Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Advanced English for Academic Communication - 1


Advanced English for Academic Communication - 2
Курс має на меті набуття навичок для підготовки статті для публікації у міжнародному журналі, оволодіти алгоритмом розробки основних елементів наукової статті із використанням необхідного лексичного і граматичного матеріалу за тематикою дослідження. За результатами курсу студенти зможуть коректно і переконливо представляти результати своїх наукових досліджень англійською мовою.


Академічне письмо
Курс "Академічне письмо" відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів, що навчаються за спеціальністю "Філологія. Германські мови та література (переклад включно, перша - англійська)" і допомагає засвоєнню фахових дисциплін. Цей курс орієнтований на розвиток спеціалізованих мовних навичок, вмінь фахового спілкування та вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні, що умовно називається "вище середнього" ("upper - intermediate", В2). У процесі підготовки навчально-методичного посібника застосовано комунікативний підхід до навчання. Курс спрямовано на вивчення англомовного академічного письма як різновиду наукового (академічного) спілкування. На практичних заняттях обговорюються проблемні питання, що передбачають розвиток навичок критичного мислення, а також виконуються завдання, виконання яких допоможе студентам сформувати вміння й практичні навички комунікативно виправдано користуватися засобами мови для створення відповідних зразків академічного письма. Окремий акцент зроблено на організації й редагуванні власних академічних текстів та розумінні основних відмінностей між основними функціональними стилями.


Англійська для підготовки проектних пропозицій


Англійська мова
Навчальна дисципліна "АНГЛІЙСЬКА МОВА" є необхідною складовою частиною вивчення англійської мови на магістерських програмах НаУКМА. Вона надає можливість оволодіти навичками, необхідними для академічної та професійної діяльності, що є принципово новим підходом до навчання англійської мови фахівців вищої кваліфікації. Значення курсу полягає у тому, що він закладає основи для подальшого розвитку мовної й мовленнєвої компетенції студентів, розвиває аналітичний підхід до процесу публічної комунікації, формує і вдосконалює техніку мовлення, забезпечує розвиток навичок правильного, свідомого, ефективного спілкування у глобалізованому культурному просторі, сприяє набуттю студентами знань з усної та письмової наукової англомовної комунікації, що здійснюється у безпосередньому зв'язку з підготовкою за основними освітньо-кваліфікаційними вимогами до випускників та залученням міждисциплінарних зв'язків.


Англійська мова - 2


Англійська мова - 2 (весна): Розмовна англійська мова для IT - фахівців/ English - 2 (spring term): Communication English for ITprofessional (англ.мовою)
This one-term course is for NaUKMA students of English who study information technology or related subjects. It contains carefully chosen conversational and grammar topics with lots of materials to study from to help you speak more confidently about your subject. The course unlocks the communication potential and upgrades the IT English of the enrolled students. The syllabus is process-based and result-oriented, and it aims at developing competences and practical skills in IT students necessary for successful oral and written communication in their professional environment.


Англійська мова - 2 (осінь): Англійська мова для природничих наук /English - 2 (autumn term): English for Science (англ. мовою)
The focus of the course is on language rather than science. The course is set in a context to help students' motivation to use authentic modern materials concerning their major or minor fields in the natural science sphere. Modern scientific texts are used to cover some discussion points in Biology, Chemistry, Physics and Environment and stimulate further language practice. The course is designed to revise and consolidate the knowledge Bachelor students have after the mandatory 1st and 2nd year of studying "General English" course.


Англійська мова - 2: Англійська мова для менеджменту,маркетингу та туризму
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the sphere of Business Administration. This task-based course contains a professionally grounded program which provides the further vocabulary habit formation, as well as the listening, speaking, reading and writing skill development. English for Management, Marketing and Tourism was developed in cooperation with the economic faculty students. It is a student centered course designed with the intention to cover the areas of students' needs and interest and we constantly brainstorm and surf the waves of our imagination, the net and media for fresh business ideas :). The course is communicative and can be presented as a professionally-oriented one designed for those who plan to develop a future career in Business Administration, Marketing, Management or Tourism. The objective of the English Course for Management, Marketing and Tourism is to develop the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for a successful written communication.


Англійська мова - 2: Англійська мова для міжнародної банківської справи ,фінансів та аудиту
This is an upper-intermediate/ advanced level course designed to meet your professional expectations and needs in the spheres of Finance, Banking, Auditing and Investment. The course builds around a professionally based program which provides further vocabulary and grammar habit formation, as well as the development of listening, speaking, reading and writing skills. This communicative and interactive course includes professionally oriented and task-based activities, and it is designed for those who plan to develop a future career in the area of banking, finance and auditing. It is a student-centered course designed with the intention to cover the areas of the students' needs and interests and we constantly surf the waves of the net, media and our imagination for fresh business ideas :). The objective of the English Course for International Banking, Finance and Auditing is also to develop and activate the students' vocabulary necessary to achieve a success in all types of the modern professional communication (discusssions, presentations and various forms of professional writing, etc.) Students will be involved in solving a series of structured tasks to develop all language skills. Special attention will be paid to the professional presentation skills development and writing skills necessary for passing the ACCA Qualification.


Англійська мова - 2: Англійська мова для науковців
The focus of the course is on the language used in scientific discourse. The course is set in a context to help motivate students to use authentic modern materials concerning their major or minor fields. Modern scientific texts are used to cover some discussion points in Biology, Chemistry and Physics and stimulate further language practice. The language level is straihtforward and clear, and is supported by diagrams and photographs to aid understanding and help students with different learning styles. The course is designed to revise and consolidate the knowledge students have after the 1st and 2nd year of studying at undergraduate programs.


Англійська мова - 2: Англійська мова для правників
The course provides an overview of the key areas of Legal English that future lawyers should master to express themselves correctly and appropriately in both written and spoken communication. Through a wide variety of exercises and assignments based on authentic legal resources (texts, videos, audio tracks) learners will gradually advance their knowledge, life skills, and abilities. The English course is supposed to become a platform for student-driven learning where everyone benefits from group community wisdom.


Англійська мова - 2: Англомовний економічний дискурс
Для всіх, хто планує працювати у міжнародних агенціях (економісти, маркетологи, правники, політологи, соціальні робітники), компаніях, що ведуть міжнародний бізнес, економічних та міжнародних редакціях масмедійних видань (філологи, економісти, маркетологи), наукових установах та міжнародних відділах банків (фінансисти). У навчальному курсі використовуються: - автентичні економічні документи (контракти, угоди різних типів, розписки, довіреності, тощо); - відеолекції провідних професорів Школи Бізнесу Гарвардського університету (Massachusetts, USA); - сучасні тематичні відеоматеріали телеканалів CNBC, CNN, Euronews, Bloomberg, тощо; - лексичні та текстові матеріали відібрані з сучасних американських підручників з економіки; - відеокурс American Business English (Portland, Oregon, USA); - авторський посібник з ділової англійської мови. Всі матеріали курсу відцифровані та віддаються студентам для подальшого відновлення знань та інформаційних консультацій на протязі їх професійної діяльності.


Англійська мова - 2: Англомовний курс з творчого письма
Мета курсу - навчитись писати англійською так само вільно, як і українською. Що ми для цього робимо? Читаємо класичні й сучасні літературні твори та аналізуємо їх - пишемо власні оповідання, фрагменти творів (діалоги, описи, монологи тощо), дискутуємо з приводу прочитаного та написаного, вчимося застосовувати у мові граматичні конструкції, сучасні англійські метафори, ідіоми та фразеологізми, тренуємося писати в різних літературних стилях та жанрах, відпрацьовуємо літературні прийоми - і взагалі не боїмося бути співавторами Ернеста Хемінгвея, Курта Вонегута, Ф. С. Фітцджеральда. Курс розрахований на студентів ІІІ р. н. бакалаврських програм. Найкращі роботи слухачів курсу публікуються у блозі курсу Creative Writing: http://workshopcreativewriting.blogspot.com/http://workshopcreativewriting.blogspot.com


Англійська мова - 2:Англійська мова ЗМІ
This is an upper-intermediate level course for students whose native language is not English. It is intended for learners who want to further develop their basic skills.The aim of the course is to develop speaking, listening, reading and writing skills on the basis of learner-centered approach. It takes into consideration students` needs and aspirations, and can be described as an occupational pre-experience course for those who would like to work for Mass Media.


Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Метою програми є розвиток спеціалізованих мовних навичок та вмінь для спілкування англійською мовою як усно, так і письмово, оволодіння англомовним понятійним апаратом сучасної теорії міжнародних відносин та суміжних галузей,термінами, що використовуються в практиці міжнародно-правових відносин та вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні, що умовно називається "вищесередній" ("upper - intermediate") на основі активізації та розвитку чотирьох основних навичок (skills), необхідних для успішного спілкування, а саме: сприйняття на слух та розуміння мови загального та фахового спрямування; усне мовлення з урахуванням спеціалізованої лексики; розвиток академічного письма різних типів; володіння ефективними методами читання та аналізу текстів загального характеру та за професійним спрямуванням .


Англійська мова (міжкультурна комунікація та переклад)
Курс "Англійська мова (міжкультурна комунікація та переклад)" є невід'ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечити міжнародну комунікацію, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, політики, регіональних студій, дво- та багатосторонніх міжнародних проєктів. Практичні заняття охоплюють таке коло питань: специфіка англомовної комунікації у багатокультурному середовищі, особливості різних видів перекладу, основні перекладацькі прийоми та труднощі. Курс включає використання автентичних аудіовізуальних навчальних матеріалів, що забезпечує максимальне наближення до природного іншомовного середовища. Значну увагу приділено самостійній роботі, яка дає можливість свідомо підходити до підготовки та засвоєння навчального матеріалу, формує навички творчого пошуку та аналізу матеріалу і є необхідною умовою формування відповідної компетентності для подальшого навчання, поглиблення спеціалізації, професійного зростання та саморозвитку. Завдання в межах дисципліни включають також групову роботу, що напряму сприяє формуванню навичок ефективної англомовної комунікації.


Англійська мова (міжнародна документація та листування)
Програма дисципліни "Англійська мова (міжнародна документація та листування)" передбачає комбінацію матеріалів з історії виникнення та практичного застосування міжнародних документів з безпосередньо текстами документів. У рамках курсу студенти повинні вивчити особливості мови міжнародних документів з метою оволодіння англомовним понятійним апаратом міжнародних конвенцій, декларацій, протоколів та угод, розвитку навичок перекладу такого типу документів, а також формування навичок ведення міжнародного листування. За результатами вивчення курсу студент повинен знати: загальні особливості англомовного офіційно-ділового стилю письмового мовлення та лексико-граматичні структури, необхідні для опанування міжнародної документації, вміти укладати дипломатичні листи та інших документів різних типів, аналізувати міжнародні документи, перекладати дипломатичні листи з англійської мови українською.


Англійська мова -2
Навчальна дисципліна "Англійська мова-2 …" є логічною складовою частиною вивчення англійської мови для студентів, які успішно прослухали нормативні курси з англійської мови на І та ІІ роках навчання бакалаврських програм і бажають надалі поглиблювати свої мовні компетентності в обраній предметній галузі. У рамках курсу "Англійська мова-2" слухачі мають можливість поглибити мовні знання у сфері своїх професійних зацікавлень - зокрема, економіки, фінансів, права, соціології, гуманітаристики тощо (залежно від конкретного обраного курсу) - і таким чином поглибити навички професійного англомовного спрямування. Тематично цей курс націлений на розвиток професійно орієнтованої лексики і граматичних конструкцій, які є характерними для відповідної професійної сфери застосування. Разом це забезпечує комплексне і ґрунтовне формування лексико-граматичних навичок через розвиток умінь аудіювання, говоріння, читання й письма. Методика викладання курсу ґрунтується на комунікативному підході до вивчення мови, що надає студентам можливість розвивати навички і вміння англомовного професійного спілкування в реалістично змодельованих ситуаціях.


Англійська мова 2 (весна): Англійська мова для міжнародних контрактів та податкового права / English - 2 (spring term):English for International Contracts and Tax Law
English for International Contracts and Tax Law is a specialized course designed to enhance your legal English proficiency essential for international contract law and taxation. Led by an experienced instructor with a proven track record in delivering tailored Legal and Financial English courses for leading Ukrainian companies operating globally, this course offers personalized guidance in refining your language skills and applying them to real-world legal and financial scenarios, related to international contracts and tax regulations, and empowers you to: - master the English language proficiency necessary to excel in the interconnected realms of global contracts and tax practices, - learn essential English terminology, language structures, and communication strategies vital for navigating multinational corporate environments with confidence, - develop the skills to draft precise legal documents, negotiate international contracts, and participate in legal discussions effectively in English through interactive lessons and practical exercises, - immerse yourself in a dynamic learning environment that blends theoretical knowledge with hands-on skills development, ensuring practical applicability in your professional endeavors, and - begin articulating intricate tax concepts, interpreting complex financial documents, and communicating proficiently with clients, colleagues, and stakeholders in English. Invest in your future success as a contemporary professional in the dynamic fields of international contract law and taxation with this comprehensive and specialized course!


Англійська мова 2 (весна):Англомовний курс творчого письма: короткі оповідання / English - 2 (spring term): English Creative Writing: Storytelling
"Англомовний курс творчого письма: короткі оповідання / English Creative Writing: Storytelling" - цей курс є практичним та поглибленим вивченням мистецтва створення коротких оповідань. Слухачі курсі матимуть можливість розкрити свій творчий потенціал через написання коротких оповідань різних жанрів. Кожне заняття курсу пропонує студентам можливість вдосконалити свої навички у створенні персонажів, використанні опису та діалогу, побудові сюжету та створенні атмосфери. Крім того, студенти отримають можливість аналізувати та обговорювати різноманітні текстові зразки, вивчати та розуміти різні літературні техніки та підходи до створення оповідань. Особлива увага буде приділена індивідуальному підходу та конструктивній критиці, щоб кожен студент міг розвивати свій власний стиль у літературі. Курс спрямований на те, щоб надихнути слухачів на створення оригінальних та захопливих коротких оповідань, які зацікавлять та змусять читача замислитися. "Англомовний курс творчого письма: короткі оповідання / English Creative Writing: Storytelling" - це не лише навчання мистецтва письма, а й подорож у світ фантазії, емоцій та нескінченних можливостей для вираження власних думок та почуттів через слово.


Англійська мова для ЗМІ
The aim of the course "English for Mass Media" is to cover English topics and skills related to mass media, such as: media literacy; ways to analyze media content; different ways of manipulation; bias in media; various types of media; and language in media. During the course students study various types of mass media, analyze different sources of media, create their own content and improve their English skills. The course is practice-based and will allow students to apply the developed skills in a series of hands-on activities.


Англійська мова для корпоративного та фінансового права
English for Corporate and Finance Law is a specialized upper intermediate/advanced course designed to enhance your legal English skills necessary for corporate and financial law. The experienced instructor with successful experience of teaching client-oriented courses for Legal and Financial English in leading Ukrainian companies working internationally will provide personalized approach to help you: - improve your language skills and apply them to real-world legal and financial scenarios, - communicate effectively in English, particularly in legal settings related to corporate transactions and financial regulations, - learn key terminology, language structures, and communication strategies essential in multinational corporate environments, - gain confidence in drafting documents, conducting negotiations, and engaging in legal discussions in English through interactive lessons and practical exercises, - equip yourself with the language proficiency needed to succeed in the global business and legal landscape, - immerse yourself in a stimulating learning environment combining theoretical knowledge with practical skills development, and - start to articulate complex legal concepts, interpret financial documents, and communicate effectively with clients, colleagues, and stakeholders in English. Invest in your future success as a leading professional in the dynamic field of corporate and finance law!


Англійська мова для медіа
Навчальна дисципліна "Англійська мова для медіа" спрямована на засвоєння основних понять і категорій мови як засобу масової комунікації та на вивчення сучасних тенденцій мовленнєвої комунікації у сфері медійних та міжкультурних контактів. Цей курс охоплює сучасні теми та тенденції світової журналістики, має практичне спрямування, а відтак відповідає академічним і професійним цілям студентів. Зокрема, навчальна дисципліна "Англійська мова для медіа" передбачає формування професійно спрямованої мовної компетенції: володіння понятійним апаратом у теорії масової комунікації; вміння розрізняти типи журналістських дискурсів, аналізувати соціокультурні параметри медіадискурсу та відповідні засоби й прийоми комунікації; здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності. Вивчення курсу є передумовою підготовки студентів до професійної діяльності у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікації, мультимедійних медіа, різноманітної редакторської, видавничої, журналістської діяльності для міжнародної аудиторії.


Англійська мова для міжнародних тестів
Мета - покращити знання та мовленнєві навички з англійської мови, необхідні для успішної підготовки та проходження міжнародного тесту з англійської мови IELTS рівня Academic (IELTS Academic Test). Протягом курсу увага буде зосереджуватись на удосконаленні відповідних англомовних навичок з аудіювання, читання, письма та говоріння, відповідно до специфіки і структури тесту IELTS. Наприкінці курсу усі слухачі матимуть можливість пройти підсумковий тест, змодельований за зразком IELTS, із наданням індивідуального детального аналізу та рекомендацій стосовно подальшого розвитку англомовних компетентностей та стратегій успішного складання міжнародних тестів.


Англійська мова для правників
Мета курсу підготувати студентів-правників до англомовної комунікації у міжнародних юридичних компаніях та організаціях. Поставлена мета визначила вибір тем для вивчення, а також письмових та усних завдань, що покликані розвивати відповідні навички володіння професійною юридичною англійською мовою. Це дозволить укладати юридичні документи англійською мовою (статути, договори, довіреності, юридичні висновки тощо), вести перемовини з іноземними громадянами, сприяти вирішенню конфліктів, виступати в суді та ін. Курс охоплює такі галузі права, як корпоративне, договірне, міжнародне право, а також правові питання права власності на нерухоме майно, шлюбу та інші актуальні питання, з якими стикаються іноземці, що звертаються за допомогою до українських юристів. Курс передбачає індивідуальну та командну роботу слухачів під час реалізації проєктів за темами, що вивчаються. Для опанування спеціалізованої лексики й особливостей граматичних структур юридичної англійської мови використовуються оригінальні документи, статті та записи, що наближаю студентів до володіння професійною мовою англомовних юристів.


Вступ до мовознавства
This course is an introduction to linguistic theory. The aim of this course is to make students aware of the complex organization and systematic nature of language, the primary means of human communication. Introduction to Linguistics clarifies main areas/fields of linguistics research, analyses principal results and ideas of modern linguistics and provides the scientific reasoning behind them, makes students familiar with basic terminology and techniques of linguistic analysis. This course is intended to develop skills of linguistic analysis and to apply this knowledge to the description of different languages. The course builds a foundation for the next level courses offered in the department.


Вступ до семіотики
Курс "Вступ до семіотики" передбачає: - ознайомлення з поняттями семіотика / знак; - формування системи знань про особливості науки семіотики; - формування уміння виявляти семіотичний вплив у різних видах дискурсу; - обговорення семіотичної сутності текстових форм; - формування уміння виявляти виміри і рівні знакового процесу. В рамках курсу студенти знайомляться з методологічними принципами та методиками інтерсеміотичних досліджень, що передбачає: - розвиток умінь орієнтуватися в сучасних лінгвістичних теоріях та користуватися терміносистемами семіотики, прагмалінгвістики, емотіології і паралінгвістики; - виявляти семіотичний компонент у текстах різних видів дискурсу; - виявляти семіотичну сутність різних текстових форм; - здійснювати семіотичний аналіз полікодових текстів; - застосовувати методику інтерсеміотичного аналізу.


Ділова англійська мова в професійній діяльності
The aim of the course is to develop skills of written and oral professional communication in the field of Democratic Governance in English at the level C1/Advanced ("experienced user"), in accordance with the Common European Framework of Reference (CEFR). By the end of the course, students will be able to: (i) make informative and persuasive speeches on topics related to Democratic Governance, taking account of current social and political contexts; (ii) write most common documents used in the field of state governance, choosing an appropriate format and communicating сomplex messages clearly; (iii) participate in the discussion during speech sessions, persuade, justify an opinion, give feedback, etc.; (iv) analyze information taken from authentic English-language sources, documents and research results in the field of public administration; identify the main ideas, structure, compare and establish links between parts; draw conclusions based on facts; (v) know a wide range of vocabulary units (including field-specific terminology), related to state governance.


Ділове листування англійською мовою
Мета курсу - допомога студентам вдосконалити письмову мову, ознайомлення студентів із різними видами ділового листування, а також підготовка студентів до роботи в тих умовах, де необхідні знання та вміння в сфері англійської письмової мови. Курс має на меті також доповнити знання з орфографії, лексики, граматики англійської мови, а також зробити письмову мову більш точною, адекватною сучасним вимогам ділового листування. Передбачено закріплення здобутих навичок за допомогою тестів, практичних вправ.


Інтенсивний корективний курс англійської мови


Інтенсивний курс англійської мови
"Інтенсивний курс англійської мови" спрямований на вдосконалення навичок ефективного спілкування англійською мовою, сприяє впевненому та гнучкому використанню мови в соціальних і професійних цілях та допомагає використовувати мову належним чином і з повним розумінням, доводити власну точку зору та розуміти інших. Протягом курсу студенти працюють з автентичним матеріалом (наукові конференції TED Talks, статті, інтерв'ю, відео), виступають з доповідями та презентаціями, ведуть дискусії, виконують завдання з написання есе та статей, вдосконалюючи, таким чином, рецептивні та продуктивні комунікативні навички. "Інтенсивний курс англійської мови" спирається на конференції TED Talks та забезпечує цікаве наповнення навчального процесу, знайомство з різними варіантами мови та акцентами, сучасну мову, розвиток навичок критичного мислення та публічного мовлення.


Історія англійської мови
The course is aimed at English majors. During the term students will investigate the development of the English Language from an obscure Germanic dialect to a global language. The assignments are designed to explore the development of the English language from its Indo-European origins, through Old English and Middle English to Early Modern English and Late Modern English, before a brief look at English Today. Thus the course will encourage deeper reflection upon the journey of the English language from its ancient origins to today's dynamic and powerful communication tool. Students can expect to study texts that in themselves are valuable for literary and historical as well as linguistic purposes (deciphering, understanding, translating), and give grammatical characteristics of them. Types of changes will be studied with examples: vocabulary, grammar, pronunciation. Factors that influence language change will be discussed. Reading texts will be paired with case studies focusing on a selected aspect of particular interest. Students will also present case studies (grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization). Just as importantly, students will learn to articulate and defend their ideas, to turn research and critical thinking into cogent arguments, and to express themselves clearly and with style.


Когнітивна лінгвістика
Навчальна програма з курсу "Когнітивна лінгвістика" розроблена на основі вимог до професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня маґістра з дисциплін лінгвістичного циклу. Курс розрахований на студентів першого року навчання спеціальності "Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)" та викладається англійською мовою. Навчальна дисципліна "Когнітивна лінгвістики" передбачає формування професійної лінгвістичної компетенції: володіння понятійним апаратом із теорії когнітивної лінгвістики, вміння розрізняти підходи категоризації та концептуалізації, типи концептів, ментальних репрезентацій, картин світу та глибинних форм, визначати та аналізувати концептуальну метафору, політичну метафору, а також здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності та наукових дослідженнях.


Комунікативні стратегії
Курс базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу (student-centered, active learning, problem-solving oriented) навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою на високому рівні та здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та академічному й професійному контексті. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching). Програма відповідає навчальному плану підготовки магістрів, оскільки допомагає поглибленому засвоєнню фахових дисциплін, враховуючи той факт, що значна кількість фахової літератури викладена англійською мовою, і що деякі фахові предмети також можуть викладатися англійською мовою.


Корективний курс англійської мови


Країнознавство
Навчальна програма з курсу "Країнознавство" розроблена на основі вимог до професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з дисциплін лінгвістичного циклу. Курс розрахований на студентів лінгвістичних спеціальностей першого року навчання гуманітарного факультету національного університету "Києво-Могилянська Академія" та викладається англійською мовою, яка є другою робочою мовою університету. Курс орієнтований на вивчення географії, історії, соціально-політичної організації, культури, релігії та освіти, традицій та повсякденного життя Великобританії, США, та Австралії.


Критичне читання
Курс розрахований на студентів магістерських програм НаУКМА. Процес навчання критичному читанню має на меті поглиблене оволодіння основними загальними та специфічними академічними навичками читання, такими як intensive, extensive, speed, skimming & scanning reading у поєднанні з поглибленим аналізом структури наукового тексту та розвитком необхідного вокабуляру.


Лексикологія англійської мови
Курс спрямований на вивчення останніх тенденцій в лінгвістичній науці, він гармонійно поєднує теоретичні засади й практичну спрямованість. При вивченні цього курсу розширюється світогляд майбутніх філологів, а також поглиблюються й закріплюються набуті ними раніше знання не тільки з англійської мови, а й з наукових питань. Зокрема, вони ознайомляться з етимологічним складом й стилістичними особливостями англійської мови, багатством та різноманітністю її виражальних засобів, словотворенням, синонімією, антонімією, паронімією, фразеологією тощо. Робота над цими темами дозволить студентові поглибити свої знання й вільно спілкуватися англійською мовою у різних сферах суспільного життя. Студенти опановують практичні навички лінгвістичного аналізу, творення і редагування текстів різних стилів; вчаться оцінювати рівень культури усного мовлення, виявляти мовні хиби, пропонувати шляхи вдосконалення мовного оформлення на матеріалі телепередач, професійних відеоматеріалів YouTube.


Лінгвістичні аспекти риторики
Курс "Лінгвістичні аспекти риторики" закладає основи для подальшого розвитку мовної й мовленнєвої компетенції студентів, розвиває аналітичний підхід до процесу публічної комунікації, формує і вдосконалює техніку мовлення, забезпечує розвиток навичок правильного, свідомого, ефективного спілкування у глобалізованому культурному просторі, закладає фундамент професіоналізму фахівця гуманітарної сфери. Курс розрахований на студентів магістерських програм, які здобувають фах філолога, і буде корисний з погляду розвитку навичок критичного фахово зорієнтованого мислення. Підвищення загальнокультурного рівня сучасної освіченої людини, яка володіє усіма виявами усної і писемної творчості, та забезпечення ефективного спілкування на рівні вимог сьогодення.


Лінгвометодологія
Курс "Лінгвометодологія" є невід'ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців- філологів, здатних провадити науково-дослідну діяльність, зокрема інноваційного характеру, у галузі лінгвістики. Лекції та практичні заняття охоплюють таке коло питань: основні поняття лінгвометодології, принципи та методи сучасних лінгвістичних досліджень, основні галузі сучасної лінгвістики та специфіка галузевих досліджень. Значну увагу приділено самостійній роботі, яка дає можливість свідомо підходити до підготовки та засвоєння навчального матеріалу, формує навички наукового пошуку, аналізу матеріалу і є необхідною умовою формування науково-дослідницької компетенції філолога.


Література та художній переклад
Курс присвячений вивченню багатоаспектної ролі перекладу в розвитку та розповсюдженні художньої літератури та формуванню навичок перекладу текстів різних жанрів у межах художнього стилю. Завдання курсу включають вивчення впливу на переклад соціокультурного, політичного, ідеологічного контекстів створення оригінального та перекладеного текстів, часової дистанції між створенням оригіналу та виконанням перекладу, впливу ґендерного аспекту, а також ролі художнього перекладу у формуванні літературного канону та (над)національної ідентичності, розповсюдженні ідеологій, використання художніх перекладів в інформаційній війні. Серед практичних завдань дисципліни - формування навичок перекладу, редагування та обґрунтованого оцінювання якості перекладу різножанрових текстів художнього стилю.


Методика викладання англійської мови
The course is designed for Philology students (preferably for English majors) who are interested in teaching EFL(English as a Foreign Language). It introduces students to a wide range of current instruction techniques, tools, and practices used in TEFL (Teaching English as a Foreign Language) classroom instruction for students of various proficiency levels and for various skills or skill combinations. It also presents the study of EFL teaching theories of the 20th and 21st century and analyzes their development. Students study different trends of foreign language teaching, analyze principle EFL teaching methods and their changes in the contemporary TEFL environment, learn the basics of student-centered teaching, familiarize with types and methods of assessment, prepare theme-based project papers, perform individual tasks, analyze different sources for EFL teaching, practice in error analysis and error treatment, participate in discussions, and develop the skills to evaluate the methods of EFL teaching. By the end of the course students learn a number of practical, tried-and-true techniques that can actually be applied in the classroom.


Міжкультурна комунікація та переклад


Написання грантових пропозицій (Grants and Project Writing)


Основи наукової комунікації
Навчальна дисципліна "Основи наукової комунікації" є важливою складовою частиною вивчення англійської мови на маґістерських програмах НаУКМА. Вона дає можливість оволодіти навичками, потрібними для наукової (академічної) роботи, що є важливим компонентом підготовки фахівців вищої кваліфікації. Курс буде корисний для студентів маґістерських програм будь-якої спеціальності. Значення курсу полягає у надбанні студентами знань з усної та письмової наукової англомовної комунікації, що здійснюється в безпосередньому зв'язку з підготовкою за основними освітньо-кваліфікаційними вимогами до випускників та з залученням міждисциплінарних зв'язків за певною професійною спеціалізацією.


Основи семіотики
У рамках курсу будуть представлені основи семіотики та огляд сучасного розвитку семіотичних ідей. Семіотика розглядається як одна з фундаментальних основ для гуманітарних досліджень. Програма курсу передбачає аналіз різноманітних сфер семіотики, зокрема семіотики культури й мистецтва, невербальної семіотики, семіотики сучасних сфер життя, зокрема реклами і моди, а також проблем походження мови. Слухачі курси отримають практичний досвід комунікативного аналізу, практичного дослідження знаків різної природи, знакових систем та знакових ситуацій. Мова викладання - англійська.


Основи теорії та практики перекладу
Курс "Основи теорії та практики перекладу" є складовою підготовки висококваліфікованих фахівців-філологів із широкою компетенцією та умінням перекладати усні та писемні тексти українською та англійською мовами. Практичні заняття охоплюють такі теми, як види перекладацької діяльності та їхні особливості; оцінювання якості перекладу; основні жанрово-стилістичні, лексичні, граматичні проблеми перекладу. Практичні заняття спрямовані перш за все на формування навичок перекладу текстів різних жанрів та подолання труднощів лексико-граматичного, стилістичного та лінгвокультурологічного характеру. Значну увагу приділено самостійній роботі, яка дає можливість свідомо підходити до підготовки та засвоєння навчального матеріалу, формує навички пошуку та аналізу матеріалу і є необхідною умовою формування здатності оволодівати сучасними знаннями та організовувати процес власного навчання.


Основи усного перекладу (послідовний та синхронний)
Курс є комунікативним і може бути представлений як професійно-орієнтований, призначений для тих, хто планує розвивати майбутню кар'єру в сфері синхронного та послідовного перекладу. У теоретичній частині курсу викладаються базові відомості про типи перекладу, про психофізіологічні аспекти діяльності перекладача-синхроніста, технічні особливості забезпечення синхронного перекладу, лінгвістичні та міжкультурні аспекти синхронного перекладу, функціональну систему та передбачення у синхронному перекладі, основні принципи побудови тексту,труднощі усного перекладу та помилки, які виникають у процесі передачі змісту оригіналу. Основна, практична частина курсу, передбачає виконання тренінгових вправ, спрямованих на розвиток навичок та здібностей синхроніста: реакції, розуміння, відставання, розпорошення уваги, двопотокового сприйняття та відтворення інформації, різних видів пам'яті, потокової трансформації, швидкої трансформації синтаксичних та лексико-семантичних конструкцій. Практика синхронного перекладу відбувається з використанням аудіовізуальних засобів на матеріалі аудіозаписів на основі лексичних тем курсу з англійської мови на українську та навпаки.


Переклад текстів медійного дискурсу
Курс спрямований на розвиток лінгвістичної і перекладацької компетенції студентів, що передбачає: - ознайомлення з поняттями дискурс / текст; - формування системи знань про особливості текстів англомовного медійного дискурсу; - формування уміння виявляти вербальні та невербальні засоби впливу на адресата у медійному дискурсі; - обговорення креолізованої сутності англійськомовних медійних текстів та її відтворення при перекладі; - формування уміння виявляти вербальні та невербальні засоби впливу у медійному дискурсі. В рамках курсу студенти знайомляться з методологічними принципами стратегій перекладу та методиками їх дослідження, що передбачає: - розвиток умінь орієнтуватися в сучасних лінгвістичних теоріях та користуватися терміносистемами семіотики, прагмалінгвістики, емотіології і паралінгвістики; - виявляти семіотичний компонент у текстах медійного дискурсу; - виявляти прагматичний компонент у текстах медійного дискурсу; - здійснювати дискурсивний аналіз текстів медійного дискурсу; - визначати вербальні та невербальні засоби впливу на адресата у медійному дискурсі; - застосовувати необхідні перекладацькі стратегії і трансформації з метою збереження прагматичного потенціалу та адекватного перекладу полікодових текстів медійного дискурсу.


Переклад текстів політичного дискурсу
Курс спрямований на розвиток лінгвістичної і перекладацької компетенції студентів, що передбачає: - ознайомлення з основними поняттями лінгвопрагматики в аспекті міжкультурної комунікації; - формування системи знань про особливості текстів англомовного й україномовного політичного дискурсу; - аналіз вербальних та невербальних засобів впливу на адресата в політичному дискурсі; - аналіз полікодової сутності текстів політичного дискурсу (на прикладі текстів політичної реклами) та її відтворення при перекладі. В рамках курсу студенти знайомляться з методологічними принципами стратегій перекладу та методиками їх дослідження, що передбачає: - розвиток умінь орієнтуватися в сучасних лінгвістичних теоріях та користуватися терміносистемами прагмалінгвістики, емотіології і паралінгвістики; - виявляти семіотичний компонент у текстах політичного дискурсу; - виявляти прагматичний компонент в текстах політичного дискурсу; - здійснювати прагматичний та лінгвостилістичний аналіз текстів політичного дискурсу; - визначати вербальні та невербальні засоби впливу на адресата у політичному дискурсі; - застосовувати необхідні перекладацькі стратегії і тактики з метою збереження прагматичного потенціалу та адекватного перекладу полікодових / гібридних текстів політичного дискурсу.


Підготовка до міжнародних тестів з англійської мови


Практика асистентська
Метою "Практики асистентської" є формування компетентностей (комунікативних, організаційних, викладацьких тощо), необхідних для здійснення викладацької діяльності у закладі вищої освіти (ЗВО). Проходження практики відбувається у два етапи. На першому (вступному) етапі магістранти ознайомлюються з формами організації навчального процесу в ЗВО, основами планування освітнього процесу, основними положеннями програмних документів, які стосуються навчання студентів та викладання в ЗВО. На другому (основному) етапі через безпосередню залученість до викладання лінгвістичних дисциплін на рівні бакалавра відбувається формування вмінь визначати мету, зміст та принципи навчання, обирати оптимальні методи, прийоми і форми навчання, планувати вивчення навчальних дисциплін, добирати й структурувати матеріал для проведення занять різних видів, контролювати й оцінювати рівень досягнення студентами програмних результатів навчання (ПРН) певної дисципліни. Магістрант обирає керівника практики, педагогічний досвід якого хоче перейняти. Керівником асистентської практики може бути будь-який викладач кафедри, що читає дисципліни на рівні бакалавра.


Практика мовна
Здатність випускників НаУКМА успішно вирішувати професійні проблеми, орієнтуватися в різноманітних напрямах лінгвістичної діяльності визначає рівень їхньої конкурентоспроможності та відображає рівень ефективності роботи. Здійснення мовної практики з англійської мови дозволяє об'єктивно оцінити та розвинути обидва ці показники. Практичне застосування набутих під час навчання в університеті знань, навичок і вмінь дозволяє студентам зрозуміти справжню мету їхнього навчання, виділити пріоритетні напрями, надолужити прогалини у навчанні.х.


Практика перекладацька
Уміння провадити перекладацьку діяльність є однією із сутнісних передумов для успішної інтелектуальної діяльності та міжкультурної комунікації. Освітній компонент "Практика перекладацька" входить до вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки та передбачає поглиблений розвиток перекладацьких навичок для перекладу текстів різних жанрів та під час наукової діяльності українською та англійською мовами. Це потребує як достатнього рівня володіння мовами, поглиблених знань із граматики, синтаксису, стилістики тощо, так і практичного застосування знань із теорії та практики перекладу, принципів ефективної комунікації, а також уміння орієнтуватись у культурному й прагматичному контексті перекладацького завдання. Завдання практики конкретизуються керівником практики залежно від бази проведення практики та рівня знань конкретного слухача. Зокрема, практика передбачає переклад текстів різних функціональних стилів мовлення, при цьому об'єкт перекладу може обиратися за участі установи (бази практики), де слухачі освітньо-наукової програми проходять перекладацьку практику. Передбачено також приділення уваги подальшому розвитку навичок редагування перекладених українських та англійських текстів необхідного рівня складності.


Практика усного й писемного мовлення англійської мови
Програма навчальної дисципліни "Практика усного й писемного мовлення англійської мови" для спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу (student-centered, active learning, problem-solving oriented) навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою та здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях . В основі розробки програми такого типу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших.


Практикум з англійської мови
Курс "Практикум з англійської мови" розвиває навички ефективної комунікації англійською мовою, допомагає впевнено та гнучко використовувати мову для соціальних, наукових та професійних цілей, використовувати її доречно, точно та вільно з повним розумінням, відрізняючи тонкі відтінки значень, доводити власні думки та розуміти інших. До того ж курс готує студентів до складання міжнародних іспитів з англійської мови, таких як IELTS. Протягом курсу студенти вдосконалюють рецептивні і продуктивні навички комунікації шляхом сприйняття автентичного матеріалу (статті, інтерв'ю, відео, фрагменти з програм BBC News та наукових конференцій TED Talks), написання есе, презентацій доповідей та ведення дискусій.


Практична граматика англійської мови
‘Practical Grammar’ Course is developed for ‘English and Ukrainian Languages’ major and is an integral part of the curriculum for linguistic specialties. Students cover various grammar topics and learn how to recognize, understand and use grammar patterns in oral and written speech. The course also helps to better understand grammar phenomena used in different professional spheres in a written and oral speech. As the result, at the end of the course students will know, understand and apply the main patterns, categories and phenomena of the English grammar.


Практична фонетика англійської мови
Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями фонетики сучасної англійської мови, формування фонематичного слуху, артикуляційних навичок та навичок коректної ритміки й інтонування зв'язного мовлення; розвиток фонетичної компетенції студентів як складової мовної і комунікативної компетенції; практичне застосування отриманих знань, умінь і навичок з практичної фонетики у різних типах дискурсу. Завдання курсу "Практична фонетика англійської мови" - створити у студентів ґрунтовну теоретичну базу стосовно фонетичних закономірностей сегментного і надсегментного рівнів нормативного усного англійського мовлення; сформувати у слухачів аудитивно-артикуляційні навички та вміння коректної вимови англійських звуків; розвинути сприйняття загального фонетичного образу слова в потоці мовлення; сформувати сталі ритмо-інтонаційні навички; розвинути уміння інтонування різножанрового й емоційного мовлення відповідно до комунікативної ситуації.


Публічне мовлення (англійське)


Публічне мовлення в міжнародній практиці (англійською мовою)
This course is for the students who want to improve their public speaking. The program provides practical tasks that will lead you through all the stages of speech writing and preparation. During the course you will: increase your level of English and learn to choose the topic of the speech so that it is interesting both for you and your audience; write a structured speech that is easy to follow; learn to choose the language and stylistic means to hold the listeners' attention and make them understand and remember you; and work on your voice and body language.


Редагування наукових текстів англійською мовою


Редагування перекладу
Дисципліна "Редагування перекладу" забезпечує формування знань із основ редагування перекладних текстів (друготворів) у студентів для застосування їх у розв'язанні професійних завдань та у повсякденній філологічній, зокрема редакторській, практиці, а також - перекладацьких видах діяльності; курс забезпечує поглиблення загальнонаукової, лінгвістичної, перекладознавчої і соціокультурної компетенції студентів; формування когнітивної компетенції студентів у взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; формування позитивного ставлення студентів до редагування різножанрових перекладних текстів; розвиток здатності студентів до оцінки та аналізу редакторських стратегій, що допоможе їм успішно здобути високу кваліфікацію і стане передумовою їх подальшого професійного росту; формування професійної компетенції студентів шляхом ознайомлення їх із різними теоретичними засадами процесу редагування, теоретичними аспектами методів, способів і прийомів проведення відповідних видів діяльності та забезпечує залучення студентів до виконання професійно орієнтованих завдань, пов'язаних із критичною оцінкою перекладів; у формуванні вмінь наукового спілкування та полілогу, необхідних для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами.


Спецкурс англійської мови
Remedial Grammar Course is designed for 24 practical hours and aimed at revision and consolidation knowledge of grammar topics acquired within English for Professional Needs Course. It is also intended to expand grammar competence in new grammar aspects, such as: Subjunctives, Inversion, Emphatic structures, Sentence patterns as well as Word formation. Remedial Grammar Course features: o numerous tasks that integrate grammar and listening skills; o creative activities that stimulate communication; o intensive practice that facilitate the development of skills to fulfill various test assignments. Remedial Grammar Course can not only foster your success in learning English, but also bring you joy!


Стилістика англійської мови
Мета курсу є розвиток наступних компетентностей: знати особливості стилістичної побудови англійської мови; орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях та критично їх оцінювати; обирати та застосовувати відповідні лінгвістичні методи для аналізу явищ і фактів у мовних системах; демонструвати навички аналізу та інтерпретації мовних фактів і явищ; вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську мову в різних жанрово-стильових різновидах; усвідомлювати та вільно використовувати засади і технології створення текстів різних жанрів і стилів англійською мовою; здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів.


Сучасна лексика англійської мови
Курс спрямований на вивчення сучасної лексики англійської мови, включно із значущими елементами лексичної системи її варіантів. Студенти опановують практичні навички аудіювання варіантів сучасної англійської мови, вивчають їх лексичну специфіку. Вивченню також підлягають сучасні лексичні одиниці, що активно використовуються в англомовному сегменті соціальної мережі Twitter.


Сучасна мовна парадигма всесвітніх варіантів англійської мови
Функціонуючи в різноманітних мультилінгвокультурних контекстах, англійська мова має здатність адаптуватися до локальних лінгвокультур, репрезентуючи багату соціолінгвістичну історію, мультилінгвокультурні ідентичності, множинні норми використання та засвоєння. Метою навчальної дисципліни "Сучасна мовна парадигма всесвітніх варіантів англійської мови / Contemporary Linguistic Paradigm of World English Variants" є дослідження варіантів англійської мови в рамках підходу World Englishes. Дисціплина дозволяє зрозуміти англійську мову як поліетнічну, поліваріантну мову. Магістранти оволодівають новітньої інтегрованої методологією дослідження варіантів англійської, яка враховує як етнолінгвокультурні фактори локальної лінгвокультури, так і чинники глобальної лінгвокультури, та вивчають особливості регіональних варіантів англійської мови.


Творче письмо англійською мовою
Курс вчить студентів навичкам виразності через письмову мову у творчий та оригінальний спосіб. На ньому студенти навчаються писати поезію та прозу, досліджують свій унікальний письмовий стиль. Курс також охоплює теми розвитку персонажів, опису місць, діалогів та сюжету. Завдяки майстер-класам та зворотному зв'язку від викладача студенти вдосконалюють свої англомовні письмові навички та здобувають більше впевненості у висловленні своїх думок через письмо.


Теоретична граматика англійської мови
Навчальний курс "Теоретична граматика англійської мови" входить до циклу дисциплін нормативної підготовки. Предметом курсу є теоретичні засади граматичної побудови англійської мови. Курс з теоретичної граматики є спрямованим на поглиблення і систематизацію знань студентів з курсу практичної граматики англійської мови шляхом узагальнення, наукового осмислення і тлумачення задля формування професійно значущих філологічних якостей таких як уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях; обирати та застосовувати відповідні лінгвістичні методи для аналізу явищ і фактів у мовних системах; демонструвати навички аналізу та інтерпретації мовних фактів і явищ. Теоретичне вивчення граматики англійської мови передбачає: по-перше, прослуховування студентами лекційного курсу, спрямованого окреслити основні граматичні проблеми й підходи до їх вирішення у сучасних лінгвістичних концепціях; по-друге, проведення семінарських занять, покликаних закріпити й поглибити теоретичні знання шляхом аналізу та пояснення граматичних фактів у мовленнєвій комунікації англійською мовою.


Теоретична фонетика англійської мови
Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження фонетичних і фонологічних явищ англійської мови. Під час опанування курсу студенти вивчають наукові підходи і тенденції у дослідженні усного англомовного дискурсу, поєднуючи теоретичні та прикладні аспекти сучасних фонетичних студій. Зокрема, на поглибленому рівні вивчається алофонічна транскрипція, класифікація інтонаційних моделей та принципи їх вживання й інтерпретації. Студенти знайомляться з фоностилістичними особливостями англійської мови, багатством і різноманітністю її усних виражальних засобів, соціальною та регіональною варіативністю. При цьому слухачі оволодівають основними знаннями з теоретичної фонетики англійської мови у зіставленні з українською. Фонетичний матеріал подається у контексті, а фонетичні навички формуються під час виконання комунікативно зорієнтованих вправ і дослідницьких проектів.


Теорія мовної комунікації
Навчальна дисципліна спрямована на засвоєння основних понять і категорій мови як засобу комунікації та на вивчення сучасних теорій мовної комунікації у сфері міжособистісного спілкування, спілкування в групі та в організації, медійної та міжкультурної комунікації. Дисципліна передбачає формування професійної лінгвістичної компетенції: володіння понятійним апаратом у теорії комунікації, вміння розрізняти типи дискурсів, типи мовленнєвих актів, тактик і стратегій спілкування, аналізувати мультімодальні дискурси, соціокультурні чинники та розмаїття засобів комунікації, а також здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності та наукових дослідженнях.


Усний переклад та комунікація
Курс "Усний переклад та комунікація" є невід'ємною складовою підготовки фахівців, здатних забезпечити ефективну міжнародну комунікацію, зокрема, з тематики міжнародного співробітництва, політики, економіки, регіональних студій, дво- та багатосторонніх міжнародних проєктів. Практичні заняття охоплюють таке коло питань: специфіка англомовної комунікації в багатокультурному середовищі, формування фахової компетентності усного перекладача, основні перекладацькі прийоми та труднощі. Курс побудований на автентичних навчальних матеріалах, включаючи аудіовізуальні, що забезпечує максимальне наближення до природного іншомовного середовища та ситуацій міжкультурної комунікації, включаючи забезпечення її ефективності через переклад. Значну увагу приділено розвиткові природної та набутої здатностей до перекладу, формуванню вмінь та навичок тлумачення, розширенню запасу фонових знань та здатності відтворювати імплікатури вихідного тексту в перекладі.


© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна