Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Advanced English for Academic Communication - 1


Advanced English for Academic Communication - 2
Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження. За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.


Академічне письмо
Курс "Академічне письмо" відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів, що навчаються за спеціальністю "Філологія. Германські мови та література (переклад включно, перша - англійська)" і допомагає засвоєнню фахових дисциплін. Цей курс орієнтований на розвиток спеціалізованих мовних навичок, вмінь фахового спілкування та вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні, що умовно називається "вище середнього" ("upper - intermediate", В2). У процесі підготовки навчально-методичного посібника застосовано комунікативний підхід до навчання. Курс спрямовано на вивчення англомовного академічного письма як різновиду наукового (академічного) спілкування. На практичних заняттях обговорюються проблемні питання, що передбачають розвиток навичок критичного мислення, а також виконуються завдання, виконання яких допоможе студентам сформувати вміння й практичні навички комунікативно виправдано користуватися засобами мови для створення відповідних зразків академічного письма. Окремий акцент зроблено на організації й редагуванні власних академічних текстів та розумінні основних відмінностей між основними функціональними стилями.


Англійська для підготовки проектних пропозицій


Англійська мова
Метою курсу є формування у студентів практичних мовленнєвих умінь і навичок, необхідних для набуття компетентностей майбутніх фахівців, зокрема уміння ситуативної адаптації власної комунікації, здатності до системного мислення, креативності; здатності до реалізації особистісного потенціалу саморозвитку, самостійного опанування нових знань; критичного мислення і здатності до коригування своїх комунікативних стратегій.


Англійська мова - 2


Англійська мова - 2: Англійська мова для менеджменту,маркетингу та туризму
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the sphere of Business Administration. This task-based course contains a professionally grounded program which provides the further vocabulary habit formation, as well as the listening, speaking, reading and writing skill development. English for Management, Marketing and Tourism was developed in cooperation with the economic faculty students. It is a student centered course designed with the intention to cover the areas of students' needs and interest and we constantly brainstorm and surf the waves of our imagination, the net and media for fresh business ideas :). The course is communicative and can be presented as a professionally-oriented one designed for those who plan to develop a future career in Business Administration, Marketing, Management or Tourism. The objective of the English Course for Management, Marketing and Tourism is to develop the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for a successful written communication.


Англійська мова - 2: Англійська мова для міжнародної банківської справи ,фінансів та аудиту
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the spheres of Finance, Banking, Auditing and Investment. The course builds around a professionally based program which provides further vocabulary and grammar habit formation, as well as the development of listening, speaking, reading and writing skills. This communicative and interactive course includes professionally oriented and task-based activities, and it is designed for those who plan to develop a future career in the area of banking, finance and auditing. It is a student-centered course designed with the intention to cover the areas of the students' needs and interests and we constantly surf the waves of the net, media and our imagination for fresh business ideas :). The objective of the English Course for International Banking, Finance and Auditing is also to develop and activate the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing, etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for passing the ACCA Qualification.


Англійська мова - 2: Англійська мова для науковців
The focus of the course is on the language used in scientific discourse. The course is set in a context to help motivate students to use authentic modern materials concerning their major or minor fields. Modern scientific texts are used to cover some discussion points in Biology, Chemistry and Physics and stimulate further language practice. The language level is straihtforward and clear, and is supported by diagrams and photographs to aid understanding and help students with different learning styles. The course is designed to revise and consolidate the knowledge students have after the 1st and 2nd year of studying at undergraduate programs.


Англійська мова - 2: Англійська мова для правників
The course provides an overview of the key areas of Legal English that future lawyers should master to express themselves correctly and appropriately in both written and spoken communication. Through a wide variety of exercises and assignments based on authentic legal resources (texts, videos, audio tracks) learners will gradually advance their knowledge, life skills, and abilities. The English course is supposed to become a platform for student-driven learning where everyone benefits from group community wisdom.


Англійська мова - 2: Англомовний економічний дискурс
Для всіх, хто планує працювати у міжнародних агенціях (економісти, маркетологи, правники, політологи, соціальні робітники), компаніях, що ведуть міжнародний бізнес, економічних та міжнародних редакціях масмедійних видань (філологи, економісти, маркетологи), наукових установах та міжнародних відділах банків (фінансисти). У навчальному курсі використовуються: - автентичні економічні документи (контракти, угоди різних типів, розписки, довіреності, тощо); - відеолекції провідних професорів Школи Бізнесу Гарвардського університету (Massachusetts, USA); - сучасні тематичні відеоматеріали телеканалів CNBC, CNN, Euronews, Bloomberg, тощо; - лексичні та текстові матеріали відібрані з сучасних американських підручників з економіки; - відеокурс American Business English (Portland, Oregon, USA); - авторський посібник з ділової англійської мови. Всі матеріали курсу відцифровані та віддаються студентам для подальшого відновлення знань та інформаційних консультацій на протязі їх професійної діяльності.


Англійська мова - 2: Англомовний курс з творчого письма
Мета курсу - навчитись писати англійською так само вільно, як і українською. Що ми для цього робимо? Читаємо класичні й сучасні літературні твори та аналізуємо їх - пишемо власні оповідання, фрагменти творів (діалоги, описи, монологи тощо), дискутуємо з приводу прочитаного та написаного, вчимося застосовувати у мові граматичні конструкції, сучасні англійські метафори, ідіоми та фразеологізми, тренуємося писати в різних літературних стилях та жанрах, відпрацьовуємо літературні прийоми - і взагалі не боїмося бути співавторами Ернеста Хемінгвея, Курта Вонегута, Ф. С. Фітцджеральда. Курс розрахований на студентів ІІІ р. н. бакалаврських програм. Найкращі роботи слухачів курсу публікуються у блозі курсу Creative Writing: http://workshopcreativewriting.blogspot.com/http://workshopcreativewriting.blogspot.com


Англійська мова - 2:Англійська мова ЗМІ
This is an upper-intermediate level course for students whose native language is not English. It is intended for learners who want to further develop their basic skills.The aim of the course is to develop speaking, listening, reading and writing skills on the basis of learner-centered approach. It takes into consideration students` needs and aspirations, and can be described as an occupational pre-experience course for those who would like to work for Mass Media.


Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Метою програми є розвиток спеціалізованих мовних навичок та вмінь для спілкування англійською мовою як усно, так і письмово, оволодіння англомовним понятійним апаратом сучасної теорії міжнародних відносин та суміжних галузей,термінами, що використовуються в практиці міжнародно-правових відносин та вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні, що умовно називається "вищесередній" ("upper - intermediate") на основі активізації та розвитку чотирьох основних навичок (skills), необхідних для успішного спілкування, а саме: сприйняття на слух та розуміння мови загального та фахового спрямування; усне мовлення з урахуванням спеціалізованої лексики; розвиток академічного письма різних типів; володіння ефективними методами читання та аналізу текстів загального характеру та за професійним спрямуванням .


Англійська мова (міжкультурна комунікація та переклад)
Мета курсу підготувати до спілкування англійською мовою у глобальному контексті з людьми з різних культур та до роботи в міжкультурній команді. Завдання курсу: показати, як наші особисті фільтри впливають на наше сприйняття інших та як уникати стереотипів; дати можливість дослідити культури різних країн; підвищити вашу впевненість при роботі в міжнародній команді.


Англійська мова (міжнародна документація та листування)
Програма дисципліни "Англійська мова (документація і листування)" передбачає комбінацію матеріалів з історії виникнення та практичного застосування міжнародних документів з безпосередньо текстами документів. У рамках курсу студенти повинні вивчити особливості мови міжнародних документів з метою оволодіння англомовним понятійним апаратом міжнародних конвенцій, декларацій, протоколів та угод, розвитку навичок перекладу такого типу документів, а також формування навичок ведення міжнародного листування. За результатами вивчення курсу студент повинен знати: загальні особливості англомовного офіційно-ділового стилю письмового мовлення та лексико-граматичні структури, необхідні для опанування міжнародної документації, вміти укладати дипломатичні листи та інших документів різних типів, аналізувати міжнародні документи, перекладати дипломатичні листи з англійської мови українською.


Англійська мова -2
Навчальна дисципліна "Англійська мова-2 …" є логічною складовою частиною вивчення англійської мови для студентів, які успішно прослухали нормативні курси з англійської мови на І та ІІ роках навчання бакалаврських програм і бажають надалі поглиблювати свої мовні компетентності в обраній предметній галузі. У рамках курсу "Англійська мова-2" слухачі мають можливість поглибити мовні знання у сфері своїх професійних зацікавлень - зокрема, економіки, фінансів, права, соціології, гуманітаристики тощо (залежно від конкретного обраного курсу) - і таким чином поглибити навички професійного англомовного спрямування. Тематично цей курс націлений на розвиток професійно орієнтованої лексики і граматичних конструкцій, які є характерними для відповідної професійної сфери застосування. Разом це забезпечує комплексне і ґрунтовне формування лексико-граматичних навичок через розвиток умінь аудіювання, говоріння, читання й письма. Методика викладання курсу ґрунтується на комунікативному підході до вивчення мови, що надає студентам можливість розвивати навички і вміння англомовного професійного спілкування в реалістично змодельованих ситуаціях.


Англійська мова для ЗМІ
The aim of the course "English for Mass Media" is to cover English topics and skills related to mass media, such as: media literacy; ways to analyze media content; different ways of manipulation; bias in media; various types of media; and language in media. During the course students study various types of mass media, analyze different sources of media, create their own content and improve their English skills. The course is practice-based and will allow students to apply the developed skills in a series of hands-on activities.


Англійська мова для медіа
Навчальна дисципліна "Англійська мова для медіа" спрямована на засвоєння основних понять і категорій мови як засобу масової комунікації та на вивчення сучасних тенденцій мовленнєвої комунікації у сфері медійних та міжкультурних контактів. Цей курс охоплює сучасні теми та тенденції світової журналістики, має практичне спрямування, а відтак відповідає академічним і професійним цілям студентів. Зокрема, навчальна дисципліна "Англійська мова для медіа" передбачає формування професійно спрямованої мовної компетенції: володіння понятійним апаратом у теорії масової комунікації; вміння розрізняти типи журналістських дискурсів, аналізувати соціокультурні параметри медіадискурсу та відповідні засоби й прийоми комунікації; здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності. Вивчення курсу є передумовою підготовки студентів до професійної діяльності у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікації, мультимедійних медіа, різноманітної редакторської, видавничої, журналістської діяльності для міжнародної аудиторії.


Англійська мова для міжнародних тестів
Мета - покращити знання та мовленнєві навички з англійської мови, необхідні для успішної підготовки та проходження міжнародного тесту з англійської мови IELTS рівня Academic (IELTS Academic Test). Протягом курсу увага буде зосереджуватись на удосконаленні відповідних англомовних навичок з аудіювання, читання, письма та говоріння, відповідно до специфіки і структури тесту IELTS. Наприкінці курсу усі слухачі матимуть можливість пройти підсумковий тест, змодельований за зразком IELTS, із наданням індивідуального детального аналізу та рекомендацій стосовно подальшого розвитку англомовних компетентностей та стратегій успішного складання міжнародних тестів.


Англійська мова для правників
Мета курсу підготувати студентів-правників до англомовної комунікації у міжнародних юридичних компаніях та організаціях. Поставлена мета визначила вибір тем для вивчення, а також письмових та усних завдань, що покликані розвивати відповідні навички володіння професійною юридичною англійською мовою. Це дозволить укладати юридичні документи англійською мовою (статути, договори, довіреності, юридичні висновки тощо), вести перемовини з іноземними громадянами, сприяти вирішенню конфліктів, виступати в суді та ін. Курс охоплює такі галузі права, як корпоративне, договірне, міжнародне право, а також правові питання права власності на нерухоме майно, шлюбу та інші актуальні питання, з якими стикаються іноземці, що звертаються за допомогою до українських юристів. Курс передбачає індивідуальну та командну роботу слухачів під час реалізації проєктів за темами, що вивчаються. Для опанування спеціалізованої лексики й особливостей граматичних структур юридичної англійської мови використовуються оригінальні документи, статті та записи, що наближаю студентів до володіння професійною мовою англомовних юристів.


Англійське академічне письмо
Академічне письмо є важливою складовою вищої освіти, яка може полегшити процес виконання письмових завдань з інших курсів та/або написання наукових робіт. Курс розроблено для тих, хто працює чи має намір працювати з науковими текстами, їх читанням, аналізом інформації, написанням власних робіт з цитуваннями і посиланнями на першоджерела. Курс також розвиває критичне мислення, когнітивні та практичні навички, які є важливими для менеджерів у сфері охорони здоров'я. Курс поєднує в собі синхронне та асинхронне вивчення процесу письма від планування та структурування до створення лаконічних інформативних речень, абзаців, різних типів академічних текстів. Широкий спектр видів діяльності (повторення, вивчення нових тем, індивідуальні і групові завдання, самонавчання, обговорення, редагування, взаємне оцінювання) допомагає студентам досягти своїх цілей у написанні високо професійних академічних текстів.


Вступ до мовознавства
This course is an introduction to linguistic theory. The aim of this course is to make students aware of the complex organization and systematic nature of language, the primary means of human communication. Introduction to Linguistics clarifies main areas/fields of linguistics research, analyses principal results and ideas of modern linguistics and provides the scientific reasoning behind them, makes students familiar with basic terminology and techniques of linguistic analysis. This course is intended to develop skills of linguistic analysis and to apply this knowledge to the description of different languages. The course builds a foundation for the next level courses offered in the department.


Ділова англійська мова в професійній діяльності
The aim of the course is to develop skills of written and oral professional communication in the field of Democratic Governance in English at the level C1/Advanced ("experienced user"), in accordance with the Common European Framework of Reference (CEFR). By the end of the course, students will be able to: (i) make informative and persuasive speeches on topics related to Democratic Governance, taking account of current social and political contexts; (ii) write most common documents used in the field of state governance, choosing an appropriate format and communicating сomplex messages clearly; (iii) participate in the discussion during speech sessions, persuade, justify an opinion, give feedback, etc.; (iv) analyze information taken from authentic English-language sources, documents and research results in the field of public administration; identify the main ideas, structure, compare and establish links between parts; draw conclusions based on facts; (v) know a wide range of vocabulary units (including field-specific terminology), related to state governance.


Ділове листування англійською мовою
Мета курсу - допомога студентам вдосконалити письмову мову, ознайомлення студентів із різними видами ділового листування, а також підготовка студентів до роботи в тих умовах, де необхідні знання та вміння в сфері англійської письмової мови. Курс має на меті також доповнити знання з орфографії, лексики, граматики англійської мови, а також зробити письмову мову більш точною, адекватною сучасним вимогам ділового листування. Передбачено закріплення здобутих навичок за допомогою тестів, практичних вправ.


Інтенсивний корективний курс англійської мови


Інтенсивний курс англійської мови
"Інтенсивний курс англійської мови" спрямований на вдосконалення навичок ефективного спілкування англійською мовою, сприяє впевненому та гнучкому використанню мови в соціальних і професійних цілях та допомагає використовувати мову належним чином і з повним розумінням, доводити власну точку зору та розуміти інших. Протягом курсу студенти працюють з автентичним матеріалом (наукові конференції TED Talks, статті, інтерв'ю, відео), виступають з доповідями та презентаціями, ведуть дискусії, виконують завдання з написання есе та статей, вдосконалюючи, таким чином, рецептивні та продуктивні комунікативні навички. "Інтенсивний курс англійської мови" спирається на конференції TED Talks та забезпечує цікаве наповнення навчального процесу, знайомство з різними варіантами мови та акцентами, сучасну мову, розвиток навичок критичного мислення та публічного мовлення.


Історія англійської мови
The course is aimed at English majors. During the term students will investigate the development of the English Language from an obscure Germanic dialect to a global language. The assignments are designed to explore the development of the English language from its Indo-European origins, through Old English and Middle English to Early Modern English and Late Modern English, before a brief look at English Today. Thus the course will encourage deeper reflection upon the journey of the English language from its ancient origins to today's dynamic and powerful communication tool. Students can expect to study texts that in themselves are valuable for literary and historical as well as linguistic purposes (deciphering, understanding, translating), and give grammatical characteristics of them. Types of changes will be studied with examples: vocabulary, grammar, pronunciation. Factors that influence language change will be discussed. Reading texts will be paired with case studies focusing on a selected aspect of particular interest. Students will also present case studies (grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization). Just as importantly, students will learn to articulate and defend their ideas, to turn research and critical thinking into cogent arguments, and to express themselves clearly and with style.


Когнітивна лінгвістика
Навчальна програма з курсу "Когнітивна лінгвістика" розроблена на основі вимог до професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня маґістра з дисциплін лінгвістичного циклу. Курс розрахований на студентів першого року навчання спеціальності 035 "Філологія" спеціалізації "Германські мови та літератури(переклад включно)" та викладається англійською мовою. Навчальна дисципліна "Когнітивна лінгвістика" передбачає формування професійної лінгвістичної компетенції: володіння понятійним апаратом із теорії когнітивної лінгвістики, вміння розрізняти підходи категоризації та концептуалізації, типи концептів, ментальних репрезентацій, картин світу та глибинних форм, визначати та аналізувати концептуальну метафору, політичну метафору, а також здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності та наукових дослідженнях.


Комунікативні стратегії
Курс "Комунікативні стратегії (практикум з англійської мови)" базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу (student-centered, active learning, problem-solving oriented) навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою на високому рівні та здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та академічному й професійному контексті. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching). Програма відповідає навчальному плану підготовки магістрів, оскільки допомагає поглибленому засвоєнню фахових дисциплін, враховуючи той факт, що значна кількість фахової літератури викладена англійською мовою, і що деякі фахові предмети також можуть викладатися англійською мовою.


Корективний курс англійської мови


Країнознавство
Навчальна програма з курсу "Країнознавство" розроблена на основі вимог до професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з дисциплін лінгвістичного циклу. Курс розрахований на студентів лінгвістичних спеціальностей першого року навчання гуманітарного факультету національного університету "Києво-Могилянська Академія" та викладається англійською мовою, яка є другою робочою мовою університету. Курс орієнтований на вивчення географії, історії, соціально-політичної організації, культури, релігії та освіти, традицій та повсякденного життя Великобританії, США, та Австралії.


Критичне читання
Курс розрахований на студентів магістерських програм НаУКМА. Процес навчання критичному читанню має на меті поглиблене оволодіння основними загальними та специфічними академічними навичками читання, такими як intensive, extensive, speed, skimming & scanning reading у поєднанні з поглибленим аналізом структури наукового тексту та розвитком необхідного вокабуляру.


Лексикологія англійської мови
Курс спрямований на вивчення останніх тенденцій в лінгвістичній науці, він гармонійно поєднує теоретичні засади й практичну спрямованість. При вивченні цього курсу розширюється світогляд майбутніх філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання не тільки з англійської мови, а й з наукових питань. Зокрема, вони ознайомляться з етимологічним складом й стилістичними особливостями англійської мови, багатством та різноманітністю її виражальних засобів, словотворенням, синонімією, антонімією, паронімією, фразеологією тощо. Робота над цими темами дозволить студентові поглибити свої знання й вільно спілкуватися англійською мовою у різних сферах суспільного життя. Студенти опановують практичні навички лінгвістичного аналізу, творення і редагування текстів різних стилів; вчаться оцінювати рівень культури усного мовлення, виявляти мовні хиби, пропонувати шляхи вдосконалення мовного оформлення на матеріалі телепередач, професійних відеоматеріалів YouTube.


Лінгвістичні аспекти риторики
Курс закладає основи для подальшого розвитку мовної й мовленнєвої компетенції студентів, розвиває аналітичний підхід до процесу публічної комунікації, формує і вдосконалює техніку мовлення, забезпечує розвиток навичок правильного, свідомого, ефективного спілкування у глобалізованому культурному просторі, закладає фундамент професіоналізму фахівця гуманітарної сфери. Курс розрахований на студентів магістерських програм, які здобувають фах філолога, і буде корисний з погляду розвитку навичок критичного фахово зорієнтованого мислення. підвищення загальнокультурного рівня сучасної освіченої людини, яка володіє усіма виявами усної і писемної творчості, та забезпечення ефективного спілкування на рівні вимог сьогодення.


Лінгвометодологія
Курс "Лінгвометодологія" є невід'ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців-філологів, здатних провадити науково-дослідну діяльність, зокрема інноваційного характеру, у галузі лінгвістики. Лекції та практичні заняття охоплюють таке коло питань: основні поняття лінгвометодології, принципи та методи сучасних лінгвістичних досліджень, основні галузі сучасної лінгвістики та специфіка галузевих досліджень. Значну увагу приділено самостійній роботі, яка дає можливість свідомо підходити до підготовки та засвоєння навчального матеріалу, формує навички наукового пошуку, аналізу матеріалу і є необхідною умовою формування науково-дослідницької компетенції філолога.


Методика викладання англійської мови
The course is designed for Philology students (preferably for English majors) who are interested in teaching EFL(English as a Foreign Language). It introduces students to a wide range of current instruction techniques, tools, and practices used in TEFL (Teaching English as a Foreign Language) classroom instruction for students of various proficiency levels and for various skills or skill combinations. It also presents the study of EFL teaching theories of the 20th and 21st century and analyzes their development. Students study different trends of foreign language teaching, analyze principle EFL teaching methods and their changes in the contemporary TEFL environment, learn the basics of student-centered teaching, familiarize with types and methods of assessment, prepare theme-based project papers, perform individual tasks, analyze different sources for EFL teaching, practice in error analysis and error treatment, participate in discussions, and develop the skills to evaluate the methods of EFL teaching. By the end of the course students learn a number of practical, tried-and-true techniques that can actually be applied in the classroom.


Написання грантових пропозицій (Grants and Project Writing)


Нейролінгвістика та вивчення іноземних мов
Neurolinguistics is the study of the neural mechanisms underlying the acquisition, use, comprehension, and production of language in the brain. This is an interdisciplinary field informed by theoretical linguistics and psycholinguistics as well as cognitive neuroscience, neuropsychology, neurosurgery, computer science and evolutionary linguistics. In this course you will explore the key processes and functions of the human brain, which enable you to use your mother tongue as well as a foreign language to speak and interact with others. Objectives of the course: 1. To familiarize with the nature of language representations, brain anatomy and neuroscientific methods. 2. To acquaint with the various methodologies of acquisition of the mother tongue and a foreign language. 3. To design and pilot a language test suitable for the intraoperative testing. At the end of the course you will be able to: - Understand the basics of neurolinguistics, including basic knowledge of brain anatomy and neuroimaging methods. - Know a state-of-the-art picture of the neurophysiological bases of language including various brain and speech pathologies. - Identify the prerequisites of a good language test. - Design a language test for the intraoperative testing.


Основи міжкультурної комунікації англійською мовою


Основи наукової комунікації
Метою курсу є інтегроване оволодіння основними академічними навичками усного і писемного спілкування (які є продовженням загальномовних) - слухання, говоріння, читання й письма - у поєднанні з поглибленим вивченням функціональної граматики, збагачення вокабуляру студентів за рахунок загальнонаукової лексики та лексично-граматичних структур, необхідних для формування навичок наукового (академічного) спілкування. Курс складається з двох основних частин: Public Speaking та Academic Writing. Перша частина навчає основним правилам риторики, а саме, побудові промов (на інформування та переконування), написанні розширеного плану промови (Extended formal outline), оцінювання промови та написання відгуку. Метою курсу з академічного письма є навчання студентів правил написання академічних письмових робіт з дотриманням правил документування (MLA, APA тощо), вживання відповідного вокабуляру та дотримання правил пунктуації.


Основи семіотики
У рамках курсу будуть представлені основи семіотики та огляд сучасного розвитку семіотичних ідей. Семіотика розглядається як одна з фундаментальних основ для гуманітарних досліджень. Програма курсу передбачає аналіз різноманітних сфер семіотики, зокрема семіотики культури й мистецтва, невербальної семіотики, семіотики сучасних сфер життя, зокрема реклами і моди, а також проблем походження мови. Слухачі курси отримають практичний досвід комунікативного аналізу, практичного дослідження знаків різної природи, знакових систем та знакових ситуацій. Мова викладання - англійська.


Основи теорії та практики перекладу
Курс "Основи теорії та практики перекладу" є складовою підготовки висококваліфікованих фахівців-філологів із широкою компетенцією та умінням перекладати усні та писемні тексти українською та англійською мовами. Практичні заняття охоплюють такі теми, як види перекладацької діяльності та їхні особливості; оцінювання якості перекладу; основні жанрово-стилістичні, лексичні, граматичні проблеми перекладу. Практичні заняття спрямовані перш за все на формування навичок перекладу текстів різних жанрів та подолання труднощів лексико-граматичного, стилістичного та лінгвокультурологічного характеру. Значну увагу приділено самостійній роботі, яка дає можливість свідомо підходити до підготовки та засвоєння навчального матеріалу, формує навички пошуку та аналізу матеріалу і є необхідною умовою формування здатності оволодівати сучасними знаннями та організовувати процес власного навчання.


Основи усного перекладу (послідовний та синхронний)
Курс є комунікативним і може бути представлений як професійно-орієнтований, призначений для тих, хто планує розвивати майбутню кар'єру в сфері синхронного та послідовного перекладу. У теоретичній частині курсу викладаються базові відомості про типи перекладу, про психофізіологічні аспекти діяльності перекладача-синхроніста, технічні особливості забезпечення синхронного перекладу, лінгвістичні та міжкультурні аспекти синхронного перекладу, функціональну систему та передбачення у синхронному перекладі, основні принципи побудови тексту,труднощі усного перекладу та помилки, які виникають у процесі передачі змісту оригіналу. Основна, практична частина курсу, передбачає виконання тренінгових вправ, спрямованих на розвиток навичок та здібностей синхроніста: реакції, розуміння, відставання, розпорошення уваги, двопотокового сприйняття та відтворення інформації, різних видів пам'яті, потокової трансформації, швидкої трансформації синтаксичних та лексико-семантичних конструкцій. Практика синхронного перекладу відбувається з використанням аудіовізуальних засобів на матеріалі аудіозаписів на основі лексичних тем курсу з англійської мови на українську та навпаки.


Основи художнього перекладу
Мета курсу полягає у формуванні навичок перекладу текстів різних жанрів у межах художнього стилю. Завдання курсу "Основи художнього перекладу" включають ознайомлення зі специфікою перекладацької діяльності при роботі з текстами художнього стилю та з типовими конвергентними та дивергентними стилістичними ознаками англо- та україномовних художніх текстів відповідних жанрів, з особливостями відтворення стилістичних засобів різних видів. Серед завдань курсу також вивчення впливу на переклад художніх текстів таких позамовних чинників, як соціокультурний, політичний, ідеологічний контексти оригінального та перекладеного текстів, часова дистанція між створенням оригіналу та виконанням перекладу, вплив ґендерного аспекту. Серед практичних завдань дисципліни - формування навичок перекладу, редагування та оцінювання якості перекладу різножанрових текстів художнього стилю.


Підготовка до міжнародних тестів з англійської мови


Практика мовна
Здатність випускників НаУКМА успішно вирішувати професійні проблеми, орієнтуватися в різноманітних напрямах лінгвістичної діяльності визначає рівень їхньої конкурентоспроможності та відображає рівень ефективності роботи. Здійснення мовної практики з англійської мови дозволяє об'єктивно оцінити та розвинути обидва ці показники. Практичне застосування набутих під час навчання в університеті знань, навичок і вмінь дозволяє студентам зрозуміти справжню мету їхнього навчання, виділити пріоритетні напрями, надолужити прогалини у навчанні.х.


Практика усного й писемного мовлення англійської мови
Програма навчальної дисципліни "Практика усного й писемного мовлення англійської мови" для спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу (student-centered, active learning, problem-solving oriented) навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою та здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях . В основі розробки програми такого типу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших.


Практикум з англійської мови
Курс "Практикум з англійської мови" розвиває навички ефективної комунікації англійською мовою, допомагає впевнено та гнучко використовувати мову для соціальних, наукових та професійних цілей, використовувати її доречно, точно та вільно з повним розумінням, відрізняючи тонкі відтінки значень, доводити власні думки та розуміти інших. До того ж курс готує студентів до складання міжнародних іспитів з англійської мови, таких як IELTS. Протягом курсу студенти вдосконалюють рецептивні і продуктивні навички комунікації шляхом сприйняття автентичного матеріалу (статті, інтерв'ю, відео, фрагменти з програм BBC News та наукових конференцій TED Talks), написання есе, презентацій доповідей та ведення дискусій.


Практична граматика англійської мови
‘Practical Grammar’ Course is developed for ‘English and Ukrainian Languages’ major and is an integral part of the curriculum for linguistic specialties. Students cover various grammar topics and learn how to recognize, understand and use grammar patterns in oral and written speech. The course also helps to better understand grammar phenomena used in different professional spheres in a written and oral speech. As the result, at the end of the course students will know, understand and apply the main patterns, categories and phenomena of the English grammar.


Практична фонетика англійської мови
Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями фонетики сучасної англійської мови, формування фонематичного слуху, артикуляційних навичок та навичок коректної ритміки й інтонування зв'язного мовлення; розвиток фонетичної компетенції студентів як складової мовної і комунікативної компетенції; практичне застосування отриманих знань, умінь і навичок з практичної фонетики у різних типах дискурсу. Завдання курсу "Практична фонетика англійської мови" - створити у студентів ґрунтовну теоретичну базу стосовно фонетичних закономірностей сегментного і надсегментного рівнів нормативного усного англійського мовлення; сформувати у слухачів аудитивно-артикуляційні навички та вміння коректної вимови англійських звуків; розвинути сприйняття загального фонетичного образу слова в потоці мовлення; сформувати сталі ритмо-інтонаційні навички; розвинути уміння інтонування різножанрового й емоційного мовлення відповідно до комунікативної ситуації.


Публічне мовлення (англійське)


Публічне мовлення в міжнародній практиці (англійською мовою)
This course is for the students who want to improve their public speaking. The program provides practical tasks that will lead you through all the stages of speech writing and preparation. During the course you will: increase your level of English and learn to choose the topic of the speech so that it is interesting both for you and your audience; write a structured speech that is easy to follow; learn to choose the language and stylistic means to hold the listeners' attention and make them understand and remember you; and work on your voice and body language.


Редагування наукових текстів англійською мовою


Редагування перекладу
Дисципліна "Редагування перекладу" забезпечує формування знань із основ редагування перекладних текстів (друготворів) у студентів для застосування їх у розв'язанні професійних завдань та у повсякденній філологічній, зокрема редакторській, практиці, а також - перекладацьких видах діяльності; курс забезпечує поглиблення загальнонаукової, лінгвістичної, перекладознавчої і соціокультурної компетенції студентів; формування когнітивної компетенції студентів у взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; формування позитивного ставлення студентів до редагування різножанрових перекладних текстів; розвиток здатності студентів до оцінки та аналізу редакторських стратегій, що допоможе їм успішно здобути високу кваліфікацію і стане передумовою їх подальшого професійного росту; формування професійної компетенції студентів шляхом ознайомлення їх із різними теоретичними засадами процесу редагування, теоретичними аспектами методів, способів і прийомів проведення відповідних видів діяльності та забезпечує залучення студентів до виконання професійно орієнтованих завдань, пов'язаних із критичною оцінкою перекладів; у формуванні вмінь наукового спілкування та полілогу, необхідних для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами.


Спецкурс англійської мови
Remedial Grammar Course is designed for 24 practical hours and aimed at revision and consolidation knowledge of grammar topics acquired within English for Professional Needs Course. It is also intended to expand grammar competence in new grammar aspects, such as: Subjunctives, Inversion, Emphatic structures, Sentence patterns as well as Word formation. Remedial Grammar Course features: o numerous tasks that integrate grammar and listening skills; o creative activities that stimulate communication; o intensive practice that facilitate the development of skills to fulfill various test assignments. Remedial Grammar Course can not only foster your success in learning English, but also bring you joy!


Стилістика англійської мови
Мета курсу є розвиток наступних компетентностей: знати особливості стилістичної побудови англійської мови; орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях та критично їх оцінювати; обирати та застосовувати відповідні лінгвістичні методи для аналізу явищ і фактів у мовних системах; демонструвати навички аналізу та інтерпретації мовних фактів і явищ; вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську мову в різних жанрово-стильових різновидах; усвідомлювати та вільно використовувати засади і технології створення текстів різних жанрів і стилів англійською мовою; здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів.


Сучасна лексика англійської мови
Курс спрямований на вивчення сучасної лексики англійської мови, включно із значущими елементами лексичної системи її варіантів. Студенти опановують практичні навички аудіювання варіантів сучасної англійської мови, вивчають їх лексичну специфіку. Вивченню також підлягають сучасні лексичні одиниці, що активно використовуються в англомовному сегменті соціальної мережі Twitter.


Сучасна мовна парадигма всесвітніх варіантів англійської мови
Функціонуючи в різноманітних мультилінгвокультурних контекстах, англійська мова має здатність адаптуватися до локальних лінгвокультур, репрезентуючи багату соціолінгвістичну історію, мультилінгвокультурні ідентичності, множинні норми використання та засвоєння. Метою навчальної дисципліни "Сучасна мовна парадигма всесвітніх варіантів англійської мови / Contemporary Linguistic Paradigm of World English Variants" є дослідження варіантів англійської мови в рамках підходу World Englishes. Дисціплина дозволяє зрозуміти англійську мову як поліетнічну, поліваріантну мову. Магістранти оволодівають новітньої інтегрованої методологією дослідження варіантів англійської, яка враховує як етнолінгвокультурні фактори локальної лінгвокультури, так і чинники глобальної лінгвокультури, та вивчають особливості регіональних варіантів англійської мови.


Творче письмо англійською мовою
Курс вчить студентів навичкам виразності через письмову мову у творчий та оригінальний спосіб. На ньому студенти навчаються писати поезію та прозу, досліджують свій унікальний письмовий стиль. Курс також охоплює теми розвитку персонажів, опису місць, діалогів та сюжету. Завдяки майстер-класам та зворотному зв'язку від викладача студенти вдосконалюють свої англомовні письмові навички та здобувають більше впевненості у висловленні своїх думок через письмо.


Теоретична граматика англійської мови
Навчальний курс "Теоретична граматика англійської мови" входить до циклу дисциплін нормативної підготовки. Предметом курсу є теоретичні засади граматичної побудови англійської мови. Курс з теоретичної граматики є спрямованим на поглиблення і систематизацію знань студентів з курсу практичної граматики англійської мови шляхом узагальнення, наукового осмислення і тлумачення задля формування професійно значущих філологічних якостей таких як уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; обирати та застосовувати відповідні лінгвістичні методи для аналізу явищ і фактів у мовних системах; демонструвати навички аналізу та інтерпретації мовних фактів і явищ. Теоретичне вивчення граматики англійської мови передбачає: по-перше, прослуховування студентами лекційного курсу, спрямованого окреслити основні граматичні проблеми й підходи до їх вирішення у сучасних лінгвістичних концепціях; по-друге, проведення семінарських занять, покликаних закріпити й поглибити теоретичні знання шляхом аналізу та пояснення граматичних фактів у мовленнєвій комунікації англійською мовою.


Теоретична фонетика англійської мови
Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження фонетичних і фонологічних явищ англійської мови. Під час опанування курсу студенти вивчають наукові підходи і тенденції у дослідженні усного англомовного дискурсу, поєднуючи теоретичні та прикладні аспекти сучасних фонетичних студій. Зокрема, на поглибленому рівні вивчається алофонічна транскрипція, класифікація інтонаційних моделей та принципи їх вживання й інтерпретації. Студенти знайомляться з фоностилістичними особливостями англійської мови, багатством і різноманітністю її усних виражальних засобів, соціальною та регіональною варіативністю. При цьому слухачі оволодівають основними знаннями з теоретичної фонетики англійської мови у зіставленні з українською. Фонетичний матеріал подається у контексті, а фонетичні навички формуються під час виконання комунікативно зорієнтованих вправ і дослідницьких проектів.


Теорія мовної комунікації
Навчальна дисципліна спрямована на засвоєння основних понять і категорій мови як засобу комунікації та на вивчення сучасних теорій мовної комунікації у сфері міжособистісного спілкування, спілкування в групі та в організації, медійної та міжкультурної комунікації. Дисципліна передбачає формування професійної лінгвістичної компетенції: володіння понятійним апаратом у теорії комунікації, вміння розрізняти типи дискурсів, типи мовленнєвих актів, тактик і стратегій спілкування, аналізувати мультімодальні дискурси, соціокультурні чинники та розмаїття засобів комунікації, а також здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності та наукових дослідженнях.


© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна