Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:Наукові публікації

 • Бершадська О.В. Культура міжсуб’єктної взаємодії в професійній діяльності / Основи психології та педагогіки. – Методичний посібник. - К.: ТОВ «Інтерсервіс», 2011. — С. 164-171.
 • Левицький А.Е., Гусар М.В. та інші. Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови). – Київ: Логос, 2011.
 • Бершадська О.В., Термінологічний аналіз поняття «культура міжсуб’єктної взаємодії» та його значення в розвитку підходів до професійної підготовки фахівців // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: педагогіка. — Вип. 17. — 2011. — С. 51-58.
 • Мазін Д. М. Синкретичний наратив романів Салмана Рушді (Функції Я-оповіді) // Мандрівець. – 2011. - №4. – С. 68-71.
 • Павленко Л. І. Прагматический потенциал мысленной обратной связи в диалоге // Теоретичні та прикладні питання філології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Біла К. О, 2011. – С. 87-90.
 • Федорів Я. Р. Інавгураційна промова: аналіз ключових концептів у риториці Білла Клінтона / Я. Федорів // "Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування": Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 8–9 квітня 2011 р. – У 3 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2011. – Т. 2. – С.107–111.
 • Федорів Я. Р. Лінгвокультурні засади інавгураційної риторики / Я. Федорів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур". – Київ, КНЛУ, 30 бер. – 1 квіт. 2011 р. (2 стор. подано до друку).
 • Федорів Я. Р., Федорів М. Л. Дискурс тоталітаризму: проблеми мовного вираження / Я. Р. Федорів, М. Л. Федорів // II Міжнародна наукова Інтернет-конференція "Теоретичні і прикладні питання філології". – Дніпродзержинськ, 22–23 серпня 2011 р. – С. 21–26.
 • Fedoriv Ya. Academic Argument: a cross-cultural approach / Ya. Fedoriv // Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects”. – Nov. 18–19, 2011. – Lviv: Publishing Houseof the Ivan Franko National University of Lviv, 2011. – P. 21.
 • Fedoriv Ya., Kyryliuk O. The Cognitive Paradigm and Language Acquisition: A study into developing students' motivation in the ESP classroom / Ya. Fedoriv, // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. А. Г. Гуд­ма­ня­на, О. Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 243–247.
 • Fedoriv Ya., Solomashenko N. Mother Tongue Interference in EFL Academic Writing: NaUKMA case study / Ya. Fedoriv, N. Solomashenko, M. Fedoriv // Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects”. – Nov. 18–19, 2011. – Lviv: Publishing Houseof the Ivan Franko National University of Lviv, 2011. – P. 28–29.
 • Solomashenko N. Brainstorming in the Business English Classroom as an Effective Technique For Enhancing Creative Thinking / N.Solomashenko // "Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування": Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 8–9 квітня 2011 р. – У 3 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2011.
 • Solomashenko N. Enriching Students’ Team-Building and Project Management Skills within Business English Course / N. Solomashenko // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. А. Г. Гуд­ма­ня­на, О. Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – C. 222-223.
 • Solomashenko N. Mother Tongue Interference in EFL Academic Writing: NaUKMA case study / Ya. Fedoriv, N. Solomashenko, M. Fedoriv // Second International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects”. – Nov. 18–19, 2011. – Lviv: Publishing Houseof the Ivan Franko National University of Lviv, 2011. – P. 28–29.
 • Fedoriv Ya. To Thank or Not to Thank: a Global Question. A study into inaugural discourse / Ya. Fedoriv // "Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication": The Twelfth International Conference on English and American Literature and Language. – 27–29 April 2011, Jagiellonian University, Kraków, Poland (4 стор. подано до друку)
 • Fedoriv Ya. Seeking Rhetorical Universals: A case study / Ya. Fedoriv // "Foreign Language Opportunities in Writing": International Conference on the Theory and Practice of Foreign Language Writing. – 13–14 June 2011, University of Łódź, Poland. – P. 3.

Участь у наукових конференціях і форумах

 • Батурська Л.А., Омеляненко Л.О. Developing critical thinking as an essential element of academic writing course. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Бершадська О.В. Формування культури міжсуб’єктної взаємодії у майбутніх соціальних працівників: результати дослідження / Наукова конференція «Актуальні проблеми педагогіки та психології професійної освіти», 26 січня 2011 р.
 • Бершадська О.В. Формування культури спілкування на практичних заняттях з іноземної мови в контексті інтегрованого навчання. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Бражник Н.В. Віртуальна класна кімната: оптимізація інтернет-спілкування між викладачем і студентами. / Дні науки в НАУКМА (Київ, 3 лютого 2011 р.).
 • Василькова І. М. Organization of Public Speech in Cultural Aspect / Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації», 1 лютого 2011 р.
 • Василенко І.В. Особливості підготовки до письмових завдань в тестах TOEFL та IELTS. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Гісем С.О. Teaching Multilevel Classes. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Гусар М. В. Фактор бенефактивної спрямованості дій на адресата у приватних газетних оголошеннях / Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації», 3 лютого 2011 р.
 • Китаєва С.О. Multimedia technologies in the course of Public Speaking. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Мазін Д. М. Сучасна кореляція цілей та методик і засобів вивчення англійської мови / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Павленко Л. І. Огляд сучасних методик викладання англійської мови: конкуренція чи взаємодія? / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Рябоконь Г. В. Комунікативні стратегії переконування у британському парламентському дискурсі та співвідносні з ними семантичні міжпропозиційні відноси. / Науковий семінар «Дискурсивні особливості комунікації», 3 лютого 2011 р.
 • Сергієнко Л. В. Computer assisted language learning. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Фіногіна Т. С. Прагматичний аспект дієслів умовного способу у комісивних висловлюваннях. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.
 • Хименко С. А. Оцінний компонент у семантиці номінативних засобів на позначення зовнішності матері (на матеріалі англійської мови) / Дні науки в НАУКМА (Київ, 03 лютого 2011 р.).
 • Швидка Г. О. The advantages of the Credit Module System in the Course of English Master Program students. / Науковий семінар «Сучасні аспекти дослідження та викладання іноземних мов», 1 лютого 2011 р.

Авторські та колективні монографії

 • Інклюзивна освіта. Досвід проекту : збірник статей / [упоряд.: Мазін Д. М., Найда Ю. М.] ; Канад.-укр. проект "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні". - К. : Плеяди, 2013. - 212 с. - Включ. бібліогр.
 • Федорів Я.Р. Лінгвістичні моделі дискурсу публічних виступів. – К. : [ВПЦ НаУКМА], 2010. - 187 с.
 • Омеляненко Л.О. Advanced Grammar Practice / Л.О. Омеляненко. – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2008. – 300 с.
 • Problem words / уклад. І. Д. Піроженко ; [рец.: Сем'янків І. В., Шугай А. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. англ. мови, Факультет гуманітарних наук. - Київ : НаУКМА, 2015. - 60 p. -  Includes bibliography

Підручники, навчальні посібники

 • Reference Book in IELTS Academic Writing / [compiler: A. Karapetian] ; The National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Faculty of Humanities, Department of English. – Кyiv : [s. n.], 2019. – 85 p.
 • Стирнік Н. С. Навчальний посібник з курсу «Англійська мова для міжнародних спеціальностей» [електронний ресурс] / [Стирнік Н. С., Качурець О. П.]. – Вид. 2-ге, допов. – Дніпро ; Київ : [б. в.], 2019. – [133 с.] – Без пагінації. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17289
 • Мазін Д. М. Globalisation : навчальний посібник з англійської мови для студентів НаУКМА / Дмитро Мазін, Людмила Нестеренко ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : [б. в.], 2019. – 104 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17286
 • Contrastive grammar: theory and practice : [навч. посіб. / авт.-сост.: Н. Ф. Гладуш, Н. В. Павлюк] ; Київський ун-т ім. Б. Грінченка, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Kyiv : [s. n.], 2019. – 296 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15739
 • Civil society, human rights, and democracy : English for NGOs : student’s book / [course developers: Oksana Kharchenko, Nataliia Sytnyk, Fredric Larsson, Sofiia Kryshtal, Mariia Ivanova]. – Kyiv : [s. n.], 2019. – 223 p.
 • Civil society, human rights, and democracy : English for NGOs : teacher’s book / [course developers: Oksana Kharchenko, Nataliia Sytnyk, Fredric Larsson, Sofiia Kryshtal, Mariia Ivanova]. – Kyiv : [s. n.], 2019. – 252 p.
 • Англійська мова для спеціальності «Англійська та українська мови» (ІІ р. н.) : навчальна програма дисципліни / [уклад.: Доб’я О. О., Качурець О. П., Фіногіна Т. С.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Загальноуніверситетська каф. англ. мови. – Київ : НаУКМА, 2016. – 26 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11276
 • Нестеренко Л. О. Globalisation : навчальний посібник з англійської мови для студентів НаУКМА / Л. О. Нестеренко ; [рец. : Л. А. Батурська, Д. М. Мазін, О. В. Ткачик] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. англ. мови. – Київ : НаУКМА, 2014. – 66 p. –  Includes bibliography.
 • Focus on Grammar and Syntax : навчальний посібник / [упоряд.]: І. Д. Піроженко, І. В. Сем'янків, Т. П. Сорокіна, А. Ю. Шугай ; [рец.: Мазін Д. М., Гусар М. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т гуманіт. наук, Каф. англ. мови. – Київ : [НаУКМА], 2014. – 83, [1] с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Посібник з англомовного публічного мовлення / упоряд. : Г. Швидка, Д. Мазін, Л. Павленко, Г. Рябоконь, Я. Федорів, С. Китаєва ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. англ. мови. – Київ : НаУКМА, 2014. – 194 с. : іл., табл., схеми. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 •  Master at words / [упоряд. Піроженко І. Д., Сем’янків І. В., Шугай А. Ю. ; рец. Мазін Д. М. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [НаУКМА], 2012. - 234, [1] с. - Включ. бібліогр.
 • Бершадська О.В. Культура міжсуб'єктної взаємодії в професійній діяльності // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. – К. : НВП Інтерсервіс, 2011. – Розд. 3, тема 3. – C. 164–171.
 • Writing for Journalism / [уклад. Л. В. Федоряченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. англ. мови. – K. : [НаУКМА], 2009. – 35 p.
 • Куліченко Н.П. Tips for Success : зб. тестових завдань / Куліченко Н.П., Піроженко І.Д. – К. : Копіювальний центр НаУКМА, 2008. – 60 с.
 • Долинська О.Р. English in Medicine : навч.-метод. матеріали / О.Р. Долинська, І.Д. Піроженко. – К. : [б. в.], 2007. – 52 с.
 • Піроженко І.Д. Guess The Word ! : навч.-метод. матеріали / І.Д. Піроженко, І.В. Сем'янків, А.Ю. Шугай. – К. : НаУКМА, 2007. – 54 с.
 • Бершадська О.В., Славінська С.О. Методична розробка до відеосерії "The Frugal Gourmet Collection" за темою "Food. Recipes". – НаУКМА, 2006. – 8c.
 • Бершадська О.В., Славінська С.О. Методична розробка до художнього фільму "My Fat Greek Wedding" за темою "Family". – НаУКМА, 2006.
 • Горкун М.Г. Методична розробка занять з теми "Family" (І курс). – НаУКМА, 2006. – 5c.
 • Горкун М.Г.Методична розробка занять з теми "Clothes" (І курс). – НаУКМА, 2006. – 5c.
 • Духота О.В. "Food": For the 1-st year students of Baccalaureate /Укл.: О.В. Духота; НаУКМА. Загально-університетська кафедра англ. мови. – К., 2006. – 56c.
 • Залеська Л.М. Методична розробка до теми "Crime".– К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 32c.
 • Зернецький П.В. Тоталітарний та посттоталітарний дискурс // Мандрівець. – 2006. – № 6.
 • Іващенко П.А. Збірка граматичних вправ з теми "Modаl predicates." – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 20c.
 • Куліченко Н.П.,Піроженко І.Д., ВасиленкоІ.В. Збірка тестів для студентів ДДП. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – 64c.
 • Куліченко Н.П. Завдання для розвитку інтегрованих навичок (WORK and EMPLOYMENT). – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – 36с.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка до відеозаняття з теми "Education" (ІІ курс). – НаУКМА, 2006. – 5 c.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка до відеозаняття з теми "Cultural Adjustment" (ІІ курс). – НаУКМА, 2006. – 5с.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка з теми "Work and Employment (ІІ курс). – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 36c.
 • Куліченко Н.П. Tests in English / Упоряд.: І.В. Василенко, Н.П. Куліченко, І.Д. Піроженко; НаУКМА. Кафедра англ. мови. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – 64c. – (Метод. серія).
 • Tests in English / Упоряд.: І.Д. Піроженко, І.В. Василенко, Н.П. Куліченко; НаУКМА. Кафедра англ. мови. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. – (Метод. серія).
 • Пироженко І.Д., Долинська О.Р. Adjectives and Adverbs (підготовчі) & (1 курс). – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.
 • Сорокінa Т.П. Методична розробка до відеофільму "Stepmother". – НаУКМА, 2006. – 6c.
 • Федоряченко Л.В. Умовний стан дієслова: Підруч. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 60с.
 • Шугай А.Ю., Сем'янків І.В. Методична розробка з лексики англійської мови в межах програми для І курсу бакалаврату. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 70с.
 • Шугай А.Ю., Сем'янків І.В. Методична розробка з розвитку аудіонавичок у студентів І курсу бакалаврату. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 70c.
 • Зернецький П.В., Орлов М.В. Англійська мова для правників: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / П.В. Зернецький,. - К.: Вид. дім "KM Academia", 2003. - 182 с. Укл.: Завдання для розвитку інтегрованих навичок (читання, письма, говоріння та слухання) для студ. II курсу за темою "Work and Employment" / Укл.: Н.П. Куліченко, Л.О. Омеляненко; Рец. О.В. Куровська. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 46с.
 • Зернецький П.В., Шемелін Д.А. Англійська мова для правників: Вправи: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 163с.
 • Федоряченко Л.В. Emphatic Language: English for Journalism = Навчально-методичний посібник з курсу "Англійська мова для засобів масової інформації. Емфатичні конструкції". - K.: Копі-Центр НаУКМА, 2005. - 26с.
 • Zernetsky P., Bеrt S., Vеrеsоtsky М.А. Business English for Law Students: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. /. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 247с.
 • Semyankiv I.V., Shugay A.U. Listening comprehension tasks: For the 1st-year stulents of Bccalaureate / М-во освіти і науки України. НаУКМА. Загально- університет. каф. англ. мови. - К.: КОПІ-Центр НаУКМА, 2005. - 32с.

Публікації /статті

2019

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Бершадська О. В. Впровадження компетентністного підходу: як оцінити здатність працювати в команді / Бершадська О. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18117
 • Ushakova I. Some Aspects of Aesthetic Image of Man Representation in General English Classes / Iryna Ushakova // Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали міжнародної наукової конференції (11 квітня 2019 р.) / [відп. ред. Р. М. Ситняк]. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. – Вип. 5. – С. 173–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17278

 

Інше

 • Акерман Д. Дружина доглядача зоопарку / Діана Акерман ; пер. з англ. К. Дем’янчук, О. Бершадської. – Київ : BookChef, 2019. – 336 с.
 • Шеклі Р. Пастка на людей та інші тенета, капкани, омани, а також трохи жартів і вигадок : [оповідання] / Роберт Шеклі ; пер. з англ. О. Бершадської. – Київ : BookChef : [Форс Україна], 2019. – 272 с.
 • Заїка А. Ю. Методика і організація дослідницької діяльності у старшій школі / Заїка А. Ю. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – С. 27–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17658
 • Pavliuk N. Intersemiotic and Interlingual Factors of Semantic Changes in Proper Names: Case Study of Hamlet as a Proper Name / Pavliuk Natalia // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колективна монографія / [гол. ред. К. І. Мізін] ; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання. – Переяслав-Хмельницький ; Кременчук : Щербатих О. В., 2019. – С. 308–315. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1845

 

2018

Cтатті

 • Моісеєнко О. Ю. Мовні аспекти концептуалізації збройного конфлікту на сході України (2014–2018) в австралійському медійному дискурсі / Моісеєнко О. Ю. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія філологія. – Старобільск : ЛНУ, 2018. – № 7 (321). – С. 78–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15713
 • Pavlenko L. The Image of a Writer in Nobel Lectures Delivered by Laureates in Literature / Larysa Pavlenko // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 68–79.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14997
 • Serhiienko L.Typology of presentation structures in initial public offering texts / Serhiienko L. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2018. – Вип. 18. – С. 279–286. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15286
 • Ушакова І. О. Розвиток міжкультурної комунікації на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням / Ушакова І. О. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 3 (84). – С. 254–265. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15287

 

Матеріали конференцій

 • Бершадська О. В. Методи дослідження професійної міжособистісної компетентності майбутніх соціальних працівників / Бершадська О. В. // Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 26–27 липня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти», Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 5–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16089
 • Bershadska O. Project-based learning in ESP course: enhancing social work curriculum [electronic resource] / Olga Bershadska // XIІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» / Факультет Лінгвістики НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1. – 2018. – [S. pag.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16090

 

 

2017

Статті

 • Павленко Л. І. Нобелівська лекція як віддзеркалення світогляду лауреата / Лариса Павленко // Мова : класичне - модерне - постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 104–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12637
 • Сергієнко Л. В. Типи та модальність креолізованих текстів проспектів емісії цінних паперів / Сергієнко Л. В. // Мова і культура : [науковий журнал] / гол. ред. Д. С. Бураго. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 131–138. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12891
 • Teodorovych A. English for Specific Purposes Course Module Tests: Any Standard Tasks? / A. Teodorovych // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових праць / [гол. ред. Т. С. Плачинда]. – Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. – Вип. 1. – С. 438–442. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12890
 • Vasylenko I. Academic English Course Design for PhD Program: Principles and Content / І. Vasylenko // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 31–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12419

 

Матеріали конференцій

 • Гриців Т. С. Феномени утрудненого та неутрудненого спілкування у педагогічній взаємодії / Гриців Т. С. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13337
 • Гусар М. В. Лінгвістичні фактори успішності приватних газетних оголошень у сучасній британській періодиці / Гусар М. В. // Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14–15 березня 2017 року. – Харків : Центр наукових технологій, 2017. – С. 88–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12959
 • Гусар М. В. Фактор бенефактивної спрямованості дій на адресата як невід’ємна складова оферативних приватних газетних оголошень / Гусар М. В. // Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26–27 січня 2017 року). – Харків : Центр наукових технологій, 2017. – С. 100–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12960
 • Pavlenko L. I. An Integrated Approach to Reading and Writing / L. I. Pavlenko // Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі : матеріали IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару, 29 листопада 2017 року / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2017. – С. 78–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12892

 

Інше

 • Fedoriv Y. The art of public speaking: Interpretation, translation, adaptation [electronic resourse] / Fedoriv Y. // Language - Literature - the Arts: a Cognitive-Semiotic Interface / ed. E. Chrzanowska-Kluczewska, O. Vorobyova. – Peter Lang AG, 2017. – P. 197–217.http://dx.doi.org/10.3726/b10692

 

2016

Cтатті

 • Fedoriv Y. Speaking to the Global Audience: a Case Study into the Message Transformation / Yaroslava Fedoriv // Lege artis : language yesterday, today, tomorrow. – 2016. – Vol. 1, No 2. – P. 1–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12265
 • Zernetsky P. The Pandiscourse of the Internet / P. Zernetsky // Магістеріум. Мовознавчі студії. – 2016. – Вип. 62. – С. 32–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9319
 • A Canada–Ukraine collaborative initiative for introducing inclusive education for children with disabilities in Ukraine: participant perspectives / Tim Loreman, Donna McGhie-Richmond, Alla Kolupayeva, Oksana Taranchenko, Dymtro Mazin, Cheryl Crocker and Roman Petryshyn // School effectiveness and school improvement : an international journal of research, policy and practice. – 2016. – Vol. 27, no. 1. – P. 24–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11299
 • Павленко Л. І. Гіперекспліцитність висловлень та принцип кооперації Грайса / Лариса Павленко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – 2016. – Вип. 145. – С. 177–181. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11272

 

Матеріали конференцій

 • Нестеренко Л. О. Детермінанти формування психолого-педагогічної культури викладача іноземної мови / Нестеренко Л. О. // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (Київ, 17–18 березня 2016 р.) / [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової] ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : Основа, 2016. – С. 209–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11555
 • Fedoriv Ya. R. Prospects of Applying Cognitive Technologies to Rhetorical Analysis / Fedoriv Yaroslava // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті : теорія і практика : матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП, 8–10 жовтня 2016 р. – Черкаси : [б. в.], 2016. – С. 60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11278

2015

У виданнях НаУКМА

 • Мазін Д. М. Взаємне редагування письмових текстів на заняттях з англійської мови : фактори успішного впровадження / Мазін Д. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 40-43.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Brazhnyk N. Weblogs: a comparative structural analysis (on the material of weblogs written in English and Ukrainian) / Nadiya Brazhnyk // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 7-10.
 • Dukhota O. V. The role of psychological climate in gaining positive teaching results of an english lesson / Dukhota O. V. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 149-152.
 • Зернецький П. В. Основні контент-аналітичні характеристики Британського парламентського дискурсу (на матеріалі дебатів у Палаті громад) / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 33-36.
 • Зернецький П. В. Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у дискурсі британського та українського парламентів / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 60-65.
 • Нестеренко Л. О. Психолого-педагогічні критерії визначення рівня професіоналізму викладача ВНЗ / Нестеренко Л. О. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 106-112.
 • Сергієнко Л. В. Теоретичні аспекти лінгвістичного дослідження тексту проспекту емісії цінних паперів / Сергієнко Л. В. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 128-135.
 • Finogina T. Reflective teaching as a means of overcoming difficulties of the communicative approach / T. Finogina // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 80-83.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Бражник Н. В. Синтаксична побудова англомовних і україномовних блогів: зіставний аналіз / Бражник Н. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : [збірник наукових праць] / [редкол. В. П. Андрущенко (гол.) та ін.] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 2014. – Вип. 11. – С. 26-32 : табл.
 • Павленко Л. І. Экспликационные структуры как способ выражения модальной оценки / Лариса Павленко // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 127. – С. 135-139.

В інших виданнях України

 • Мазін Д. М. Психологічні чинники формування педагогічної культури викладача іноземної мови / Мазін Д. М., Нестеренко Л. О. // Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. 28 лют. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 100-102.
 • Майборода В. К. Формування акмеологічної компетентності науково-педагогічних працівників / Майборода Василь Каленикович, Нестеренко Людмила Олексіївна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. – [Київ : Ін-т вищої освіти НАПН України, 2014]. – № 1. – Дод. 1 : Наука і вища освіта. – C. 53-55.
 • Нестеренко Л. О. Психологічна культура державного службовця / Нестеренко Л. О. // Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Київ : Основа, 2014. – С. 352-353.
 • Нестеренко Л. О. Особливості використання психологічних тренінгів у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням / Л. О. Нестеренко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : [Грінь Д. С.], 2014. – Вип. 1. – С. 107-110.
 • Нестеренко Л. О. Уміння ефективно слухати як критерій професіоналізму викладача іноземної мови / Л. О. Нестеренко // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інформаційно-комунікаційні технології навчання : матеріали VIIІ Міжнародної наук.-практ. конф. 23 січ. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 83-85.

Інше

 • Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – вип. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Зернецький П. В. Аксіологія регулятивів мовлення в дискурсі британського та українського парламентів / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 38-43.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Зернецький П. В. Аксіологічна основа арґументації у британському політичному мовленні (на матеріалі дебатів у Палаті громад британського парламенту) / Павло Зернецький, Ганна Рябоконь // Мандрівець. - 2013. - № 6. - С. 59-67.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Зернецький П. В. Аргументаційна структура британського політичного мовлення : аксіологічний аспект / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 147-152.
 • Мазін Д. М. Міфопоетичні координати творчості С. Рушді / Мазін Д. М. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 48 : Літературознавчі студії. - С. 99-102.
 • Федорів Я. Р. Передумови моделювання публічного дискурсу в контексті звуко-смакової синестезії / Федорів Я. Р. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 66-68.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Зернецький П. В., Рябоконь Г.Л. Стратегії мовленнєвої діяльності та співвідносні з ними семантичні міжпропозиційні відношення (на матеріалі дискурсу британських парламентських дебатів) // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 30-36.
 2. Мазін Д.М. Синкретичний наратив романів Салмана Рушді (функції Я-оповіді) // Мандрівець. - 2011. - № 4. - С. 68-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Бершадська О.В. Термінологічний аналіз поняття «культура міжсуб’єктної взаємодії» та його значення в розвитку підходів до професійної підготовки фахівців // Вісник інституту розвитку дитини. – 2011. – Вип. 17. – С. 51–58.
 2. Бершадська О.В. Культура міжсуб'єктної взаємодії майбутніх соціальних працівників // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. - [К. : Гнозис], 2011. - Т. 5 (30) : Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. - C. 6-14. - Дод. 2 до № 3 журналу "Вища освіта України" ; Дод. 1 до № 2 збірника "Психологічні науки: проблеми і здобутки".

В інших виданнях України

 1. Павленко Л.І. Прагматический потенциал мысленной обратной связи в диалоге // Теоретичні та прикладні питання філології : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., Дніпродзержинськ, 22-23 серп. 2011 р. / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 87-90.
 2. Федорів Я.Р. Інавгураційна промова: аналіз ключових концептів у риториці Білла Клінтона // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (8–9 квіт. 2011 р.). У 3 т. Т. 2 : Методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 107–111.
 3. Федорів Я.Р., Федорів М.Л. Дискурс тоталітаризму: проблеми мовного вираження / Федорів М. Л., Федорів Я. Р. // Теоретичні та прикладні питання філології : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., Дніпродзержинськ, 22-23 серп. 2011 р. / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 21–25.
 4. Solomashenko N.V. Brainstorming in the Business English Classroom as an Effective Technique For Enhancing Creative Thinking // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (8–9 квіт. 2011 р.). У 3 т. / [відп. ред. Біла К. О.]. – Д. : Біла К. О., 2011. – Т. 1 : Лінгвістика та методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі. - С. 21-23.

2010

 • Федорів Я.Р. Маніпулятивна риторика: лінгвопрагматичний аналіз стратегій прихованого впливу // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 111 : Філологічні науки. - С. 7-10.
 • Федорів Я.Р. Хронотоп і його функція в розкритті концепту страху в романах Р. Андріяшика // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 111 : Філологічні науки. - С. 32-41.

2009

 • Павленко Л.І. Прагматичний потенціал псевдоінформативного перепитування в англійському розмовному мовленні // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2009. – № 17. – С. 59-63.
 • Федорів Я.Р. Public Speaking Across Cultures: Problems and Challenges // The Art of Stylistics : Book of Abstracts, 28 July – August 1, 2009. / PALA 2009, Roosevelt Academy Middelburg. – Middelburg: Roosevelt Academy, 2009. – P. 21.

2008

 • Федорів Я. Р. Типологічні характеристики просодії англомовного дискурсу публічних виступів / Я. Р. Федорів // Наукові записки. Том 85 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький… та ін. ; упоряд. Л. Т. Масенко]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 77-85.

2007

 • Зернецький П.В. Тоталітарний та посттоталітарний дискурс / Павло Зернецький // Мандрівець. – 2007. – № 1. – С. 67–68.

2006

 • Павленко Л.І. Аргументативна функція гіперекспліцитних висловлень у англійському розмовному мовленні // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер.: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Х., 2006. – № 725, вип. 48. – С. 81-84.
 • Павленко Л.І. Експлікаційні моделі діалогу в англійському розмовному мовленні // Нова філологія / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006. – №. 24. – С. 133-137.
 • Павленко Л.І., Топачевський С.К. Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у діалозі // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – Житомир, 2006. – Вип. 27. – С. 131-136.
 • Федорів Я.Р. Spectrographic Analysis of Voice Dynamics Functioning in the Oratorical Discourse // Гума­нітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 29-31 берез. 2006 р. / Нац. авіаційний ун-т. – К., 2006. – С.
 • Хименко С.А. Семантична диференціація номінативного простору «материнство» в англомовній картині світу (на матеріалі лексикографічних джерел) // Матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мови у відкритому суспільстві». – Чернігів, 2006. – С. 61-64.

2005

 • Зернецький П.В. Віртуальний простір доби глобалізації: процеси формування та ієрархія стратегій трансформації // Мандрівець. - 2005. - № 3. - С. 3-6.
 • Зернецький П.В. Дискурсивні особливості англомовної протестантської проповіді // Мандрівець. - 2005. - № 2. - С. 72-75.
 • Зернецький П.В. Трансформації віртуального простору та парадигми впливу мас-медійних дискурсів / П. Зернецький, О. Зернецька // Політ. менеджмент. - 2005. - № 3. - С. 100-107.
 • Кучерова О.О. Семантичні стратегії й тактики побудови плану змісту британського газетного новинного дискурсу // Мандрівець. - 2005. - № 1. - С. 62-71.

2004

 • Куровська О.В. Забезпечення зворотного зв'язку в розвитку навичок письма ( на матеріалі англійської мови) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 59-63.
 • Горкун М.Г. Мовленнєва діяльність як об'єкт навчання іноземної мови // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 68-70.
 • Зернецький П.В., Рябоконь Г.Л. Досвід класифікації мовленнєвих актів у британському Парламентському дискурсі: топікальні та оформлюючі мовленнєві акти як складові діалогічного дискурсу // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 63-65.
 • Зернецький П.В. Мовленнєві типи особистості та розвиток змісту дискурсу. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 75-77.
 • Зернецький П.В. Типологія особистості: міжкультурні, психологічні та мовленнєві аспекти // Соц. психологія. - 2004. - № 3. - С. 119-131.
 • Зернецький П.В., Зернецька О.В. "Чи прийме палата нашу подяку?." : Дещо про мовний вишкіл британських парламентаріїв // Віче. - 2004. - № 9. - С. 73-74.
 • Кучерова О.О. Дискурсивно-семантичні характеристики спортивної статті (на матеріалі англійської мови) // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки. Нац. педагог. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К.: Знання України, 2004. - С. 213-219.
 • Кучерова О.О. Замітка як об'єкт дослідження теорії комунікації ( на матеріалі британської преси ). // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / Редкол.: В. Брюховецький, та ін.; НаУКМА. - К., 2004.- С. 84-87.
 • Кучерова О.О. Комунікативні стратегії тактики і прийоми в дискурсі британської газетної замітки // Мандрівець. - 2004. - № 4. - С. 39-44.
 • Кучерова О.О. Прямі та медійні мовленнєві акти у структурі плану повідомлення британського газетного новинного дискурсу // Мандрівець. - 2004. - № 5. - С. 15-21.
 • Рябоконь Г.Л. Аргументаційна структура британського парламентського дискурсу // Мандрівець/ - 2004. - № 4. - С. 51-69.
 • Досвід класифікації мовленнєвих актів у британському Парламентському дискурсі: топікальні та оформлюючі мовленнєві акти як складові діалогічного дискурсу / П.В. Зернецький., Г.Л. Рябоконь // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА. Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 63-65.
 • Рябоконь Г.Л. Семантичні міжпропозиційні відношення рівнозначності та імплікації у британському парламентському дискурсі // Мандрівець. - 2004. - № 5. - С. 22-29.
 • Рябоконь Г.Л. Функціонально-семантичні відношення нерівнозначності між пропозиціями порівняльної дискусії у Британському парламентському дискурсі // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. / Нац. педагог. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Знання України, 2004. - С. 237-250.

2003

 • Зернецький П.В., Зернецька О.В. PR - маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика // Політ. менеджмент. - 2003. - № 3. - С. 101-103.
 • Зернецький П.В. Смислова модель маніпуляційного впливу в політичному дискурсі // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1.: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 58-60.
 • Кучерова О.О. Зв'язність дискурсу англомовної статті // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1.: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 54-56;
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна