilayered syllabus offers constant opportunities for the learners to balance grammar, writing, listening and communication demands. So since the course is learner-centered and takes into consideration students' needs it can be described as an occupational pre-experience one for those who would like to move from practice to production in the social science issues in English through a variety of modern stimulating approaches.


Англійське академічне письмо
The course is designed for synchronous and asynchronous learning of the writing process from planning and structuring to producing well-organized, clearly developed sentences, paragraphs, and varies types of academic texts.


Вступ до мовознавства
Курс "Вступ до мовознавства" розпочинає цикл англомовних теоретичних курсів (теоретична фонетика, теоретична граматика, історія англійської мови, лексикологія, стилістика) та формує уявлення про природу мови, її сутність, функції та системний характер. Лекції та практичні заняття охоплюють таке коло питань: наукові критерії класифікації мов; звуковий склад мови, фонетичні процеси, природа і структура складу, а також наголосу та інтонації; словотвір та морфологія; класифікація частин мови; способи вираження граматичних значень; типи словосполучень та речень; типи відношень слів у лексичній системі мови. Значну увагу приділено самостійній роботі, яка дає можливість свідомо підходити до підготовки та засвоєння навчального матеріалу, формує навички наукового пошуку, аналізу матеріалу і є необхідною умовою формування лінгвістичних компетенцій. Курс має на меті ознайомити студентів із основами теорії мови, з методами дослідження мови, з принципами функціонування та взаємодії її структурних одиниць. Особливу увагу приділено формуванню термінологічної компетенції студентів-філологів та їх лінгвістичного кругозору.


Гендерна лінгвістика


ДЕК


Ділова англійська мова в професійній діяльності
The aim of the course is to develop skills of written and oral professional communication in the field of Public Administration in English at the level C1/Advanced ("experienced user"), in accordance with the Common European Framework of Reference (CEFR). By the end of the course, students will be able to: - make informative and persuasive speeches on topics related to public administration, taking account of current social and political contexts; - write most common documents used in the field if Public Administration, choosing an appropriate format and communicating сomplex messages clearly; - participate in the discussion during speech sessions, persuade, justify an opinion, give feedback, etc.; - analyze information taken from authentic English-language sources, documents and research results in the field of public administration; identify the main ideas, structure, compare and establish links between parts; draw conclusions based on facts; - know a wide range of vocabulary units (including field-specific terminology), related to public administration.


Ділове листування англійською мовою
Метою курсу "Ділове листування" є допомога студентам вдосконалити письмову мову, ознайомлення студентів із різними видами ділового листування, а також підготовка студентів до роботи в тих умовах, де необхідні знання та вміння в сфері англійської письмової мови. Курс має на меті також доповнити знання з орфографії, лексики, граматики англійської мови, а також зробити письмову мову більш точною, адекватною сучасним вимогам ділового листування. Передбачено закріплення здобутих навичок за допомогою тестів, практичних вправ.


Інтенсивний корективний курс англійської мови


Інтенсивний курс англійської мови
Він може бути особливо корисним для студентів бакалаврату, які готуються до вступу до магістеріуму. The Course of English (3 credits) is aimed at learners who have completed an intermediate level of English. It provides development of the four skills (reading, listening, speaking, writing): ? It can be used for students revising and continuing their General English development. ? It can be especially recommended to students going to take Master Program of NaUKMA. Students will not only deal with all recent entrance tests but also have truly effective test-taking advice.


Інтенсивний курс англійської мови


Історія англійської мови
Курс спрямований на вивчення механізмів лінгвістичних змін в англійській мові від її зародження і до сьогодення, її структури, унікальних риси та особливостей функціонування у світі. Таке дослідження мови в діахронічній перспективі сприяє кращому розумінню сучасного стану англійської мови та тенденцій її розвитку в майбутньому. Протягом курсу студенти вивчають основні етапи розвитку англійської мови, вплив різноманітних лінгвістичних та соціолінгвістичних факторів на розвиток мови, яка стала засобом комунікації на глобальному рівні. З метою ілюстрації лінгвістичних змін в англійській мові в курсі використовується ряд коротких уривків з текстів основних історичних періодів розвитку англійської мови, таких як "Беовульф", "Кентерберійські оповідання" Джеффрі Чосера, "Сон літньої ночі" Вільяма Шекспіра та Біблія короля Якова. Метою курсу є ознайомити студентів з історією виникнення та розвитку англійської мови в її зв'язку з історією народу, дослідити розвиток системи англійської мови, описати шляхи утворення її загальногерманського характеру та проаналізувати головні причини виникнення й формування її індивідуальних рис. Протяком курсу студенти спілкуються англійською мовою. Основними завданнями курсу є такі: - продемонструвати місце англійської мови у мовному континуумі, її зв'язки та контакти з іншими мовами; - ознайомити студентів з основними етапами історичного розвитку англійської мови як цілісної системи в нерозривному зв'язку з історією народу; - розкрити закономірності розвитку англійської мови, її словникового складу, граматичної будови та фонетичної системи; - сформувати у студентів розуміння єдності, взаємозв'язку та взаємозумовленості історичних змін англійської мови, бачення еволюції мови у цілісній перспективі; - допомогти студентам зрозуміти особливості сучасної англійської мови та тенденції її розвитку; - навчити студентів застосовувати діахронічний підхід для лінгвістичного аналізу текстів різних періодів розвитку англійської мови.


Когнітивна лінгвістика


Комплексний кваліфікаційний екзамен


Комунікативні стратегії (практикум з англійської мови)


Корективний курс англійської мови


Корективний курс англійської мови


Країнознавство
Навчальна програма з курсу "Країнознавство" розроблена на основі вимог до професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з дисциплін лінгвістичного циклу. Курс розрахований на студентів лінгвістичних спеціальностей першого року навчання гуманітарного факультету національного університету "Києво-Могилянська Академія" та викладається англійською мовою, яка є другою робочою мовою університету. Курс орієнтований на вивчення географії, історії, соціально-політичної організації, культури, релігії та освіти, традицій та повсякденного життя Великобританії, США, та Австралії.


Критичне читання
Курс "КРИТИЧНЕ ЧИТАННЯ" на додаток до курсів публічного мовлення та академічного письма дає можливість поглибити навички, потрібні для наукової (академічної) роботи - Academic Skills. Курс розрахований на студентів 2-го курсу магістерських програм. Процес навчання критичному читанню має на меті поглиблене оволодіння основними загальними та специфічними академічними навичками читання, такими як intensive, extensive, speed, skimming & scanning reading у поєднанні з поглибленим аналізом структури наукового тексту та розвитком вокабуляру. Завданням курсу є розвиток багаторівневих вмінь і навичок критичного читання та мислення, а саме вміння аналізувати тексти, читати вибірково, оцінювати ідеї автора, вирізняти приховані значення та імплікації,синтезувати джерела та поглиблювати знання як загальнонаукової, так і спеціалізованої фахової лексики та лексико-граматичних структур, необхідних для формування навичок наукового (академічного) спілкування.


Критичне читання (Critical Reading)


Курсова робота з англійської мови


Курсова робота з англійської мови


Лексикологія англійської мови
Курс спрямований на вивчення останніх тенденцій в лінгвістичній науці, він гармонійно поєднує теоретичні засади й практичну спрямованість. При вивченні цього курсу розширюється світогляд майбутніх філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання не тільки з англійської мови, а й з наукових питань. Зокрема, вони ознайомляться з етимологічним складом й стилістичними особливостями англійської мови, багатством та різноманітністю її виражальних засобів, словотворенням, синонімією, антонімією, паронімією, фразеологією тощо. Робота над цими темами дозволить студентові поглибити свої знання й вільно спілкуватися англійською мовою у різних сферах суспільного життя. Студенти опановують практичні навички лінгвістичного аналізу, творення і редагування текстів різних стилів; вчаться оцінювати рівень культури усного мовлення, виявляти мовні хиби, пропонувати шляхи вдосконалення мовного оформлення на матеріалі телепередач, професійних відеоматеріалів YouTube.


Лінгвістичні аспекти риторики


Лінгвометодологія
Курс "Лінгвометодологія" є невід'ємним складником гуманітарного циклу та передбачає формування у студентів наступних компетентностей. " знати та розуміти сучасні підходи до аналізу тексту і дискурсу; використовувати поглиблені знання зі спеціалізованих дисциплін, вміти здійснювати аналіз, систематизацію та прогноз певних лінгвальних явищ; " використовувати у професійній діяльності знання із загального мовознавства, сучасної теорії літератури, теоретичних аспектів іноземної мови; розуміти специфіку комунікативних процесів у сучасному інформаційному суспільстві; в межах комунікативних ситуацій вміти застосувати прагматичну та міжкультурну компетенції з європейських мов; " абстрактно та аналітично мислити, генерувати та моделювати нові ідеї (бути креативним), розробляти та управляти проектами, здійснювати їх філологічний супровід, та представляти результати вчасно.


Література країни, мову якої вивчають


Методика викладання англійської мови
The course is designed for Philology students (preferably for English majors) who are interested in teaching EFL(English as a Foreign Language). It introduces students to a wide range of current instruction techniques, tools, and practices used in TEFL (Teaching English as a Foreign Language) classroom instruction for students of various proficiency levels and for various skills or skill combinations. It also presents the study of EFL teaching theories of the 20th and 21st century and analyzes their development. Students study different trends of foreign language teaching, analyze principle EFL teaching methods and their changes in the contemporary TEFL environment, learn the basics of student-centered teaching, familiarize with types and methods of assessment, prepare theme-based project papers, perform individual tasks, analyze different sources for EFL teaching, practice in error analysis and error treatment, participate in discussions, and develop the skills to evaluate the methods of EFL teaching. By the end of the course students learn a number of practical, tried-and-true techniques that can actually be applied in the classroom.


Міжкультурна комунікація англійською мовою


Написання грантових пропозицій (Grants and Project Writing)


Науковий переклад
Мета курсу - прищепити студентам практичні навички самостійного перекладу наукових, науково-публіцистичних і фахових текстів, сформувати уміння використання прийомів перекладу на різних рівнях еквівалентності, зважаючи на його лексичні, граматичні, синтаксичні та стилістичні аспекти, навчити прийомам роботи з англомовними та україномовними текстами різної жанрової специфіки. Слухачі курсу навчатимуться визначати та обирати найкращі перекладацькі стратегії та тактики побудови граматично коректного, змістовно та стилістично відповідного повідомлення або тексту, адекватно відтворювати у своєму перекладі стилістичний потенціал мовних одиниць тексту оригіналу. Автор курсу - доктор філологічних наук, професор І. Р. Буніятова, визнаний фахівець у галузі лінгвістики, досвідчений перекладач, яка готова поділитися своїм великим науковим і практичним досвідом.


Нейролінгвістика та вивчення іноземних мов


Німецька мова


Оглядові лекції до комплексного кваліфікаційного екзамену


Основи інформатики та прикладної лінгвістики


Основи наукової комунікації (English academic communication)


Основи редагування перекладу


Основи семіотики


Основи синхронного перекладу
Мета курсу - розвиток усного перекладу (послідовного та синхронного). Курс призначений для студентів, які володіють англійською мовою на рівні Upper-Intermediate, Advanced. У теоретичній частині курсу викладаються базові відомості про типи перекладу та вивчається перекладацька термінологія, технічні особливості забезпечення перекладу, риторичні принципи міжмовної та міжкультурної комунікації, пояснюються особливості професійної дипломатичної етики усного перекладу. Основна, практична частина курсу, передбачає виконання ряду вправ з використанням оригінальних матеріалів (аудіо записів існуючих виступів та доповідей), спрямованих на: - розвиток оперативної та довготривалої пам'яті; - вміння швидко переходити з вихідної мови на цільову та поєднувати семантичні системи двох мов; - володіння основаними техніками перекладацької нотації із застосуванням умовної системи перекладацького скоропису; - вміння забезпечувати послідовний/синхронний переклад доповідей суспільно-політичної, культурно-історичної та науково-технічної тематики з англійської мови на українську та навпаки в режимі семінару, презентації, прес-конференції.


Основи художнього перекладу
Мета курсу - ознайомлення з основними проблемами художнього перекладу та формування навичок виконання літературного перекладу фрагментів прозового та поетичного текстів першотвору. Студенти будуть ознайомлені із сучасними теоріями та підходами до перекладу художніх творів, розвинуть уміння виявляти жанрові, стильові, структурні складові художнього тексту першотвору, що підлягають відтворенню при перекладі та здійснювати порівняльний перекладацький аналіз художніх текстів оригіналу та перекладу, а також оцінювати доречність перекладацьких трансформацій для збереження образності у мові перекладу. Під час вивчення курсу передбачається виконання літературних перекладів текстів чи фрагментів текстів художніх творів.


Переклад в міжнародних відносинах


Підготовка до міжнародних тестів з англійської мови


Практика мовна
Здатність випускників НаУКМА успішно вирішувати професійні проблеми, орієнтуватися в різноманітних напрямах лінгвістичної діяльності визначає рівень їхньої конкурентоспроможності та відображає рівень ефективності роботи. Здійснення мовної практики з англійської мови дозволяє об'єктивно оцінити обидва ці показники. Практичне застосування набутих під час навчання в університеті знань, навичок і вмінь дозволяє студентам зрозуміти справжню мету їхнього навчання, виділити пріоритетні напрями, надолужити прогалини у навчанні. Практика мовна студентів з англійської мови є важливою складовою практичної підготовки фахівців. Згідно з навчальним планом студенти 3 року навчання здійснюють переклад англомовних матеріалів. Цілями практики є ознайомлення студента з умовами безпосередньої праці за фахом, що поглиблює теоретичні знання та закріплює навички письмового перекладу з англійської мови на українську та з української мови на англійську, допомагає виробленню індивідуального режиму праці, а також виховання у студентів потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності у сфері своєї майбутньої спеціальності.


Практика усного й писемного мовлення англійської мови
Програма дисципліни "Практика усного й писемного мовлення англійської мови - 1" базується на розвитку мовленнєвих компетенцій (усного та писемного мовлення) та комунікативному підході до навчання мови. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб студента ("needs analysіs") і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма дисципліни "Практика усного й писемного мовлення англійської мови - 1" передбачає комбінацію тематичної концепції з концепцією, орієнтовною на розвиток макро- та мікронавичок, і орієнтована на вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні B2 згідно CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) на основі активізації та розвитку чотирьох основних мовленнєвих навичок: читання, письмо, активне спілкування, аудіювання, необхідних для професійного користування мовою.


Практика усного й писемного мовлення англійської мови
Програма навчальної дисципліни Практика усного й писемного мовлення англійської мови для спеціальності "Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу (student-centered, active learning, problem-solving oriented) навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою та здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях . В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Програма дисципліни Практика усного й писемного мовлення англійської мови для спеціальності "Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" розрахована на 84 години в 3 семестрі (1-й модуль); 84 години в 4 семестрі (2-й модуль); 36 годин в 4д семестрі (3-й модуль). Програма відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів, оскільки допомагає засвоєнню фахових дисциплін, враховуючи той факт, що значну кількість фахової літератури викладено англійською мовою, і що деякі фахові предмети також можуть викладатися англійською мовою. Навчальна дисципліна Практика усного й писемного мовлення англійської мови є необхідною складовою частиною навчального процесу, що є логічним переходом від вивчення програми Практика усного й писемного мовлення англійської мови для спеціальності "Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" для студентів БП першого року навчання до вивчення курсів поглибленого фахового спрямування для студентів БП третього року навчання.


Практика усного й писемного мовлення англійської мови
Курс розвиває навички ефективної комунікації англійською мовою, допомагає впевнено та гнучко використовувати мову для соціальних, наукових та професійних цілей, використовувати її доречно, точно та вільно з повним розумінням, відрізняючи тонкі відтінки значень, доводити власні думки та розуміти інших. До того ж курс готує студентів до складання міжнародних іспитів з англійської мови, таких як CAE та IELTS. Протягом курсу студенти вдосконалюють рецептивні і продуктивні навички комунікації шляхом сприйняття автентичного матеріалу (статті, інтерв'ю, відео, фрагменти з програм BBC News та наукових конференцій TED Talks), написання офіційних проектів та листів, оглядів та есе, презентацій доповідей та ведення дискусій. Метою курсу є удосконалення мовленнєвих навичок усного і писемного спілкування (читання, аудіювання, говоріння, письма) завдяки засвоєнню достатнього обсягу знань з лексики, граматики, стилістики та культури мовлення англійської мови, розвиток вмінь реферувати, анотувати та перекладати англійською мовою текстів різних жанрів. Окрім того, курс допоможе набути знань з теорії та історії англійської мови, принципів ділової комунікації, слугує підвищенню здатності бути критичним та самокритичним, уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, роботі в команді.


Практика усного й писемного мовлення англійської мови


Практикум з англійської мови
The course builds the skills and knowledge students need to express themselves confidently in a real English-speaking environment. Through authentic models of effective communication, students build fluency in the listening and speaking skills needed to achieve academic and personal success. Powerful ideas from TED Talks are used to develop essential 21st century skills, including critical thinking, collaboration, and visual literacy. The course is also relevant for students preparing to take internationally recognized tests or further studies at the master program. The course offers a variety of authentic materials that familiarise students with real English expressions (including figurative language) and scenarios to communicate effectively in the global community. The course creates opportunities for students to practice and sharpen a number of skills, including the ability to articulate and defend positions, consider different points of view, discuss controversial ideas, debunk a myth, rant or rave, enlist and evaluate evidence, and comment an infographic. Class meetings will include listening exercises, discussions, team debates, role-plays, case studies, individual, pair and group presentations. Inspired by TED speakers, students will deliver a short persuasive presentation of their own.


Практикум з перекладу


Практична граматика англійської мови
Мета і завдання навчального курсу. Курс "Практична граматика англійської мови" розроблений для спеціальності "англійська та українська мови" є необхідною складовою частиною навчального процесу. Завданням курсу є систематизція знань, розвиток і поглиблення вмінь і навичок застосування граматичних явищ та структур граматики англійської мови, які потрібні для вільного володіння англійською. А саме: " modal verbs their functions and similar expressions; " conditional sentences, " 'wish' constructions; " usage of gerund, infinitive, participle and constructions with them; " adjective clauses; " adverb clauses;


Практична фонетика англійської мови
Навчальна дисципліна Практична фонетика англійської мови є необхідною складовою частиною навчального процесу для студентів-бакалаврів першого року навчання для спеціальності "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)" для подальшого вивчення курсів поглибленого фахового спрямування для студентів-бакалаврів другого року навчання. Ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями фонетики сучасної англійської мови, формування фонетичного слуху, артикуляційних навичок та навичок коректної ритміки й інтонування, зв'зного мовлення; розвиток фонетичної компетенції студентів як складової мовної і комунікативної компетенції; практичне застосування отриманих знань, умінь і навичок з практичної фонетики у різних типах дискурсу. Програма передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання, що сприяють вирішенню задач навчальної дисципліни Практична фонетика англійської мови для спеціальності "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)".


Публічне мовлення (англійське)


Публічне мовлення в міжнародній практиці (англійською мовою)


Публічне мовлення в міжнародній практиці (англійською мовою)
Викладач: Ольга Бершадська, email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Мова курсу: англійська This course is for the students who want to improve their public speaking. The program provides practical tasks that will lead you through all the stages of speech writing and preparation. During the course you will: o increase your level of English o learn to choose the topic of the speech so that it is interesting both for you and your audience o write a structured speech that is easy to follow o learn to choose the language and stylistic means to hold the listeners' attention and make them understand and remember you o work on your voice and body language


Редагування наукових текстів англійською мовою


Редагування перекладу
Мета курсу - набуття студентами необхідних теоретичних знань з основ редагування перекладів та їхнім практичним використанням під час обробки текстів перекладів з англійської мови на українську та навпаки. Після успішного опанування курсом студенти знатимуть, як редагувати англійські та українські тексти у писемній формі, удосконалять навички інтерпретації текстів різного жанрового спрямування, знатимуть, як використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у перекладацько-редагувальній діяльності та розвинуть навички виявляти та редагувати помилки за всіма основними типами - логічними, композиційними, лексико-граматичними, синтаксичними та морфологічними - під час перекладацько-редагувальної практики.


Спецкурс англійської мови


Спецкурс англійської мови
Remedial Grammar Course is designed for 24 practical hours and aimed at revision and consolidation knowledge of grammar topics acquired within English for Professional Needs Course. It is also intended to expand grammar competence in new grammar aspects, such as: Subjunctives, Inversion, Emphatic structures, Sentence patterns as well as Word formation. Remedial Grammar Course features: o numerous tasks that integrate grammar and listening skills; o creative activities that stimulate communication; o intensive practice that facilitate the development of skills to fulfill various test assignments. Remedial Grammar Course can not only foster your success in learning English, but also bring you joy!


Стилістика англійської мови
Навчальний курс "Стилістика англійської мови" входить до циклу дисциплін нормативної підготовки. Курс зі стилістики англійської мови є спрямованим на поглиблення і систематизацію знань студентів про основи стилістичної організації тексту, типи стилістичних прийомів та засоби виразності, співвіднесеність усіх мовних рівнів для актуалізації основної ідеї тексту та рівні його потенційної інтерпретації мови шляхом узагальнення, наукового осмислення і тлумачення задля формування професійних філологічних якостей таких як уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; обирати та застосовувати відповідні лінгвістичні методи для аналізу явищ і фактів у мовних системах; демонструвати навички аналізу та інтерпретації мовних фактів і явищ, а також використовувати різнорівневі стилістичні прийоми та засоби в англомовних текстах різних стилів та жанрів. Теоретичне вивчення стилістики англійської мови передбачає: по-перше, прослуховування студентами лекційного курсу, спрямованого окреслити основні проблеми стилістики тексту на різних рівнях й підходи до їх вирішення у класичних та сучасних лінгвістичних концепціях; по-друге, проведення семінарських занять, покликаних закріпити й поглибити теоретичні знання шляхом аналізу та пояснення природи та ролі стилістичних засобів та прийомів на фонографічному, морфологічному, лексичному, синтаксичному рівнях та на рівні текстів різних стилів. Студенти також прийматимуть участь у творчому командному проекті. Метою проекту є створення тексту з використанням різнорівневих стилістичних засобів та прийомів.


Сучасна лексика англійської мови
Курс спрямований на вивчення сучасної лексики англійської мови, включно із значущими елементами лексичної системи її варіантів. Студенти опановують практичні навички аудіювання варіантів сучасної англійської мови, вивчають їх лексичну специфіку. Вивченню також підлягають сучасні лексичні одиниці, що активно використовуються в англомовному сегментіі соціальної мережі Twitter.


Сучасна мовна парадигма всесвітніх варіантів англійської мови


Творче письмо англійською мовою
Викладач - Наталія Бадьйор, email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Цей курс "Творче письмо англійською мовою" розроблено для студентів, які вивчають англійську мову як іноземну. Метою курсу є покращення навичок написання творчих текстів англійською мовою та глибшого їх розуміння, а також використання набутих знань в подальшій професіональній творчій роботі. Завданням курсу є навчити студентів аналізувати та розуміти літературні тексти, планувати власні твори та формулювати свої думки англійською мовою, критично осмислювати тексти та писати власни критичні відгуки, грамотно вживати різноманітні стилі написання творів. В ході курсу відбуватиметься повторення всіх набутих студентами знань з різних дисциплін, оскільки написання будь-якого тексту передбачає використання професійно набутих знань та навичок. Курс розрахований на студентів, що вивчають гуманітарні дисципліни, тому підґрунтям для його засвоєння є базові знання психології, історії, історії культури, літератури та англійської мови.


Теоретична граматика англійської мови
Навчальний курс "Теоретична граматика англійської мови" входить до циклу дисциплін нормативної підготовки. Предметом курсу є теоретичні засади граматичної побудови англійської мови. Курс з теоретичної граматики є спрямованим на поглиблення і систематизацію знань студентів з курсу практичної граматики англійської мови шляхом узагальнення, наукового осмислення і тлумачення задля формування професійно значущих філологічних якостей таких як уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; обирати та застосовувати відповідні лінгвістичні методи для аналізу явищ і фактів у мовних системах; демонструвати навички аналізу та інтерпретації мовних фактів і явищ.Теоретичне вивчення граматики англійської мови передбачає: по-перше, прослуховування студентами лекційного курсу, спрямованого окреслити основні граматичні проблеми й підходи до їх вирішення у сучасних лінгвістичних концепціях; по-друге, проведення семінарських занять, покликаних закріпити й поглибити теоретичні знання шляхом аналізу та пояснення граматичних фактів у мовленнєвій комунікації англійською мовою.


Теоретична фонетика англійської мови
Курс спрямований на підготовку майбутніх філологів кваліфікаційного рівня "бакалавр". Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження фонетичних і фонологічних явищ англійської мови. Під час опанування курсу студенти вивчають наукові підходи і тенденції до дослідження усного англомовного дискурсу, поєднуючи теоретичні та прикладні аспекти сучасних фонетичних студій. Зокрема, на поглибленому рівні вивчається алофонічна транскрипція, класифікація інтонаційних моделей та принципи їх вживання й інтерпретації. Студенти знайомляться з фоностилістичними особливостями англійської мови, багатством і різноманітністю її усних виражальних засобів, соціальною та регіональною варіативністю. При цьому студенти оволодівають основними знаннями теоретичної фонетики англійської мови у зіставленні з українською. Фонетичний матеріал подається у контексті, а фонетичні навички формуються під час виконання комунікативно зорієнтованих вправ і дослідницьких проектів.


Теорія мовної комунікації


Термінологія англійської мови


Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Завідувач –
Мазін Дмитро Михайлович
кандидат філологічних наук
корпус 3, кімната 408,
тел. (044) 463 69 30 (внутр. тел. - 293)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист кафедри –
Щенявська Алла Володимирівна,
корпус 3, кімната 410,
тел. (044) 463 69 30 (внутр. тел. - 294)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Провідний спеціаліст –
Мірошніченко Ірина Володимирівна
корпус 3, кімната 410,
тел. (044) 463 69 30 (внутр. тел. - 294)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Провідний спеціаліст лінгафонного кабінету –
Парубчак Надія Костянтинівна

корпус 3, кімната 409
тел. (044) 463 6930 (внутр. тел. – 297)

 

Старший лаборант лінгафонного кабінету–

Матвієнко Ганна Олегівна

корпус 3, кімната 409

тел. (044) 463 6930 (внутр. тел. – 297)

 

Лаборант лінгафонного кабінету –

Пікуза Марина іванівна

корпус 3, кімната 205

тел. (044) 463 6930 (внутр. тел. – 296)
 

Бадьйор Наталія Борисівна
старший викладач


Балацька Наталія Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Батурська Леся Арсенівна

кандидат філологічних наук, доцентБачинська Лариса Леонтіївна

старший викладачБершадська Ольга Василівна

старший викладачБондаренко Вікторія Олександрівна

старший викладачБузало Тетяна Йосипівна

старший викладач


Василенко Ірина Василівна

кандидат філологічних наук, доцентВерещагіна Тетяна Олександрівна

старший викладач, PhDГісем Світлана Олександрівна

старший викладачГончарук Олена Василівна

старший викладачДенисенко Ірина Віталіївна
старший викладачДоб’я Олена Олегівна

старший викладачДухота Олена Володимирівна
старший викладачЗаїка Анна Юріївна

старший викладач

 

Заїкіна Людмила Вікторівна

старший викладач

 

Залеська-Зарічна Лариса Миколаївна

старший викладач

 


Зернецький Павло Васильович

кандидат філологічних наук, професор

 

Жукорська Людмила Павлівна
старший викладач


Карапетян Аліна Овіківна

кандидат наук із державного управління, доцент


Качурець Оксана Петрівна

старший викладач

Китаєва Сусанна Олегівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Крилова-Грек Юлія Михайлівна

кандидат психологічних наук, доцент

 

Кучерова Олена Олександрівна
старший викладач, кандидат філологічних наукМазін Дмитро Михайлович

завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцентМоісеєнко Олена Юріївна

кандидат філологічних наук, професор

 

Мозгова Ірина Іванівна
старший викладач

 

Нестеренко Людмила Олексіївна
кандидат наук, доцент

 

Новікова Ганна Володимирівна
старший викладачПавленко Лариса Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Павлюк Наталія Веніамінівна
кандидат філологічних наук, доцентПіроженко Ірина Дмитрівна

старший викладач

 


Покотило Павло Генадійович

старший викладач

 

Польщак Анелія Леонідівна

старший викладач

 

Прісна Тетяна Борисівна

старший викладач


Ратушна Лідія Яківна
старший викладач


Рябоконь Ганна Леонідівна

кандидат філологічних наук, доцентСем’янків Ірина Вадимівна

старший викладачСергієнко Леся Віталіївна

старший викладачСидорова Олена Юріївна

старший викладачСоломашенко Наталія Василівна

старший викладачСорокіна Тетяна Петрівна

старший викладачТригуб Оксана Іванівна

старший викладач

 


Ушаков Артем Сергійович

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Ушакова Ірина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач


Федорів Ярослава Романівна

кандидат філологічних наук, доцентФіногіна Тетяна Степанівна

старший викладач, кандидат філологічних наукХарченко Оксана Олександрівна

старший викладачХименко Світлана Анатоліївна

старший викладачШвидка Галина Олександрівна
старший викладачШугай Алла Юріївна

старший викладач


 

Наукова робота кафедри

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Наукові дослідження на кафедрі англійської мови цілеспрямовано розвиваються у поєднанні двох основних напрямків:

1) комунікативно-орієнтованої методики викладання англійської мови та
2) дискурсивно-орієнтованих, багатоаспектних досліджень англомовних комунікацій.

Результати досліджень у рамках цих підходів застосовуються при навчанні англійської мови як іноземної на всіх рівнях викладання – бакалаврських, магістерських програм і програм для здобуття кваліфікації спеціалістів. Наприклад, актуальні досягнення сучасної риторики використовуються при навчанні курсу Public Speaking and Academic Writing для студентів МП І р.н. У навчальному процесі широко використовуються результати наукової роботи викладачів кафедри з неориторичної, соціолінгвальної, країнознавчої тематик.
Молоді викладачі кафедри англійської мови активно займаються науково-пошуковою роботою у галузі стилістики та порівняльного мовознавства англійської та української мов. Бражник Н.В., Гісем С.О., Іващенко П.А., Садич Т.В., Сергієнко Л.В. є пошукачами кафедри загального та слов’янського мовознавства НаУКМА з цієї тематики (наукові керівники: проф. П. В. Зернецький, І. Р. Буніятова)

Науково-методичними та науково-педагогічними напрямками розвитку зазначених досліджень є підготовка співробітниками кафедри статей для публікації у Наукових записках НаУКМА, студентами маґістеріуму наукових статей для інтернет-журналу “Теорія і практика комунікацій” Центру комунікативних трансформацій. Студенти отримують практичні знання та навички із сучасної риторики письмового англомовного тексту у процесі опису своїх наукових досліджень.

Під час наукових конференцій «Дні науки в НаУКМА- 2011» кафедра англійської мови, Центр комунікативних трансформацій при кафедрі англійської мови проводять секції та круглі столи, присвячені проблематиці комунікативно-орієнтованої лінгвістики, дискурсивним особливостям комунікацій, інноваційним методикам викладання англійської мови.

Нижче поданий неповний перелік навчально-методичних розробок кафедри, впроваджених у навчальний процес вивчення англійської мови:

Бершадська О. В. Розробка програми авторського курсу “English for Social Interaction” та впровадження курсу в навчальний процес в рамках дисертаційного дослідження з психології присвяченого формуванню культури спілкування студентів.

Бражник Н. В. Розробка навчально-методичного комплексу для навчального курсу "Англійська мова за професійним спрямуванням (ІІ р.н., факультет соціальних наук і соціальних технологій)": Англійська мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний комплекс дисципліни / Уклад. Н. В. Бражник. - К.: НаУКМА, 2011. - 39 с.
Мазін Д. М. Розробка і впровадження програми навчального курсу “Academic Writing-I” (Програми Докторської школи НаУКМА) – К.: НаУКМА, 2011 – 7 с.

Мазін Д.М. Розробка і впровадження програми навчального курсу «Стилі й напрями зарубіжної літератури ХХ століття: Екзистенціалізм у художній літературі» (для студентів БП НаУКМА). – К.: НаУКМА, 2011. – 6 с.

Соломашенко Н. В. Розробка і впровадження Програми навчального курсу «Business English» для студентів І-ІІІ р.н. бакалаврських програм.

Федорів Я. Р. Впровадження монографії Я.Федорів. "ЛІНГВІСТИЧНІ МОДЕЛІ ДИСКУРСУ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ: Нариси із сучасних культурно-мовленнєвих практик" – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – 188 c. – у викладання курсів "Public Speaking for MP Students of NaUKMA" та «Риторика й культура мовлення» (Магістерська програма «Теорія, історія української мови та компаративістика»).

Федорів Я. Р. Розробка Програми навчального курсу «РИТОРИКА Й КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ» (Магістерська програма «Теорія, історія української мови та компаративістика»). – V триместр 2009-2010 н. р. / Уклад. Я.Федорів. – К.: НаУКМА, 2011. – 4 с.

Кафедра англійської мови

us

Загальна інформація

Кафедра англійської мови забезпечує навчання студентів усіх рівнів фахової освіти – бакалаврату, маґістеріуму та аспірантури в НаУКМА, пропонуючи такі обов‘язкові курси:

 

 • загальної англійської мови (І рік навчання бакалаврських програм);
 • англійської мови для професійного спрямування за напрямками підготовки студентів І-ІІ років навчання бакалаврських програм;
 • англійської мови для студентів магістерських програм;
 • англійської мови для майбутніх науковців, які продовжують своє навчання в аспірантурі. 

 

Крім того, кафедра пропонує широкий спектр вибіркових спеціалізованих курсів з англійської мови, які враховують навчальні і наукові інтереси студентів різних напрямків спеціалізації на всіх рівнях підготовки.

 

Викладання ведеться за новітніми програмами, які базуються на досягненнях сучасної методики і суттєво відрізняються від програм інших ВНЗ України. В основі програми такого типу – теорія комунікативного навчання мови.

 

У навчальних програмах на перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою, яка необхідна також для успішного навчання у реаліях двомовного середовища згідно зі статутом НаУКМА. Основна увага приділяється розвиткові комунікативних умінь і навичок студента, ґрунтовному оволодінню сучасними формами писемного мовлення. Програми з англійської мови передбачають застосування новітніх методик викладання із активним залученням студента у навчальний процес. Це передбачає перехід від домінантної ролі викладача на занятті до ролі порадника, консультанта й ініціатора різних видів мовної діяльності. Програми вивчення мови узгоджені з методистами провідних міжнародних представництв в Україні та англомовних університетів світу (British Council, America House, English Teaching Resource Center, Grant MacEwan University), фахівцями програм «English Teacher Fellowship» і «Fullbright Fellowship» (США), а також враховувався багатий професійний досвід. накопичений викладачами кафедри завдяки участі у програмах обміну викладачами, стажування в університетах Європи та Північної Америки.

 

Програма з англійської мови передбачає системне й комплексне застосування сучасних технічних засобів навчання на базі комп’ютерного та лінгафонного кабінетів, а та­­­кож інші методичні засоби і прийоми, що сприяють розв’язанню проблем навчання усної мови та створенню ситуативного мовленнєвого середовища.

 

Перший етап вивчення англійської мови спрямований на вироблення навичок вживання мови як інструменту спілкування, триває протягом І і ІІ років навчання й передбачає засвоєння студентами основних мовних навичок (читання, письмо, активне спілкування, аудіювання, реферування) та опанування базовими і професійними темами, що дає можливість студентам вільно орієнтуватися в сучасному англомовному світі. За цей період студент має вийти на високий рівень володіння англійською мовою (Upper Intermediate).

 

На другому етапі студент може обрати спеціалізований прикладний курс з англійської мови у рамках відповідного фахового напряму навчання, який пропонують факультети НаУКМА.

 

Етап подальшого вивчення англійської мови для студентів маґістерських програм (курс “Public Speaking and Academic Writing”) базується на набутих мовних знаннях і навичках та ставить за мету засвоєння вмінь, потрібних для наукової роботи. Особливий наголос робиться на таких важливих аспектах, як академічне письмо, професійні усні презентації із подальшою дискусією, вивченні лексичних і граматичних аспектів, які не охоплені традиційними курсами. Студентів ознайомлюють з основними лінгвістичними та стилістичними ознаками академічної англійської мови, засобами творення цілісного усного й писемного тексту, який продукується у процесі наукових пошуків.

 

Завдання курсу англійської мови для аспірантів полягає у вдосконаленні та подальшому розвитку знань майбутніх науковців у сферах професійного та ситуативного спілкування з академічною спільнотою за програмами міжнародного співробітництва. 

 

На кафедрі англійської мови також пропонуються програми інтенсивної підготовки з англійської мови для всіх охочих на­вчатися на бакалаврських або маґістерських програмах НаУКМА. 

 

Кафедра постійно залучає до роботи висококваліфікованих спеціалістів із великим досвідом викладання у провідних навчальних закладах України та зарубіжних університетах. Викладачі кафедри беруть активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники від зарубіжних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Center та інші). 

 

Ресурсний центр для викладачів англійської мови (ETRC) (3 корпус, кім. 121) працює за проектом партнерства з Відділом преси, освіти і культури Посольства США в Києві, завдання якого – допомогти українським освітнім закладам у підготовці кваліфікованих фахівців у галузі викладання англійської мови у вищих і середніх навчальних закладах України, забезпечити викладачів та випускників, які спеціалізуються у викладанні англійської мови та американознавства, новітньою навчально-методичною літературою. 

 

Викладачі кафедри забезпечують діяльність багаторівневих курсів вивчення англійської мови, які базуються на досвіді багаторічних україно-канадських зв‘язків нашої кафедри. Ці курси пропонуються не тільки для студентів НаУКМА, а й для широкого загалу. Школа передбачає опанування 9 рівнями базової англійської мови з три­валістю кожного рівня до 8 тижнів, курс ділової англійської мови (4 рівні), підготовчі курси для студентів маґістерських програм, підготовчі курси для складання тестів за міжнародними стандартами (IELTS, TOEFL), підготовчі курси для абітурієнтів вищих навчальних закладів. Із 2009 року запроваджено курс «Англійська мова для підготовки до складання тесту з англійської мови незалежного зовнішнього оцінювання» для всіх потенційних абітурієнтів.

 

Премія Тараса Лукачука "Кращий викладач кафедри англійської мови"

 

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

 

Проекти освітніх програм

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкголдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Навчальний рік 2020/2021

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

"Англійська мова та українська мова" спеціальності 035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

icon Освітня програма Англійська мова та українська мова

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 10 грудня 2020 року на адресу гаранту освітньої програми.

 

Гарант програми О.Ю. Моісеєнко  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна