Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Advanced English for Academic Communication - 1


Advanced English for Academic Communication - 2


Академічне письмо
Основна мета та завдання курсу - полягають в тому, що в процесі опанування академічним письмом студенти формують наступні компетенції: здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; уміння й навички самостійно аналізувати наукові джерела, узагальнювати та критично оцінювати викладені в них теорії і робити власні висновки; здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід крізь призму останніх досягнень лінгвістики; здатність застосовувати чотири види мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо) завдяки достатньому обсягу знань з фонетики, лексики, граматики, орфографії, пунктуації, стилістики та культури мовлення української та англійської мов; здатність використовувати в професійній діяльності довідкову літературу, словники, бази даних тощо.


Англійська для підготовки проектних пропозицій


Англійська мова
Метою курсу є формування у студентів практичних мовленнєвих умінь і навичок, необхідних для набуття компетентностей майбутніх фахівців, зокрема уміння ситуативної адаптації власної комунікації, здатності до системного мислення, креативності; здатності до реалізації особистісного потенціалу саморозвитку, самостійного опанування нових знань; критичного мислення і здатності до коригування своїх комунікативних стратегій.


Англійська мова - 2


Англійська мова - 2: Англійська мова для менеджменту,маркетингу та туризму
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the sphere of Business Administration. This task-based course contains a professionally grounded program which provides the further vocabulary habit formation, as well as the listening, speaking, reading and writing skill development. English for Management, Marketing and Tourism was developed in cooperation with the economic faculty students. It is a student centered course designed with the intention to cover the areas of students' needs and interest and we constantly brainstorm and surf the waves of our imagination, the net and media for fresh business ideas :). The course is communicative and can be presented as a professionally-oriented one designed for those who plan to develop a future career in Business Administration, Marketing, Management or Tourism. The objective of the English Course for Management, Marketing and Tourism is to develop the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for a successful written communication.


Англійська мова - 2: Англійська мова для міжнародної банківської справи ,фінансів та аудиту
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the sphere of Finance, Banking, Auditing and Investment. The course contains a professionally based program which provides the further vocabulary and grammar habit formation, as well as the development of listening, speaking, reading and writing skills. A communicative and interactive course can be presented as a professionally-oriented and task-based one designed for those who plan to develop a future career in the area of Banking, Finance and Auditing. It is a student centered course designed with the intention to cover the areas of our students' needs and interest and we constantly surf the waves of the net, media and our imagination for fresh business ideas :). The objective of the English Course for International Banking, Finance and Auditing is to develop and activate the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for passing the ACCA Qualification.


Англійська мова - 2: Англійська мова для науковців
The focus of the course is on language rather than science. The course is set in a context to help students' motivation to use authentic modern materials concerning their major or minor fields. Modern scientific texts are used to cover some discussion points in Biology, Chemistry and Physics and stimulate further language practice. The language level is straihtforward and clear, and is supported by diagrams and photographs to aid understanding and help students with different learning styles. The course is designed to revise and consolidate the knowledge students have after the 1st and 2nd year of studying.


Англійська мова - 2: Англійська мова для правників
The course provides an overview of the key areas of Business English that future lawyers should master to express themselves correctly and appropriately in both written and spoken communication. Through a wide variety of exercises and assignments based on authentic legal resources (texts, videos, audio tracks) learners will gradually advance their knowledge, life skills, and abilities. The English course is supposed to become a platform for students-driven learning where everyone benefits from group community wisdom.


Англійська мова - 2: Англомовний економічний дискурс
Для всіх, хто планує працювати у міжнародних агенціях (економісти, маркетологи, правники, політологи, соціальні робітники), компаніях, що ведуть міжнародний бізнес, економічних та міжнародних редакціях масмедійних видань (філологи, економісти, маркетологи), наукових установах та міжнародних відділах банків (фінансисти). У навчальному курсі використовуються: - автентичні економічні документи (контракти, угоди різних типів, розписки, довіреності, тощо); - відеолекції провідних професорів Школи Бізнесу Гарвардського університету (Massachusetts, USA); - сучасні тематичні відеоматеріали телеканалів CNBC, CNN, Euronews, Bloomberg, тощо; - лексичні та текстові матеріали відібрані з сучасних американських підручників з економіки; - відеокурс American Business English (Portland, Oregon, USA); - авторський посібник з ділової англійської мови. Всі матеріали курсу відцифровані та віддаються студентам для подальшого відновлення знань та інформаційних консультацій на протязі їх професійної діяльності.


Англійська мова - 2: Англомовний курс з творчого письма
Викладач - Наталія Бадьйор, email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Мета курсу - навчитись писати англійською так само вільно, як і українською. Що ми для цього робимо? - читаємо класичні та сучасні літературні твори та аналізуємо їх - пишемо власні оповідання, фрагменти творів - діалоги, описи, монологи etc. - дискутуємо з приводу прочитаного та написаного - вчимося вживати в мові граматичні конструкції, сучасні англійські метафори, ідіоми та фразеологізми - тренуємося писати в різних літературних стилях та жанрах - відпрацьовуємо літературні прийоми - небоїмося бути співавторами Ернеста Хемінгвея, Курта Вонегута, Ф. С. Фітцджеральда Курс розрахований на студентів ІІІ р. н. Найкращі роботи публікуються в блозі курсу Creative Writing: http://workshopcreativewriting.blogspot.com/http://workshopcreativewriting.blogspot.com


Англійська мова - 2:Англійська мова ЗМІ
This is an upper-intermediate level course for students whose native language is not English. It is intended for learners who want to further develop their basic skills.The aim of the course is to develop speaking, listening, reading and writing skills on the basis of learner-centered approach. It takes into consideration students` needs and aspirations, and can be described as an occupational pre-experience course for those who would like to work for Mass Media.


Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Метою програми є розвиток спеціалізованих мовних навичок та вмінь для спілкування англійською мовою як усно, так і письмово, оволодіння англомовним понятійним апаратом сучасної теорії міжнародних відносин та суміжних галузей,термінами, що використовуються в практиці міжнародно-правових відносин та вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні, що умовно називається "вищесередній" ("upper - intermediate") на основі активізації та розвитку чотирьох основних навичок (skills), необхідних для успішного спілкування, а саме: сприйняття на слух та розуміння мови загального та фахового спрямування; усне мовлення з урахуванням спеціалізованої лексики; розвиток академічного письма різних типів; володіння ефективними методами читання та аналізу текстів загального характеру та за професійним спрямуванням .


Англійська мова (міжкультурна комунікація та переклад)
COURSE DESCRIPTION This course aims to prepare you for communication in a global context with people from different cultural backgrounds COURSE GOALS "understand how our personal filters affect our perception of others and how to avoid stereotypes "explore the cultures of different countries "feel confident being a part of an international team "become a better negotiator STUDENT LEARNING OUTCOMES "identify the type of culture the other person belongs to and adjust your communicative behavior accordingly "support the discussion of different formality levels taking into account the appropriateness of discussing certain topics "decode the non-verbal behavior "practice basic principles of negotiation "create a project that will promote Ukrainian culture and support the positive image of Ukraine


Англійська мова (міжнародна документація та листування)
Програма дисципліни "Англійська мова (документація і листування)" передбачає комбінацію матеріалів з історії виникнення та практичного застосування міжнародних документів з безпосередньо текстами документів. У рамках курсу студенти повинні вивчити особливості мови міжнародних документів з метою оволодіння англомовним понятійним апаратом міжнародних конвенцій, декларацій, протоколів та угод, розвитку навичок перекладу такого типу документів, а також формування навичок ведення міжнародного листування. За результатами вивчення курсу студент повинен знати: загальні особливості англомовного офіційно-ділового стилю письмового мовлення та лексико-граматичні структури, необхідні для опанування міжнародної документації, вміти укладати дипломатичні листи та інших документів різних типів, аналізувати міжнародні документи, перекладати дипломатичні листи з англійської мови українською.


Англійська мова -2
Курс відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів і є важливою складовою вивчення англійської мови. Спеціаліст будь-якої галузі, окрім лексичного запасу в рамках професійної тематики, повинен володіти широким спектром навичок та вмінь практичного застосування знань іноземної мови, які допомагають налагодити контакт з іноземними колегами та сприяють взаєморозуміння в процесі міжособистісного спілкування. Курс розрахований на студентів 3 року навчання бакалаврських програм різних факультетів, вивчається протягом 2 семестів і передбачає залік. Мета курсу - формування необхідних комунікативних вмінь та навичок практичного володіння англійською мовою в усній та письмовій формах в межах зумовленої спеціальністю тематики. У результаті вивчення курсу студент повинен " вміти практично застосовувати засвоєний лексичний та граматичний матеріал для знайомства, проведення переговорів, консультування, інтерв'ювання, розв'язання конфліктів та в контексті інших професійно зумовлених ситуацій.


Англійська мова для журналістів -1
Writing for journalism Course Description The course focuses on critical thinking and thoughtful writing for journalism. The content introduces the highly advanced skills needed to write different categories of articles for different newspaper classes, such as broadsheets, middlebrow papers and tabloids. Students learn to think critically and to approach the writing process consciously from getting ideas for writing to digging out the background, collecting live information, and further on to organizing the material to a certain story structure, drafting and, finally to revising. Students also learn to implement the main fundamentals of reporting in their stories at different abstraction levels, paying special attention to facts. One of the goals of the course is to teach the student how to be more assertive in writing – not aggressively stating opinion – but, rather by presenting telling facts and revealing details. Another, yet even more important goal of the course is to develop a recognizable voice – an individual character in writing. During the course students will also be learning the main principles of good writing: to use well-chosen facts, thoughtful implications, clear organization, correct grammar and punctuation; to be informative and persuasive; to feel concern for one’s reader. Course work Each class has an assigned writing activity and a home assignment due in the next class. The course also requires the completion of the two bigger assignments including a description of a place and a profile feature of a person. All assignments must be presented in a portfolio, submitted at the end of the term.


Англійська мова для ЗМІ
The aim of the course 'English for Mass Media' is to cover topics related to mass media, such as: - media literacy; - ways to analyze media content; - different ways of manipulation; -bias in media; - various types of media; - language in media; During the course students study various types of mass media, analyze different sources of media, create their own content and improve their English skills. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: The course covers the following topics: "media literacy; "ways to analyze media content; "different ways of manipulation; bias in media; "various types of media' "language in media


Англійська мова для міжнародних тестів
Мета вибіркового курсу "Англійська мова для міжнародних тестів" - покращити знання та мовленнєві навички з англійської мови, необхідні для успішної підготовки та проходження міжнародного тесту з англійської мови IELTS рівня Academic (IELTS Academic Test). Протягом курсу увага буде зосереджуватись на удосконаленні відповідних англомовних навичок з аудіювання, читання, письма та говоріння, відповідно до специфіки і структури тесту IELTS. Наприкінці курсу усі слухачі матимуть можливість пройти підсумковий тест, змодельований за зразком IELTS, із наданням індивідуального детального аналізу та рекомендацій стосовно подальшого розвитку англомовних компетентностей та стратегій успішного складання міжнародних тестів. Мова викладання - англійська.


Англійська мова для політологів
Our "English for Politologists" course is designed for those who would like to work in political or diplomatic fields. The aim of the course is to improve students' communication skills and knowledge of terminology which will help them to co-operate with foreign partners, process information dealing with politics, analyze crisis situations, offer and discuss possible solutions. The course focuses on real-life communication, which means that students will be engaged in a wide range of activities, such as case studies and role plays, individual presentations and debates. Participants will be provided with an overview of major international organizations and their role in international politics, gain a better understanding of the issues of leadership, diplomacy and intercultural awareness.


Англійська мова для правників
Курс Англійська мова для правників є необхідною складовою частиною та логічним продовженням вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Вивчення курсу складається з двох модулів - у першому модулі (1 семестр) студенти опановують англомовне юридичне письмо, збагачують словниковий запас професійної лексики, оволодівають техніками ділового листування в англосаксонському праві та опрацьовують юридичну документацію. Другий модуль курсу (2 семестр) присвячений засвоєнню та практичному застосуванню навичок публічного мовлення як в академічному, так і юридичному контекстах. Засвоюються загальні принципи публічного мовлення, побудова та презентація інформаційної промови та виступів у судових дебатах англійською мовою у цивільному та кримінальному процесах.


Англійське академічне письмо
The course is designed for synchronous and asynchronous learning of the writing process from planning and structuring to producing well-organized, clearly developed sentences, paragraphs, and varies types of academic texts.


Вступ до мовознавства
This course is an introduction to linguistic theory. The aim of this course is to make students aware of the complex organization and systematic nature of language, the primary means of human communication. Introduction to Linguistics clarifies main areas/fields of linguistics research, analyses principal results and ideas of modern linguistics and provides the scientific reasoning behind them, makes students familiar with basic terminology and techniques of linguistic analysis. This course is intended to develop skills of linguistic analysis and to apply this knowledge to the description of different languages. The course builds a foundation for the next level courses offered in the department.


Ділова англійська мова в професійній діяльності
The aim of the course is to develop skills of written and oral professional communication in the field of Public Administration in English at the level C1/Advanced ("experienced user"), in accordance with the Common European Framework of Reference (CEFR). By the end of the course, students will be able to: - make informative and persuasive speeches on topics related to public administration, taking account of current social and political contexts; - write most common documents used in the field if Public Administration, choosing an appropriate format and communicating сomplex messages clearly; - participate in the discussion during speech sessions, persuade, justify an opinion, give feedback, etc.; - analyze information taken from authentic English-language sources, documents and research results in the field of public administration; identify the main ideas, structure, compare and establish links between parts; draw conclusions based on facts; - know a wide range of vocabulary units (including field-specific terminology), related to public administration.


Ділове листування англійською мовою
Метою курсу "Ділове листування" є допомога студентам вдосконалити письмову мову, ознайомлення студентів із різними видами ділового листування, а також підготовка студентів до роботи в тих умовах, де необхідні знання та вміння в сфері англійської письмової мови. Курс має на меті також доповнити знання з орфографії, лексики, граматики англійської мови, а також зробити письмову мову більш точною, адекватною сучасним вимогам ділового листування. Передбачено закріплення здобутих навичок за допомогою тестів, практичних вправ.


Інтенсивний корективний курс англійської мови


Інтенсивний курс англійської мови
"Intensive course in English" improves the skills of successful communication in English, contributes to confident and flexible use of the language for social and professional purposes. It refines competencies to use the language appropriately and with full understanding, to prove one's own viewpoint and to understand others. During the course, students improve receptive and productive communication skills by perceiving authentic material (TED Talks scientific conferences, articles, interviews, videos), presenting reports, leading discussions, giving presentations and accomplishing writing tasks with the focus on the Cambridge exam texts. As Intensive course in English is based on working with TED Talks conferences, it provides motivating content for learners, exposure to different varieties of language and accents, up-to-date language, developing critical thinking skills and presentation skills.


Історія англійської мови
The course is aimed at English majors. During the term students will investigate the development of the English Language from an obscure Germanic dialect to a global language. The assignments are designed to explore the development of the English language from its Indo-European origins, through Old English and Middle English to Early Modern English and Late Modern English, before a brief look at English Today. Thus the course will encourage deeper reflection upon the journey of the English language from its ancient origins to today's dynamic and powerful communication tool. Students can expect to study texts that in themselves are valuable for literary and historical as well as linguistic purposes (deciphering, understanding, translating), and give grammatical characteristics of them. Types of changes will be studied with examples: vocabulary, grammar, pronunciation. Factors that influence language change will be discussed. Reading texts will be paired with case studies focusing on a selected aspect of particular interest. Students will also present case studies (grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization). Just as importantly, students will learn to articulate and defend their ideas, to turn research and critical thinking into cogent arguments, and to express themselves clearly and with style.


Когнітивна лінгвістика
Навчальна програма з курсу «Когнітивна лінгвістика» розроблена на основі вимог до професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня маґістра з дисциплін лінгвістичного циклу. Курс розрахований на студентів першого року навчання спеціальності 035 “Філологія” спеціалізації «Германські мови та літератури(переклад включно)» та викладається англійською мовою. Навчальна дисципліна «Когнітивна лінгвістика» передбачає формування професійної лінгвістичної компетенції: володіння понятійним апаратом із теорії когнітивної лінгвістики, вміння розрізняти підходи категоризації та концептуалізації, типи концептів, ментальних репрезентацій, картин світу та глибинних форм, визначати та аналізувати концептуальну метафору, політичну метафору, а також здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності та наукових дослідженнях.


Комунікативні стратегії
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Мета курсу - формування комунікативних компетенцій студентів на рівні С2 Proficiency згідно CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) на основі активізації та розвитку чотирьох основних навичок (skills), необхідних для успішного спілкування, особливо в академічному та професійному середовищі, а саме: - сприйняття на слух та розуміння мови загального, академічного, та фахового спрямування; - усне мовлення з урахуванням спеціалізованої лексики відповідно до розмовних тем; - розвиток академічного письма; - розвиток навичок ефективних презентацій; - володіння ефективними методами читання та аналізу текстів загального характеру, академічних та за професійним спрямуванням.


Комунікативні стратегії (практикум з англійської мови)


Корективний курс англійської мови


Країнознавство
Навчальна програма розроблена на основі вимог до професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з дисциплін лінгвістичного циклу. Курс розрахований на студентів лінгвістичних спеціальностей першого року навчання гуманітарного факультету національного університету "Києво-Могилянська академія" та викладається англійською мовою, яка є другою робочою мовою університету. Курс орієнтований на вивчення географії, історії, соціально-політичної організації, культури, релігії та освіти, традицій та повсякденного життя Великобританії, США, та Австралії.


Критичне читання
Курс "Критичне читання" має на меті поглиблене оволодіння основними загальними та специфічними навичками різних підходів до критичного прочитання текстів, таких як intensive, extensive, speed, skimming & scanning reading у поєднанні з поглибленим аналізом структури наукового тексту та розвитком необхідного вокабуляру англійською мовою. Матеріал курсу дозволить студентам маґістерських програм поглибити навички текстуального та семантичного аналізу, потрібні для наукової і професійної діяльності, критичного аналізу текстів різних дискурсів. Завдяки участі у курсі студенти розвинуть багаторівневі уміння та навички критичного читання і мислення, а саме уміння аналізувати тексти, читати вибірково, оцінювати ідеї автора, вирізняти приховані значення та імплікації, синтезувати джерела та поглиблювати знання як загальнонаукової, так і спеціалізованої фахової лексики та лексико-граматичних структур, необхідних для формування навичок наукового спілкування англійською мовою. Мова викладання - англійська.


Лексикологія англійської мови
Курс має на меті ознайомити студентів з основними засадами лексикології і тенденціями в розвитку та збагаченні лексики англійської мови, які спостерігаються нині. У центрі уваги - системний характер лексики, її тісний зв'язок з іншими лініями мови, зокрема граматики та стилістики. Постійно проводиться зіставлення з відповідними фактами української мови. Серед питань, яким приділяється увага, такі як проблема слова, мотивація слова, слово і морфема, типи морфем, аломорфи, слотворення в сучасній англійській мові, типи словотворення і їх продуктивність, афіксація, суфікси та їх класифікація, напівафікси, гібридні слова, словоскладання в англійській мові, критерії складного слова та інші аспекти.


Лінгвістичні аспекти риторики
Курс "Лінгвістичні аспекти риторики" дає можливість подальшого розвитку мовної й мовленнєвої компетенції студентів через формування навичок доцільного, свідомого, дієвого публічного мовлення. Цей курс покращить вашу здатність мотивувати, надихати та впливати на людей у різножанрових комунікативних ситуаціях та в різних соціумах і культурах. Ви дізнаєтесь про способи й прийоми побудови, розвитку та підтримки гармонійних зв'язків між мовцем та аудиторією й мотивації слухачів через порозуміння та ефективну аргументацію, навчитеся структурувати цілі й завдання та узгоджувати кінцеву мету з бажаною поведінкою. Ви дізнаєтесь про стратегії й тактики впливу, які дозволять вам стати ефективнішими у вербалізації ділових ідей, завоюванні прихильників та впливі на опонентів. Ви також зрозумієте найважливіші потреби та чинники ефективного спілкування, зможете розвинути ознаки лідера і стати більш переконливими та впливовими у спілкуванні з колегами, підлеглими та керівництвом. Нарешті, ви навчитеся відрізняти переконування від маніпуляції та навчитеся протистояти небажаному впливу інших. Вивчення курсу "Лінгвістичні аспекти риторики" складає фундамент професіоналізму, уміння критично мислити та ефективно спілкуватися в глобалізованому культурному просторі. Мова викладання - англійська.


Лінгвометодологія
Курс "Лінгвометодологія" є невід'ємним складником гуманітарного циклу та передбачає формування у студентів наступних компетентностей. "знати та розуміти сучасні підходи до аналізу тексту і дискурсу; використовувати поглиблені знання зі спеціалізованих дисциплін, вміти здійснювати аналіз, систематизацію та прогноз певних лінгвальних явищ; "використовувати у професійній діяльності знання із загального мовознавства, сучасної теорії літератури, теоретичних аспектів іноземної мови; розуміти специфіку комунікативних процесів у сучасному інформаційному суспільстві; в межах комунікативних ситуацій вміти застосувати прагматичну та міжкультурну компетенції з європейських мов; "абстрактно та аналітично мислити, генерувати та моделювати нові ідеї (бути креативним), розробляти та управляти проектами, здійснювати їх філологічний супровід, та представляти результати вчасно.


Методика викладання англійської мови
The course is designed for Philology students (preferably for English majors) who are interested in teaching EFL(English as a Foreign Language). It introduces students to a wide range of current instruction techniques, tools, and practices used in TEFL (Teaching English as a Foreign Language) classroom instruction for students of various proficiency levels and for various skills or skill combinations. It also presents the study of EFL teaching theories of the 20th and 21st century and analyzes their development. Students study different trends of foreign language teaching, analyze principle EFL teaching methods and their changes in the contemporary TEFL environment, learn the basics of student-centered teaching, familiarize with types and methods of assessment, prepare theme-based project papers, perform individual tasks, analyze different sources for EFL teaching, practice in error analysis and error treatment, participate in discussions, and develop the skills to evaluate the methods of EFL teaching. By the end of the course students learn a number of practical, tried-and-true techniques that can actually be applied in the classroom.


Написання грантових пропозицій (Grants and Project Writing)


Нейролінгвістика та вивчення іноземних мов
Neurolinguistics is the study of the neural mechanisms underlying the acquisition, use, comprehension, and production of language in the brain. This is an interdisciplinary field informed by theoretical linguistics and psycholinguistics as well as cognitive neuroscience, neuropsychology, neurosurgery, computer science and evolutionary linguistics. In this course you will explore the key processes and functions of the human brain, which enable you to use your mother tongue as well as a foreign language to speak and interact with others. Objectives of the course: 1. To familiarize with the nature of language representations, brain anatomy and neuroscientific methods. 2. To acquaint with the various methodologies of acquisition of the mother tongue and a foreign language. 3. To design and pilot a language test suitable for the intraoperative testing. At the end of the course you will be able to: - Understand the basics of neurolinguistics, including basic knowledge of brain anatomy and neuroimaging methods. - Know a state-of-the-art picture of the neurophysiological bases of language including various brain and speech pathologies. - Identify the prerequisites of a good language test. - Design a language test for the intraoperative testing.


Основи міжкультурної комунікації англійською мовою


Основи наукової комунікації
Курс зосереджений на формуванні та удосконаленні навичок усної та письмової наукової комунікації англійською мовою, що передбачає уміння готувати та виголошувати англомовні академічні презентації (різні види виступи під час конференцій, семінарів тощо) та планувати й виконувати письмові наукові роботи (заявки для участі у конференціях, дослідницькі статті та інші жанри). Розвиток структурних і змістових компетентностей з англомовної наукової комунікації супроводжуватиметься поглибленням відповідних лексичних і граматичних знань з англійської мови. Курс передбачає також розвиток усвідомленого розвитку до планування власного процесу підготовки усних і писемних наукових англомовних текстів (підготовка, збір та аналіз матеріалів, первинний текст, перегляд та редагування тощо). Мова викладання - англійська.


Основи семіотики
У рамках курсу будуть представлені основи семіотики та огляд сучасного розвитку семіотичних ідей. Семіотика розглядається як одна з фундаментальних основ для гуманітарних досліджень. Програма курсу передбачає аналіз різноманітних сфер семіотики, зокрема семіотики культури й мистецтва, невербальної семіотики, семіотики сучасних сфер життя, зокрема реклами і моди, а також проблем походження мови. Слухачі курси отримають практичний досвід комунікативного аналізу, практического дослідження знаків різної природи, знакових систем та знакових ситуацій. Мова викладання - англійська.


Основи теорії та практики перекладу
Метою курсу є вивчення теоретичних засад перекладу та формування основних практичних навичок, необхідних для різних видів перекладацької діяльності. Основними завданнями курсу є: ознайомлення з основними теоретичними засадами перекладу; розвиток навичок усного і письмового перекладу з англійської на українську мову і навпаки; збагачення обсягу мовного матеріалу для вироблення навичок ефективного перекладу.


Основи усного перекладу (послідовний та синхронний)
Курс є комунікативним і може бути представлений як професійно-орієнтований, призначений для тих, хто планує розвивати майбутню кар'єру в сфері синхронного та послідовного перекладу. У теоретичній частині курсу викладаються базові відомості про типи перекладу, про психофізіологічні аспекти діяльності перекладача-синхроніста, технічні особливості забезпечення синхронного перекладу, лінгвістичні та міжкультурні аспекти синхронного перекладу, функціональну систему та передбачення у синхронному перекладі, основні принципи побудови тексту,труднощі усного перекладу та помилки, які виникають у процесі передачі змісту оригіналу. Основна, практична частина курсу, передбачає виконання тренінгових вправ, спрямованих на розвиток навичок та здібностей синхроніста: реакції, розуміння, відставання, розпорошення уваги, двопотокового сприйняття та відтворення інформації, різних видів пам'яті, потокової трансформації, швидкої трансформації синтаксичних та лексико-семантичних конструкцій. Практика синхронного перекладу відбувається з використанням аудіовізуальних засобів на матеріалі аудіозаписів на основі лексичних тем курсу з англійської мови на українську та навпаки.


Основи художнього перекладу
Мета курсу - ознайомлення з основними проблемами художнього перекладу та формування навичок виконання літературного перекладу фрагментів прозового та поетичного текстів першотвору. Студенти будуть ознайомлені із сучасними теоріями та підходами до перекладу художніх творів, розвинуть уміння виявляти жанрові, стильові, структурні складові художнього тексту першотвору, що підлягають відтворенню при перекладі та здійснювати порівняльний перекладацький аналіз художніх текстів оригіналу та перекладу, а також оцінювати доречність перекладацьких трансформацій для збереження образності у мові перекладу. Під час вивчення курсу передбачається виконання літературних перекладів текстів чи фрагментів текстів художніх творів.


Підготовка до міжнародних тестів з англійської мови


Практика мовна
Мовна практика студентів з англійської мови є важливою складовою практичної підготовки фахівців. В процесі проходження мовної практики з англійської мови студенти формують наступні компетенції: здатність планувати роботу та керувати часом; здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні шляхом пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації; здатність працювати як у команді, так і самостійно; уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; уміння й навички самостійно аналізувати наукові джерела, узагальнювати та критично оцінювати викладені в них теорії і робити власні висновки; здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід крізь призму останніх досягнень лінгвістики; здатність застосовувати чотири види мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо) завдяки достатньому обсягу знань з фонетики, лексики, граматики, орфографії, пунктуації, стилістики та культури мовлення української та англійської мов; здатність перекладати, реферувати та анотувати українською та англійською мовами тексти різних жанрів; здатність застосовувати міжмовні еквіваленти та адекватно перекладати безеквівалентну лексику; здатність використовувати в професійній діяльності довідкову літературу, словники, бази даних.


Практика усного й писемного мовлення англійської мови
Програма навчальної дисципліни "Практика усного й писемного мовлення англійської мови" для спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу (student-centered, active learning, problem-solving oriented) навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою та здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях . В основі розробки програми такого типу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших.


Практикум з англійської мови
The course builds the skills and knowledge students need to express themselves confidently in a real English-speaking environment. Through authentic models of effective communication, students build fluency in the listening and speaking skills needed to achieve academic and personal success. Powerful ideas from TED Talks are used to develop essential 21st century skills, including critical thinking, collaboration, and visual literacy. The course is also relevant for students preparing to take internationally recognized tests or further studies at the master program. The course offers a variety of authentic materials that familiarise students with real English expressions (including figurative language) and scenarios to communicate effectively in the global community. The course creates opportunities for students to practice and sharpen a number of skills, including the ability to articulate and defend positions, consider different points of view, discuss controversial ideas, debunk a myth, rant or rave, enlist and evaluate evidence, and comment an infographic. Class meetings will include listening exercises, discussions, team debates, role-plays, case studies, individual, pair and group presentations. Inspired by TED speakers, students will deliver a short persuasive presentation of their own.


Практична граматика англійської мови
Мета і завдання навчального курсу. Курс "Практична граматика англійської мови" розроблений для спеціальності "англійська та українська мови" є необхідною складовою частиною навчального процесу. Завданням курсу є систематизція знань, розвиток і поглиблення вмінь і навичок застосування граматичних явищ та структур граматики англійської мови, які потрібні для вільного володіння англійською. А саме: - modal verbs their functions and similar expressions; - conditional sentences, -'wish' constructions; - usage of gerund, infinitive, participle and constructions with them; - adjective clauses; - adverb clauses.


Практична фонетика англійської мови
Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями фонетики сучасної англійської мови, формування фонематичного слуху, артикуляційних навичок та навичок коректної ритміки й інтонування зв'язного мовлення; розвиток фонетичної компетенції студентів як складової мовної і комунікативної компетенції; практичне застосування отриманих знань, умінь і навичок з практичної фонетики у різних типах дискурсу. Завдання курсу "Практична фонетика англійської мови" - створити у студентів ґрунтовну теоретичну базу стосовно фонетичних закономірностей сегментного і надсегментного рівнів нормативного усного англійського мовлення; сформувати у слухачів аудитивно-артикуляційні навички та вміння коректної вимови англійських звуків; розвинути сприйняття загального фонетичного образу слова в потоці мовлення; сформувати сталі ритмо-інтонаційні навички; розвинути уміння інтонування різножанрового й емоційного мовлення відповідно до комунікативної ситуації.


Публічне мовлення (англійське)


Публічне мовлення в міжнародній практиці (англійською мовою)
This course is for the students who want to improve their public speaking. The program provides practical tasks that will lead you through all the stages of speech writing and preparation. During the course you will: o increase your level of English o learn to choose the topic of the speech so that it is interesting both for you and your audience o write a structured speech that is easy to follow o learn to choose the language and stylistic means to hold the listeners' attention and make them understand and remember you o work on your voice and body language


Редагування наукових текстів англійською мовою


Редагування перекладу
Мета курсу - набуття студентами необхідних теоретичних знань з основ редагування перекладів та їхнім практичним використанням під час обробки текстів перекладів з англійської мови на українську та навпаки. Після успішного опанування курсом студенти знатимуть, як редагувати англійські та українські тексти у писемній формі, удосконалять навички інтерпретації текстів різного жанрового спрямування, знатимуть, як використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у перекладацько-редагувальній діяльності та розвинуть навички виявляти та редагувати помилки за всіма основними типами - логічними, композиційними, лексико-граматичними, синтаксичними та морфологічними - під час перекладацько-редагувальної практики.


Спецкурс англійської мови
Remedial Grammar Course is designed for 24 practical hours and aimed at revision and consolidation knowledge of grammar topics acquired within English for Professional Needs Course. It is also intended to expand grammar competence in new grammar aspects, such as: Subjunctives, Inversion, Emphatic structures, Sentence patterns as well as Word formation. Remedial Grammar Course features: o numerous tasks that integrate grammar and listening skills; o creative activities that stimulate communication; o intensive practice that facilitate the development of skills to fulfill various test assignments. Remedial Grammar Course can not only foster your success in learning English, but also bring you joy!


Стилістика англійської мови
Навчальний курс "Стилістика англійської мови" входить до циклу дисциплін нормативної підготовки. Курс зі стилістики англійської мови є спрямованим на поглиблення і систематизацію знань студентів про основи стилістичної організації тексту, типи стилістичних прийомів та засоби виразності, співвіднесеність усіх мовних рівнів для актуалізації основної ідеї тексту та рівні його потенційної інтерпретації мови шляхом узагальнення, наукового осмислення і тлумачення задля формування професійних філологічних якостей таких як уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; обирати та застосовувати відповідні лінгвістичні методи для аналізу явищ і фактів у мовних системах; демонструвати навички аналізу та інтерпретації мовних фактів і явищ, а також використовувати різнорівневі стилістичні прийоми та засоби в англомовних текстах різних стилів та жанрів. Теоретичне вивчення стилістики англійської мови передбачає: по-перше, прослуховування студентами лекційного курсу, спрямованого окреслити основні проблеми стилістики тексту на різних рівнях й підходи до їх вирішення у класичних та сучасних лінгвістичних концепціях; по-друге, проведення семінарських занять, покликаних закріпити й поглибити теоретичні знання шляхом аналізу та пояснення природи та ролі стилістичних засобів та прийомів на фонографічному, морфологічному, лексичному, синтаксичному рівнях та на рівні текстів різних стилів.


Сучасна лексика англійської мови
Курс має на меті ознайомити студентів з основними тенденціями в розвитку та збагаченні лексики англійської мови, які спостерігаються нині. У центрі уваги - системний характер лексики, її тісний зв'язок з іншими рівнями мови, зокрема граматики та стилістики. Детально вивчаються лексичні системи варіантів ангійської мови: британського (включно з регіональними), американського, австоралійського . Постійно проводиться зіставлення з відповідними фактами української мови.


Сучасна мовна парадигма всесвітніх варіантів англійської мови
Функціонуючи в різноманітних мультилінгвокультурних контекстах, англійська мова має здатність адаптуватися до локальних лінгвокультур, репрезентуючи багату соціолінгвістичну історію, мультилінгвокультурні ідентичності, множинні норми використання та засвоєння. Метою навчальної дисципліни "Сучасна мовна парадигма всесвітніх варіантів англійської мови / Contemporary Linguistic Paradigm of World English Variants" є дослідження варіантів англійської мови в рамках підходу World Englishes. Дисціплина дозволяє зрозуміти англійську мову як поліетнічну, поліваріантну мову. Магістранти оволодівають новітньої інтегрованої методологією дослідження варіантів англійської, яка враховує як етнолінгвокультурні фактори локальної лінгвокультури, так і чинники глобальної лінгвокультури, та вивчають особливості регіональних варіантів англійської мови.


Творче письмо англійською мовою
Викладач - Наталія Бадьйор, email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Мета курсу - практика написання літературних творів за короткий період часу. Слухачі курсу дізнаються про основні принципи та практичні аспекти написання прозових творів: - як створити потужну історію; - де знайти персонажів; - як "вдихнути життя" в героя; - як художні деталі та описи впливають на текст; - як працювати над мовою та власним стилем; - як знайти матеріал для літературної творчості. Creative Writing - це курс, в якому теорія щільно пов'язана з практикою. Після кожного заняття студенти пишуть творчі роботи - оповіді, есе, сценарії, діалоги до п'єс, вірші тощо. Найкращі роботи викладаються в блог курсу Creative Writing: http://workshopcreativewriting.blogspot.com/


Теоретична граматика англійської мови
Навчальний курс "Теоретична граматика англійської мови" входить до циклу дисциплін нормативної підготовки. Предметом курсу є теоретичні засади граматичної побудови англійської мови. Курс з теоретичної граматики є спрямованим на поглиблення і систематизацію знань студентів з курсу практичної граматики англійської мови шляхом узагальнення, наукового осмислення і тлумачення задля формування професійно значущих філологічних якостей таких як уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; обирати та застосовувати відповідні лінгвістичні методи для аналізу явищ і фактів у мовних системах; демонструвати навички аналізу та інтерпретації мовних фактів і явищ.Теоретичне вивчення граматики англійської мови передбачає: по-перше, прослуховування студентами лекційного курсу, спрямованого окреслити основні граматичні проблеми й підходи до їх вирішення у сучасних лінгвістичних концепціях; по-друге, проведення семінарських занять, покликаних закріпити й поглибити теоретичні знання шляхом аналізу та пояснення граматичних фактів у мовленнєвій комунікації англійською мовою.


Теоретична фонетика англійської мови
Курс належить до основних фахових дисциплін з філологічної освіти і є обов'язковим компонентом ОП: код н/д ОК 1.1.14. Рік навчання ІІІ, семестр І. Мова викладання англійська. Курс спрямований на підготовку майбутніх філологів кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження фонетичних і фонологічних явищ англійської мови. Під час опанування курсу студенти вивчають наукові підходи і тенденції до дослідження усного англомовного дискурсу, поєднуючи теоретичні та прикладні аспекти сучасних фонетичних студій. Зокрема, на поглибленому рівні вивчається алофонічна транскрипція, класифікація інтонаційних моделей та принципи їх вживання й інтерпретації. Студенти знайомляться з фоностилістичними особливостями англійської мови, багатством і різноманітністю її усних виражальних засобів, соціальною та регіональною варіативністю. При цьому студенти оволодівають основними знаннями теоретичної фонетики англійської мови у зіставленні з українською. Фонетичний матеріал подається у контексті, а фонетичні навички формуються під час виконання комунікативно зорієнтованих вправ і дослідницьких проектів.


Теорія мовної комунікації


© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна